Bacheloruddannelse i international shipping Copenhagen Business School. Ny uddannelse, Ny uddannelse, 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bacheloruddannelse i international shipping Copenhagen Business School. Ny uddannelse, 2013. Ny uddannelse, 2013"

Transkript

1 Bacheloruddannelse i international shipping Copenhagen Business School Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sagsbehandling... 4 Indstilling... 5 Begrundelse... 6 Grundoplysninger... 8 Uddannelsens kompetenceprofil... 9 Uddannelsens struktur Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet. 16 Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kriterium 5: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen Bilag 1: Institutionens system for kvalitetssikring Indstilling til UI for bacheloruddannelsen i international shipping Oplysninger til UI om bacheloruddannelsen i international shipping

3 Indledning Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af uddannelsen. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution. Den faglige vurdering, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af Danmarks Akkrediteringsinstitution med støtte fra et akkrediteringspanel. Danmarks Akkrediteringsinstitution har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af panelets faglige vurderinger. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Akkrediteringspanelet har vurderet uddannelsen ud fra de kriterier som fremgår af akkrediteringsbekendtgørelsen 1 og Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (UI) træffer afgørelse om uddannelsens juridiske forhold 2 på baggrund af Akkrediteringsrådets indstilling. Akkrediteringsrapporten består af fire dele: - Danmarks Akkrediteringsinstitutions indstilling til Akkrediteringsrådet - Grundoplysninger om uddannelsen, uddannelsens kompetenceprofil og struktur - Den faglige vurdering af uddannelsen - Indstilling og oplysninger til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering ACE Denmark blev pr. 1. juli 2013 til Danmarks Akkrediteringsinstitution, som beskæftiger sig med akkreditering af hele det videregående uddannelsesområde. 1 Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (Akkrediteringsbekendtgørelsen) 2 Uddannelsens tilskudsmæssige placering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UI-forhold) 3

4 Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Der er nedsat et akkrediteringspanel som del af sagsbehandlingen. Akkrediteringspanelet er sammensat af personer, som har en indgående forståelse for undervisning og forskning inden for fagområdet, uddannelsestilrettelæggelse og forholdene på arbejdsmarkedet. Akkrediteringspanelet for bacheloruddannelsen i international shipping består af en kernefaglig ekspert og en aftagerrepræsentant. Kernefaglig ekspert Arne Jensen har siden 1996 været Research Fellow og professor i transportøkonomi og logistik ved Göteborg Universitet. Inden dette var han professor mso i marketing og lektor i handel. Arne Jensen er nu ansat som professor emeritus, men han er stadig aktiv forsker, leder en række forskningsprojekter og er hovedvejleder for ph.d.-studerende. Aftagerrepræsentant Remmi Edelbo Pedersen er Head of Global Operations i Torm og uddannet officer i Søværnet. Han er tidligere Chef for kystredningstjenesten og har endvidere arbejdet som Europæisk udviklings koordinator (International Maritime Rescue Federation). Datoer i sagsbehandlingen Ansøgning modtaget 1. maj 2013 Eventuel indhentning af supplerende dokumentation Supplerende dokumentation 17. juni 2013 vedr. sammenhængen mellem kompetenceprofilen og kvalifikationsrammen og sammenhængen mellem læringsmålene og kompetenceprofilen. Supplerende dokumentation modtaget 19. august 2013 vedr. kursusbeskrivelser, forskningsmiljø og samarbejdsaftale med SMU Supplerende oplysninger vedr. valgfag modtaget 29. august 2013 Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 27. september 2013 Høringssvar modtaget 11. oktober 2013 Kriterium 2 Følgende vurderinger er ændret på baggrund af universitetets høringssvar: - Før høringen vurderede akkrediteringspanelet, at der ikke i tilstrækkelig grad var sammenhæng mellem forskningsområderne tilknyttet uddannelsen og uddannelsens fagelementer. Det eksisterende maritime forskningsmiljø blev vurderet at være begrænset i sit forskningsmæssige fokus og til ikke i tilstrækkelig grad at dække alle uddannelsens kerneområder. Vurderingen er ændret, fordi universitetet har redegjort for, hvordan forskningsforankringen af uddannelsens fag styrkes og organiseres. Vurderingen af kriterium 2 er på den baggrund ændret fra ikke tilfredsstillende til delvist tilfredsstillende. 4

5 Indstilling På baggrund af de ændrede vurderinger af kriterium 2, er indstillingen ændret fra afslag til positiv akkreditering Sagsbehandling afsluttet 30. oktober 2013 Dato for Akkrediteringsrådets møde 15. november 2013 Bemærkninger Det bemærkes, at væsentlige dele af dokumentationen er sendt som supplerende oplysninger og høringssvar. 5

6 Indstilling Indstilling Kriterievurderinger Positiv akkreditering Tilfredsstillende Afslag på akkreditering Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Begrundelse Bacheloruddannelsen i international shipping indstilles til positiv akkreditering. Det er vurderingen, at uddannelsen på tilfredsstillende vis opfylder kriterierne for: - Det samfundsmæssige behov for uddannelsen (kriterium 1) - Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte (kriterium 3) - Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse (kriterium 4) - Løbende kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 5) Det er vurderingen, at uddannelsen på delvist tilfredsstillende vis opfylder kriteriet for: - Forskningsbaseret uddannelse (kriterium 2), da forskningsmiljøet er under udvikling og endnu ikke dækker alle uddannelsens kerneområder. Universitetet har dog på tilfredsstillende vis redegjort for uddannelsens organisatoriske ramme, som sikrer en bredere forskningsdækning ved hjælp af eksterne undervisere og ressourcepersoner. Universitetet har endvidere fremlagt handlingsplaner og aktiviteter, som sikrer fagenes forskningsforankring ved uddannelsens opstart i Indstillingen sker på baggrund af en analyse af universitetets proces med udvikling af uddannelsen og en analyse af det samfundsmæssige behov. Der er foretaget en analyse af antallet problemer og deres karakter, herunder om problemerne er forbundne, og i hvilken grad universitetet har igangsat initiativer til at løse problemerne. Bacheloruddannelsen i international shipping er en erhvervsøkonomisk uddannelse, som sigter mod at uddanne arbejdskraft til shippingindustrien. Uddannelsen har et klart erhvervssigte, og der er dokumenteret et samfundsmæssigt behov for uddannelsen. Universitetet har i processen inddraget relevante aftagere og har anvendt dialogen i udviklingen af uddannelsen. Uddannelsen baserer sig på universitetets maritime forskningsmiljø, som består af en aktiv kerne af forskere. Universitetet samler og koordinerer maritime forsknings- og uddannelsesaktiviteter gennem den koordinerende netværksenhed CBS Maritime (oprettet marts 2013). Forskningsmiljøet er under udvikling og dækker endnu ikke i tilstrækkelig grad alle uddannelsens kerneområder, dog har universitetet igangsat målrettet strategiarbejde for at styrke den maritime forskning. Et større maritimt forskningsprogram med ekstern fondsfinansiering igangsættes Der er desuden redegjort for, hvordan uddannelsens organisatoriske ramme sikrer og udvikler den maritime forskning, som uddannelsens maritime fag baserer sig på. Universitetets nuværende forskningsmiljø, de samlede planer om øget forskningsindsats, samt implementeringen af planer, ligger til grund for vurderingen af uddannelsens forskningsbasering. Der er sammenhæng mellem uddannelsens kompetenceprofil og erhvervssigte. Uddannelsens titel svarer til kompetenceprofilen, og der er endvidere sammenhæng mellem kompetenceprofilen og fagelementernes læringsmål. Samlet set er uddannelsen tilrettelagt med faglig progression fra første til sidste semester. 6

7 Universitetets kvalitetssikringssystem er i ørigt velfungerende og vil være med til at sikre kvaliteten og relevansen af uddannelsen. 7

8 Grundoplysninger Udbudssted Uddannelsen skal udbydes i København Sprog Undervisningen vil foregå på engelsk Hovedområde Uddannelsen hører under det samfundsvidenskabelige hovedområde Antal forventede studerende 60 Uddannelsen ønskes udbudt første gang 1. september 2014 Uddannelsen erstatter helt eller delvist en eksisterende uddannelse? Nej 8

9 Uddannelsens kompetenceprofil BSc in International Shipping and Trade Viden og forståelse - Basic business economics, finance, management and marketing - Basic Process Management both general and industry specific - Knowledge regarding shipping laws and restrictions - Practice knowledge and experience and the line between theories and models and the shipping company in reality - An understanding of how cultural differences affect and create challenges in the shipping industry - Understanding the basic Maritime Economics and the dynamics behind. - Understanding the historical development of the shipping industry and companies and how the growth of such companies are characterized - Understand the implications of and functions of shipping finance and asset management - Understanding the disciplines in an international context Færdigheder - Apply and assess the basic business economic models and tools - Apply quantitative and qualitative methods in relation to business economics challenges in the shipping industry - Identify legal issue between the various agents in the shipping industry and apply the appropriate theories - Manage and optimize the supply chain and operations without loosing the holistic view of the shipping industry where all steps are closely aligned. - Manage the finance of a shipping department - Choose the relevant analysis and solutions model in relation to industry challenges and business cycles and assess the choice - Develop appropriate strategies to adapt to the ever changing business environment of the shipping industry - Communicate on high level English, written as well as oral, including about shipping relevant subjects Kompetencer - Analyse the shipping company in its context and understand the complexity of world trade and the drivers behind supply and demand in the maritime sector - Conduct analysis with both quantitative and qualitative methods - Analyse the economic, organizational, managerial and societal effect on the shipping company in different scenarios including risk analysis and opportunity analysis - Understand and accommodate the challenges working across organizational, cultural and/or national markets imposes - Collaborate in groups in projects and processes across disciplines - Independently identify shipping and business specific issues and conduct solution oriented analysis (oversigt over uddannelsens kompetenceprofil, uddrag fra supplerende oplysninger 17. juni) 9

10 Uddannelsens struktur Bachelor i international shipping er en engelsksproget uddannelse, som giver de studerende en grundlæggende viden om de økonomiske mekanismer i en shippingvirksomhed og shippingindustriens samspil med international handel. De første to år af uddannelsen består af grundlæggende kurser, hvorefter de studerende på uddannelsens tredje år kan vælge mellem udlandsophold eller internship ved rederivirksomhed. Course ECTS 1st year Maritime Economics 1 7,5 Statistics 7,5 Cultural communication and awareness 7,5 Microeconomics 7,5 Maritime Law 1 7,5 Financial Accounting 7,5 Global Marketing 7,5 Maritime Economics 2 7,5 2nd year Corporate finance 7,5 Operations and logistics 7,5 Ship knowledge 7,5 Organizational analysis 7,5 Risk Management 7,5 Electives 7,5 Shipping Finance and Asset Management 7,5 Business Research Methodology 7,5 3rd year Internship 1 7,5 Maritime Law 2 7,5 Internship 2 7,5 Electives 7,5 Maritime Strategy 7,5 Internship 3 7,5 Bachelor project 15 Total 180 (Studieordning) 10

11 På uddannelsens tredje år kan de studerende vælge mellem udlandsophold eller internship ved rederivirksomhed. Skemaet nedenfor viser uddannelsens struktur, såfremt de studerende vælger udveksling på tredje år. Course ECTS 1st year Maritime Economics 1 7,5 Statistics 7,5 Cultural communication and awareness 7,5 Microeconomics 7,5 Maritime Law 1 7,5 Financial Accounting 7,5 Global Marketing 7,5 Maritime Economics 2 7,5 2nd year Corporate finance 7,5 Operations and logistics 1 7,5 Ship knowledge 7,5 Organizational analysis 7,5 Risk Management 7,5 Operations and logistics 2 7,5 Shipping Finance and Asset Management 7,5 Business Research Methodology 7,5 3rd year Exchange Electives 7,5 Maritime Law 2 7,5 Electives 7,5 Electives 7,5 Maritime Strategy 7,5 Electives 7,5 Bachelor project 15 Total 180 (Studieordning) 11

12 Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 1 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Begrundelse Karakteristik af processen Copenhagen Business School (CBS) besluttede i starten af 2013 at oprette en erhvervsøkonomisk bacheloruddannelse inden for shipping. Forslaget til uddannelsen er en følge af universitetets deltagelse i Uddannelsesministeriets arbejde for at fremme de danske videregående uddannelser indenfor shippingsektoren. Udviklingen af uddannelsen blev igangsat på initiativ fra universitetets ledelse. I februar 2013 nedsatte ministeriet en arbejdsgruppe, som havde til formål at udarbejde et forslag til etableringen af en shippinguddannelse på bachelorniveau. Ministeriets arbejde for at styrke de maritime uddannelser skal ses i sammenhæng med regeringens vækstplan for Det Blå Danmark, hvor der sættes fokus på at højne uddannelsesniveauet for ansatte i shippingindustrien (Plan for growth in the Blue Denmark 2012). Universitetets repræsentant deltog som part i ministeriets arbejdsgruppe. Universitetets ledelse drøftede muligheden for at oprette en bacheloruddannelse i sammenhæng med ministeriets initiativer og universitetets deltagelse i ministeriets arbejdsgruppe. I april og maj 2013 blev der afholdt to møder med deltagelse af CBS, de danske skibsrederier og rederiforeningen, hvor det endelige forslag til bacheloruddannelsen blev drøftet. Her forholdt aftagerne sig til uddannelsens kompetenceprofil, struktur og indhold. Det er på baggrund af denne dialog med aftagere, at uddannelsesforslaget blev endeligt udarbejdet. Sammenhæng mellem kompetenceprofil og erhvervssigte Bacheloruddannelsen i international shipping er en erhvervsøkonomisk uddannelse, som sigter mod at uddanne arbejdskraft til shippingindustrien. Uddannelsen giver de studerende grundlæggende viden om de økonomiske mekanismer i en shippingvirksomhed og shippingindustriens samspil med international handel. Dimittenderne vil være i stand til at analysere data og dermed identificere problemer og udfordringer for virksomheden. Bachelorerne kan varetage forskellige stillingstyper inden for shippingbranchen som for eksempel: Trade manager, sales manager, process manager, trade analyst, project coordinator, operation manager og chartering manager. Dimittenderne vil også kunne finde ansættelse inden for virksomheder med en stor vægt af aktiviteter inden for international transport eller i offentlige instanser, som f.eks. erhvervsministeriet (ansøgning, s.3). Akkrediteringspanelet har sammenholdt de nævnte stillingstyper med kompetenceprofilen og vurderer, at der er overenstemmelse mellem de nævnte jobfunktioner og kompetenceprofilen. Den danske shippingindustri er kendetegnet ved et relativt begrænset jobmarked. CBS har derfor imødekommet aftagernes ønske om en bred uddannelse, som åbner op for forskellige jobmuligheder og videreuddannelse alt afhængig af valget af overbygning. Bachelorerne vil være i stand til at varetage de nævnte shippingstillinger umiddelbart efter uddannelsen, men der vil også være muligheder for at læse videre på en kandidatuddannelse. Det kan f.eks. være MSc in Economics and Business Administration eller MSc in Finance and Management, som giver bredere 12

13 kompetencer. Universitetet forventer, at dimittenderne naturligt vil søge ind på CBS s masteruddannelse (MBA) i shipping og logistik efter at have været på arbejdsmarkedet i en årrække (ansøgning, s.4). Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem uddannelsens kompetenceprofil og erhvervssigte. Beslægtede uddannelser og beskæftigelse Bacheloruddannelsen i international shipping er den første shippinguddannelse på bachelorniveau i Danmark. Beslægtede shippinguddannelser består af to uddannelser: Den internationale shippinguddannelse (Danmarks Rederiforening) Uddannelsen er privat udviklet og finansieret. Der er tale om en 2 årig traineeuddannelse, som veksler mellem teoretisk uddannelse og praktik i en virksomhed (rederi eller skibsmægler). Uddannelsen startede i august 2012, hvor det første hold bestod af 38 elever fra over 10 forskellige nationaliteter. Kontoruddannelse i shipping (Erhvervsakademi Sydvest) En 2 årig uddannelse som veksler mellem skoleophold og praktik i virksomhederne. Der kan udvides med to fag på VVU niveau. CBS har i vurderingen af arbejdsmarkedssituationen vedlagt ledighedstal fra beslægtede HA uddannelser ved universitetet og fra cand.merc uddannelser generelt. Tallene viser, at langt de fleste bachelorer fortsætter på en cand.merc uddannelse (universitetets gennemsnitsberegning viser, at 89,5% af HA uddannede fortsætter på kandidatuddannelse 4-19 mdr. efter bachelorgraden). Ledighedsfrekvensen for cand.merc. vurderes at være på et tilfredsstillende niveau. Nyuddannedes aktivitet 4-19 måneder efter fuldførelse. Kandidat, samfundsvidenskab, cand.merc. År Ledighed Total for landet % % % % Akkrediteringspanelet vurderer, at arbejdsmarkedssituationen for beslægtede uddannelser sandsynliggør et behov for dimittender med uddannelsens kompetenceprofil. Involvering af interessenter Universitetets ledelse har været involveret i udviklingsprocessen og har taget den endelige beslutning om uddannelsesforslaget (ansøgning, s.2). Universitetet deltog i februar og marts 2013 i ministeriets arbejdsgruppe om etablering af en dansk shippinguddannelse på bachelorniveau. Udviklingen af uddannelsen har været en kort og intensiv proces, som er fundet sted fra februar til april Oversigten nedenfor viser de relevante møder, hvor interessenter har været i dialog med ministeriet og CBS om etableringen af en shippinguddannelse på bachelorniveau: 26. februar 2013 Ministeriet afholder møde om etablering af en shippinguddannelse på bachelorniveau og der nedsættes arbejdsgruppe. Til stede er repræsentanter for rederier og repræsentanter fra forskellige uddannelsesinstitutioner. 19. marts 2013 Arbejdsgruppen afholder møde om etableringen af en ny bacheloruddannelse i shipping 13

14 10. april 2013 CBS afholder møde med aftagerrepræsentanter om uddannelsesforslaget 18. april 2013 CBS afholder andet møde med aftagerrepræsentanter Den 10. april 2013 holdt CBS et møde med aftagere om forslaget til uddannelsen. Her deltog repræsentanter fra følgende rederier: Maersk Tankers, Norden, Ultrabunk, J. Lauritzen, Torm, samt en repræsentant for Rederiforeningen. På mødet præsenterer universitetet to modeller, som gør det muligt at oprette en shippinguddannelse på bachelorniveau: 1) Muligheden for at tone HA almen hen imod en shipping uddannelse. 2) Oprettelse af en ny uddannelse i international shipping. Der vil her være et større optag af studerende og med mulighed for frivillig udveksling ved Singapore Management University. Repræsentanterne for shippingindustrien drøftede de to modeller og anbefalede model 2, da denne model bedst kunne rumme de elementer, som erhvervet efterspørger (Notat fra møde den 10. april 2013). Akkrediteringspanelet vurderer på samme måde, at en toning af en HA almen uddannelse ikke vil give samme kompetenceprofil inden for international shipping. Den 18. april 2013 holdt CBS endnu et møde med aftagere om uddannelsen. Her præsenterede CBS det første forslag til en kompetenceprofil og uddannelsens struktur og indhold. Skibsrederiernes repræsentanter var generelt tilfredse med kompetenceprofilen, men foreslog at tilføre flere shipping relaterede kompetencer, som for eksempel viden om process management og shipping finance (Minutes of Meeting in Danish Shipowners, 18. april 2013). Rederiernes repræsentanter ønskede derudover, at shippingperspektivet blev skærpet i flere fagelementer. Et eksempel er faget Logistics and operational management, hvor aftagere vurderede, at der var behov for flere kurser med henblik på at opnå tilstrækkelig viden om området. Derudover anbefalede aftagere, at faget Maritime Law blev udvidet og koblet til praksis (ansøgning, s.7). Uddannelsens tilrettelæggere har efter dialogen med aftagerne revideret kompetenceprofilen og studieordningen. Uddannelsens fokus på maritim lovgivning er skærpet ved hjælp af kurset Maritime Law 2, som er placeret på tredje år i sammenhæng med internships. Placeringen af kurset på tredje år medvirker til, at de studerende har bedre muligheder for at koble teori om maritim lovgivning til praksis. Aftagerrepræsentanterne har på møderne den 10. og 18. april modtaget skriftlig og mundtlig information om bacheloruddannelsen. Det fremgår dog ikke tydeligt af ansøgningen, hvilken form for information aftagerne har modtaget om uddannelsen - ud over uddannelsens kompetenceprofil. Universitetet redegør ikke nærmere for aftagernes informationsgrundlag i udviklingsprocessen. Universitetet forventer et optag på omkring 60 studerende om året og har en minimumsramme på 40 studerende (Bilag, Uddannelsesoplysninger). De danske skibsrederier kan ikke forpligte sig til, at de fremover aftager alle studerende fra uddannelsen (Bilag kriterium 1, referat af møde den 10. april 2013). Maersk Line estimerer et behov for bachelorer årligt og de øvrige medlemsrederier i Danmarks Rederiforening estimerer mellem Rederierne opfordrer desuden til en fælles kommunikation til de fremtidige studerende i forbindelse med rekruttering til uddannelsen. CBS har i tilrettelæggelsen af uddannelsen taget hensyn til, at rederierne ikke kan aftage alle bachelorer. Uddannelsen er tilrettelagt med to års grundlæggende kurser, hvorefter de studerende kan vælge mellem internship ved rederivirksomhed og udveksling ved et universitet i udlandet efter eget valg (ansøgning, s.8). Repræsentanterne på mødet 18. april 2013 tilkendegiver, at de har interesse i at deltage i CBS Advisory Board for uddannelsen (Minutes of Meeting in Danish Shipowners, 18. april, 2013). Akkrediteringspanelet 14

15 bemærker i den forbindelse, at sammensætningen af uddannelsens Advisory Board kan gøres bredere. Der er en god repræsentation fra HR afdelingerne i rederierne, men det kunne også være relevant at inddrage repræsentanter fra industrien koblet til shipping eller repræsentation fra større havnevirksomheder. Akkrediteringspanelet vurderer, at relevante interessenter har været involveret i universitetets udviklingsproces. Universitetets udviklings- og kvalitetssikringsproces I Danmark findes ingen merkantil bacheloruddannelse inden for shipping. De danske rederier har primært dækket behovet for arbejdskraft ved hjælp af private trainee-uddannelser. Rederierne har tilkendegivet over for Uddannelsesministeriet, at der er behov for at højne uddannelsesniveauet inden for shippingindustrien. Universitetets ledelse har taget beslutningen om uddannelsesforslaget på baggrund af Uddannelsesministeriets initiativer og regeringens vækstplan for Det Blå Danmark. Der er i vækstplanen identificeret et behov for at højne kompetencerne blandt shippingmedarbejdere til bachelorniveau. CBS har i processen inddraget repræsentanter for de danske rederier ved to møder den 10. og 18. april Uddannelsens tilrettelæggere har efter dialogen med aftagere revideret uddannelsens studieordning og kompetenceprofil. Samlet set har universitetet inddraget relevante interessenter og har anvendt dialogen i den videre udvikling af uddannelsen. Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Ansøgning, s.1-10 Bilag (kriterium 1) - Beslutningsreferat 26. februar 2013 vedr. etablering af shippinguddannelse (Uddannelsesministeriet) - Referat af møde i arbejdsgruppe 19. marts 2013 (Uddannelsesministeriet) - Notat fra møde 10. april Referat af møde 18. april Plan for Growth in the Blue Denmark (Erhvervs og vækstministeriet, december 2012) 15

16 Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet Kriterium 2 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Begrundelse Sammenhæng mellem forskningsområder og uddannelsens fagelementer Uddannelsen er organiseret efter CBS matrixstruktur, hvor undervisning og planlægning af curriculum varetages decentralt i faglige miljøer på relevante institutter. Studienævnet har det overordnede ansvar for indholdet og kvaliteten af uddannelsen (høringssvar s.5, 11. oktober 2013). De fagansvarlige på uddannelsens 18 fag er ansatte på 10 institutter: - Department of Innovation and Organizational Economics (INO) - Department of Management, Politics and Philosophy (LPF) - Institut for Regnskab og Revision (RR) - Department of International Economics and Management (ECON) - Department of Operations Management (PEØ) - Juridisk Institut (JUR) - Department of Finance (FI) - Department of Intercultural Communication and Management (IKL) - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ) - Institut for International Økonomi og Ledelse (INT) Den maritime forskning samles og koordineres gennem forskningsplatformen CBS Maritime, som blev etableret den 1. marts Formålet er at styrke og samle maritim forskning og uddannelse på CBS. Platformen skal integrere alle forsknings-, undervisnings- og kommunikationsaktiviteter indenfor det maritime område (Strategy for CBS Maritime ). Der er udpeget en director og co-director, som er ansvarlige for udviklingen af CBS Maritime, og der er nedsat en styregruppe, som koordinerer aktiviteterne. CBS Maritime har desuden et Advisory Board med repræsentation fra et bredt udsnit af den maritime sektor i Danmark og udlandet. Advisory Board'et mødes med CBS Maritime to gange årligt med det formål at diskutere og motivere igangværende forskning og undervisning ( Director og codirector er med blandt uddannelsens tilrettelæggere, og en del af tilrettelæggerne sidder i styregruppen. CBS Martime danner rammen om universitetets forskning i søfart og andre maritime erhverv. Platformens formål er at bidrage til forskningsbaserede løsninger på praktiske ledelses- og udviklingsudfordringer og at etablere en integrerende forskningsinfrastruktur. En vigtig funktion er at understøtte projekter på tværs af forskningsområder, da hovedparten af den martime forskning er anvendelsesorienteret og tværfaglig. CBS Maritime bygger bro mellem ledelsesdiscipliner baseret på standard erhvervsøkonomi (mikro- og makroøkonomi, driftsøkonomi, finansiering, regnskab, marketing, strategi og organisation); logistik og supply chain-ledelse; international handelsret, retsøkonomi og erhvervsjura; industriøkonomi; økonomisk geografi; virksomhedshistorie og socio-økonomiske perspektiver på organisationer og deres omgivelser. 16

17 Forskningen retter sig f.eks. mod empiriske genstandsfelter inden for: Den internationale skibsfart (rederier, operatører), shortsea shipping, skibsmæglere og speditører, havne- og maritim logistik, værftsindustri, den maritime udstyrsindustri, maritime forretningsservices og compliance, offshoresektoren og maritime erhvervsklynger. CBS Maritime består af en mindre kernegruppe af forskere, som fokuserer på shippingindustrien i deres undervisning og forskning. Derudover er en bredere gruppe af forskere tilknyttet, som har et mere generelt fokus på det maritime område og lejlighedsvis beskæftiger sig med maritime problemstillinger. På nuværende tidspunkt kan CBS Maritime samle op til VIP, som tager del i maritim forskning og undervisning (supplerende oplysninger 19. august). På nuværende tidspunkt har tre institutter (INO, PEØ, JUR) et eksplicit fokus på maritim forskning, og det understøttes endvidere af disse institutters strategiplaner for maritim forskning og uddannelse. Direktionen på CBS har understøttet dette fokus gennem allokering af to nyoprettede stillinger til adjunkter/lektorer med en målrettet maritim profil (høringssvar, 11. oktober 2013). Fire institutter (INO, PEØ, JUR og FI) har hver især medfinansieret et kommende maritimt forskningsprogram. Programmet består af 7 ph.d. projekter af 3 års varighed og 5 eksplorative kortlægningsprojekter af 12 måneders varighed. Der er planlagt projektstart primo 2014 med en ekstern fondsfinansiering fra Den Danske Maritime Fond (høringssvar, oktober 2013, s.3). CBS har vedlagt en oversigt (ansøgning, s.11), som viser, hvilke afdelinger og forskere der er tilknyttet uddannelsens fagelementer. Institutterne er ansvarlige for de enkelte fag, men det overordnede ansvar ligger hos studienævnet/studieleder. 17

18 Uddannelsen indeholder en del almene erhvervsøkonomiske fag, som f.eks. statistik, mikroøkonomi, finansiering, regnskab, marketing og organisationsanalyse. De fagansvarliges opgaver består i, at sikre fagligheden og forskningsbaseringenn af fagene, at bemande fagene med undervisere, u samt varetage dialogen med de studerende og studienævnet.. De fagansvarlige for de almene erhvervsøkonomiske fag er ikke i en del af CBS Maritime (høringssvar, oktober 2013, s.6). Som koordinerende enhed vil CBS Maritime understøtte undervisningen på de almene erhvervsøkonomiske fag. Det maritime forskningsmiljø vil være i løbende dialog med de fagansvarlige forr at sikre koblingen til shipping. CBS Maritime vil desuden i samarbejde med uddannelsens undervisere ogg fagansvarlige udvikle relevante maritime cases og andet undervisningsmateriale (høringssvar oktober o 2013) ). CBS Maritime identificerer ressourcepersoner med relevant forsknings- og/eller undervisningsaktiviteter inden for maritime temaer og domæner, som denn fagansvarlige eller studienævnet kan trække på. Tabellen illustrerer, hvordan 4 af uddannelsens maritime fag organiseres (høringssvar s.8, oktober 2013): 18

19 19

20 CBS Maritime vil bidrage direkte til fagligt ansvar og undervisning på relevante fag. Envidere vil CBS Maritime understøtte undervisningen på de almene erhvervsøkonomiske fag ved at være i faglig dialog med underviserne og i samarbejde med de fagansvarlige udvikle relevante maritime cases og andet undervisningsmateriale (høringssvar s.6-7, 11. oktober 2013). I den forbindelse bemærker akkrediteringspanelet, at organiseringen af uddannelsen har væsentlig betydning for sammenhængen mellem fagelementer og forskningsområder. Det er igennem faglig dialog, at der sikres en kobling til shipping på uddannelsens almene erhvervsøkonomiske fag, og at fagene forbindes med praksis, f.eks. gennem cases hentet fra shippingindustrien. Det er derfor afgørende, at universitetet sikrer, at der etableres en systematisk og koordineret faglig dialog mellem CBS Maritime, studienævnet og de fagansvarlige. Akkrediteringspanelet har gennemgået de tilknyttede forskeres cv er og publikationslister, samt universitetets samlede liste over maritime publikationer (supplerende oplysninger, 19. august). Derudover har panelet forholdt sig til listen over ressourcepersoner i tabellen over fag, fagansvarlige, undervisere og ressourcepersoner, samt cv er for studienævnsmedlemmer (høringssvar, oktober 2013). Akkrediteringspanelet finder i gennemgangen af peer reviewed articles (supplerende oplysninger, 19. august), at det maritime forskningsmiljø er stærkt indenfor to områder: Juridiske aspekter af forskellige shipping-relaterede aktiviteter ( maritime law ) og økonomisk og maritim historie ( economic and maritime history ). Dette er væsentlige fagområder, som er med til at styrke uddannelsens forskningsbasering. Dog har miljøet endnu ikke udbredt sit fokus til alle uddannelsens kerneområder, hvilket gælder områderne: shipping and trade, maritime logistics, intermodal competition and co-operation og port management. Universitetet har redegjort for forskningsforankringen af uddannelsens fagelementer, som har relation til de nævnte emneområder. Uddannelsens fagansvarlige har mulighed for at hente eksterne undervisere med særlige kompetencer indenfor shipping. Et eksempel er faget Ship Knowledge, hvor tekniske fagelementer undervises af forskere fra DTU (skibsdesign) og SDU (navigation). Universitetet har desuden fremlagt planer om aktiviteter og projekter, der understøtter forskningsforankringen af fagene, f.eks. er der igangsat flere kortlægningsprojekter i samarbejde med industrien som igangsættes 2014 (høringssvar, 11. oktober 2013). Akkrediteringspanelet anerkender, at universitetet har igangsat et omfattende og målrettet strategiarbejde for at styrke den maritime forskning. Effekten af de planlagte projekter og ph.d. stillinger vil dog først indtræde om flere år. Det er derfor væsentligt for vurderingen, at universitetet har fremlagt konkrete planer, som styrker uddannelsens forskningsbasering allerede ved uddannelsens opstart i september Akkrediteringspanelet vurderer, at det er afgørende for planlægning og gennemførelse af undervisningen, at uddannelsens fagansvarlige kan gøre brug af ressourcepersoner med relevant forsknings- og/eller undervisningsaktiviteter inden for maritime temaer/domæner. Endvidere er det afgørende, at universitetet sikrer en systematisk og koordineret dialog mellem CBS Maritime og uddannelsens fagansvarlige. Samlet set vurderer Akkrediteringspanelet, at sammenhængen mellem forskningsområderne tilknyttet uddannelsen og uddannelsens fagelementer er delvist tilfredsstillende, da forskningsbaseringen af dele af uddannelsens fagelementer er under udvikling. Såfremt universitetets handlingsplaner og projekter implementeres, vurderer panelet, at forskningsdækningen vil være tilstrækkelig ved uddannelsens opstart i september Forskningens samvirke med praksis Uddannelsen er udviklet i samarbejde med shippingindustrien, og CBS Maritime er primært rettet mod anvendt forskning. Ansøgningen indeholder tre eksempler på relevante forskningsprojekter i samarbejde med praksis (ansøgning, s.12). Listen neden for indeholder projektets titel og den samarbejdende part: 20

21 - The Climate Challenges for Shipping: Incentives of C02 reduction (Danish Maritime Fund) - Social Responsibility in Shipping (D/S Norden) - The dynamics of maritime clusters (Danish Maritime Fund) Akkrediteringspanelet vurderer, at forskningen samvirker med praksis. Uddannelsens tilrettelæggere Uddannelsen er udviklet og tilrettelagt af en gruppe af aktive forskere, som tilhører forskellige afdelinger på universitetet. Nøglepersonerne i forbindelse med uddannelsens tilrettelæggelse er følgende: Professor Britta Gammelgaard, Department of Operations Management Professor Ken Beckmann, Department of Finance Professor Juliana Hsuan, Department of Operations Management Professor Peter Arnt Nielsen, Department of Law Associate Professor Mogens Bjerre, Department of Marketing Professor Volker Manke, Department of Innovation and Organisational Economics Assistant Professor Jeppe Christoffersen, Department of Accounting and Auditing Associate Professor Henrik Sorrn-Friese, Department of Innovation and Organisational Economics Associate Professor Carsten Ørts, Department of Operations Management Associate Professor Marten Jes Iversen, Department of Management, Politics and Philosophy (Ansøgning, s.13) Akkrediteringspanelet finder i gennemgangen af cv er, at flere af uddannelsens tilrettelæggere ikke har en lang forskningshistorik indenfor shipping. Det er dog tydeligt, at der er sket en udvikling gennem de sidste år. Akkrediteringspanelet vurderer samlet set, at uddannelsen tilrettelægges og udvikles af VIP er, der forsker inden for et forskningsområde, der er relevant for uddannelsen. Uddannelsens VIP er Universitetet oplyser, at de studerende primært hovedsageligt vil blive undervist af VIP er (forventet VIP/DVIP ratio på 75/25). En del af undervisningen involverer gæsteundervisere fra shippingindustrien, som vil bidrage med aktuelle cases og sikre en god sammenhæng mellem teori og praksis. Universitetet lægger vægt på, at uddannelsen er en del af strategien for CBS Maritime (ansøgning, s.13). Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende i udstrakt grad vil blive undervist af VIP er. Uddannelsens nære tilknytning til et aktivt forskningsmiljø Undervisningen vil finde sted på Copenhagen Business School, hvor alle VIP erne har deres kontorer. De studerende har ved siden af undervisningen en løbende kontakt til VIP erne via og tlf. Der planlægges møder mellem VIP og studerende mht supervision og feedback (ansøgning, s.14). Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen vil blive udbudt i nær tilknytning til et aktivt forskningsmiljø. Forskningsmiljøets kvalitet Universitetet har vedlagt tabeller, som dokumenterer forskningsmiljøets kvalitet ved de enkelte afdelinger, som er koblet til uddannelsen. Opgørelserne viser afdelingernes samlede publikationer, hvoraf kun en mindre del er maritim forskning. Tabellen viser antallet af BFI publikationer på niveau 1 og 2 under den enkelte afdeling koblet til uddannelsen: 21

22 Universitetet har suppleret ansøgningen med en liste over forskernes publikationer med et specifikt maritimt fokus (supplerende oplysninger 19. august). I gruppen af peer reviewed articles er enn overvejende del udgivet inden for de seneste 2-3 år og hovedsageligt skrevet af 3 nøglepersoner blandt uddannelsens kursuskoordinatorer og tilrettelæggere. Det bemærkes dog, at bacheloruddannelsen har til formål, at kombinere klassisk erhvervsøkonomisk viden med et stærkt analytisk, teoretisk og praktisk fokuss på shippingindustrien. Uddannelsen trækker derfor også på en bredere forskningsproduktion end listen illustrerer. Universitetet har redegjort for projekter og aktiviteter, som understøtter forskningsforf rankringen af uddannelsens maritime fag ( Ship Knowledge, Shipping Finance and Asset A Management og Maritime Economics 1 og 2 ). Panelet har gennemgået de planlagte tiltag og forskningsprojekter (høringssvar, 11. oktober 2013). Panelet finder, at projekterne indikerer en øget bredde af forskningen indenfor maritime emneområder. Såfremt publikationslisterne sammenholdes med de planlagte forskningsprojekter,, vil forskningsmiljøet på sigt have en tilfredsstillende kvalitet. Universitetet har endvidere redegjort for, hvordan forskningsmiljøet, gennem ressourcepersoner og internationalt samarbejde, vil sikre en bred forskningsdækning af uddannelsens kerneområder ved uddannelsens opstart i september 2014 (høringssvar, 11. oktober Akkrediteringspanelet noterer sig, att universitetets maritime forskningsmiljø har udviklet sig gennem de seneste år, og at der er sket en markant stigning af antallet af publikationer. Sammenholdes tallene over publikationer med universitetets strategi for CBSS Maritime, antager panelet, at forskningsproduktionen er stigende og har gode betingelser for at udbrede sit fokus fremadrettet. 222

23 Panelet vurderer samlet set, at forskningsmiljøets kvalitet er delvist tilfredsstillende, da forskningsmiljøet er under udvikling og endnu ikke dækker alle uddannelsens kerneområder (jf. akkrediteringsrapporten s.20). Universitetets planer om øget forskningsindsats vurderes dog at være tilstrækkelige i forhold til at sikre forskningsmiljøets kvalitet ved uddannelsens opstart september Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 samlet set er delvist tilfredsstillende, da forskningsmiljøet er under udvikling og endnu ikke dækker alle uddannelsens kerneområder. Universitetet har dog på tilfredsstillende vis redegjort for uddannelsens organisatoriske ramme, som sikrer en bredere forskningsdækning ved hjælp af eksterne undervisere og ressourcepersoner. Universitetet har endvidere fremlagt handlingsplaner og aktiviteter, som sikrer fagenes forskningsforankring ved uddannelsens opstart i Dokumentation Ansøgning, s Bilag (kriterium 2) cv er og publikationslister Supplerende dokumentation 19. august: 1) Establishment of CBS Maritime Research Environment 2) List of CBS publications with a specific maritime focus Høringssvar, 11. oktober

24 Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte Kriterium 3 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Begrundelse Titel Uddannelsens engelske titel er BSc in International Shipping and Trade. På dansk er titlen bachelor i international shipping. Uddannelsen giver desuden ret til titlen HA i shipping. Universitetet begrunder titlen med, at uddannelsens konstituerende fagelementer ligger indenfor erhvervsøkonomi og shipping. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens kompetenceprofil svarer til uddannelsens titel og navn. Niveau Universitetet har sammenholdt uddannelsens kompetenceprofil med typebeskrivelsen i kvalifikationsrammen. Nedenfor findes et uddrag (supplerende oplysninger, 17. juni 2013): Kvalifikationsrammen Skal kunne anvende et eller flere fagområders videnskabelige metoder og redskaber samt kunne anvende generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområderne Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller Kompetenceprofilen Apply and assess the basic business economic models and tools Apply quantitative and qualitative methods in relation to business economics challenges in the Shipping industry Identify legal issue between the various agents in the shipping industry and apply the appropriate theories Manage and optimize the supply chain and operations without loosing the holistic view of the shipping industry where all steps are closely aligned. Manage the finance of a shipping department Choose the relevant analysis and solutions model in relation to industry challenges and business cycles and assess the choice Develop appropriate strategies to adapt to the ever changing business environment of the shipping industry Akkrediteringspanelet finder, at kompetenceprofilen er bred og stiller høje krav til de studerende. Panelet noterer sig i forlængelse heraf, at både aftagerrepræsentanter og universitetet betragter uddannelsesforslaget som ambitiøst. Det er på den baggrund væsentligt, at universitetet i det videre arbejde fortsat sikrer, at uddannelsens kompetenceprofil svarer til typebeskrivelsen for bacheloruddannelser i den danske kvalifikationsramme. 24

25 Akkrediteringspanelet vurderer samlet set, at uddannelsens kompetenceprofil lever op til den relevante typebeskrivelse i kvalifikationsrammen. Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Ansøgning, s.16 Supplerende oplysninger modtaget 17. juni (oversigt over sammenhængen mellem kvalifikationsrammen og kompetenceprofilen) 25

26 Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kriterium 4 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Begrundelse Sammenhæng mellem adgangsgrundlag og fagligt niveau Udannelsen er indenfor det samfundsvidenskabelige hovedområde og har følgende adgangskrav: Matematik B og Engelsk A Historie B eller samfundsfag B eller samtidshistorie B eller idéhistorie B eller international økonomi B. Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem adgangskravene og uddannelsens faglige niveau. Faglig progression fra første til sidste semester De studerende introduceres på 1. semester for grundlæggende viden inden for erhvervsøkonomi og shipping, hvorefter der bygges oven på grundfagene de efterfølgende semestre. På 3. semester fokuserer kurserne på organisationens interne aktiviteter, og på fjerde semester anvender de studerende denne viden på typiske problemstillinger indenfor rederivirksomhed (ansøgning, s.18). Uddannelsen har til formål at give de studerende kompetencer til at arbejde rent praktisk i multinationale og internationale rederier. På uddannelsens 5. og 6. semester er de studerende enten i internship ved rederivirksomhed eller på studieophold i udlandet. Kurset Business Research Methodology på fjerde semester leder op til de studerendes læringsforløb ved rederivirksomhed ( internship ). På kurset opnår den studerende tværfaglig og metodisk viden, som er nødvendig i forhold til at kunne skrive de afsluttende rapporter ved de tre internships (ansøgning, s.18). Overordnet består uddannelsen af 4 typer af kurser inden for områderne: Økonomi, erhvervsøkonomi, metode og shipping. Kurserne inden for shipping er f.eks. fag som maritime economics, som har fokus på kernebegreber og økonomiske teorier inden for shipping industrien. Skemaet viser, hvordan de forskellige typer af kurser er placeret i uddannelsesforløbet (ansøgning, s.17): 26

27 På uddannelsens tredje år opøver de studerende kompetencer til at arbejde rent praktisk i multinationale og internationale rederier gennem tre internships. Indholdet i de praktiske forløb relaterer sig til uddannelsens kurser og afprøves ved hjælp af skriftlige rapporter. Alle internships skal forhåndsgodkendes aff studienævnet (studieordning). Den faglige progression i uddannelsens tre internships står beskrevet i universitetetsu s retningslinjer for internships (Bilag kriterium 4, BSc International Shipping and Trade Rules and Regulations for f Internships) ). Første internship har temaet holistic knowledge. Den studerende introduceres forr rederivirksomhed og opnår viden om, hvordan teorier fra universitetets grundkurser g anvendes i praksis. Internship 2 har fokus på færdigheder ( specialized skills ), og her udfordres den studerende i højere grad til at vælge og begrundee valget af teorier. Internship 3 har titlen strategic competencies, hvor den studerende forberedes på en potentiel stilling i shippingvirksomheden. I den d sidste del af uddannelsen forventes den studerende at være i stand til at arbejde selvstændigt og samarbejde med ledelsen i den pågældendee afdeling. Akkrediteringspanelet finder, at de studerende s opnår værdifuld viden og forståelse for shippingindustrien ved hjælp af de tre internships. Samtidig bemærkerr panelet, at der er tale omm en betydelig del af uddannelsen af 27

28 helt op til 1 års varighed. Det er derfor væsentligt, at forløbene kvalitetssikres, og at de studerende er i tæt kontakt med forskningsmiljøet. Uddannelsens 5. og 6. semester kan enten tilrettelægges som internship eller som exchange (ansøgning, s.20). Studerende som ikke fortsætter med internships ved rederivirksomhed kan vælge udvekslingsophold ved et udenlandsk universitet efter eget valg. Forløbet skal indeholde et kursus som svarer til indholdet i kurset Maritime Law 2, og CBS vil hjælpe de studerende med at finde et universitet som udbyder et sådant kursus. Derudover skal 33% af fagene være direkte koblet til international maritim forskning (studieordning, pkt. 37). Akkrediteringspanelet lægger vægt på, at internships er det bedst mulige læringsforløb for at de studerende kan tilegne sig den nødvendige viden, færdigheder og kompetencer. Studerende som vælger udvekslingsophold vil ikke opnå den samme forståelse for konteksten, som en international rederivirksomhed arbejder i. Akkrediteringspanelet vurderer dog, at studerende som vælger udveksling på uddannelsens tredje år vil kunne opnå læringsmålene i kompetenceprofilen. Akkrediteringspanelet vurderer, at der i uddannelsen er faglig progression fra første til sidste semester. Sammenhæng mellem fagelementernes læringsmål og uddannelsens kompetenceprofil Universitetet dokumenterer sammenhængen ved hjælp af et skema over fagelementernes læringsmål og kompetenceprofilen. Nedenfor findes et uddrag af skemaet: Mål i kompetenceprofilen Basic Process Management both general and industry specific Modul Risk Management Læringsmål Describe, classify, structure and combine the concepts, theories, methods and models in risk management. Identify and develop relevant risk management problems in the maritime economy. (Uddrag, supplerende oplysninger 17. juni) Akkrediteringspanelet har gennemgået oversigten og vurderer, at der er sammenhæng mellem fagelementernes læringsmål og uddannelsens kompetenceprofil. Prøveformer Universitetet oplyser, at der vil være en variation af prøveformer. En stor del af prøveformerne vil være casebaserede og projektorienterede. Prøveformer er valgt i sammenhæng med overvejelser om kursusindhold og læringsmål. Studieordningen indeholder en samlet liste over prøveformer. Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af studieordningen, at uddannelsens prøveformer udprøver centrale elementer i dens kompetenceprofil. Kvalificeret og pædagogisk afvikling af undervisningen Universitetet redegør for den pædagogiske afvikling af undervisningen med henvisning til CBS strategi på området og enheden CBS Academic Development, som sikrer kompetenceudvikling på det institutionelle niveau (ansøgning, s.19). Afdelingen arrangerer obligatoriske kurser for alle nye undervisere m.m. På institutniveauet sikres undervisernes kompetencer via MUS og resultater fra kursusevalueringer. 28

Sendt pr. e-mail: uddan- akkredi- Danmarks. Bredgade 38 2012. Opstartsdato: September 2014. Sprog: versiteter. Side 1/ /3

Sendt pr. e-mail: uddan- akkredi- Danmarks. Bredgade 38 2012. Opstartsdato: September 2014. Sprog: versiteter. Side 1/ /3 Copenhagenn Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloru uddan- nelse

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Maritime Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Overblik 20.000 studerende (3.100 internationale) 29 fuldtidsstudier (samt 17 linjer) 9 Executive master -programmer

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense Læs mere på: læsøkonomi.dk Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Hvad jeg vil sige noget om Mulighederne indenfor Erhvervsøkonomi i Odense Uddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse.

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse. Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse CBS cbs@cbs.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af CBS ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, truffet følgende udkast

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Kandidat i Erhvervsøkonomi Forandringsledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser BEK nr 1402 af 14/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen. Afslag på akkreditering

Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen. Afslag på akkreditering Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Afslag på akkreditering Akkrediteringsrådet Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2012 1 af 8 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept.

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for:

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Kandidat i Erhvervsøkonomi Styring og ledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

Bilag til studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.)

Bilag til studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Profilbeskrivelse for Global logistik og Supply Chain Management Global Logistics and Supply Chain Management (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for:

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Kandidat i Erhvervsøkonomi International virksomhedsudvikling (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept. 2011 1 af 8 Denne profilbeskrivelse

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Turnusakkreditering 2013-2

Turnusakkreditering 2013-2 Civilingeniør, cand.polyt. i værdikæder og innovationsledelse Civilingeniør, cand.polyt. i værdikæder og teknisk ledelse Aalborg Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen

Læs mere

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 8 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER AALBORG UNIVERSITET. Akkrediteringsrapport

TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER AALBORG UNIVERSITET. Akkrediteringsrapport Akkrediteringsrapport 2017 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSER TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Procedure for universitetets godkendelse af oprettelse af nye uddannelser

Procedure for universitetets godkendelse af oprettelse af nye uddannelser K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for universitetets godkendelse af oprettelse af nye uddannelser Bilag 1. Tjekliste for udvikling af nye uddannelser inkl. skabeloner Formål Denne procedure

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sikring

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-92/MSN

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (dansk)

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (dansk) Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (dansk) Akkrediteringsrådet har akkrediteret

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Copenhagen Business School Afgørelse om godkendelse af ny uddannelse

Copenhagen Business School   Afgørelse om godkendelse af ny uddannelse Copenhagen Business School E-mail: cbs@cbs.dk Afgørelse om godkendelse af ny uddannelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Copenhagen Business Schools

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 5. marts 2010 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 5. marts 2010 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i økonomi

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i økonomi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i økonomi Bacheloruddannelsen i økonomi (herefter

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk rektor@cbs.dk ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i skat Masteruddannelsen

Læs mere

Bachelor i organisatorisk læring Aalborg Universitet

Bachelor i organisatorisk læring Aalborg Universitet Bachelor i organisatorisk læring Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 1 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Dansk titel Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement. Engelsk titel Master of Hospital Ward Management

Dansk titel Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement. Engelsk titel Master of Hospital Ward Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i afdelingsbaseret hospitalsmanagement ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet 19. juni 2013 behandlet masteruddannelsen (MBA) i shipping og logistik.

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet 19. juni 2013 behandlet masteruddannelsen (MBA) i shipping og logistik. Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi med

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2016 1 af 9 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Et nyt kvalitetssikringssystem for nye og eksisterende uddannelser skal tilgodese tre meget forskellige hensyn:

Et nyt kvalitetssikringssystem for nye og eksisterende uddannelser skal tilgodese tre meget forskellige hensyn: AC - Sekretariatet Den 12. august 2010 BBA Forslag til nyt kvalitetssikringssystem Akkrediteringssystemet blev indført med virkning fra 2007. I sin korte levetid har det danske akkrediteringssystem allerede

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi Akkrediteringsrapport 2015 Ny uddannelse Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i VVS-installation

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aarhus Universitet au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse,

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Kandidat i Erhvervsøkonomi International Virksomhedsudvikling (cand.merc.) Master of Science in Economics

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-549/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi med tilvalg Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse i international

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i jordbrug, natur og miljø. Engelsk titel Master of Science in Agro-environmental Management

Dansk titel Cand.scient. i jordbrug, natur og miljø. Engelsk titel Master of Science in Agro-environmental Management Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrug, natur og miljø ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere