Drejebog for. udviklingen af kolonihaveforeningerne. Ballerup Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drejebog for. udviklingen af kolonihaveforeningerne. Ballerup Kommune"

Transkript

1 Drejebog for udviklingen af kolonihaveforeningerne i Ballerup Kommune September 2010

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Forord Baggrund Kloakering Strategi for kloakeringen af haveforeningerne Standard proces for kloakering Finansiering af kloakeringsprojekterne Finansieringserfaringer Krav for tilslutning af kolonihavelodderne Samarbejde og initiativer Det fortsatte samarbejde med kolonihaveforeningerne Hvordan begrænses helårsbeboelse i kolonihaverne Hvorfor overhovedet begrænse helårsbeboelse Myter om helårsbeboelse Forbud mod helårsbeboelse i kolonihaver Deklarationerne Håndhævelse af forbuddet mod helårsbeboelse Hvilke handlemuligheder har vi for at reducere helårsbeboelse Side 2

3 1. Indledning 1.1 Forord Drejebogen for kolonihaverne i Ballerup Kommune er udarbejdet fordi Kommunalbestyrelsen har ønsket en samlet fremstilling af, hvordan en kloakering af kolonihaverne i Ballerup Kommune kan ske uden at medføre en social slagside og uden at kloakeringen medfører øget helårsbeboelse i kolonihaveforeningerne. Drejebogen er endvidere tænkt som en vejledning for de kolonihaveforeninger, der påtænker at gennemføre en kloakering af deres kolonihaver. Det er målet at drejebogen opsamler de hidtidige erfaringer med kloakering. Erfaringerne er primært opnået ved et godt samarbejde med A/H Tjørnebjerg i forbindelse med deres kloakeringsprojekt i perioden Drejebogen vil senere blive opdateret med supplerende erfaringer og viden fra Ballerup Kommunes øvrige kolonihaveforeninger. 1.2 Baggrund Kolonihavespørgsmålet er blevet aktuelt af flere årsager. Vi ønsker, at kolonihaverne fortsat skal fungere som den almindelige borgers mulighed for, i sommerhalvåret, at få adgang til en billig have og et fristed i rare omgivelser. Samtidig sker der i disse år en glidende overgang, hvor nye kolonihaveejere stiller højere og højere krav til den sommerbolig, de vil have i kolonihaven. De tidligere meget primitive kolonihavehuse bliver ofte, ved ejerskifte, fornyet med mere moderne kolonihavehuse, hvor der nemt kan installeres bad og toilet. Hertil kommer, at mange kolonihaveejere gerne ser, at den dagligdags komfort, de har derhjemme, også er at finde i kolonihaven. Således vil der i fremtiden komme flere og mere moderne hårde hvidevarer, der vil øge behovet for en mere langsigtet spildevandsteknisk løsning. En mulig løsning er at installere en samletank ved hver havelod til husspildevandet. Anlægsinvesteringen er mindre sammenlignet med kloakering ( kr. for samletank sammenlignet med kr. for kloak). Til gengæld er tømningsomkostningerne for samletanke i gennemsnit 4 10 gange dyrere end de almindelige omkostninger til afledningsbidrag for husspildevand, der ledes til kloakken. Side 3

4 Således bør fokus for håndtering af den voksende spildevandsproblematik i kolonihaverne være, at der bør satses på, gennem fælles dialog med kolonihavebestyrelserne, at alle kolonihaveforeninger over en årrække skal kloakeres. Dertil kommer de nationale vandplaner, der bl.a. vil fastsætte den fremtidige ramme for beskyttelsen af vandløb og grundvand. Her vil kolonihaverne i Ballerup Kommune komme i et særligt fokus, idet de fleste af kommunens godt kolonihaver ligger i områder med regionale interesser indenfor både grundvand og overfladevand. Side 4

5 2. Kloakering for spildevand 2.1 Strategi for kloakeringen af haveforeningerne. Kommunen vil arbejde for, at kolonihaverne kloakeres for at sikre grundvand og vandløb imod en trussel om forurening under følgende retningslinjer: Kolonihaverne kloakeres i en takt, så de frivillige projekter fremmes først. Endvidere prioriteres de haver, der ligger i kildepladszoner og på de mest sårbare områder. De enkelte haveejere skal gives mulighed for en tilslutning over tid, eksempelvis senest i forbindelse med ejerskifte, Alle kolonihaveforeninger skal være kloakerede inden 2015, således at der er mulighed for at den enkelte haveejer kan tilsluttes. Regnvand fra kolonihaverne nedsives lokalt. 2.2 Standard proces for kloakering. Nedenstående afsnit er en beskrivelse af hovedtidslinjen for, hvordan kloakeringen af en kolonihaveforening kan forløbe. Figur 1: Tidsplan for kloakering af kolonihaveforening Kloakeringsudvalg nedsættes i haveforeningen Princip beslutning om kloakeringen af Haveforeningen Skitseprojekt for kloakeringen af haveforeningen udarbejdes Ansøgning og fastsættelse af tilslutningsbidrag Ansøgning og udarbejdelse af tillæg til spildevandsplanen Ansøgning og godkendelse af detailklokeringsprojekt Anlægsarbejde af kloaksystem i haveforeningen. Kloakeringsprojekts etablering Måneder. 1-6 =ANTAL.BLANKE(B2) optimalt /maksimalt Angiver den minimale tid for det enkelte projekteringspunkt (mindre haveforening) Angiver den maksimale tid for det enkelte projekteringspunkt (større haveforening) Side 5

6 1. Kloakudvalg nedsættes Kolonihaveforeningen nedsætter et kloakudvalg, der skal tilvejebringe tilgængelige erfaringer fra Ballerup Kommune, Forsyning Ballerup samt andre haveforeninger med allerede udførte projektet. Arbejdsgruppen udarbejder på baggrund af de indsamlede erfaringer et oplæg til en senere generalforsamlingsbeslutning. 2. Principbeslutning Beslutningen om en frivillig kloakering vedtages af kolonihaveforenings generalforsamling. Erfaringen fra andre kolonihaveforeninger, der er i gang eller har gennemført en kloakering, har vist, at arbejdsgruppens arbejde og den efterfølgende principbeslutning tager mellem 6-12 måneder. 3. Skitseprojektet På baggrund af haveforeningens principbeslutning kan haveforeningen via Rådgiver få udarbejdet skitseprojektet, der kan sendes til byggesagsbehandling. Det er vigtigt her at pointere, at da kloakeringsprojektet for en kolonihaveforeningen kan blive meget komplekst, er det vigtigt, at haveforeningen tilknytter en rådgiver til projektet, der kan rådgive og vejlede foreningen gennem projektet. I forbindelse med skitseprojektet har Forsyning Ballerup brug for at vide hvor og hvor mange tilslutningspunkter som haveforeningen ønsker sig og om afledningen kan ske via gravitation eller om der skal pumpes. Derudover er det vigtigt, at der i Skitseprojektet er angivet en maksimal spildevandsmængde(l/s) for den kommende afledning af spildevand. Skitseprojekt skal også bruges af Forsyning Ballerup til at vurdere mulige tilslutningspunkter og eventuelle kapacitetsproblemer for det kommende kloakeringsprojekt. Endvidere skal Ballerup Kommune bruge skitseprojektet til at udarbejde tillæg til spildevandsplanen for kloakering af haveforeningen. Derfor er det vigtigt at Forsyningen Ballerup og Ballerup Kommune, inddrages i en dialog om kloakeringsprojektet, så tidligt i processen som muligt. Udarbejdelsen af skitseprojektet for en kloakering vurderes at kunne udarbejdes på 3 måneder. 4. Fastlæggelse af tilslutningsbidrag Haveforeningen ansøger Forsyning Ballerup om fastsættelse af tilslutningsbidrag for haveforeningen i henhold til betalingsvedtægten for Forsyning Ballerups spildevandsanlæg. Dette gøres på baggrund af det udarbejdede skitseprojekt. Her kan haveforeninger ansøge om dispensation fra betalingsvedtægtens standardtilslutningsbidrag. Erfaringer fra tidligere projekter har vist de indledende undersøgelser og beskrivelse af kloakeringsprojektet tager op til 1 måned. 5. Ansøgning om tillæg til spildevandsplanen Haveforeningen ansøger Ballerup Kommunen om, at der bliver udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen, der muliggør at haveforeningen kan tilslutte sig spildevandssystemet. Ballerup Kommune udarbejder og tillægget til spildevandsplanen, der godkendes af kommunal bestyrelsen, herunder udarbejdes der også en Strategisk MiljøVurdering(SMV) for projektet der også skal i høring. Sammenlagt tager dette 6 måneder. Side 6

7 6. Detailprojektet Efter godkendelsen af tillægget til spildevandsplanen kan haveforeningen få udarbejdet det endelige detailprojekt for kloakering af haveforening, som så kan byggeteknisk godkendes af Kommunen, endvidere skal der fremsendes en ansøgning til Forsyning Ballerup om etablering spildevandsstik. sagsbehandlingen kan tage op til 2 måneder, hvorefter anlægsarbejdet kan påbegyndes. 7. Anlægsarbejdet Erfaringerne fra tidligere kloakeringer af kolonihaveforeninger viser, at en mindre kolonihaveforening (mindre end 300 haver) kan kloakeres på 6 måneder mens de store haveforeninger forventes at kunne kloakeres på 6 12 måneder. I forbindelse med kloakeringen er det Forsyning Ballerup der anlægger stik inkl. evt. pumper, der betales over tilslutningsbidraget i henhold til punkt 4. Sammenlagt vil en kloakering af en haveforening tage måneder. Der kan dog hentes væsentlige besparelse i tid ved, at haveforeningen koordinerer dialogen med Forsyning Ballerup og Ballerup Kommune så tidligt i kloakeringsprocessen som muligt. Herved kan den samlede tid fra forprojekt til færdigt projekt væsentlig nedbringes. Side 7

8 2.3 Finansiering af kloakeringsprojekterne De budgetterede udgifter til den fælles kloakering af kolonihaverne varierer noget alt efter de enkelte projekters størrelse og udformning. Fællesomkostningerne ligger typisk på kr. til kr. pr. havelod. Fællesudgiftens størrelse kan dog variere alt efter hvilket tilslutningsbidrag som haveforeningen får pålignet. Dertil skal lægges de udgifter, som den enkelte haveejer får ved at tilslutte sit kolonihavehus til spildevandssystemet. Denne udgift vil variere meget i forhold til huset installationer og placering på grunden. Miljø & Teknik vurderer, at den gennemsnitlige udgift pr. havelodsejer vil ligge på mellem kr. og kr. En af de helt afgørende problematikker med at gennemføre en kloakering af kolonihaverne er finansieringen af kloakeringsprojekterne. Det vil i de fleste kolonihaveforeninger kræve, at der udarbejdes en finansieringsplan. Der kan, afhængigt af den enkelte forenings grundlag, findes forskellige lånetilbud, hvoraf 2 forskellige forslag skitseres her. A. Langvarigt foreningslån Foreningen kan, såfremt vedtægterne gør det muligt, optage et langvarigt foreningslån. Ved et foreningslån godkender medlemmerne, at foreningen på vegne af medlemmerne, optager et samlet lån. Det vil sige, at hvert medlem skylder foreningen for lånet og foreningen skylder banken. Medlemmerne hæfter solidarisk. Der skal udstedes gældsbrev fra de enkelte medlemmer til foreningen. Administration af lånet står foreningen for. Foreningen opkræver medlemmerne og betaler én samlet ydelse til banken. Det er en ressourcekrævende opgave, hvorfor foreningen måske vælger at købe denne ydelse hos en administrator. Det vil påvirke foreningens driftsbudget, hvilket skal indregnes i kontingentet. Renter på et foreningslån er ikke fradragsberettiget for det enkelte medlem. B. Individuelle lån til medlemmer (Tjørnebjerg-modellen) Kolonihaveforeningerne(andels som leje) kan, såfremt vedtægterne gør det muligt, kautionere for individuelle lån til medlemmerne. Foreningen kan beslutte at lave et lånetilbud i en given bank, hvor hvert enkelt medlem kan optage et lån med et maksimalt lånebeløb og maksimal løbetid på lånet. Der kan aftales fast gebyr for oprettelse af lånet uanset lånebeløb. Medlemmet kan selv bestemme, om lånet skal være på maksimum beløb og løbetid. Det giver den fordel for det enkelte medlem, at lånet inden for maksimal-rammerne, kan tilpasses medlemmets ønsker om størrelse og løbetid. Et eksempel: Foreningen beslutter at kautionere for medlemmer, der ønsker at optage lån. Lånet kan maksimalt være på kr. og med en løbetid på højst 10 Side 8

9 år. Hvis medlemmet kun behøver at låne kr. og afdrage lånet over 4 år, vil det være muligt. Omvendt er det også muligt at låne og afdrage over 10 år (hvilket svare til en månedlig udgift på ca. 425 kr.) Dertil kommer de individuelle udgifter til ledningsarbejde m.m. fra kolonihavens start til kolonihavehuset. Kort sagt kan et individuelt lån tilpasses medlemmets ønsker om løbetid og lånestørrelse. Fordele for medlemmet ved et individuelt lån er: valgfri lånestørrelse op til et maksimum beløb valgfri løbetid op til maksimalt antal år mulighed for indfrielse hel eller delvis eller kortere løbetid fast gebyr for oprettelse uanset lånestørrelse og løbetid skattemæssigt fradrag for renteudgift Fordel for foreningen/bestyrelsen ved individuelle lån til medlemmerne er: lånet administreres fra banken Banken varetager opgørelse af lånet ved salg af kolonihaven Finansieringserfaringer Erfaringerne fra kloakeringen af Kolonihaveforeningen Tjørnebjerg har vist, at ud af Haveforeningens 384 medlemmer, har kun 160 medlemmer haft behov for at optage et individuelt lån gennem kolonihaveforeningen. det vil sige at 225 medlemmer af kolonihaveforeningen selv har kunnet rejse det nødvendige beløb til fællesudgifterne. I forbindelse med kloakeringen af haveforeningen Tjørnebjerg, har der ikke været kolonihaveejere, der ikke har kunnet betale for fællesudgifterne. Dog foreslår Ballerup Kommune, at kolonihaveforeningerne kan stå i forskud for de få kolonihaveejere, der ikke selv kan betale kloakeringens fællesudgifter, mod at foreningen får deres tilgodehavende med renter tilbage ved et ejerskifte eller senest 5 år efter at foreningen har kautioneret for medlemmet. 2.5 Krav for tilslutning af kolonihavelodderne Når kolonihaveforeningen kloakeres, skal der være ensartede regler for, hvordan og hvornår det enkelte havelod skal tilslutte sig foreningens fælles spildevandssystem. Derfor foreslår Ballerup Kommune at de enkelte havelodder tilsluttes på følgende betingelser. Kolonihaver med husspildevand tilsluttes umiddelbart efter at fællesledningerne er færdigmeldt. Dog kan kolonihaver med egen samletank til spildevandsopsamling undlade at tilslutte sig til fællesledning under forudsætning af, at de benytter sig af den fælleskommunale tømningsordning i Ballerup Kommune. Kolonihaver uden afløbsinstallationer til husspildevand kan fritages for tilslutning til fællesledningen. Dog tilsluttes disse kolonihaver ved ejerskifte. Det skal dog pointeres at det er kolonihaveforeningens bestyrelse der beslutter, hvilke regler der skal være gældende for tilslutningen af kolonihaverne. Dog henvises der til punkt 2.1 strategi for kloakeringen af kolonihaverne. Side 9

10 2.6 Samarbejde og initiativer Samarbejdet om kloakering af kolonihaveforeninger har indtil videre være fokuseret på de foreninger, der gennem de sidste 2 år har henvendt sig til Ballerup Kommune med ønske om en mulig kloakering af deres kolonihaveforening. Her har der været afholdt møder med både kolonihavebestyrelser og kloakudvalg fra de 4 kolonihaveforeninger, der i øjeblikket er i gang med at forberede eller udføre en kloakering. Fokusset fra Ballerup Kommune har således været at styrke samarbejdet med kolonihaveforeningerne gennem administrative råd og vejledning i, hvordan haveforeninger bedst kunne påbegynde en kloakering. Derudover har Ballerup Kommune indsamlet de erfaringer, som de enkelte kolonihaveforeninger har gjort sig i forbindelse med deres kloakeringsprojekt. Disse erfaringer har været meget brugbare i forbindelse med udarbejdelsen af denne Drejebog for Kloakering af Kolonihaverne i Ballerup Kommune. Det forventes således at de erfaringer, der er gjort i forbindelse med de første kloakeringsprojekter i 2009 og 2010, vil være med til at optimere processen ved kommende kloakeringsprojekter Det fortsatte samarbejde med kolonihaveforeningerne. For at styrke den videre proces med kloakering af haveforeninger, vil Ballerup Kommune tage initiativ til, at der i efteråret 2010 afholdes et fællesmøde mellem Ballerup Kommune, Forsyning Ballerup, de lokale kolonihaveforeningers bestyrelser samt Kolonihaveforbundet for Danmark. Mødets formål er, at få klarlagt de enkelte foreningers interesse, behov og status for en kloakering, samt at få sat gang i den videre dialog med kolonihaveforeningerne om en aktiv fælles indsat mod helårsbeboelse. På mødet vil Kommunen endvidere orientere om de statslige, og de kommende kommunale, vandplaners betydning for spildevandshåndteringen i kolonihaveforeningerne. Planernes krav til den gode økologiske tilstand i 2015 vil blive gennemgået. Ballerup Kommune og Forsyning Ballerup vil fortsat aktivt deltage i de enkelte kolonihaveforeningers konkrete arbejde med deres kloakeringsprojekter. Samarbejdet vil bl.a. omhandle fælles udarbejdelse af tidsplaner for processen, deltagelse i generalforsamlinger og udarbejdelse af tillæg til spildevandsplaner. I det omfang, det findes nødvendigt, vil Ballerup Kommune fortsætte dialogen med Kolonihaveforbundet og Direktoratet for Fødevare Erhverv (der administrerer den jord som nogle lejekolonihaveforeningerne der ligger på) for at sikre, at strategien for kloakering af kolonihaverne i Ballerup Kommune (jf. afsnit 2.1) er gennemført senest i Side 10

11 3. Hvordan begrænses helårsbeboelse i kolonihaverne 3.1 Hvorfor overhovedet begrænse helårsbeboelse Helårsbeboelse er ulovlig jf. Kolonihavelovens 2, stk. 1, nr. 4. Det er Kommunens opgave at påtale ulovlige forhold samt sikre at de bringes til ophør. Helårsbeboelse er uønsket af en række grunde: Vi er som kommune glade for at kunne tilbyde borgerne en mulighed for at bruge deres fritid i sommerhaver, eventuelt overnatte i kolonihaverne i sommerhalvåret. Vi tror på at det har en folkesundhedseffekt at opretholde dette tilbud for storbyens befolkning til en overkommelig pris. Ved helårsbeboelse ændrer haveforeningen karakter og husenes pris ryger ofte i vejret. Haveforeningerne er ikke beliggende i byzone, men i landzone som en del af de grønne kiler. Det er meget vigtigt at haveforeningerne bevarer deres grønne, landskabelige karakter og forbliver åbne og med offentlig adgang. Ved helårsbeboelse vil områderne gradvist få mere karakter af parcelhusområde, hvilket vil være i strid med de overordnede planbestemmelser. Herudover betyder helårsbeboelse, at områderne skal sikres en anden forsyning af ydelser end de skal som fritidsbolig. Det gælder velfærdsydelser som pleje, institutions- og skoletilbud mv. 3.2 Myter om helårsbeboelse En række kolonister accepterer helårsbeboelse fordi der er en myte om, at der er færre indbrud i kolonihaverne, hvis der er en række haver, der er beboet helårs. Kolonihaveforbundet hævder, at der ikke er belæg for denne påstand. Der er således ikke flere indbrud i de haveforeninger, hvor et mindre antal haver er beboet året rundt. I bund og grund handler det mere om, hvilke værdier der er at komme efter, når husene er ubeboede. 3.3 Forbud mod helårsbeboelse i kolonihaver Bebyggelsen i kolonihaveområder må ikke anvendes til helårsbeboelse, jf. Kolonihavelovens 2, stk. 1, nr. 4. Forbud mod helårsbeboelse er ikke beskrevet yderligere i Kolonihaveloven. Ved en analog anvendelse af Planlovens 40 vedrørende benyttelse af sommerhuse, indebærer forbuddet, at et kolonihavehus ikke må anvendes til overnatning i perioden Side 11

12 1.oktober-31. marts, bortset fra kortvarige ophold. Ifølge praksis må ophold i vinterhalvåret sammenlagt højst have en varighed af 3-4 uger, hvortil kommer weekends og helligdage. I modsætning til hvad der gælder for sommerhuse, hvor ejeren under visse betingelser har ret til eller kan få dispensation til helårsbeboelse, kan der ikke gives dispensation til kolonisters helårsbeboelse i kolonihaveområder. Der kan heller ikke ved tinglysning af deklarationer gives rettigheder til benyttelse udover, hvad der følger af Kolonihaveloven. 3.4 Deklarationerne Kolonihaveforeningerne er typisk reguleret af tinglyste deklarationer/servitutter med bestemmelser om områdets og de enkelte havelodders anvendelse, bebyggelse og tekniske installationer. Deklarationerne gælder umiddelbart i forhold til selve foreningerne, som herefter har ansvaret for at håndhæve eventuelle påtalte overtrædelser i forhold til de enkelte medlemmer/kolonister. Forholdet medlem foreningen og de enkelte medlemmer reguleres i foreningens vedtægter. Med hensyn til forbuddet mod helårsbeboelse fremgår dette sædvanligvis af deklarationerne. Deklarationerne for Andelshaverne Kildegården, Tjørnebjerg og Rønhøjgård, har alle følgende enslydende bestemmelse i 10, diverse bestemmelser, punkt 2: Lejerne af havelodderne skal til enhver tid kunne dokumentere at have rådighed over en bolig til helårsbeboelse inden for hovedstadsregionen. Punkt 3: Bebyggelsen, som opføres på de enkelte havelodder må kun benyttes til beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april 30. september. Uden for dette tidsrum må bebyggelsen kun anvendes til natophold under kortvarige ferier, weekends og lignende. Ifølge deklarationernes 12 tilkommer påtaleretten til sikring af deklarationens overholdelse Kommunalbestyrelsen i Ballerup, Jordbrugsdirektoratet og Kolonihaveforbundet for Danmark. Af 12 punkt 2 fremgår: Væsentlige overtrædelser af deklarationsbestemmelserne giver de påtaleberettigede ret til at forlange den med et medlem om brugen af havelod indgåede aftale ophævet efter de for en sådan ophævelse gældende bestemmelser af vedtægtsmæssig karakter. 3.5 Håndhævelse af forbuddet mod helårsbeboelse Det fremgår ikke helt klart af henholdsvis lovgivningen, praksis og af deklarationsbestemmelserne, hvor meget man må overnatte i kolonihavehuset udover sommerperioden. Derfor kan det være vanskeligt at håndhæve overtrædelser, medmindre det er soleklart, at kolonihavehuset bliver brugt som helårsbolig. Det første skridt bør være det mindst indgribende, nemlig at man beder om dokumentation for, at kolonisten har rådighed over en helårsbolig i hovedstadsregionen, Side 12

13 jf. deklarationernes 10. Nogle deklarationer har skærpet denne bestemmelse med krav om, at pågældende skal være tilmeldt folkeregistret på helårsboligens adresse. Hvis kommunen konstaterer, at et kolonihavehus benyttes udover det tilladte, påtales overtrædelsen overfor den kolonihaveforening, hvor huset er beliggende. Overtrædelse af forbuddet mod helårsbeboelse må betragtes som en væsentlig overtrædelse, som giver påtaleberettigede f.x. kommunen, ret til at forlange aftalen med medlemmet af haveforeningen ophævet. Proceduren for ophævelsen vil fremgå af foreningens vedtægter og vil afhænge af ejerformen, f.x. vil en lejekontrakt lettere kunne ophæves og afvikles end et tvangssalg, men der er typisk en frist på 3 måneder for ejeren/lejeren til at fjerne eller afhænde bebyggelsen før bestyrelsen for foreningen træder ind og gennemtvinger afhændelsen evt. ved auktion. Kommunen har udover påtaleretten i henhold til deklarationen, mulighed for at påbyde overholdelse af deklarationen i medfør af Planlovens 43. Overtrædelsen af et påbud efter Planlovens 43 vil i givet fald gå på, at kolonihaveforeningen bringer den ulovlige anvendelse til helårsbeboelse til ophør. Påbuddet vil være omfattet af ejerens/kolonihaveforeningens pligt til at berigtige et ulovligt forhold, jf. Planlovens 63 og kan straffes med bøde efter Planlovens 64, stk. 1, nr Hvilke handlemuligheder har vi for at reducere helårsbeboelse Det er vigtigt at tænke lidt anderledes end hidtil. Vores anbefaling er at arbejde på flere fronter: Samarbejde med hovedforeningerne Information til haveejerne om kommunens syn på ulovlig helårsbeboelse Samarbejde med de enkelte bestyrelser for haveforeningerne Udvikling af håndhævelsesredskaber Samarbejde med hovedforeningerne Vores samarbejde med hovedforeningerne skal fortsætte på dette område. Det er i begge parters interesse at sikre, at kolonihaverne består som fritidshaver. Alternativt mister de deres berettigelse som varige kolonihaver og skal inddrages i byzone som helårsboliger. Vi vil derfor gå sammen med forbundene for at slå formålet med havernes anvendelse fast overfor de enkelte haveforeninger og overfor brugerne. Vi vil gå sammen med foreningerne for at presse de statslige myndigheder til at give os bedre muligheder for at håndhæve forbuddet, f.eks. gennem en klarere lovgivning på området Samarbejde med bestyrelserne for de enkelte haveforeninger Vi vil afholde jævnlige møder med kolonihaveforeningerne bestyrelser for at øge samarbejdet mellem haveforening og kommune. Vi erkender at håndhævelse er en ubehagelig rolle for de frivillige bestyrelser i haveforeninger og vi er opmærksomme på, at et for hårdt pres på bestyrelserne kan medvirke til problemer med rekruttering af frivillige ledere i foreningerne. Det er et demokratisk problem. Vi vil derfor sætte massivt ind med information om det gældende regelsæt og stille os til rådighed for sparring med bestyrelserne om, hvilke muligheder vi har for at bakke dem op i indsatsen for at begrænse helårsbeboelse. Vi har gode erfaringer med at stille os til rådighed for bestyrelserne i forbindelse med gennemførelse af kloakeringsprojekter. De gode erfaringer vil vi gerne bære videre over på andre samarbejdsområder. Side 13

14 Endelig vil vi stille os til rådighed for sparring, hvis en forening skrider til opsigelse/ tvangssalg af en haveejer Information og debat Vi vil tage initiativ til at forsøge at rejse debatten i Ballerup Bladet. Det kan ske ved at søge at få artikler optaget, suppleret med annoncer i bladet. Parallelt vil vi søge at få foreningsbestyrelserne til at tage emnet op i deres foreningsblade og på deres hjemmesider. Denne omtale vil givet sætte nogle helårsbeboere under pres. Hvis det lykkes for os at formå en af foreningerne til at gennemføre en opsigelse / tvangssalg, skal vi benytte anledningen til at kommunikere dette ud i offentligheden for at vise, at vi ikke tøver med at skride til lovliggørelse. Vi skal i vores kommunikation slå på den forslumning helårsbeboelse ofte fører til samt på, at værdien af fritidsområdet bliver truet af de få, der blot vælger at bo i haverne hele året for at få en billig bolig Politisk pres på KL og på Miljøministeriet Ballerup Kommune ønsker at bevare det sociale element og ønsker at forhindre en glidning hen imod omdannelse af de mange fritidsboliger til helårsboliger. Kommunalbestyrelsen kan derfor overveje at rette en henvendelse til KL og Ministeriet om at stramme op på lovgivningen, så vi får nogle administrative muligheder for lettere at gribe ind overfor helårsbeboelse. Det kunne være klarere regler, der forbyder natophold udenfor sommerperioden eller mulighed for at bruge forbrugsoplysninger fra vand og el som bevis for beboelse ud over sæsonen. Side 14

hestholm Orientering November 2010

hestholm Orientering November 2010 hestholm Orientering November 2010 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord)

INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord) INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord) Denne information er ikke en udtømmende opregning af regler og bestemmelser på området for handel med kolonihavehuse og kan derfor ikke

Læs mere

Forslaget til Tillæg nr. 6 til spildevandsplanen har været i offentlig høring fra den 30.august til den 25. oktober 2012.

Forslaget til Tillæg nr. 6 til spildevandsplanen har været i offentlig høring fra den 30.august til den 25. oktober 2012. Til: ENDELIG Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2005 2009 Kloakeringen af HF Højvænge(opland B16.1S), A/H Stuvehøjgård(opland B16.5S) samt den sydlig del af HF Rønhøjgård (opland B16.4S) Har været i høring

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Notat. Emne: Orientering om kloakering af kolonihaveområder Til: Teknisk Udvalg (mødet den 15. september 2008) Kopi til: Natur og Miljø

Notat. Emne: Orientering om kloakering af kolonihaveområder Til: Teknisk Udvalg (mødet den 15. september 2008) Kopi til: Natur og Miljø Notat Emne: Orientering om kloakering af kolonihaveområder Til: Teknisk Udvalg (mødet den 15. september 2008) Kopi til: Den 15. maj 2008 Baggrund. Århus Kommune rummer sammenlagt 3741 kolonihaver fordelt

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord)

INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord) INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord) Denne information beskriver regler for handel med kolonihavehuse. Beskrivelsen er ikke udtømmende, og kan derfor ikke erstatte rådgivning.

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakering af Haveforeningen Islegaard

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakering af Haveforeningen Islegaard Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2019 Kloakering af Haveforeningen Islegaard 1. august 2016 Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. KLOAKERING AF H/F ISLEGAARD 5 4. TIDSPLAN 6 5. ØKONOMI

Læs mere

Naturstyrelsen har på denne baggrund udarbejdet vejledende svar til de mest hyppige spørgsmål om de nye regler.

Naturstyrelsen har på denne baggrund udarbejdet vejledende svar til de mest hyppige spørgsmål om de nye regler. NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4408-00265 Ref. ancma/todue Den 24. februar 2015 Spørgsmål og vejledende svar om regler om afdragsordninger og minimumsfrist i forbindelse med påbud

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Natur og Miljø

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Natur og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Den 24. august 2011 godkendte Aarhus Byråd Spildevandsplan 2010 2012.

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Notat om udvikling af handleplan for kolonihaveområdet i Aarhus Kommune. Februar TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Notat om udvikling af handleplan for kolonihaveområdet i Aarhus Kommune. Februar TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Notat om udvikling af handleplan for kolonihaveområdet i Aarhus Kommune Februar 2017 TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune N O TAT O M U D V I K L I N G A F H A N D L E P L A N F O

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup december 2009 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

Lov om kolonihaver og lov om ændring af lov om planlægning og jordkøbsloven

Lov om kolonihaver og lov om ændring af lov om planlægning og jordkøbsloven Side 1 af 5 Til kommunalbestyrelser og Hovedstadens Udviklingsråd samt til orientering til amtsråd DEPARTEMENTET LANDSPLANAFDELINGEN 6. Kontor J.nr. D 201-0003 Ref. Jo Den 20. juni 2001 Lov om kolonihaver

Læs mere

Vedr. Kolonihaver Esbjerg kommune

Vedr. Kolonihaver Esbjerg kommune 1 Esbjerg Byråd har en svær opgave foran sig. Til Fra Esbjerg Kommune Palle Flebo-Hansen Dato 31/01/2012 Vedr. Kolonihaver Esbjerg kommune Indledning Jeg vil indledningsvis henvise til min påtale af år

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

Herefter er det muligt for kolonihaveforeningerne at ansøge om og påbegynde deres kloakeringsprojekter.

Herefter er det muligt for kolonihaveforeningerne at ansøge om og påbegynde deres kloakeringsprojekter. Til: Forslag til Tillæg nr. 7 til spildevandsplan2005-2009 Kloakeringen af HF Hestholm, HF Brøndgården, PF Godthåb, A/H Hanevadsholm samt Udvidelsen af OF Harrestrup I Høring fra den 18. januar 2013 til

Læs mere

Vejledning om køb og salg af kolonihaver

Vejledning om køb og salg af kolonihaver Vejledning om køb og salg af kolonihaver Denne vejledning beskriver regler for køb og salg af kolonihavehuse og havelodder. Beskrivelsen er ikke udtømmende, og kan derfor ikke erstatte rådgivning. Ved

Læs mere

Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune

Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune Dato Ansvarlig Sags ID. 19. juni 2012 Tins / sulu Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune 1 Formål. Kalundborg Kommune har indført obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke

Læs mere

Høring om en ny kolonihavehandleplan. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Høring om en ny kolonihavehandleplan. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune August 2017 Høring om en ny kolonihavehandleplan NOTAT OM UDVIKLING AF HANDLEPLAN FOR KOLONIHAVEOMRÅDET I AARHUS KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune 2NOTAT OM UDVIKLING AF

Læs mere

Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre?

Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre? Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre? Side 1 af 8 Baggrund for etablering af kloak HTK Kloak A/S går i gang med kloakering i det område, hvor

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Planforhold for kolonihaveområdet Præstemosen NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE By- og Teknikforvaltningen Plan- og Miljøafdelingen Sagsbehandler: Henrik Nielsen j.nr. 13/24476 27. august 2013 Status Dette notat

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 102 Folketinget 2013-14

Beslutningsforslag nr. B 102 Folketinget 2013-14 Beslutningsforslag nr. B 102 Folketinget 2013-14 Fremsat den 8. april 2014 af Charlotte Dyremose (KF), Tom Behnke (KF), Lene Espersen (KF), Mike Legarth (KF) og Mai Mercado (KF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X.X 2012. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

SAGEN BRØNDGÅRDEN. Det fremgår af bilag 1 stk.1. at området omhandler kolonihaven Brøndgården.

SAGEN BRØNDGÅRDEN. Det fremgår af bilag 1 stk.1. at området omhandler kolonihaven Brøndgården. SAGEN BRØNDGÅRDEN * Sagsfremstilling og begrundelse Rubrik 5 Bilag 1 Imellem Statens Jordlovsudvalg blev der den, 12.11.1971 indgået en lejekontrakt mellem staten som udlejer og Kolonihaveforbundet Danmark

Læs mere

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013 Informationsmøde 04.04.2013 1 Dagsorden 1. Velkomst v./ Finn Ellegaard a. Valg af ordstyrer og referent b. Introduktion 2. Lovgrundlag mv. for kloakeringen v./halsnæs Kommune Team Miljø 3. Spildevandskloakeringen

Læs mere

Regler og manual for kolonihaveforening i Odense Kommune

Regler og manual for kolonihaveforening i Odense Kommune 1 Regler og manual for kolonihaveforening i Odense Kommune Udarbejdet specifikt til bestyrelsen i Bernhardsminde Indhold Retningslinjer for byggeri, spildevandshåndtering og ophold i kolonihaveforeningen

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den XX. XX. 2015. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke

Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke i Næstved Kommune 1 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastlægge regler for tømning af bundfældningstanke og samletanke i Næstved kommune.

Læs mere

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Udtalt over for miljøstyrelsen, at der i mangel af udtrykkelige regler om adgangen til at kræve lovliggørelse af spildevandsforhold alene kunne stilles krav

Læs mere

Herefter er det muligt for kolonihaveforeningerne at ansøge om og påbegynde deres kloakeringsprojekter, der ejes af de enkelte kolonihaveforeninger.

Herefter er det muligt for kolonihaveforeningerne at ansøge om og påbegynde deres kloakeringsprojekter, der ejes af de enkelte kolonihaveforeninger. Til: Tillæg nr. 7 til spildevandsplan2005-2009 Kloakeringen af HF Hestholm, HF Brøndgården, PF Godthåb, A/H Hanevadsholm samt Udvidelsen af OF Harrestrup Har været i høring fra den 18. december 2012 til

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE 2013 1 Formål Formålet med regulativet er at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og -slam fra samlestanke ved alle ejendomme

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE 1 Formål Formålet med regulativet er, at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og slam fra bundfældningstanke

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

KAFFEMØDE D. 25/ STEMNINGSUNDERSØGELSE HF/ISLEV

KAFFEMØDE D. 25/ STEMNINGSUNDERSØGELSE HF/ISLEV KAFFEMØDE D. 25/8-2015 STEMNINGSUNDERSØGELSE HF/ISLEV HVORFOR EN STEMNINGSUNDERSØGELSE? Bestyrelsen oplever en tendens til, at medlemmer tolker og forbiser foreningens regler til egen fordel Bestyrelsen

Læs mere

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til:

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til: Tillæg til s spildevandsplan Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til s spildevandsplan 2004 (gældende spildevandsplan for gl. ) for havekolonierne Skovbrynet, Ålund og Storåen. Procedure for vedtagelse,

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Tømningsordning for hustanke

Tømningsordning for hustanke Regulativ for Tømningsordning for hustanke Teknik- og Miljøforvaltningen April 2011 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v.... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Tilslutningspligt... 4 5 Tekniske bestemmelser...

Læs mere

Regulativ. for tømning af bundfældningstanke

Regulativ. for tømning af bundfældningstanke Regulativ for tømning af bundfældningstanke I henhold til Miljøbeskyttelsesloven, med tilhørende bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Projektvejledning. Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet

Projektvejledning. Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet Projektvejledning Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet Vejledningen er udarbejdet af Annisse Lokalråd i samarbejde med Gribvand Spildevand A/S og COWI A/S Juni 2015 1ste udgave 1 Grundlag.

Læs mere

Kloakseparering Faxe Ladeplads. Grundejermøde. 4. marts 2015

Kloakseparering Faxe Ladeplads. Grundejermøde. 4. marts 2015 Kloakseparering Faxe Ladeplads Grundejermøde 4. marts 2015 Program 1.Orientering om forslaget 2.Orientering om kloakseparering 3.Spørgsmål og dialog 4.Opfølgning og afslutning Korte opklarende spørgsmål

Læs mere

MØDE 28. APRIL Orientering om registrering af kolonihaver i Odense Kommune

MØDE 28. APRIL Orientering om registrering af kolonihaver i Odense Kommune 1 MØDE 28. APRIL 2016 Orientering om registrering af kolonihaver i Odense Kommune Charlotte Moosdorf Afdelingschef Erhverv og Bæredygtighed Odense Kommune 2 PROGRAM 28. APRIL 2016 Velkomst og præsentation

Læs mere

Spildevand PFH DOKUMENT AF 04.09.2014

Spildevand PFH DOKUMENT AF 04.09.2014 Spildevand PFH DOKUMENT AF 04.09.2014 Mener Slagelse Kommune at Kolonihaverne skal overholde miljøloven? Palle Flebo-Hansen Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør www.lovløsetidende.dk palleflebohansen@gamil.com

Læs mere

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 3 Formål... 3 1. Almindelige bestemmelser... 3 1.1 Regulativets gyldighedsområde...

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 For nyt sommerhusområde ved Bjerge Nordstrand Forslag til Tillæg til Spildevandsplan For nyt sommerhusområde

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Med virkning fra 1. januar 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål og gyldighedsområde 3 2. Lovgrundlag 3 3. Grundejerens pligt og ansvar

Læs mere

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. FUNKTIONSKRAV

Læs mere

Regulativ for tømning af hustanke og fedtudskillere skforsyning.dk

Regulativ for tømning af hustanke og fedtudskillere skforsyning.dk SK Spildevand A/S 2011 Regulativ for tømning af hustanke og fedtudskillere Indholdsfortegnelse 1 Regulativets område... 3 2 Benyttelsespligt... 3 3 Krav til dæksler og adgangsforhold... 3 4 Tømning....

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE 2007 1 Formål Dette regulativs formål er at fastlægge en ordning, der sikrer en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Forslag og Aktindsigt

Forslag og Aktindsigt KOLONIHAVERNES FÆLLES RÅDGIVNING Forslag og Aktindsigt Kolonihaverne på Statens jord! FLEBO 24-09-2011 Dok 15-1368-2011 Sagen handler om Staten vil sidde og se på at man slagter 1 kolonist og freder andre.

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 6 6 Økonomi 6 7

Læs mere

Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand

Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand Notat Dato: 02. oktober 2013, revision 14. januar 2016 Emne: Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand Til: Niels Møller Jensen Fra: Benny Nielsen, Plan og Projekt Herning Vand A/S Ålykkevej

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 7 Administrative forhold og arealafgivelse Indhold 1 Frederikssund forsyning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Betalingsvedtægt... 2 1.3 Spildevandsforsyningsselskabets

Læs mere

Indstilling. Anlæg af kloak i kolonihaver og tillæg til lejekontrakt. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Anlæg af kloak i kolonihaver og tillæg til lejekontrakt. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 30. januar 2014 Anlæg af kloak i kolonihaver og tillæg til lejekontrakt Anlæg af kloak i fire kolonihaveforeninger ved Brabrand Sø samt

Læs mere

UDKAST den 15. maj 2012. Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune

UDKAST den 15. maj 2012. Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune UDKAST den 15. maj 2012 Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune 16. maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål og gyldighedsområde... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Grundejerens pligter

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning)

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning) 1 Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning) 1 Formål Formålet med regulativet er at fastlægge regler for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune, så tankene

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

[KAN DET LADE SIG GØRE AT KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK YDER FORSKELSBEHANDLING ]

[KAN DET LADE SIG GØRE AT KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK YDER FORSKELSBEHANDLING ] 2011 Kolonihavernes Fælles Rådgivning Palle Flebo-Hansen Kapitel 3 [KAN DET LADE SIG GØRE AT KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK YDER FORSKELSBEHANDLING ] Lighed for medlemmerne eller er der forskel? 1 Kan

Læs mere

Velkommen til. borgermøde i. Bryggergården 28-04 2011

Velkommen til. borgermøde i. Bryggergården 28-04 2011 og opland Velkommen til borgermøde i Bryggergården 28-04 2011 1 Program: 1. Velkommen 2. Baggrund for kloakeringen 3. Hvad går projektet ud på? 4. Hvad skal der ske ved de enkelte ejendomme? 5. Tidsplan

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Indledning og baggrund I Vandplan 1 for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord 2009-2015 er Isefjord og Roskilde Fjord, udpeget

Læs mere

Stempelafgift: 50,00 kr.

Stempelafgift: 50,00 kr. Stempelafgift: 50,00 kr. Tinglysningsafgift: 500,00 kr. Ejendom: Matr. nr.e 13 r og 13 u, BALLERUP BY, Pederstrup. Anmelder: Sommerbyen Brøndgården v/tom Hansen Magleparken l98 2750 Ballerup D E K L A

Læs mere

Anlæg af kloak i otte kolonihaveforeninger langs Aarhus Å samt godkendelse af tillæg til lejekontrakt mellem HF Søvang og Aarhus Kommune.

Anlæg af kloak i otte kolonihaveforeninger langs Aarhus Å samt godkendelse af tillæg til lejekontrakt mellem HF Søvang og Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. august 2015 Kloakering i kolonihaver etape 2 og tillæg til lejekontrakt Anlæg af kloak i otte kolonihaveforeninger langs Aarhus

Læs mere

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål.

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål. Vejledende udtalelse Kontor/afdeling Center for Forsyning/Vand Dato 15. december 2016 J nr. 2016-10286 /TJA/MLS/CVMA Vejledende udtalelse vedrørende reglerne for medfinansieringsprojekter Forsyningssekretariatet

Læs mere

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME 2012 UDGIFTS FORDELING GRÆNSEFLADER MELLEM

Læs mere

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Dato: 28-02-2014 Sags nr. 820-2013-64206 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

NOTAT. Lovliggørelse af kolonihaverne i Hvidovre Kommune

NOTAT. Lovliggørelse af kolonihaverne i Hvidovre Kommune Lovliggørelse af kolonihaverne i Hvidovre Kommune Kultur-, Teknik, Miljø og Arbejdsmarkedsforvaltningen er på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. september 2014 blevet bedt om at arbejde videre med en

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune 1 BETALINGSVEDTÆGT For Kloakforsyningen i Assens Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kap. 1. Vedtægtens område 3 Kap. 2. Kloakforsyningens budget og regnskab 5 Kap. 3. Kloakforsyningens indtægter 5 Side Kap.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 081

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 081 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 081 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold l De miljømæssige forhold inden for lokalplanens område 2 Lokalplanens forhold

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-31-01339 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ TILLÆG NR. 56 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TEKNIK OG MILJØ TILLÆG NR. 56 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TEKNIK OG MILJØ TILLÆG NR. 56 TIL KOMMUNEPLAN 2013 F S R O G A L U D V I D E L S E A F B YG G E M U L I G H E D I K O L O N I H AV E R UDVIDELSE AF BYGGEMULIGHED I KOLONIHAVER KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 56

Læs mere

Kloakering ved Bildsø Strand

Kloakering ved Bildsø Strand Kloakering ved Bildsø Strand Program: Velkomst ved Byrådspolitiker Steen Olsen Spildevandsplanen og historisk redegørelse Miljøredegørelse og økonomi ved nyanlæg Kloakering ved SK Forsyning Fælles drøftelse

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

PFH Responsum- Ryhaven-3- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Hvem er dommer i sagen her. Tlf Christiansgave Korsør

PFH Responsum- Ryhaven-3- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Hvem er dommer i sagen her. Tlf Christiansgave Korsør PFH Responsum- Ryhaven-3- MATERIALE-INDSAMLING Hvem er dommer i sagen her. Palle Flebo-Hansen Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør www-lovløsetidende.dk Mail: palleflebohansen@gmail.com Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eksempler(Mastevejledning)

Eksempler(Mastevejledning) Eksempler(Mastevejledning) 1. Opstilling af mast med antennesystem i byzone eller sommerhusområde Dette eksempel gælder tilfælde, hvor det ikke er muligt at finde egnede antennepositioner på eksisterende

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

Afdragsordning mm. på spildevandsområdet

Afdragsordning mm. på spildevandsområdet Afdragsordning mm. på spildevandsområdet Oplæg om ny bekendtgørelse, EnviNa Sorø 16. marts, Middelfart 18. marts samt Viborg 23. marts 2015 Torsten Duer, Naturstyrelsen Ny bekendtgørelse Bekendtgørelse

Læs mere

- - Deklaration for haveforeningen "KETTEH0J 1 " c * - e * *.' *

- - Deklaration for haveforeningen KETTEH0J 1  c * - e * *.' * - - * ' -- * - e * * * 6 * * ' * - - - - c - 0 Deklaration for haveforeningen "KETTEH0J 1 " Matrnr: 222 Avedtare Anmelder : Andelshaveforeningen I1Kettehøj 11" Kettevej nr 20 2650 Hvidovre D E K L A R

Læs mere

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug Saxo Advokater Advokat Bjarne Aarup Håndværkervej 1 7120 Vejle Ø Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug 13. januar 2010 De har som advokat for Finn Franzen, Jesper Hyldenbrandt,

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Søgaard Hovedgaard, Holmsland Klit sogn. FÆLLESDEKLARATION

Søgaard Hovedgaard, Holmsland Klit sogn. FÆLLESDEKLARATION Matr.nr. 104l, 104 v til 104ø, 104aa til 104ay, 194c, 194v, 194y til 194ø, 194aa til 194ai 196p, 196be til 195bu af Søgaard Hovedgaard, Holmsland Klit sogn. Anmelder: Kristian Madsen landsretssagfører

Læs mere

Det er vigtig at forstå - reglerne for at se den dybere mening med have 38. Ole Quist byrådsmedlem (s) har solgt have 38 i år 2010.

Det er vigtig at forstå - reglerne for at se den dybere mening med have 38. Ole Quist byrådsmedlem (s) har solgt have 38 i år 2010. 1 Have 38 i Strandparken Have 38 i Strandparken Det er vigtig at forstå - reglerne for at se den dybere mening med have 38. Ole Quist byrådsmedlem (s) har solgt have 38 i år 2010. Huset har gennemgået

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10. Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej Delopland 589 Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.2014 Endeligt administrativt vedtaget 16.1.2015 Sagsnr. 012957-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan 1.50. Udvidelse af kolonihaveområdet. & Kommuneplantillæg nr. 15

Lokalplan 1.50. Udvidelse af kolonihaveområdet. & Kommuneplantillæg nr. 15 Lokalplan 1.50 Udvidelse af kolonihaveområdet & Kommuneplantillæg nr. 15 Ishøj Kommune 2006 Indholdsfortegnelse: Baggrund og formål...3 Forhold til anden planlægning...4 Regionplan 2005...4 Kommuneplan

Læs mere

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 1. Loven har til formål at sikre hensynet til princippet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25.

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. Side 1 VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 2.

Læs mere