Referat af REUs Møde nr. 81 Fredag den 11. oktober 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af REUs Møde nr. 81 Fredag den 11. oktober 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet"

Transkript

1 Referat af REUs Møde nr. 81 Fredag den 11. oktober 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 80 den 20. september Formanden bød velkommen, og bemærkede, at der er henholdsvis den 7. oktober 2013 udsendt supplerende mødemateriale til dagsordenens punkt 4 og punkt 5. Endvidere er der også den 10. oktober 2013 fremsendt et supplerende mødemateriale til dagsordenens punkt 6 i form af REUs høringssvar fra 2008 vedr. etablering af NQF. Dagsorden og referat af rådets møde nr. 80 den 20. september 2013 blev herefter godkendt. Jørgen Pater, FTF, bemærkede, at det er overraskende, at mødets dagsorden ikke indeholder et selvstændigt punkt vedrørende erhvervsuddannelsesreformen, og opfordrede REU til at tage emnet op, evt. ved et kommende rådsmøde. Ad dagsordenens pkt. 2 Meddelelser fra formanden. Formanden orienterede om, at den politiske proces vedrørende erhvervsuddannelsesreformen nu er i gang. Formanden pointerede, at REU kommer for alvor på banen i forbindelse med det lovforslag, der forventes fremsat til februar og i den efterfølgende implementering af reformens endelige indhold. Derudover orienterede formanden om, at der er sket ændringer i repræsentationen i REU, idet Anne- Dorthe Sørensen, Danske Regioner, er blevet beskikket som nyt medlem efter indstilling fra Danske Regioner, Kim Vormsby, Serviceforbundet, har hidtil været stedfortræder men er nu blevet beskikket som medlem efter indstilling fra LO, og Pia Svane, Dansk El-forbund, er blevet beskikket som stedfortræder efter indstilling fra LO. Formanden bemærkede afslutningsvist, at der i mødematerialet til dagsordenens punkt 2 er vedlagt en vejledning til ECVET, som er det europæiske meritsystem for de erhvervsfaglige uddannelser, og svarer til ECTS på de videregående uddannelser. ECVET blev senest behandlet af REU i 2011 og i den forbindelse anmodede REU om at få fremsendt vejledning om ECVET, når denne forelå, hvilket den gør nu. Ejner K. Holst, LO, bemærkede, at LO hilser erhvervsuddannelsesreformen velkommen. Både fordi reformen fastholder princippet om, at erhvervsuddannelsen er en ungdomsuddannelse og fordi, der nu ligger en ambition om, at 30 procent af en ungdomsårgang skal have en erhvervsuddannelse. Denne ambition er bl.a. udsprunget af bekymringen for, at der vil være mangel på faglærte i fremtiden. Det nye mål betyder, at flere elever end hidtil skal fuldføre deres uddannelse. Derfor er der skruet op for 1

2 forventningerne til eleverne med indførelse af adgangskrav. I den forbindelse skal uddannelsessystemet være forberedt på alternativer til de elever, som ikke kan starte på en erhvervsuddannelse. I forvejen er der muligheder med egu og på produktionsskolerne, og nu kommer der også en fleksuddannelse, som det vil også være hensigtsmæssigt, at rådet sætter fokus på i fremtiden. Ejner K. Holst påpegede, at eleverne ved erhvervsuddannelserne også kan se frem til høje beskæftigelsesfrekvenser og videreuddannelsesmuligheder. Den primære opgave er at sikre en reel uddannelsesgaranti, og det er i den forbindelse vigtigt, at skolepraktikkvoter kun fastsættes i forhold til, hvad arbejdsmarkedet kan aftage. Ved uddannelser med en konstant høj beskæftigelsesfrekvens, er der ikke behov for kvoter. Afslutningsvis understregede Ejner K. Holst, at LOs tilgang til denne reform er, at der er gode elementer, og at regeringen har lyttet meget til, hvad arbejdsmarkedets parter har fremført. Der er dog stadig mange ubesvarede spørgsmål, derfor er det vigtigt, at der sikres en tæt og fornuftig proces. Henrik Bach Mortensen, DA, bemærkede, at DA er glad for, at regeringen lever op til forventningerne i reformudspillet, som indeholder mange gode elementer og giver et godt grundlag - og muligvis den sidste chance - for at lave en effektiv reform på erhvervsuddannelsesområdet. Henrik Bach Mortensen tilsluttede sig endvidere Ejner K. Holsts bemærkninger vedrørende adgangskravene på erhvervsuddannelserne og bekymringen for manglen på faglærte i fremtiden. Hanne Pontoppidan, Uddannelsesforbundet, tilsluttede sig Jørgen Paters bemærkning om dagsordenspunkt nr. 1. Andrew Neil Jakobsen, Danske Erhvervsskoler - Lederne, bemærkede, at Danske Erhvervsskoler har set frem til reformen men er på nuværende tidspunkt skuffede. Der er visse områder i reformen, som kan karakteriseres som katastrofale - blandt andet på det merkantile område. Derfor håber DE-L, at regeringen kan indgå en dialog med dem. Gert Møller, Produktionsskoleforeningen, pegede på, at produktionsskolerne i forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen bør være et godt alternativ for de elever, der ikke kan starte på en erhvervsuddannelse. Han bemærkede, det er vigtigt, at rådet sætter fokus på, hvilke uddannelsesalternativer de unge har. Produktionsskolerne har været i stand til at forberede og opkvalificere eleverne til deres fremtid på en erhvervsuddannelse, bl.a. gennem et kombinationsforløb, og skolerne er derfor åbne for at bidrage med ideer til regeringen. I forlængelse af dette, mener produktionsskoleforeningen, at udspillet til en ny fleksuddannelse på flere punkter er uheldig. Jørgen Pater, FTF, bemærkede, at reformen fortjener ros. Per Fruerled, Danske SOSU-skoler, bemærkede, at det ville være hensigtsmæssigt, at regeringen i den kommende tid også sætter fokus på alle andre elever, der allerede er på erhvervsskolerne, og ikke kun på eleverne, der vil starte i fremtiden. Formanden bemærkede, at ønskerne om at få lejlighed til at drøfte reformudspillet er noterede og vil blive taget med til næste møde i formandskabet. 2

3 Ad dagsordenens pkt. 3 Meddelelser fra Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet orienterede kort om processen vedrørende forhandlingerne af erhvervsuddannelsesreformen, som ikke ligger fast endnu. Undervisningsministeriet orienterede derudover om regeringens lovforslag vedrørende sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud, som blev fremsat den 10. oktober 2013 og er et led i finanslovsaftalen for 2013 mellem regeringen og Enhedslisten. Derudover bemærkede ministeriet, at udviklingsredegørelserne for 2014 nu er modtaget fra de faglige udvalg og vil kunne findes på ministeriets hjemmeside. Frank Juncker, 3F, bemærkede, at processen vedrørende erhvervsuddannelse for voksne (EUV) har været fremlagt på overordnet plan og efterspurgte derfor en mere detaljeret procesplan fra ministeriet. Ministeriet bemærkede, at de gerne vil drøfte processen vedrørende EUV en med arbejdsmarkedets parter, men det vil ikke være muligt at komme med en detaljeret procesplan, da det bliver en udviklingsopgave også for de faglige udvalg. Ejner K. Holst, LO, pegede på, at der er nogle principper man vil fastholde i reformen, såsom ungesporet, men regeringen bliver også nødt til at være skarpere i forhold til voksensporet. Ad dagsordenens pkt. 4 Årsstatistik for praktikpladsområder Formanden orienterede om, at der er forskellige ting man kan hæfte sig ved i statistikken, men indledningsvis kan det kvittereres, at REUs ønske fra sidste år om at få en bemærkning med, om at SOSU ikke indgår i opgørelsen af antal praktikpladssøgende, nu er kommet med, nederst, side 6. Formanden bemærkede ydermere, at der i 2012 var elever i gang med et hovedforløb, hvilket er en stigning på tre procent siden Heraf havde elever en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, mens var i skolepraktik. I løbet af 2012 blev elever optaget i skolepraktik. Det er 33 procent flere end året før. Der er en stigning på 11 procent i antallet af praktikpladssøgende i forhold til årsskiftet 2011/2012. Morten Smistrup, LO, bemærkede, at der på nogle områder har været en positiv udvikling vedrørende antallet af indgåede aftaler. Det, som man kan hæfte sig ved med en vis bekymring, er det faldende omfang af indgåede aftaler på det offentlige område. Og selvom det samlede tal ser positivt ud i 2012, ser LO, at der bør være en vis bekymring for antallet af aftaler i Morten Smistrup spurgte, hvorvidt det kan belyses yderligere, hvorfor antallet af praktikpladssøgende stiger så kraftigt selvom antallet af indgåede aftaler stiger fra 2010 til 2012, og om dette har sammenhæng med anvendelse af uddannelsespålæg. Endvidere spurgte Morten Smistrup, hvorvidt der er en gruppe, der er ved at gro fast i skolepraktik. Ydermere påpegede Morten Smistrup, at man på side 13 i rapporten kan se, at der er en stor stigning i antallet af skolepraktikaftaler. De mange aftaler af 4-6 måneders varighed, statistikkerne fremviser, er muligvis et udtryk for, at der indenfor nogle fag spekuleres i skolepraktik inden man tager lærlinge, hvilket rådet bør være opmærksom på. Afslutningsvist gav Morten Smistrup udtryk for et ønske om, at 3

4 den virksomhedsforlagte undervisning også bliver belyst i årsstatistikken til næste år bl.a. i lyset af de nye praktikcentre. Poul Henrik Madelung, SAMA, bemærkede, at rapporten fremviser, at 52 procent af eleverne, fra juni 2012 og tre måneder senere, er noteret som tilstand ukendt, hvilket gør det svært at vide, hvorvidt de er praktikpladssøgende eller andet. Derudover er social- og sundhedseleverne ikke inddraget i rapporten i forhold til de praktikpladssøgende elever, hvilket er problematisk. Endelig bemærkede Poul Henrik Madelung, at han har haft en dialog med UNI-C vedrørende figur 2.8, side 18, hvor figuren for så vidt angår glarmesterfaget opgør, at der er 52 praktikpladssøgende elever, selvom oplevelsen i branchen er, at man mangler elever. UNI-C har ikke kunnet genskabe resultatet, og noget tyder på, at det muligvis er en fejl også fordi tallene for nogle af de andre fag ser uventede ud. Jan Bauditz, KL, bemærkede, at der, ifølge rapporten, er sket et fald i antallet af indgående uddannelsesaftaler på SOSU og PAU. Dette kan KL ikke genkende fra virkeligheden. Tabellerne på side 11 viser, at der fra har været et kraftigt fald i praktikpladsaftaler. Fra 2012 havde KL ikke længere en praktikpladsaftale med regeringen, hvilket muligvis kan forklare noget af udviklingen i 2012, men ellers ser tallene ikke ud til at være rigtige. Under alle omstændigheder lever KL fuldt og helt op til de indgåede dimensioneringsaftaler. Undervisningsministeriet bemærkede, at de, der kender nærmere til det tekniske indhold i årsstatistikken, var forhindrede i at deltage i rådsmødet. Rådet blev derfor opfordret til at skrive til Undervisningsministeriet vedrørende praktikpladsstatistikken. Ministeriet bemærkede endvidere, at statistikkerne i rapporten er bygget på ministeriets database, som bygger på de tal, skolerne registrerer. Formanden bemærkede, at tilkendegivelserne er noteret. Ad dagsordenens pkt. 5 Kriterier for evaluering af praktikcentre. Formanden bemærkede, at baggrunden for dette dagsordenspunkt er udførligt beskrevet i det fremsendte brev fra ministeriet og udkastet til kriterier bygger bl.a. på diskussioner i og udtalelser fra REU. Formanden orienterede om, at ministeriet har bedt om REUs udtalelse til sagen og har desuden inviteret REU til at udpege op til 4 medlemmer af en følgegruppe. Formanden oplyste, at formandsskabets foreslår, at REU indstiller følgende til følgegruppen: - 1. og 2. medlem: En person fra hver af parterne medlem: En person fra Danske Erhvervsskoler - 4. medlem: En person fra eleverne. Formanden oplyste, at formand for Erhvervsskolerne Elev-organisation Morten Ryom, som selv er i skolepraktik, men som ikke har kunnet deltage i mødet i dag, har stillet sig til rådighed for at deltage i følgegruppen. Simon Neergaard-Holm, DA, tilsluttede sig udkastet til kriterier med den bemærkning, at REU også bør inddrages, når de overordnede hensyn og principper for evalueringen skal operationaliseres i et egentligt evalueringsdesign og en evalueringsplan. Morten Smistrup, LO, bemærkede, at LO også tilslutter sig udkastet til kriterier dog således, at evalueringen også skal inddrage hensyn til, at praktikcenterets aktiviteter ikke substituerer indgåelsen af ordinære uddannelsesaftaler hvilket f.eks. kan monitoreres via praktikpladsstatistikkerne og inddrager praktikcentrets anvendelse af virksomhedsforlagt undervisning. 4

5 Simon Neergaard-Holm tilsluttede sig Morten Smistrups bemærkninger. Lars Kunov, DE - Bestyrelserne, bemærkede, at skolerne har behov for at vide, hvordan det går med det praktikpladsopsøgende arbejde også på de skoler, der ikke er godkendte som praktikcenter. Det vil derfor være uhensigtsmæssigt, at det alene er praktikcentrene, der registrerer aftalerne. Peter Amstrup, DE Lederne, tilføjede, at man gerne vil have en efterfølgende drøftelse med ministeriet om registreringspraksis og om nogle yderligere spørgsmål vedrørende skolehjem. Frank Juncker, 3F, bemærkede, at skolerne skal være opmærksomme på, jf. notat fra Undervisningsministeriet af 7. oktober 2013, punkt 4c, nederst, at de skal blive bedre til at samarbejde og ikke konkurrere. Formanden bemærkede på baggrund af drøftelsen, at REU med de givne kommentarer tilslutter sig de beskrevne overordnede kriterier. Som medlemmer i følgegruppen pegede REU på Morten Smistrup, LO, og Morten Ryom, Erhvervsskolernes Elev-Organisation. DA og Danske Erhvervsskoler vender tilbage med navne på de to sidste medlemmer af følgegruppen. Ad dagsordenens pkt. 6 Høring vedrørende rapport om evaluering af dansk kvalifikationsramme for livslang læring. Formanden bemærkede, som det fremgår af følgebrevet fra Undervisningsministeriet, at det blev i forbindelse med indførelse af den danske kvalifikationsramme for livslang læring, forudsat, blandt andet efter anbefaling fra REU, at der skulle foretages en evaluering, for at gøre status, når implementering af kvalifikationsrammen var gennemført. Evalueringen er gennemført af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for Undervisningsministeriet, Uddannelsesministeriet og Kulturministeriet. Ministeriet har derfor anmodet om REUs synspunkter og eventuelle forslag til opfølgning på EVAs evalueringsrapport. Morten Smistrup, LO, pegede på, at nogle af REUs oprindelige bekymringer er gjort til skamme, idet NQF en ikke ser ud til at have medført væsentlige hindringer for uddannelsesudviklingen af erhvervsuddannelserne, hvilket REU bør kvittere for. Rammen har dog ikke medført et egentligt løft i de faglige udvalgs arbejde - dog har rammen i enkelte tilfælde vist sig anvendelig f.eks. i forhold til at understøtte diskussioner om udbudsplaceringer af erhvervsuddannelser. Morten Smistrup pegede herefter på et konkret problem i forhold til udvikling af uddannelseselementer på niveau 5 i kvalifikationsrammen sammenlignet med de uddannelsespolitiske ønsker om, hvad man gerne vil bruge dette høje niveau til. Således har nogle faglige udvalg oplevet, at der stilles obligatoriske krav om selvledelse/ansvar på dette niveau. Morten Smistrup mente, at der ved indplacering i rammen i højere grad skal fokuseres på færdigheder/ kompetencer. Morten Smistrup foreslog, at formandskabet noterer bemærkninger fra rådet og på den baggrund udformer et høringssvar til Undervisningsministeriet. Simon Neergaard-Holm, DA, pegede på, at i forhold til REUs afgørende forudsætning fra REUs høringsvar fra 2008 om, at en national kvalifikationsramme ikke må være regulerende for indholdet af erhvervsuddannelserne, da giver rapporten ikke grundlag for entydige konklusioner. 5

6 Men Simon Neergaard-Holm hæftede sig ved, at 70 % af repræsentanterne fra de faglige udvalg og efteruddannelsesudvalg, at kvalifikationsrammen kun i mindre grad eller slet ikke har styrket arbejdet med at beskrive læringsudbytte for de uddannelser, de har ansvar for, og at 51 % af de adspurgte faglige udvalg og efteruddannelsesudvalg finder, at den danske kvalifikationsramme i nogen eller mindre grad har haft uhensigtsmæssige konsekvenser for arbejdet med at udvikle, beskrive og indplacere uddannelser, som disse har ansvaret for. Simon Neergaard-Holm konkluderede på denne baggrund, at NQF en ikke er et redskab til uddannelsesudvikling. Og derfor skal NQF ikke gøres til mere, end hvad det er, nemlig et teknisk redskab der kan bruges i en række andre sammenhænge, herunder til at foretage internationale sammenligninger m.v. REU bør derfor ikke støtte at udbrede anvendelsen af NQF en, herunder rapportens input til, hvordan arbejdet med kvalifikationsrammen kan styrkes. Charlotte Enevoldsen, FA, bemærkede i forhold til notatet fra Teknologisk Instituts vedr. kortlægning af kvalifikationer udenfor dansk kvalifikationsramme og livslang læring, som var fremsendt til REUs supplerende orientering, at REU bør opfordre Undervisningsministeriet til, at der arbejdes videre med rapportens resultater vedrørende private uddannelser, herunder at der arbejdes videre med overvejelserne om, hvorvidt det kan være en mulighed at indplacere private uddannelser i NQF en bl.a. for at medvirke til at undgå aktiviteter, der fører til dobbeltuddannelse. Jørgen Pater, FTF, tilsluttede sig Charlotte Enevoldsens bemærkning og påpegede, at de faglige udvalg skal undersøge udbuddet mellem offentlige og private uddannelser. Formanden konkluderede, at REU på denne baggrund bemyndigede formandsskabet til at udforme og sende et høringssvar til Undervisningsministeriet. Ad dagsordenens pkt. 7 European Alliance for Apprenticeships (EAfA). Jan Reitz Jørgensen, Undervisningsministeriet, orienterede om European Alliance for Apprenticeships (EAfA) og bemærkede, at der er mange forventninger til initiativet. Initiativet skal bl.a. styrke kvaliteten af lærepladser, styrke erhvervsuddannelserne og forbedre uddannelsernes image hos aftagerne. EU-kommissionen vil nedsætte en arbejdsgruppe om erhvervsuddannelserne, hvor arbejdsmarkedets parter og regeringerne skal arbejde sammen, og ministeriet bemærkede, at initiativet er ambitiøst, men det er usikkert, hvordan processen vil komme til at køre. Sammenlignet med andre lande er det danske erhvervsuddannelsessystem meget veludviklet, men der er også store forventninger til, hvad Danmark vil byde ind med. Tyskland har committet sig meget men har også udtrykt ønske om hjælp fra Danmark. Simon Neergaard-Holm, DA, bemærkede, at DA støtter initiativet. Danmark skal inspirere andre lande, dels ved at fremhæve uddannelsesforholdet mellem elev og virksomhed på erhvervsuddannelsen, hvor der opstilles klare læringsmål med det formål, at eleven opnår arbejdskompetencer, og dels ved at turde stille krav til eleven, eksempelvis gennem adgangsbegrænsning. Simon Neergaard-Holm advarede samtidig mod at tro, at der på erhvervsuddannelsesområdet kan findes nogle quick-fixes til at undgå ungeledighed, da dette er meget komplekst. 6

7 Ejner K. Holst, LO, tilsluttede sig Simon Neergaard-Holms bemærkninger og pegede på, at vekseluddannelsen længe har været på dagsorden både på national som international plan. Ejner K. Holst bemærkede, at det er spændende at se, hvordan EAfA initiativet vil udvikle sig. Undervisningsminisiteriet orienterede om, at den franske statsminister besøger Danmark den 21. oktober 2013, og der er i den forbindelse har efterspurgt et oplæg vedrørende danske erhvervsuddannelser, hvilket siger noget om, hvor højt erhvervsuddannelserne også er på den internationale dagsorden. Formanden takkede afslutningsvis Jan Reitz Jørgensen for sin deltagelse i mødet. Ad dagsordenens pkt. 8 Ændring af flymekanikeruddannelsen. Formanden bemærkede, at det faglige udvalg for flymekanikeruddannelsen har ansøgt om ændring af flymekanikeruddannelsen, herunder nedlæggelse af specialerne flymekaniker (B1) og flymekaniker (B2) samt oprettelse af specialet flymekaniker Undervisningsministeriet har med henvisning til erhvervsuddannelseslovens 21, stk. 3, anmodet REU om en indstilling vedr. nedlæggelse af de to specialer og oprettelse af et nyt. Rådet tiltrådte det faglige udvalgs ansøgning om ændring af flymekanikeruddannelsen uden bemærkninger og bemyndigede formandsskabet til at udforme og sende en indstilling til Undervisningsministeriet vedr. nedlæggelse af de to specialer og oprettelse af et nyt. Ad dagsordenens pkt. 9 Indstilling om nyt medlem i bestyrelsen for Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Ejner K. Holst, LO, bemærkede indledningsvist, at det fremgår af materialet, at REU har modtaget henvendelse fra Ulla Groth, Danske Erhvervsskoler, om, at hun ønsker at udtræde af EVAs bestyrelse, hvor hun er beskikket efter indstilling fra REU. Formanden har efter aftale i formandskabet stillet sig selv til rådighed for at indgå i EVAs bestyrelse i stedet for Ulla i beskikkelsesperioden indtil udgangen af december REU tiltrådte, at formanden indstilles til at blive beskikket som medlem af EVAs bestyrelse i den resterende periode uden yderligere bemærkninger. Ad dagsordenens pkt. 10 Evt. Formanden takkede for et godt møde. 7

Referat af REUs Møde nr. 88 Fredag den 29. august 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 88 Fredag den 29. august 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 88 Fredag den 29. august 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 80 den 20. september 2013. Formanden

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 83 den 31. januar 2014 Formanden bød

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 79 Fredag den 23. august 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 79 Fredag den 23. august 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 79 Fredag den 23. august 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 77 den 20. juni 2013 og møde nr.

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 82 Fredag den 13. december 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 82 Fredag den 13. december 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 82 Fredag den 13. december 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 81 den 11. oktober 2013 Formanden

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 90 Fredag den 10. oktober 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 90 Fredag den 10. oktober 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 90 Fredag den 10. oktober 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 89 den 19. september 2014. Formanden

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 83 Fredag den 31. januar 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 83 Fredag den 31. januar 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 83 Fredag den 31. januar 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 82 den 13. december 2013 Formanden

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning

Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Deltagelse i og afbud til mødet fremgår af vedhæftede afkrydsningsliste. Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse

Læs mere

28. september Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) har ved brev af 28. juni 2016 anmodet REU om indstilling om ovenstående.

28. september Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) har ved brev af 28. juni 2016 anmodet REU om indstilling om ovenstående. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K (Sendt pr. e-mail til stukeko@stukuvm.dk ) Rådet for de Grundlæggende

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 100 Fredag den 11. december 2015 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Referat af REUs Møde nr. 100 Fredag den 11. december 2015 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Referat af REUs Møde nr. 100 Fredag den 11. december 2015 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden. Ejner K. Holst, LO, bød velkommen

Læs mere

Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser

Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Referat af REUs Møde nr. 53 Fredag den 21. maj 2010 Afholdt i Undervisningsministeriet Deltagelse i og afbud til mødet fremgår af vedhæftede afkrydsningsliste.

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 106 Fredag den 23. september 2016 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Referat af REUs Møde nr. 106 Fredag den 23. september 2016 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Referat af REUs Møde nr. 106 Fredag den 23. september 2016 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 105

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 93 Fredag den 23. januar 2015 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 93 Fredag den 23. januar 2015 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 93 Fredag den 23. januar 2015 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 92 den 12. december 2014 Formanden

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2016

Udviklingsredegørelse for 2016 Udviklingsredegørelse for 2016 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: Den 21. september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til mediegrafiker Redegørelsens omfang

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer.

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: Oktober 2017 Udviklingsredegørelse

Læs mere

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00 Bilag 2.2, Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl. 10.00 til 12.00 Tilstede: Joan Prahl, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov,

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Introduktion til dansk kvalifikationsramme for livslang læring. Jan Reitz Jørgensen Undervisningsministeriet - DK

Introduktion til dansk kvalifikationsramme for livslang læring. Jan Reitz Jørgensen Undervisningsministeriet - DK Introduktion til dansk kvalifikationsramme for livslang læring Jan Reitz Jørgensen Undervisningsministeriet - DK Hovedpunkter: Proces for etablering af dansk kvalifikationsramme Formål, principper og opbygning

Læs mere

Sammenhænge mellem godkendelser til at udbyde grundforløbets 1. del og grundforløbets 2. del.

Sammenhænge mellem godkendelser til at udbyde grundforløbets 1. del og grundforløbets 2. del. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 26 1220 København K (Sendt pr. e-mail til: John.Torben.Larsen@stukuvm.dk Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 104 Fredag den 20. juni 2016 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Referat af REUs Møde nr. 104 Fredag den 20. juni 2016 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Referat af REUs Møde nr. 104 Fredag den 20. juni 2016 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Formanden bød velkommen til mødet, og

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2016

Udviklingsredegørelse for 2016 Udviklingsredegørelse for 2016 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: Den 21. september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker Redegørelsens

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 107 Fredag den 14. oktober 2016 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Referat af REUs Møde nr. 107 Fredag den 14. oktober 2016 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Referat af REUs Møde nr. 107 Fredag den 14. oktober 2016 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 106 den

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017

Udviklingsredegørelse for 2017 Udviklingsredegørelse for 2017 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til mediegrafiker 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl til Emne: Referat fra mødet

Referat. Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl til Emne: Referat fra mødet Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede: Nanna Højlund, FOA, formand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov, Danske regioner

Læs mere

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Næste møde i fagligt udvalg er den 18. september. Bemærk temamøde fra kl. 10-14. Deltagere: Peder Ring,

Læs mere

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Implementering Offentliggjort udfoldet tidsplan på uvm.dk

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 102 Fredag den 18. marts 2016 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Referat af REUs Møde nr. 102 Fredag den 18. marts 2016 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Referat af REUs Møde nr. 102 Fredag den 18. marts 2016 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden. Formanden bød velkommen til mødet, og

Læs mere

Møde i SOSU-udvalgsmødet den 7. juni 2007 kl. 13:00 15:30 I Danske Regioner, Dampfærgevej København

Møde i SOSU-udvalgsmødet den 7. juni 2007 kl. 13:00 15:30 I Danske Regioner, Dampfærgevej København Bilag 2.1 Møde i SOSU-udvalgsmødet kl. 13:00 15:30 I Danske Regioner, Dampfærgevej 22 2100 København Ø. Tilstede John Hyrup Jensen, Epos Nanna Højlund, FOA - Fag og Arbejde, formand John Skonberg, Danske

Læs mere

Referat af Danske SOSU-skolers bestyrelsesmøde d kl

Referat af Danske SOSU-skolers bestyrelsesmøde d kl Referat af Danske SOSU-skolers bestyrelsesmøde d. 24.10.2013 kl. 8.30-14.00 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Opfølgning på seneste referat På det seneste bestyrelsesmøde blev foreningens

Læs mere

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT HK præsentation 1 2 VISION FOR FREMTIDENS ERHVERVSUDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSERNES UDVIKLING EUD REFORM

Læs mere

Referat fra Fælles LUU møde den 4/4, Ingemannsvej 61, 4200 Slagelse

Referat fra Fælles LUU møde den 4/4, Ingemannsvej 61, 4200 Slagelse Referat fra Fælles LUU møde den 4/4, 2016. Ingemannsvej 61, 4200 Slagelse Referent: Merete Frank Christensen Tilstede: Marianne Frederiksen, Ulla Mikkelsen, Åse Høybye, Helle Hjarsø, Karin Andersen, Anne

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1)

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Etablering af praktikcentre Praktikcentre er koordinerende enheder på erhvervsskoler. Centrene får ansvar for at sikre den samlede uddannelse for elever,

Læs mere

Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti

Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti Gert Nielsen Undervisningsministeriet Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Praktikcentre og uddannelsesgaranti Evaluering

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

Udviklingsredegørelser for 2017

Udviklingsredegørelser for 2017 Udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse 2017 for Handelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016 Det faglige udvalgs navn: Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS) Dato: 21. sept. 2015 Udviklingsredegørelse

Læs mere

Indkaldelse til møde i FUHA den 2. februar 2009

Indkaldelse til møde i FUHA den 2. februar 2009 Til Per Kristian Jansen, formand, Danske Regioner Anne Dalhberg, Teknisk Landsforbund Heidi Leen, FOA Lene Nielsen, FOA Michael Bille, Danske Regioner Randi Wetke, Danske Regioner (afbud) Lotte Meilstrup,

Læs mere

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR 10. marts 2016 Deltagere: Flemming Kronsten, formand Gert Jørgensen, næstformand Carsten Bloch Nielsen, næstformand Marianne Sumborg, arbejdsmarkedsdirektør AMK Øst Helle Klein, AMK Øst (referent) Dagsorden

Læs mere

NOTAT. Orientering om aftale om reform af erhvervsuddanne l- serne. Den 26. februar 2014. Sags ID: SAG-2013-05765 Dok.ID: 1822010

NOTAT. Orientering om aftale om reform af erhvervsuddanne l- serne. Den 26. februar 2014. Sags ID: SAG-2013-05765 Dok.ID: 1822010 NOTAT Orientering om aftale om reform af erhvervsuddanne l- serne Den 26. februar 2014 Sags ID: SAG-2013-05765 Dok.ID: 1822010 Indhold Orientering om aftale om reform af erhvervsuddannelserne... 1 Aftalens

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Referat af 28. møde i Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) onsdag den 18. december 2013

Referat af 28. møde i Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) onsdag den 18. december 2013 Rådet for Voksen og Efteruddannelse (VEU-rådet) Sekretariatet Den 25. februar 2014 Referat af 28. møde i Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) onsdag den 18. december 2013 Mødet var indkaldt

Læs mere

Punkt 6 om udviklingen i neurofysiologispecialet indledte mødet.

Punkt 6 om udviklingen i neurofysiologispecialet indledte mødet. Referat af møde i FUHA, team neurofysiologi den 15. september kl. 14.30 16.00 Til stede: Per Kristian Jansen, Danske Regioner Birgit Andersen, Danske Regioner Heidi Leen, FOA Anita Bak Johansen, FOA Lotte

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xx 2016 om ændring af Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT Til stede: Afbud: Claus Agø Hansen, Jannie Arge, Søren Bach-Petersen, Bonnie Blirup, Kirsten Møller Christensen, Henrik Lytsen,

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område 04-02-2014, kl. 08:30 10:00 Bredahlsgade 3A, Handelsskolen Merete Christoffersen Til stede / afbud / fraværende uden afbud

Læs mere

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 Rådet for Ungdomsuddannelser - unge, der ikke tager den lige vej til uddannelse DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 18. juni 2015 BTF Dok ID: 61587 Dagsorden 1. Velkomst ved formanden

Læs mere

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING Torsdag den 18. januar kl. 10-12 Dansk Mode & Textil Birk Centerpark 38 7400 Herning Deltagere Formand Jannie Andersen, 3F Næstformand Jette Lindgaard, DMT Benedikte

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

1 Hensynet til sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer

1 Hensynet til sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer Projektbeskrivelse Evaluering af praktikcentre Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om at gennemføre en evaluering af praktikcentrene, der er etableret på 50 erhvervsskoler

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Tid 18. marts 2015 kl. 14.30 16.00 Sted SOSU Nord, På Sporet 8, 9000 Aalborg, lokale 1.046 (henv. i informationen) Mødedeltagere:

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere

Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014

Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014 Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014 Social- og Sundhedsskolerne i Region Syddanmark samt Region Syddanmark og kommuner i Region Syddanmark har med interesse modtaget

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 18. marts 2015 kl. 12.30 14.00 Sted Aalborg Kommune, ældre- og sundhed, Storemosevej 17-21, Mødelokale 5 (kælderen

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Aktstykke nr. 160 Folketinget 2013-14 160 Undervisningsministeriet. København, den 30. september 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

4) Forretningsorden Bilag 4.1 Notat om ajourføring af forretningsorden Bilag 4.2 Ny forretningsorden med ændringer

4) Forretningsorden Bilag 4.1 Notat om ajourføring af forretningsorden Bilag 4.2 Ny forretningsorden med ændringer Referat fra møde i Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen torsdag den 28. jan. 2010 kl. 9 11 i SEVU, Ny Vestergade 17, 3. th., 1471 Kbh. K Tilstede: Nanna

Læs mere

Øje på uddannelse. Juridisk responsum om uddannelsesgarantien

Øje på uddannelse. Juridisk responsum om uddannelsesgarantien Øje på uddannelse Juridisk responsum om uddannelsesgarantien Øje på uddannelse, 2010/06 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D, 2300 København S E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Web:

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann København den 18. oktober 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

Statistik og dokumentation

Statistik og dokumentation Statistik og dokumentation Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis, Odense 2. marts 2015 Laura Girotti Program : Orientering om foreløbige planer med DVH for erhvervsuddannelserne Statistik

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning Viborg Rådhus mødelokale M5, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg Deltagere:

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat

Viborg Ældreråd. Referat Referat Mødedato: Onsdag den 5. november 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Rådhuset Prinsens Alle 5 8800 Viborg Leo Larsen, Jette Norup, Anny

Læs mere

Referat fra møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat fra møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Gentofte Referat fra møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 3. juni 2014 Til stede Ikke til stede Søren Heisel (Gentofte Kommune) Arne E. Jørgensen (AC) Aviva Steinbock (DA) Ellen Margrethe Andersen

Læs mere

Uddannelsesforbundets udspil til en reform af erhvervsuddannelserne

Uddannelsesforbundets udspil til en reform af erhvervsuddannelserne Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 281 Offentligt Uddannelsesforbundets udspil til en reform af erhvervsuddannelserne - set med praktikernes øjne Nørre Farimagsgade 15 1364 København

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT Til stede: Claus Agø Hansen, Jannie Arge, Søren Bach-Petersen, Bonnie Blirup, Kirsten Møller Christensen, Henrik Lytsen, Ole Marker,

Læs mere

Referat fra møde i LUU - PA

Referat fra møde i LUU - PA Referat fra møde i LUU - PA Dato: Onsdag den 21. oktober 2015 Kl. 10.00 14.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Medlemmer: Formand; Kim Henriksen, FOA Herning (KH) Jens Ole Koch,

Læs mere

Referat af 6. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) onsdag den 9. november 2011

Referat af 6. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) onsdag den 9. november 2011 02-12-2011 Sag nr. 09/1736 Dokumentnr. 54388/11 Thomas Birk Andersen Tel. 24 47 35 75 Referat af 6. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) onsdag den 9. november 2011 E-mail: tad@regioner.dk

Læs mere

Udbudsrunden Udbudsrunden 2017

Udbudsrunden Udbudsrunden 2017 Udbudsrunden 2017 Udbudsrunden 2017 Udbudsrunden 2017 De nuværende godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelsernes grundog hovedforløb samt godkendelser til at være praktikcenter har virkning frem til

Læs mere

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog November 2015 Uddannelsesnævnet De faglige udvalgs delegering til de lokale uddannelsesudvalg Den 1. august 2015 trådte en reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Svend Berg, Herdis Poulsen. Sekretariatet: Per Clausen, Kristi Maire Rammo, Lise Bjerregaard. Opfølgning på Justering af detailhandelsuddannelsen

Svend Berg, Herdis Poulsen. Sekretariatet: Per Clausen, Kristi Maire Rammo, Lise Bjerregaard. Opfølgning på Justering af detailhandelsuddannelsen Møde 3/2012 13. september 2012 Referat Formandskabet og Driftsudvalget / Detail Tilstede: Afbud: Svend Berg, Herdis Poulsen. Sekretariatet: Per Clausen, Kristi Maire Rammo, Lise Bjerregaard. Gorm Johansen,

Læs mere

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT Til stede: Søren Bach-Petersen, Bonnie Blirup, Kirsten Møller Christensen, Nanna Lindstrøm Hessel, Henrik Lytsen. Birgit Thorup,

Læs mere

Referat. 46. bestyrelsesmøde Danske Erhvervsskoler-Bestyrelserne 8. januar 2015

Referat. 46. bestyrelsesmøde Danske Erhvervsskoler-Bestyrelserne 8. januar 2015 Referat 46. bestyrelsesmøde Danske Erhvervsskoler-Bestyrelserne 8. januar 2015 Kl. 09.00 10.15: Bestyrelsen deltager i åbningen af Skills i Bella Centret. Der er reserveret pladser til bestyrelsen. Umiddelbart

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

Til ansøgere om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden

Til ansøgere om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden Til ansøgere om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden 2017 Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: Regionsrådene Kopi: Det faglige udvalg Udbudsrunden 2017:

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 71 Fredag den 14. september 2012 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning

Referat af REUs Møde nr. 71 Fredag den 14. september 2012 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning UDKAST Referat af REUs Møde nr. 71 Fredag den 14. september 2012 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Deltagelse i og afbud til mødet fremgår af vedhæftede afkrydsningsliste. Ad dagsordenens

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

UG september 2014

UG september 2014 30. september 2014 jbn Resume fra møde i UG 7 Afholdt den 16. september 2014 kl. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, lilla mødelokale Ved mødet deltog: Birgitte Winge Jonas Pedersen

Læs mere

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Undervisningsministeren præsenterede 2. oktober regeringens udspil til en kommende erhvervsuddannelsesreform.

Læs mere

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT Til stede: Afbud: Claus Agø Hansen, Søren Bach-Petersen, Bonnie Blirup, Kirsten Møller Christensen, Nanna Lindstrøm Hessel, Henrik

Læs mere

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler Sagsbehandlerhåndbog

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftaler Sagsbehandlerhåndbog April 2017 Uddannelsesnævnet De faglige udvalgs delegering til de lokale uddannelsesudvalg Den 1. august 2015 trådte en reform af erhvervsuddannelserne i kraft,

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 10.december 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Diverse spørgsmål på merkantil - stillet

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars REFERAT FOR BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 21. SEPTEMBER 2006 KL. 16.00 PÅ AARS RÅDHUS Indholdsfortegnelse 16 Orientering om budget 2007 17 Produktionsskolen

Læs mere

Notat 19. august 2016 J-nr.: /

Notat 19. august 2016 J-nr.: / Notat 19. august 2016 J-nr.: 82579 / 2324233 Orientering om: Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og om praktikpladser Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i

Læs mere

Referat af møde i Dialogforum den 17. september september 2014 Sags nr.: K.391

Referat af møde i Dialogforum den 17. september september 2014 Sags nr.: K.391 Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Referat af møde i Dialogforum den 17. september

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 77 Torsdag den 20. juni 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning

Referat af REUs Møde nr. 77 Torsdag den 20. juni 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Referat af REUs Møde nr. 77 Torsdag den 20. juni 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Deltagelse i og afbud til mødet fremgår af vedhæftede afkrydsningsliste. Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse

Læs mere

Referat af. Social- og Sundhedsskolen i Århus

Referat af. Social- og Sundhedsskolen i Århus GrundlÆggende Socialog Sundhedsuddannelser Den 7. december 04 J.nr.: 5.01.02 Sagsbehandler: kol Referat af Møde i Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser den 2. december 2004 Social-

Læs mere

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 1 22.maj 2014 Kl. 17.00-19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab Sted: Milnersvej 48, Hillerød, Mødelokale 1 Afbud: Kirsten Jensen

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2014 Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse) den 24. februar 2014 Uddannelse Punkt 1: Effektiv

Læs mere

Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland

Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland Onsdag d.02.10.2013. Referent: Merete Frank Christensen 1. Opgørelse over frafald på SSH- og SSA-uddannelsen. SOSU Sjælland har fået lavet en opgørelse over

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann Jette Lindberg København den 6. juni 2017 3F-repræsentanter: Vinni Nørgaard Benedikte Maul Andersen Jannie Andersen Connie

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne - euv

Erhvervsuddannelse for voksne - euv Erhvervsuddannelse for voksne - euv Elevplanskonferencen 22. og 23. september 2014 Jakob Overgaard Jørgensen Fuldmægtig Undervisningsministeriet Side 1 Disposition Udfordringer for de voksne Formål med

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V København den 4. december 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere