CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9"

Transkript

1 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012

2 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere i de kommende år. Det blev parterne i årets budgetforlig 2013 enige om. Byen skal blive endnu bedre til at tiltrække og fastholde international arbejdskraft, studerende, investeringer og turister. Prognoser viser, at der i 2020 vil mangle personer med en videregående uddannelse. Set i det lys er det vigtigt, at København formår at tiltrække og fastholde udenlandsk og kvalificeret arbejdskraft for at skabe vækst i byen. Men attraktive jobs er ikke det eneste middel til at tiltrække og fastholde højtuddannede udlændinge. Et velfungerende socialt liv spiller også en afgørende rolle. Da omkring halvdelen af de højtuddannede udlændinge bringer deres ægtefælle og børn med til landet, kan familiens trivsel være udslagsgivende for, hvor længe man bliver i byen. Gode skolemuligheder og attraktive kultur- og fritidstilbud er i den sammenhæng vigtige områder, som der nu sættes endnu mere fokus på. Kultur- og Fritidsforvaltningens handleplan CPH International vil understøtte visionerne om at styrke Københavns internationale vækstprofil. Handleplanen sætter fokus på de områder, der medvirker til, at udlændinge fastholdes i byen. Det gøres ved at: styrke og synliggøre information om kultur- og fritidstilbud på andre sprog end dansk styrke kendskabet og deltagelsen byens fritids- og foreningsliv styrke rammerne for fysiske møder mellem københavnere og udlændinge Desuden formulerer handleplanen tiltag, der skal sikre overblik, viden og erfaringsopsamling om det internationale arbejde på kultur- og fritidsområdet. * Kort om BUDGET 2013 I det følgende gives et kort rids af tiltag i årets budgetforlig på det internationale område. Handleplanen understøtter disse tiltag. En stærk international hovedstad med en klar profil I budgetforliget for 2013 blev det besluttet, at København skal: - tilbyde mere og bedre international information på kommunens hjemmeside, herunder et servicekrav om, at borgerne selv skal have mulighed for at vælge hvilket sprog, de gerne vil betjenes på - tilbyde en keyaccount funktion til internationale virksomheder i Københavns erhvervsservice - sikre en bedre skiltning på engelsk til byens turister, også i forhold til den kollektive trafik - styrke indsatsen for, at international arbejdskraft deltager i foreningslivet og møder danskerne Side 2 af 13

3 Midler til oprettelse af International House Der blev bevilget midler til oprettelse og drift af International House. (6,0 mio. kr. i anlæg fordelt med 1,0 mio. kr. i 2012 og 5,0 mio. kr. i ,6 mio. kr. årligt i drift fra 2013 og frem.) Huset skal styrke modtagelse og fastholdelse af internationale studerende, vidensarbejdere og deres ægtefæller samt samle kommunale, statslige og private aktører på det internationale serviceområde. Der skal skabes én indgang for de nye internationale københavnere med øget information og tilbud fra hele København. Huset skal servicere internationale københavnere i forhold til papirarbejde, job i Danmark, sprogundervisning, kulturkurser, netværk, job til ægtefæller og information om Københavns Kommunes tilbud. Huset er organisatorisk placeret i Københavns Borgerservice under Økonomiforvaltningen. Det forventes, at borgere vil besøge huset hvert år. Forslag til handlinger I det følgende skitseres forslag til fem konkrete handlinger, der kan styrke Kultur- og Fritidsforvaltningens internationale profil og tiltrække og fastholde veluddannede udlændinge længere tid i byen gennem et rigt kultur- og fritidsliv. Forslag 1 KFF repræsenteret i International House Det foreslås, at KFF bliver repræsenteret i det nye International House gennem ansættelse af en international koordinator. Koordinatoren får følgende fokusområder: 1. Overordnet ansvar for koordinering, synliggørelse, rådgivning og formidling på kultur- og fritidsområdet 2. Ansvar for oplæring af rådgivende medarbejdere i Økonomiforvaltningen på kultur- og fritidsområdet. Hensigten er at sprede viden ud på flere medarbejdere og dermed sikre optimal rådgivning af udenlandske borgere, der besøger International House. 3. Ansvar for at etablere samarbejde med foreningslivet 4. Ansvar for at opsamle viden og erfaringer i arbejdet med internationale udlændinge på kultur- og fritidsområdet 5. Deltage i relevante netværk og fora på det internationale område 6. Bidrage til at udvikle og styrke velkomstarrangementer for udlændinge på Københavns Rådhus Det foreslås, at midler til en international koordinator sker ved intern omrokering i KFF. * Fokus 1 Overordnet ansvar for koordinering, synliggørelse og rådgivning på kultur- og fritidsområdet, herunder vejledning om frivillighed Den internationale koordinator skal sikre overblik og synliggørelse af kultur- og fritidstilbud til målgruppen via relevante medier og netværk. Dette bør foregå i samarbejde med Københavns Side 3 af 13

4 Borgerservice, der har ansvar for kommunens engelske udgave af kk.dk. Desuden skal den internationale koordinator have en rådgivende funktion til internationale udlændinge. Rådgivningen har to formål. Dels konkret information om foreningslivet. Fx hvor kan mit barn gå til gymnastik? Hvor kan jeg gå til badminton? Dels rådgive udlændinge i, hvordan de kan blive frivillige andre steder. Rådgivningen bør foregå i samarbejde med den nuværende foreningsrådgivning i Kultur- og Fritidsforvaltningen, hvor der er en bred viden på området. Desuden bør der samarbejdes med Københavns Borgerservice. Rådgivningen vil med tiden blive understøttet af en web-del, som beskrives nærmere i handleplanen Byen og Teknologien. Endelig får den internationale koordinator ansvar for afholdelse af informationsmøder i samarbejde med International House. Fx: - Guide til det københavnske kultur- og fritidsliv (byens idrætsfaciliteter, biblioteker, kulturinstitutioner, frivilligt arbejde og begivenheder mv.) - Guide til det københavnske foreningsliv og generel introduktion til den danske foreningstradition. Fokus 2 - Ansvar for oplæring af rådgivende medarbejdere i på kultur- og fritidsområdet Den internationale koordinator får ansvar for at oplære rådgivende medarbejdere i Økonomiforvaltningen på kultur- og fritidsområdet. Hensigten er at sprede viden ud på flere medarbejdere og dermed sikre optimal rådgivning af udenlandske borgere, der besøger International House. Fokus 3 Ansvar for at etablere samarbejde med foreningslivet Ud over at have overblik og kunne rådgive om foreninger i København, skal den internationale koordinator samarbejde med det etablerede foreningsliv. Arbejdet kan dels bestå i at finde de rette foreninger, der har mod på at arbejde med expats og lave en særlig understøttende indsats. Og dels i at ruste foreningerne til at undervise på både dansk og engelsk. Under dette fokusområde bør der afsættes en pulje på kr. til foreninger, hvor de kan søge hurtige penge (a lá Snabslanten) til fx oversættelse af foreningens hjemmeside, oplægsholder el. lign. Arbejdet skal foregå i samarbejde med Kultur Østerbro (se forslag 2). Fokus 4 Ansvar for at opsamle viden og erfaringer i arbejdet med internationale udlændinge på kultur- og fritidsområdet Den internationale koordinator skal sikre videndeling og opsamling af erfaringer med internationalt arbejde. Dette skal dels bruges til at anspore andre kulturinstitutioner til at styrke forvaltningens internationale profil. Og dels til at igangsætte initiativer af høj kvalitet, der bygger på erfaringer om, hvad der virker i arbejdet med internationale udlændinge. Side 4 af 13

5 Arbejdet skal foregå i samarbejde med Kultur Østerbro (se forslag 2). Fokus 5 - Deltage i relevante netværk og fora på det internationale område Det foreslås, at den internationale koordinator deltager i relevante fora og netværk, herunder det interne netværk i Københavns Kommune. hvor følgende vigtige samarbejdspartnere er repræsenteret: Københavns Borgerservice (ØKF), Copenhagen Talent Bridge (ØKF) og Copenhagen Career Program (BIF). Desuden er der et landsdækkende kommunenetværk, hvor Københavns Kommune også er repræsenteret. Det er vigtigt at inddrage viden og erfaringer på kultur- og fritidsområdet i disse fora. Ligesom der kan indhentes ny viden til brug i forvaltningens arbejde. Fokus 6 - Bidrage til at udvikle og styrke velkomstarrangementer for udlændinge på Københavns Rådhus Der afholdes i dag to årlige velkomstarrangementer, forår og efterår, for internationale udlændinge på Københavns Rådhus. Ansvaret for arrangementerne ligger i Københavns Borgerservice under Økonomiforvaltningen. Til efterårets arrangement bidrager Kultur- og Fritidsforvaltningen dels ved at formidle kontakten til foreninger, dels ved repræsentation via forvaltningens institutioner og projekter. Arrangementet er populært med mange besøgende. For at styrke og forbedre arrangementerne yderligere foreslås det, at den internationale koordinator bidrager aktivt i både planlægning, koordinering, afvikling samt ikke mindst det opsamlende arbejde efterfølgende, hvor der kan være behov for at formidle kontakt mellem udlændingene og foreningerne. Økonomi Service Midler til international koordinator Det foreslås, at midler til en international koordinator på kr. sker ved intern omrokering i KFF. Pulje til foreninger Det foreslås, at der afsættes en pulje til foreninger, hvor der kan søges om mindre beløb (fra kr.). Puljen skal være nem og hurtig at søge. Tema: Internationalisering i København kr pl Service/anlæg International Service koordinator i KFF. (midler findes v. intern omrokering) Pulje til foreninger Service Side 5 af 13

6 Forslag 2 - Kultur Østerbro får international profil Baggrund Det foreslås, at en af de eksisterende kulturinstitutioner får en international profil med fokus på internationale aktiviteter, der styrker mødet mellem danskere og internationale udlændinge. Kultur- og Fritidsforvaltningen har undersøgt, hvilke af de eksisterende kulturinstitutioner, der har potentiale til at blive international kulturinstitution. Her peges på Kultur Østerbro, som allerede nu er i gang med konkrete tiltag. Her kan nævnes: Ved at skabe en international profil, der målretter sig mod udlændinge Tæt kontakt til ambassader og frivillige netværk, fx Copenhagen Culturel Network (CCN) Satser på at styrke frivillighedsarbejdet ift. udlændinge Har læsegrupper for udlændinge, der ønsker støtte til at læse dansk Planlægger at lave tekster og skilte på engelsk Er ved at udvikle projekt Human Hotel, som kobler gæstfrie københavnere med internationale besøgende Arbejder med et digitalt kulturkort, som skal skabe overblik over kultur, fritid og miljø m.m. for byens internationale gæster Kan tilbyde satellitrådgivning på kultur- og fritidsområder, fx i International House Det er en forudsætning, at Kultur Østerbro samarbejder med den internationale koordinator i KFF samt International House generelt. Dette for at sikre, at udlændinge oplever sammenhæng og koordination mellem kommunens tilbud og aktiviteter. Kultur Østerbro vil have fokus på aktiviteter og være platform for kulturelle møder mellem internationale udlændinge og danskere med international interesse. Erfaringer fra Cph Volunteers viser, at det kan være en udfordring at tiltrække danskere til internationale arrangementer. Institutionen bør være særlig opmærksomhed på dette i sit arbejde. Kultur Østerbro skal have disse tre fokusområder: 1. Egne aktiviteter i kulturinstitutionen 2. Repræsentere KFF i relevante netværk og fora på det internationale område (sammen med den internationale koordinator) 3. Bidrage til at udvikle og styrke velkomstarrangementer for udlændinge på Københavns Rådhus (sammen med den internationale koordinator) Fokus 1 - Egne aktiviteter i Kultur Østerbro Opstart og facilitering af frivillige netværk Der er gode erfaringer med, at kommunen hjælper udlændinge med opstart af frivillige netværk, fx via Copenhagen Culturel Network, under Københavns Biblioteker. Netværkene bidrager til, at ægtefæller og deres børn har et velfungerende socialt liv. De skal med tiden blive selvdrevne. Men erfaringer viser, at hjælp til opstart og praktik, som fx lån af lokaler, har stor betydning for Side 6 af 13

7 etablering og stabilitet i netværkene. Her bør ProjektVærkstedet i Kultur- og Fritidsforvaltningen tænkes ind som samarbejdspartner. Expat dinners Internationale udlændinge og danskere mødes til turnusmiddage ud fra running dinnerkonceptet. Dette koncept har vist sig at være en succes på udvalgte biblioteker og i Cph Volunteers. Foredrag, arrangementer, læseklubber Huset skal arrangere foredrag, læseklubber og andre arrangementer med temaer og emner, som kan samle folk ud fra en fælles interesse. Undervisning og forelæsninger Der kan arrangeres undervisning i følgende emner: - Sprogundervisning (f.eks. dansk, fransk, kinesisk, spansk) - Aftenskolekurser om dansk sprog, kultur, gastronomi mv. - Internationale forelæsninger (potentiale for samarbejde med Expat in Denmark, KU og andre læreanstalter mv.) Fokus 2 - Deltage i relevante netværk og fora på det internationale område Kultur Østerbro deltager sammen med den internationale koordinator i relevante netværk og fora. Arbejdet er beskrevet nærmere i forslag 1. Fokus 3 - Bidrage til at udvikle og styrke velkomstarrangementer for udlændinge på Københavns Rådhus Kultur Østerbro bidrager sammen med den internationale koordinator til at udvikle og styrke velkomstarrangementer på rådhuset. Arbejdet er beskrevet nærmere under forslag 1. Økonomi Service Kultur Østerbro får international profil Det vil koste kr. om året i en 3-årig periode til at udvikle internationale aktiviteter i Kultur Østerbro. Expat Dinner Det vil koste kr. i hhv og 2015 til at udvikle og udbrede Expat Dinner yderligere. Midlerne går til udvikling og aktiviteter. Tema: Internationalisering i København kr pl Service/anlæg Kulturhus med international profil Expat Dinner Service Service Side 7 af 13

8 Forslag 3 Cph Volunteers som stepstone Det foreslås, at styrke Cph Volunteers arbejde som stepstone til mødet mellem udlændinge og danskere endnu mere. Baggrund Cph Volunteers har været i gang i tre år. Korpset har i dag knap medlemmer. Cph Volunteers bidrog i 2011 til afvikling af 35 events med i alt 905 frivillige. Korpset er dermed en vigtig samarbejdspartner, når der skal afvikles større og mindre begivenheder i København. Erfaringerne og tilbagemeldingerne fra arrangører og deltagere har været positive. Korpset favner i dag omkring 70 % internationale frivillige. Det er hovedsageligt internationale studerende og expats. Udlændingene kommer med brede kompetencer og de internationale medlemmer kan bidrage positivt til korpset gennem deres sproglige fortrin, høje faglige niveau og ønsket om bedre socialt netværk. Når Cph Volunteers har vakt så stor interesse blandt udenlandske studerende, expats og medfølgende ægtefæller skyldes det bl.a., at det frivillige arbejde rummer mulighed for at møde danskerne. Samt det faktum, at det hele foregår på engelsk. Indhold Det foreslås, at der afsættes ressourcer til at styrke Cph Volunteers rolle yderligere som step stone til mødet mellem udlændinge og danskere. Det skal ske igennem medlemsaktiviteter, kurser og arrangementer, hvor danske og internationale medlemmer mødes. Såfremt der træffes beslutning om en international kulturinstitution bør Cph Volunteers være en central samarbejdspartner. Fx når der skal gennemføres Expat Dinnerarrangementer. Økonomi Service Det vil koste kr. i hhv og 2015 at styrke Cph Volunteers rolle som stepstone. Midlerne går til opstart og aktiviteter. Tema: Internationalisering i København kr pl Service/anlæg Cph Volunteers som stepstone Service Forslag 4 Kommunikation på andre sprog end dansk I dag foregår hovedparten af kommunikationen fra Københavns Kommune på dansk. Det gælder også information på kultur- og fritidsområdet. Side 8 af 13

9 Det passer dårligt med Københavns intentioner om at være en international metropol. Det betyder samtidig, at udlændinge både fastboende og byens gæster har vanskeligt ved at få information om tilbuddene i byen. Det påvirker i sagens natur deres deltagelse i kultur- og fritidslivet og generelt i byens liv. Forslag Oversættelse til andre sprog Det foreslås, at der i samarbejde med Københavns Borgerservice i Økonomiforvaltningen sættes fokus på engelsk oversættelse af: 1. relevant materiale på kk.dk. 2. relevant materiale på institutionerne, herunder hjemmesider, flyers, apps mv. Udover oversættelse til engelsk foreslås oversættelse til spansk og mandarin, som også er blandt hovedsprogene for målgruppen. Udvikling af funktionaliteter En afgørende forudsætning for i gangsætte den sproglige oversættelse på websiderne er, at der i første omgang udvikles værktøjer og funktionaliteter for Kultur- og Fritidsforvaltningens to portaler og Økonomi Oversættelse Der søges ikke om midler til oversættelse samt vedligeholdelse af portalerne. Det forudsættes, at arbejdet gøres inden for egen ramme. Service Udvikling af funktionaliteter Det vil koste kr. til udvikling af funktionaliteter for Kulturog Fritidsforvaltningens to portaler i ( kr. pr. portal) Her bemærkes det, at inden arbejdet igangsættes, bør der ske en koordinering med Økonomiforvaltningens arbejde på området. Tema: Internationalisering i København kr pl Service/anlæg Udvikling af Service funktionalitet for KFF s hjemmesider og Forslag 5 Lokale informationsarrangementer for internationale udlændinge Der ønskes at etablere lokale informationsarrangementer for internationale udlændinge i udvalgte bydele. Dette skal ske via partnerskaber med lokale virksomheder og foreninger. Initiativet beskrives derfor nærmere i handleplan nr. 6 Partnerskaber og fællesskaber. Side 9 af 13

10 Baggrund I dag er der, som beskrevet tidligere, to velkomstarrangementer om året for expats i København. De foregår begge på Københavns Rådhus, hvor expats får mulighed for bl.a. at høre om kultur- og fritidsmulighederne i hele byen. Der er imidlertid mangel på lokale informationsarrangementer, der synliggør de lokale kultur- og fritidstilbud der, hvor expats færdes i det daglige. Indhold Det foreslås, at der laves lokale informationsarrangementer i udvalgte bydele, som henvender sig målrettet til expats. Målet er at øge kendskab til og brug af de lokale kultur- og fritidstilbud. Det gælder alt fra foreninger til kulturhuse og biblioteker. Arrangementerne tilrettes de konkrete behov og ønsker i lokalområdet og vil foregå i partnerskab med lokale virksomheder og foreninger. De kan fx foregå på det lokale bibliotek eller kulturhus. Det foreslås, at arrangementerne foregår i de fem bydele, hvor der er størst koncentration af expats. Arrangementerne bør ske i samarbejde med Københavns Borgerservice under Økonomiforvaltningen, der også kan lægge ressourcer i arbejdet. Økonomi Service Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser. * Side 10 af 13

11 Samlet budget for handleplanen Forslag Service/anlæg KFF bliver repræsenteret i Service * Internationale House Kultur Østerbro får international profil Service Expat Dinners Service Pulje til foreninger 2014 og frem Service Cph Volunteers som step stone Service Udvikling af funktionaliteter på Service KFF s hjemmesider Lokale informationsarrangementer Service I alt Service *Midler til international koordinator findes ved intern omrokering. Processen bag handleplanen Her følger et kort rids af processen bag handleplanen samt hvilke aktører, der blev inddraget i arbejdet. Sekretariatet i Kultur- og Fritidsforvaltningen har været tovholder for handleplanen. Der blev fra starten udvalgt nøgleaktører, som skulle inddrages i arbejdet. Både inden for egen forvaltning, de andre forvaltninger samt eksterne aktører udenfor kommunen. Derudover blev der udpeget en høringsgruppe med repræsentanter fra det centrale og decentrale niveau i KFF. Gruppen fik til opgave at kvalificere indholdet for handleplanen. Høringsgruppe i KFF Her blev udpeget centrale og decentrale repræsentanter med særlig viden på det internationale område. Gruppen har løbende kvalificeret indholdet i handleplanen. * Repræsentanterne var følgende: Side 11 af 13

12 Centralt: Byudvikling & Events, Cph Volunteers, Integration & Fritid, Hovedbiblioteket, Drift & IT Decentralt: Kultur Valby, Kulturstationen Vanløse, Kunsthallen Nikolaj, Københavns Museum, Kultur Østerbro Aktører i KFF Overordnet blev der lavet en kortlægning af KFF s nuværende internationale arbejde samt forvaltningens arbejde med oversættelse af materiale til udenlandske borgere. Cph Volunteers Indhente viden om deres erfaringer i arbejdet frivillige expads ift. større events Copenhagen Culturel Network Indhente viden om deres erfaringer med etablering af netværk for frivillige expads Institutioner og afdelinger generelt Indhente information om deres internationale arbejde samt oversættelsesarbejde Kultur Østerbro Afdække potentialet som international kulturinstitution Københavns Museum Afdække potentialet som international kulturinstitution Aktører i andre forvaltninger ØKF Købehavns Borgerservice og den Internationale koordinator Afdække deres erfaringer samt mulighederne for fremtidigt samarbejde på det internationale område BIF Copenhagen Career Program og Copenhagen Host Program Afdække deres erfaringer samt mulighederne for fremtidigt samarbejde på det internationale område Internt netværk i KK Undervejs i processen blev der etableret et internt netværk med repræsentanter fra alle forvaltninger. Netværket mødes ca. en gang i kvartalet og formålet er at styrke koordinering og dele erfaringer i arbejdet med internationale højtuddannede udlændinge i København. Eksterne aktører DGI Velkomstagenterne (Sportsguides) Indhente viden om erfaringer med frivillige sportsguides for internationale udlændinge Side 12 af 13

13 Consortium for Global Talent Indhente viden om deres arbejde for at tiltrække og fastholde dygtig arbejdskraft til Danmark Netværk mellem kommuner i Danmark Deltage i dette netværk og høre om erfaringer fra andre kommuner Baggrundsviden The expat Study 2010 Den største undersøgelse blandt udenlandske videnarbejdere (expats) i Danmark. Rapporten tegner et helhedsbillede af Danmark som udstationeringsland og beskriver de udfordringer Danmark står overfor både på nationalt, regionalt og på virksomhedsniveau. (Udgiver: Oxford Research A/S and The Copenhagen Post) Side 13 af 13

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Det Gode Naboskab Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...1 1.1 Problemkomplekset på Indre Nørrebro...1 1.1.1 Børn og unge er overladt til sig selv og hinanden...1

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Evaluering af Filmby Århus

Evaluering af Filmby Århus Marts 2010 Evaluering af Filmby Århus Udarbejdet af DAMVAD A/S for Århus Kommune viden skaber muligheder - Evaluering af Filmby Århus Indhold 1 OPSUMMERING 2 INDLEDNING 2.1 Baggrund for evalueringen 2.2

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Handlingsplan 2014-2015 baseret på Ballerup Kommunes Erhvervspolitik 2013-2018

Handlingsplan 2014-2015 baseret på Ballerup Kommunes Erhvervspolitik 2013-2018 Handlingsplan - baseret på s Erhvervspolitik 2013-2018 Fokusområde Målsætning VIDEN & INNOVATION Styrke samarbejde og videndeling på tværs af, og kommunen Handling Interessenter Hvad får interessenterne

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014.

Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014. Vi vil hinanden Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014. Tekst: Konteksten v/julie Mathiesen i samarbejde med projektleder Mette Lund. Grafisk design: BBentzen Design

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse ETIs vidensgrundlag til anbefalinger 2012 Indhold Forord... 2 Kap. 1: Indledning... 2 Etniske minoriteters medborgerskab og borgerdeltagelse...

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER

GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER HERE TO STAY PRZYJECHALI, BY ZOSTAC TULLUT JÄÄDÄKSEEN KOMMET FOR AT BLIVE 7 forslag, der skal få udenlandske medarbejdere

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere