SKOLEBESTYRELSESMØDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKOLEBESTYRELSESMØDE"

Transkript

1 SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE klokken 17.00, på lærerværelset Til stede: Fraværende: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Charlotte Krag Clausen (CKC), Line Thillemann (LT), Thomas Lyse Hansen (TLH), Birgitte Fauerholm Saabye (BS), Jens Ole Thorup (TH), Kurt Nymann (NY). Jeanette Skovgaard (JS) deltager på vegne af Jette Taarup. Revisor Erik Møller (EM) deltager. Merete Franck (MF), Jeanette Rohde (JR) og Jette Taarup (JT) I: D: B: Information Drøftelse Beslutning 1. Godkendelse af dagsorden B Dagsorden har ændret rækkefølge grundet revisors deltagelse. Beslutning: Godkendt 2. Godkendelse af referat fra sidste møde den B Beslutning: et er godkendt 3. Regnskab 2014 B Regnskabet er afsluttet og udviser et forventet underskud på kr. inklusive afskrivninger. Underskuddet i forhold til budgetteret overskud på kr. udspringer af, at skolen primært har haft en stor tilbagegang af elevtallet umiddelbart efter generalforsamlingen i marts 2014 (40 elever). Samtidig har der i driftsbudgettet for 2014 ikke været taget højde for afskrivninger, som hverken skoleleder eller revisor har været opmærksom på. Der er anvendt ca kr. på omlægning af IT, som ikke var budgetteret. Dette ville dog ikke have ændret på underskuddets størrelse med mindre, der havde været iværksat yderligere SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE, Smedevej 27, 3600 Frederikssund Tlf Fax Homepage:

2 besparelser primo 2014, hvilket på det tidspunkt ikke skønnedes at være muligt. Den økonomiske plan, der blev iværksat ved indgangen til 2014 virker meget langsigtet, hvilket også var hensigten og samtidig nævnt på generalforsamlingen i På det tidspunkt påregnedes en 3-årig genopretningsperiode, hvilket fortsat holder. Aftalen med skolens bank er derfor nyforhandlet således, at der nu er en forventning om, at skolens driftsstatus er styrket fremadrettet. BILAG 1a (bankaftale) og BILAG 1b (foreløbigt regnskab). Formanden vil endvidere informere om formandens beretning. EM orienterer: Strukturen i regnskabet: Aflæggelse af regnskaber for skoler tager afsæt i regnskabsloven. Der er visse andre formelle krav som skal være opfyldt, b.la. ledelsesberetningen. Antal elever er angivet som gennemsnit over året. Antal ansatte er angivet ud fra ATP-opgørelsen. Den endelige godkendelse af årsregnskabet er foretaget af bestyrelsen. Der sker en orientering om regnskabet på Generalforsamlingen. Årsrapporten og revisionsprotokollen er omfattet at lov om offentlig forvaltning. Beslutning: Der lægges et uddrag af det samlede regnskab på skoleintra til orientering. Det samme uddrag udleveres på generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændring: Ikke nødvendigt at alle har direkte offentlig adgang til revisionsprotokollatet. Tages op ved en senere lejlighed. Konklusion på regnskabet: Revisionen giver ikke anledning til forbehold. Bestyrelsen er opmærksom på, at statstilskuddet de næste par år stadig vil være lille, selvom koblingsprocenten ikke falder yderligere. Dette skyldes, at tilskuddet bevilges på baggrund af folkeskolernes udgifter, og da disse har været faldende, falder tilskuddet til privatskolerne tilsvarende. Resultat 2014: Underskud på ,- kr. Pengestrømsopgørelse og Regnskabsmæssige nøgletal: I forhold til balancen, så er mange penge bundet i bygninger. Ombygningen i 2013 blev finansieret gennem driftskreditten. Dette var i sin tid et bevidst valg, dels for at skolen ikke skulle skylde for meget og dels fordi der var tiltro til, at pengene hurtigt ville blive tjent ind igen. Det viste sig dog ikke at holde stik. Ombygningen BURDE derfor have været finansierede via langfristede lån, og det er denne strukturomlægning (dvs. en mulig omlægning af en del af driftskreditten til langfristede lån med afdrag), som ikke er mulig pt. Kortfristede gældsforpligtelser er derfor steget pga. stort træk på kassekreditten. Lån i Jyske bank er blevet indfriet i 2014, og der resterer dermed kun 2 lån i LR-kredit. Soliditetsgraden bør komme op omkring 30. Stor ros til SØP fra revisor for at have hævet elevtallet siden skoleårets start. Det udløser dog først forøget statstilskud ultimo Elevtallet ER dog vendt og skolen ER på vej op, men igen: det kommer desværre først til udbetaling december Bestyrelse og skoleledelse har udvist ansvarlighed ved at hæve skolepengene, øge elevantallet, foretage besparelser med videre. Lærerårsværk er større end forventet pr , til gengæld er der INGEN afspadseringsforpligtelser, hvilket er MEGET imponerende. Side 2 af 12

3 Den procentvise andel af ansatte på særlige vilkår har altid været højt på SØP. Årselever pr lærerårsværk er et effektivitetsmål, som ligger rigtig pænt på SØP. Undervisningsomkostninger pr elev er steget, dette skyldes busdriften, som indgår i denne post i regnskabet. Øvrige omkostninger pr årselev er relativt højt på SØP hvilket skyldes, at en væsentlig del af sekretærlønnen ligger i denne post. Ledelsesberetningen: NY har lavet oplæg, som der arbejdes videre med i samråd med revisor. Resultatopgørelsen: Samlede indtægter 19,4 millioner mod 19,1 året før. Samlede omkostninger 19,4 millioner mod 18,8 året før. Ud af de samlede omkostninger udgør to poster klart den største del: Busserne på 1,4 millioner og undervisningsmaterialer på kr., dvs. samlet udgør busser og undervisningsmaterialer ca. 11% af de samlede udgifter. Balancesum aktiver/passiver: Kr. Revisionsprotokollat: Revisors checkliste er vedlagt til orientering til bestyrelsen. Revisionen har koncentreret sig omkring Statstilskud, lønninger og fast ejendom, da disse poster er de dominerende. Der har været konstateret et par enkelte fejl i nogle pensionsberettigede tillæg, disse fejl er blevet rettet og efterfølgende indberettet korrekt til de relevante myndigheder. Samlet vurdering for 2014: Skolen har udvist den fornødne økonomistyring, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Ved vurderingen er der lagt vægt på en effektiv udnyttelse af ressourcerne med samtidig bibeholdelse af et højt fagligt niveau. Yderligere kommentarer fra revisor ang. budget 2015: Der er arbejdet ekstremt meget i dybden fra ledelsens side ang. budgettet, ros for det! Der er klart nok ikke plads til de store udsving. Budgettet er lagt på baggrund af en forventet elevtilgang, så vi ender med omkring 300 elever pr 5/ (Skæringsdato for beregning af statstilskud). Denne søgning/fremgang/tilgang er naturligvis ikke noget som hverken bestyrelse eller ledelse er herre over, men alle tal viser, at søgningen og dermed elevtilgangen er for opadgående. NY orienterer: Der er lavet en aftale med banken. 5 bestyrelsesmedlemmer underskriver i løbet af en uge fra dags dato. (BF, TLH, LT, JW, JR). 4. Rengøring B Der er indkommet tre tilbud på rengøring. Bestyrelsesformand og skoleleder har gennemgået tilbuddene. Tilbuddene lyder på : kr. til kr. Bestyrelsen får en orientering og vælger hvilket firma skolen skal entrere med. Tre tilbud er indkommet (alle tal er pr år og inkl. moms): kr, kr og kr Beslutning: Det billigste tilbud er valgt OG indarbejdet i budgettet for Det nye selskab påbegynder rengøringen 1/ Side 3 af 12

4 5. Budget 2015 B Med udgangspunkt i aktuelle elevtal og forventninger til fremtidig indskrivning af elever frem mod 5. september 2015 er der udarbejdet likviditets- og driftsbudget for kalenderåret Af budgettet fremgår at årets estimerede overskud anslås i driftsbudgettet til ca kr. I budgettet er der taget højde for hver enkelt konto. Der er iværksat besparelser på transport, rengøring, frugtordning, vikardækning og småbeløb på andre konti. Der er endvidere indsat aktuelle medarbejderes aktuelle lønninger. Drifts- og likviditetsbudget: LUKKET BILAG 2. NY orienterer: Der kan formentlig spares nogle penge på en del af posterne under fx fagkonti og andre konti, ledelsen gennemgår disse konti mhp. Efterfølgende besparelser. Frugtordning er opsagt. Rengøring er justeret. Busserne er justeret således, at udover skolens andel af den daglige skolebusdrift betaler skolen fremover bussen til idræt samt de 3 gange om året, til andre aktiviteter. Andre ture ud af huset bliver forældrebetalte. Der pågår en debat med præsten omkring bussen med kommende konfirmander. TLH kommenterer: Januar er nu slut, det kan konstateres, at lærerlønningerne er ca under budget, og likviditetsmæssigt er der et plus på ca ift. budget. Andre kommentarer: Der var en større diskussion omkring underkonti på Administration 6. Det besluttedes, fremover at prioritere uddannelsesmidler til efter-/videreuddannelse af personalet. Bestyrelsen har endvidere godkendt budgettet uden yderligere kommentarer. 6. Opfølgning på gamle sager I+B Lærernes overenskomst Læreraftale og arbejdstidsregler. Intet nyt siden sidst. Skolereform Reform fremadrettet Lørdag den 24. januar arbejdede personalet med nedenstående forslag som implementering til nuværende samt yderligere reformtiltag for skoleåret 2015/16. Nuværende reformtiltag der yderligere skal forankres: Timetallet på de enkelte klassetrin fastholdes. Der ønskes forslag til eventuelle fagændringer. Medarbejderne foreslår: o o Indskolingen: Flyt 1 lek. n/t fra 1. til 2. kl. Den ene engelsktime laves til musikengelsk Mellemtrin Tysk/fransktimen tages af håndværk og design Side 4 af 12

5 o Udskoling Idræt skal have en lektion mere grundet transport og afsluttende prøve Indførelse af Science (naturgeografi, biologi og fysik/kemi) Sammenlæsning af Kulturgeografi, samfundsfag og historie Ønsker 3 lek. n/t i 6. kl. o 9. klasse Semesterprøver Valgfag kunne lægges i en til to uger f.eks. som iværksætterproces/praktik Lektiecafe kunne ligge midt på dagen udvidelse af skoledag Skal der fortsat tilbydes tvunget sprogvalgfag i 9. kl. Månedlig bevægelsestur (en lektion månedlig) Udbygning af årsplaner (skoleledelsen udarbejder master 1.5.) Fokus på skoleintras øvrige muligheder (f.eks. elevplaner) Lette håndtag (f.eks. plan for lektier etc. Skoleledelsen udarbejder plan 1.5.) Timeløse fag (første udkast vedlagt som BILAG 1) Kost og ernæring (skolebod). Det foreslås at skoleboden fremadrettet bliver mere sund i sit udvalg af tilbud, hvorefter boden kan overgå til udelukkende at tilbyde økologiske varer i skoleåret 2016/17. Cementering af teamsamarbejde (klasse- og afdelingsteam, foreløbige dagsordner udarbejdes af skoleledelsen) Nye reformtiltag (se også medarbejderkommentarer): Holddannelse: Medarbejderne foreslår, at der gennem skemalægning gives muligheder for at parallellæse timer, gerne i så mange fag som muligt. Der udarbejdes endelig årsplan i de enkelte afdelinger. Struktureret lektiecafe. Medarbejderne foreslår, at lektiecafeen fortsætter, det ugentlige timetal vurderes i forhold til hjemtransport og elevernes timetal. Der ønskes læreruddannet personale. Deltagelse i lektiecafeen er som udgangspunkt frivillig. Der vil blive indgået kontrakt med forældre om enkelte elevers deltagelse. Anden understøttende undervisning. Der foreslås bevægelse i undervisningstiden således, Side 5 af 12

6 at det tydeligt fremgår hvordan dette tænkes implementeret fremadrettet (skoleåret 2015/16). Oplæg fremskaffes af skoleledelsen, så det kan skrives ind i årsplanen. Bevægelse: Pædagogiske tiltag med bevægelse i almenundervisningen. Øget valgfagstilbud. Medarbejderne foreslår, at der udarbejdes en evaluering i indeværende år. Valgfagsviften skal herefter revurderes i forhold til skolens profil. Det forventes at der for hvert valgfagstilbud ligger en mål- og indholdsbeskrivelse for skoleåret 2015/16 (master udarbejdes af skoleledelsen, 1.5.). Tysk/fransk. Da skolebestyrelsen tidligere har givet udtryk for, at fransk skulle ligestilles med tysk foreslås det, at der fra 4 kl. tilbydes tysk/fransk (f.eks. et halvt års undervisning i hvert fag). Dette vil kræve en timetilførsel eller en reduktion i et fag. Herefter kan tysk/fransk tilbydes som ligeværdige fag fra 5. kl. (2016/17). Der skal i den forbindelse tages højde for hvor små hold der gennemføres. Medarbejderne støtter ikke ideen, da de mener fransks popularitet er minimal. Øget information til brugerne. Det foreslås, at der udsendes ugeplaner med tilhørende kommentarer. Se tidligere punkt. Klasselæreren er tovholder. Ugentlige morgensamlinger ønskes genindført. Ledelsesteam Pædagogisk ledelse Der er udarbejdet pjece om kompetencecentret. BILAG 3. Status på udvalgsarbejder: Branding og fundraising (JPK) Jyske Bank Orienterer gives om igangværende og nye tiltag, hvis der er noget nyt. JPK kommer og orienterer om udvalgets arbejde på generalforsamlingen. Vi har i samarbejde med Jyske Bank reguleret vores profil og forventninger hos dem, således at skolens økonomi nu er i ro fremadrettet. Regnskab er behandlet i pkt. 3 og budget for 2015 i pkt. 4. Nyt fra forældrekredsen: Debataften Debataftenen var besøgt af 70 forældre. Stemningen var positiv og innovativ, så det blev en rigtig god aften. Der blev bl.a. foreslået, at bestyrelsen var mere lydhør over for forældregruppen, inden der blev truffet beslutninger. Dette kunne gøres let ved at spørge over nettet, hvorved bestyrelsen får større kendskab til forældrenes mening om forskellige punkter inden de Side 6 af 12

7 træffer en afgørelse. Skoleledelsen foreslår derfor, at der iværksættes en hurtig undersøgelse af: Hjemkørsel Salg af forældreaktier Frugt Søskenderabat Prissættelse af skolepenge? Forældrehenvendelser Skolebestyrelsen/skoleledelsen har modtaget 3 henvendelser fra forældre. Det drejer sig om henvendelser fra: Christina Nyengaard Michael Thingmand Henriksen Rikke og Ruhne Henvendelserne omhandler visse tiltag bestyrelsen må forholde sig til. Henvendelserne er vedlagt som BILAG 4a, 4b og 4c samt 4c2. Status på vikarforbrug: Vikarforbrug Vikarforbrug for januar vedlagt over de forskellige klasser BILAG 5. For at få et retvisende billede bør tallene renses for langtidssygdom. Dette drejer sig om: 4.a. Dansk 4.a. Håndværk og design 4.b. Håndværk og design Svømning Værdigrundlag og skoleprofil: Værdigrundlag Sigerslevøster Privatskole bygger hele sit virke på følgende værdier: Høj faglighed i trygt læringsmiljø Glæde Selvværd, selvtillid og tillid Respekt og ansvarlighed for sig selv og andre Læringsparathed nu og i fremtiden Almen dannelse Skoleprofil Skoleprofilen er nu gennemskrevet af Katrine Pihl Williams, hvorefter skoleledelsen har opdateret den. BILAG 6. Det foreslås, at Værdigrundlag og profil sammenlægges i folder med Værdigrundlag på første side, skoleprofil på de to næste sider og valgfagsblok og traditions blok indsættes på sidste side. Reform: Bestyrelsen har tidligere ytret ønske om ikke færre timer til børnene, men heller ikke flere Side 7 af 12

8 timer på/i skolen, og fransk/tysk skal prioriteres ind i 4. klasse på forsøgsbasis. Medarbejderne har været forelagt disse ting se ovenstående skema. Lektiecaféen skal ligge efter skoletid. Lærerne vil gerne have at ringetiderne genovervejes. Desuden ønsker lærerne mere tid til at kunne samarbejde med pædagogerne som det er pt, ser de to faggrupper næsten ikke hinanden. TH har været på Stenløse og se hvordan de løser denne udfordring der arbejdes videre med disse ting, for at finde frem til en model som vil fungere på Sigerslevøster Privatskole. BF: Differentierede spisepauser kunne også være en løsning. Rent lavpraktisk er det nødvendigt at fastholde skemaet som det er nu indtil sommerferien. Lærerne er generelt imod udarbejdelsen af ugeplaner, idet lærerne føler de bliver for bundet op på sådan en plan og ikke vil kunne f.eks. gå ud af en tangent sammen med børnene. Lærerne vil gerne komme med mere information, men der er pt ikke nogen lærere, som mener at ugeplaner vil gavne deres arbejde. Skoleledelsen er for ugeplaner da de mener det er et spørgsmål om hvad man skriver i dem, har aldrig oplevet at det er en dårlig idé. Det er desuden ledelsens beslutning, hverken lærernes eller bestyrelsens. Det samme gælder bevægelse i undervisningen. Der kommer en endelig plan omkring 1. april, som den nye bestyrelse formentlig nikker til. Andre input: Der kunne også være differentieret morgensamling. Lærerne beder om at bestyrelsen genovervejer indførelse af fransk, idet lærergruppen gerne vil undgå fransk. NY orienterer videre: JPK kan desværre ikke deltage i generalforsamlingen, så der kommer en anden og orienterer. Jyske Bank: Ny aftale på plads og klar til underskrift. Debataftenen: Betaling i ft. søskenderabat, prissætning med videre lad os lave et spørgeskema som IKKE er en folkeafstemning, men en temperaturmåling indenfor de fremherskende emner som indikeret af forældrekredsen på debataftenen. Beslutning: Temperaturmåling vedtaget, NY kommer med oplæg, som afprøves inden generalforsamlingen. Beslutning: Ja tak til IT-oplæg fra forælder. Ny kontakter forældre til næste møde. Beslutning: Ugentlig morgensamling genindføres. Ledelsen beslutter hvornår og på hvilke klassetrin/hvem skal være sammen med hvem og hvor ofte i morgensamlingssammenhæng. Ledelsen kommer med oplæg. Beslutning: Kompetencecenteret: Der er kommet pjece som både trykkes og lægges på hjemmesiden. Punktet omkring IT-rygsæk skal revurderes, eventuelt udgå. Beslutning: Ingen videoer på FaceBook. Side 8 af 12

9 Vikarer: Der er mange vikartimer fra starten af skoleåret frem til 1/10 som slår igennem. Uanset hvad, er vikartimeantallet for højt, og der skal gøres noget ved det. Det er dog ikke kun sygdom, det er også kurser/møder/drama med mere, som spiller ind. Beslutning: Sættes på som punkt til næste bestyrelsesmøde. Værdigrundlag: Sættes op i en pjece. Skoleprofil: Bestyrelsen nikker og siger tak for indsatsen Der skal dog tilføjes, at der OGSÅ tages hånd om fagligt stærke elever. 7. Fripladstilskud B Det er almindeligt, at der kan søges fripladstilskud fra fordelingssekretariatet. Det er bestyrelsens afgørelse hvordan den endelige udmøntning af tildelingen skal fastsættes. Sidste år blev midlerne uddelt til ansøgerne. LUKKET BILAG 7a og 7b viser hvilke familier der har søgt og hvilke familiers ansøgninger der er imødekommet. Beslutning: Alle berettigede ansøgninger er mødekommet. Tilskud fordeles efter ansøgning. 8. Deltagelse i Skævinge Messe 28. marts 2015 B Sigerslevøster Privatskole har fået indbydelse til at deltage i Skævinge Messe den 28. marts b. og deres klasselærer (PA) m.f. har indvilget i at lave event/projekt der præsenterer vores skole. Der var ligeledes flere forældre der på debataftenen tilkendegav, at de gerne ville deltage. Skoleledelsen foreslår skolen deltager. BILAG 8. Det bør indtænkes, at alt materiale kan anvendes f.eks. som reklamefremstød i Frederikssund (Sillebroen) ved en senere lejlighed. Beslutning: SØP deltager naturligvis. 9. Principper B Medarbejdernes børn på skolen Det har i flere år ikke været tilladeligt, som medarbejder, at have egne børn på skolen som skolens elever. Bestyrelsen har nu ophævet dette og tilladt at alle forældre nu kan anmode om at indskrive deres børn. I den forbindelse er der udarbejdet et princip for dette BILAG 9. Kommunikationsstrategi Med skolens tilgang til både hjemmeside, facebook og andet er der opstået et behov for at udarbejde en revideret kommunikationsstrategi for Sigerslevøster Privatskole. Der er derfor udarbejdet et princip for området BILAG 10. Vikardækning Da det ofte viser sig uhensigtsmæssig at vikardække alle lektioner ved medarbejdernes sygdom etc. foreslår skoleledelsen at der udarbejdes princip for vikardækning BILAG 11. Princip for inddrivelse af skyldige beløb (skolepenge og SFO-betaling): Side 9 af 12

10 Ind i mellem ophober der sig restancer for manglende betaling af skolepenge. Nuværende status kan ses på LUKKET BILAG 12. Da det ofte er vanskeligt at indkræve disse manglende betalinger foreslår skoleledelsen, at der udarbejdes princip for procedure BILAG 13. Beslutninger: Medarbejdernes egne børn: Vedtaget. Ledelsen kigger på problematikken omkring at være lærer for egne børn. Kommunikationsstrategi: Skal nuanceres. Vikardækning: Princip omkring at de største klasser godt kan sidde selv uden vikar/fleksibel brug af vikarer flugter godt med ansvarlig brug af skolens midler. NY formulerer videre omkring hvad tankerne er i denne sammenhæng og kommer med oplæg. Princip for inddrivelse af skyldige beløb: Princip omskrives. NY kontakter nuværende skyldnere. 10. Økonomi I 1. Status og orientering fra økonomiudvalget 2. Januar månedsbalance BILAG Likviditet: Ved afslutningen af januar 2015 andrager skolens gæld ex. prioritetsgæld kr ,59 4. Tilgodehavender a. Vikarkasse: kr., herunder medarbejdernes sygdomsfrekvens. LUKKET BILAG 15. b. Flex: kr. c. Dagpenge: kr. 5. Restancer: kr. 6. Elevtallet er stadig stigende. Af bilaget fremgår at der den var indskrevet 266 elever. Februar 2015 er der indskrevet (BILAG 16): Elevt Prøv. 7 3 Ventel Ventel2. 7 Mul.elev. 292 Der kan maksimalt indskrives 312 elever. Det er foreslået, at bestyrelsen oplister forslag der kan konsolidere skolens økonomi fremadrettet. Her tænkes på forslag der allerede er italesat både af bestyrelsesmedlemmer og af forældrekredsen på debataftenen. Der er endvidere fremsat konkrete forslag. Se pkt. 5 i dagsordenen. TLH orienterer: Januar er bedre end budgetteret, hvilket betyder, at det trækker mindre på likviditeten. Side 10 af 12

11 Pt. er der 281 elever, pr den 23. februar 2015 er tallet 284 elever. 11. Nyt fra og om personalet I Hr. Jim Hansen (pedelmedhjælp) har fået forlænget sit ophold hos os med 13 uger. Bogholder Tina From har opsagt sin stilling med fratræde Vi forestiller os funktionen købt. Fru Helene Rømer har opsagt sin stilling med fratræde , da hendes mand har fået job i Schweitz. Hr Finn Christiansen har opsagt sin stilling med fratræde Skoleledelsen har besluttet, at Fru Jette Thaarup afgiver 3.a. i dansk og engelsk den Hr. Rasmus Hougaard er ansat som lærer foreløbig frem til sommerferien, men forventes at fortsætte. De enkelte klasser har fået endelig besked om alle rokeringer inden vinterferien. Der er endvidere ansat to nye vikarer: Sofie Broberg og Jonas Olczyk. NY orienterer. Forslag fra bestyrelsesmedlemmer ang. bogholderfunktionen, taget til efterretning af NY. 12. Elevrådet I Som besluttet har bestyrelsesformand og skoleleder haft møde med elevrådsformand og næstformand om, hvad der rører sig blandt eleverne. Orientering gives her. Elevrådet siger: Længere spisefrikvarter pga. boden, vil gerne have tid til BÅDE at købe OG stå i kø OG spise Bedre plads i lektiecafeen. Teambuildingkursus/temauge, med fagligt indhold for hele skolen. Gardiner i 6. klasses lokale. Nye legeredskaber på græsset. Tæpper på metaltrappen i SFO bygningen ikke rare med strømpesokker. Elevrådet har selv undersøgt mulighederne og fundet frem til en relativ billig løsning. Ledelsen og elevråd samarbejder videre omkring forslaget. Nye borde og stole i 8. Klasse. Bålhytten renses for graffiti. Fiskedam på græsset. JW: Et udendørs skakspil i stor-format har tidligere været på elevrådets ønskeseddel, det er nemt og ret billigt at implementere, og går fint i tråd med det nye skak-tilbud i SFO en. TH har taget kontakt til elevrådets kontaktlærer (Fru Ladegaard) og der vil fremadrettet blive arbejdet med en handleplan baseret på undervisningsmiljøvurderingen fra efteråret. 13. Punkter til næste møde I Side 11 af 12

12 Husk at genoverveje ringetider samt diverse andre ting fra pkt 6 (se dette). Vikartimer hvad ligger der bagved? (se punkt 6) Der anmodes om at ledelsen kommer med et forslag/oplæg til, hvad ledelsen har brug for fra bestyrelsen i 2015 ift. gennemførelse af budgettet. 14. Eventuelt I JPK vil gerne lede gennemførelsen af tilfredshedsundersøgelsen hos forældrene. Bestyrelsen har godkendt spørgsmål, så skoleledelsen sætter i værk. TLH orienterer omkring, at der er en del drenge i diverse årgange som gerne vil holde LAN-party evt. med overnatning på skolen. NY siger det er OK, men afvikling er et forældreansvar. Side 12 af 12

SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE

SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE Referat af ordinær generalforsamling Onsdag, den 25. marts 2015 klokken 19.00 i Riddersalen på Sigerslevøster Privatskole Ad 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår tidligere

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 09-12-2014 klokken 17.00, på lærerværelset Til stede: Fraværende: Referent: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Jens Peder Knudsen (JPK), Thomas Lyse

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen 2012/2013 1 Præsentation af skolen... 2 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 5 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

INDBLIK I FRISKOLE- ØKONOMI

INDBLIK I FRISKOLE- ØKONOMI INDBLIK I FRISKOLE- ØKONOMI For friskolebestyrelser der målrettet søger at forbedre friskolens økonomi med afsæt i erhvervsøkonomisk viden. Det sker i fire kapitler. Kapitel 1; Lær friskoleøkonomi på en

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune

Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune BØRN & KULTUR 1 Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Skoleafdelingen

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre. Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.dk Kvalitetsrapport for Hvidovre Kommune Side 1 af 58

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere