SKOLEBESTYRELSESMØDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKOLEBESTYRELSESMØDE"

Transkript

1 SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE klokken 17.00, på lærerværelset Til stede: Fraværende: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Charlotte Krag Clausen (CKC), Line Thillemann (LT), Thomas Lyse Hansen (TLH), Birgitte Fauerholm Saabye (BS), Jens Ole Thorup (TH), Kurt Nymann (NY). Jeanette Skovgaard (JS) deltager på vegne af Jette Taarup. Revisor Erik Møller (EM) deltager. Merete Franck (MF), Jeanette Rohde (JR) og Jette Taarup (JT) I: D: B: Information Drøftelse Beslutning 1. Godkendelse af dagsorden B Dagsorden har ændret rækkefølge grundet revisors deltagelse. Beslutning: Godkendt 2. Godkendelse af referat fra sidste møde den B Beslutning: et er godkendt 3. Regnskab 2014 B Regnskabet er afsluttet og udviser et forventet underskud på kr. inklusive afskrivninger. Underskuddet i forhold til budgetteret overskud på kr. udspringer af, at skolen primært har haft en stor tilbagegang af elevtallet umiddelbart efter generalforsamlingen i marts 2014 (40 elever). Samtidig har der i driftsbudgettet for 2014 ikke været taget højde for afskrivninger, som hverken skoleleder eller revisor har været opmærksom på. Der er anvendt ca kr. på omlægning af IT, som ikke var budgetteret. Dette ville dog ikke have ændret på underskuddets størrelse med mindre, der havde været iværksat yderligere SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE, Smedevej 27, 3600 Frederikssund Tlf Fax Homepage:

2 besparelser primo 2014, hvilket på det tidspunkt ikke skønnedes at være muligt. Den økonomiske plan, der blev iværksat ved indgangen til 2014 virker meget langsigtet, hvilket også var hensigten og samtidig nævnt på generalforsamlingen i På det tidspunkt påregnedes en 3-årig genopretningsperiode, hvilket fortsat holder. Aftalen med skolens bank er derfor nyforhandlet således, at der nu er en forventning om, at skolens driftsstatus er styrket fremadrettet. BILAG 1a (bankaftale) og BILAG 1b (foreløbigt regnskab). Formanden vil endvidere informere om formandens beretning. EM orienterer: Strukturen i regnskabet: Aflæggelse af regnskaber for skoler tager afsæt i regnskabsloven. Der er visse andre formelle krav som skal være opfyldt, b.la. ledelsesberetningen. Antal elever er angivet som gennemsnit over året. Antal ansatte er angivet ud fra ATP-opgørelsen. Den endelige godkendelse af årsregnskabet er foretaget af bestyrelsen. Der sker en orientering om regnskabet på Generalforsamlingen. Årsrapporten og revisionsprotokollen er omfattet at lov om offentlig forvaltning. Beslutning: Der lægges et uddrag af det samlede regnskab på skoleintra til orientering. Det samme uddrag udleveres på generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændring: Ikke nødvendigt at alle har direkte offentlig adgang til revisionsprotokollatet. Tages op ved en senere lejlighed. Konklusion på regnskabet: Revisionen giver ikke anledning til forbehold. Bestyrelsen er opmærksom på, at statstilskuddet de næste par år stadig vil være lille, selvom koblingsprocenten ikke falder yderligere. Dette skyldes, at tilskuddet bevilges på baggrund af folkeskolernes udgifter, og da disse har været faldende, falder tilskuddet til privatskolerne tilsvarende. Resultat 2014: Underskud på ,- kr. Pengestrømsopgørelse og Regnskabsmæssige nøgletal: I forhold til balancen, så er mange penge bundet i bygninger. Ombygningen i 2013 blev finansieret gennem driftskreditten. Dette var i sin tid et bevidst valg, dels for at skolen ikke skulle skylde for meget og dels fordi der var tiltro til, at pengene hurtigt ville blive tjent ind igen. Det viste sig dog ikke at holde stik. Ombygningen BURDE derfor have været finansierede via langfristede lån, og det er denne strukturomlægning (dvs. en mulig omlægning af en del af driftskreditten til langfristede lån med afdrag), som ikke er mulig pt. Kortfristede gældsforpligtelser er derfor steget pga. stort træk på kassekreditten. Lån i Jyske bank er blevet indfriet i 2014, og der resterer dermed kun 2 lån i LR-kredit. Soliditetsgraden bør komme op omkring 30. Stor ros til SØP fra revisor for at have hævet elevtallet siden skoleårets start. Det udløser dog først forøget statstilskud ultimo Elevtallet ER dog vendt og skolen ER på vej op, men igen: det kommer desværre først til udbetaling december Bestyrelse og skoleledelse har udvist ansvarlighed ved at hæve skolepengene, øge elevantallet, foretage besparelser med videre. Lærerårsværk er større end forventet pr , til gengæld er der INGEN afspadseringsforpligtelser, hvilket er MEGET imponerende. Side 2 af 12

3 Den procentvise andel af ansatte på særlige vilkår har altid været højt på SØP. Årselever pr lærerårsværk er et effektivitetsmål, som ligger rigtig pænt på SØP. Undervisningsomkostninger pr elev er steget, dette skyldes busdriften, som indgår i denne post i regnskabet. Øvrige omkostninger pr årselev er relativt højt på SØP hvilket skyldes, at en væsentlig del af sekretærlønnen ligger i denne post. Ledelsesberetningen: NY har lavet oplæg, som der arbejdes videre med i samråd med revisor. Resultatopgørelsen: Samlede indtægter 19,4 millioner mod 19,1 året før. Samlede omkostninger 19,4 millioner mod 18,8 året før. Ud af de samlede omkostninger udgør to poster klart den største del: Busserne på 1,4 millioner og undervisningsmaterialer på kr., dvs. samlet udgør busser og undervisningsmaterialer ca. 11% af de samlede udgifter. Balancesum aktiver/passiver: Kr. Revisionsprotokollat: Revisors checkliste er vedlagt til orientering til bestyrelsen. Revisionen har koncentreret sig omkring Statstilskud, lønninger og fast ejendom, da disse poster er de dominerende. Der har været konstateret et par enkelte fejl i nogle pensionsberettigede tillæg, disse fejl er blevet rettet og efterfølgende indberettet korrekt til de relevante myndigheder. Samlet vurdering for 2014: Skolen har udvist den fornødne økonomistyring, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Ved vurderingen er der lagt vægt på en effektiv udnyttelse af ressourcerne med samtidig bibeholdelse af et højt fagligt niveau. Yderligere kommentarer fra revisor ang. budget 2015: Der er arbejdet ekstremt meget i dybden fra ledelsens side ang. budgettet, ros for det! Der er klart nok ikke plads til de store udsving. Budgettet er lagt på baggrund af en forventet elevtilgang, så vi ender med omkring 300 elever pr 5/ (Skæringsdato for beregning af statstilskud). Denne søgning/fremgang/tilgang er naturligvis ikke noget som hverken bestyrelse eller ledelse er herre over, men alle tal viser, at søgningen og dermed elevtilgangen er for opadgående. NY orienterer: Der er lavet en aftale med banken. 5 bestyrelsesmedlemmer underskriver i løbet af en uge fra dags dato. (BF, TLH, LT, JW, JR). 4. Rengøring B Der er indkommet tre tilbud på rengøring. Bestyrelsesformand og skoleleder har gennemgået tilbuddene. Tilbuddene lyder på : kr. til kr. Bestyrelsen får en orientering og vælger hvilket firma skolen skal entrere med. Tre tilbud er indkommet (alle tal er pr år og inkl. moms): kr, kr og kr Beslutning: Det billigste tilbud er valgt OG indarbejdet i budgettet for Det nye selskab påbegynder rengøringen 1/ Side 3 af 12

4 5. Budget 2015 B Med udgangspunkt i aktuelle elevtal og forventninger til fremtidig indskrivning af elever frem mod 5. september 2015 er der udarbejdet likviditets- og driftsbudget for kalenderåret Af budgettet fremgår at årets estimerede overskud anslås i driftsbudgettet til ca kr. I budgettet er der taget højde for hver enkelt konto. Der er iværksat besparelser på transport, rengøring, frugtordning, vikardækning og småbeløb på andre konti. Der er endvidere indsat aktuelle medarbejderes aktuelle lønninger. Drifts- og likviditetsbudget: LUKKET BILAG 2. NY orienterer: Der kan formentlig spares nogle penge på en del af posterne under fx fagkonti og andre konti, ledelsen gennemgår disse konti mhp. Efterfølgende besparelser. Frugtordning er opsagt. Rengøring er justeret. Busserne er justeret således, at udover skolens andel af den daglige skolebusdrift betaler skolen fremover bussen til idræt samt de 3 gange om året, til andre aktiviteter. Andre ture ud af huset bliver forældrebetalte. Der pågår en debat med præsten omkring bussen med kommende konfirmander. TLH kommenterer: Januar er nu slut, det kan konstateres, at lærerlønningerne er ca under budget, og likviditetsmæssigt er der et plus på ca ift. budget. Andre kommentarer: Der var en større diskussion omkring underkonti på Administration 6. Det besluttedes, fremover at prioritere uddannelsesmidler til efter-/videreuddannelse af personalet. Bestyrelsen har endvidere godkendt budgettet uden yderligere kommentarer. 6. Opfølgning på gamle sager I+B Lærernes overenskomst Læreraftale og arbejdstidsregler. Intet nyt siden sidst. Skolereform Reform fremadrettet Lørdag den 24. januar arbejdede personalet med nedenstående forslag som implementering til nuværende samt yderligere reformtiltag for skoleåret 2015/16. Nuværende reformtiltag der yderligere skal forankres: Timetallet på de enkelte klassetrin fastholdes. Der ønskes forslag til eventuelle fagændringer. Medarbejderne foreslår: o o Indskolingen: Flyt 1 lek. n/t fra 1. til 2. kl. Den ene engelsktime laves til musikengelsk Mellemtrin Tysk/fransktimen tages af håndværk og design Side 4 af 12

5 o Udskoling Idræt skal have en lektion mere grundet transport og afsluttende prøve Indførelse af Science (naturgeografi, biologi og fysik/kemi) Sammenlæsning af Kulturgeografi, samfundsfag og historie Ønsker 3 lek. n/t i 6. kl. o 9. klasse Semesterprøver Valgfag kunne lægges i en til to uger f.eks. som iværksætterproces/praktik Lektiecafe kunne ligge midt på dagen udvidelse af skoledag Skal der fortsat tilbydes tvunget sprogvalgfag i 9. kl. Månedlig bevægelsestur (en lektion månedlig) Udbygning af årsplaner (skoleledelsen udarbejder master 1.5.) Fokus på skoleintras øvrige muligheder (f.eks. elevplaner) Lette håndtag (f.eks. plan for lektier etc. Skoleledelsen udarbejder plan 1.5.) Timeløse fag (første udkast vedlagt som BILAG 1) Kost og ernæring (skolebod). Det foreslås at skoleboden fremadrettet bliver mere sund i sit udvalg af tilbud, hvorefter boden kan overgå til udelukkende at tilbyde økologiske varer i skoleåret 2016/17. Cementering af teamsamarbejde (klasse- og afdelingsteam, foreløbige dagsordner udarbejdes af skoleledelsen) Nye reformtiltag (se også medarbejderkommentarer): Holddannelse: Medarbejderne foreslår, at der gennem skemalægning gives muligheder for at parallellæse timer, gerne i så mange fag som muligt. Der udarbejdes endelig årsplan i de enkelte afdelinger. Struktureret lektiecafe. Medarbejderne foreslår, at lektiecafeen fortsætter, det ugentlige timetal vurderes i forhold til hjemtransport og elevernes timetal. Der ønskes læreruddannet personale. Deltagelse i lektiecafeen er som udgangspunkt frivillig. Der vil blive indgået kontrakt med forældre om enkelte elevers deltagelse. Anden understøttende undervisning. Der foreslås bevægelse i undervisningstiden således, Side 5 af 12

6 at det tydeligt fremgår hvordan dette tænkes implementeret fremadrettet (skoleåret 2015/16). Oplæg fremskaffes af skoleledelsen, så det kan skrives ind i årsplanen. Bevægelse: Pædagogiske tiltag med bevægelse i almenundervisningen. Øget valgfagstilbud. Medarbejderne foreslår, at der udarbejdes en evaluering i indeværende år. Valgfagsviften skal herefter revurderes i forhold til skolens profil. Det forventes at der for hvert valgfagstilbud ligger en mål- og indholdsbeskrivelse for skoleåret 2015/16 (master udarbejdes af skoleledelsen, 1.5.). Tysk/fransk. Da skolebestyrelsen tidligere har givet udtryk for, at fransk skulle ligestilles med tysk foreslås det, at der fra 4 kl. tilbydes tysk/fransk (f.eks. et halvt års undervisning i hvert fag). Dette vil kræve en timetilførsel eller en reduktion i et fag. Herefter kan tysk/fransk tilbydes som ligeværdige fag fra 5. kl. (2016/17). Der skal i den forbindelse tages højde for hvor små hold der gennemføres. Medarbejderne støtter ikke ideen, da de mener fransks popularitet er minimal. Øget information til brugerne. Det foreslås, at der udsendes ugeplaner med tilhørende kommentarer. Se tidligere punkt. Klasselæreren er tovholder. Ugentlige morgensamlinger ønskes genindført. Ledelsesteam Pædagogisk ledelse Der er udarbejdet pjece om kompetencecentret. BILAG 3. Status på udvalgsarbejder: Branding og fundraising (JPK) Jyske Bank Orienterer gives om igangværende og nye tiltag, hvis der er noget nyt. JPK kommer og orienterer om udvalgets arbejde på generalforsamlingen. Vi har i samarbejde med Jyske Bank reguleret vores profil og forventninger hos dem, således at skolens økonomi nu er i ro fremadrettet. Regnskab er behandlet i pkt. 3 og budget for 2015 i pkt. 4. Nyt fra forældrekredsen: Debataften Debataftenen var besøgt af 70 forældre. Stemningen var positiv og innovativ, så det blev en rigtig god aften. Der blev bl.a. foreslået, at bestyrelsen var mere lydhør over for forældregruppen, inden der blev truffet beslutninger. Dette kunne gøres let ved at spørge over nettet, hvorved bestyrelsen får større kendskab til forældrenes mening om forskellige punkter inden de Side 6 af 12

7 træffer en afgørelse. Skoleledelsen foreslår derfor, at der iværksættes en hurtig undersøgelse af: Hjemkørsel Salg af forældreaktier Frugt Søskenderabat Prissættelse af skolepenge? Forældrehenvendelser Skolebestyrelsen/skoleledelsen har modtaget 3 henvendelser fra forældre. Det drejer sig om henvendelser fra: Christina Nyengaard Michael Thingmand Henriksen Rikke og Ruhne Henvendelserne omhandler visse tiltag bestyrelsen må forholde sig til. Henvendelserne er vedlagt som BILAG 4a, 4b og 4c samt 4c2. Status på vikarforbrug: Vikarforbrug Vikarforbrug for januar vedlagt over de forskellige klasser BILAG 5. For at få et retvisende billede bør tallene renses for langtidssygdom. Dette drejer sig om: 4.a. Dansk 4.a. Håndværk og design 4.b. Håndværk og design Svømning Værdigrundlag og skoleprofil: Værdigrundlag Sigerslevøster Privatskole bygger hele sit virke på følgende værdier: Høj faglighed i trygt læringsmiljø Glæde Selvværd, selvtillid og tillid Respekt og ansvarlighed for sig selv og andre Læringsparathed nu og i fremtiden Almen dannelse Skoleprofil Skoleprofilen er nu gennemskrevet af Katrine Pihl Williams, hvorefter skoleledelsen har opdateret den. BILAG 6. Det foreslås, at Værdigrundlag og profil sammenlægges i folder med Værdigrundlag på første side, skoleprofil på de to næste sider og valgfagsblok og traditions blok indsættes på sidste side. Reform: Bestyrelsen har tidligere ytret ønske om ikke færre timer til børnene, men heller ikke flere Side 7 af 12

8 timer på/i skolen, og fransk/tysk skal prioriteres ind i 4. klasse på forsøgsbasis. Medarbejderne har været forelagt disse ting se ovenstående skema. Lektiecaféen skal ligge efter skoletid. Lærerne vil gerne have at ringetiderne genovervejes. Desuden ønsker lærerne mere tid til at kunne samarbejde med pædagogerne som det er pt, ser de to faggrupper næsten ikke hinanden. TH har været på Stenløse og se hvordan de løser denne udfordring der arbejdes videre med disse ting, for at finde frem til en model som vil fungere på Sigerslevøster Privatskole. BF: Differentierede spisepauser kunne også være en løsning. Rent lavpraktisk er det nødvendigt at fastholde skemaet som det er nu indtil sommerferien. Lærerne er generelt imod udarbejdelsen af ugeplaner, idet lærerne føler de bliver for bundet op på sådan en plan og ikke vil kunne f.eks. gå ud af en tangent sammen med børnene. Lærerne vil gerne komme med mere information, men der er pt ikke nogen lærere, som mener at ugeplaner vil gavne deres arbejde. Skoleledelsen er for ugeplaner da de mener det er et spørgsmål om hvad man skriver i dem, har aldrig oplevet at det er en dårlig idé. Det er desuden ledelsens beslutning, hverken lærernes eller bestyrelsens. Det samme gælder bevægelse i undervisningen. Der kommer en endelig plan omkring 1. april, som den nye bestyrelse formentlig nikker til. Andre input: Der kunne også være differentieret morgensamling. Lærerne beder om at bestyrelsen genovervejer indførelse af fransk, idet lærergruppen gerne vil undgå fransk. NY orienterer videre: JPK kan desværre ikke deltage i generalforsamlingen, så der kommer en anden og orienterer. Jyske Bank: Ny aftale på plads og klar til underskrift. Debataftenen: Betaling i ft. søskenderabat, prissætning med videre lad os lave et spørgeskema som IKKE er en folkeafstemning, men en temperaturmåling indenfor de fremherskende emner som indikeret af forældrekredsen på debataftenen. Beslutning: Temperaturmåling vedtaget, NY kommer med oplæg, som afprøves inden generalforsamlingen. Beslutning: Ja tak til IT-oplæg fra forælder. Ny kontakter forældre til næste møde. Beslutning: Ugentlig morgensamling genindføres. Ledelsen beslutter hvornår og på hvilke klassetrin/hvem skal være sammen med hvem og hvor ofte i morgensamlingssammenhæng. Ledelsen kommer med oplæg. Beslutning: Kompetencecenteret: Der er kommet pjece som både trykkes og lægges på hjemmesiden. Punktet omkring IT-rygsæk skal revurderes, eventuelt udgå. Beslutning: Ingen videoer på FaceBook. Side 8 af 12

9 Vikarer: Der er mange vikartimer fra starten af skoleåret frem til 1/10 som slår igennem. Uanset hvad, er vikartimeantallet for højt, og der skal gøres noget ved det. Det er dog ikke kun sygdom, det er også kurser/møder/drama med mere, som spiller ind. Beslutning: Sættes på som punkt til næste bestyrelsesmøde. Værdigrundlag: Sættes op i en pjece. Skoleprofil: Bestyrelsen nikker og siger tak for indsatsen Der skal dog tilføjes, at der OGSÅ tages hånd om fagligt stærke elever. 7. Fripladstilskud B Det er almindeligt, at der kan søges fripladstilskud fra fordelingssekretariatet. Det er bestyrelsens afgørelse hvordan den endelige udmøntning af tildelingen skal fastsættes. Sidste år blev midlerne uddelt til ansøgerne. LUKKET BILAG 7a og 7b viser hvilke familier der har søgt og hvilke familiers ansøgninger der er imødekommet. Beslutning: Alle berettigede ansøgninger er mødekommet. Tilskud fordeles efter ansøgning. 8. Deltagelse i Skævinge Messe 28. marts 2015 B Sigerslevøster Privatskole har fået indbydelse til at deltage i Skævinge Messe den 28. marts b. og deres klasselærer (PA) m.f. har indvilget i at lave event/projekt der præsenterer vores skole. Der var ligeledes flere forældre der på debataftenen tilkendegav, at de gerne ville deltage. Skoleledelsen foreslår skolen deltager. BILAG 8. Det bør indtænkes, at alt materiale kan anvendes f.eks. som reklamefremstød i Frederikssund (Sillebroen) ved en senere lejlighed. Beslutning: SØP deltager naturligvis. 9. Principper B Medarbejdernes børn på skolen Det har i flere år ikke været tilladeligt, som medarbejder, at have egne børn på skolen som skolens elever. Bestyrelsen har nu ophævet dette og tilladt at alle forældre nu kan anmode om at indskrive deres børn. I den forbindelse er der udarbejdet et princip for dette BILAG 9. Kommunikationsstrategi Med skolens tilgang til både hjemmeside, facebook og andet er der opstået et behov for at udarbejde en revideret kommunikationsstrategi for Sigerslevøster Privatskole. Der er derfor udarbejdet et princip for området BILAG 10. Vikardækning Da det ofte viser sig uhensigtsmæssig at vikardække alle lektioner ved medarbejdernes sygdom etc. foreslår skoleledelsen at der udarbejdes princip for vikardækning BILAG 11. Princip for inddrivelse af skyldige beløb (skolepenge og SFO-betaling): Side 9 af 12

10 Ind i mellem ophober der sig restancer for manglende betaling af skolepenge. Nuværende status kan ses på LUKKET BILAG 12. Da det ofte er vanskeligt at indkræve disse manglende betalinger foreslår skoleledelsen, at der udarbejdes princip for procedure BILAG 13. Beslutninger: Medarbejdernes egne børn: Vedtaget. Ledelsen kigger på problematikken omkring at være lærer for egne børn. Kommunikationsstrategi: Skal nuanceres. Vikardækning: Princip omkring at de største klasser godt kan sidde selv uden vikar/fleksibel brug af vikarer flugter godt med ansvarlig brug af skolens midler. NY formulerer videre omkring hvad tankerne er i denne sammenhæng og kommer med oplæg. Princip for inddrivelse af skyldige beløb: Princip omskrives. NY kontakter nuværende skyldnere. 10. Økonomi I 1. Status og orientering fra økonomiudvalget 2. Januar månedsbalance BILAG Likviditet: Ved afslutningen af januar 2015 andrager skolens gæld ex. prioritetsgæld kr ,59 4. Tilgodehavender a. Vikarkasse: kr., herunder medarbejdernes sygdomsfrekvens. LUKKET BILAG 15. b. Flex: kr. c. Dagpenge: kr. 5. Restancer: kr. 6. Elevtallet er stadig stigende. Af bilaget fremgår at der den var indskrevet 266 elever. Februar 2015 er der indskrevet (BILAG 16): Elevt Prøv. 7 3 Ventel Ventel2. 7 Mul.elev. 292 Der kan maksimalt indskrives 312 elever. Det er foreslået, at bestyrelsen oplister forslag der kan konsolidere skolens økonomi fremadrettet. Her tænkes på forslag der allerede er italesat både af bestyrelsesmedlemmer og af forældrekredsen på debataftenen. Der er endvidere fremsat konkrete forslag. Se pkt. 5 i dagsordenen. TLH orienterer: Januar er bedre end budgetteret, hvilket betyder, at det trækker mindre på likviditeten. Side 10 af 12

11 Pt. er der 281 elever, pr den 23. februar 2015 er tallet 284 elever. 11. Nyt fra og om personalet I Hr. Jim Hansen (pedelmedhjælp) har fået forlænget sit ophold hos os med 13 uger. Bogholder Tina From har opsagt sin stilling med fratræde Vi forestiller os funktionen købt. Fru Helene Rømer har opsagt sin stilling med fratræde , da hendes mand har fået job i Schweitz. Hr Finn Christiansen har opsagt sin stilling med fratræde Skoleledelsen har besluttet, at Fru Jette Thaarup afgiver 3.a. i dansk og engelsk den Hr. Rasmus Hougaard er ansat som lærer foreløbig frem til sommerferien, men forventes at fortsætte. De enkelte klasser har fået endelig besked om alle rokeringer inden vinterferien. Der er endvidere ansat to nye vikarer: Sofie Broberg og Jonas Olczyk. NY orienterer. Forslag fra bestyrelsesmedlemmer ang. bogholderfunktionen, taget til efterretning af NY. 12. Elevrådet I Som besluttet har bestyrelsesformand og skoleleder haft møde med elevrådsformand og næstformand om, hvad der rører sig blandt eleverne. Orientering gives her. Elevrådet siger: Længere spisefrikvarter pga. boden, vil gerne have tid til BÅDE at købe OG stå i kø OG spise Bedre plads i lektiecafeen. Teambuildingkursus/temauge, med fagligt indhold for hele skolen. Gardiner i 6. klasses lokale. Nye legeredskaber på græsset. Tæpper på metaltrappen i SFO bygningen ikke rare med strømpesokker. Elevrådet har selv undersøgt mulighederne og fundet frem til en relativ billig løsning. Ledelsen og elevråd samarbejder videre omkring forslaget. Nye borde og stole i 8. Klasse. Bålhytten renses for graffiti. Fiskedam på græsset. JW: Et udendørs skakspil i stor-format har tidligere været på elevrådets ønskeseddel, det er nemt og ret billigt at implementere, og går fint i tråd med det nye skak-tilbud i SFO en. TH har taget kontakt til elevrådets kontaktlærer (Fru Ladegaard) og der vil fremadrettet blive arbejdet med en handleplan baseret på undervisningsmiljøvurderingen fra efteråret. 13. Punkter til næste møde I Side 11 af 12

12 Husk at genoverveje ringetider samt diverse andre ting fra pkt 6 (se dette). Vikartimer hvad ligger der bagved? (se punkt 6) Der anmodes om at ledelsen kommer med et forslag/oplæg til, hvad ledelsen har brug for fra bestyrelsen i 2015 ift. gennemførelse af budgettet. 14. Eventuelt I JPK vil gerne lede gennemførelsen af tilfredshedsundersøgelsen hos forældrene. Bestyrelsen har godkendt spørgsmål, så skoleledelsen sætter i værk. TLH orienterer omkring, at der er en del drenge i diverse årgange som gerne vil holde LAN-party evt. med overnatning på skolen. NY siger det er OK, men afvikling er et forældreansvar. Side 12 af 12

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 09-12- 2014 klokken 17.00, på lærerværelset Dagsorden/referat Til stede: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Jens Peder Knudsen (JPK), Line Thillemann

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 27-11-2014 klokken 17.00, på lærerværelset Dagsorden/referat Til stede: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Jens Peder Knudsen (JPK), Line Thillemann

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 09-12-2014 klokken 17.00, på lærerværelset Til stede: Fraværende: Referent: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Jens Peder Knudsen (JPK), Thomas Lyse

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 08-10-2014 klokken 17.00, på lærerværelset Dagsorden/referat Til stede: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Jens Peder Knudsen (JPK), Line Thillemann

Læs mere

SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE

SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE Referat af ordinær generalforsamling Onsdag, den 25. marts 2015 klokken 19.00 i Riddersalen på Sigerslevøster Privatskole Ad 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår tidligere

Læs mere

Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00

Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00 Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00 Deltager fra bestyrelsen: Formand Anja Valhøj (ANV), Kasserer Andreas Boye (AB), Best.medlem Sussi S. Hansen (SSH), Best.medlem Anne Brix (ABX),

Læs mere

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 PJ Deltagere: Peter, Kim, Maj-Britt, Vibeke, Dorte, Sanne, Lene & Malene Ledelse: Klaus og

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Referat. skolebestyrelsesmøde. tirsdag d. 2. oktober 2012. Nørre Alslev skole

Referat. skolebestyrelsesmøde. tirsdag d. 2. oktober 2012. Nørre Alslev skole Referat skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 2. oktober 2012 Nørre Alslev skole Skolebestyrelsen Nr. Alslev skole Referat for mødet Tirsdag d. 2. oktober 2012 kl. 18.30 21.00 Blad nr. 129 Formandens initialer:

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Dagsorden for mødet den 14-3-2013 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

Dagsorden for mødet den 14-3-2013 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium Dagsorden for mødet den 14-3-2013 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 1) Underskrivelse af referat fra sidste møde 2) Godkendelse af dagsorden 3) Regnskab 2012 (revisor til stede) 4) Budget

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg,

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg, Skolebestyrelsesmøde mandag den 9.03.2015 kl. 19.00 21.30 Mødested: Ørstedskolen lokale 4.0.34 Referat: Deltagere: Solveig Stürup, Heidi Kaae Meyer, Jan Steendorph Petersen, John Petersen, Søren Sørensen,

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Mandag d. 22.09.14 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet

Skolebestyrelsesmøde Mandag d. 22.09.14 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet Skolebestyrelsesmøde Mandag d. 22.09.14 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet Fremmødte: Afbud: Bettina Svingaard Afbud: Bilag Referat Skolens drift Godkendelse af referat / beslutning (10 min) Opfølgning

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

REFERAT. Med afbud: Michael Schjødt, Maja Villemoes, Jørgen Svensson, Lea Duemose 10B, Nana Jungsholm 10A, Uden afbud:

REFERAT. Med afbud: Michael Schjødt, Maja Villemoes, Jørgen Svensson, Lea Duemose 10B, Nana Jungsholm 10A, Uden afbud: EMNE: SKOLE / INSTITUTION: MØDEDATO: DELTAGERE: FRAVÆRENDE: ORDSTYRER: KOPI TIL: UDARBEJDET AF: REFERAT Skolebestyrelsesmøde Søndersøskolen 12. oktober 2010, kl. 19.00 på afd. Søndersø Anja Kiskov Møller,

Læs mere

Referat af CG-bestyrelsesmøde. Onsdag d. 23. marts 2011

Referat af CG-bestyrelsesmøde. Onsdag d. 23. marts 2011 Referat af CG-bestyrelsesmøde Onsdag d. 23. marts 2011 Til stede: Benny Dylander, Eik Andreasen, Torben Monefeldt, Troels Vang Andersen, Anette Vistesen, René Kural, Jens Mandrup, Benjamin Lausten, Rebecca

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge Fraværende: Mette er med på telefon 70-2014/15:

Læs mere

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00 Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest Dagsorden: Referat: X Deltagere: Annemette Ottesen, Charlotte Kirkegaard, Dorthe Runge-Dalager, Flemming Sylvest Larsen, Morten

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Onsdag den 6. februar 2008 kl. 17.30 21.00 (Lisbeth klargør lokalet og Peter giver lagkage) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. september 2011 kl. 19:00- ca. 22:00

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. september 2011 kl. 19:00- ca. 22:00 af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. september 2011 kl. 19:00- ca. 22:00 Deltager fra bestyrelsen: Kasserer Lene (LL), formand Anja (ANV), bestyrelsesmedlem Sussi (SSH), bestyrelsesmedlem Jens (JJ), bestyrelsesmedlem

Læs mere

Suldrup Skole Skolebestyrelsen. Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00. Elevrådet

Suldrup Skole Skolebestyrelsen. Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00. Elevrådet Suldrup Skole Skolebestyrelsen Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00 Afbud: Sten, Lisbeth, Eva, Sanne Ikke til stede: Dagsorden: Elevrådet Protokol Er ikke nået så langt her efter jul. I dag møde

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 8. marts kl. 17.00 19.00

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 8. marts kl. 17.00 19.00 Den 8. marts 2011 Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 8. marts kl. 17.00 19.00 Til stede: Lars Autrup, Joan Bang Sudergaard, Karin Dahl Hansen, Kitt Gertin Pedersen, Steen Abramowitz, Julie Vinther

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14.

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14. Efter velkomst og en kort præsentation af bestyrelsens medlemmer, orienterede Steen om skolens økonomi. Steen forklarede søjlediagrammet, hvor hele søjlen viser udgiften pr. elev i folkeskolen. 120 100

Læs mere

Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013.

Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013. Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen / skolelederen aflægger beretning. 3. Bestyrelsen forelægger det

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Mødt Afbud Fravær. Mødt Afbud Fravær. Anne Sejrskild x Rikke Munkholm x Anderson Christina Vestergard x Louise Mikkelsen x Themsen Mette Dietz x Agnes Bredberg

Læs mere

VOR FRUE SKOLE DAGSORDEN. Referat af Skolebestyrelsesmøde den 11. juni 2015 kl. 19.00 21.00. Formøde kl. 18.30 19.00 på skolens kontor

VOR FRUE SKOLE DAGSORDEN. Referat af Skolebestyrelsesmøde den 11. juni 2015 kl. 19.00 21.00. Formøde kl. 18.30 19.00 på skolens kontor VOR FRUE SKOLE Referat af Skolebestyrelsesmøde den 11. juni 2015 kl. 19.00 21.00 Formøde kl. 18.30 19.00 på skolens kontor Vor Frue Skole 2. juni 2015 Tilstede: Søren, Maria, Lene, Lars, Leif S, Mette,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Bestyrelsesmøde 24. Dagsorden: Tirsdag den 27. marts 2012 Kl 17.30 21.00

Bestyrelsesmøde 24. Dagsorden: Tirsdag den 27. marts 2012 Kl 17.30 21.00 Bestyrelsesmøde 24 Tirsdag den 27. marts 2012 Kl 17.30 21.00 Dagsorden: 1. Er der punkter på dagsordenen, som skal holdes for lukkede døre? (Se pkt 6?) 2 Referatet fra den 13. december 2011 3 Regnskab

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole. Skolebestyrelse. 18.00-18.15: Spisning 18.15: Skolebestyrelsesmøde. 21.30: Møde slut Afdelingen i Nyråd

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole. Skolebestyrelse. 18.00-18.15: Spisning 18.15: Skolebestyrelsesmøde. 21.30: Møde slut Afdelingen i Nyråd Vordingborg Kommune Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse Dato 19. maj 2014 Tidspunkt Sted 18.00-18.15: Spisning 18.15: Skolebestyrelsesmøde. 21.30: Møde slut Afdelingen i Nyråd Mødeleder/klummeskribent Thorsten

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 DELTAGERE Til stede: Knud Erik Bang, Flemming Heiberg, Søren Kristensen, Huno K. Jensen, Anette Raaby, Helle Risvig Nielsen, Niels Ole Holck Andersen, Erik Olesen,

Læs mere

Skolebestyrelsen for Skovboskolen og Gørslev Skole

Skolebestyrelsen for Skovboskolen og Gørslev Skole Skolebestyrelsen for Skovboskolen og Gørslev Skole Den 10.02. 2015 kl.18.30-21.00 Mødested Skovboskolen, mødelokale K2 Note Der vil være brød, pålæg mv. Dirigent: Linda Andersen Referent: PF Pkt. 1 Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling på Interskolen. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.30 i lokale D11 i bygning D1 (mod Lidl)

Indkaldelse til ordinær generalforsamling på Interskolen. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.30 i lokale D11 i bygning D1 (mod Lidl) Indkaldelse til ordinær generalforsamling på Interskolen Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.30 i lokale D11 i bygning D1 (mod Lidl) Generalforsamlingen afholdes i henhold til skolens vedtægter, som findes

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET. 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET. 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Nyt fra elevrådet. 3. Opfølgning 4. TEMA: Centerklassen

Læs mere

Faaborg Gymnasium Dato: 17-03-2015. Referat. Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Mandag d. 16. marts 2015 kl. 16.00-18.00

Faaborg Gymnasium Dato: 17-03-2015. Referat. Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Mandag d. 16. marts 2015 kl. 16.00-18.00 Faaborg Gymnasium Dato: 17-03-2015 Referat Møde: Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Mandag d. 16. marts 2015 kl. 16.00-18.00 Mødested: Faaborg Gymnasium Deltagere: Jens Oddershede Jakob Holm Karin Basse Gertrud

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION ELISE SMITHS SKOLE NY MUNKEGADE 13, 8000 ÅRHUS C

DEN SELVEJENDE INSTITUTION ELISE SMITHS SKOLE NY MUNKEGADE 13, 8000 ÅRHUS C Dansk Revision Randers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77

Læs mere

Skolebestyrelsmøde Østervangsskolen Emne. Formål & ønsket resultat. Referat (tekst) Aktion Deadline. Tid. Skolebestyrelsesmøde

Skolebestyrelsmøde Østervangsskolen Emne. Formål & ønsket resultat. Referat (tekst) Aktion Deadline. Tid. Skolebestyrelsesmøde Tid Skolebestyrelsmøde Østervangsskolen Emne Formål & ønsket resultat Referat (tekst) Aktion Deadline Dato: 2014-01-13 Ordstyrer: Claus Til stede: Lars,, Kasper, Pernille, Jytte, Mick(8A), Tanja, Birgitte,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Distriktsskole Smørum

Distriktsskole Smørum Referat D. 02.03.2015 på Afd. Boesagerskolen Forum: Skolebestyrelsesmøde Afdeling: Boesagerskolen Møde nr.:4/2015 Mødedeltagere: Forældrevalgte: Martin Kaag, Jeppe Krag, Jens Skov, Hag, Peter Egemose Grib,

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Fællesbestyrelsesmøde Mols

Fællesbestyrelsesmøde Mols Molsskolen den 4/12/2014 Fællesbestyrelsesmøde Mols Deltagere: Fraværende uden afbud: Fraværende med afbud: Sted / lokale: Susanne, Eva, Thomas, Carl Oskar, Frants, Mette, Winnie, Trine, Louise, Bjarne,

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmøde tirsdag den 23. oktober 2007

Referat fra skolebestyrelsesmøde tirsdag den 23. oktober 2007 Referat fra skolebestyrelsesmøde tirsdag den 23. oktober 2007 Tilstede: Fraværende: Bent Jensen(BJ), Hanne Juul(HJ), Pia Wogelius, Janni Lund Jensen, Inger Bloksgaard, Benny Vindelev, Evan Rasmussen, Christian

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

Tid Emne Sat på af. Pkt. A: Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt, men med et ønske om at drøfte skolens internet- forbindelse.

Tid Emne Sat på af. Pkt. A: Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt, men med et ønske om at drøfte skolens internet- forbindelse. Til: Bestyrelsen Humble Skole, Børnehuset Rævehøj & Søbanke Naturbørnehave Hovedgaden 64 5932 Humble Tlf: 6351 6518 www.humbleskole.dk REFERAT Dato: Onsdag d. 24. september 2014 Tid: Kl 17:00 19:30 Deltagere:

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 30. maj 2013 Sted: Parloir Dirigent: Thomas Krantz Referent: Johan Hartmann Stæger Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 30. maj 2013 1. Dagsorden Dagsordenen

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 Til stede: Palle Broman, Huno K. Jensen, Erik Olesen, Laurits Lykkeskov Gran, Thea Karoline Marx, Helle Risvig Nielsen. Afbud: Steffen Lange, Britta

Læs mere

Tirsdag d.29.09.15 kl. 19.00-21.30

Tirsdag d.29.09.15 kl. 19.00-21.30 Tirsdag d.29.09.15 kl. 19.00-21.30 Fremmødte: Anders van Dhürbourgh-Jacobsen, Abia Reindorf, Mette Bayer, Merete Knuhtsen, Thomas Frommelt, Sofie Klemi Kamilla Sevel Konstantyner, Jacob Levin Svendsen,

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/5 2015 kl. 19-21. Sted: Personalerummet

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/5 2015 kl. 19-21. Sted: Personalerummet Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/5 2015 kl. 19-21 Sted: Personalerummet Afbud fra: Peter, Deltagere: Punkter til e.v.t: Møder i juni?+ maling af striber på vejen 57 Elevrådet Nyt fra elevrådet:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Mandag den 24. juni på lærerværelset Tidspunkt: 19.00 22.00

Skolebestyrelsesmøde Mandag den 24. juni på lærerværelset Tidspunkt: 19.00 22.00 Skolebestyrelsesmøde Mandag den 24. juni på lærerværelset Tidspunkt: 19.00 22.00 Glumsø den 24. juni 2013 REFERAT Mødeleder: Henrik Deltagere: Dorthe, Henrik, Helle, Rikke, Alex, Lasse, Anne, Lene, Pia,

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Østskolen. Godkendt med tilføjelse af punkt Godkendelse af Østskolen afd. Rollo trafikpolitik som nyt pkt. 85.

Østskolen. Godkendt med tilføjelse af punkt Godkendelse af Østskolen afd. Rollo trafikpolitik som nyt pkt. 85. Kommende møder: 3.2.2015 (Afd. Karise), 11.3.2015 (Afd. Hylleholt), 9.4.2015 (Afd. Rollo), 10/11.4.2015 seminar, 12.5.2015 (Afd. Karise), 11.6.2015 (Afd. Hylleholt) Mødedato: 12.1.2015. kl. 19-21.30 Sted:

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Referat. Der indkaldes til møde om. Skolebestyrelsesmøde 6. Mødedato Mødested Møde start/slut. 24.02.15 Personalerummet 17:30/20:15.

Referat. Der indkaldes til møde om. Skolebestyrelsesmøde 6. Mødedato Mødested Møde start/slut. 24.02.15 Personalerummet 17:30/20:15. Vester Nebel Skole Dato 20. februar 2015 Udsendt af Martin Bredthauer Referat Afbud til Martin Bredthauer Direkte telefon 79 79 77 55 E-mail mabr@kolding.dk Der indkaldes til møde om Møde nr. Skolebestyrelsesmøde

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Den Selvejende Institution Kolding Realskole. Årsrapport 2013. CVR-nr. 82 96 81 13

Den Selvejende Institution Kolding Realskole. Årsrapport 2013. CVR-nr. 82 96 81 13 Den Selvejende Institution Årsrapport 2013 CVR-nr. 82 96 81 13 Desud onens Koldin Skolel Vi erkl om fri ringen Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Beretning

Læs mere

- et informationsbrev fra ledelsen.

- et informationsbrev fra ledelsen. MÆLKEVEJEN SOMMER 2014. - et informationsbrev fra ledelsen. Efter et dejligt og solrigt forår er det nu sommerferietid. Foråret har været en travl tid for både børn og voksne på skolen, så noget af det

Læs mere

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde Mandag d- 19-01-2015 kl. 17.00 20.00 i Nexø Svaneke lærerværelse referat Beslutningsprotokol Tilstede: Pia, Mads, Bent, Erik, Michael, John, Søren, Jesper,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke #JobInfo Criteria=StenløseS1# Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Afbud: Fra administrationen: Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Campusskolen Bestyrelsesmøde Referat 270814 - Side 1 af 7

Campusskolen Bestyrelsesmøde Referat 270814 - Side 1 af 7 Campusskolen Bestyrelsesmøde Referat 270814 - Side 1 af 7 Campusskolen Skolebestyrelse 27. august 2014 18.00-21.00 Mødelokalet Referat Møder aftalt for 14/15: 27/8, 24/9, 22/10 (fælles med fødeskoler),

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole. Skolebestyrelse. Dato 12. juni 2013. 18.15 Mødestart 21.00 Møde slut Afdelingen i Mern

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole. Skolebestyrelse. Dato 12. juni 2013. 18.15 Mødestart 21.00 Møde slut Afdelingen i Mern Vordingborg Kommune Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse Dato 12. juni 2013 Tidspunkt Sted 18.00 Spisning 18.15 Mødestart 21.00 Møde slut Afdelingen i Mern Mødeleder/klummeskribent Henning Larsen Fraværende

Læs mere

Lokale 82 REFERAT. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen. Mødedato og tid Tirsdag den 24. september 2013 kl. 19.00-21.30. Møde nr.

Lokale 82 REFERAT. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen. Mødedato og tid Tirsdag den 24. september 2013 kl. 19.00-21.30. Møde nr. REFERAT Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen Mødedato og tid Tirsdag den 24. september 2013 kl. 19.00-21.30 Møde nr. 11 Mødelokale Lokale 82 Åbne sager Lukkede sager Forplejning Kaffe/te med kage. Bestyrelsen

Læs mere

De opstillede kandidater har aftalt fredsvalg, hvilket betyder, at der ikke skal være afstemning, men at de 7 øverste på listen er valgt til

De opstillede kandidater har aftalt fredsvalg, hvilket betyder, at der ikke skal være afstemning, men at de 7 øverste på listen er valgt til Skolebestyrelsesvalg RESULTATET af Skolebestyrelsesvalg 2014 De opstillede kandidater har aftalt fredsvalg, hvilket betyder, at der ikke skal være afstemning, men at de 7 øverste på listen er valgt til

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1 Den nye folkeskole Elsted Skole år 1 1. Velkommen Program 2. Skolebestyrelsesvalget 2014 v/ formand for skolebestyrelsen Bo Gustafsson 3. Generelt om den nye skolereform 4. Skoleledelsens vision for Elsted

Læs mere

Statsautoriseret revisor Claus Lindholm Jacobsen (CLJ) deltog under punkt 4

Statsautoriseret revisor Claus Lindholm Jacobsen (CLJ) deltog under punkt 4 Referat af bestyrelsens møde mandag den 30. marts 2009 Til stede: Jan Halle (JH), Ulrik Westring (UW), Lars Ole Vestergaard (LV), Lone Ryg Olsen (LO), Preben Sørensen (PS), Nils-Henrik Pedersen (NH), Charlotte

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN Dagsorden til bestyrelsesmødet den 24. marts 2015 kl. 17.00 21.00 på Virum Gymnasium. Under mødet vil der blive serveret en let anretning. Mødested: Lærerværelset 1. Kommentarer til dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Referat fra møde i Alssundgymnasiets bestyrelse den 26. marts 2015 (kl. 17:00 19:30)

Referat fra møde i Alssundgymnasiets bestyrelse den 26. marts 2015 (kl. 17:00 19:30) 27. marts 2015 Til bestyrelsen for Alssundgymnasiet Sønderborg: Jens Jørgen Nielsen, Linak (formand) Claus Christensen, Broager skole (næstformand) Tage Petersen, Sønderborg Kommune - afbud Arne Bilberg,

Læs mere

Velkommen til valgmøde

Velkommen til valgmøde Velkommen til valgmøde Gladsaxe Kommune Vadgård Skole 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. marts 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Per Lyngberg-Andersen,

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere