CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9"

Transkript

1 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012

2 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere i de kommende år. Det blev parterne i årets budgetforlig 2013 enige om. Byen skal blive endnu bedre til at tiltrække og fastholde international arbejdskraft, studerende, investeringer og turister. Prognoser viser, at der i 2020 vil mangle personer med en videregående uddannelse. Set i det lys er det vigtigt, at København formår at tiltrække og fastholde udenlandsk og kvalificeret arbejdskraft for at skabe vækst i byen. Men attraktive jobs er ikke det eneste middel til at tiltrække og fastholde højtuddannede udlændinge. Et velfungerende socialt liv spiller også en afgørende rolle. Da omkring halvdelen af de højtuddannede udlændinge bringer deres ægtefælle og børn med til landet, kan familiens trivsel være udslagsgivende for, hvor længe man bliver i byen. Gode skolemuligheder og attraktive kultur- og fritidstilbud er i den sammenhæng vigtige områder, som der nu sættes endnu mere fokus på. Kultur- og Fritidsforvaltningens handleplan CPH International vil understøtte visionerne om at styrke Københavns internationale vækstprofil. Handleplanen sætter fokus på de områder, der medvirker til, at udlændinge fastholdes i byen. Det gøres ved at: styrke og synliggøre information om kultur- og fritidstilbud på andre sprog end dansk styrke kendskabet og deltagelsen byens fritids- og foreningsliv styrke rammerne for fysiske møder mellem københavnere og udlændinge Desuden formulerer handleplanen tiltag, der skal sikre overblik, viden og erfaringsopsamling om det internationale arbejde på kultur- og fritidsområdet. * Kort om BUDGET 2013 I det følgende gives et kort rids af tiltag i årets budgetforlig på det internationale område. Handleplanen understøtter disse tiltag. En stærk international hovedstad med en klar profil I budgetforliget for 2013 blev det besluttet, at København skal: - tilbyde mere og bedre international information på kommunens hjemmeside, herunder et servicekrav om, at borgerne selv skal have mulighed for at vælge hvilket sprog, de gerne vil betjenes på - tilbyde en keyaccount funktion til internationale virksomheder i Københavns erhvervsservice - sikre en bedre skiltning på engelsk til byens turister, også i forhold til den kollektive trafik - styrke indsatsen for, at international arbejdskraft deltager i foreningslivet og møder danskerne Side 2 af 13

3 Midler til oprettelse af International House Der blev bevilget midler til oprettelse og drift af International House. (6,0 mio. kr. i anlæg fordelt med 1,0 mio. kr. i 2012 og 5,0 mio. kr. i ,6 mio. kr. årligt i drift fra 2013 og frem.) Huset skal styrke modtagelse og fastholdelse af internationale studerende, vidensarbejdere og deres ægtefæller samt samle kommunale, statslige og private aktører på det internationale serviceområde. Der skal skabes én indgang for de nye internationale københavnere med øget information og tilbud fra hele København. Huset skal servicere internationale københavnere i forhold til papirarbejde, job i Danmark, sprogundervisning, kulturkurser, netværk, job til ægtefæller og information om Københavns Kommunes tilbud. Huset er organisatorisk placeret i Københavns Borgerservice under Økonomiforvaltningen. Det forventes, at borgere vil besøge huset hvert år. Forslag til handlinger I det følgende skitseres forslag til fem konkrete handlinger, der kan styrke Kultur- og Fritidsforvaltningens internationale profil og tiltrække og fastholde veluddannede udlændinge længere tid i byen gennem et rigt kultur- og fritidsliv. Forslag 1 KFF repræsenteret i International House Det foreslås, at KFF bliver repræsenteret i det nye International House gennem ansættelse af en international koordinator. Koordinatoren får følgende fokusområder: 1. Overordnet ansvar for koordinering, synliggørelse, rådgivning og formidling på kultur- og fritidsområdet 2. Ansvar for oplæring af rådgivende medarbejdere i Økonomiforvaltningen på kultur- og fritidsområdet. Hensigten er at sprede viden ud på flere medarbejdere og dermed sikre optimal rådgivning af udenlandske borgere, der besøger International House. 3. Ansvar for at etablere samarbejde med foreningslivet 4. Ansvar for at opsamle viden og erfaringer i arbejdet med internationale udlændinge på kultur- og fritidsområdet 5. Deltage i relevante netværk og fora på det internationale område 6. Bidrage til at udvikle og styrke velkomstarrangementer for udlændinge på Københavns Rådhus Det foreslås, at midler til en international koordinator sker ved intern omrokering i KFF. * Fokus 1 Overordnet ansvar for koordinering, synliggørelse og rådgivning på kultur- og fritidsområdet, herunder vejledning om frivillighed Den internationale koordinator skal sikre overblik og synliggørelse af kultur- og fritidstilbud til målgruppen via relevante medier og netværk. Dette bør foregå i samarbejde med Københavns Side 3 af 13

4 Borgerservice, der har ansvar for kommunens engelske udgave af kk.dk. Desuden skal den internationale koordinator have en rådgivende funktion til internationale udlændinge. Rådgivningen har to formål. Dels konkret information om foreningslivet. Fx hvor kan mit barn gå til gymnastik? Hvor kan jeg gå til badminton? Dels rådgive udlændinge i, hvordan de kan blive frivillige andre steder. Rådgivningen bør foregå i samarbejde med den nuværende foreningsrådgivning i Kultur- og Fritidsforvaltningen, hvor der er en bred viden på området. Desuden bør der samarbejdes med Københavns Borgerservice. Rådgivningen vil med tiden blive understøttet af en web-del, som beskrives nærmere i handleplanen Byen og Teknologien. Endelig får den internationale koordinator ansvar for afholdelse af informationsmøder i samarbejde med International House. Fx: - Guide til det københavnske kultur- og fritidsliv (byens idrætsfaciliteter, biblioteker, kulturinstitutioner, frivilligt arbejde og begivenheder mv.) - Guide til det københavnske foreningsliv og generel introduktion til den danske foreningstradition. Fokus 2 - Ansvar for oplæring af rådgivende medarbejdere i på kultur- og fritidsområdet Den internationale koordinator får ansvar for at oplære rådgivende medarbejdere i Økonomiforvaltningen på kultur- og fritidsområdet. Hensigten er at sprede viden ud på flere medarbejdere og dermed sikre optimal rådgivning af udenlandske borgere, der besøger International House. Fokus 3 Ansvar for at etablere samarbejde med foreningslivet Ud over at have overblik og kunne rådgive om foreninger i København, skal den internationale koordinator samarbejde med det etablerede foreningsliv. Arbejdet kan dels bestå i at finde de rette foreninger, der har mod på at arbejde med expats og lave en særlig understøttende indsats. Og dels i at ruste foreningerne til at undervise på både dansk og engelsk. Under dette fokusområde bør der afsættes en pulje på kr. til foreninger, hvor de kan søge hurtige penge (a lá Snabslanten) til fx oversættelse af foreningens hjemmeside, oplægsholder el. lign. Arbejdet skal foregå i samarbejde med Kultur Østerbro (se forslag 2). Fokus 4 Ansvar for at opsamle viden og erfaringer i arbejdet med internationale udlændinge på kultur- og fritidsområdet Den internationale koordinator skal sikre videndeling og opsamling af erfaringer med internationalt arbejde. Dette skal dels bruges til at anspore andre kulturinstitutioner til at styrke forvaltningens internationale profil. Og dels til at igangsætte initiativer af høj kvalitet, der bygger på erfaringer om, hvad der virker i arbejdet med internationale udlændinge. Side 4 af 13

5 Arbejdet skal foregå i samarbejde med Kultur Østerbro (se forslag 2). Fokus 5 - Deltage i relevante netværk og fora på det internationale område Det foreslås, at den internationale koordinator deltager i relevante fora og netværk, herunder det interne netværk i Københavns Kommune. hvor følgende vigtige samarbejdspartnere er repræsenteret: Københavns Borgerservice (ØKF), Copenhagen Talent Bridge (ØKF) og Copenhagen Career Program (BIF). Desuden er der et landsdækkende kommunenetværk, hvor Københavns Kommune også er repræsenteret. Det er vigtigt at inddrage viden og erfaringer på kultur- og fritidsområdet i disse fora. Ligesom der kan indhentes ny viden til brug i forvaltningens arbejde. Fokus 6 - Bidrage til at udvikle og styrke velkomstarrangementer for udlændinge på Københavns Rådhus Der afholdes i dag to årlige velkomstarrangementer, forår og efterår, for internationale udlændinge på Københavns Rådhus. Ansvaret for arrangementerne ligger i Københavns Borgerservice under Økonomiforvaltningen. Til efterårets arrangement bidrager Kultur- og Fritidsforvaltningen dels ved at formidle kontakten til foreninger, dels ved repræsentation via forvaltningens institutioner og projekter. Arrangementet er populært med mange besøgende. For at styrke og forbedre arrangementerne yderligere foreslås det, at den internationale koordinator bidrager aktivt i både planlægning, koordinering, afvikling samt ikke mindst det opsamlende arbejde efterfølgende, hvor der kan være behov for at formidle kontakt mellem udlændingene og foreningerne. Økonomi Service Midler til international koordinator Det foreslås, at midler til en international koordinator på kr. sker ved intern omrokering i KFF. Pulje til foreninger Det foreslås, at der afsættes en pulje til foreninger, hvor der kan søges om mindre beløb (fra kr.). Puljen skal være nem og hurtig at søge. Tema: Internationalisering i København kr pl Service/anlæg International Service koordinator i KFF. (midler findes v. intern omrokering) Pulje til foreninger Service Side 5 af 13

6 Forslag 2 - Kultur Østerbro får international profil Baggrund Det foreslås, at en af de eksisterende kulturinstitutioner får en international profil med fokus på internationale aktiviteter, der styrker mødet mellem danskere og internationale udlændinge. Kultur- og Fritidsforvaltningen har undersøgt, hvilke af de eksisterende kulturinstitutioner, der har potentiale til at blive international kulturinstitution. Her peges på Kultur Østerbro, som allerede nu er i gang med konkrete tiltag. Her kan nævnes: Ved at skabe en international profil, der målretter sig mod udlændinge Tæt kontakt til ambassader og frivillige netværk, fx Copenhagen Culturel Network (CCN) Satser på at styrke frivillighedsarbejdet ift. udlændinge Har læsegrupper for udlændinge, der ønsker støtte til at læse dansk Planlægger at lave tekster og skilte på engelsk Er ved at udvikle projekt Human Hotel, som kobler gæstfrie københavnere med internationale besøgende Arbejder med et digitalt kulturkort, som skal skabe overblik over kultur, fritid og miljø m.m. for byens internationale gæster Kan tilbyde satellitrådgivning på kultur- og fritidsområder, fx i International House Det er en forudsætning, at Kultur Østerbro samarbejder med den internationale koordinator i KFF samt International House generelt. Dette for at sikre, at udlændinge oplever sammenhæng og koordination mellem kommunens tilbud og aktiviteter. Kultur Østerbro vil have fokus på aktiviteter og være platform for kulturelle møder mellem internationale udlændinge og danskere med international interesse. Erfaringer fra Cph Volunteers viser, at det kan være en udfordring at tiltrække danskere til internationale arrangementer. Institutionen bør være særlig opmærksomhed på dette i sit arbejde. Kultur Østerbro skal have disse tre fokusområder: 1. Egne aktiviteter i kulturinstitutionen 2. Repræsentere KFF i relevante netværk og fora på det internationale område (sammen med den internationale koordinator) 3. Bidrage til at udvikle og styrke velkomstarrangementer for udlændinge på Københavns Rådhus (sammen med den internationale koordinator) Fokus 1 - Egne aktiviteter i Kultur Østerbro Opstart og facilitering af frivillige netværk Der er gode erfaringer med, at kommunen hjælper udlændinge med opstart af frivillige netværk, fx via Copenhagen Culturel Network, under Københavns Biblioteker. Netværkene bidrager til, at ægtefæller og deres børn har et velfungerende socialt liv. De skal med tiden blive selvdrevne. Men erfaringer viser, at hjælp til opstart og praktik, som fx lån af lokaler, har stor betydning for Side 6 af 13

7 etablering og stabilitet i netværkene. Her bør ProjektVærkstedet i Kultur- og Fritidsforvaltningen tænkes ind som samarbejdspartner. Expat dinners Internationale udlændinge og danskere mødes til turnusmiddage ud fra running dinnerkonceptet. Dette koncept har vist sig at være en succes på udvalgte biblioteker og i Cph Volunteers. Foredrag, arrangementer, læseklubber Huset skal arrangere foredrag, læseklubber og andre arrangementer med temaer og emner, som kan samle folk ud fra en fælles interesse. Undervisning og forelæsninger Der kan arrangeres undervisning i følgende emner: - Sprogundervisning (f.eks. dansk, fransk, kinesisk, spansk) - Aftenskolekurser om dansk sprog, kultur, gastronomi mv. - Internationale forelæsninger (potentiale for samarbejde med Expat in Denmark, KU og andre læreanstalter mv.) Fokus 2 - Deltage i relevante netværk og fora på det internationale område Kultur Østerbro deltager sammen med den internationale koordinator i relevante netværk og fora. Arbejdet er beskrevet nærmere i forslag 1. Fokus 3 - Bidrage til at udvikle og styrke velkomstarrangementer for udlændinge på Københavns Rådhus Kultur Østerbro bidrager sammen med den internationale koordinator til at udvikle og styrke velkomstarrangementer på rådhuset. Arbejdet er beskrevet nærmere under forslag 1. Økonomi Service Kultur Østerbro får international profil Det vil koste kr. om året i en 3-årig periode til at udvikle internationale aktiviteter i Kultur Østerbro. Expat Dinner Det vil koste kr. i hhv og 2015 til at udvikle og udbrede Expat Dinner yderligere. Midlerne går til udvikling og aktiviteter. Tema: Internationalisering i København kr pl Service/anlæg Kulturhus med international profil Expat Dinner Service Service Side 7 af 13

8 Forslag 3 Cph Volunteers som stepstone Det foreslås, at styrke Cph Volunteers arbejde som stepstone til mødet mellem udlændinge og danskere endnu mere. Baggrund Cph Volunteers har været i gang i tre år. Korpset har i dag knap medlemmer. Cph Volunteers bidrog i 2011 til afvikling af 35 events med i alt 905 frivillige. Korpset er dermed en vigtig samarbejdspartner, når der skal afvikles større og mindre begivenheder i København. Erfaringerne og tilbagemeldingerne fra arrangører og deltagere har været positive. Korpset favner i dag omkring 70 % internationale frivillige. Det er hovedsageligt internationale studerende og expats. Udlændingene kommer med brede kompetencer og de internationale medlemmer kan bidrage positivt til korpset gennem deres sproglige fortrin, høje faglige niveau og ønsket om bedre socialt netværk. Når Cph Volunteers har vakt så stor interesse blandt udenlandske studerende, expats og medfølgende ægtefæller skyldes det bl.a., at det frivillige arbejde rummer mulighed for at møde danskerne. Samt det faktum, at det hele foregår på engelsk. Indhold Det foreslås, at der afsættes ressourcer til at styrke Cph Volunteers rolle yderligere som step stone til mødet mellem udlændinge og danskere. Det skal ske igennem medlemsaktiviteter, kurser og arrangementer, hvor danske og internationale medlemmer mødes. Såfremt der træffes beslutning om en international kulturinstitution bør Cph Volunteers være en central samarbejdspartner. Fx når der skal gennemføres Expat Dinnerarrangementer. Økonomi Service Det vil koste kr. i hhv og 2015 at styrke Cph Volunteers rolle som stepstone. Midlerne går til opstart og aktiviteter. Tema: Internationalisering i København kr pl Service/anlæg Cph Volunteers som stepstone Service Forslag 4 Kommunikation på andre sprog end dansk I dag foregår hovedparten af kommunikationen fra Københavns Kommune på dansk. Det gælder også information på kultur- og fritidsområdet. Side 8 af 13

9 Det passer dårligt med Københavns intentioner om at være en international metropol. Det betyder samtidig, at udlændinge både fastboende og byens gæster har vanskeligt ved at få information om tilbuddene i byen. Det påvirker i sagens natur deres deltagelse i kultur- og fritidslivet og generelt i byens liv. Forslag Oversættelse til andre sprog Det foreslås, at der i samarbejde med Københavns Borgerservice i Økonomiforvaltningen sættes fokus på engelsk oversættelse af: 1. relevant materiale på kk.dk. 2. relevant materiale på institutionerne, herunder hjemmesider, flyers, apps mv. Udover oversættelse til engelsk foreslås oversættelse til spansk og mandarin, som også er blandt hovedsprogene for målgruppen. Udvikling af funktionaliteter En afgørende forudsætning for i gangsætte den sproglige oversættelse på websiderne er, at der i første omgang udvikles værktøjer og funktionaliteter for Kultur- og Fritidsforvaltningens to portaler og Økonomi Oversættelse Der søges ikke om midler til oversættelse samt vedligeholdelse af portalerne. Det forudsættes, at arbejdet gøres inden for egen ramme. Service Udvikling af funktionaliteter Det vil koste kr. til udvikling af funktionaliteter for Kulturog Fritidsforvaltningens to portaler i ( kr. pr. portal) Her bemærkes det, at inden arbejdet igangsættes, bør der ske en koordinering med Økonomiforvaltningens arbejde på området. Tema: Internationalisering i København kr pl Service/anlæg Udvikling af Service funktionalitet for KFF s hjemmesider og Forslag 5 Lokale informationsarrangementer for internationale udlændinge Der ønskes at etablere lokale informationsarrangementer for internationale udlændinge i udvalgte bydele. Dette skal ske via partnerskaber med lokale virksomheder og foreninger. Initiativet beskrives derfor nærmere i handleplan nr. 6 Partnerskaber og fællesskaber. Side 9 af 13

10 Baggrund I dag er der, som beskrevet tidligere, to velkomstarrangementer om året for expats i København. De foregår begge på Københavns Rådhus, hvor expats får mulighed for bl.a. at høre om kultur- og fritidsmulighederne i hele byen. Der er imidlertid mangel på lokale informationsarrangementer, der synliggør de lokale kultur- og fritidstilbud der, hvor expats færdes i det daglige. Indhold Det foreslås, at der laves lokale informationsarrangementer i udvalgte bydele, som henvender sig målrettet til expats. Målet er at øge kendskab til og brug af de lokale kultur- og fritidstilbud. Det gælder alt fra foreninger til kulturhuse og biblioteker. Arrangementerne tilrettes de konkrete behov og ønsker i lokalområdet og vil foregå i partnerskab med lokale virksomheder og foreninger. De kan fx foregå på det lokale bibliotek eller kulturhus. Det foreslås, at arrangementerne foregår i de fem bydele, hvor der er størst koncentration af expats. Arrangementerne bør ske i samarbejde med Københavns Borgerservice under Økonomiforvaltningen, der også kan lægge ressourcer i arbejdet. Økonomi Service Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser. * Side 10 af 13

11 Samlet budget for handleplanen Forslag Service/anlæg KFF bliver repræsenteret i Service * Internationale House Kultur Østerbro får international profil Service Expat Dinners Service Pulje til foreninger 2014 og frem Service Cph Volunteers som step stone Service Udvikling af funktionaliteter på Service KFF s hjemmesider Lokale informationsarrangementer Service I alt Service *Midler til international koordinator findes ved intern omrokering. Processen bag handleplanen Her følger et kort rids af processen bag handleplanen samt hvilke aktører, der blev inddraget i arbejdet. Sekretariatet i Kultur- og Fritidsforvaltningen har været tovholder for handleplanen. Der blev fra starten udvalgt nøgleaktører, som skulle inddrages i arbejdet. Både inden for egen forvaltning, de andre forvaltninger samt eksterne aktører udenfor kommunen. Derudover blev der udpeget en høringsgruppe med repræsentanter fra det centrale og decentrale niveau i KFF. Gruppen fik til opgave at kvalificere indholdet for handleplanen. Høringsgruppe i KFF Her blev udpeget centrale og decentrale repræsentanter med særlig viden på det internationale område. Gruppen har løbende kvalificeret indholdet i handleplanen. * Repræsentanterne var følgende: Side 11 af 13

12 Centralt: Byudvikling & Events, Cph Volunteers, Integration & Fritid, Hovedbiblioteket, Drift & IT Decentralt: Kultur Valby, Kulturstationen Vanløse, Kunsthallen Nikolaj, Københavns Museum, Kultur Østerbro Aktører i KFF Overordnet blev der lavet en kortlægning af KFF s nuværende internationale arbejde samt forvaltningens arbejde med oversættelse af materiale til udenlandske borgere. Cph Volunteers Indhente viden om deres erfaringer i arbejdet frivillige expads ift. større events Copenhagen Culturel Network Indhente viden om deres erfaringer med etablering af netværk for frivillige expads Institutioner og afdelinger generelt Indhente information om deres internationale arbejde samt oversættelsesarbejde Kultur Østerbro Afdække potentialet som international kulturinstitution Københavns Museum Afdække potentialet som international kulturinstitution Aktører i andre forvaltninger ØKF Købehavns Borgerservice og den Internationale koordinator Afdække deres erfaringer samt mulighederne for fremtidigt samarbejde på det internationale område BIF Copenhagen Career Program og Copenhagen Host Program Afdække deres erfaringer samt mulighederne for fremtidigt samarbejde på det internationale område Internt netværk i KK Undervejs i processen blev der etableret et internt netværk med repræsentanter fra alle forvaltninger. Netværket mødes ca. en gang i kvartalet og formålet er at styrke koordinering og dele erfaringer i arbejdet med internationale højtuddannede udlændinge i København. Eksterne aktører DGI Velkomstagenterne (Sportsguides) Indhente viden om erfaringer med frivillige sportsguides for internationale udlændinge Side 12 af 13

13 Consortium for Global Talent Indhente viden om deres arbejde for at tiltrække og fastholde dygtig arbejdskraft til Danmark Netværk mellem kommuner i Danmark Deltage i dette netværk og høre om erfaringer fra andre kommuner Baggrundsviden The expat Study 2010 Den største undersøgelse blandt udenlandske videnarbejdere (expats) i Danmark. Rapporten tegner et helhedsbillede af Danmark som udstationeringsland og beskriver de udfordringer Danmark står overfor både på nationalt, regionalt og på virksomhedsniveau. (Udgiver: Oxford Research A/S and The Copenhagen Post) Side 13 af 13

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af aktivitet. 1. Økonomisk støtte til de frivillige. 2. Anden form for støtte til de frivillige. UDKAST oktober 2010

Bilag 1: Beskrivelse af aktivitet. 1. Økonomisk støtte til de frivillige. 2. Anden form for støtte til de frivillige. UDKAST oktober 2010 UDKAST oktober 2010 Bilag 1: Status på frivillighedsarbejdet i Københavns Kommune Beskrivelse af aktivitet 1. Økonomisk støtte til de frivillige Uddeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde (SOF).

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

UDKAST. BALLERUP i VERDEN - VERDEN i BALLERUP. International politik 2010 2013. Handleplan 2.0. Forord

UDKAST. BALLERUP i VERDEN - VERDEN i BALLERUP. International politik 2010 2013. Handleplan 2.0. Forord KOMMUNALDIREKTØREN Internationalt område Dato: 8. september 2010 Tlf. dir.: 44773015 Fax. dir.: 44772704 E-mail: sbb@balk.dk Kontakt: Susse Bøtefyhr Sagsnr: 2010-23505 Dok.nr: 2010-156016 UDKAST BALLERUP

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice NOTAT MED INDSTILLING Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev det besluttet, at samle borgerbetjeningen i lokalområdet på en adresse. Visionen er at skabe

Læs mere

Resultater af den tillidsbaserede organisation

Resultater af den tillidsbaserede organisation KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation Bilag 2: Resultater af den tillidsbaserede organisation Kultur- og Fritidsforvaltningen har arbejdet med tillid i mange år

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

HUMAN HOTEL: COPENHAGEN

HUMAN HOTEL: COPENHAGEN COPENHAGEN HUMAN HOTEL: COPENHAGEN VERDENS MEST GÆSTFRI BY Human Hotel er et nyt gæstfrihedsprojekt af kunstgruppen Wooloo udført i samarbejde med Kultur Østerbro og Københavns Kommunes Områdefornyelse

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri 10 anbefalinger fra serieiværksættergruppen GEIST til, hvordan det danske erhvervsfremmesystem får flere digitale iværksættere

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Den Åbne skole. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen. Oplæg for netværksmøde; Bevægelse på Tværs 13. marts 2 Claus Poulsen

Den Åbne skole. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen. Oplæg for netværksmøde; Bevægelse på Tværs 13. marts 2 Claus Poulsen Den Åbne skole Børne- og Ungdomsforvaltningen Oplæg for netværksmøde; Bevægelse på Tværs 13. marts 2 Claus Poulsen Baggrund Hvilke muligheder giver det omkringliggende landskab? Stort potentiale som kalder

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Strategiske Mål for 2016

Strategiske Mål for 2016 Strategiske Mål for 2016 Hvert år konkretiseres det kommende års arbejde med de fire strategiske emner i 1-årige mål først tværgående og derefter for de enkelte centre i organisationen. Idet alle mål skal

Læs mere

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune.

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen Byudvikling & Events NOTAT Vejledning til vurderingsmodel eventvurdering Den skønsmæssige vurdering af eventen tager udgangspunkt i eventansøgningen. På baggrund af ansøgningen

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Projektbeskrivelser for puljen Arbejdskraftindvandrere værtsprogram, forældreinformation og kort introduktionskursus

Projektbeskrivelser for puljen Arbejdskraftindvandrere værtsprogram, forældreinformation og kort introduktionskursus Projektbeskrivelser for puljen Arbejdskraftindvandrere værtsprogram, forældreinformation og kort introduktionskursus Integration og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft samtænkning af indsatsen Projektets

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE

GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE Danske virksomheder har brug for udenlandsk arbejdskraft. Men det er dyrt at rekruttere udenlandske medarbejdere og derfor

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner Science-kommuner Science-kommuner uddannelse skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner uddannelse 2008-11 skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner 2008-11 De 25

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE

TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE Til Integrationsministeriet Dokumenttype Erfaringsopsamling Dato Marts 2011 TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE PULJEN ARBEJDSKRAFTINDVANDRERE INDHOLD 1. Fastholdelse der virker

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland Aalborg Centralbibliotek Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Nordjylland Region Nordjylland AALBORG BIBLIOTEKERNE CENTRALBIBLIOTEK FOR NORDJYLLAND Side 2 Vi prioriterer den fælles kompetenceudvikling

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse 1 Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse Kl. 09.00-12. 00 "Drop-In" Opsøgende erhvervsdialog med Bygge- og anlægsbranchen: Københavns Erhvervscenter's team for for Bygge- og anlægbranchen

Læs mere

Erhverv og Beskæftigelse på Nørrebro

Erhverv og Beskæftigelse på Nørrebro Erhverv og Beskæftigelse på Nørrebro Visionspapir for Arbejdsgruppen Erhverv og beskæftigelse Nov. 2014 Nørrebro Lokaludvalg har nedsat en arbejdsgruppe, der fokuserer på erhverv og beskæftigelse. Den

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

NOTAT. Bosætningskoordinator i Vejen Kommune?

NOTAT. Bosætningskoordinator i Vejen Kommune? UDVIKLING & ERHVERV Kommunikation & udvikling Dato: 15-1-2015 Kontaktperson: Hanna Kretzschmar Dir. tlf.: 79966027 E-mail: hk@vejenkom.dk NOTAT Bosætningskoordinator i Vejen Kommune? Foreningen work-live-stay

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Bibliotekers Strategi 2014-2019 Indledning Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud medvirker direkte til at gøre København til en attraktiv by København

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Starter ledelsesprocesser i alle led hensigtsmæssigt for at opnå størst mulig. Får solgt Skolesport til alle lærings- og trivselseffekt.

Starter ledelsesprocesser i alle led hensigtsmæssigt for at opnå størst mulig. Får solgt Skolesport til alle lærings- og trivselseffekt. Kommune Drømmescenarie Hvad gør vi nu? Hvordan når vi dertil? Motion og bevægelse i mindst 45 min hver dag Vi søger fondsmidler for alle elever med høj kvalitet, placeret Starter ledelsesprocesser i alle

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

justeringer mv.) 221 363 190 774 *01.05-31.12.2011 - dvs. efter indgåelsen af Partnerskabsaftalen

justeringer mv.) 221 363 190 774 *01.05-31.12.2011 - dvs. efter indgåelsen af Partnerskabsaftalen Dokumentationsskabelon til dokumentation af aktiviteter/leverancer ifm. Partnerskabsaftalen mellem Dansk Flygtningehjælp og Københavns Kommune 2011-2014 Aktiviteter Spørgsmål Mål 2011* 2012 2013 2014 Total

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere