Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053"

Transkript

1 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har i brev af 3. maj 2005 ad Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven) - L 123 (Mulighed for flere støtteordninger, ændring af støtteordningen for yngre jordbrugere, ændring af bestemmelserne om bemyndigelse og finansiering. m.m.) udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål: Spørgsmål 15: Vil ministeren yde teknisk bistand til udarbejdelse af et ændringsforslag dels sådan at det maksimale udmålingsgrundlag for YJ-lån hæves fra 15 mio. kr. til 20 mio. kr., og dels sådan at ejenkapitalkravet sænkes til kr. ved lån på 20 mio. kr.? Svar: Vedrørende den første del af spørgsmålet fremsender jeg vedlagte ændringsforslag. Vedrørende den anden del af spørgsmålet kan jeg oplyse, at egenkapitalkravets størrelse fastsættes ved bekendtgørelse, og at jeg, som det fremgår af min besvarelse af spørgsmål 9, er villig til at overveje en lempelse af egenkapitalkravets størrelse. Dette vil også gælde ved et udmålingsgrundlag på 20 mio. kr. Hans Chr. Schmidt /Søren Sørensen

2 2 Ændringsforslag til L 123 Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven) (Mulighed for flere støtteordninger, ændring af støtteordningen for yngre jordbrugere, ændring af bestemmelserne om bemyndigelse og finansiering, m.m.) Ændringsforslag 1) Nr. 9 udgår Til 1 2) Før nr.10 indsættes som nye numre: 01. I 9, stk. 1, ændres kr. til: kr , stk. 2 og 4, ophæves. 03. I 9, stk. 5, ændres kontantværdi til: kontante handelsværdi. 3) I den under nr. 10 (der bliver nr. 12) foreslåede affattelse af lovens 10, stk. 1, udgår sidste pkt. og i stedet indsættes: Lånet ydes og sikres, som anført i 9, stk. 3, 5 og 6. 4) I nr. 13 (der bliver nr. 15) ændres i 10 a, stk. 6, kr. til: kr. Til 2 5) I stk. 1, ændres 1, nr. 2, 4-6, 8-12, 14 og 16 til: 1, nr. 2, 4-6, 8, 10, 12-14,16 og 18. 6) I stk. 2, ændres 1, nr. 1,3,7,13,15 og til: 1, nr. 1,3,7,9,11,15,17 og Almindelige bemærkninger Bemærkninger til ændringsforslaget Som følge af strukturudviklingen i jordbruget findes det hensigtsmæssigt at hæve det maksimale udmålingsgrundlag fra kr. i den gældende lov og i lovforslaget til kr..

3 3 Den foreslåede forhøjelse af grænsen for det maksimale udmålingsgrundlag fra 14,5 mio. kr. til 19,5 mio. kr. medfører, at det maksimale lån, der kan ydes, stiger fra 2,9 mio. kr. til 3,9 mio. kr. I overensstemmelse med den foreslåede forhøjelse af det maksimale udmålingsgrundlag foreslås værdiansættelsen ved beregning af YJ-tillægslånet efter fradrag af værdien af betalingsrettigheder højst at kunne indgå med kr. mod kr. i lovforslagets 1, nr. 13, vedrørende affattelsen af lovforslagets 10 a, stk. 6. Det samlede YJ-lån bliver på 6,0 mio. kr., og det maksimale YJ-tillægslån bliver således på 2,1 mio. kr. Selv om lovforslaget kun foreslås ændret på disse to punkter, må dele af lovforslaget som konsekvens af ændringerne ændres. Det drejer sig dels om lovforslagets 1, nr. 9 og 10, og dels om ikrafttrædelsesbestemmelserne i lovforslagets 2, stk. 1 og 2. Ændringsforslagene skønnes ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser for amter og kommuner. Ændringsforslagene skønnes ikke at have administrative konsekvenser for erhvervslivet. Men muligheden for højere ordinært YJ-lån og YJ-tillægslån skønnes at have positive konsekvenser for erhvervslivet, jf. tabel 2. Ændringsforslagene skønnes ikke at have miljømæssige konsekvenser. Da de foreslåede ændringer indeholder bestemmelser om statsstøtte, skal de notificeres for Europa-Kommissionen. De foreslåede ændringer vil derfor først kunne træde i kraft efter Europa-Kommissionens godkendelse. Det kan oplyses, at lovforslagets YJ-del allerede er notificeret over for Europa-Kommissionen den 30. marts Ændringerne vil blive notificeret ved en ændringsskrivelse til Europa-Kommissionen. De statsfinansielle konsekvenser af ændringsforslagene skønnes at være: Tabel 1 Statsfinansielle konsekvenser af ændringsforslag Beløb i mio. kr Garantiindfrielser 0,0 0,0 0,1 0,4 0,8 Indtægt risikopræmie 0,0 0,1 0,4 0,6 0,8 Udgift i alt 0,0-0,1-0,2-0,2 0,0 Forudsætninger: 20 pct. af ansøgningerne svarende til 40 ansøgninger årligt i udgangssituationen rammer mod det eksisterende maksimale udmålingsloft på 14,5 mio. kr.( efter stuehusfradrag på kr.). Dette antal forventes at stige med 3,8 pct. årligt svarende til den forudsatte strukturudvikling.

4 4 Det antages, at det gennemsnitlige udmålingsgrundlag for disse 20 pct. i udgangssituationen er udvidet med 3 mio. kr. før fradrag for værdien af betalingsrettigheder. Ændringen får først statsfinansiel virkning fra 1. januar De erhvervsøkonomiske konsekvenser ved etablering på en jordbrugsbedrift med kontantpris på 20 mio. kr.(etablering efter lovens 5 og tillægslånsberegning efter lovforslagets 10 a, stk.4- situation - fri handel ) kan illustreres ved nedenstående tabel. Som det ses i eksemplet, forbedrer ændringsforslaget den yngre jordbrugers etablering i forhold til lovforslaget ved, at finansieringen ved realkreditlån + YJ-lån stiger fra kr. til kr. Tabel 2 Kontantpris 20 mio. kr. Ejendomsspecifikationer: Realkreditkorrektion Antal ha kr. pr. ha Antal kg mælkekvote ,30 kr. pr. kg Rente Før Efter Ny YJ - model pct. p.a. EU-reform EU-reform Kontantpris Areal realkreditkorrektion Mælkekvote realkreditkorrektion Belåningsværdi for realkreditlån Stuehusfradrag Udmålingsgrundlag for YJ-lån Udmålingsprocent for YJ-lån Udmålingsgrundlag for YJ-tillægslån Udmålingsprocent for YJ-tillægslån 90 Realkreditlån, 30 år, 70 pct. 4, YJ- lån, 20 år 5, YJ-tillægslån, 20 år 5, Finansiering Sum realkredit + YJ-lån Banklån + egenkapital Til 1 Bemærkninger til ændringsforslagets enkelte bestemmelser Ad nr. 1 Bestemmelsen udgår af lovtekniske årsager, da bestemmelsen med ændringsforslaget vil få forskellige ikrafttrædelsestidspunkter. Dette skyldes, at bestemmelserne i den gældende lovs 9, stk. 2 og 4, som følge af ophævelsen af lovens 6 den 1. januar

5 5 2006, ophæves den 1. januar En forhøjelse af det maksimale udmålingsgrundlag for 5-YJ-lånet i 9, stk. 1, kræver Europa-Kommissionens godkendelse. Det kan derfor ikke forudsættes, at 9 i sin helhed den 1. januar 2006 vil kunne have det i lovforslagets 1, nr. 9, forudsete indhold, hvorfor det lovteknisk ikke er muligt at angive, at 9 affattes på en bestemt måde den 1. januar Ad nr. 2 Ad 01.Det maksimale udmålingsgrundlag for YJ-lån, der ydes efter lovens 5, foreslås med ændringen forhøjet fra kr. til kr. for at imødekomme den strukturudvikling, der finder sted inden for jordbruget. Ad 02.Ændringen er en konsekvens af, at 1, nr. 9 i lovforslaget udgår, og at lovens 6 ophæves den 1. januar Ad 03. Ændringen er en konsekvens af, at 1, nr. 9 i lovforslaget udgår, og at ændringen fra kontantværdi til: kontante handelsværdi så skal foretages i lovens 9, stk. 5. Ændringen kontantværdi til kontante handelsværdi er en modernisering af sprogbrugen, der svarer til de tilsvarende ændringer i lovforslagets 1, nr. 8, 11,14 og 16. Ad nr. 3 Ændringen er en konsekvens af, at 1, nr. 9 i lovforslaget udgår og erstattes af ændringsforslagets nr Ad nr. 4 Ændringen er en konsekvens af, at det maksimale udmålingsgrundlag forhøjes med 5 mio. kr. fra kr. til kr. eller fra kr. til kr. før stuehusfradrag. Stuehusfradraget indgår kun én gang, nemlig ved udmålingen af det første YJ-lån. Der er derfor ikke stuehusfradrag ved beregningen af YJ-tillægslånet (og ej heller ved beregning af YJ-suppleringslånet). Ad nr. 5 og 6 Ændringerne er en konsekvens af, at 1, nr. 9 i lovforslaget udgår og erstattes af 3 nye numre.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. Til lovforslag nr. L 211 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 3. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love Side 1 af 20 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 BTL 199 Den fulde tekst Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Fremsat den {FREMSAT} af socialministeren (Karen Jespersen) Udkast af 17. december 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. februar 2015 af miljøministeren (Kirsten Brosbøl) Forslag til Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand

Læs mere

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.)

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) udkast 2. juni 2014 høring Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) 1 I lov

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

Landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug.

Landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug. Landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug. I medfør af 1 i lov nr. 134 af 28. marts 1984 om støtte til erhverv i Grønland fastsættes: Kapitel 1. Formål

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain,

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain, Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Miljø Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her Formand Agathe Fontain Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Hermed Forbrugerrådet Tænk og Dansk Ejendomsmæglerforenings

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 7. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love (Tilpasning til digital tinglysning, afgiftsfritagelse for udlejning af luftfartøjer

Læs mere