Generelt om læsning i indskolingen. Th. Lang skoles læsestrategi for klasse. Formålet med læsestrategien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelt om læsning i indskolingen. Th. Lang skoles læsestrategi for 0.-6. klasse. Formålet med læsestrategien"

Transkript

1 Th. Lang skoles læsestrategi for klasse Formålet med læsestrategien Man har det sidste årti arbejdet ihærdigt på at optimere de danske elevers funktionelle læsefærdighed. I Fælles Mål 2009 defineres den funktionelle læsefærdighed på følgende måde: At eleverne er i stand til at læse mange forskellige tekstgenrer hurtigt med forståelse og indlevelse. Ønsket om at forbedre elevernes funktionelle læsefærdighed skyldes, at ca. 20 procent af folkeskolens afgangselever til stadighed læser så dårligt, at det får konsekvenser for deres videre udannelsesforløb. 1 Vi vil med denne læsepolitik opkvalificere elevernes læseundervisning, således at vore elever opnår faglige, personlige og kulturelle kompetencer, som er nødvendige for at gennemføre en ungdomsuddannelse og hermed blive rustet til at deltage i samfundet som demokratiske verdensborgere. Med læsestrategien ønsker vi også at sætte fokus på forskellige indfaldsvinkler til arbejdet med læsning. Udover at skærpe elevernes funktionelle læsefærdighed er vores fornemmeste mål at øge elevernes læselyst og læseglæde. Med disse har vi muligheden for at åbne dørene for en større verden, som er af afgørende betydning for den livsduelige verdensborger. Læsestrategien skal sikre en kvalificeret undervisning på alle klassetrin med en naturlig progression igennem hele skoleforløbet. Her skal det fremhæves, at læsning og skrivning er ligeværdige elementer i den samlede læseudvikling og dermed af lige stor betydning for den funktionelle læsefærdighed. Læsestrategien skal endvidere sikre de børn, som har problemer med at lære at læse. Dette sker igennem et øget fokus på evaluering af eleverne læseudvikling allerede fra 0. kl. og hele skoleforløbet igennem. Vi ved, at en tidlig indsats over for børn med læseproblemer minimerer behovet for specialundervisning senere i skoleforløbet, hvorfor dette arbejde i indskolingen har højeste prioritet. For at hæve elevernes funktionelle læsefærdighed er vi nødt til at styrke forældresamarbejdet på denne front. Den træning, som alle elever har brug for hver dag, kan kun få de optimale betingelser i et godt samarbejde med forældrene. Det er nemlig forældrene, der i en travl hverdag skal skabe rammerne for den daglige træning hjemme. Derfor deltager læsevejlederen med et oplæg ved 0. klasses forældremøde, således at forældrene føler sig klædt på til at varetage denne opgave. Generelt om læsning i indskolingen 1 Elbro, Carsten 2008: Læsevanskeligheder s. 31.

2 I indskolingen lægger det primære fokus til at starte med på afkodningsdelen, også det vi kalder at knække koden. Eleverne skal tillære sig sikre afkodningsstrategier, som er fundamentet for læsningen. Vores tilgang til dette arbejde er baseret på den syntetiske lydmetode, hvor omdrejningspunktet er bogstavernes lyde og koblingen af disse. Ved at flytte fokus fra bogstavernes navne til fokus på lydene, forbedres elevernes afkodning markant, hvilket præger deres læseudvikling resten af skolegangen. Samtidig arbejdes via dialogisk oplæsning med den afgørende læseforståelse. Via oplæsning øges elevernes ordforråd og viden om verden, hvilket skærper motivationen til at blive selvstændig læser. Læsestrategi for børnehaveklassen Målsætning: Med en legende, eksperimenterende og improviserende indgangsvinkel er det vores hensigt at styrke, skærpe og udvikle børnenes lyst, glæde og interesse for det talte og skrevne sprog. Mundtligt: Lytte aktivt til oplæsning, fortælling og dialogisk læsning. Formidle budskaber gennem tegning og tilhørende tekst. Bruge sproget aktivt i samtalen, dialogen og refleksionen. Fabulere og forundres over sproget, fortælle opdigtede, fantasifulde historier, vrøvle, pjatte og lege med sproget. Genfortælle et hændelsesforløb. Lege, improvisere og eksperimentere med rim, remser, rytmer, alfabetsange og sproglege. Fortælle, lytte, fabulere og genfortælle med en forståelse for at sproglige udtryk kan være forskellige. Læsning: Arbejde med de tre alfabeter, lyd, form og navn. Identificere enkeltlyde i et ord. Arbejde med vokaler og konsonanter. Skelne forlyd, indlyd og udlyd. Klappe stavelser. Kendskab til læseretning.

3 Skriftligt: Skrive sit eget navn. Legeskrive. Skrive både store og små bogstaver. Børnehaveklasseavisen. Faste tiltag/ årshjul: Inden skolestart holdes møde med pædagoger og/ eller sproglærere fra børnehaven om kommende elever, som har brug for sprogstøtte i forbindelse med skolestart. I november tages elever med særlige behov op på K-møde. Fokus er indstilling til PPR. I februar genindstilles de børn, der har brug for at for forlænge støtten i 1.kl. Overleveringsmøde i foråret. Deltagerne er kommende 1.klasses team og børnehaveklasselederne. Læsebåndugerne Læsevejleder deltager i første forældremøde. Her gøres der rede for KTI, læseevalueringens formål samt forventninger til lektielæsning. Aktiviteter: Børnene kan låne bøger med hjem fra skolens eget bibliotek. Skiftende udstillinger i klasseværelset, der inspirerer, f.eks. projekter, hvor ordkort underbygger billederne. Klassen forsynes løbende med billedbøger, alfabetplakater og andet materiale, der pirrer børnenes nysgerrighed. Opdateret læsekrog i børnehaveklassen. Evalueringer: Børnehaveklasselederne foretager KTI test i september/oktober. Læseevaluering på begyndertrinnet ( bogstavskendskab, vokaler, ordkendskab) foretages i september/oktober. Børnehaveklasselederen forestår testen i samarbejde med læsevejlederen. I foråret foretages en opfølgning på Læseevaluering i samarbejde med kommende 1.klasseslærer samt læsevejlederen.

4 Nogle kendetegn ved et børnehaveklassebarn ved skoleårets slutning: Har spirende lyst til at læse og skrive. Indgår i samtale og dialog. Genfortæller og fortæller selv historier. Formidler budskab ved en fremlæggelse eller i en børnehaveklasseavis. Kan genkende og læse enkelte ord. Leger skole, legelæser og legeskriver. Har en begyndende forståelse for de 3 alfabeter. Læsestrategi for 1. klasse Målsætninger for 1. klasse At styrke og udvikle elevernes sproglige færdigheder. At give eleverne oplevelsen af at læsning åbner for en større verden af viden og oplevelser. At stimulere elevernes læse- og skrivelyst. At skabe fundament for en alderssvarende læseudvikling. Mundtligt: Genfortælle et hændelsesforløb uden hjælp. Stå frem foran klassen og præsentere et stykke arbejde. Samtale om tekster, som eleven har hørt eller læst. Besidde et ordforråd som er dækkende for de vigtigste ord og begreber. Læsning: Kunne de tre alfabeter (lyd, form og navn). Skelne mellem vokaler og konsonanter. Opdele lydrette ord i fonemer, de enkelte lyde. Skelne lyde og sætte disse sammen til nye ord (syntese) Anvende sikre afkodningsstrategier (lydere, stavelsesdele) Anvende relevante læsemåder (forberedt læsning, højt læsning, stille læsning, fri selvstændig læsning og skærm læsning) Læse lette tekster uden hjælp svarende til lix 5-10.

5 Skrivning/ Stavning: Skrive både store og små bogstaver. Skrive små tekster ved hjælp af børnestavning, hvor de udnytter det fonematiske princip. Have kendskab til de mest gængse betingede lydværdier fx udlyds e, vokaltrappen og ng lyden. Kunne anvende computer til skrivning. Faste tiltag/årshjul: Læsebånd med niveauinddelte værksteder svarende til elevens læseudvikling (uge 43-6) Iværksættelse af tidlig læseløft på baggrund af læseevaluering i børnehaveklassen. Gode læsevaner I Lillehus skal der være opdaterede læsekroge på alle klassetrin, som vækker vore elevers interesse for bøgernes verden og dermed giver dem lyst til at læse og skrive. Aktiviteter: Differentieret repetition af de tre alfabeter det første halve år. Dialogisk oplæsning med fokus på ordforråd. Elevernes forberedte oplæsning, makkerlæsning og gentagen læsning for at styrke den flydende læsning. Arbejde med læsestrategier/angrebsteknikker (lydere, prikke vokaler og stavelsesdele) Læse forskellige genrer. Skrive i forskellige genrer Inddrage læsning og skrivning som en naturlig del af bloktimerne. Evaluering: Skriftsproglig udvikling (Ordlæseprøve 1, Sætningslæseprøve 1, Staveprøve 1) tages i slutningen af 1. klasse, men inden den sidste skolehjemsamtale, hvor forældrene orienteres om deres barns læseudvikling. Denne evaluering gennemgås med læsevejleder, hvorefter de børn som er i risiko for at udvikle læsevanskeligheder henvises til udredning af speciallærer. LUS kan ligeledes anvendes evt. både efterår og forår Nogle kendetegn for en elev i 1. klasse:

6 Eleven er på dette trin ved at tilegne sig en læsefærdighed ved læsning af nemt tilgængelige tekster, som oftest er understøttet af flere billeder. Afkodningen kræver stor opmærksomhed og tager kapacitet fra forståelsesdelen. Eleven læser hyppige ord som ordbilleder. Eleven bruger bogstavernes lyde til at afkode nye ord med og korrigerer ofte sig selv. Læsestrategi for 2. klasse Målsætninger for 2. klasse: At styrke elevens lyst til at læse og skrive. At ruste eleven til den daglige brug af læsning og skrivning. At give eleven oplevelsen af at læsning åbner for en større verden af viden og oplevelser. At give eleven redskaber til at kommunikere mundtligt og skriftligt. Mundtligt: Genfortælle et hændelsesforløb uden hjælp. Samtale om tekster, som eleven har set eller hørt. Stå frem foran klassen og præsentere et stykke arbejde. Læsning: Skelne lyde, sætte lyde/bogstaver sammen og læse nye ord. Anvende relevante afkodningsstrategier(stave, dele, lydere). Skelne mellem læsemåder og anvende dem rigtigt(forberedt læsning, højtlæsning, stillelæsning, frilæsning, skærmlæsning). Vide at der er forskel på skrevet og talt sprog. Vide at sproget består af ordklasser og kende de største ordklasser. Bruge medier til informationssøgning og udtrykke sig i forskellige medier(billeder, lyd, tekst, drama). Læse lette tekster uden hjælp svarende til lix Læse ord/minuttet. Skrivning/stavning:

7 Skrive forståelige tekster til andre(huskelister, breve). Skrive enkle tekster om egne oplevelser, og tekster som tager udgangspunkt i fri fantasi, billeder og lette genrer(historie, eventyr). Skrive de små og store trykbogstaver i hånden. Anvende computer i skrivesituationer. Stave lydret Kende til de vigtigste staveregler og vide at der er mange undtagelser fra de indlærte staveregler. Faste tiltag: Læsebånd med niveaudelte værksteder svarende til elevens læseudvikling(uge 43-6) Fortsat fokus på læseløft på baggrund af læseevaluering i 1. klasse. Skolen og hjemmet skal løbende samarbejde om bibeholdelse af gode læsevaner. Dette skal bl.a. ske i kraft af adgang til litteratur på skolen og i hjemmet. I Lillehus skal der være opdaterede læsekroge på alle klassetrin/etager, som vækker vores elevers interesse for bøgernes verden og dermed giver dem lyst til at læse og skrive). Aktiviteter: Inddrage kroppen i læse- og skriveundervisningen. Besøge biblioteket og samtale med eleverne om bibliotekets muligheder og opbygning. Medtænke læsning og skrivning i blokundervisningen. Prioritere læsning og skrivning så der bliver tid til ro og fordybelse. Styrke den faglige læsning fagligt læsekursus. Styrke den skønlitterære læsning skønlitterært læsekursus. Fortsat arbejde med læsestrategier/angrebsstrategier(lydere, prikke vokaler, stavelsesdeling) Inspirere børn og forældre i forhold til valg af læsestof til hjemmet. Evaluering: Skriftsproglig udvikling (ordlæseprøve 1, sætningslæseprøve 1, staveprøve 1) i foråret. Der sammenlignes med prøverne fra 1. Klasse DVO i foråret til de elever, hvor der er mistanke om dysleksi ST2 kan anvendes til udvalgte elever LUS Nogle kendetegn for en elev i 2. klasse:

8 Læseren har flere læsestrategier og veksler imellem dem i en efterhånden funktionel læsning af enkle tekster. De bedste læsere på klassetrinnet kan anvende læsestrategierne, så de bliver i stand til at læse ukendte tekster. Der afkodes stadig, hvilket bevirker, at læsningen ikke er flydende. Generelt om læsning på mellemtrinnet Når eleverne kommer på mellemtrinnet forudsættes, at afkodningen for langt de flestes vedkommende er forholdsvis sikker. Alle har knækket koden og kan læse, og det er på dette tidspunkt, at mange elever bliver bogdroppere. Her har både forældre og lærere et ansvar, for at støtte op om barnets selvstændige læsning (frilæsning). Som udgangspunkt skal elever på mellemtrinnet dagligt læse min. ud over almen lektielæsning for at få træning nok, således at eleven kan forlade skolen med en funktionel læsekompetence. Fokus på mellemtrinnet er den flydende læsning, som er af afgørende betydning for elevens læseforståelse. Hvis eleven bruger for meget energi på at afkode teksten, er der ikke energi til at forstå teksten. Derfor fokuserer vi på, at eleverne opnår en vis hastighed i deres læsning på de forskellige klassetrin. Har eleverne udfordringer med den flydende læsning er den mest effektive træning gentagen læsning. Her vælger eleverne et startsted i teksten og læser 1 minut, efter 1 minuts læsning starter man samme sted igen og læser igen 1 minut og dette gentages 4 gange, hvorved man opnår maksimal effekt. Når eleverne læser teksten første gang skal man sikrer at den afkodes korrekt herefter kan barnet selv læse de næste tre gange. Dette skal gøres dagligt, men vil øge elevens hastighed og dermed den flydende læsning. En anden afgørende dimension for elevens funktionelle læsekompetence er et veludviklet ordforråd. Man ved, at der er en stor sammenhæng mellem ordforråd og læseforståelse, hvorfor fokus på arbejdet med ordforråd må skærpes. Ordforrådet øges primært igennem læsning, da skriftsproget er meget mere nuanceret end talesproget. Dette peger igen tilbage på den vigtige daglige læsetræning, men også at de voksne som omgiver barnet/eleven ikke forfladiger deres sprog, men i stedet tager sig tid til at forklare nye ord. På mellemtrinnet må man ikke underkende den fælles tekstlæsning og samtalen om svære ord i teksten. Meget kan vindes ved at både forældre og lærere er bevidste om, at skubbe til udviklingen af barnets ordforråd. Sammenfattende kan man sige at den flydende læsning og et godt ordforråd er fundamentet for en god funktionel læsekompetence, hvorfor dette bliver afgørende omdrejningspunkter for læseundervisningen på mellemtrinnet.

9 Læsestrategi for 3. klasse Målsætninger for 3. Klasse: Bevare læseglæden og udvikle den. Tilegne sig viden gennem læsning. Blive bekendt med god børnelitteratur få en god læseoplevelse og viden om verden før og nu. Gøre læsningen anvendelig i alle fag Mundtligt: Formulere spørgsmål til tekster og svare på spørgsmål til tekster. Genfortælle/resumere en læst tekst. Lytte koncentreret til andres meninger/fortællinger og stille spørgsmål til dette. Læse højt for klassen med et godt flow og markering af punktum. Fortælle historier og fremføre viden om emner selvstændigt. Læsning: Være i stand til at bruge læsning i alle fag til at forstå en opgave. Læse ukendte tekster med stigende hastighed. Kende forskel på skønlitteratur og faglitteratur og være i stand til at orientere sig i de to typer litteratur(indhold, stikord, register osv) Skelne mellem læsemåder og anvende dem rigtigt(forberedt læsning, højtlæsning, stillelæsning, frilæsning, skærmlæsning ) Kende til de største ordklasser. Læse ord i minuttet/lix Skrivning/stavning: Være bevidste om de mest brugte genrer og kunne skrive korte tekster indenfor disse. Anvende computer i skrivestiuationer herunder lave små præsentationer. Lære stadig staveregler/lydfølgeregler og arbejder på udenadslære af højfrekvente ord. Være i stand til at bøje ord indenfor de største ordklasser(navneord, udsagnsord og tillægsord). Kende til de mest almindelige grammatiske øvelser: sætte punktum, store og små bogstaver.

10 Kende til til procesorienteret skrivning og anvende den i egne skriveprocesser. Stavelsesdele. Faste tiltag: Læsebånd (uge 43-6) Adgang til spændende litteratur i klasselokalet. Fortsat fokus på vigtigheden af læsning i fællesskab med hjemmet. Oplæsningsdage for Lille Hus. Evaluere i efterår og igen i forår. Arbejdet med læsning i de forskellige fag, skal fremgå af årsplanerne. Aktiviteter: Læsekursus. Læsekontrakter oprettes og eleverne begynder at lave boganmeldelser til de læste bøger. Læreren læser højt(inspirere til indlevelse i læsningen) Vi læser fælles tekster som danner udgangspunkt for fælles diskussioner Eleverne skriver nytårstaler og holder tale for klassen(optages til efterfølgende evaluering). Besøg på begge biblioteker. Evaluering: Skriftsproglig udvikling (ordlæseprøve 2, sætningslæseprøve 2, staveprøve 2) LUS Hastighedsprøver efterår og forår (evt. - læseræs) ST3 kan anvendes til udvalgte elever Nogle kendetegn for en elev i 3. klasse: Læseren læser flydende med god forståelse. Læseren vælger tykkere bøger på hylderne. Læseren foretrækker stillelæsning. Læsestrategi for 4. klasse Målsætninger for 4. klasse: Bevare den indre motivation for læseglæde Skabe læsere med en aktiv læseindstilling

11 Skabe gode læsere gennem øget læsning og varieret tekst og genreudvalg Mundtligt: Læse tekster op med tydelig artikulation og betoning, samt bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel Læsning: Tillære sig anvendelse af sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af kendte og nye ord i alderssvarende tekster og genre Læse sprogligt udviklende tekster og bruge forskellige læseforståelsesstrategier samt kende forskellige læseteknikker Søge ordforklaring til forståelse af ord og fagudtryk Fokus på læsehastighed (180 (150) ord i minuttet i 4. klasse/ lix 20-25) Læse alderssvarende skøn- og faglitteratur og digitale tekster med god forståelse Læse med bevidsthed om eget udbytte af det læste samt formidle forståelse for det læste - mundtligt og skriftligt Læse sig til danskfaglig viden Udvikle og vedligeholde læserutiner Søge og vælge skøn- og faglitteratur på bibliotek og i digitale medier Kendskab til den danske litterære kanon Læse lette norske og svenske tekster Skrivning/stavning: Kunne skrive sammenhængende fiktions- og faktatekster. Kunne strukturere en tekst kronologisk. Kunne bruge almindelige staveregler som viden om betydningen af lang og kort vokal. Kunne anvende afsnit samt tegnsætning. Kunne anvende tekstbehandling og søge på internettet. Faste tiltag/aktiviteter: Brug af materialet Læs med! Læsekontrakt (elevintra) Læsebånd (uge 43-6)

12 Daglig læsning (20 min hver dag) Eleverne skriver og afholder nytårstaler (optages evt. til efterfølgende evaluering) Daglig ordforklaring og begrebsafdækning Evaluering: Skriftsproglig udvikling (ordlæseprøve 2, sætningslæseprøve 2, staveprøve 2) Hastighedsprøver efterår og forår (evt. LUS ST4 til udvalgte elever Nogle kendetegn for en elev i 4. klasse: Læser helst stillelæsning. Læser tykkere bøger og serier. Læser med en hastighed på ca. 150 ord i minuttet. Læsestrategi for 5. klasse Målsætninger for 5. klasse: Bevare den indre motivation for læseglæde Skabe læser med en aktiv læseindstilling Skabe gode læsere gennem øget læsning og varieret tekst og genreudvalg Mundtligt: Læse tekster op med tydelig artikulation og fortolkende betoning, samt bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel, afpasset efter genre og formål Læsning: Beherske sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af kendte og nye ord i alderssvarende tekster og genre Søge ordforklaring til forståelse af ord og fagudtryk i trykte og elektroniske midler

13 Udvikle læsehastighed og tilpasse læsemåde til genre og sværhedsgrad (180 ord i minuttet i 5. klasse/ lix 25-30) Læse alderssvarende skøn- og faglitteratur og digitale tekster hurtigt og sikkert med god forståelse og indlevelse Læse med øget bevidsthed om eget udbytte af det læste samt fastholde og formidle hovedindholdet af det læste i skriftlig og mundtlig form Læse sig til danskfaglig viden Udvikle og vedligeholde læserutiner og oparbejde læsekultur Søge og vælge skøn- og faglitteratur på bibliotek og i digitale medier til egen læsning og opgaveløsning Kendskab til den danske litterære kanon Læse lette norske og svenske tekster Skrivning/stavning: Kunne strukturere og skrive tekster i forskellige genrer. Have en begyndende viden om forskellen mellem tale- og skriftsprog. Skrive med et ordforråd tilpasset forskellige teksttyper. Stave alle højfrekvente ord korrekt og kende til det morfematiske staveprincip. kunne anvende tekstbehandling og søge hensigtsmæssigt på internettet. Faste tiltag/aktiviteter: (Tiltag og aktiviteter?) Brug af materialet Læs med! Læsekontrakt (elevintra) Læsebånd (uge 43-6) Daglig læsning (20 min hver dag) Oplæsning/formidling af tekster for børnehaveklassen Eleverne skriver og afholder nytårstaler (optages evt. til efterfølgende evaluering) Daglig ordforklaring og begrebsafdækning Evaluering: Skriftsproglig udvikling (ordlæseprøve 2, sætningslæseprøve 2, staveprøve 3) Hastighedsprøver efterår og forår (evt. LUS ST5 til udvalgte elever

14 Nogle kendetegn for en elev i 5. klasse: Læser helst stillelæsning. Læser længere og mere komplekse bøger og faglitteratur. Læser med en hastighed på ca. 180 ord i minuttet. Læsestrategi for 6. klasse Målsætninger for 6. klasse: Mundtligt: Læse tekster op med tydelig artikulation og fortolkende betoning, samt bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel, afpasset efter genre og formål. Læsning: Anvende sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af kendte og nye ord i forskellige teksttyper. Læse sprogligt udviklende tekster og bruge forskellige læseforståelsesstrategier samt kende forskellige læseteknikker Læse alderssvarende skøn- og faglitteratur hurtigt og sikkert med god forståelse og indlevelse Læse sig til danskfaglig viden Læse med øget bevidsthed om eget udbytte af det læste Udvikle og vedligeholde hensigtsmæssige læserutiner og oparbejde læsekultur Søge og vælge skøn- og faglitteratur på bibliotek og internet til egen læsning og opgaveløsning. Skrivning/stavning: Strukturere og skrive tekster i forskellige fiktive og ikke-fiktive genrer. Skal kunne indsamle og disponere stof før skrivning samt skrive fra idé til færdig tekst. Skal kunne skrive kommenterende, forklarende og argumenterende med et tilpasset ordforråd tilpasset genren. Stave alle højfrekvente ord korrekt samt anvende det morfematiske princip dvs. at et rodmorfem er en konstant størrelse, som altid fastholder sin staveform uafhængig af sammenhæng.

15 Kunne anvende tekstbehandling med en funktionel skriveteknik samt søge hensigtsmæssigt på internettet. Faste tiltag/aktiviteter: Læsebånd fra uge Procesorienteret skrivning, fx Skrivevejen med evalueringsark. Projektarbejde Læs med af Hanne Fabrin Boganmeldelser, mundtlige som skriftlige Læsekontrakt på Elevintra. Eleven opfordres til at skrive læste sider ind i kontrakten, hvilket skaber et overblik for både elev og lærer. Evaluering: TL1 Skriftsproglig udvikling (staveprøve 3) Læsehastighedsprøver (evt. Hastighedsprøver ved Gyldendals Webprøver, læsning ST6 kan anvendes til udvalgte elever Nogle kendetegn for en elev i 6. klasse: Anvender forskellige læsemåder oversigtslæse, punktlæse og nærlæse. Kan selvstændigt kunne udfærdige et resumé og et referat af en læst tekst. Ved afslutningen af 6. klasse bør elevens hastighed være 200 ord/minuttet (ved lix 30-35) i både skønlitterær og faglig læsning.

16 Yderligere målsætninger: At motivere eleverne til at blive i bogverdenen. Mange undersøgelser viser, at det er på mellemtrinnet, der er flest bogdroppere. At sikre en god læseforståelse, også når der er tale om faglitteratur, hvor bl.a. manglende ordkendskab kan betyde en forringet læseforståelse. At eleven anvender læsning og skrivning gennem opsøgende, udforskende og kritisk virksomhed i alle fag og på tværs af fagene. Der skal fortsat arbejdes med elevens læsning. Læseformål og læsestrategier skal fortsat trænes. Der skal undervises i læseformer som punktlæsning, skanne- og skimmeteknikker, oversigtslæsning og nærlæsning Faglig læsning kræver ekstra opmærksomhed. Selv en dygtig læser kan have svært ved på en gang både at skulle læse tekst, illustrationer, grafer, diagrammer m.v. samt bearbejde og samle de forskellige typer af informationer. Udvikling af elevernes faglige læsning er ikke kun dansklærerens opgave, her skal alle faglærere være opmærksomme og målrettet undervise i fagets termer. Læseindlæring, automatisering, konsolidering og fortsat læseudvikling tager tid og titler. Der bør fortsat flere gange om ugen gives tid og rum til læsning i dansktimerne. Ligeledes er det meget vigtigt, at forældrene fortsat bakker op om læsningen og viser interesse. Der skal fortsat læses 10 sider hver dag eller som minimum 30 minutter dagligt. Eleverne skal opmuntres til at læse meget. Et godt læsemiljø på skolen er vigtigt for en god og alsidig læseindlæring. Det skabes i den enkelte klasse med meget og alsidigt læsestof og gode vaner omkring læsningen. Det er en god ide at gå på Det store bibliotek. Lave aftaler med børnebibliotekaren og sikre, at alle har eller får mulighed for at få lavet lånerkort. Derudover er bestillinger fra CFU af forskellige romaner, målrettet 6. klasse, et must. En fælles samtale om temaer og motiver i romanerne, kan være med til at sikre dels en fælles forståelse, men også en fælles god læseoplevelse.

17 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 6. klasse tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Læse sikkert og med passende hastighed. kunne anvende forskellige læsemåder oversigtslæse, punktlæse og nærlæse. Fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, referat og resumé.. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form. Læse lette norske og svenske tekster. Kende forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog. Kende forskellige genrer inden for fiktion og ikke-fiktion. Søge informationer på forskellige måder samt forholde sig til resultaterne. Ved afslutningen af 6. klasse bør elevens hastighed være 175 ord/minuttet (ved lix 30-35) i både skønlitterær og faglig læsning. Ved afslutningen af 6. klasse bør eleven selvstændigt kunne udfærdige et resumé og et referat af en læst tekst.

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Handleplan for læsning på Hejnsvig Skole På Hejnsvig Skole anser vi læsning som den grundlæggende forudsætning for læring i alle fag. Vi vil gerne arbejde for at eleverne igennem

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

På Korsvejens Skole medtænker vi følgende læse- og læringsmodel i den daglige undervisning:

På Korsvejens Skole medtænker vi følgende læse- og læringsmodel i den daglige undervisning: Hvad er en læsehandleplan for os her på På har vi en læsehandleplan for at have et fælles sprog, når vi taler læsning. Heraf følger naturligt at læsning foregår i alle fag. Læsehandleplanen er desuden

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Forord Læsepolitikken danner rammen for indsatsen på læseområdet på Vadgård skole. Læsepolitikken er Vadgård skoles bud på hvordan, der sikres kvalitet i læseindsatsen

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Læsehandleplan 2011 / 2012

Læsehandleplan 2011 / 2012 Læsehandleplan 2011 / 2012 Indhold: Målsætning for læsning Hvad vil det sige at læse Skema / Læseforståelse 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9.

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen?

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen? Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Afdeling 1 Hvad er skolens overordnede formål med At gøre Rækker Mølle Skolen til en skole, der er kendt for at sende eleverne videre

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Årsplan ⅚ klasse dansk 2013/14 Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet

Læs mere

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE December 2012 På Sankt Birgitta Skole er læsning et indsatsområde. I indskolingen har vi særligt fokus på den tidlige indsats. Allerede i 0. klasse har vi fokus

Læs mere

Vemmedrupskolens handleplan for læsning

Vemmedrupskolens handleplan for læsning Vemmedrupskolens handleplan for læsning Indskoling Læseindlæringen bygger på elevens sproglige forudsætninger. Der arbejdes med elevernes ordforråd, viden om verden og sprog- og læseforståelse. Målet for

Læs mere

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt.

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt. Haubro Friskole Fagplan for faget dansk. Formål: Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse af sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz 1/6 Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner Faglige mål I dette forløb arbejder eleverne gennem filmanalyse af Kiki den lille heks, med overgangen fra barn til ung.

Læs mere

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar,

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Handleplan for læsning; udskoling. - Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; udskoling. - Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring Handleplan for læsning; udskoling - Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering -

Læs mere

Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster

Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster 1/7 Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster Af Lena Bülow-Olsen Niveau 4. - 6.klasse (måske 5. 6. klasse) Varighed 10 14 lektioner Faglige mål Eleverne skal i dette kapitel arbejde med

Læs mere

Handleplan for læsning på Knudsøskolen.

Handleplan for læsning på Knudsøskolen. Status: En målrettet indsats i læsning på alle klassetrin, der giver positive resultater i diverse læseevalueringer. (LUS, sprogscreening, DVO, OS, SL samt Nationale test). Af tiltag kan nævnes: 1. Målrettet

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Læsepolitik Ådum Skole

Læsepolitik Ådum Skole Læsepolitik Ådum Skole Det overordnede mål for sprog og læsning i Ringkøbing-Skjern Kommune er, at alle børn og unge udvikler sprog- og læsefærdigheder, som både kan anvendes til personlig udvikling og

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Læsepolitik for Christianshavns skole

Læsepolitik for Christianshavns skole Læsepolitik for Christianshavns skole Formål: Formålet med vores lokale læsepolitik er at kvalificere læseundervisningen gennem hele skoleforløbet. Denne kvalificering omhandler såvel afkodning som læseforståelse,

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling Pædagogiske overvejelser Vi vil, når det er hensigtsmæssigt, arbejde med Cooperative Learning, som er en arbejdsform, der engagere og aktivere eleverne i interaktion med hinanden og underviseren. Kort

Læs mere

Handleplan for læsning Sparkær Skole

Handleplan for læsning Sparkær Skole Skoleåret 2014/15 Indholdsfortegnelse: Handleplan for læsning Indholdsfortegnelse:... - 1 - Målet for læsning:... - 2 - Veje til målet:... - 2 - den aktuelle viden på området.... - 3 - Læsevejledning på

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. ÅRSPLAN FOR 8.klasse i skoleåret 2012-2013 PÅ AHI INTERNATIONALE SKOLE. Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Vadehavsskolen Handleplan for læsning 2010 Indhold Formålet med en læsehandleplan s.2 Hvad er læsning? s.2 Sammendrag af Ministeriets mål s.3 Læsning i indskolingen s.3 Læsning på mellemtrinnet s.5 Forældresamarbejde

Læs mere

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt)

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Fra div. grundbøger for 9.klasse, herunder Kanon Dansk i niende (incl. arbejdsbog) Lærerkopier Forfatterskab:

Læs mere

Årsplan dansk - 3. klasse

Årsplan dansk - 3. klasse M 13.08 20.08 27.08 03.09 Kunst Sommer- Læsekursus oplevelser 3.-4. O Norsk svensk Pennevenner F 10.09 17.09 24.09 01.10 8.10 Læsekursus Palle Faglig læsning Drenge- Pige emne 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Læs mere

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Læsning på mellemtrinnet Der sigtes mod trinmålene for 4. og 6. klassetrin. På mellemtrinnet er afkodningen for de fleste elever

Læs mere

Periode Emne Beskrivelse Mål

Periode Emne Beskrivelse Mål Årsplan for Dansk for 5. Klasse 2012-13 Bogsystem: Alle tiders dansk 5. klasse, oplevelsesbog Alle tiders dansk 5. klasse, aktivitetsbog Der anvendes desuden supplerende materialer, til ekstra arbejde

Læs mere

TØNDER DISTRIKTSSKOLE

TØNDER DISTRIKTSSKOLE Sprog- og læsehandleplan 2016-17 Indledning Gode sprog-og læsefærdigheder spiller en vigtig rolle i børn og unges personlige og faglige udvikling. Læsefærdigheder er nøglen til uddannelse, job og deltagelse

Læs mere

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende.

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. D A N S K Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. Fælles, fordi der i vores måde at kommunikere på, ligger spor af den verdensforståelse, det livssyn og den etik,

Læs mere

Holstebro Kommunes handleplan for sprog og læsning

Holstebro Kommunes handleplan for sprog og læsning Holstebro Kommunes handleplan for sprog og læsning Holstebro Kommune har udarbejdet en handleplan for sprog og læsning. I denne plan står der blandt andet: En god sprogudvikling og dermed forudsætningerne

Læs mere

Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15

Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15 Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15 Faglige trinmål for faget fra 5.-6. klasse: Det talte sprog - bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse

Læs mere

Læseindsats og handleplan for læsning på Skolen ved Sundet

Læseindsats og handleplan for læsning på Skolen ved Sundet Læseindsats og handleplan for læsning på Skolen ved Sundet Glade børn lærer bedst (citat af Hans Henrik Knopp) På Skolen ved Sundet mener vi dermed, at: Læseglade børn læser bedst Vi ønsker derfor på Skolen

Læs mere

HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013. Indhold:

HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013. Indhold: HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013 Indhold: Mål Generel læseudvikling Overgange Læsevanskeligheder Evaluering IT og læsning PLC og læsning Må l: Alle elever skal udvikle alderssvarende læsefærdigheder,

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt.

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. I denne læsepolitik vil I kunne læse om mål for læsning, tiltag på skolen og forventninger til jer som forældre.

Læs mere

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk Tandslet Friskole Slutmål for dansk Marts 2013 På Tandslet Friskole arbejder vi ud fra de samme mål, som man gør i folkeskolen - Fælles Mål. På grund af skolens pædagogiske tilgang til undervisningen,

Læs mere

Årsplan for dansk i 2. 2015-2016

Årsplan for dansk i 2. 2015-2016 Årsplan for dansk i 2. 2015-2016 Formål: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling og kulturel identitet, der bygger på æstetisk og historisk

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Treja Danske Skole. Læsehandleplan

Treja Danske Skole. Læsehandleplan Treja Danske Skole Læsehandleplan 2015 Indholdsfortegnelse 1. Hvilket mål skal vores handleplan hjælpe os med at opnå?... 2 2.Hvilke handlinger vil vi udføre for at nå vores mål?... 2 3. Skolebibliotekets

Læs mere

Uge Opstartsemne: Mig og min famile. Plenum i klassen Arbejdsbøger Færdige projekter Kreative produktioner Evalueringstest

Uge Opstartsemne: Mig og min famile. Plenum i klassen Arbejdsbøger Færdige projekter Kreative produktioner Evalueringstest Undervisningens tilrettelæggelse: Danskundervisningen tager overordnet afsæt i den første læsning 1. klasse, hvor det primære fokus omhandler at udvikle elevernes læsekundskaber samt læselyst med henblik

Læs mere

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål Årsplan 2015-2016 Dansk 2.klasse Mål Formålet med undervisningen i dansk er, at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig

Læs mere

Årsplan Dansk 5.a 2014/2015

Årsplan Dansk 5.a 2014/2015 Årsplan Dansk 5.a 2014/2015 Undervissningen knytter sig til fælles mål for dansk, trinmål efter 6. Klassetrin samt læseplanen for 5 og 6. Klasse. De elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder udvikles

Læs mere

Årsplan Dansk 3. klasse 2013/2014 Grindsted Privatskole

Årsplan Dansk 3. klasse 2013/2014 Grindsted Privatskole Dansk 3. klasse: Forma let med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forsta else af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Bent Haller Af Louise Molbæk

Bent Haller Af Louise Molbæk 1/7 Bent Haller Af Louise Molbæk Niveau 5. - 6.klasse Varighed 16-20 lektioner Faglige mål Målet med forløbet om Bent haller er, at eleverne får kendskab til forfatterskabet generelt, dvs. hans forskellige

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Handleplan for læsning; mellemtrin. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; mellemtrin. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning.

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mål og indsats for læsning i almenundervisningen. Indskolingen: Vi prioriterer, at alle børn får en god start, hvor de oplever læsning og skrivning som meningsfulde

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

Læsetiltag for hele skolen

Læsetiltag for hele skolen Forår 2012 Indhold: Læsetiltag for hele skolen... 3 At læse i alle fag... 3 CD-ORD... 3 Biblioteket... 3 Læsebånd... 3 Forældresamarbejde... 3 Daglig læsning hjemme på alle klassetrin... 4 Læsevejledere...

Læs mere

Årsplan Dansk 0-2. Klasse

Årsplan Dansk 0-2. Klasse Årsplan Dansk 0-2. Klasse Skoleåret 2013/14 Elevtal: I alt: 21 elever 13 piger og 8 drenge 0. klasse: 11 elever 1. klasse 7 elever 2. klasse 3 elever Timefordeling: 0. klasse: 5 ugentlige lektioner + læsning

Læs mere

Krumsø Fri- og Kostskoles. Læsepolitik

Krumsø Fri- og Kostskoles. Læsepolitik Krumsø Fri- og Kostskoles Læsepolitik Indhold: Formål med Krumsøs læsepolitik...2 Krumsø Fri- og Kostskoles mål med læsning...2 Forventet læseniveau på de enkelte klassetrin...3 Læsehastighed...4 Fremgangsmåde

Læs mere

6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Tekniske og forståelsesmæssige Læselyst, læsevaner og læsehastighed Der arbejdes med brug af notater, grafiske modeller, ord- og begrebskort, oversigtslæsning,

Læs mere

5. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

5. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 5. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Tekniske og forståelsesmæssige Læselyst, læsevaner og læsehastighed Der arbejdes med brug af notater, grafiske modeller, ord- og begrebskort, oversigtslæsning,

Læs mere

8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læseudvikling, læsehastighed, læsesikkerhed, læselyst og læsevaner Arbejdet med læseforståelse integreres i litteraturarbejdet og i bearbejdningen

Læs mere

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole Efter 2. klasse prioriteres følgende højt: Sproglig opmærksomhed Bogstavindlæring/repetition Angrebsteknikker til stavning/læsning stavelsesdeling (prikke vokaler) morfemdeling (deling efter ordets stamme)

Læs mere

Vinding Skoles læsepolitik Maj Vinding Skole. Læsepolitik

Vinding Skoles læsepolitik Maj Vinding Skole. Læsepolitik Vinding Skole Læsepolitik Indhold Tiltag i forhold til læsning, der gælder for hele skolen... 2 Overgangen mellem børnehave, førskole og skole:... 4 Læsning på hvert klassetrin... 5 Læsning i børnehaveklassen...

Læs mere

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15 Digital undervisning - ipad: I udskolingen er undervisningen digital i de fleste timer, da alle elever bruger den af skolen udleverede ipad som platform. Der vil derfor, for så vidt muligt, ikke have bøger

Læs mere

Handleplan for læsning på Stilling Skole

Handleplan for læsning på Stilling Skole Skanderborg Kommunes mål for læsning: - (Overordnet) Alle børn og unge udvikler læsefærdigheder, der gør dem i stand til aktivt at anvende deres læsning i personlig udvikling, uddannelse og aktiv deltagelse

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Vi tager på lejrskole d. 28.-30. August. Helt ærligt H.C.A. forløb At give et indblik i og overblik over, hvad

Læs mere

8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læseudvikling, læsehastighed, læsesikkerhed, læselyst og læsevaner Arbejdet med læseforståelse integreres i litteraturarbejdet og i bearbejdningen

Læs mere

Ulbjerg SDI Handleplan for læsning

Ulbjerg SDI Handleplan for læsning Ulbjerg SDI Handleplan for læsning 1. udgave august 2012 1 Indholdsfortegnelse Børnehaven... 3 Overgang fra dagtilbud til 0. klasse... 3 Indskolingen: 0. - 3. klasse... 4 Mål for læsning i 0. klasse...

Læs mere

Fagplan for dansk på Bakkelandets Friskole

Fagplan for dansk på Bakkelandets Friskole Fagplan for dansk på Bakkelandets Friskole Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for sproget, som det væsentligste middel til at

Læs mere

Sociale mål for 2. klasse

Sociale mål for 2. klasse Sociale mål for 2. klasse 2014-15 Mål At udvikle et klassemiljø: Hvor der er plads til alle Hvor alle tør sige noget Hvor man taler pænt og positivt til hinanden Hvor alle passer på hinanden Hvor den enkelte

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Helt ærligt Reklamer: trykte og digitale At give et indblik i og overblik over, hvad grundbogen vil byde på i løbet

Læs mere

7. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

7. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 7. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læseudvikling, læsehastighed, læsesikkerhed, læselyst og læsevaner Arbejdet med læseforståelse integreres i litteraturarbejdet og i bearbejdningen

Læs mere

Årsplan for 1. klasse 2010-2011

Årsplan for 1. klasse 2010-2011 Årsplan for 1. klasse 2010-2011 Formål at stimulere elevernes læse- og skrivelyst at give eleverne mulighed for at erfare, at læsning og skrivning giver oplevelser og viden. Danskfaglige mål for 1. klasse

Læs mere

Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse. Skoleområdet

Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse. Skoleområdet Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse Skoleområdet 1 Fra 4. til 6.klasse er læsning et redskab i alle skolens fag, og eleverne skal nu for alvor forstå og bruge det læste. I løbet af de fire første skoleår

Læs mere

Læsepolitik for. Fjelstervang Skole

Læsepolitik for. Fjelstervang Skole Læsepolitik for Fjelstervang Skole Det overordnede mål for sprog og læsning i Ringkøbing-Skjern Kommune er, at alle børn og unge udvikler sprog- og læsefærdigheder, som både kan anvendes til personlig

Læs mere

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole.

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Undervisningen på Halsnæs Lilleskole tager afsæt i de fælles trinmål, der er udstukket af undervisningsministeriet for folkeskolen, kaldet Fælles Mål.

Læs mere

It i Fælles mål 2009 - Dansk

It i Fælles mål 2009 - Dansk It i Fælles mål 2009 - Dansk Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Formålet for faget dansk Formålet med undervisningen i faget

Læs mere

Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet

Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet - Læsehastighed - automatisering af læsefærdigheder - Læselyst Den fortsatte læsning: - At læse for at lære Læsemåde - Læse skønlitt./faglitt. Romaner

Læs mere

Skriftsproglig udvikling på begyndertrinnet og støtte hjemme. Overordnet teori

Skriftsproglig udvikling på begyndertrinnet og støtte hjemme. Overordnet teori Skriftsproglig udvikling på begyndertrinnet og støtte hjemme Kortfattet overordnet teori samt en række råd til hjemmet, der bygger på seneste forskning inden for det skriftsproglige område. Det skriftsproglige

Læs mere

Årsplan for 3. klasse dansk

Årsplan for 3. klasse dansk Årsplan for 3. klasse dansk På følgende sider er min oversigt over danskundervisningen i 3. klasse i skoleåret 2013/2014. Da jeg anser det for vigtigt, at der er plads til elevernes interesse, samt pludselige

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

Årsplan - dansk 3.a og 3.b 2013-2014

Årsplan - dansk 3.a og 3.b 2013-2014 Årsplan - dansk 3.a og 3.b 2013-2014 Materialer Den sikre læsning: Brug bolden! - Magi i luften - Gå efter guldet Tid til dansk: Over stok og sten afsnittet om nisser Stian Hole: Garmanns gade og Garmanns

Læs mere

H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen

H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen 1/7 H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen Niveau 4. - 6.klasse Varighed 12-14 lektioner Faglige mål I dette forløb skal eleverne lære Danmarks største forfatter at kende gennem tre udvalgte eventyr

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

Læsepolitik Skolen på Duevej

Læsepolitik Skolen på Duevej Læsepolitik Skolen på Duevej 1 Læsepolitik for Skolen på Duevej At læse er at leve. Det moderne samfund kræver læsekundskaber, og evnen til at læse og forstå er en forudsætning for uddannelse, stillingtagen

Læs mere