Naturgasdistributionsselskabernes ændring af tilslutningsvilkår for timeafregnede kunder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturgasdistributionsselskabernes ændring af tilslutningsvilkår for timeafregnede kunder"

Transkript

1 Dato: 11. september 2013 Punkt 5 Energitilsynets møde den 23. september 2013 Sag: 13/07091 Afd.: Detail Sagsbehandler: /LBA Sekretariatet for Energitilsynet Naturgasdistributionsselskabernes ændring af tilslutningsvilk for timeafregnede kunder Resumé 1. HMN, Dong Gas Distribution A/S og Naturgas Fyn A/S har anmeldt enslydende udkast til reviderede tilslutnings- og tariferingsvilk for nye timeaflæste kunder. Carl Jacobsens Vej Valby tlf mail web Formålet med de ændrede vilk er at gøre det mere attraktivt for nye kunder at blive tilsluttet naturgasnettet i Danmark ud fra ensartede vilk i alle tre selskaber. Formålet er at tiltrække nye kunder til naturgasnettet, med øget afsætning til følge, hvilket er til gavn for alle naturgaskunder, da der dermed vil være flere til at bidrage til betaling af de fælles omkostninger. 3. Sagen forelægges Energitilsynet fordi der er tale en principiel sag, hvor gasdistributionsselskaberne i fællesskab ønsker at indføre særlige tilslutnings- og tariferingsvilk alene for nye (store) kunder, hvorved man tilgodeser nye kunder med vilk, som de eksisterende kunder ikke vil kunne få. De nye vilk indebærer, at nye store kunder kan vælge mellem den eksisterende model og en ny model. Ved den eksisterende model betaler kunderne som udgangspunkt ikke investeringsbidrag. Denne model bygger på, at den gældende bloktarifstruktur generelt har givet sikkerhed for, at den enkelte kunde via distributionsbetalingen i løbet af en række betaler omkostningerne forbundet med kundens tilslutning til nettet. Den nye model bygger på, at kunden up front betaler de direkte henførbare omkostninger forbundet med kundens tilslutning til naturgasnettet mod i en periode at betale en fast lavere distributionstarif. 4. Sekretariatet vurderer dog, at det forhold, at eksisterende kunder

2 ikke kan vælge mellem de to modeller på lige fod med nye kunder, ikke kan anses for ulovlig forskelsbehandling. Vurderingen beror bl.a. på, at de særlige vilk for nye kunder er sagligt begrundet med baggrund i objektive kriterier. De nye vilk er nødvendige for at tiltrække nye kunder til gasnettet, hvorved de distribuerede mængder kan øges til gavn for fællesskabet. De nye vilk sikrer også, at der ikke er risiko for øget betaling for de eksisterende kunder, idet den fulde risiko ligger hos den nytilsluttede kunde. 5. Det bemærkes dog, at Energitilsynet i forbindelse med en konkret klagesag eller på egen hånd vil kunne tage et selskabs tarifering op til fornyet vurdering efter naturgasforsyningslovens bestemmelser. Afgørelse 6. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering i medfør af 36 a i lov om naturgasforsyning truffet afgørelse om følgende At HMN Naturgas I/S reviderede vilk for tilslutning og tarifering godkendes At Dong Gas Distribution A/S reviderede vilk for tilslutning og tarifering godkendes At Naturgas Fyn Distribution A/S reviderede vilk for tilslutning og tarifering godkendes Side 2 af 19

3 Sagsfremstilling 7. HMN, Dong Gas Distribution A/S og Naturgas Fyn A/S har ved anmeldelser af hhv. 9. juli, 9. juli og 10. juli 2013 fremsendt enslydende udkast til reviderede tilslutnings- og tariferingsvilk for nye timeaflæste kunder. Baggrunden for ændringen af tilslutnings- og tariferingsvilkene for nye naturgaskunder er, at distributionsselskaberne er bekendt med, at der fortsat findes virksomheder med et betydeligt energiforbrug, hvor naturgas kunne være et relevant brændsel, især gas til transportformål, men hvor tilslutning ikke har fundet sted, fordi tilslutnings- og distributionsvilkene ikke har været attraktive. Formålet med ændringen af tilslutnings- og tariferingsvilkene er således at øge afsætningen af gas og tiltrække distribuerede mængder, der ellers ikke vil komme. 8. De anmeldte ændringer indebærer, at nye timeaflæste kunder, dvs. kunder med et ligt forbrug på mindst m 3, i forbindelse med deres tilslutning kan vælge mellem to forskellige modeller. Den ene model, som er den, der gælder i dag, hvor der som udgangspunkt ikke betales investeringsbidrag, idet de første s forventede distributionsbetaling modregnes i investeringsbidraget, fordi den gældende bloktarifstruktur generelt har givet sikkerhed for, at de enkelte kunder via distributionsbetalingen har betalt de direkte omkostninger, der har været forbundet med tilslutningen til nettet, og derudover givet bidrag til betaling af fællesudgifterne De timeaflæste kunder kan også omfatte kunder med et initialt forbrug, der er mindre end m 3. Det kan f.eks. være gastankstationer, der de første grundet markedsopbygning har et mindre forbrug, men hvor det (via de pågældende kunders Business Cases) forventes at de hurtigt kommer op på et forbrug på mindst m Alternativt kan de vælge den nye model, hvor de i stedet betaler de direkte henførbare omkostninger ved tilslutningen til naturgasnettet mod i en periode at betale en fast lavere distributionstarif. 10. Selskaberne oplyser, at tilslutning af disse kunder med et betydeligt energiforbrug også vil være til gavn for de eksisterende kunder, idet der dermed vil være flere til at dække fællesudgifterne, idet selskabernes indtægtsrammer ikke øges ved tilslutning af flere kunder eller større leveringsomfang. 11. Naturgasdistributionsselskaberne har været i dialog med en række markedsaktører i relation til gas til transport, og har i forlængelse heraf vurderet, at det er nødvendigt med mere attraktive og ensartede tilslutningsvilk, hvis disse kunder, som ellers ikke vil blive tilsluttet gasnettet skal kunne tiltrækkes og det potentielle store gasforbrug hos de pågældende kunder skal kunne realiseres. Heri indg således også en Side 3 af 19

4 hensyntagen til gassens konkurrenceevne i forhold til alternative brændsler som benzin og diesel. Boks 1. Den eksisterende bloktarif Den eksisterende tarifering er kendetegnet ved, at volumentariffen er udformet som en bloktarif, hvor tariffen trinvist reduceres i takt med øget forbrug, men således at alle betaler den høje tarif for de første kubikmeter. Størrelsen af tarifferne og mængdeintervallerne baserer sig på en vurdering af naturgassens konkurrenceevne sammenholdt med, at det samlede provenu skal svare til indtægtsrammen, og varierer således fra selskab til selskab. Der betales som udgangspunkt ikke investeringsbidrag (dvs. omkostninger i relation til den fysiske tilslutning til nettet, ikke at forveksle med abonnement), idet de første s forventede distributionsbetaling modregnes i investeringsbidraget, fordi bloktarifstrukturen generelt har givet sikkerhed for, at de enkelte kunder via distributionsbetalingen har betalt de direkte henførbare omkostninger, der har været forbundet med tilslutningen til nettet, og derudover givet bidrag til betaling af fællesudgifterne. Bloktariffen betyder, At alle kunder betaler det samme for de første m 3. At større forbrugere oplever en faldende marginal pris på transport af naturgas, hvilket afspejler, at de afholdte investeringer pr. afsat m 3 generelt falder med størrelsen af forbruget At større forbrugere på nuværende tidspunkt via bloktariffen betaler en trinvist stigende fast afgift, der stiger med størrelsen af det lige forbrug, hvilket omkostningsmæssigt hænger sammen med, at omkostningerne til tilsyn mv. stiger med stigende kapacitet på installationen. Bloktarifstrukturen kan eksemplificeres ved følgende figur: Kilde: Dong Gas Distribution, 2004 Note: Tarifniveauet er 2004-niveauet, hvilket er steget siden. Den alternative model for tilslutnings- og tarifbetaling 12. Nye timeaflæste kunder vil med den nye model fremover få mulighed for at vælge at betale de direkte henførbare omkostninger til tilslutning til Side 4 af 19

5 naturgasnettet samtidig med at omkostningerne til distribution faktureres til en fast lav pris på 8 øre pr. m3 i stedet for den eksisterende bloktarif, hvor den marginale distributionspris falder med størrelsen af forbruget. De nye kunder betaler dermed de direkte henførbare omkostninger forbundet med tilslutning til gasnettet. 13. De nye vilk indebærer, at kunden kommer til at bære den fulde risiko ved tilslutningen, da de fulde tilslutningsomkostninger betales up front. 14. De nye tilslutnings- og tariferingsvilk vil gælde for nye naturgaskunder, der ikke har været tilsluttet naturgasnettet indenfor de seneste 36 måneder, og som samtidig st overfor en minimumsinvestering ved tilslutning til nettet på kr. ekskl. moms. 15. Baggrunden for, at de nye tilslutnings- og tariferingsvilk er begrænset til at gælde naturgaskunder, der ikke har været tilsluttet indenfor de seneste 36 måneder, er ifølge distributionsselskaberne at man ønsker at begrænse omgåelsesmulighederne. Ifølge distributionsselskaberne vil der uden denne begrænsning være risiko for, at i dag aktive kunder med et betydeligt naturgasforbrug vil have incitament til at anvende et andet brændsel i en periode, for så efterfølgende at blive gentilsluttet naturgasnettet, men nu til en lavere distributionstarif. Distributionsselskaberne har pt. ca tilsluttede kunder med et ligt forbrug på m3 eller derover. 16. Der er derudover indsat en mindstegrænse for tilslutningsomkostninger på kr. ekskl. moms for de nye kunder, således at de alene kan få de nye tilslutnings- og tariferingsvilk, hvis de st overfor en investering af en vis størrelse. Mindstegrænsen på de kr. ekskl. moms er ifølge distributionsselskaberne fastsat ud fra en afvejning mellem, at en del kunder, som de nye vilk er rettet mod, vil kunne tilsluttes til etableringsomkostninger fra ca kr., hvis de kan nås med en traditionel stikledning og målersystem alene, og så den uhensigtsmæssighed der vil være, hvis mindstebetalingen i for høj grad blokerer for nye tilslutninger, der vil være til gavn for alle tilsluttede kunder. 17. Den faste lave distributionstarif betales i en tidsbegrænset periode på 10, hvorefter kunden overg til den generelle distributionstarif (bloktarif) i det pågældende distributionsområde. Efter den tidsbegrænsede periode betaler de nye kunder dermed den samme distributionstarif som alle andre kunder. 18. Kundens betaling af tilslutningsomkostningerne vil følge forbrugsstedet, og de nye vilk vil således gælde det pågældende forbrugssted. Dette indebærer, at i tilfælde af, at dette nye forbrugssted overg til en anden juridisk person indenfor de første 10 efter tilslutning, vil den lave distributionsbetaling overgå til den nye juridiske person på forbrugsstedet, indtil der er gået 10 fra tilslutningen på det pågældende forbrugssted. Side 5 af 19

6 19. De lige faste driftsomkostninger forbundet med en ny kunde udgør kr. ligt og sammen med variable omkostninger på maksimalt 1 øre pr. leveret m 3, udgør driftsomkostninger ved et forbrug på m 3 ca. 2,5-4 øre pr. m 3. Den faste lave distributionsbetaling på 8 øre pr. m 3 i de første 10 efter tilslutningen overstiger således de direkte henførbare omkostninger, der er forbundet med leverancen (de marginale driftsomkostninger). 20. Leverancen til de nye kunder forventes samlet set for alle tre selskaber i løbet af 2-5 at ligge i omegnen af 50 mio. m3 ligt, hvormed deres tilslutning vil medføre en lig merindtægt de første 10 på ca. 2 mio. kr. De nye kunders distributionsbetaling vil dermed bidrage til betaling af selskabernes fællesomkostninger. Efter de 10 vil betalingen for de nye kunder som nævnt stige til det niveau de andre kunder betaler, og de nye kunders betaling til fællesomkostningerne vil dermed også stige. Effekt på nye kunders betaling 21. Effekten på tariffer og samlet betaling ved de nye vilk i forhold til de eksisterende vilk afhænger af den enkelte kundes tilslutningsomkostning og forbrug, samt placering, da selskabernes vilk og tariffer i dag er forskellige. 22. I nedenstående tabel 1 fremg eksempler på udvalgte kunders samlede betaling efter den eksisterende model sammenholdt med den foreslåede model. I tabellen er angivet nutidsværdien (NPV) af de lige tarifbetalinger (inklusiv den initiale investering i tabellen-delen med nye vilk og tariffer) under forskellige antagelser om periodens længde. En højere NPV er et udtryk for en højere betaling. Side 6 af 19

7 Tabel 1. Samlet betaling med forskellige tidsperspektiver under hhv. eksisterende og nye vilk, kr. Eksisterende vilk og tariffer Nye vilk og tariffer Årlig NVP 5 NPV 10 NPV 20 Årlig NVP 5 NPV 10 NPV 20 HMN Investering tarif tarif m m m m m DONG Investering Årlig tarif NVP 5 NPV 10 NPV 20 Årlig tarif NVP 5 NPV 10 NPV m m m m m NGF Investering Årlig tarif NVP 5 NPV 10 NPV 20 Årlig tarif NVP 5 NPV 10 NPV m m m m m Note: I beregningen er lagt en distributionsbetaling på 8 øre pr. m3 til grund for den nye model, hvorimod det er selskabernes aktuelle distributionstariffer der er lagt til grund for beregningen vedr. eksisterende tariffer. Der er derudover anvendt en rente på 5 pct. i beregningerne. Kilde: Selskabernes egne beregninger 23. Som det fremg af nedenstående tabel 2, hvor differencen i NPV mellem de eksisterende og de nye vilk er illustreret som betaling ved de eksisterende vilk fratrukket betalingen ved de nye vilk, vil det på kort sigt for nogle tilslutninger ikke være en fordel med de nye vilk, hvilket illustreres af, at differencen i NPV er negativ hos hovedparten af kundegrupperne hos HMN de første 5. På længere sigt, vil de nye vilk dog altid være en fordel, da differencen i NPV er positiv. 24. Hvorvidt de nye vilk vil være en fordel på kort sigt afhænger af størrelsen af investeringen, samt størrelsen af den generelle bloktarif i det pågældende distributionsområde. Side 7 af 19

8 Tabel 2. Difference mellem eksisterende og nye vilk og tariffer (eksisterende-nye), kr. HMN Investering Samlet betaling Gennemsnitlig betaling pr. m 3 NVP 5 NPV 10 NPV m ,07 0,13 0, m ,05 0,07 0, m ,04 0,03 0, m ,04 0,01 0, m ,04 0,00 0,00 DONG Investering NVP 5 NPV 10 NPV m ,37 0,45 0, m ,25 0,39 0, m ,16 0,24 0, m ,12 0,18 0, m ,10 0,16 0,10 NGF Investering NVP 5 NPV 10 NPV m ,41 0,50 0, m ,30 0,43 0, m ,18 0,26 0, m ,12 0,19 0, m ,10 0,16 0, De nye tilslutnings- og tariferingsvilk indeholder som nævnt en karensperiode på 36 måneder for at imødegå, at naturgaskunder med et betydeligt naturgasforbrug vil have incitament til at koble sig af naturgasnettet og bruge et alternativt brændsel i en periode for så efterfølgende at koble sig på nettet igen med gunstigere vilk. I nedenstående tabel 3 fremg nutidsværdien (NPV) ved koble sig af nettet i en periode på hhv. 1, 2 og 3 i forhold til at blive på nettet. Det er antaget, at forbruget er m3 og at alternativbrændslet er gasolie, som er det mest sandsynlige, med en meromkostning i forhold til naturgas på 2,5 kr. pr. naturgasækvivalent. En negativ NPV indikerer, at det er en fordel at frakoble sig nettet og anvende alternativbrændslet i den pågældende periode. Distributionstariffen for NGF/DONG er et gennemsnit mellem de to selskabers tariffer, der ligger relativt tæt. Tabel 3. Difference i nutidsværdi ved anvendelse af alternativbrændsel i en periode i forhold til at forblive naturgaskunde i hele perioden. NPV NPV 1 s karenstid NPV 2 s karenstid NPV 3 s karenstid NGF/DONG HMN Note: NPV er beregnet over en periode der hedder karensperioden (1-3 ) plus Som det ses af tabel 3, vil der i DONG og NGFs forsyningsområder være incitament til at frakoble sig og bruge alternativbrændslet også selvom Side 8 af 19

9 karensperioden er på 36 måneder, og incitamentet stiger, hvis karensperioden bliver mindre. For HMN vil det ikke engang med en 1-ig karensperiode være en fordel at frakoble sig nettet, men det er kun lige, at en karensperiode her ikke er nødvendig. 27. Ved anvendelse af billigere alternativbrændsler eller større forbrug, vil ovennævnte fordele ved at frakoble sig nettet stige. Høring 28. Selskaberne har haft et udkast til Tilsynsnotat i høring i perioden september Selskaberne finder at sekretariatet generelt set har foretaget en god og klar fremlæggelse af sagen, men har en række forslag til præciseringer af sagsfremstillingen. 30. Sekretariatet har indarbejdet selskabernes forslag til præciseringer i det omfang sekretariatet har været enig. Side 9 af 19

10 Lovgrundlag 31. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser m.v., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, som fremg i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes i lyset af lovgrundlaget. Under hver overskrift er gennemgangen tilrettelagt kronologisk og med udgangspunkt i retskildehierarkiet, således at love og bekendtgørelser (seneste først) citeres før retspraksis. 32. Formålet med loven, jf. 1, i naturgasforsyningsloven: 1. Lovens formål er at sikre, at landets naturgasforsyning tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med hensynet til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse. Loven skal inden for denne målsætning give forbrugerne adgang til billig naturgas. Stk. 2. Loven skal i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte formål særligt fremme en bæredygtig energianvendelse, herunder ved energibesparelser, samt sikre en effektiv anvendelse af økonomiske ressourcer og skabe konkurrence på markeder for handel med naturgas. 33. Naturgasselskabers distributionstariffer skal metodegodkendes af Energitilsynet, jf. 36 a i naturgasforsyningsloven: 36 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet samt LNG-faciliteter fastsættes af transmissions-, distributions- og LNG-selskaber efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Energitilsynet. Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om indholdet af de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilk, herunder tariffer. 34. Naturgasselskabers distributionstariffer skal fastsættes efter visse principper, jf. 37, i naturgasforsyningsloven: 37. Priser for ydelser fra distributionsselskaber og forsyningspligtige selskaber fastsættes under hensyntagen til selskabernes omkostninger til indkøb af energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, andre driftsomkostninger og afskrivninger samt forrentning af kapital. Ved fastsættelse af priserne tages desuden hensyn til udgifter, der afholdes som følge af, at selskaberne i kraft af en af denne lov nødvendiggjort selskabsopdeling hæfter for andre naturgasselskabers gældsforpligtelser. Priserne for ydelser fra en kollektiv gasforsyningsvirksomhed må ikke stige som følge af det vederlag, der erlægges ved overdragelse af virksomheder. Stk. 2. De i stk. 1 nævnte priser skal fastsættes efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte brugere af nettet og forbrugere giver anledning til. (.) 35. Omkostningerne skal fordeles uafhængigt af transportafstand og som minimum være henførbare, jf. lovforslagets indhold under afsnit e) om Side 10 af 19

11 priser og betingelser for naturgas i de almindelige lovbemærkninger til naturgasforsyningsloven, Lov nr. 449 af 31. maj 2000: Distributionstarifferne skal fastsættes, så omkostningerne ved nettet fordeles uafhængig af transportafstand, og tarifferne skal være omkostningsægte over for de enkelte brugere af nettet i den forstand, at den enkelte bruger af distributionsnettet som minimum kommer til at bære de omkostninger, der direkte kan henføres til brugeren. 36. Energitilsynet kan give påbud om ændring af priser og betingelser, hvis det finder, at priser og betingelser må anses for at være i strid naturgasforsyningsloven, jf. 41, stk. 1, i naturgasforsyningsloven: 41. Hvis Energitilsynet finder, at priser og betingelser må anses for at være i strid med bestemmelserne i denne lov, kan tilsynet give påbud om ændring af priser og betingelser. (..) 37. Energiklagenævnet har truffet afgørelser om principperne for metodegodkendelse af distributionstariffer. Energiklagenævnets afgørelse om metodegodkendelse af distributionstariffer, jf. afgørelse af 17. marts 2008, J.nr.: 31-24: Side 11 af 19 Energiklagenævnets bemærkninger: Det fremg af naturgasforsyningslovens 36a, at distributionstariffer fastsættes af distributionsselskabet efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Energitilsynet. Det fremg videre af naturgasforsyningslovens 41, stk. 1, at Energitilsynet, hvis det finder, at priser og betingelser må anses for at være i strid naturgasforsyningsloven, kan give påbud om ændring af priser og betingelser. ( ) Det fremg af naturgasforsyningslovens 37, stk. 2, at distributionstarifferne skal fastsættes efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte brugere af nettet og forbrugere giver anledning til. "Omkostninger" må forstås som samtlige omkostninger ved etablering og drift af det samlede distributionsnet, såvel direkte og indirekte henførbare omkostninger som ikke-henførbare omkostninger. Af de almindelige bemærkninger til naturgasforsyningsloven fremg, at distributionstarifferne skal fastsættes, så omkostningerne ved nettet fordeles uafhængig af transportafstand, og tarifferne skal være omkostningsægte over for de enkelte brugere af nettet i den forstand, at den enkelte bruger af distributionsnettet som minimum kommer til at bære de omkostninger, der direkte kan henføres til brugeren. Energiklagenævnet finder på baggrund heraf, at naturgasforsyningslovens 37, stk. 2, skal forstås sådan, at distributionstariffen skal fastsættes således,

12 at den enkelte bruger som minimum kommer til at bære de direkte henførbare omkostninger i form af omkostninger til gasmåling, afregning og tilsyn med forbrugernes gasinstallationer samt omkostningerne til de enkelte forbrugeres stikledninger. Energiklagenævnet finder, at de fastsatte distributionstariffer lever op til dette krav. Derudover er det et krav, at omkostningerne ved nettet fordeles uafhængigt af transportafstand ("frimærke-princippet"). Dette betyder efter Energiklagenævnets opfattelse, at der ikke kan fastsættes en distributionsafgift, der er forskellig for brugere eller grupper af brugere afhængigt af, hvor i nettet de er tilsluttet. Distributionsselskabets net må i den forbindelse forstås som et samlet net. Energiklagenævnet lægger herved vægt på, at de enkelte kunder eller kundegrupper har været hinandens forudsætninger i opbygningen af distributionsnettet. En fastsættelse af distributionstarifferne efter en metode, hvor investeringerne i rør up-stream fra en forgrening betales pro rata efter gasforbrugene i forgreningspunktet, som foreslået af klagerne, vil efter Energiklagenævnets opfattelse i praksis medføre, at de enkelte brugere eller brugergrupper fordelt på størrelse vil komme til at dække omkostningerne alt efter hvor i nettet, de er tilkoblet, og vil dermed være i strid med "frimærke-princippet". Forarbejderne indeholder derudover ikke nærmere fortolkningsbidrag til, hvorledes de omkostninger, der ikke er direkte henførbare, skal fordeles. Det fremg af aftalen af 22. marts 2000 mellem regeringen og et flertal i folketinget, jf. bilag 1 til lovforslag nr. nr. 239 af 29. marts 2000 om naturgasforsyning, at tariffen skal differentieres efter, hvorledes systemet belastes. Energiklagenævnet finder herefter, at en distributionstarif, der fastsættes efter forbrug, og hvor der samtidig tages hensyn til, at et stigende forbrug vil medføre faldende transportomkostninger pr. transporteret m3 naturgas, ikke er i strid med naturgasforsyningslovens 37, stk. 2. Klagerne (Energi Viborg A/S og Gasgruppen (Akzo Nobel Salt, Brdr. Hartmann, Cheminova, CP Kelco samt Hjørring, Silkeborg, Sønderborg og Viborg kraftvarmeværker) har ikke over Energiklagenævnet godtgjort, at de af HNG/Midt-Nord og DONG efter disse kriterier fastsatte distributionstariffer er urimelige eller diskriminerende. Energiklagenævnet finder endvidere, at distributionstariffen, der er fastsat som en bloktarif, der er ens for de enkelte forbrugere med samme forbrug, og hvor forskellen i distributionstariffens størrelse mellem de forskellige forbrugergrupper er velbegrundet i bedre udnyttelse af systemet, jf. ovenfor, ikke kan anses for diskriminerende. Side 12 af 19

13 Energiklagenævnet finder yderligere, at distributionstariffen er rimelig og fastsat efter objektive kriterier. Energiklagenævnet lægger herved vægt på, at samtlige tilsluttede forbrugere og brugere bidrager til den fælles betaling af systemets drift og vedligeholdelse samt afdrag og forrentning af de gennemførte investeringer udover de direkte henførbare omkostninger, samt på at distributionsselskabets net er et samlet system, hvor en række drifts- og kapitalomkostninger ikke kan henføres til de enkelte forbrugere eller grupper af forbrugere. Henset hertil finder Energiklagenævnet, at de fastsatte distributionstariffer ikke er udtryk for krydssubsidiering mellem de enkelte forbrugere eller grupper af forbrugere. Energiklagenævnet finder endelig, at distributionsselskaberne ved fastsættelse af distributionstariffer kan inddrage konkurrencemæssige hensyn med henblik på at sikre en større udbredelse af naturgasnettet. Klagerne har ikke overfor Energiklagenævnet godtgjort, at inddragelsen af konkurrencemæssige hensyn har ført til urimelige eller diskriminerende tariffer. Energiklagenævnet stadfæster herefter Energitilsynets afgørelse af 26. juni Det af klagerne i øvrigt anførte kan ikke føre til et andet resultat. Side 13 af 19

14 Begrundelse 38. Naturgasdistributionsselskaberne har anmeldt ændrede tilslutnings- og tariferingsvilk for nye kunder, der ikke har været tilsluttet naturgasnettet indenfor de seneste 36 måneder. 39. De nye tilslutnings- og tariferingsvilk indebærer, at de nytilsluttede kunder med et forbrug over m 3, til forskel fra de eksisterende vilk, betaler de fulde omkostninger ved tilslutningen til naturgasnettet, dog mindst kr. ekskl. moms. Til gengæld f de en fast lav distributionstarif de første 10 efter tilslutningen, hvorefter de overg til den generelle distributionstarif (bloktarif) i det respektive distributionsområde. 40. Nye kunder kan vælge mellem de nye og de eksisterende vilk, men eksisterende kunder kan ikke vælge at overgå til de nye vilk. 41. Metoder til tilslutning og tariferingsvilk skal anmeldes til Energitilsynets godkendelse inden de træder i kraft, jf. naturgasforsyningslovens 36 a, stk. 2. Det er sekretariatets vurdering, at en ændring af eksisterende vilk ligeledes skal anmeldes til, og godkendes af Energitilsynet, inden de træder i kraft. 42. N tilsynet vurderer, om en metode kan godkendes, vurderes således dels ud fra principperne i naturgasforsyningslovens 37, stk. 2, og dels ud fra retspraksis. 43. Principperne i naturgasforsyningslovens 37, stk. 2, er, at vilk og tariffer skal være a. rimelige og objektive b. ikke-diskriminerende c. fastsat i forhold til, hvilke omkostninger den enkelte bruger af nettet giver anledning til (henførebare omkostninger) d. Frimærkeprincippet, jf. de almindelige lovbemærkninger til Lov nr. 449 af 31. maj Ifølge praksis lægger Energitilsynet vægt på, at de konkrete tariffer er fastsat uafhængigt af transportafstand (frimærkeprincippet), at tarifferne er rimelige, objektive og ikke-diskriminerende og dækker de direkte henførbare omkostninger for de enkelte brugere samt at inddragelsen af naturgassens konkurrencemæssige stilling ikke er i strid med naturgasforsyningsloven, jf. Energitilsynets møde den 26. juni Energitilsynet fandt, at HGN/Midt-Nords og DONGs gældende metoder for Side 14 af 19

15 fastsættelse af distributionstariffer ikke er i strid med naturgasforsyningsloven. 45. Ifølge retspraksis forstås der her gengivet i korthed: Ad a) rimelige og objektive Energiklagenævnet har udtalt, at nævnet lægger vægt på, at samtlige tilsluttede forbrugere og brugere bidrager til den fælles betaling af systemets drift og vedligeholdelse samt afdrag og forrentning af de gennemførte investeringer udover de direkte henførbare omkostninger, samt på at distributionsselskabets net er et samlet system, hvor en række drifts- og kapitalomkostninger ikke kan henføres til de enkelte forbrugere eller grupper af forbrugere, jf. klagenævnets afgørelse af 17. marts 2008, jnr Ad b) ikke-diskriminerende Energiklagenævnet finder, at en distributionstarif, der fastsættes efter forbrug, og hvor der samtidig tages hensyn til, at et stigende forbrug vil medføre faldende transportomkostninger pr. transporteret m3 naturgas, ikke er i strid med naturgasforsyningslovens 37, stk. 2. Ad c) Henførbare omkostninger Ved omkostninger forstås i følge Energiklagenævnet samtlige omkostninger ved etablering og drift af det samlede distributionsnet, såvel direkte og indirekte henførbare omkostninger som ikke-henførbare omkostninger. I fortsættelse heraf udtaler Energiklagenævnet, at tariffen skal fastsættes således, at den enkelte bruger som minimum kommer til at bære de direkte henførbare omkostninger i form af omkostninger til gasmåling, afregning og tilsyn med forbrugernes gasinstallationer samt omkostningerne til de enkelte forbrugeres stikledninger, jf. klagenævnets afgørelse af 17. marts 2008, jnr Ad d) Frimærkeprincippet Det fremg af aftalen af 22. marts 2000 mellem regeringen og et flertal i folketinget, jf. bilag 1 til lovforslag nr. nr. 239 af 29. marts 2000 om naturgasforsyning, at tariffen skal differentieres efter, hvorledes systemet belastes. Energiklagenævnet finder herefter, at en distributionstarif, der fastsættes efter forbrug, og hvor der samtidig tages hensyn til, at et stigende forbrug vil medføre faldende Side 15 af 19

16 Side 16 af 19 transportomkostninger pr. transporteret m3 naturgas, ikke er i strid med naturgasforsyningslovens 37, stk Ovennævnte regler og retspraksis anvendes i det følgende til at vurdere, om naturgasdistributionsselskabernes anmeldte metode kan godkendes. 47. Naturgasdistributionsselskaberne har som nævnt i sagsfremstillingen via undersøgelser af markedet vurderet, at det potentiale, der fortsat er for at øge den distribuerede mængde naturgas, ikke vil blive realiseret, hvis ikke tilslutnings- og tariferingsvilkene ændres. 48. Mere præcist er der ansøgt om, at nye kunder, der ikke har været tilsluttet naturgasnettet indenfor de seneste 36 måneder, kan betale de fulde omkostninger ved tilslutning til nettet, dog mindst kr. ekskl. moms, mod at få en fast lav distributionstarif på 8 øre pr. m 3 på hele den distribuerede mængde i de første De nye regler indebærer, at den nytilsluttede kunde betaler de fulde omkostninger ved tilslutningen. Hermed har gasdistribitutionsselskabet på forhånd fået disse omkostninger dækket, uanset hvor længe den nytilsluttede kunde er tilsluttet, og hvor meget gas der aftages af den pågældende kunde. Den nytilsluttede kunde bærer dermed hele risikoen ved tilslutningen til nettet, hvorimod denne risiko med de eksisterende regler blev bet af fællesskabet, idet tilslutningsomkostningerne med de eksisterende regler betales via den løbende betaling for leverancen af gassen, hvorved gasdistributionsselskabet og dermed fællesskabet bærer risikoen indtil tilslutningsomkostningerne er fuldt dækket via tarifferne. 50. De nye tilslutningsregler betyder således, at de eksisterende kunder ikke påvirkes negativt af at nye kunder tilsluttes nettet. 51. Samtidig betaler de nye kunder de første 10 en distributionstarif, der overstiger de marginale omkostninger, der er ved at distribuere gas til dem. Da indtægtsrammerne ikke påvirkes af den øgede distribuerede mængde, bidrager de nye kunder, på trods af den faste lave distributionstarif, til betaling af de samlede fællesudgifter. Dette er til fordel for de øvrige kunder, idet der dermed vil være flere til at betale til dækning af fællesudgifterne, hvormed de øvrige kunder vil komme til at betale mindre. Dette vil i første omgang komme til udtryk ved, at distributionsselskabernes differencer i forhold til indtægtsrammerne ændrer sig enten i form af en øget overdækning, som skal føres tilbage til kunderne, eller en reduceret underdækning, så der skal meropkræves mindre. 52. Bidraget til betaling af fællesudgifter vil stige efter de første 10, hvor de nytilsluttede kunder overg til den generelle tarif (bloktarif) i distributionsområde, hvorved de betaler det samme som de øvrige kunder. Hermed øges fordelen også for de øvrige kunder.

17 53. Det er sekretariatets vurdering, at a) metoden er rimelig og objektiv, idet metoden ligger fast, og idet en nytilsluttet kunde som minimum betaler de omkostninger, der direkte kan henføres til den pågældende kunde. Endvidere finder sekretariatet, at såvel eksisterende som kommende nye forbrugere og brugere hermed bidrager til den fælles betaling af systemets drift og til vedligeholdelse samt afdrag og forrentning af de gennemførte investeringer udover de direkte henførbare omkostninger. Sekretariatet finder det ligeledes ikke urimeligt, at der med en karensperiode er taget forholdsregler mod, at der skulle være incitament til at frakoble sig nettet i en periode, da sigtet med den nye metode er at tiltrække nye kunder og dermed ny afsætning til gavn for fællesskabet. Karensperiodens længde på 36 måneder vurderes heller ikke urimelig på baggrund af oplysningerne i tabel 3, der viser, at selv en karenperiode af en sådan længde vil betyde, at der, i hvert fald hos nogle af selskaberne, fortsat vil betyde, at der er incitament til at frakoble sig nettet i en periode. b) metoden ikke er i strid med forbuddet mod diskrimination, i den forstand, at ordningen tilbydes alle nye kunder på lige vilk og tariffen fastsættes efter forbrug. Om end ordningen alene tilbydes kunder, der ikke er eller har været tilsluttet naturgasnettet indenfor de seneste 36 måneder, lægger sekretariatet ikke desto mindre særlig vægt på, at metoden samlet set er til gavn for alle kunder. Metoden tjener til at få flere større gaskunder tilsluttet, hvilket i følge distributionssselskaberne ikke sker i dag, fordi disse kunder ikke finder de eksisterende tilslutnings- og distributionsvilk attraktive. Herudover lægger sekretariatet afgørende vægt på, at den anmeldte metode medvirker til at fremme konkurrencen på brændselsmarkedet, idet den er med til at imødegå den øgede konkurrence fra andre brændsler som naturgassen oplever, og metoden vil derfor være med til at sikre, at naturgas fastholder sin konkurrenceevne i forhold til de alternative brændsler, som evt. nye kunder st overfor. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker i relation hertil, at Energiklagenævnet i sin afgørelse af 17. marts 2008 har tilkendegivet, at distributionsselskaberne kan inddrage konkurrencemæssige hensyn i forhold til andre brændsler med henblik på at sikre en større udbredelse af naturgasnettet. Endvidere lægger sekretariatet vægt på, at den nye ordning er i overensstemmelse med lovens principper og i øvrigt ikke påvirker de eksisterende kunders betaling, men derimod er en Side 17 af 19

18 Side 18 af 19 fordel for den samlede økonomi, og dermed tillige for eksisterende kunder. Herudover lægger sekretariatet til grund, at forskellen i den samlede betaling udlignes over tid, samt at de kunder, der tilsluttes efter de nye tilslutnings- og tariferingsvilk, på sigt kommer til at betale det samme i distributionstarif som de øvrige kunder. c) metoden sikrer at nye kunder som minimum betaler de direkte henførbare omkostninger. Idet de enkelte nytilsluttede kunder ved metoden betaler omkostninger til gasmåling, afregning, tilsyn med forbrugernes gasinstallationer og omkostningerne til de enkelte forbrugeres stikledninger samt omkostninger til distribution. Sekretarietet for Energitilsynet finder det dog ligeledes rimeligt, at der er et minimum for størrelsen af investeringen ved tilslutningen, da det findes rimeligt, at de gunstige distributionstariffer alene tilfalder de kunder, som st overfor en investering af en vis størrelse. Størrelsen af minimumsbetalingen på kr. ekskl. moms tages til efterretning. d) metoden, som den eksisterende metode, sikrer, at tariffen fastsættes efter forbrug. 54. Samlet set er det Sekretariatet for Energitilsynets vurdering, at den ansøgte metode kan godkendes. 55. Sekretariatet for Energitilsynet lægger i sin vurdering endvidere vægt på, at de nye tilslutnings- og tariferingsvilk er afgørende for at få de potentielle nye kunder, der pt. anvender alternative brændsler, til at tilslutte sig til nettet. Hermed kan transporten af naturgas øges, hvilket ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt giver en effektiv udnyttelse af infrastrukturen, og dermed den foretagne investering, samtidig med at naturgassen fortrænger olie mv., som er mindre miljøvenlige brændsler. Det er således i overensstemmelse med NGFL ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt, at udforme tilslutnings- og tariferingsvilkene så nye kunder tilskyndes til at tilslutte sig gasdistributionsnettet, jf. NGFL 1 og de alm. bemærkninger. 56. Sekretariatet for Energitilsynet lægger derudover vægt på, at de ændrede tilslutnings- og tariferingsvilk, der øger antallet af tilsluttede kunder og dermed den distribuerede mængde naturgas, vil afstedkomme, at der er flere til at bidrage til de fælles omkostninger, hvilket er til gavn for den samlede økonomi i selskabet og for de øvrige kunder. 57. Sekretariatet lægger desuden til grund, at de nye tilslutnings- og tariferingsvilk lever op til de øvrige kriterier i naturgasforsyningsloven. Herunder at der ikke sker krydssubsidiering til fordel for de nytilsluttede

19 kunder, idet de fuldt ud bærer de direkte henførbare omkostninger, der er forbundet med deres respektive leverance af naturgas. Dels i form af, at de nytilsluttede kunder betaler de fulde omkostninger ved tilslutningen til naturgasnettet, og dels i form af, at de nytilsluttede kunder betaler mere end de marginale variable omkostninger, der er ved den løbende leverance giver af naturgas til kunden. 58. Sekretariatet lægger afslutningsvist i sin vurdering vægt på, at det ufravigelige princip om, at enhver kunde afholder de variable omkostninger, der er forbundet med forsyning af kunden, overholdes, samtidig med at kunderne fortsat betaler en andel af de faste omkostninger. Afgørelse 59. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering i medfør af 36 a i lov om naturgasforsyning truffet afgørelse om følgende At HMN Naturgas I/S reviderede vilk for tilslutning og tarifering godkendes At Dong Gas Distribution A/S reviderede vilk for tilslutning og tarifering godkendes At Naturgas Fyn Distribution A/S reviderede vilk for tilslutning og tarifering godkendes. Side 19 af 19

HMN Naturgas I/S Ændring af anvendte metoder til fastlæggelse af distributionstariffer

HMN Naturgas I/S Ændring af anvendte metoder til fastlæggelse af distributionstariffer ENERGITILSYNET Afgørelse 21. december 2012 D&D /LBA HMN Naturgas I/S Ændring af anvendte metoder til fastlæggelse af distributionstariffer 1. HMN Naturgas I/S (herefter HMN) har d. 6. november 2012 indsendt

Læs mere

I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal Energitilsynet godkende de metoder, der anvendes ved fastlæggelsen af distributionstarifferne.

I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal Energitilsynet godkende de metoder, der anvendes ved fastlæggelsen af distributionstarifferne. 5. november 2012 Sagsnr.: 2012100019 Principper for fastlæggelse af distributionstariffer samt betingelser og vilkår for benyttelse af distributionssystem. I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal

Læs mere

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net 13. oktober 2014 Sagnr. 14/10480 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Nets (herefter Energi Fyn) anmeldelse af ny metode

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet

DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet Notat DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet Forbrugerkategoriers betaling af investerings- og stikledningsbidrag, samt sikkerhedsstillelse

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Thy-Mors Elnet A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/10213 LBA AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors A/S (Thy-Mors) anmeldelse af ny

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net A/S 20. november 2015 Detail & Distribution 15/10509 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Net A/S (Energi Fyn) anmeldelse

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Nibe El-forsyning Net A.m.b.a. 9. november 2015 Detail & Distribution 15/08223 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Nibe El-forsyning Net A.m.b.a.

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NRGi Net 23. november 2015 Detail & Distribution 15/11009 LBA AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget NRGI Net A/S (NRGI) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net 2 20. maj 2015 Detail & Distribution 14/12974 LBA/LRN AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net 2 A/S (RAH2) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af rådighedstarif, jf. mail af den 23. november 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af rådighedstarif, jf. mail af den 23. november 2015. RAH Net A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/11094 LBA/LAA GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF RÅDIGHEDSTARIF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S 17. december 2014 Sagnr. 12/07839 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S (RAH) anmeldelse af ny metode for fastsættelse af

Læs mere

Energitilsynet af 8. januar 2009 HNG I/S' distributionstariffer og tilbagebetaling af etableringsomkostninger

Energitilsynet af 8. januar 2009 HNG I/S' distributionstariffer og tilbagebetaling af etableringsomkostninger (Naturgasforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Thy-Mors Energi Elnet A/S 16. maj 2017 Detail & Distribution 17/06135 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NOE Net Att. Mads Johnsen 30. september 2014 Sag 14/06466 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 31. maj 2014 har NOE Net anmeldt tariferingsmetode for

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af standardgebyrer, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af standardgebyrer, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S 16. januar 2018 Detail & Distribution 18/01250 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF STANDARDGEBYR: Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode

Læs mere

Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba

Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba 8. maj 2017 Detail & Distribution 17/04291 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF STAN Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Nibe Elforsyning Netvirksomhed

Læs mere

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a.

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a. Østkraft Net Att. Poul Sonne-Pedersen 26. juni 2014 Sag 14/04899 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 16. april 2014 har Østkraft Net A/S anmeldt tariferingsmetode

Læs mere

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Dong Energy Eldistribution 13.02.2012 Sag 4/0720-0200-0122 / Deres ref. Laa & lba Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Anmeldelsen Energitilsynets

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 15. december 2011 Sag 4/0720-8901-0211 / LBA Deres ref. Anmeldelse af betaling af tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S Ndr. Ringvej 4 6950 Ringkøbing 24. november 2016 Detail & Distribution AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S

Læs mere

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet Syd Energi c/o Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 9. februar 2012 Sag 4/0720-8901-0211 /LBA Deres ref. Ansøgning vedrørende pilotprojekt med afregning med dynamiske nettariffer 1. SE (Syd

Læs mere

o At projektet løber i et begrænset tidsrum på foreløbigt et år, hvorefter en forlængelse vil kræve ansøgning om, og godkendelse

o At projektet løber i et begrænset tidsrum på foreløbigt et år, hvorefter en forlængelse vil kræve ansøgning om, og godkendelse Thy-Mors Elnet A/S 17. januar 2014 Sag 13/11105 /LBA Deres ref. Ansøgning om demonstrationsprojekt med tarifering til elpatron på Hanstholm Varmeværk 1. Thy-Mors Elnet A/S (herefter Thy-Mors) har ansøgt

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0025 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0025 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 2690 Karlslunde HNG Hovedstadsregionens Naturgas I/S Gladsaxe Ringvej 11 Postboks 83 2860 Søborg CVR 8856 8818 Kontrakt Klage over

Læs mere

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi 1 af 6 03-07-2012 12:32 DONG s efterlevelse af tilsagn, afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem DONG og Naturgas Sjælland, og miljø- og energiministerens svar på rådets

Læs mere

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2.

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2. NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 19. juni 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Afgørelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af rammeaftale vedr. Det Nye Universitetshospital i Aarhus 1.

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015. Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 26. juli 2016 Detail & Distribution 16/06114 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NORD ENERGI NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 26. juni 2006 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 26. juni 2006 stadfæstes. (Naturgasforsyning) Energi Viborg A/S og Gasgruppen (Akzo Nobel Salt, Brdr. Hartmann, Cheminova, CP Kelco samt Hjørring, Silkeborg, Sønderborg og Viborg kraftvarmeværker) over Energitilsynet af 26. juni

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2 i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2 i metodebekendtgørelsen. SEAS-NVE Net A/S 30. januar 2015 Sagnr. 14/11309 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget SEAS-NVE Net A/S (SEAS) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

Godkendelse af metoder til fastsættelse af priser og vilkår for transmission og distribution af naturgas

Godkendelse af metoder til fastsættelse af priser og vilkår for transmission og distribution af naturgas Energitilsynet: Godkendelse af metoder til fastsættelse af priser og vilkår for transmiss... Side 1 af 17 Printet: 09:16 http://www.energitilsynet.dk/afgoerelser-og-praksis/1/afgoerelser-gas/godkendelse-af-metoder-til-fastsaettelse-af-priser-og-vilkaar-fortransmission-og-distribution-af-naturgas/

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C

Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C 14. december 2015 Detail & Distribution 15/11090 laa ANMELDELSE AF TILSLUTNINGSBIDRAG FOR LADESTANDERE I DET OF- FENTLIGE RUM Dansk Energi anmelder en

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015. Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing 23. august 2016 Detail & Distribution 12/09072 KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR THY-MORS EL- NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

Punkt 3. Energitilsynets møde den 28. oktober Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren

Punkt 3. Energitilsynets møde den 28. oktober Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Punkt 3 Energitilsynets møde den 28. oktober 2014 23. oktober 2014 /MEMU Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren

Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Punkt 3 21. juni 2013 /MEMU Energitilsynets møde den 25. juni 2013 Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren 1. Nye klagesager for Energiklagenævnet Der er ingen nye klagesager.

Læs mere

ÅRSBERETNING Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING 2009 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning....3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s (NGFD s) Program for intern overvågning...3

Læs mere

DONG Energy Gasforsyning A/S Efterregulering 2008

DONG Energy Gasforsyning A/S Efterregulering 2008 Punkt 6.g. Tilsynsmøde 138 20-12-2012 ENGROS 12/07315 ARA/MDP/CDY/JD/SEY DONG Energy Gasforsyning A/S Efterregulering 2008 Resumé 1. Denne sag vedrører efterreguleringen af det forsyningspligtige naturgasselskab

Læs mere

SEAS-NVE anmelder, at de i fastsættelsen af følgende elementer i deres tarifering har afvigelser fra Dansk Energis anbefalinger:

SEAS-NVE anmelder, at de i fastsættelsen af følgende elementer i deres tarifering har afvigelser fra Dansk Energis anbefalinger: SEAS-NVE Net 31. oktober 2013 Sagnr. 13/02134 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget SEAS-NVE Nets (herefter SEAS-NVE) ansøgning om godkendelse af

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

Energi Viborg A/S Bøssemagervej Viborg

Energi Viborg A/S Bøssemagervej Viborg Energi Viborg A/S Bøssemagervej 8 8800 Viborg 8. august 2016 Detail & Distribution 15/11329 /BEJ, NOJ AFGØRELSE GODKENDELSE AF METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget

Læs mere

DONG Energy Gasforsyning A/S Efterregulering 2010

DONG Energy Gasforsyning A/S Efterregulering 2010 Punkt 6.i. Tilsynsmøde 138 20-12-2012 ENGROS 12/07592 ARA/MDP/CDY/JD/SEY DONG Energy Gasforsyning A/S Efterregulering 2010 Resumé 1. Denne sag vedrører efterreguleringen af det forsyningspligtige naturgasselskab

Læs mere

DONG Energy Gasforsyning A/S Efterregulering 2011

DONG Energy Gasforsyning A/S Efterregulering 2011 Punkt 6.j. Tilsynsmøde 138 20-12-2012 ENGROS 12/11470 ARA/MDP/CDY/JD/SEY DONG Energy Gasforsyning A/S Efterregulering 2011 Resumé 1. Denne sag vedrører efterreguleringen af det forsyningspligtige naturgasselskab

Læs mere

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende:

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende: DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum 18. august 2015 Ret & Administration 15/05258 LRN AFGØRELSE BETINGELSER FOR STIKLEDNINGER OVERDRAGET TIL DONG ENERGY Sekretariatet har i mail af

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 29. august 2005 om DONG Gas Distributions A/S åbningsbalance

Klage over Energitilsynets afgørelse af 29. august 2005 om DONG Gas Distributions A/S åbningsbalance 17. maj 2013 Sag 12/17849 Deres ref. Ja/th Klage over Energitilsynets afgørelse af 29. august 2005 om DONG Gas Distributions A/S åbningsbalance Næstved Varmeværk A.m.b.A har den 20. december 2012 klaget

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8,

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8, LOVGRUNDLAG 1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes

Læs mere

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE Memo Assens Kommune Titel Kommentarer til høringsbrev Dato 24. august 2011 Til Kopi Fra Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Referat Energitilsynsmøde den 23. september 2014 Dagsorden: 1. Inhabilitet på møde 155 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Sager

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 2. maj 2014 Ret & Administration 13/10069 /OTS, PAJ Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Resumé 1. I dette notat orienteres om

Læs mere

Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren

Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Punkt 3 28. februar 2013 /MEMU Energitilsynets møde den 5. marts 2013 Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren 1. Nye klagesager for Energiklagenævnet 1.1. Brørup Fjernvarme

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej Odense SV AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF TARIFFER

Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej Odense SV AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF TARIFFER Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej 16 5250 Odense SV 7. februar 2017 Detail & Distribution 16/10977 laa AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget

Læs mere

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde 146 den 29. oktober 2013 Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne 2014-2017 Resumé 1. Energitilsynet skal fastsætte foreløbige indtægtsrammer for

Læs mere

Firma Adresse Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende kaldet Gasforbrugeren)

Firma Adresse Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende kaldet Gasforbrugeren) Mellem Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende kaldet Gasforbrugeren) og Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende betegnet Gasleverandøren) er der dags dato indgået følgende KONTRAKT om levering af naturgas

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

KLAGE FRA DONG Naturgas A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 28. januar 2014 Fastsættelse af en specifik transporttarif i opstrømssystemet Tyra-Nybro

KLAGE FRA DONG Naturgas A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 28. januar 2014 Fastsættelse af en specifik transporttarif i opstrømssystemet Tyra-Nybro (Naturgasforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Naturgas A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder 5. juli 2016 Detail & Distribution 16/06222, 16/01702 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR AURA EL-NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Kjellerup Elforsyning Tværgade Kjellerup

Kjellerup Elforsyning Tværgade Kjellerup Kjellerup Elforsyning Tværgade 4 8620 Kjellerup 16. december 2009 Sag 4/0720-0101-0128 / LR Deres ref. Afgørelse vedr. Kjellerup Elforsynings klage over EnergiMidt Net A/S prisstigning for distribution

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Hammel Elforsyning Gl Frijsenborgvej Hammel

Hammel Elforsyning Gl Frijsenborgvej Hammel Hammel Elforsyning Gl Frijsenborgvej 5 8450 Hammel 16. december 2009 Sag 4/0720-0101-0127 / LR Deres ref. Afgørelse vedr. Hammel Elforsynings klage over EnergiMidt Net A/S prisstigning for distribution

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. SEAS-NVE Net A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/10910 LBA AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget SEAS-NVE Net A/S (SEAS) anmeldelse af ny metode

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Middelfart

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Middelfart Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Dato: 1. februar 2011 Sagsnr.: 200902354-28 Vicki.Schmidt@middelfart.dk

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S ÅRSBERETNING 2013 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFDs Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Dong Gas Distribution A/S ændring af løbetid på afvikling af nettogæld

Dong Gas Distribution A/S ændring af løbetid på afvikling af nettogæld ENERGITILSYNET 1. maj 2013 Sagsnr. 12/15635 /LBA Dong Gas Distribution A/S ændring af løbetid på afvikling af nettogæld Resume 1. Denne sag drejer sig om en forkortelse af Dong Gas Distributions A/S (herefter

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Energitilsynet Tarifudvalgets analyse af energibesparelser ved forskellige modeller for tarifpraksis i el-, naturgas- og varmeforsyningen

Energitilsynet Tarifudvalgets analyse af energibesparelser ved forskellige modeller for tarifpraksis i el-, naturgas- og varmeforsyningen Energitilsynet Tarifudvalgets analyse af energibesparelser ved forskellige modeller for tarifpraksis i el-, naturgas- og varmeforsyningen v/ Kamma Holm Jonassen, kontorchef Baggrunden for tarifanalyse

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse af betaling af transportbidrag

Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse af betaling af transportbidrag Statoil Refining Denmark A/S v/ Kromann Reumert/Ida Sander Rådhuspladsen 3 8000 Århus C 19. december 2012 Engros 12/06484 HTH/SEY Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a.

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. (Varmeforsyning) Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. Nævnsformand, cand. jur. Jørgen Nørgaard Professor,

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne ENERGITILSYNET UDKAST Energitilsynets møde 145 den 24. september 2013 5. juli 2013 13/03744 13/03758 13/03759 13/03760 /LBA & LIC Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne 2014-2017 Resumé 1.

Læs mere

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station.

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station. Ravdex A/S Strandvangen 2 5300 Kerteminde 2. november 2015 Detail & Distribution 12/06451 KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF RAVDEX A/S INDTÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgningen

Læs mere

Resumé. Punkt 8 Energitilsynets møde den 19. december 2012 ENERGITILSYNET. 19-12-2012 Varme/Detail & Distribution «Sagsnummer»

Resumé. Punkt 8 Energitilsynets møde den 19. december 2012 ENERGITILSYNET. 19-12-2012 Varme/Detail & Distribution «Sagsnummer» ENERGITILSYNET Punkt 8 Energitilsynets møde den 19. december 2012 Orientering om benchmarking af omkostningerne i 2011 til energispareindsatsen hos net- og distributionsvirksomhederne indenfor el, naturgas

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Før markedsåbningen og unbundlingen af naturgasselskaberne varetog gasleverandørerne hele aftaleforholdet

Før markedsåbningen og unbundlingen af naturgasselskaberne varetog gasleverandørerne hele aftaleforholdet Betingelser og vilkår for distribution af naturgas I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal Energitilsynet godkende de metoder, der er anvendt ved fastlæggelsen af betingelser og vilkår for distribution

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen 30. juni 2011 Sag 4/0920-8901-0690 /SB Deres ref. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Varpelev Tomater A/S over Energitilsynet af 3. november 2006 HNG's generelle distributionstariffer og et konkret stiketableringstillæg

Varpelev Tomater A/S over Energitilsynet af 3. november 2006 HNG's generelle distributionstariffer og et konkret stiketableringstillæg (Nurgasforsyning) Varpelev Tomer A/S over Energitilsynet af 3. november 2006 HNG's generelle distributionstariffer og et konkret stiketableringstillæg fra 1989-1994 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger.

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger. 18.09.2011/NLI Acadre 11/25385 NOTAT Bilag til dagsorden vedrørende bemærkninger til projektforslag for fjernvarmeforsyning af del af Stenstrup, Hundtofte og Løgeskov og godkendelse af halmkedel. Svendborg

Læs mere

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K att.: Frederikke Lett 26. oktober 2004 Sag 3/1302-0200-0102 / CP Deres ref.. Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Med skrivelser af 8. oktober

Læs mere

PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM GARTNERNES VARMEFORSYNING OG GARTNERIERNE I ÅRHUS

PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM GARTNERNES VARMEFORSYNING OG GARTNERIERNE I ÅRHUS PUNKT 4 TILSYNSMØDE DEN 27. SEPTEMBER 2016 PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM GARTNERNES VARMEFORSYNING OG GARTNERIERNE I ÅRHUS 29. september 2016 Varme 13/03846 bgor/rvn 1.

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Notat Behandling af høringssvar Der har i forbindelse med behandling af projektforslag for fjernvarme i Glamsbjerg, været to fokusområder Den samfundsøkonomiske beregning og Det økonomiske forhold, hvilket

Læs mere

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen HØRINGSUDGAVE Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) I medfør af 7 a

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

HØRING AF FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ENERGINET.DK,

HØRING AF FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ENERGINET.DK, Energistyrelsen ens@ens.dk acl.ens.dk cfe@ens.dk HØRING AF FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ENERGINET.DK, LOV OM NATURGASFORSYNING OG LOV OM ETABLERING OG BENYTTELSE AF RØRLEDNING TIL TRANSPSORT AF

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold:

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold: NRGi Net A/S Bjerrevej 139 8700 Horsens 1. september 2015 Detail & Distribution 15/06596 AE VEJLEDENDE UDTALELSE PRAKSISÆNDRING FOR INDTÆGTSFØ- RING AF NRGi Net A/S (herefter NRGi ) har ved mail af 2.

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 15. februar 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 15. februar 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0038 JDA A F G Ø R

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 24. februar 2016 Ret & Administration 15/09333 OTS Metodeanmeldelse af nye Tilslutningsbestemmelser for SEAS-NVE Net A/S SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29.

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Dato: 30. januar 2013 Sag: 12/15569 Sagsbehandler: HRJ Afd.: Varme Jeres j.nr. 056121, dispensation vedrørende varmeforsyningslovens kapitel 4 I

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1)

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) BEK nr 311 af 20/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygmingsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0134

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2015

Prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2015 Affaldsforbrændingsanlæggene, jf. bilag 1 Dansk Affaldsforening Dansk Fjernvarme Dansk Energi 15. oktober 2014 Sag 14/05870 / TBHO Prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2015 I medfør af

Læs mere

Godkendelse af justering i metoden til beregning af nødforsyningstariffen for beskyttede og ikkebeskyttede danske gaskunder (UDKAST)

Godkendelse af justering i metoden til beregning af nødforsyningstariffen for beskyttede og ikkebeskyttede danske gaskunder (UDKAST) 19. september 2014 ENGROS 14/07685 HNJ Godkendelse af justering i metoden til beregning af nødforsyningstariffen for beskyttede og ikkebeskyttede danske gaskunder (UDKAST) Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER

RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER 2012-2014 Side 1/7 ENERGITILSYNET EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS FORDELT PÅ INDHOLD

Læs mere

Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v.

Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v. Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v. 1 Det vil jeg tale om Prissætning Prisdifferentiering Tariffer 2 1 Prissætning Varmeforsyningslovens kapitel 4 Varmeforsyningslovens kapitel

Læs mere

Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme

Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. februar 2012 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet, at din ejendom skal fritages for tilslutningspligt

Læs mere