STUDIEOMRÅDET DEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEOMRÅDET DEL 3 2015-2016"

Transkript

1 STUDIEOMRÅDET DEL

2 Forord Denne undervisningsbeskrivelse består af to elementer: 1) Studieplanen for studieområdet del 3 (DIO), som er udleveret i folder-form til eleverne. 2) En beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb, der indgår i studieområdet del 3 (DIO). Studieområdet del 3 Undervisningsbeskrivelse Side 2

3 ELEVFOLDER Det internationale område studieområdet 3. del (DIO - 3.g) Studieområdet del 3 Undervisningsbeskrivelse Side 3

4 Indholdsfortegnelse Studieområdet del 3 - Det Internationale Område 5 Oversigt over det internationale område 6 1. Enkeltfaglige forløb 7 2. Introduktion og forberedelse af det internationale projekt 7 3. Det internationale projekt 7 4. Vejledningsperioden frem mod udarbejdelse af synopsis 8 5. Udarbejdelse af synopsis 8 6. Eksamen 9 Råd og Vink 10 A. Formkrav til gruppesynopsis 10 B. Gruppeprøven i uge C. Formkrav til den individuelle synopsis 13 D. Eksamensforløb 14 Studieområdet del 3 Undervisningsbeskrivelse Side 4

5 Studieområdet del 3 - Det Internationale Område Studieområdet del 3 afvikles på 3. år af hhx-uddannelsen og omfatter fagene international økonomi, samtidshistorie, dansk og fremmedsprogene. I Det Internationale Område arbejdes med analyser og vurderinger af udviklingen i menneskesyn, værdigrundlag og samfundsøkonomiske forhold. Dette belyses i et internationalt perspektiv under anvendelse af relevant kultur-, historisk og samfundsfaglig teori og metode især fra fagene dansk, samtidshistorie, international økonomi og fremmedsprog. Det Internationale Område er på linje med øvrige fag eksamensfag. Eksamen er en flerfaglig prøve på grundlag af en synopsis. Synopsis udarbejdes med udgangspunkt i 2 af de involverede fag. Området er en del af den almindelige udtrækning. Dog gælder følgende: Du skal aflægge mindst 1 eksamen i studieområdet del 2 og 3 (Erhvervscase og Det internationale Område) Hvis du ikke har været til eksamen i erhvervscase, skal du til eksamen i det internationale område. Hvis du har været til eksamen i erhvervscase, kan du komme til eksamen i det internationale område. Vi har valgt at organisere Det internationale Område i samarbejde med de øvrige SYNERGI-skoler. Det betyder, at der i studieområdet del 3 er indlagt tilbud om et omfattende rejseprogram. Dvs. at dele af det internationale område kan afvikles i udlandet. Hver enkelt skole vælger et overordnet tema for Det internationale Område. På Haderslev Handelsskole er det overordnede tema i skoleåret 2015/2016: Globalisering Ulighed i verden Studieområdet del 3 Undervisningsbeskrivelse Side 5

6 Oversigt over det internationale område Undervisningsforløb 1. I tilknytning til DIO gennemføres enkelt faglige forløb i fagene samtidshistorie, dansk, fremmedsprog og evt. international økonomi. Faglærerne redegør for fagenes rolle i DIO. 2. Introduktion og forberedelse af Det internationale projekt uge Tidsramme og aktivitet I løbet af august og september 2 dage i uge 38 (tirsdag og onsdag) Fagenes rolle præsenteres af faglærerne, VIGTIGT at du afleverer dit valg på denne dato, da dette skal indberettes til Undervisningsministeriet Aflevering af valget af de 2 fag er senest fredag d. 18/ kl Afleveres i kasser foran studiekontoret. 3. Det internationale projekt 2 ugers kurser for elever, der ikke rejser i uge og 4 ugers kurser i ugerne for elever der er på studierejser Aflevering af gruppesynopsis senest tirsdag d. 6/ kl Vejledningsperioden frem mod synopsisudarbejdelse Afleveres i 2 eksemplarer ved studiekontoret. 1 dag i uge 43 (tirsdag) Aflevering af foreløbig problemformulering i 2 eksemplarer senest tirsdag d. 20/ kl Afleveres i kasser foran studiekontoret. Deadline for aflevering af den godkendte og underskrevne problemformulering er senest fredag d. 6/ kl Afleveres ved studiekontoret. 5. Synopsen 3 dage Fredag i uge 46 samt mandag og tirsdag i uge 47. Synopsen skal afleveres i 4 eksemplarer senest tirsdag d. 17/ kl Afleveres ved studiekontoret. 6. Eksamen Uge 51 Studieområdet del 3 Undervisningsbeskrivelse Side 6

7 1. Enkeltfaglige forløb I fagene samtidshistorie, dansk, fremmedsprog og evt. international økonomi gennemføres forløb, der lægger op til det tema, som skolen har valgt som ramme for det internationale område. I disse forløb vil der også blive arbejdet med fagenes metoder. I sammenhæng hermed udarbejdes der skriftlige opgaver, som indgår i fastsættelsen af den afsluttende standspunktskarakter. 2. Introduktion og forberedelse af det internationale projekt Der gennemføres kurser, som introducerer de forskellige værktøjer som indgår i DIOforløbet. Det vil bl.a. sige globaliseringsbegrebet, metode og videnskabsteori fra de enkelte fag, så eleverne er forberedte til det internationale projekt i uge I forløbet foretages valg af, hvilke fag eleven ønsker at udarbejde synopsis i. Formålet med forløbet er, at: sikre forståelse for globaliseringsbegrebet ud fra forskellige faglige synsvinkler historisk, kulturelt og økonomisk få et overblik over det internationale område repetere relevante kulturteorier og teorier til beskrivelse, analyse og vurdering af globaliseringen i et historisk perspektiv sikre kendskab til studiemetoder, herunder f.eks. kildekritik og informationssøgning sikre forståelse af fagenes metoder og videnskabsteoretiske udgangspunkt 3. Det internationale projekt Det internationale projekt gennemføres i uge enten på en af SYNERGI-skolernes udenlandske samarbejdsskoler eller på hjemskolen. I det internationale projekt gennemføres der kursusforløb, der illustrerer forskellige faglige perspektiver på globaliseringen og det enkelte tema, som den enkelte skole har valgt at fokusere på. Formålet med forløbet er at: eleven indsamler, bearbejder og formidler centrale problemstillinger vedrørende globaliseringen og det overordnede tema eleven kan demonstrere evne til at analysere og vurdere væsentlige problemstillinger i et flerfagligt perspektiv eleverne formidler deres arbejde som en gruppesynopsis eleverne gennem gruppesynopsen får inspiration til udgangspunktet for den individuelle synopsis Studieområdet del 3 Undervisningsbeskrivelse Side 7

8 4. Vejledningsperioden frem mod udarbejdelse af synopsis Vejledningen frem mod synopsisudarbejdelsen i uge Formålet med forløbet er: Systematisering af dine: o Noter o Opgaver/opgaveløsninger o Referater af besøg og lign. o Mv. Refleksion i relation til teorier/modeller Valg af emne under det overordnede tema Udarbejdelse af foreløbig problemformulering Efter aflevering af den foreløbige problemformulering bliver du tildelt en eller flere vejledere. I perioden frem til udarbejdelsen af synopsen er det dit ansvar at kontakte vejlederen/vejlederne for vejledning. Den endelige problemformulering skal være godkendt og underskrevet senest fredag d. 6/ kl Udarbejdelse af synopsis I uge 46 og 47 er der afsat tre dage til at udarbejde synopsis. Her er der mulighed for overordnet vejledning. Dvs. vejlederen tager ikke stilling til det konkret skrevne, men til overordnede problemstillinger. Synopsen skal afleveres senest tirsdag d. 17/ kl Studieområdet del 3 Undervisningsbeskrivelse Side 8

9 6. Eksamen Skriftlig del Mundtlig del Synopsis (oplæg i tekstform) Forberedt mundtlig fremstilling (Elevoplæg) Diskussion (Eksamination/samtale)) Den individuelle synopsis danner grundlag for den mundtlige eksamination. Eleven bedømmes alene ud fra den mundtlige præsentation. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter. Der gives ingen forberedelsestid. Eksaminationen består af elevens præsentation og fremlæggelse af centrale problemstillinger rejst i synopsen samt en efterfølgende samtale mellem elev, lærer og censor. Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang elevens præstation lever op til de faglige mål for studieområdet. Eleven skal herunder kunne: Selvstændigt formulere og analysere samfundsøkonomiske, kulturelle og historiske problemstillinger Argumentere fagligt, herunder forholde sig kritisk og perspektiverende til egne konklusioner Forholde sig kritisk til metodeanvendelse Reflektere over fagenes bidrag til emne og problemformulering Søge og behandle faglig information med relevans for den valgte problemstilling. Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering. Studieområdet del 3 Undervisningsbeskrivelse Side 9

10 Råd og Vink A. Formkrav til gruppesynopsis Gruppesynopsis Gruppesynopsis er et redskab for eleverne til den mundtlige gruppeprøve som afslutning på det internationale projekt (uge 40+41). Gruppesynopsen er styrende for, hvad samtalen kommer til at handle om. Det er en detaljeret disposition, der består af hovedpunkter (afsnitsoverskrifter) og underpunkter (alle oplysninger og kommentarer, I vil komme med under hvert enkelt hovedpunkt). Underpunkterne må ikke være i stikordsform, men skal på den anden side heller ikke være sammenhængende formulering. De består typisk af hovedsætninger. Husk, at gruppesynopsen ikke kun skal indeholde facts, men også analyse og vurdering. I skal dokumentere jeres kilder med fodnoter. Krav til gruppesynopsis Formalia: 1. Forside indeholdende titel, navne, skole, afleveringsdato 2. Indholdsfortegnelse 3. Indledning herunder problemformulering og metode 4. Behandling af de faglige elementer og metoder (analyse og vurdering) 5. Kort konklusion 6. Litteratur- og kildefortegnelse 7. Eventuelle bilag Omfang: 3-5 sider eksklusive forside, indholdsfortegnelse, bilag og litteraturliste. Studieområdet del 3 Undervisningsbeskrivelse Side 10

11 Skabelon til gruppesynopsen Titel Indledning herunder Problemformulering og Metode Redegørelse/Analyse/ Vurdering (Behandling af de faglige elementer og metoder) Skriv titlen på din gruppesynopsis her Her laver I en kort præsentation af jeres skoles overordnede emne. Herefter skriver I kort om forskellige problemstillinger indenfor jeres valgte emne Her skriver I præcis, hvad I har tænkt jer at redegøre for/analysere/diskutere/undersøge eller lignende i jeres synopsis Her skriver I, hvordan de forskellige fag har bidraget til opgaven altså hvad fra fagene har I brugt for at kunne skrive jeres synopsis. I skal også reflektere over og forholde jer kritisk til anvendt materiale. Her skriver I selve indholdet i opgaven. 3-4 problemstillinger under skolens overordnede tema for DIO (en problemstilling pr. gruppemedlem) For elever på studierejser: En karakteristik af destinationslandet 3-4 problemstillinger under skolens overordnede tema for DIO i relation til destinationslandet (en problemstilling pr. gruppemedlem) Sammenhængende tekst Sammenhængende tekst Find inspiration i studiehåndbogen Taksonomiske niveauer: se studiehåndbogen Sammenhængende tekst Stikord/hovedsætninger Studieområdet del 3 Undervisningsbeskrivelse Side 11

12 Konklusion Litteratur- og kildefortegnelse Her skriver I, hvad I har fundet ud af med hensyn til problemstillingerne i jeres gruppesynopsis faktisk laver I en kort opsummering af hele opgaven Her skriver I alle de kilder, I har brugt Websites, titler på artikler samt udgiver + dato + årstal, titler på bøger samt navn på forfatter, udgiver og årstal Sammenhængende tekst Se studiehåndbogen Bilag Her vedlægger I bilag Se studiehåndbogen B. Gruppeprøven i uge 41 Der skal ikke laves et oplæg, men svares på spørgsmål med udgangspunkt i synopsen. Alle gruppemedlemmer er ansvarlige for hele gruppesynopsen. Spørgsmålene kan omhandle: Uddybning af problemstillingerne Metode Litteratur Kildesøgning Hvordan I kommer videre med problemstillingerne Studieområdet del 3 Undervisningsbeskrivelse Side 12

13 C. Formkrav til den individuelle synopsis Den individuelle synopsis Den individuelle synopsis er et redskab for eleven til den mundtlige eksamen som afslutning på DIO. Den individuelle synopsis er styrende for, hvad eleven vælger at inddrage ved det mundtlige oplæg. Dvs. den individuelle synopsis fungerer som et talepapir ved fremlæggelsen. Det er en detaljeret disposition, der består af hovedpunkter (afsnitsoverskrifter) og underpunkter (alle oplysninger og kommentarer, du vil komme med under hvert enkelt hovedpunkt). Underpunkterne må ikke være i stikordsform, men skal på den anden side heller ikke være sammenhængende formulering. De består typisk af hovedsætninger. Husk, at synopsen ikke kun skal indeholde facts, men også analyse og vurdering. Du skal dokumentere dine kilder med fodnoter. Krav til den individuelle synopsis Formalia: 1. Forside indeholdende titel, navn, skole, afleveringsdato 2. Indholdsfortegnelse 3. Indledning og problemformulering (se studiehåndbogen) 4. Behandling af de faglige problemstillinger 5. Metodeovervejelser og -refleksion 6. Konklusion 7. Litteratur- og kildefortegnelse 8. Eventuelle bilag Studieområdet del 3 Undervisningsbeskrivelse Side 13

14 Ad. 4 Behandlingen af de faglige problemstillinger bør indeholde: Ad. 5 Analyse, diskussion og vurdering af den/de problemstilling(er) du har arbejdet med for at svare på problemformuleringen Metodeovervejelser og refleksion Ad. 6 En kort diskussion af de materialer, metoder og teorier du har anvendt En perspektivering til metoder og teorier du har arbejdet med i andre faglige sammenhænge (f.eks. dansk/historieopgaven, erhvervscase) Konklusion En samlet konklusion, der klart besvarer problemformuleringen, og som kan munde ud i nye spørgsmål og nye forslag til videre undersøgelser indenfor emnet. Synopsens omfang skal være 3-5 sider eksklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. D. Eksamensforløb Den individuelle synopsis danner udgangspunkt for det mundtlige oplæg. Du bør forberede et oplæg på ca. 10 minutter. Oplægget kan støttes af PowerPoint, cue cards, elektronisk tavle eller lignende hjælpemidler. Forslag til disponering af oplægget: Præsentation af oplæggets disposition Diskuter synopsens centrale faglige problemstillinger Reflekter kritisk over litteratur- og metodeanvendelse Herefter foregår resten af eksaminationen som en samtale mellem vejleder, censor og elev. Studieområdet del 3 Undervisningsbeskrivelse Side 14

15 BILAG VEDRØRENDE DE ENKELTE UNDERVISNINGSFORLØB 1. Enkelt faglige forløb ENGELSK hh3a12 + hh3b12 + hh3d12 + hh3e12 Titel Indhold Globalisation Inequality in the world Kernestof: - The World Bank: Spotlight on inequality Why we should care - Democracy Anthony Giddens: Runaway World, Profile Books, What can we learn from Denmark? ( Huffington Post, 26 May, 2013) - USA på bunden (Horisont DR1 Okt. 2012) - Inequality for all (documentary DVD 90 minutes) - Our economic situation is casting a shadow of worry across our daily lives (The Guardian, June 2014) - After the recession: welcome to Britain in the age of insecurity (The Guardian, June 2014) - Horisont: Milliardærer og fattige (video) - Empowering women and girls for shared prosperity - Fracking is turning the US into a bigger oil producer than Saudi Arabia - The fracking divide: Mexico s oil frontier beckons U.S. drillers in wake of new law - Why PepsiCo is the global leader in water stewardship and sustainable agriculture - Pepsi Refresh is not PepsiCo s true CSR effort Supplerende stof - Working poor: Almost half of US households live one crisis from the bread line (video) - Uligheden underminerer USA indefra (Information 2. nov. 2012) - Udklip af Sicko, USA vs. Canadas sundhedssystem (41: ) - The situation is now desperate (video) - Bitterne bites back: People are coming over here and taking jobs and homes (The Guardian, June 2014) - BBC documentary The truth about UK immigration (59 minutes) - Intro: What is CSR? - Charity begins in-house Omfang Særlige 16 moduler Væsentligt indhold Begrebet Ulighed i verden er blevet behandlet bredt med fokus på Studieområdet del 3 Undervisningsbeskrivelse Side 15

16 fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer forskellige konsekvenser i UK og USA. Der har været fokuseret på en række specifikke problemstillinger som social, økonomisk og kulturel ulighed samt ulige adgang til ressourcer og kvinders rettigheder. Dette forløb indeholder bevidst en del dokumentar og videoklip. Væsentlige faglige mål Terminologi, afsender-modtager forhold, sproglig analyse, varierede former for autentisk engelsk, tekstanalyse af sagprosatekster, perspektivering af tekster, analyse af dokumentarprogrammer og viden om emnet. Forløbet er afviklet forud for DIO, og har dermed styrket elevernes begrebsapparat mht. at analysere de problemstillinger, der diskuteres og berøres i skolens DIO forløbet, og de skal kunne redegøre for og samtale om ulighed i det globale samfund og de problemstillinger dette medfører. Klasseundervisning, gruppearbejde, elev fremlæggelser, individuelt skriftligt arbejde, projektarbejde: udarbejdelse af DIO synopsis hh3c12 Titel Indhold Ulighed i en globaliseret verden Kernestof relateret til DIO fra og med august: Introduction: Text 1: The World Bank: Spotlight on inequality Why we should care USA Text 2: Working poor: Almost half of US households live one crisis from the bread line (+video) Text 3: Uligheden underminerer USA indefra (Information 2. nov. 2012) UK Text 4: Insecure Britain: The situation now is desperate (video 08:16) Text 5: Our economic situation is casting a shadow of worry across our daily lives Text 6: Bitterne bites back: People are coming over here and taking jobs and homes Text 7: BBC documentary The truth about UK immigration (59 min.) Gender: Text 8: Empowering women and girls for shared prosperity Studieområdet del 3 Undervisningsbeskrivelse Side 16

17 Omfang Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer CSR: Text 9: Intro: What is CSR? (video 10:57 min.) Der fokuseres på forskellige konsekvenser af ulighed i verden, både for USA s og Englands befolkning og samfundet generelt samt i særdeleshed de økonomiske og politiske udfordringer, herunder arbejdsløshed, working poor, immigration til England samt den ulovlige til USA plus konsekvenserne heraf for begge lande. Globalt set vender vi opmærksomheden mod kvinders muligheder og CSR som parameter for virksomheder der agerer globalt. Gruppearbejde med spørgsmål plus gennemgang af disse. Desuden præsenterer eleverne relevante problemstillinger fra de danske tekster ved hjælp af de 3 taksonomiske niveauer. Studieområdet del 3 Undervisningsbeskrivelse Side 17

18 INTERNATIONAL ØKONOMI Titel Indhold Globaliseringen og dens konsekvenser og muligheder samt dens påvirkning på ligheden/uligheden i verden Globaliseringen og dens indflydelse på en række samfundsfaglige områder behandles. Eurokrisen betydning for uligheden i Europa Eksempler herpå: Eurokrisen påvirkning i Tyskland/Spanien på deres befolkninger Globaliseringen og børnearbejde, Globaliseringen og uligheds/lighedsudviklingen. Uligheden i USA Ect. Omfang Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer 7 moduler á 80 min Se læreplanen for IØ Enkeltfaglig formidling I form af IØ-stof men også tværfagligt (synopsis) Klasseundervisning Gruppearbejde vedr. hvert enkelt af ovenstående emner valgt af eleverne. Træning i fremlæggelse. Studieområdet del 3 Undervisningsbeskrivelse Side 18

19 SAMTIDSHISTORIE Titel Indhold Imperialisme, afkolonisering og den tredje verden Indhold: Danmarkshistorien.dk: Trankebar, Guldkysten og Dansk Vestindien Syskind og Söderberg (2003): Det 20. århundredes verdenshistorie, s , Carl Johan Bryld (2012): Verdenshistorie HHX: - Imperialismen - Europæernes tilbagetog Afkoloniseringens faser Kolonimagternes svaghed At skabe en nation - Den tredje verden Befolkningseksplosionen i den tredje verden Økonomiske strategier Udviklingshjælpen Det østasiatiske mirakel Afrikas elendighed Kilder: Bender & Gade (1994): Imperialismen og 1. verdenskrig Kilde nr: 19: Cecil Rhodes koncession 20: Lobengulas klage 21: Dronning Victorias svar Inge Adriansen m-fl (2007): Fra oplysningstid til imperialisme, s Kilde nr: 3: Hvid mands byrde Andet materiale: Mulighedernes Afrika, Berlingske, Hergé: Tintin i Congo (2002, 9. oplag uddrag) Studieområdet del 3 Undervisningsbeskrivelse Side 19

20 Dommens dag: Er Tintin racist. Politiken, maj 2010 verdenidanskperspektiv.systime.dk: Den tredje verden. Vagn Berthelsen om udviklingsproblemer i den tredje verden. Magdorff s center-periferi teori. Beskrivelse På baggrund af en gennemgang af industrialiseringen belyser forløbet årsagerne til imperialismen og udviklingen af denne. Forløbet beskæftiger sig bl.a. med sammenspillet mellem imperialismen og industrialiseringen. Herefter ser forløbet på afkoloniseringsprocessen og imperialismens betydning for især Afrikas problemer i dag. Faglige mål - Demonstrere indsigt i den nationale, europæiske og globale udvikling og reflektere over samfundenes udviklingsmuligheder på baggrund af samspillet mellem disse niveauer - Demonstrere indsigt i menneskerettigheder - Redegøre for center-periferi-problemet og forholde sig til visioner for udviklingen i den globale velstand - Anvende kulturteorier i en analyse af kulturmøder inden for og mellem forskellige samfundsformer i tid og rum, herunder forholde sig til dansk og europæisk kultur og tankegang i relation til ikkeeuropæisk kultur og tankegang - Anvende historisk metode, herunder formidle historiske problemstillinger, analysere og vurdere andres brug af historie og reflektere over egen brug af historie. Studieområdet del 3 Undervisningsbeskrivelse Side 20

21 DANSK Titel Indhold Omfang Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Dansk i DIO Globalisering Ulighed I verden Tekster: - Dorte Nors, Vadehavet, Julie Elmhøj og Sarah Piil, Flere ryger på kontanthjælp skal fattigdomsydelserne genindføres?, Information 2. august Anne Vang, Klummen, Information 8.juli 2014 Hans Scherfig, Den store chance, 1953 Katrine Marie Guldager, Nørreport, 2004 Søren Toft, Bryllup med Eliza, moduler Kompetencer, læreplanens mål, progression Klasseundervisning Pararbejde/gruppearbejde Læreroplæg Studieområdet del 3 Undervisningsbeskrivelse Side 21

22 TYSK Titel Indhold Globalisierung eine ungleiche Welt Kernestof: 1. Das reicht einfach nicht (Fluter Nr.45 Winter ) 2. Den Schuh zieh' ich mir nicht an) (ibid.) 3. Nichts da (ibid.) 4. Bei uns wird die Not sichtbar (Der Nordschleswiger 27. Mai 2014) 5. Jeder Fünfte von Armut betroffen (Der Nordschleswiger 29. Mai 2014) 6. Leistungskluft zwischen Schülern verschiedener sozialer Herkunft wächst weiter (MiGazin ) 7. Bericht zum Stand der Einheit: Kluft zwischen Ost und West wird tiefer (Spiegel Online ) 8. Leere Körper (Fluter Nr. 50 Frühjahr 2014) 9. Der gemietete Bauch (Der Nordschleswiger 26. Juni 2014) 10. Meine Generation hat zu Hause keine Chance (Laura Nr. 15/2014) 11. Die modernen Arbeitsnormaden von Kiel (Der Nordschl ) 12. Das soll er sein, der Mindestlohn...(Stern ) 13. Mindestlohn! Aber wer kontrolliert? (Focus Nr. 27/2014) Supplerende stof: Film: Rugemødrenes Hus: babyer på bestilling (DR min.) YouTube: Schlange stehen für altes Brot (28.34 min) Einmal arm, immer arm (25.57 min) Armut in Deutschland nimmt zu! (7.16 min) Zwei Kinder, zwei Welten, Armut und Reichtum in Deutschland (5.21 min) Omfang Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Der fokuseres på forskellige konsekvenser af globaliseringen, både for Tysklands befolkning og samfundet generelt. Fokus ligger på de økonomiske og sociale udfordringer, som uligheden har medført, herunder fattigdom med behov for hjælp fx Hartz IV og die Tafeln samt indførelse af mindstelønnen og dens virkning. Klasseundervisning, diskussioner samt gruppearbejde med fremlæggelse. Studieområdet del 3 Undervisningsbeskrivelse Side 22

23 SPANSK Titel Indhold DIO: Desigualdad en el mundo España y Colombia (Ulighed i verden Spanien og Colombia) hhb3sp214 (LP) Kompendium bestående af følgende overskrifter og tekster Introducción Desigualdad Social: Qué es y qué podemos hacer (Inpsiraction.com) Desigualdad en España Indignados (EL SOL, enero/febrero 2012) Kampen for overlevelse (Horisont-udsendelse 2013) Desigualdad en Colombia El país de Mario: Colombia (La identidad contrastada, jóvenes en Latinoamérica) Mario: un estudante internacional (La identidad contrastada, jóvenes en Latinoamérica) Conflicto armado en Colombia. Conoce sus consecuencias sociales (Inspiraction.com) Canción para un niño en la calle Desigualdad social (4:14) Canción para un niño en la calle (Mercedes Sosa y René Pérez de Calle 13) Omfang Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Ca. 11 moduler á 80 min Der fokuseres på forskellige konsekvenser af globalisering, både for Spaniens befolkning og samfundet generelt samt i særdeleshed de økonomiske og politiske udfordringer, som den økonomiske krise har forårsaget i Spanien, herunder demonstrationer mod regeringens nedskæringer, M-15, ungdomsarbejdsløshed, arbejdsmarkedets usikkerhed og ringe inklusion af nyuddannede unge samt arbejdsløsheden i Spanien generelt. Der fokuseres ligeledes på ulighed i Colombia, hvor problemer som ekstrem fattigdom, narkohandel, landbrugsreformer og terrorisme/vold (FARC) resulterer i stor social ulighed i befolkningen. Gruppearbejde, klasseundervisning, pararbejde. Studieområdet del 3 Undervisningsbeskrivelse Side 23

24 Titel Indhold Spansk (DIO: ulighed i en globaliseret verden) (SH s hold) Kernestof relateret til DIO fra og med august: Introducción: Desigualdad social: Qué es y qué podemos hacer (Inpsiration.com) Desigualdad en España: Indignados (El Sol, enero/febrero 2013) Horisont-udsendelse: Kampen for overlevelse (om Spanien og krisen) Desigualdad en Colombia: El país de Mario: Colombia (La identidad contrastada, jóvenes en LA) Mario: un estudiante internacional Conflicto armado en Colombia. Conoce sus consecuencias sociales (Inpsiration.com) Omfang Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Der fokuseres på forskellige konsekvenser af ulighed i verden, både for Spaniens befolkning og samfundet generelt samt i særdeleshed de økonomiske og politiske udfordringer, som eurokrisen har forårsaget i Spanien, herunder demonstrationer mod regeringens nedskæringer, M-15, ungdomsarbejdsløshed, arbejdsmarkedets usikkerhed og ringe inklusion af nyuddannede unge. Dertil kommer fokus på Colombia, herunder volden i landet som årsag til ulighed med inddragelse af to unges situation, jf. den væbnede konflikt i Colombia. Gruppearbejde med spørgsmål plus gennemgang af disse. Desuden præsenterer eleverne relevante problemstillinger fra de danske tekster ved hjælp af de 3 taksonomiske niveauer. Studieområdet del 3 Undervisningsbeskrivelse Side 24

25 2. Introduktion og forberedelse af det internationale projekt Titel 1 Indhold Elevoplæg om IØ-emner Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Kernestof: handelsteorier, international handel og international arbejdsdeling internationalt økonomisk samarbejde og forskellige grader af økonomisk integration Supplerende stof: globaliseringen årsager og indvirkning på samfundet, virksomheder og enkelt individer Litteratur: Forlaget Kurlund, Internationalt Økonomi A + materiale indsamlet af eleverne til deres problemstilling Omfang Særlige fokuspunkter 1 modul á 80 min Kompetencer, læreplanens mål, progression Eleven skal gennem arbejde med problemstillinger foranledet af globaliseringen opnå større grad af forståelse for de komplekse forhold, som møder samfundet, virksomhederne og det enkelte individ Faglige mål anvende viden om handelsteorier og det internationale økonomiske samarbejde til at analysere og vurdere udviklingen i Danmarks udenrigshandel, den globale handel og den internationale arbejdsdeling anvende viden om globaliseringen Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Kort læreroplæg Gruppearbejde Opstilling af problemstillinger Elevfremlæggelse i plenum Studieområdet del 3 Undervisningsbeskrivelse Side 25

26 Titel 2 Indhold Metode + fagene i DIO Oplæg om metode og fagenes rolle i DIO indenfor følgende områder: IØ/Samfundsfaglig metode Dansk-faglig metode Fremmedsproglig metode Historisk metode Omfang 1 modul á 80 min Særlige fokuspunkter anvende teori og metode fra studieområdets fag reflektere over og vurdere forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger Væsentligste arbejdsformer Oplæg fra faglærere Studieområdet del 3 Undervisningsbeskrivelse Side 26

27 Titel 3 Indhold Globaliseringens historie Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Lærerforedrag baseret på: - Morten Winther Bülow Nielsen & Lene Feldstein: Globalisering og afkolonisering, s in: Fra verdenskrig til velfærd, Gyldendal, Syskind & Söderberg: Det 20. århundredes verdenshistorie, Systime, , s Kilder: Samuel Huntington: Civilisationernes sammenstød ; - Tariq Ali: Moderen til alle fundamentalismer : Den amerikanske imperialisme in: Fra verdenskrig til velfærd, Gyldendal, 2007 Omfang Særlige fokuspunkter 2 moduler á 80 min Kompetencer, læreplanens mål, progression At sikre forståelse for globaliseringsbegrebet ud fra forskellige faglige synsvinkler historisk, kulturelt og økonomisk Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Lærerforedrag Gruppearbejde klassediskussion Studieområdet del 3 Undervisningsbeskrivelse Side 27

28 3. Det internationale projekt FOR ELEVER, DER DELTOG I UNDERVISNINGEN PÅ HADERSLEV HANDELSSKOLE Titel 1 Indhold Omfang Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Den tredje verden Kina og Afrika Wen Jiabao (2006): I have come home. Kina har givet Afrika selvrespekten tilbage. Kristeligt Dagblad, 4. april 2012 Blandede reaktioner på Kinas indtog i Afrika. Kristeligt Dagblad, 28. marts 2014 Kinas Afrikanske eventyr god økonomi og elendige vilkår. Information, 18. juni Dokumentar: Kina mellem triumf og kaos 4 moduler á 80 min Eleverne skal ved brug af artikler og et digt diskutere hvilke konsekvenser den kinesiske tilstedeværelse har for Afrika ift demokratisk udvikling og økonomisk fremgang. Ud over de faglige problemstillinger lægges der vægt på metode især ift fagene dansk og samtidshistorie. Elevernes arbejde fremlægges til fælles diskussion og opsamling. Læreroplæg Gruppearbejde Fremlæggelse Studieområdet del 3 Undervisningsbeskrivelse Side 28

29 Titel 2 Indhold Globalisering Ulighed i Europa med fokus på Tyskland og Spanien Kompendium bestående af følgende tekster: Ulighed globalt set Ulighed er den store globale trussel (Information, januar 2014) Ulighed i Tyskland Fattigdom blandt de tyske børn (Europa-debat, 13. januar 2014) Uligheden tager til i Tyskland (PIOPIO, 7. marts 2013) Tyskland på vej mod social deroute (Cevea, 28. september 2013) Ulighed i Spanien Spaniens tabte generation (Netavisen, 14. oktober 2013) Omfang Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer 2 moduler af 80 min. med fælles, dansksprogede tekster (se ovenstående) Der fokuseres på forskellige konsekvenser af globalisering, både for den almindelige befolkning og samfundet generelt samt i særdeleshed de systemiske udfordringer herunder ungdomsarbejdsløshed og hjerneflugt i Spanien og Tyskland med Hartz-IV-problematikken, der har ført til fattigdom for en stor del af den arbejdende befolkning. Gruppearbejde med spørgsmål plus gennemgang af disse. Desuden præsenterer eleverne relevante problemstillinger fra de danske tekster ved hjælp af de 3 taksonomiske niveauer. Studieområdet del 3 Undervisningsbeskrivelse Side 29

30 Titel 3 Indhold Ulighed i USA Foredrag og workshop med Finn Madsen, lektor i historie og engelsk. Omfang 2 moduler á 80 min Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Foredrag, gruppearbejde Titel 4 Indhold ToughRoad ToughRoad er undervisning i det globale handelssystem med kaffe som case. Kernen er et computerunderstøttet rollespil for mellem 80 og 200 deltagere, der varer en dag. Spillet indgår i en pædagogisk helhed, der skaber et højt fagligt udbytte. ToughRoad er udviklet som et redskab til undervisningen i de fire store gymnasieuddannelser Se Omfang 4 moduler á 80 min Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Rollespil Studieområdet del 3 Undervisningsbeskrivelse Side 30

31 FOR ELEVER, DER DELTAGER PÅ STUDIEREJSE Study trip hhx 3 rd year Duration: Activities: Students: 2 or 4 weeks Studies on globalisation Excursions They are in their third and last year of the hhx course a higher commercial study programme which grants students access to university studies but prepares them especially for further/higher commercial education. Curriculum of HHX: Curriculum includes business economics, marketing, international economics, business law, English, a second modern language and contemporary history as obligatory subjects. In addition students are offered optional subjects like a third modern language (Spanish or French), media, export marketing, and psychology. In depth study of globalisation: In the third year of hhx there is a special in depth study of globalization which all students must do. They can choose to do it in Denmark exclusively or they can choose to do it partly in Denmark and partly on study trips to Australia, the United States, China, the UK (Scotland or England), Ireland, France or Spain. The study trips to the UK, Ireland, France and Spain are 2-week-trips, and the trips to the US, China and Australia are 4-week-trips. Aims of in depth study: The aims of the in depth study are: To challenge students creative and innovative capacities To improve students capacity to apply their knowledge of various subjects and the methods of these subjects to produce new knowledge about culture and practical/theoretical economic and societal issues To develop students ability to contrast knowledge and methods of various subjects To qualify students choice of further/higher education. To increase students` knowledge of national, European and global issues Course structure and course contents for study trips to Australia, China, the USA, Ireland, the UK, Spain or France: The structure of the in depth study of globalisation: Preparatory studies (in Denmark) Study trip to one of the above countries Studieområdet del 3 Undervisningsbeskrivelse Side 31

32 Comparative analysis (in Denmark) The in depth study of globalisation focuses on: Cultural issues Economic issues Political issues Preparatory studies (in Denmark): Models for culture analysis: Geert Hofstede s culture dimensions: Power Distance, Individualism/collectivism, Uncertainty Avoidance and Femininity and Masculinity Edward T. Hall s theory on Polychronic and Monochronic cultures, and Highand Low Context cultures Richard Lewis, theory on Reactive Cultures Economic, cultural, political, methodology issues: Socio-economic analysis: Economy and demography Economic globalisation Danish culture Globalisation history Political systems Synopsis as a product Criticism of the sources Study Trip to Australia, the USA, China, the UK, Ireland, Spain or France: Students are to collect data on aspects of the culture, politics and economy of the chosen culture, and in doing so they are to use the above-mentioned theories. On the basis of the collected data students are to make a conclusion as to the position of the country in question in a globalising world measured on: Cultural criteria (1) Political criteria (2) Economic criteria (3) Data are to be collected on the following cultural (1) issues ( 8 sessions): Society/Culture: Fundamental world conception * Basic values * Norms and rules * Studieområdet del 3 Undervisningsbeskrivelse Side 32

33 Religion * Data may be collected through lectures and/or visits to culture bearing institutions. Company: Organizational structure * Power structure * The roles of managers and employees * Conflict solving * Person versus subject matter ** Appointments ** Motivation ** Innovation** Consensus ** Data may be collected through interviews at companies or lectures Family pattern ** Education * Data may be collected through interviews at schools/universities or lectures Data are to be collected on the following societal/political (2) issues ( 4 sessions): Recent political history: 1945 till 2006 * Political Structure: Parliamentary System * Power structure ** Political parties ** Election behaviour ** Foreign policy: Proactive or reactive* Alliances * Interrelation of policies * Current and potential conflict areas * Interest groups ** The Press ** Data may be collected through visits to Parliament, political parties, interest group and/or regional centre and/or lectures. Studieområdet del 3 Undervisningsbeskrivelse Side 33

34 Data are to be collected on the following societal/economic (3) issues ( 8 sessions): Recent economic history: 1945 till 2006 * Economic structure: Macro-economic key figures: Economic objectives * Economic growth * Balance of payments * Inflation * Unemployment rate * Etc. Structure of trade and industry: Agriculture: Structure ** Production ** Competitive power** Industry: Types of enterprises ** Branches ** Competitive power ** Service industry: Branches ** Competitive power ** Foreign trade: Goods and services * Strengths * Relations to trade blocks/alliances * WTO * Demography including: Population ** Development in population ** Urbanization ** Centre periphery ** Ethnic groups ** Work force ** Emigration ** Immigration Data may be collected through lectures, by students or through visits to important financial institutions like the Central Bank, the Ministry for Finances, the Ministry for Trade or a bank. Studieområdet del 3 Undervisningsbeskrivelse Side 34

35 Project: The conclusions of the students are to be presented in the form of a synopsis to members of the academic staff and the accompanying Danish lecturer, and as mentioned above. The synopsis is to be graded. Total amount of tuition is 30 of each 60 minutes: 20 sessions for data collection 7 sessions for the completion of synopsis assisted by academic staff 3 sessions for presentation of synopsis In addition 3 sessions should be scheduled for students self directed work with synopsis Explanation of symbols: * means that these subjects are obligatory on all destinations ** means that these subjects are obligatory, but that they should be weighted according to their importance for the country in question Synopsis The synopsis is the students tool at their oral presentation as the conclusion of the international project (DIO). The synopsis determines what the students choose to present at the oral examination, i.e. the synopsis is used as cue-cards at the presentation. It is a detailed outline consisting of main points (headline of paragraphs) and sub points (all information and comments which you will discuss in connection with each main point. The sub points should be in the form of cues, but, on the other hand, not be epic text. Typically, these sub points are main clauses. Please note that the synopsis is not only facts, but also analysis and evaluation. Requirements for the synopsis Formalities: 1. Title, names, name of the institution, submission date 2. Brief introduction 3. Discussion of the elements and methods of the subject in question 4. Brief conclusion 5. Enclosures, if needed 6. Bibliography The discussion of the elements and methods of the subject in question should contain: A description of the destination country, including the institution s overall topic for DIO 3-4 issues relating to the institution s overall topic for DIO in connection with the destination country (one issue per group member) An account for literature, theories and methods used to focus on the issues Studieområdet del 3 Undervisningsbeskrivelse Side 35

36 Specielt for elever I USA: Title Contents (including applied litterature) U.S. Culture Seminar Identity, Culture and Life Experiences within the American Experience Understanding how identity, culture, and different life experiences impact how Americans of different ethnic, racial, cultural and linguistic backgrounds interact with one another and with others from different countries. In this course we explore how Americans see themselves as a collective and as individuals using historical and anthropological lenses. Intercultural Communication Identifying how different cultures communicate through verbal and non-verbal communication and understanding the patterns through various within and across cultures will be discussed and explored through theoretical readings, materials and thoughtful student participation and discussion. American Values, Attitudes and Beliefs Understanding the values, attitudes and beliefs throughout the continental U.S. and how they differ in region, geography and ethnic populations and ethnic pockets of sub-cultures through the country. We explore American values, attitudes and beliefs though an anthropological, sociological and anthropological lenses. Materials: Newcomer s Almanac; Language Shock (The Circle and the Field, Culture Blends); Culture and Communication The Namesake movie, 2006 Number of class hours Special focus on: 7.0 hours US Culture and Intercultural Communication Work forms Studieområdet del 3 Undervisningsbeskrivelse Side 36

37 Studieområdet del 3 Undervisningsbeskrivelse Side 37

38 Title Contents (including applied literature) U.S. History This seminar covers the establishment of the Bristish colonies in North America, the Massachusetts colony, life in the colonies, Boston s role in uniting the colonies to rebel against the British Crown for the unfair taxes it impoesed on them to pay off the massive war debt it incurred during the French and Indian War, and events leading up to the American Revolution. The session also explored modern U.S. History as it relates to U.S. civil liberities and civil rights. Additionally, there was a optional movie viewing: Mississippi Burning where students are invited to participate in a dialogue after watching the film. Slidedecks: 1. The British Empire: The British Empire: Articles of Confederation: The First U.S. Government 4. The U.S. Constitution and the Bill of Rights Materials: 1. One Document, Under Siege by Richard Stengel, TIME, July 4, The Constitution of the United States 3. U.S. Constitution Study Sheet: Structure and Functions 4. Civic Lessons Cartoon for Kids How a Bill Becomes a Law by School House Rock 5. "The We the People" US Consitution video by School House Rock 6. Mississippi Burning movie -- Two FBI agents investigating the murder of civil rights workers during the 60s seek to breach the conspiracy of silence in a small Southern town where segregation divides black and white. Number of class hours Special focus on: 8.5 hours lecture and 3.5 hours for movie and discussion. Events leading up to the American Revolutionary and Boston s central role in it. Work forms Studieområdet del 3 Undervisningsbeskrivelse Side 38

39 Studieområdet del 3 Undervisningsbeskrivelse Side 39

40 Title Contents (including applied literature) Macroeconomics Session Topics: Tools Of The Economists Measuring The Vital Signs Of The Economy Curing The Economy With The Flu Globalization: To Trade or Not to Trade Keeping The Economy Healthy Materials: Students were given instructor developed notes in each session. The notes outlined all of the topics and gave them a chance to conduct graphic analysis along with simple problems involving quantitative computation. Students were also asked to read 4 articles taken from periodical (NY Times, Economist, Wall Street Journal & a report by the Federal Reserve of Bank of St. Louis) and discussion on them were conducted. Students were also asked to complete an instructor-developed macroeconomic exercise that required them to consider whether them to do simple computation and obtain information from data found in the US Govt website (prior to the federal shut down). Number of class hours Special focus on: Work forms 15.5 hours lecture The first half of the sessions focused on application of macroeconomic theory to understand short-term fluctuations and gave students a critical appraisal of Keynesian macroeconomic model by introducing them to the ideas of F.A. Hayek and more recently, Robert Barro. The second half of the sessions focused on the problems around globalization. Students were introduced to the origin from the historical perspective, and then exmained the goals and problems of a global free market. Studieområdet del 3 Undervisningsbeskrivelse Side 40

41 Specielt for elever i Kina: Titel 1 Globaliseringen og dens historie Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale: Kernestof: Forelæsning om kinesisk kultur, historie og marketing v. professor Zuo Biao, Shanghai Finance University. Sammenligning af Østens og Vestens kultur. Forelæsning v. professor Zuo Biao, Shanghai Finance University. Supplerende stof: Lektion om kinesisk sprog v. Mrs. Guo Guojiao, Shanghai Finance University. Lektion om kinesisk mad v. Mrs. Yan Dan, Shanghai Finance University. Besøg på Shanghai High School. Lærerguidet tur i French Concession i Shanghai med fokus på imperialismens historie. Lærerguidet rundvisning i det nye kunstkvarter Factory 798 i Beijing med fokus på samtidskunst. Te-smagning og te-ceremoni i Beijing. Lektion om kinesisk Kungfu v. Mr. Jiao, Shanghai Finance University. Besøg i kinesisk haver i Fengjing og Yu Garden i Shanghai. Besøg på Shanghai Museum. Besøg i vandbyen Fengjing med fokus på kultur, billedkunst og den kolde krig. Besøgt flg. historiske steder i Beijing m. kinesisk guide: Den kinesiske mur, Den forbudte by, Den himmelske freds plads, Sommerpaladset og området Himlens tempel. Besøgt center for traditionel kinesisk medicin med kinesisk massage. Studieområdet del 3 Undervisningsbeskrivelse Side 41

42 Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Globaliseringsbegrebet Internationaliseringens historie Politisk og kulturel globalisering Kinesisk kultur og historie Sammenligning af Vestens og Østens kultur Klasseundervisning, gruppearbejde i forbindelse med forlagt undervisning i Kina med forelæsninger og ekskursioner. Studieområdet del 3 Undervisningsbeskrivelse Side 42

43 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 2 Indhold Globaliseringen af verdensøkonomien og handlen Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale: Kernestof: Forelæsninger om kinesisk økonomi v. professor Ms. Tao Lingyun, Shanghai Finance University. Lektioner om kinesisk udenrigshandel v. Ms. Wang Chun Lei, Shanghai Finance University. Lektioner om international økonomi, herunder aktiehandel i Kina v. Mr. Chen Wanpeng, Shanghai Finance University. En lektion om Ecco Sko v. Steve Lin, Retail Director - Ecco Shanghai Co. Ltd. Lektioner om informationssøgning, kildekritik og kulturforståelse v. Ole Aabroe Hansen. Lektioner om international handel Forelæsning om danske virksomheder i Kina og aktiviteterne i Det danske Handelskammer i Shanghai v. Ida-Helene Bronner. Forelæsning om Widex v. Steen Teisen, Shanghai. Supplerende stof: Ekskursion til Global Financial Tower og Super Brand Mall i Shanghai. Besøg hos Pudong New Area Government i Shanghai. (Modtagelse af kommunaldirektøre Besøg på Innovation Center Denmark, Shanghai v. Katja Jung og Louis Lincoln. Besøg på det olympiske stadion, Fuglereden, i Beijing. Besøg på cloisonné-fabrik. Virksomhedsbesøg hos Haldor Topsoe Beijing v. Per Bakkerud, Managing Director. Særlige fokuspun kter Væsentlig ste arbejdsfo rmer Økonomisk globalisering Globaliseringens årsager Globaliseringens konsekvenser Kinesisk økonomi Læreroplæg, klasseundervisning, pararbejde, foredrag og ekskursion i forbindelse med forlagt undervisning i Kina. Fremlæggelse af gruppesynopsis for medrejsende lærere og kinesisk censor Mr. Chen Wanpeng. Studieområdet del 3 Undervisningsbeskrivelse Side 43

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Elevbrochure Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2016 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for flerfaglige forløb

Undervisningsbeskrivelse for flerfaglige forløb Undervisningsbeskrivelse for flerfaglige forløb Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2013 Institution Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Uddannelse Titel for

Læs mere

Haderslev Handelsskole 2010-2011

Haderslev Handelsskole 2010-2011 Haderslev Handelsskole 2010-2011 Forord Denne undervisningsbeskrivelse består af to elementer: 1) Studieplanen for studieområdet del 3 (DIO), som er udleveret i folder-form til eleverne. 2) En beskrivelse

Læs mere

STUDIEOMRÅDET DEL 3 2015-2016

STUDIEOMRÅDET DEL 3 2015-2016 STUDIEOMRÅDET DEL 3 2015-2016 Forord Denne undervisningsbeskrivelse består af to elementer: 1) Studieplanen for studieområdet del 3 (DIO), som er udleveret i folder-form til eleverne. 2) En beskrivelse

Læs mere

Elevbrochure 2015-16

Elevbrochure 2015-16 Elevbrochure 2015-16 Lemvig Gymnasium Studieområdet 3. del Det Internationale Område Studieområdet 3. del Det Internationale Område Studieområdet 3. del afvikles på 3. år af hhx-uddannelsen, og omfatter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2009/10 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin November 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse HHX Fag og niveau DIO Studieområdet del 3 Lærer(e)

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for flerfaglige forløb

Undervisningsbeskrivelse for flerfaglige forløb Undervisningsbeskrivelse for flerfaglige forløb Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2013 Institution Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Uddannelse Titel for

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 11/12 Institution Handelsskkolen Silkeobrg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A Ulla

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 12 Roskilde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011/2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Handelsskolen Silkeborg HHX Engelsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forår 2013 Institution IBC, International Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX DIO

Læs mere

Studieområde 3: Det internationale område

Studieområde 3: Det internationale område Studieområde 3: Det internationale område Emne: Fra kolonisering til globalisering Struer Statsgymnasium 3H1/2014 Det Internationale område Det internationale område er et flerfagligt, emne- og problemorienteret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin November 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX DIO Anne Marie

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Lærer(e) Louise Katholm Gurani

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin januar 2014 juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HH Historie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A Trine

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A Inge

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 10/11 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk A Bente

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - juni 2013/2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 17 Rybners

Læs mere

Kina fra uland til supermagt? Titel 3 Afghanistan og krigen mod terror - dansk sikkerhedspolitik efter 11. september

Kina fra uland til supermagt? Titel 3 Afghanistan og krigen mod terror - dansk sikkerhedspolitik efter 11. september Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer E-mailadresse Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin januar 2013 juni 2014 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HH Historie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Campus Bornholm Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A Line Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011-2012 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Engelsk

Læs mere

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside. Det demokratiske Danmark (1848-1901) fortsat fra 2.

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside. Det demokratiske Danmark (1848-1901) fortsat fra 2. Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015 juni 2016 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie-B Jørgen Klærke STU-SamhistBhh1213-F16-MAR Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Grenaa tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Samfundsfag B Christina

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 15 december 15 Institution Vejen Business College.

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 15 december 15 Institution Vejen Business College. Studieplan Stamoplysninger Periode August 15 december 15 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk A Michael Ebbesen Schmidt STU-EngelskAhh1115-E15-MAR Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vintertermin 2013/14 Institution Uddannelse Grenaa Handelsskole (Handelsgymnasium Grenaa og Handelsgymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX DIO Bo Mortensen, Heidi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2008 maj 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj- Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde

Læs mere

Imperialisme og 1. verdenskrig. 30érne og Hitlers vej til magten

Imperialisme og 1. verdenskrig. 30érne og Hitlers vej til magten Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe HHX Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 09/10 Institution Uddannelsescenter Holstebro Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk

Læs mere

PORTFOLIO. til Det internationale område. Roskilde Handelsgymnasium

PORTFOLIO. til Det internationale område. Roskilde Handelsgymnasium PORTFOLIO til Det internationale område Roskilde Handelsgymnasium Efterår 2012 Program # $%&' ( %)*+ % # "## &##, '- #"# # &#.!" $ %*% #/"# $# 0%* # # ## 1% * 2-%*. ". ## 3%-.# 1% # ".".. $!# 2 Introduktion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2011 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsgymnasium HHX Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution Ringkjøbing Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: 2011-2012 ZBC, Vordingborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC Vest HTX Engelsk B Jeanette Sønderby

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 09/10 Silkeborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Institution Roskilde Handelsskole HHx Engelsk A DIO Merete Skov Bjørnsen

Læs mere

Anglo-American culture and literature + Mythbusters (grundforløb)

Anglo-American culture and literature + Mythbusters (grundforløb) Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) EUC Vest HTX Engelsk B Else Simonsen (fælles grundforløb)

Læs mere

Side 1 af 11. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2011.

Side 1 af 11. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2011. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Samtidshistorie, niveau B Lærer(e)

Læs mere

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin December Uddannelse.

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin December Uddannelse. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX DIO Anne Haukjær

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug. 2011 maj 2012 Institution ZBC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Marb 2c Oversigt

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2017 Institution Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Samtidshistorie B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for flerfaglige forløb. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj/juni 2014.

Undervisningsbeskrivelse for flerfaglige forløb. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj/juni 2014. Undervisningsbeskrivelse for flerfaglige forløb Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Uddannelse Titel for flerfaglig forløb Fag i det flerfaglige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Tina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC Vest HTX Engelsk A Johnny Reyes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2018 Erhvervsgymnasiet

Læs mere

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 15-juni16 Vejen Business College Hhx Engelsk-A Mikkel Z. Herold EngelskAhh1314-F16-VØ Oversigt over planlagte

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Bornholms Erhvervsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Samtidshistorie Lena

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: juni 15 EUC Vest,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Skyttevej 6760 Ribe Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Termin hvori undervisningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Handelsskolen Sjælland Syd Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2013 Institution VidenDjurs Handelsgymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2011 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Højere handelseksamen

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2011/12

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk Caroline

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug-dec 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Studieområdet del

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Tietgen Handelsgymnasium Uddannelse hhx Fag og niveau Det Internationale Område (Studieområde del

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse engelsk A hhx22 august 2010-maj 2011

Undervisningsbeskrivelse engelsk A hhx22 august 2010-maj 2011 Undervisningsbeskrivelse engelsk A hhx22 august 2010-maj 2011 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2010 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsgymnasium HHX Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Frederikshavn Handelsskole Hhx International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 Holstebro

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012 Institution ZBC, Handelsgymnasiet i Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 2.s Termin: Juni 2016 Uddannelse: STX Lærer(e): Anders Lytzen Lassen (AL) Forløbsoversigt

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterårssemesteret 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Det internationale

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Det internationale område

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole

AT på Aalborg Katedralskole AT på Aalborg Katedralskole 2014-15 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for HH3C Team 1

Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for HH3C Team 1 Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for HH3C Marketing & Innovation Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 7

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 08/09 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A, 1.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-maj 2013 Institution Campus Vejle Vejle Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere