SKOLEBESTYRELSESMØDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKOLEBESTYRELSESMØDE"

Transkript

1 SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE klokken 17.00, på lærerværelset Til stede: Fraværende: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Charlotte Krag Clausen (CKC), Line Thillemann (LT), Thomas Lyse Hansen (TLH), Birgitte Fauerholm Saabye (BS), Jens Ole Thorup (TH), Kurt Nymann (NY). Jeanette Skovgaard (JS) deltager på vegne af Jette Taarup. Revisor Erik Møller (EM) deltager. Merete Franck (MF), Jeanette Rohde (JR) og Jette Taarup (JT) I: D: B: Information Drøftelse Beslutning 1. Godkendelse af dagsorden B Dagsorden har ændret rækkefølge grundet revisors deltagelse. Beslutning: Godkendt 2. Godkendelse af referat fra sidste møde den B Beslutning: et er godkendt 3. Regnskab 2014 B Regnskabet er afsluttet og udviser et forventet underskud på kr. inklusive afskrivninger. Underskuddet i forhold til budgetteret overskud på kr. udspringer af, at skolen primært har haft en stor tilbagegang af elevtallet umiddelbart efter generalforsamlingen i marts 2014 (40 elever). Samtidig har der i driftsbudgettet for 2014 ikke været taget højde for afskrivninger, som hverken skoleleder eller revisor har været opmærksom på. Der er anvendt ca kr. på omlægning af IT, som ikke var budgetteret. Dette ville dog ikke have ændret på underskuddets størrelse med mindre, der havde været iværksat yderligere SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE, Smedevej 27, 3600 Frederikssund Tlf Fax Homepage:

2 besparelser primo 2014, hvilket på det tidspunkt ikke skønnedes at være muligt. Den økonomiske plan, der blev iværksat ved indgangen til 2014 virker meget langsigtet, hvilket også var hensigten og samtidig nævnt på generalforsamlingen i På det tidspunkt påregnedes en 3-årig genopretningsperiode, hvilket fortsat holder. Aftalen med skolens bank er derfor nyforhandlet således, at der nu er en forventning om, at skolens driftsstatus er styrket fremadrettet. BILAG 1a (bankaftale) og BILAG 1b (foreløbigt regnskab). Formanden vil endvidere informere om formandens beretning. EM orienterer: Strukturen i regnskabet: Aflæggelse af regnskaber for skoler tager afsæt i regnskabsloven. Der er visse andre formelle krav som skal være opfyldt, b.la. ledelsesberetningen. Antal elever er angivet som gennemsnit over året. Antal ansatte er angivet ud fra ATP-opgørelsen. Den endelige godkendelse af årsregnskabet er foretaget af bestyrelsen. Der sker en orientering om regnskabet på Generalforsamlingen. Årsrapporten og revisionsprotokollen er omfattet at lov om offentlig forvaltning. Beslutning: Der lægges et uddrag af det samlede regnskab på skoleintra til orientering. Det samme uddrag udleveres på generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændring: Ikke nødvendigt at alle har direkte offentlig adgang til revisionsprotokollatet. Tages op ved en senere lejlighed. Konklusion på regnskabet: Revisionen giver ikke anledning til forbehold. Bestyrelsen er opmærksom på, at statstilskuddet de næste par år stadig vil være lille, selvom koblingsprocenten ikke falder yderligere. Dette skyldes, at tilskuddet bevilges på baggrund af folkeskolernes udgifter, og da disse har været faldende, falder tilskuddet til privatskolerne tilsvarende. Resultat 2014: Underskud på ,- kr. Pengestrømsopgørelse og Regnskabsmæssige nøgletal: I forhold til balancen, så er mange penge bundet i bygninger. Ombygningen i 2013 blev finansieret gennem driftskreditten. Dette var i sin tid et bevidst valg, dels for at skolen ikke skulle skylde for meget og dels fordi der var tiltro til, at pengene hurtigt ville blive tjent ind igen. Det viste sig dog ikke at holde stik. Ombygningen BURDE derfor have været finansierede via langfristede lån, og det er denne strukturomlægning (dvs. en mulig omlægning af en del af driftskreditten til langfristede lån med afdrag), som ikke er mulig pt. Kortfristede gældsforpligtelser er derfor steget pga. stort træk på kassekreditten. Lån i Jyske bank er blevet indfriet i 2014, og der resterer dermed kun 2 lån i LR-kredit. Soliditetsgraden bør komme op omkring 30. Stor ros til SØP fra revisor for at have hævet elevtallet siden skoleårets start. Det udløser dog først forøget statstilskud ultimo Elevtallet ER dog vendt og skolen ER på vej op, men igen: det kommer desværre først til udbetaling december Bestyrelse og skoleledelse har udvist ansvarlighed ved at hæve skolepengene, øge elevantallet, foretage besparelser med videre. Lærerårsværk er større end forventet pr , til gengæld er der INGEN afspadseringsforpligtelser, hvilket er MEGET imponerende. Side 2 af 12

3 Den procentvise andel af ansatte på særlige vilkår har altid været højt på SØP. Årselever pr lærerårsværk er et effektivitetsmål, som ligger rigtig pænt på SØP. Undervisningsomkostninger pr elev er steget, dette skyldes busdriften, som indgår i denne post i regnskabet. Øvrige omkostninger pr årselev er relativt højt på SØP hvilket skyldes, at en væsentlig del af sekretærlønnen ligger i denne post. Ledelsesberetningen: NY har lavet oplæg, som der arbejdes videre med i samråd med revisor. Resultatopgørelsen: Samlede indtægter 19,4 millioner mod 19,1 året før. Samlede omkostninger 19,4 millioner mod 18,8 året før. Ud af de samlede omkostninger udgør to poster klart den største del: Busserne på 1,4 millioner og undervisningsmaterialer på kr., dvs. samlet udgør busser og undervisningsmaterialer ca. 11% af de samlede udgifter. Balancesum aktiver/passiver: Kr. Revisionsprotokollat: Revisors checkliste er vedlagt til orientering til bestyrelsen. Revisionen har koncentreret sig omkring Statstilskud, lønninger og fast ejendom, da disse poster er de dominerende. Der har været konstateret et par enkelte fejl i nogle pensionsberettigede tillæg, disse fejl er blevet rettet og efterfølgende indberettet korrekt til de relevante myndigheder. Samlet vurdering for 2014: Skolen har udvist den fornødne økonomistyring, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Ved vurderingen er der lagt vægt på en effektiv udnyttelse af ressourcerne med samtidig bibeholdelse af et højt fagligt niveau. Yderligere kommentarer fra revisor ang. budget 2015: Der er arbejdet ekstremt meget i dybden fra ledelsens side ang. budgettet, ros for det! Der er klart nok ikke plads til de store udsving. Budgettet er lagt på baggrund af en forventet elevtilgang, så vi ender med omkring 300 elever pr 5/ (Skæringsdato for beregning af statstilskud). Denne søgning/fremgang/tilgang er naturligvis ikke noget som hverken bestyrelse eller ledelse er herre over, men alle tal viser, at søgningen og dermed elevtilgangen er for opadgående. NY orienterer: Der er lavet en aftale med banken. 5 bestyrelsesmedlemmer underskriver i løbet af en uge fra dags dato. (BF, TLH, LT, JW, JR). 4. Rengøring B Der er indkommet tre tilbud på rengøring. Bestyrelsesformand og skoleleder har gennemgået tilbuddene. Tilbuddene lyder på : kr. til kr. Bestyrelsen får en orientering og vælger hvilket firma skolen skal entrere med. Tre tilbud er indkommet (alle tal er pr år og inkl. moms): kr, kr og kr Beslutning: Det billigste tilbud er valgt OG indarbejdet i budgettet for Det nye selskab påbegynder rengøringen 1/ Side 3 af 12

4 5. Budget 2015 B Med udgangspunkt i aktuelle elevtal og forventninger til fremtidig indskrivning af elever frem mod 5. september 2015 er der udarbejdet likviditets- og driftsbudget for kalenderåret Af budgettet fremgår at årets estimerede overskud anslås i driftsbudgettet til ca kr. I budgettet er der taget højde for hver enkelt konto. Der er iværksat besparelser på transport, rengøring, frugtordning, vikardækning og småbeløb på andre konti. Der er endvidere indsat aktuelle medarbejderes aktuelle lønninger. Drifts- og likviditetsbudget: LUKKET BILAG 2. NY orienterer: Der kan formentlig spares nogle penge på en del af posterne under fx fagkonti og andre konti, ledelsen gennemgår disse konti mhp. Efterfølgende besparelser. Frugtordning er opsagt. Rengøring er justeret. Busserne er justeret således, at udover skolens andel af den daglige skolebusdrift betaler skolen fremover bussen til idræt samt de 3 gange om året, til andre aktiviteter. Andre ture ud af huset bliver forældrebetalte. Der pågår en debat med præsten omkring bussen med kommende konfirmander. TLH kommenterer: Januar er nu slut, det kan konstateres, at lærerlønningerne er ca under budget, og likviditetsmæssigt er der et plus på ca ift. budget. Andre kommentarer: Der var en større diskussion omkring underkonti på Administration 6. Det besluttedes, fremover at prioritere uddannelsesmidler til efter-/videreuddannelse af personalet. Bestyrelsen har endvidere godkendt budgettet uden yderligere kommentarer. 6. Opfølgning på gamle sager I+B Lærernes overenskomst Læreraftale og arbejdstidsregler. Intet nyt siden sidst. Skolereform Reform fremadrettet Lørdag den 24. januar arbejdede personalet med nedenstående forslag som implementering til nuværende samt yderligere reformtiltag for skoleåret 2015/16. Nuværende reformtiltag der yderligere skal forankres: Timetallet på de enkelte klassetrin fastholdes. Der ønskes forslag til eventuelle fagændringer. Medarbejderne foreslår: o o Indskolingen: Flyt 1 lek. n/t fra 1. til 2. kl. Den ene engelsktime laves til musikengelsk Mellemtrin Tysk/fransktimen tages af håndværk og design Side 4 af 12

5 o Udskoling Idræt skal have en lektion mere grundet transport og afsluttende prøve Indførelse af Science (naturgeografi, biologi og fysik/kemi) Sammenlæsning af Kulturgeografi, samfundsfag og historie Ønsker 3 lek. n/t i 6. kl. o 9. klasse Semesterprøver Valgfag kunne lægges i en til to uger f.eks. som iværksætterproces/praktik Lektiecafe kunne ligge midt på dagen udvidelse af skoledag Skal der fortsat tilbydes tvunget sprogvalgfag i 9. kl. Månedlig bevægelsestur (en lektion månedlig) Udbygning af årsplaner (skoleledelsen udarbejder master 1.5.) Fokus på skoleintras øvrige muligheder (f.eks. elevplaner) Lette håndtag (f.eks. plan for lektier etc. Skoleledelsen udarbejder plan 1.5.) Timeløse fag (første udkast vedlagt som BILAG 1) Kost og ernæring (skolebod). Det foreslås at skoleboden fremadrettet bliver mere sund i sit udvalg af tilbud, hvorefter boden kan overgå til udelukkende at tilbyde økologiske varer i skoleåret 2016/17. Cementering af teamsamarbejde (klasse- og afdelingsteam, foreløbige dagsordner udarbejdes af skoleledelsen) Nye reformtiltag (se også medarbejderkommentarer): Holddannelse: Medarbejderne foreslår, at der gennem skemalægning gives muligheder for at parallellæse timer, gerne i så mange fag som muligt. Der udarbejdes endelig årsplan i de enkelte afdelinger. Struktureret lektiecafe. Medarbejderne foreslår, at lektiecafeen fortsætter, det ugentlige timetal vurderes i forhold til hjemtransport og elevernes timetal. Der ønskes læreruddannet personale. Deltagelse i lektiecafeen er som udgangspunkt frivillig. Der vil blive indgået kontrakt med forældre om enkelte elevers deltagelse. Anden understøttende undervisning. Der foreslås bevægelse i undervisningstiden således, Side 5 af 12

6 at det tydeligt fremgår hvordan dette tænkes implementeret fremadrettet (skoleåret 2015/16). Oplæg fremskaffes af skoleledelsen, så det kan skrives ind i årsplanen. Bevægelse: Pædagogiske tiltag med bevægelse i almenundervisningen. Øget valgfagstilbud. Medarbejderne foreslår, at der udarbejdes en evaluering i indeværende år. Valgfagsviften skal herefter revurderes i forhold til skolens profil. Det forventes at der for hvert valgfagstilbud ligger en mål- og indholdsbeskrivelse for skoleåret 2015/16 (master udarbejdes af skoleledelsen, 1.5.). Tysk/fransk. Da skolebestyrelsen tidligere har givet udtryk for, at fransk skulle ligestilles med tysk foreslås det, at der fra 4 kl. tilbydes tysk/fransk (f.eks. et halvt års undervisning i hvert fag). Dette vil kræve en timetilførsel eller en reduktion i et fag. Herefter kan tysk/fransk tilbydes som ligeværdige fag fra 5. kl. (2016/17). Der skal i den forbindelse tages højde for hvor små hold der gennemføres. Medarbejderne støtter ikke ideen, da de mener fransks popularitet er minimal. Øget information til brugerne. Det foreslås, at der udsendes ugeplaner med tilhørende kommentarer. Se tidligere punkt. Klasselæreren er tovholder. Ugentlige morgensamlinger ønskes genindført. Ledelsesteam Pædagogisk ledelse Der er udarbejdet pjece om kompetencecentret. BILAG 3. Status på udvalgsarbejder: Branding og fundraising (JPK) Jyske Bank Orienterer gives om igangværende og nye tiltag, hvis der er noget nyt. JPK kommer og orienterer om udvalgets arbejde på generalforsamlingen. Vi har i samarbejde med Jyske Bank reguleret vores profil og forventninger hos dem, således at skolens økonomi nu er i ro fremadrettet. Regnskab er behandlet i pkt. 3 og budget for 2015 i pkt. 4. Nyt fra forældrekredsen: Debataften Debataftenen var besøgt af 70 forældre. Stemningen var positiv og innovativ, så det blev en rigtig god aften. Der blev bl.a. foreslået, at bestyrelsen var mere lydhør over for forældregruppen, inden der blev truffet beslutninger. Dette kunne gøres let ved at spørge over nettet, hvorved bestyrelsen får større kendskab til forældrenes mening om forskellige punkter inden de Side 6 af 12

7 træffer en afgørelse. Skoleledelsen foreslår derfor, at der iværksættes en hurtig undersøgelse af: Hjemkørsel Salg af forældreaktier Frugt Søskenderabat Prissættelse af skolepenge? Forældrehenvendelser Skolebestyrelsen/skoleledelsen har modtaget 3 henvendelser fra forældre. Det drejer sig om henvendelser fra: Christina Nyengaard Michael Thingmand Henriksen Rikke og Ruhne Henvendelserne omhandler visse tiltag bestyrelsen må forholde sig til. Henvendelserne er vedlagt som BILAG 4a, 4b og 4c samt 4c2. Status på vikarforbrug: Vikarforbrug Vikarforbrug for januar vedlagt over de forskellige klasser BILAG 5. For at få et retvisende billede bør tallene renses for langtidssygdom. Dette drejer sig om: 4.a. Dansk 4.a. Håndværk og design 4.b. Håndværk og design Svømning Værdigrundlag og skoleprofil: Værdigrundlag Sigerslevøster Privatskole bygger hele sit virke på følgende værdier: Høj faglighed i trygt læringsmiljø Glæde Selvværd, selvtillid og tillid Respekt og ansvarlighed for sig selv og andre Læringsparathed nu og i fremtiden Almen dannelse Skoleprofil Skoleprofilen er nu gennemskrevet af Katrine Pihl Williams, hvorefter skoleledelsen har opdateret den. BILAG 6. Det foreslås, at Værdigrundlag og profil sammenlægges i folder med Værdigrundlag på første side, skoleprofil på de to næste sider og valgfagsblok og traditions blok indsættes på sidste side. Reform: Bestyrelsen har tidligere ytret ønske om ikke færre timer til børnene, men heller ikke flere Side 7 af 12

8 timer på/i skolen, og fransk/tysk skal prioriteres ind i 4. klasse på forsøgsbasis. Medarbejderne har været forelagt disse ting se ovenstående skema. Lektiecaféen skal ligge efter skoletid. Lærerne vil gerne have at ringetiderne genovervejes. Desuden ønsker lærerne mere tid til at kunne samarbejde med pædagogerne som det er pt, ser de to faggrupper næsten ikke hinanden. TH har været på Stenløse og se hvordan de løser denne udfordring der arbejdes videre med disse ting, for at finde frem til en model som vil fungere på Sigerslevøster Privatskole. BF: Differentierede spisepauser kunne også være en løsning. Rent lavpraktisk er det nødvendigt at fastholde skemaet som det er nu indtil sommerferien. Lærerne er generelt imod udarbejdelsen af ugeplaner, idet lærerne føler de bliver for bundet op på sådan en plan og ikke vil kunne f.eks. gå ud af en tangent sammen med børnene. Lærerne vil gerne komme med mere information, men der er pt ikke nogen lærere, som mener at ugeplaner vil gavne deres arbejde. Skoleledelsen er for ugeplaner da de mener det er et spørgsmål om hvad man skriver i dem, har aldrig oplevet at det er en dårlig idé. Det er desuden ledelsens beslutning, hverken lærernes eller bestyrelsens. Det samme gælder bevægelse i undervisningen. Der kommer en endelig plan omkring 1. april, som den nye bestyrelse formentlig nikker til. Andre input: Der kunne også være differentieret morgensamling. Lærerne beder om at bestyrelsen genovervejer indførelse af fransk, idet lærergruppen gerne vil undgå fransk. NY orienterer videre: JPK kan desværre ikke deltage i generalforsamlingen, så der kommer en anden og orienterer. Jyske Bank: Ny aftale på plads og klar til underskrift. Debataftenen: Betaling i ft. søskenderabat, prissætning med videre lad os lave et spørgeskema som IKKE er en folkeafstemning, men en temperaturmåling indenfor de fremherskende emner som indikeret af forældrekredsen på debataftenen. Beslutning: Temperaturmåling vedtaget, NY kommer med oplæg, som afprøves inden generalforsamlingen. Beslutning: Ja tak til IT-oplæg fra forælder. Ny kontakter forældre til næste møde. Beslutning: Ugentlig morgensamling genindføres. Ledelsen beslutter hvornår og på hvilke klassetrin/hvem skal være sammen med hvem og hvor ofte i morgensamlingssammenhæng. Ledelsen kommer med oplæg. Beslutning: Kompetencecenteret: Der er kommet pjece som både trykkes og lægges på hjemmesiden. Punktet omkring IT-rygsæk skal revurderes, eventuelt udgå. Beslutning: Ingen videoer på FaceBook. Side 8 af 12

9 Vikarer: Der er mange vikartimer fra starten af skoleåret frem til 1/10 som slår igennem. Uanset hvad, er vikartimeantallet for højt, og der skal gøres noget ved det. Det er dog ikke kun sygdom, det er også kurser/møder/drama med mere, som spiller ind. Beslutning: Sættes på som punkt til næste bestyrelsesmøde. Værdigrundlag: Sættes op i en pjece. Skoleprofil: Bestyrelsen nikker og siger tak for indsatsen Der skal dog tilføjes, at der OGSÅ tages hånd om fagligt stærke elever. 7. Fripladstilskud B Det er almindeligt, at der kan søges fripladstilskud fra fordelingssekretariatet. Det er bestyrelsens afgørelse hvordan den endelige udmøntning af tildelingen skal fastsættes. Sidste år blev midlerne uddelt til ansøgerne. LUKKET BILAG 7a og 7b viser hvilke familier der har søgt og hvilke familiers ansøgninger der er imødekommet. Beslutning: Alle berettigede ansøgninger er mødekommet. Tilskud fordeles efter ansøgning. 8. Deltagelse i Skævinge Messe 28. marts 2015 B Sigerslevøster Privatskole har fået indbydelse til at deltage i Skævinge Messe den 28. marts b. og deres klasselærer (PA) m.f. har indvilget i at lave event/projekt der præsenterer vores skole. Der var ligeledes flere forældre der på debataftenen tilkendegav, at de gerne ville deltage. Skoleledelsen foreslår skolen deltager. BILAG 8. Det bør indtænkes, at alt materiale kan anvendes f.eks. som reklamefremstød i Frederikssund (Sillebroen) ved en senere lejlighed. Beslutning: SØP deltager naturligvis. 9. Principper B Medarbejdernes børn på skolen Det har i flere år ikke været tilladeligt, som medarbejder, at have egne børn på skolen som skolens elever. Bestyrelsen har nu ophævet dette og tilladt at alle forældre nu kan anmode om at indskrive deres børn. I den forbindelse er der udarbejdet et princip for dette BILAG 9. Kommunikationsstrategi Med skolens tilgang til både hjemmeside, facebook og andet er der opstået et behov for at udarbejde en revideret kommunikationsstrategi for Sigerslevøster Privatskole. Der er derfor udarbejdet et princip for området BILAG 10. Vikardækning Da det ofte viser sig uhensigtsmæssig at vikardække alle lektioner ved medarbejdernes sygdom etc. foreslår skoleledelsen at der udarbejdes princip for vikardækning BILAG 11. Princip for inddrivelse af skyldige beløb (skolepenge og SFO-betaling): Side 9 af 12

10 Ind i mellem ophober der sig restancer for manglende betaling af skolepenge. Nuværende status kan ses på LUKKET BILAG 12. Da det ofte er vanskeligt at indkræve disse manglende betalinger foreslår skoleledelsen, at der udarbejdes princip for procedure BILAG 13. Beslutninger: Medarbejdernes egne børn: Vedtaget. Ledelsen kigger på problematikken omkring at være lærer for egne børn. Kommunikationsstrategi: Skal nuanceres. Vikardækning: Princip omkring at de største klasser godt kan sidde selv uden vikar/fleksibel brug af vikarer flugter godt med ansvarlig brug af skolens midler. NY formulerer videre omkring hvad tankerne er i denne sammenhæng og kommer med oplæg. Princip for inddrivelse af skyldige beløb: Princip omskrives. NY kontakter nuværende skyldnere. 10. Økonomi I 1. Status og orientering fra økonomiudvalget 2. Januar månedsbalance BILAG Likviditet: Ved afslutningen af januar 2015 andrager skolens gæld ex. prioritetsgæld kr ,59 4. Tilgodehavender a. Vikarkasse: kr., herunder medarbejdernes sygdomsfrekvens. LUKKET BILAG 15. b. Flex: kr. c. Dagpenge: kr. 5. Restancer: kr. 6. Elevtallet er stadig stigende. Af bilaget fremgår at der den var indskrevet 266 elever. Februar 2015 er der indskrevet (BILAG 16): Elevt Prøv. 7 3 Ventel Ventel2. 7 Mul.elev. 292 Der kan maksimalt indskrives 312 elever. Det er foreslået, at bestyrelsen oplister forslag der kan konsolidere skolens økonomi fremadrettet. Her tænkes på forslag der allerede er italesat både af bestyrelsesmedlemmer og af forældrekredsen på debataftenen. Der er endvidere fremsat konkrete forslag. Se pkt. 5 i dagsordenen. TLH orienterer: Januar er bedre end budgetteret, hvilket betyder, at det trækker mindre på likviditeten. Side 10 af 12

11 Pt. er der 281 elever, pr den 23. februar 2015 er tallet 284 elever. 11. Nyt fra og om personalet I Hr. Jim Hansen (pedelmedhjælp) har fået forlænget sit ophold hos os med 13 uger. Bogholder Tina From har opsagt sin stilling med fratræde Vi forestiller os funktionen købt. Fru Helene Rømer har opsagt sin stilling med fratræde , da hendes mand har fået job i Schweitz. Hr Finn Christiansen har opsagt sin stilling med fratræde Skoleledelsen har besluttet, at Fru Jette Thaarup afgiver 3.a. i dansk og engelsk den Hr. Rasmus Hougaard er ansat som lærer foreløbig frem til sommerferien, men forventes at fortsætte. De enkelte klasser har fået endelig besked om alle rokeringer inden vinterferien. Der er endvidere ansat to nye vikarer: Sofie Broberg og Jonas Olczyk. NY orienterer. Forslag fra bestyrelsesmedlemmer ang. bogholderfunktionen, taget til efterretning af NY. 12. Elevrådet I Som besluttet har bestyrelsesformand og skoleleder haft møde med elevrådsformand og næstformand om, hvad der rører sig blandt eleverne. Orientering gives her. Elevrådet siger: Længere spisefrikvarter pga. boden, vil gerne have tid til BÅDE at købe OG stå i kø OG spise Bedre plads i lektiecafeen. Teambuildingkursus/temauge, med fagligt indhold for hele skolen. Gardiner i 6. klasses lokale. Nye legeredskaber på græsset. Tæpper på metaltrappen i SFO bygningen ikke rare med strømpesokker. Elevrådet har selv undersøgt mulighederne og fundet frem til en relativ billig løsning. Ledelsen og elevråd samarbejder videre omkring forslaget. Nye borde og stole i 8. Klasse. Bålhytten renses for graffiti. Fiskedam på græsset. JW: Et udendørs skakspil i stor-format har tidligere været på elevrådets ønskeseddel, det er nemt og ret billigt at implementere, og går fint i tråd med det nye skak-tilbud i SFO en. TH har taget kontakt til elevrådets kontaktlærer (Fru Ladegaard) og der vil fremadrettet blive arbejdet med en handleplan baseret på undervisningsmiljøvurderingen fra efteråret. 13. Punkter til næste møde I Side 11 af 12

12 Husk at genoverveje ringetider samt diverse andre ting fra pkt 6 (se dette). Vikartimer hvad ligger der bagved? (se punkt 6) Der anmodes om at ledelsen kommer med et forslag/oplæg til, hvad ledelsen har brug for fra bestyrelsen i 2015 ift. gennemførelse af budgettet. 14. Eventuelt I JPK vil gerne lede gennemførelsen af tilfredshedsundersøgelsen hos forældrene. Bestyrelsen har godkendt spørgsmål, så skoleledelsen sætter i værk. TLH orienterer omkring, at der er en del drenge i diverse årgange som gerne vil holde LAN-party evt. med overnatning på skolen. NY siger det er OK, men afvikling er et forældreansvar. Side 12 af 12

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 09-12- 2014 klokken 17.00, på lærerværelset Dagsorden/referat Til stede: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Jens Peder Knudsen (JPK), Line Thillemann

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 14-01-2015 klokken 17.00, på lærerværelset Dagsorden/referat Til stede: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Jens Peder Knudsen (JPK), Line Thillemann

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 27-11-2014 klokken 17.00, på lærerværelset Dagsorden/referat Til stede: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Jens Peder Knudsen (JPK), Line Thillemann

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 26-08-2014 klokken 17.00, på lærerværelset Referat Til stede: Fraværende: Referent: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Line Thillemann (LT), Thomas

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 09-12-2014 klokken 17.00, på lærerværelset Til stede: Fraværende: Referent: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Jens Peder Knudsen (JPK), Thomas Lyse

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 27-11-2014 klokken 17.00, på lærerværelset Til stede: Fraværende: Referent: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Jens Peder Knudsen (JPK), Line Thillemann

Læs mere

SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE

SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE Referat af ordinær generalforsamling Onsdag, den 25. marts 2015 klokken 19.00 i Riddersalen på Sigerslevøster Privatskole Ad 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår tidligere

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 08-10-2014 klokken 17.00, på lærerværelset Dagsorden/referat Til stede: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Jens Peder Knudsen (JPK), Line Thillemann

Læs mere

Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00

Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00 Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00 Deltager fra bestyrelsen: Formand Anja Valhøj (ANV), Kasserer Andreas Boye (AB), Best.medlem Sussi S. Hansen (SSH), Best.medlem Anne Brix (ABX),

Læs mere

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic 1.Referat fra møderne: a) Fællesmødet den 25.11.2014 b)bestyrelsesmødet den 20.10.2014

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.00-21.00

Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.00-21.00 Bagsværd Skole Bagsværd Hovedgade 62, 2880 Bagsværd Telefon: 39 57 31 00, Fax: 39 57 31 06 E-mail: bagsvaerd@gladsaxe.dk Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.00-21.00 Bagsværd,

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14.

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14. Efter velkomst og en kort præsentation af bestyrelsens medlemmer, orienterede Steen om skolens økonomi. Steen forklarede søjlediagrammet, hvor hele søjlen viser udgiften pr. elev i folkeskolen. 120 100

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole

Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole Bilag til 'Vedtægter for Vinderød Privatskole' Indhold 1. Bestyrelsen... 2 a. Konstituering... 2 b. Årets møder... 2 c. Mødedeltagelse...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 28. februar 2017 fra kl

Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 28. februar 2017 fra kl Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 28. februar 2017 fra kl. 17-20 Deltagere fra bestyrelsen: Deltagere fra skolen: Klaus Klitgaard Dorthe Myndal Fogtmann Jacob Lunding Dorte Lindhardt, skoleleder

Læs mere

Referat. skolebestyrelsesmøde. tirsdag d. 2. oktober 2012. Nørre Alslev skole

Referat. skolebestyrelsesmøde. tirsdag d. 2. oktober 2012. Nørre Alslev skole Referat skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 2. oktober 2012 Nørre Alslev skole Skolebestyrelsen Nr. Alslev skole Referat for mødet Tirsdag d. 2. oktober 2012 kl. 18.30 21.00 Blad nr. 129 Formandens initialer:

Læs mere

Referat af møde i Alssundgymnasiets bestyrelse torsdag den 7. juni 2012

Referat af møde i Alssundgymnasiets bestyrelse torsdag den 7. juni 2012 12. juni 2012 Til bestyrelsen for Alssundgymnasiet Sønderborg: Ole Daugbjerg, Danfoss (formand) Tharben Hansen, journalist (næstformand) Tage Petersen, Sønderborg Kommune Karen Marie Hougaard, Hørup Centralskole

Læs mere

Fra-til Kl. 18 20.30 Indkalder Christina Nørgaard

Fra-til Kl. 18 20.30 Indkalder Christina Nørgaard Art. Tid Ved 5 Tel efon skole 88 88 56 00 Tel efon SFO 88 88 56 30 Røjl emose ve j 9, Strib / 550 0 Middelfar t Strib Skole Dato 1/11 Møde Skolebestyrelsesmøde Mødedato Onsdag den 4. november 2015 Fra-til

Læs mere

Status på regnskabsunderskud og begyndende status på skoleåret 2015/2016.

Status på regnskabsunderskud og begyndende status på skoleåret 2015/2016. Til Centerchef, Børn & Læring, Anton Svendsen og Børneudvalget. Hotherskolen den. 9. marts 2015. Status på regnskabsunderskud og begyndende status på skoleåret 2015/2016. Jeg har tidligere afgivet 3 redegørelser

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 PJ Deltagere: Peter, Kim, Maj-Britt, Vibeke, Dorte, Sanne, Lene & Malene Ledelse: Klaus og

Læs mere

Referat: Dato: 28/11 2011. Tidspunkt: 18.00 Sted: Ellekildevej. Efter mødet spiser vi mad fra Rikkes cafe.

Referat: Dato: 28/11 2011. Tidspunkt: 18.00 Sted: Ellekildevej. Efter mødet spiser vi mad fra Rikkes cafe. Referat: Dato: 28/11 2011 Tidspunkt: 18.00 Sted: Ellekildevej Efter mødet spiser vi mad fra Rikkes cafe. Fremmødte: Alle. Afbud: Punkter til evt. Ingen. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt.

Læs mere

Bistrupskolen Tlf.: Fax: Nordvanggårdsvej 17, 3460 Birkerød

Bistrupskolen  Tlf.: Fax: Nordvanggårdsvej 17, 3460 Birkerød Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 28.05.13 Deltagere: Jesper Wass Hansen (JEH), Birgit Sønderskov (BS), Thomas Mikkelsen (TM), Michael Nielsen (MN), Mikala Jørgensen (MJ), Katrine Tange (TA),

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Afbud: Gitte Høj Nielsen. 1. Velkommen til Laura Borum, 3.f der er udpeget til bestyrelsen af elevrådet

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Formanden indledte med at byde Solveig Heide-Jørgensen velkommen. Solveig er valgt blandt forældrene på N. Zahles Gymnasieskole.

Formanden indledte med at byde Solveig Heide-Jørgensen velkommen. Solveig er valgt blandt forældrene på N. Zahles Gymnasieskole. Referat af bestyrelsesmøde mandag, den 1. december 2014. Fraværende: Peter Lantz. Formanden indledte med at byde Solveig HeideJørgensen velkommen. Solveig er valgt blandt forældrene på N. Zahles Gymnasieskole.

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde

Skolebestyrelsesmøde Skolebestyrelsesmøde Referat af møde Den 5. januar 2017 kl. 17.00-19.00 på Kalvøen MØDEDELTAGERE Kasper Thorsen Tanja Jakobsen Jens-Jørgen Mølvig Claus Hauritz Camilla Cordius Brian Jakobsen Charlotte

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. marts 2012

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. marts 2012 af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. marts 2012 Deltager fra bestyrelsen: Formand Anja Valhøj (ANV), Næstformand Shaddie Mackeprang (SM), Kasserer Andreas Boye (AB), Best.medlem Sussi S. Hansen (SSH), Best.medlem

Læs mere

Referat skolebestyrelsesmøde

Referat skolebestyrelsesmøde Torsdag den 27. april 2017, kl. 18.30-21.00 Tilstede: Lene, Lene K., Dorrit, Rudi, Anders, Marie, Mie, Lina, Alberte, Casper, Tina og Kasper Afbud fra Mette og Marianne Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden,

Læs mere

Dagsorden og referat af

Dagsorden og referat af Skole og Familie Birkerød Skole Dagsorden og referat af Skolebestyrelsesmøde Torsdag den 22. november 2012 kl. 19.00 21.30 Mødested: Lærerværelset, M2 Birkerød Parkvej 12 3460 Birkerød www.birkerødskole.dk

Læs mere

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00 Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest Dagsorden: Referat: X Deltagere: Annemette Ottesen, Charlotte Kirkegaard, Dorthe Runge-Dalager, Flemming Sylvest Larsen, Morten

Læs mere

Bestyrelsesmøde 24. Dagsorden: Tirsdag den 27. marts 2012 Kl 17.30 21.00

Bestyrelsesmøde 24. Dagsorden: Tirsdag den 27. marts 2012 Kl 17.30 21.00 Bestyrelsesmøde 24 Tirsdag den 27. marts 2012 Kl 17.30 21.00 Dagsorden: 1. Er der punkter på dagsordenen, som skal holdes for lukkede døre? (Se pkt 6?) 2 Referatet fra den 13. december 2011 3 Regnskab

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET. 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET. 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Nyt fra elevrådet. 3. Opfølgning 4. TEMA: Centerklassen

Læs mere

Mandag den 11-5-2015. kl. 17.00-19.30. 280 endeligt referat.docx. Skolebestyrelsesmøde. Til stede (fraværende i parentes):

Mandag den 11-5-2015. kl. 17.00-19.30. 280 endeligt referat.docx. Skolebestyrelsesmøde. Til stede (fraværende i parentes): Skolebestyrelsesmøde Mandag den 11-5-20 kl. 17.00-19.30 Til stede (fraværende i parentes): Jørgen Thorsgaard Jacobsen, (Anne-Dorthe Schrøder), Camilla Barner-Christensen, (Christina Brunkel), Dan Lübbers,

Læs mere

Referat. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen

Referat. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen Referat Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen Mødedato og tid 27. maj 2015 klokken 19.00 Møde nr. Møde nr. 26 Mødelokale 82 Åbne sager Lukkede sager 0 Forplejning Kaffe/te og kage Bestyrelsen Mødt Afbud

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 Til stede: Palle Broman, Huno K. Jensen, Erik Olesen, Laurits Lykkeskov Gran, Thea Karoline Marx, Helle Risvig Nielsen. Afbud: Steffen Lange, Britta

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Onsdag den 6. februar 2008 kl. 17.30 21.00 (Lisbeth klargør lokalet og Peter giver lagkage) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen

Læs mere

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 4. marts 2014 kl. 18.00. Sted: NSS, lærerværelset. Dagsorden: Referat: X

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 4. marts 2014 kl. 18.00. Sted: NSS, lærerværelset. Dagsorden: Referat: X Skolebestyrelsen Møde tirsdag den 4. marts 2014 kl. 18.00 Sted: NSS, lærerværelset Dagsorden: Referat: X Deltagere: Annemette Ottesen, Dorthe Runge-Dalager, Flemming Sylvest Larsen, Jesper Daugaard, Per

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde onsdag d. 22. oktober kl. 17:30 19:00

Skolebestyrelsesmøde onsdag d. 22. oktober kl. 17:30 19:00 Dagsorden og referat af Skolebestyrelsesmøde onsdag d. 22. oktober kl. 17:30 19:00 Til stede: Danny, Charlotte, Thorkild, Helena, Christina, Tania, Nadja (kom sent), Karina, Carsten, Laila og Jes Husk

Læs mere

REFERAT. Med afbud: Michael Schjødt, Maja Villemoes, Jørgen Svensson, Lea Duemose 10B, Nana Jungsholm 10A, Uden afbud:

REFERAT. Med afbud: Michael Schjødt, Maja Villemoes, Jørgen Svensson, Lea Duemose 10B, Nana Jungsholm 10A, Uden afbud: EMNE: SKOLE / INSTITUTION: MØDEDATO: DELTAGERE: FRAVÆRENDE: ORDSTYRER: KOPI TIL: UDARBEJDET AF: REFERAT Skolebestyrelsesmøde Søndersøskolen 12. oktober 2010, kl. 19.00 på afd. Søndersø Anja Kiskov Møller,

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

JF + JVP 20:10-20:30. H ø v e F r i s k o l e B e s t y r e l s e s m ø d e r S i d e

JF + JVP 20:10-20:30. H ø v e F r i s k o l e B e s t y r e l s e s m ø d e r S i d e Referat Møde nr. 7-2013 Bestyrelsesmøde mandag 6. maj 2013 kl. 19.00 22.00 Indkaldt: forældrebestyrelsen, skolelederen, lærerrepræsentanten. Tilstede: Martin, Peter, Louise, Susanne, Jonas, Neel, Jesper

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde mandag d. 1. september 2014 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet

Skolebestyrelsesmøde mandag d. 1. september 2014 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet Skolebestyrelsesmøde mandag d. 1. september 2014 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet Fremmødte: Ole, Abia, Anders, Jacob, Thomas, Mette, Merete, Ulla, Hanne, Tine, Camilla og Diana Afbud: Bettina og Karl

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde den 16.6. 2015 klokken 17 19.00 (med efterfølgende spisning)

Skolebestyrelsesmøde den 16.6. 2015 klokken 17 19.00 (med efterfølgende spisning) Skolebestyrelsesmøde den 16.6. 2015 klokken 17 19.00 (med efterfølgende spisning) Deltagere: AWJ, LBN, Søren, DPF, Lene, Johan, Sascha, EMO, Nikita, Nicolai, EBK Fraværende: Sonja 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 8. marts kl. 17.00 19.00

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 8. marts kl. 17.00 19.00 Den 8. marts 2011 Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 8. marts kl. 17.00 19.00 Til stede: Lars Autrup, Joan Bang Sudergaard, Karin Dahl Hansen, Kitt Gertin Pedersen, Steen Abramowitz, Julie Vinther

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 23. maj 2012 kl

Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 23. maj 2012 kl Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 23. maj 2012 kl. 19.00 22.00 Afbud: Christian Schou 1. Godkendelse af referat Godkendt 2. Nyt fra elevrådet - afgørelse vedrørende skolefest 3. Nyt fra formand og

Læs mere

Dagsorden for mødet den 14-3-2013 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

Dagsorden for mødet den 14-3-2013 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium Dagsorden for mødet den 14-3-2013 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 1) Underskrivelse af referat fra sidste møde 2) Godkendelse af dagsorden 3) Regnskab 2012 (revisor til stede) 4) Budget

Læs mere

Nr. Asmindrup Friskole Asmindrupvej Nr. Asmindrup Tlf.:

Nr. Asmindrup Friskole Asmindrupvej Nr. Asmindrup Tlf.: Nr. Asmindrup Friskole Asmindrupvej 38 4572 Nr. Asmindrup Tlf.: 59328100 E-mail: Emne: Referat af generalforsamling 03. April 2017 Til stede: - Formand Jeanette H. Olsen - Næstformand/sekretær Maria B.

Læs mere

For møde nr. 30 SKOLEBESTYRELSEN. Tirsdag den 4. februar 2014. Kl. 19.00 21.00

For møde nr. 30 SKOLEBESTYRELSEN. Tirsdag den 4. februar 2014. Kl. 19.00 21.00 Dagsorden For møde nr. 30 SKOLEBESTYRELSEN Tirsdag den 4. februar 2014 Kl. 19.00 21.00 Mødelokale 3, Mølholm Skole ÅBEN DAGSORDEN:... 176 SAGER TIL EFTERRETNING:... 176 201. Orientering.... 176 202. Planlægningsfaciliteter...

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Dagsorden til Skolebestyrelsesmøde på Bøgeskovskolen, den 14. april 2009, kl Referat

Dagsorden til Skolebestyrelsesmøde på Bøgeskovskolen, den 14. april 2009, kl Referat Dagsorden til Skolebestyrelsesmøde på Bøgeskovskolen, den 14. april 2009, kl. 19.00 Referat Tilstede: Ole Jepsen, Henrik Callesen, Lars Hansson, Søren Skovgaard, Dorthe Carlsen, Lis Sandberg, Sussie Lærke,

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde d. 1. april 2014 Klokken 16.00 18.00 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse

Referat: Bestyrelsesmøde d. 1. april 2014 Klokken 16.00 18.00 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Referat: Bestyrelsesmøde d. 1. april 2014 Klokken 16.00 18.00 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Susanne Mortensen (SMO) Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering

Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering Side 1 af 5 Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering Vejledning til skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering: Skolelederen skal nedenfor give en samlet kvalitetsvurdering ud fra data og dokumenter på

Læs mere

Mødet ml. skole og menighedsråd er udsat. Punktet drøftes således ikke i dag.

Mødet ml. skole og menighedsråd er udsat. Punktet drøftes således ikke i dag. REFERAT Emne: Skolebestyrelsesmøde Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Forventet sluttidspunkt kl. 15.9.2014 Personalerummet 18.00 21.00 Deltagere Skolebestyrelsen Evt. afbud bedes meddelt til Direkte

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Vibeskolen Skolebestyrelsesmøde Referat

Vibeskolen Skolebestyrelsesmøde Referat Tid og sted Til stede Afbud fra Referent Ordstyrer Sang, kage, frugt Vibeskolen Skolebestyrelsesmøde Referat 7. april 2014 kl. 18.30 21.00 afdeling Ullerslev Lene Jørgensen, Helle Lorenzen, Birgitte Bendt,

Læs mere

Referat af Generalforsamling ved Svenstrup Friskole

Referat af Generalforsamling ved Svenstrup Friskole Referat af Generalforsamling ved Svenstrup Friskole Tirsdag d. 21. april 2015 i gymnastiksalen på skolen Ordstyrer: Karin Frost Jensen Referent: Lene Christiansen Formanden Morten Carstensen aflagde årets

Læs mere

Jette Bjerg Brix (Torben Kjær Andersen, 1. suppleant er adviseret), Brian P. Simonsen, elevrådsrepræsentanter fra Bakkevej, Gabelsvej og Skovbrynet.

Jette Bjerg Brix (Torben Kjær Andersen, 1. suppleant er adviseret), Brian P. Simonsen, elevrådsrepræsentanter fra Bakkevej, Gabelsvej og Skovbrynet. REFERAT/DAGSORDEN SB-møde Gabelsvej 28. oktober 2015 kl. 17.30-19.30 Til stede: Forældre Medarbejdere Elever Ledelse Kenneth N. Benfeldt, Torben R. Nielsen, Mikael F. Sørensen, Maria S. Thøgersen, Anja

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted

Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted 1 Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted Bagsværd Friskole (Hanna Skolen) er en selvejende institution med hjemsted i Gladsaxe Kommune. Skolen har påbegyndt

Læs mere

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 36 Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Nikolaj Bührmann (F), Næstformand - Birgitte A. Rasmussen (V),

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 4: Styrkelsen af fremmedsprog samt indførelse af faget Håndværk og Design A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet idékatalog,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2015

Nyhedsbrev juni 2015 Nyhedsbrev juni 2015 Skolebestyrelsens nyhedsbrev vil denne gang omhandle nyt fra bestyrelsesmøderne i april og maj. Sidst, men ikke mindst, vil I kunne læse skolebestyrelsens behandling af evalueringen

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Kålormen og Feldborg Skole

Kålormen og Feldborg Skole Kålormen og Feldborg Skole Emne: Fællesbestyrelsesmøde. Dato og tid: Mandag den 16. august 2010 kl. 19.00 21.30 på skolens lærerværelse Deltagere: Lene Frederiksen, Dorte Madsen, Tina Gylling, Frans Nielsen,

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 7. oktober 2010 Sted: Parloir Dirigent: Jørgen Frandsen Referent: Jette Kayerød Christensen Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 7. oktober 2010 1. Dagsorden

Læs mere

Skolebestyrelsen for Slangerup Skole Afdelingerne Lindegård, Byvang og Kingo

Skolebestyrelsen for Slangerup Skole Afdelingerne Lindegård, Byvang og Kingo Dagsorden og referat Dato: 8. marts 2017 Tidspunkt: 18.30 21.00 Sted: Afd. Lindegård på lærerværelset Mødeleder: Lasse Beck Referent: HMU Deltagere: Forældre: Lasse Beck, Malene Bidstrup Pedersen, Tina

Læs mere

Østskolen. Godkendt med tilføjelse af punkt Godkendelse af Østskolen afd. Rollo trafikpolitik som nyt pkt. 85.

Østskolen. Godkendt med tilføjelse af punkt Godkendelse af Østskolen afd. Rollo trafikpolitik som nyt pkt. 85. Kommende møder: 3.2.2015 (Afd. Karise), 11.3.2015 (Afd. Hylleholt), 9.4.2015 (Afd. Rollo), 10/11.4.2015 seminar, 12.5.2015 (Afd. Karise), 11.6.2015 (Afd. Hylleholt) Mødedato: 12.1.2015. kl. 19-21.30 Sted:

Læs mere

Tilstede:Helle E, Helle S, Rikke, Lars Jeppe, Helle K, Allan, Henrik, Kirsten, Thomas, Tove Fraværende:

Tilstede:Helle E, Helle S, Rikke, Lars Jeppe, Helle K, Allan, Henrik, Kirsten, Thomas, Tove Fraværende: Referat til Skole/SFO-udvalget ved Darum Børne-ungecenter Mandag den 2.juni 2008 kl. 19.00 på lærerværelset. Tilstede:Helle E, Helle S, Rikke, Lars Jeppe, Helle K, Allan, Henrik, Kirsten, Thomas, Tove

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen fra møde i skolebestyrelsen onsdag den

Udskrift af forhandlingsprotokollen fra møde i skolebestyrelsen onsdag den Udskrift af forhandlingsprotokollen fra møde i skolebestyrelsen onsdag den 14.11.2012 Afbud: Jakob, Katrine. Pkt. 181 Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde den 14.11.2012 Godkendt. Pkt. 182 Nyt

Læs mere

2.-9. kl. er med i undersøgelsen. 2.-3. kl. skulle besvare med en smiley, de øvrige ved afkrydsning i et spørgeskema.

2.-9. kl. er med i undersøgelsen. 2.-3. kl. skulle besvare med en smiley, de øvrige ved afkrydsning i et spørgeskema. UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Skjern Kristne Friskole Dato: 20.12.2012_ Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: maj 2015 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

VOR FRUE SKOLE DAGSORDEN. Referat af Skolebestyrelsesmøde den 11. juni 2015 kl. 19.00 21.00. Formøde kl. 18.30 19.00 på skolens kontor

VOR FRUE SKOLE DAGSORDEN. Referat af Skolebestyrelsesmøde den 11. juni 2015 kl. 19.00 21.00. Formøde kl. 18.30 19.00 på skolens kontor VOR FRUE SKOLE Referat af Skolebestyrelsesmøde den 11. juni 2015 kl. 19.00 21.00 Formøde kl. 18.30 19.00 på skolens kontor Vor Frue Skole 2. juni 2015 Tilstede: Søren, Maria, Lene, Lars, Leif S, Mette,

Læs mere

ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN. Referat TIRSDAG DEN 29. SEPTEMBER 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET DAGSORDEN:

ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN. Referat TIRSDAG DEN 29. SEPTEMBER 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET DAGSORDEN: ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Referat TIRSDAG DEN 29. SEPTEMBER 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Nyt fra elevrådet. 3. Opfølgning fra

Læs mere

Høje Hasseris. Grundejerforening. Årsregnskab 2012

Høje Hasseris. Grundejerforening. Årsregnskab 2012 Høje Hasseris Grundejerforening Høje Hasseris Grundejerforening Årsregnskab 2012 Bestyrelsen: Erling Henningsen, formand - Willy Møller Jensen, næstformand John Mikkelsen, sekretær Jens Mølgaard kasserer

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/32015. Kl. 19.00. Sted: Personalerummet

Referat fra skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/32015. Kl. 19.00. Sted: Personalerummet Referat fra skolebestyrelsesmøde Dato: 18/32015 Kl. 19.00 Sted: Personalerummet Afbud fra : Peter, Bo, Deltagere: Mariann, Monica, Anastasia, Karina, Flemming, Heidi, Birgitte, JM, EA, AML, Zana Punkter

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Oplæg om skolereformen på Karup Skole

Oplæg om skolereformen på Karup Skole Oplæg om skolereformen på Karup Skole Tirsdag d. 3. juni 2014 Skoleleder Thomas Born Smidt SFO-leder Susanne Ruskjær 1 Indhold og program. Lidt historik og hvad er hvad? Skolereformens indhold og begreber.

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Mandag d. 22.09.14 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet

Skolebestyrelsesmøde Mandag d. 22.09.14 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet Skolebestyrelsesmøde Mandag d. 22.09.14 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet Fremmødte: Afbud: Bettina Svingaard Afbud: Bilag Referat Skolens drift Godkendelse af referat / beslutning (10 min) Opfølgning

Læs mere

Vindinge Skole Dagsorden til skolebestyrelsesmøde.

Vindinge Skole Dagsorden til skolebestyrelsesmøde. 1 Vindinge Skole Dagsorden til skolebestyrelsesmøde. Dato: Tirsdag den 18. november 2014 kl. 18.30 til 21.00. Sted: Lærerværelset, Vindinge Skole, indgang i hjørnet ved lærerværelset/kontoret Referent:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. september 2011 kl. 19:00- ca. 22:00

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. september 2011 kl. 19:00- ca. 22:00 af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. september 2011 kl. 19:00- ca. 22:00 Deltager fra bestyrelsen: Kasserer Lene (LL), formand Anja (ANV), bestyrelsesmedlem Sussi (SSH), bestyrelsesmedlem Jens (JJ), bestyrelsesmedlem

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet læs bl.a. om den kommende skolereform side 4: Forældrekredsmødet side 5: Hit med de brugte cowboybukser side 6: Nyt fra Klubben side 7: Kalenderen side 8: Datoer

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Sekretariatet Sagsnr. 227538 Brevid. 1694365 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 13. august 2013 Folkeskolereformens

Læs mere

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg,

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg, Skolebestyrelsesmøde mandag den 9.03.2015 kl. 19.00 21.30 Mødested: Ørstedskolen lokale 4.0.34 Referat: Deltagere: Solveig Stürup, Heidi Kaae Meyer, Jan Steendorph Petersen, John Petersen, Søren Sørensen,

Læs mere

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Vi er 239 elever fra børnehaveklasse til 10. kl. o Max 20 i bhkl til 6. kl. Dog kan der i 7.- 9. klasse være 24 elever. Det udløser

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling ved den selvejende institution Skanderborg Realskole onsdag den 28. marts 2012. 1) Valg af dirigent Bestyrelsens formand Mads Nysted foreslog advokat Kristian Storgaard,

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde mandag den 19.08.13 kl. 17 19

Referat af skolebestyrelsesmøde mandag den 19.08.13 kl. 17 19 Referat af skolebestyrelsesmøde mandag den 19.08.13 kl. 17 19 Bestyrelsesmedlemmer Navn Mailadresse Mobil tlf. Fremmøde Forældrerepræsentant Bestyrelsesformand Mette Frimodt-Møller memo@science.ku.dk X

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 30/8 2012 tidspunkt: 19.00 Fremmødte: Lisbeth undtagen elevrepræsentanter Sted: Saxo Ny konstituering: Man vedtog at den nuværende formand Søren Rasmussen fortsætter

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Vibeskolen Skolebestyrelsesmøde Referat

Vibeskolen Skolebestyrelsesmøde Referat Tid og sted Vibeskolen Skolebestyrelsesmøde Referat 07.03.2013 kl. 18.30-21.00 afdeling Aunslev Til stede Lene Jørgensen, Morten Søgaard, Simon B. Carlsen, Line Laugesen, Helle Lorenzen, Randi Sicko, Michael

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Mødt Afbud Fravær. Mødt Afbud Fravær. Anne Sejrskild x Rikke Munkholm x Anderson Christina Vestergard x Louise Mikkelsen x Themsen Mette Dietz x Agnes Bredberg

Læs mere