Drejebog for. udviklingen af kolonihaveforeningerne. Ballerup Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drejebog for. udviklingen af kolonihaveforeningerne. Ballerup Kommune"

Transkript

1 Drejebog for udviklingen af kolonihaveforeningerne i Ballerup Kommune September 2010

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Forord Baggrund Kloakering Strategi for kloakeringen af haveforeningerne Standard proces for kloakering Finansiering af kloakeringsprojekterne Finansieringserfaringer Krav for tilslutning af kolonihavelodderne Samarbejde og initiativer Det fortsatte samarbejde med kolonihaveforeningerne Hvordan begrænses helårsbeboelse i kolonihaverne Hvorfor overhovedet begrænse helårsbeboelse Myter om helårsbeboelse Forbud mod helårsbeboelse i kolonihaver Deklarationerne Håndhævelse af forbuddet mod helårsbeboelse Hvilke handlemuligheder har vi for at reducere helårsbeboelse Side 2

3 1. Indledning 1.1 Forord Drejebogen for kolonihaverne i Ballerup Kommune er udarbejdet fordi Kommunalbestyrelsen har ønsket en samlet fremstilling af, hvordan en kloakering af kolonihaverne i Ballerup Kommune kan ske uden at medføre en social slagside og uden at kloakeringen medfører øget helårsbeboelse i kolonihaveforeningerne. Drejebogen er endvidere tænkt som en vejledning for de kolonihaveforeninger, der påtænker at gennemføre en kloakering af deres kolonihaver. Det er målet at drejebogen opsamler de hidtidige erfaringer med kloakering. Erfaringerne er primært opnået ved et godt samarbejde med A/H Tjørnebjerg i forbindelse med deres kloakeringsprojekt i perioden Drejebogen vil senere blive opdateret med supplerende erfaringer og viden fra Ballerup Kommunes øvrige kolonihaveforeninger. 1.2 Baggrund Kolonihavespørgsmålet er blevet aktuelt af flere årsager. Vi ønsker, at kolonihaverne fortsat skal fungere som den almindelige borgers mulighed for, i sommerhalvåret, at få adgang til en billig have og et fristed i rare omgivelser. Samtidig sker der i disse år en glidende overgang, hvor nye kolonihaveejere stiller højere og højere krav til den sommerbolig, de vil have i kolonihaven. De tidligere meget primitive kolonihavehuse bliver ofte, ved ejerskifte, fornyet med mere moderne kolonihavehuse, hvor der nemt kan installeres bad og toilet. Hertil kommer, at mange kolonihaveejere gerne ser, at den dagligdags komfort, de har derhjemme, også er at finde i kolonihaven. Således vil der i fremtiden komme flere og mere moderne hårde hvidevarer, der vil øge behovet for en mere langsigtet spildevandsteknisk løsning. En mulig løsning er at installere en samletank ved hver havelod til husspildevandet. Anlægsinvesteringen er mindre sammenlignet med kloakering ( kr. for samletank sammenlignet med kr. for kloak). Til gengæld er tømningsomkostningerne for samletanke i gennemsnit 4 10 gange dyrere end de almindelige omkostninger til afledningsbidrag for husspildevand, der ledes til kloakken. Side 3

4 Således bør fokus for håndtering af den voksende spildevandsproblematik i kolonihaverne være, at der bør satses på, gennem fælles dialog med kolonihavebestyrelserne, at alle kolonihaveforeninger over en årrække skal kloakeres. Dertil kommer de nationale vandplaner, der bl.a. vil fastsætte den fremtidige ramme for beskyttelsen af vandløb og grundvand. Her vil kolonihaverne i Ballerup Kommune komme i et særligt fokus, idet de fleste af kommunens godt kolonihaver ligger i områder med regionale interesser indenfor både grundvand og overfladevand. Side 4

5 2. Kloakering for spildevand 2.1 Strategi for kloakeringen af haveforeningerne. Kommunen vil arbejde for, at kolonihaverne kloakeres for at sikre grundvand og vandløb imod en trussel om forurening under følgende retningslinjer: Kolonihaverne kloakeres i en takt, så de frivillige projekter fremmes først. Endvidere prioriteres de haver, der ligger i kildepladszoner og på de mest sårbare områder. De enkelte haveejere skal gives mulighed for en tilslutning over tid, eksempelvis senest i forbindelse med ejerskifte, Alle kolonihaveforeninger skal være kloakerede inden 2015, således at der er mulighed for at den enkelte haveejer kan tilsluttes. Regnvand fra kolonihaverne nedsives lokalt. 2.2 Standard proces for kloakering. Nedenstående afsnit er en beskrivelse af hovedtidslinjen for, hvordan kloakeringen af en kolonihaveforening kan forløbe. Figur 1: Tidsplan for kloakering af kolonihaveforening Kloakeringsudvalg nedsættes i haveforeningen Princip beslutning om kloakeringen af Haveforeningen Skitseprojekt for kloakeringen af haveforeningen udarbejdes Ansøgning og fastsættelse af tilslutningsbidrag Ansøgning og udarbejdelse af tillæg til spildevandsplanen Ansøgning og godkendelse af detailklokeringsprojekt Anlægsarbejde af kloaksystem i haveforeningen. Kloakeringsprojekts etablering Måneder. 1-6 =ANTAL.BLANKE(B2) optimalt /maksimalt Angiver den minimale tid for det enkelte projekteringspunkt (mindre haveforening) Angiver den maksimale tid for det enkelte projekteringspunkt (større haveforening) Side 5

6 1. Kloakudvalg nedsættes Kolonihaveforeningen nedsætter et kloakudvalg, der skal tilvejebringe tilgængelige erfaringer fra Ballerup Kommune, Forsyning Ballerup samt andre haveforeninger med allerede udførte projektet. Arbejdsgruppen udarbejder på baggrund af de indsamlede erfaringer et oplæg til en senere generalforsamlingsbeslutning. 2. Principbeslutning Beslutningen om en frivillig kloakering vedtages af kolonihaveforenings generalforsamling. Erfaringen fra andre kolonihaveforeninger, der er i gang eller har gennemført en kloakering, har vist, at arbejdsgruppens arbejde og den efterfølgende principbeslutning tager mellem 6-12 måneder. 3. Skitseprojektet På baggrund af haveforeningens principbeslutning kan haveforeningen via Rådgiver få udarbejdet skitseprojektet, der kan sendes til byggesagsbehandling. Det er vigtigt her at pointere, at da kloakeringsprojektet for en kolonihaveforeningen kan blive meget komplekst, er det vigtigt, at haveforeningen tilknytter en rådgiver til projektet, der kan rådgive og vejlede foreningen gennem projektet. I forbindelse med skitseprojektet har Forsyning Ballerup brug for at vide hvor og hvor mange tilslutningspunkter som haveforeningen ønsker sig og om afledningen kan ske via gravitation eller om der skal pumpes. Derudover er det vigtigt, at der i Skitseprojektet er angivet en maksimal spildevandsmængde(l/s) for den kommende afledning af spildevand. Skitseprojekt skal også bruges af Forsyning Ballerup til at vurdere mulige tilslutningspunkter og eventuelle kapacitetsproblemer for det kommende kloakeringsprojekt. Endvidere skal Ballerup Kommune bruge skitseprojektet til at udarbejde tillæg til spildevandsplanen for kloakering af haveforeningen. Derfor er det vigtigt at Forsyningen Ballerup og Ballerup Kommune, inddrages i en dialog om kloakeringsprojektet, så tidligt i processen som muligt. Udarbejdelsen af skitseprojektet for en kloakering vurderes at kunne udarbejdes på 3 måneder. 4. Fastlæggelse af tilslutningsbidrag Haveforeningen ansøger Forsyning Ballerup om fastsættelse af tilslutningsbidrag for haveforeningen i henhold til betalingsvedtægten for Forsyning Ballerups spildevandsanlæg. Dette gøres på baggrund af det udarbejdede skitseprojekt. Her kan haveforeninger ansøge om dispensation fra betalingsvedtægtens standardtilslutningsbidrag. Erfaringer fra tidligere projekter har vist de indledende undersøgelser og beskrivelse af kloakeringsprojektet tager op til 1 måned. 5. Ansøgning om tillæg til spildevandsplanen Haveforeningen ansøger Ballerup Kommunen om, at der bliver udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen, der muliggør at haveforeningen kan tilslutte sig spildevandssystemet. Ballerup Kommune udarbejder og tillægget til spildevandsplanen, der godkendes af kommunal bestyrelsen, herunder udarbejdes der også en Strategisk MiljøVurdering(SMV) for projektet der også skal i høring. Sammenlagt tager dette 6 måneder. Side 6

7 6. Detailprojektet Efter godkendelsen af tillægget til spildevandsplanen kan haveforeningen få udarbejdet det endelige detailprojekt for kloakering af haveforening, som så kan byggeteknisk godkendes af Kommunen, endvidere skal der fremsendes en ansøgning til Forsyning Ballerup om etablering spildevandsstik. sagsbehandlingen kan tage op til 2 måneder, hvorefter anlægsarbejdet kan påbegyndes. 7. Anlægsarbejdet Erfaringerne fra tidligere kloakeringer af kolonihaveforeninger viser, at en mindre kolonihaveforening (mindre end 300 haver) kan kloakeres på 6 måneder mens de store haveforeninger forventes at kunne kloakeres på 6 12 måneder. I forbindelse med kloakeringen er det Forsyning Ballerup der anlægger stik inkl. evt. pumper, der betales over tilslutningsbidraget i henhold til punkt 4. Sammenlagt vil en kloakering af en haveforening tage måneder. Der kan dog hentes væsentlige besparelse i tid ved, at haveforeningen koordinerer dialogen med Forsyning Ballerup og Ballerup Kommune så tidligt i kloakeringsprocessen som muligt. Herved kan den samlede tid fra forprojekt til færdigt projekt væsentlig nedbringes. Side 7

8 2.3 Finansiering af kloakeringsprojekterne De budgetterede udgifter til den fælles kloakering af kolonihaverne varierer noget alt efter de enkelte projekters størrelse og udformning. Fællesomkostningerne ligger typisk på kr. til kr. pr. havelod. Fællesudgiftens størrelse kan dog variere alt efter hvilket tilslutningsbidrag som haveforeningen får pålignet. Dertil skal lægges de udgifter, som den enkelte haveejer får ved at tilslutte sit kolonihavehus til spildevandssystemet. Denne udgift vil variere meget i forhold til huset installationer og placering på grunden. Miljø & Teknik vurderer, at den gennemsnitlige udgift pr. havelodsejer vil ligge på mellem kr. og kr. En af de helt afgørende problematikker med at gennemføre en kloakering af kolonihaverne er finansieringen af kloakeringsprojekterne. Det vil i de fleste kolonihaveforeninger kræve, at der udarbejdes en finansieringsplan. Der kan, afhængigt af den enkelte forenings grundlag, findes forskellige lånetilbud, hvoraf 2 forskellige forslag skitseres her. A. Langvarigt foreningslån Foreningen kan, såfremt vedtægterne gør det muligt, optage et langvarigt foreningslån. Ved et foreningslån godkender medlemmerne, at foreningen på vegne af medlemmerne, optager et samlet lån. Det vil sige, at hvert medlem skylder foreningen for lånet og foreningen skylder banken. Medlemmerne hæfter solidarisk. Der skal udstedes gældsbrev fra de enkelte medlemmer til foreningen. Administration af lånet står foreningen for. Foreningen opkræver medlemmerne og betaler én samlet ydelse til banken. Det er en ressourcekrævende opgave, hvorfor foreningen måske vælger at købe denne ydelse hos en administrator. Det vil påvirke foreningens driftsbudget, hvilket skal indregnes i kontingentet. Renter på et foreningslån er ikke fradragsberettiget for det enkelte medlem. B. Individuelle lån til medlemmer (Tjørnebjerg-modellen) Kolonihaveforeningerne(andels som leje) kan, såfremt vedtægterne gør det muligt, kautionere for individuelle lån til medlemmerne. Foreningen kan beslutte at lave et lånetilbud i en given bank, hvor hvert enkelt medlem kan optage et lån med et maksimalt lånebeløb og maksimal løbetid på lånet. Der kan aftales fast gebyr for oprettelse af lånet uanset lånebeløb. Medlemmet kan selv bestemme, om lånet skal være på maksimum beløb og løbetid. Det giver den fordel for det enkelte medlem, at lånet inden for maksimal-rammerne, kan tilpasses medlemmets ønsker om størrelse og løbetid. Et eksempel: Foreningen beslutter at kautionere for medlemmer, der ønsker at optage lån. Lånet kan maksimalt være på kr. og med en løbetid på højst 10 Side 8

9 år. Hvis medlemmet kun behøver at låne kr. og afdrage lånet over 4 år, vil det være muligt. Omvendt er det også muligt at låne og afdrage over 10 år (hvilket svare til en månedlig udgift på ca. 425 kr.) Dertil kommer de individuelle udgifter til ledningsarbejde m.m. fra kolonihavens start til kolonihavehuset. Kort sagt kan et individuelt lån tilpasses medlemmets ønsker om løbetid og lånestørrelse. Fordele for medlemmet ved et individuelt lån er: valgfri lånestørrelse op til et maksimum beløb valgfri løbetid op til maksimalt antal år mulighed for indfrielse hel eller delvis eller kortere løbetid fast gebyr for oprettelse uanset lånestørrelse og løbetid skattemæssigt fradrag for renteudgift Fordel for foreningen/bestyrelsen ved individuelle lån til medlemmerne er: lånet administreres fra banken Banken varetager opgørelse af lånet ved salg af kolonihaven Finansieringserfaringer Erfaringerne fra kloakeringen af Kolonihaveforeningen Tjørnebjerg har vist, at ud af Haveforeningens 384 medlemmer, har kun 160 medlemmer haft behov for at optage et individuelt lån gennem kolonihaveforeningen. det vil sige at 225 medlemmer af kolonihaveforeningen selv har kunnet rejse det nødvendige beløb til fællesudgifterne. I forbindelse med kloakeringen af haveforeningen Tjørnebjerg, har der ikke været kolonihaveejere, der ikke har kunnet betale for fællesudgifterne. Dog foreslår Ballerup Kommune, at kolonihaveforeningerne kan stå i forskud for de få kolonihaveejere, der ikke selv kan betale kloakeringens fællesudgifter, mod at foreningen får deres tilgodehavende med renter tilbage ved et ejerskifte eller senest 5 år efter at foreningen har kautioneret for medlemmet. 2.5 Krav for tilslutning af kolonihavelodderne Når kolonihaveforeningen kloakeres, skal der være ensartede regler for, hvordan og hvornår det enkelte havelod skal tilslutte sig foreningens fælles spildevandssystem. Derfor foreslår Ballerup Kommune at de enkelte havelodder tilsluttes på følgende betingelser. Kolonihaver med husspildevand tilsluttes umiddelbart efter at fællesledningerne er færdigmeldt. Dog kan kolonihaver med egen samletank til spildevandsopsamling undlade at tilslutte sig til fællesledning under forudsætning af, at de benytter sig af den fælleskommunale tømningsordning i Ballerup Kommune. Kolonihaver uden afløbsinstallationer til husspildevand kan fritages for tilslutning til fællesledningen. Dog tilsluttes disse kolonihaver ved ejerskifte. Det skal dog pointeres at det er kolonihaveforeningens bestyrelse der beslutter, hvilke regler der skal være gældende for tilslutningen af kolonihaverne. Dog henvises der til punkt 2.1 strategi for kloakeringen af kolonihaverne. Side 9

10 2.6 Samarbejde og initiativer Samarbejdet om kloakering af kolonihaveforeninger har indtil videre være fokuseret på de foreninger, der gennem de sidste 2 år har henvendt sig til Ballerup Kommune med ønske om en mulig kloakering af deres kolonihaveforening. Her har der været afholdt møder med både kolonihavebestyrelser og kloakudvalg fra de 4 kolonihaveforeninger, der i øjeblikket er i gang med at forberede eller udføre en kloakering. Fokusset fra Ballerup Kommune har således været at styrke samarbejdet med kolonihaveforeningerne gennem administrative råd og vejledning i, hvordan haveforeninger bedst kunne påbegynde en kloakering. Derudover har Ballerup Kommune indsamlet de erfaringer, som de enkelte kolonihaveforeninger har gjort sig i forbindelse med deres kloakeringsprojekt. Disse erfaringer har været meget brugbare i forbindelse med udarbejdelsen af denne Drejebog for Kloakering af Kolonihaverne i Ballerup Kommune. Det forventes således at de erfaringer, der er gjort i forbindelse med de første kloakeringsprojekter i 2009 og 2010, vil være med til at optimere processen ved kommende kloakeringsprojekter Det fortsatte samarbejde med kolonihaveforeningerne. For at styrke den videre proces med kloakering af haveforeninger, vil Ballerup Kommune tage initiativ til, at der i efteråret 2010 afholdes et fællesmøde mellem Ballerup Kommune, Forsyning Ballerup, de lokale kolonihaveforeningers bestyrelser samt Kolonihaveforbundet for Danmark. Mødets formål er, at få klarlagt de enkelte foreningers interesse, behov og status for en kloakering, samt at få sat gang i den videre dialog med kolonihaveforeningerne om en aktiv fælles indsat mod helårsbeboelse. På mødet vil Kommunen endvidere orientere om de statslige, og de kommende kommunale, vandplaners betydning for spildevandshåndteringen i kolonihaveforeningerne. Planernes krav til den gode økologiske tilstand i 2015 vil blive gennemgået. Ballerup Kommune og Forsyning Ballerup vil fortsat aktivt deltage i de enkelte kolonihaveforeningers konkrete arbejde med deres kloakeringsprojekter. Samarbejdet vil bl.a. omhandle fælles udarbejdelse af tidsplaner for processen, deltagelse i generalforsamlinger og udarbejdelse af tillæg til spildevandsplaner. I det omfang, det findes nødvendigt, vil Ballerup Kommune fortsætte dialogen med Kolonihaveforbundet og Direktoratet for Fødevare Erhverv (der administrerer den jord som nogle lejekolonihaveforeningerne der ligger på) for at sikre, at strategien for kloakering af kolonihaverne i Ballerup Kommune (jf. afsnit 2.1) er gennemført senest i Side 10

11 3. Hvordan begrænses helårsbeboelse i kolonihaverne 3.1 Hvorfor overhovedet begrænse helårsbeboelse Helårsbeboelse er ulovlig jf. Kolonihavelovens 2, stk. 1, nr. 4. Det er Kommunens opgave at påtale ulovlige forhold samt sikre at de bringes til ophør. Helårsbeboelse er uønsket af en række grunde: Vi er som kommune glade for at kunne tilbyde borgerne en mulighed for at bruge deres fritid i sommerhaver, eventuelt overnatte i kolonihaverne i sommerhalvåret. Vi tror på at det har en folkesundhedseffekt at opretholde dette tilbud for storbyens befolkning til en overkommelig pris. Ved helårsbeboelse ændrer haveforeningen karakter og husenes pris ryger ofte i vejret. Haveforeningerne er ikke beliggende i byzone, men i landzone som en del af de grønne kiler. Det er meget vigtigt at haveforeningerne bevarer deres grønne, landskabelige karakter og forbliver åbne og med offentlig adgang. Ved helårsbeboelse vil områderne gradvist få mere karakter af parcelhusområde, hvilket vil være i strid med de overordnede planbestemmelser. Herudover betyder helårsbeboelse, at områderne skal sikres en anden forsyning af ydelser end de skal som fritidsbolig. Det gælder velfærdsydelser som pleje, institutions- og skoletilbud mv. 3.2 Myter om helårsbeboelse En række kolonister accepterer helårsbeboelse fordi der er en myte om, at der er færre indbrud i kolonihaverne, hvis der er en række haver, der er beboet helårs. Kolonihaveforbundet hævder, at der ikke er belæg for denne påstand. Der er således ikke flere indbrud i de haveforeninger, hvor et mindre antal haver er beboet året rundt. I bund og grund handler det mere om, hvilke værdier der er at komme efter, når husene er ubeboede. 3.3 Forbud mod helårsbeboelse i kolonihaver Bebyggelsen i kolonihaveområder må ikke anvendes til helårsbeboelse, jf. Kolonihavelovens 2, stk. 1, nr. 4. Forbud mod helårsbeboelse er ikke beskrevet yderligere i Kolonihaveloven. Ved en analog anvendelse af Planlovens 40 vedrørende benyttelse af sommerhuse, indebærer forbuddet, at et kolonihavehus ikke må anvendes til overnatning i perioden Side 11

12 1.oktober-31. marts, bortset fra kortvarige ophold. Ifølge praksis må ophold i vinterhalvåret sammenlagt højst have en varighed af 3-4 uger, hvortil kommer weekends og helligdage. I modsætning til hvad der gælder for sommerhuse, hvor ejeren under visse betingelser har ret til eller kan få dispensation til helårsbeboelse, kan der ikke gives dispensation til kolonisters helårsbeboelse i kolonihaveområder. Der kan heller ikke ved tinglysning af deklarationer gives rettigheder til benyttelse udover, hvad der følger af Kolonihaveloven. 3.4 Deklarationerne Kolonihaveforeningerne er typisk reguleret af tinglyste deklarationer/servitutter med bestemmelser om områdets og de enkelte havelodders anvendelse, bebyggelse og tekniske installationer. Deklarationerne gælder umiddelbart i forhold til selve foreningerne, som herefter har ansvaret for at håndhæve eventuelle påtalte overtrædelser i forhold til de enkelte medlemmer/kolonister. Forholdet medlem foreningen og de enkelte medlemmer reguleres i foreningens vedtægter. Med hensyn til forbuddet mod helårsbeboelse fremgår dette sædvanligvis af deklarationerne. Deklarationerne for Andelshaverne Kildegården, Tjørnebjerg og Rønhøjgård, har alle følgende enslydende bestemmelse i 10, diverse bestemmelser, punkt 2: Lejerne af havelodderne skal til enhver tid kunne dokumentere at have rådighed over en bolig til helårsbeboelse inden for hovedstadsregionen. Punkt 3: Bebyggelsen, som opføres på de enkelte havelodder må kun benyttes til beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april 30. september. Uden for dette tidsrum må bebyggelsen kun anvendes til natophold under kortvarige ferier, weekends og lignende. Ifølge deklarationernes 12 tilkommer påtaleretten til sikring af deklarationens overholdelse Kommunalbestyrelsen i Ballerup, Jordbrugsdirektoratet og Kolonihaveforbundet for Danmark. Af 12 punkt 2 fremgår: Væsentlige overtrædelser af deklarationsbestemmelserne giver de påtaleberettigede ret til at forlange den med et medlem om brugen af havelod indgåede aftale ophævet efter de for en sådan ophævelse gældende bestemmelser af vedtægtsmæssig karakter. 3.5 Håndhævelse af forbuddet mod helårsbeboelse Det fremgår ikke helt klart af henholdsvis lovgivningen, praksis og af deklarationsbestemmelserne, hvor meget man må overnatte i kolonihavehuset udover sommerperioden. Derfor kan det være vanskeligt at håndhæve overtrædelser, medmindre det er soleklart, at kolonihavehuset bliver brugt som helårsbolig. Det første skridt bør være det mindst indgribende, nemlig at man beder om dokumentation for, at kolonisten har rådighed over en helårsbolig i hovedstadsregionen, Side 12

13 jf. deklarationernes 10. Nogle deklarationer har skærpet denne bestemmelse med krav om, at pågældende skal være tilmeldt folkeregistret på helårsboligens adresse. Hvis kommunen konstaterer, at et kolonihavehus benyttes udover det tilladte, påtales overtrædelsen overfor den kolonihaveforening, hvor huset er beliggende. Overtrædelse af forbuddet mod helårsbeboelse må betragtes som en væsentlig overtrædelse, som giver påtaleberettigede f.x. kommunen, ret til at forlange aftalen med medlemmet af haveforeningen ophævet. Proceduren for ophævelsen vil fremgå af foreningens vedtægter og vil afhænge af ejerformen, f.x. vil en lejekontrakt lettere kunne ophæves og afvikles end et tvangssalg, men der er typisk en frist på 3 måneder for ejeren/lejeren til at fjerne eller afhænde bebyggelsen før bestyrelsen for foreningen træder ind og gennemtvinger afhændelsen evt. ved auktion. Kommunen har udover påtaleretten i henhold til deklarationen, mulighed for at påbyde overholdelse af deklarationen i medfør af Planlovens 43. Overtrædelsen af et påbud efter Planlovens 43 vil i givet fald gå på, at kolonihaveforeningen bringer den ulovlige anvendelse til helårsbeboelse til ophør. Påbuddet vil være omfattet af ejerens/kolonihaveforeningens pligt til at berigtige et ulovligt forhold, jf. Planlovens 63 og kan straffes med bøde efter Planlovens 64, stk. 1, nr Hvilke handlemuligheder har vi for at reducere helårsbeboelse Det er vigtigt at tænke lidt anderledes end hidtil. Vores anbefaling er at arbejde på flere fronter: Samarbejde med hovedforeningerne Information til haveejerne om kommunens syn på ulovlig helårsbeboelse Samarbejde med de enkelte bestyrelser for haveforeningerne Udvikling af håndhævelsesredskaber Samarbejde med hovedforeningerne Vores samarbejde med hovedforeningerne skal fortsætte på dette område. Det er i begge parters interesse at sikre, at kolonihaverne består som fritidshaver. Alternativt mister de deres berettigelse som varige kolonihaver og skal inddrages i byzone som helårsboliger. Vi vil derfor gå sammen med forbundene for at slå formålet med havernes anvendelse fast overfor de enkelte haveforeninger og overfor brugerne. Vi vil gå sammen med foreningerne for at presse de statslige myndigheder til at give os bedre muligheder for at håndhæve forbuddet, f.eks. gennem en klarere lovgivning på området Samarbejde med bestyrelserne for de enkelte haveforeninger Vi vil afholde jævnlige møder med kolonihaveforeningerne bestyrelser for at øge samarbejdet mellem haveforening og kommune. Vi erkender at håndhævelse er en ubehagelig rolle for de frivillige bestyrelser i haveforeninger og vi er opmærksomme på, at et for hårdt pres på bestyrelserne kan medvirke til problemer med rekruttering af frivillige ledere i foreningerne. Det er et demokratisk problem. Vi vil derfor sætte massivt ind med information om det gældende regelsæt og stille os til rådighed for sparring med bestyrelserne om, hvilke muligheder vi har for at bakke dem op i indsatsen for at begrænse helårsbeboelse. Vi har gode erfaringer med at stille os til rådighed for bestyrelserne i forbindelse med gennemførelse af kloakeringsprojekter. De gode erfaringer vil vi gerne bære videre over på andre samarbejdsområder. Side 13

14 Endelig vil vi stille os til rådighed for sparring, hvis en forening skrider til opsigelse/ tvangssalg af en haveejer Information og debat Vi vil tage initiativ til at forsøge at rejse debatten i Ballerup Bladet. Det kan ske ved at søge at få artikler optaget, suppleret med annoncer i bladet. Parallelt vil vi søge at få foreningsbestyrelserne til at tage emnet op i deres foreningsblade og på deres hjemmesider. Denne omtale vil givet sætte nogle helårsbeboere under pres. Hvis det lykkes for os at formå en af foreningerne til at gennemføre en opsigelse / tvangssalg, skal vi benytte anledningen til at kommunikere dette ud i offentligheden for at vise, at vi ikke tøver med at skride til lovliggørelse. Vi skal i vores kommunikation slå på den forslumning helårsbeboelse ofte fører til samt på, at værdien af fritidsområdet bliver truet af de få, der blot vælger at bo i haverne hele året for at få en billig bolig Politisk pres på KL og på Miljøministeriet Ballerup Kommune ønsker at bevare det sociale element og ønsker at forhindre en glidning hen imod omdannelse af de mange fritidsboliger til helårsboliger. Kommunalbestyrelsen kan derfor overveje at rette en henvendelse til KL og Ministeriet om at stramme op på lovgivningen, så vi får nogle administrative muligheder for lettere at gribe ind overfor helårsbeboelse. Det kunne være klarere regler, der forbyder natophold udenfor sommerperioden eller mulighed for at bruge forbrugsoplysninger fra vand og el som bevis for beboelse ud over sæsonen. Side 14

hestholm Orientering November 2010

hestholm Orientering November 2010 hestholm Orientering November 2010 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

Herefter er det muligt for kolonihaveforeningerne at ansøge om og påbegynde deres kloakeringsprojekter.

Herefter er det muligt for kolonihaveforeningerne at ansøge om og påbegynde deres kloakeringsprojekter. Til: Forslag til Tillæg nr. 7 til spildevandsplan2005-2009 Kloakeringen af HF Hestholm, HF Brøndgården, PF Godthåb, A/H Hanevadsholm samt Udvidelsen af OF Harrestrup I Høring fra den 18. januar 2013 til

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013 Informationsmøde 04.04.2013 1 Dagsorden 1. Velkomst v./ Finn Ellegaard a. Valg af ordstyrer og referent b. Introduktion 2. Lovgrundlag mv. for kloakeringen v./halsnæs Kommune Team Miljø 3. Spildevandskloakeringen

Læs mere

SAGEN BRØNDGÅRDEN. Det fremgår af bilag 1 stk.1. at området omhandler kolonihaven Brøndgården.

SAGEN BRØNDGÅRDEN. Det fremgår af bilag 1 stk.1. at området omhandler kolonihaven Brøndgården. SAGEN BRØNDGÅRDEN * Sagsfremstilling og begrundelse Rubrik 5 Bilag 1 Imellem Statens Jordlovsudvalg blev der den, 12.11.1971 indgået en lejekontrakt mellem staten som udlejer og Kolonihaveforbundet Danmark

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune.

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune. Notat 27. marts 2007 OS Dispensationer til helårsanvendelse af sommerhuse Administrationspraksis og bemyndigelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovens bestemmelser 3. Overordnede oplysninger vedrørende

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

Stempelafgift: 50,00 kr.

Stempelafgift: 50,00 kr. Stempelafgift: 50,00 kr. Tinglysningsafgift: 500,00 kr. Ejendom: Matr. nr.e 13 r og 13 u, BALLERUP BY, Pederstrup. Anmelder: Sommerbyen Brøndgården v/tom Hansen Magleparken l98 2750 Ballerup D E K L A

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Kloakseparering Faxe Ladeplads. Grundejermøde. 4. marts 2015

Kloakseparering Faxe Ladeplads. Grundejermøde. 4. marts 2015 Kloakseparering Faxe Ladeplads Grundejermøde 4. marts 2015 Program 1.Orientering om forslaget 2.Orientering om kloakseparering 3.Spørgsmål og dialog 4.Opfølgning og afslutning Korte opklarende spørgsmål

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Fortsættelse af nr.1. udvidet version. Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør

PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Fortsættelse af nr.1. udvidet version. Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING Fortsættelse af nr.1. udvidet version Palle Flebo-Hansen Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør www-lovløsetidende.dk Mail: palleflebohansen@gmail.com

Læs mere

Notat om helårsbeboelse i kolonihavehuse og stigende priser i form af penge under bordet

Notat om helårsbeboelse i kolonihavehuse og stigende priser i form af penge under bordet Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 344 Offentligt N O T A T J.nr. SN 2001-LPA201-0026 Ref. KFH/MIC Den 16. oktober 2006 Notat om helårsbeboelse i kolonihavehuse og stigende priser i form

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Aftenens program - Velkomst og indledning ved Peter B. Andreasen, direktør Langeland Forsyning - Kloakering af sommerhusområderne

Læs mere

Projektvejledning. Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet

Projektvejledning. Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet Projektvejledning Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet Vejledningen er udarbejdet af Annisse Lokalråd i samarbejde med Gribvand Spildevand A/S og COWI A/S Juni 2015 1ste udgave 1 Grundlag.

Læs mere

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME 2012 UDGIFTS FORDELING GRÆNSEFLADER MELLEM

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25.

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. Side 1 VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 2.

Læs mere

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt Bilag 3 Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt 29. Januar 2015 SIDE 1 Hvorfor skal Rågeleje-Udsholt kloakeres? Kloakeringen sker iht. tillæg 4 og 5 til Gribskov Kommunes spildevandsplan 2013-2017

Læs mere

Sag Brug af selvhjælpshandling og politianmeldelse ved manglende kloakering eller spildevandsrensning Sagsnr. 13/1539 Initialer Heidkjae.

Sag Brug af selvhjælpshandling og politianmeldelse ved manglende kloakering eller spildevandsrensning Sagsnr. 13/1539 Initialer Heidkjae. Sag Brug af selvhjælpshandling og politianmeldelse ved manglende kloakering eller spildevandsrensning Sagsnr. 13/1539 Initialer Heidkjae Åben sag Resumé En del af kommunes borgere skal i disse år enten

Læs mere

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune ikke har handlet ulovligt ved at opkræve det fulde tilslutningsbidrag ved offentlig

Læs mere

Bekendtgørelse om reglerne i lov om landbrugsejendomme

Bekendtgørelse om reglerne i lov om landbrugsejendomme (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-651-000017 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev

Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev Maelskifterne 50, 4673 Rødvig Stevns Telefon: 5652 8868 * 4019 2991 Mail: randrup@rotboell.dk Att.: Plankonsulent Bjørn Søeborg Journal nr. 05/403

Læs mere

Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse

Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse 06. NOVEMBER 2014 VARSEL AF PÅBUD OM TILSLUTNING TIL GULDBORGSUND FORSY- NINGS KLOAK SAMT SEPARERING AF REGN- OG SPILDEVAND PÅ EJENDOMMEN Baggrund

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer i kolonihaveforeningen Fjordglimt

Forslag til vedtægtsændringer i kolonihaveforeningen Fjordglimt Forslag til vedtægtsændringer i kolonihaveforeningen Fjordglimt Gamle vedtægter 1 Foreningens formål er: at fremme fælles interesser for sine medlemmer i alle forhold vedrørende havebrug. at administrere

Læs mere

Kloakering i Danstrup og sydlige del af Fredensborg Kongevej

Kloakering i Danstrup og sydlige del af Fredensborg Kongevej Kloakering i Danstrup og sydlige del af Fredensborg Kongevej Borgermøde om kloakering 10. januar 2012 Fredensborg Kommune: Dagsorden Hvorfor skal der kloakeres? Hvem bliver kloakeret? Myndighedsbehandling

Læs mere

De nye regler i kolonihaveloven. Sådan bør de administreres

De nye regler i kolonihaveloven. Sådan bør de administreres De nye regler i kolonihaveloven Sådan bør de administreres Indhold 1. Indledning 4 2. Under markedspris 5 2.1 Fastsættelse af markedsprisen 6 2.2 Forskellige priser ved udlejning af flere arealer 6 3.

Læs mere

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Dagsorden Dagsorden Velkomst Baggrund

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

De nye regler i kolonihaveloven. Sådan bør de administreres - Høringsudgave

De nye regler i kolonihaveloven. Sådan bør de administreres - Høringsudgave De nye regler i kolonihaveloven Sådan bør de administreres - Høringsudgave De nye regler i kolonihaveloven - Sådan bør de administreres Høringsudgave Høringsfrist til 5. maj 2014 Fotos: COLOURBOX Grafik:

Læs mere

Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar. Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning)

Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar. Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Kolonihaveforbundet for Danmark Endeligt overdragelsesdokument Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar Sælgers eksemplar Landsejerlavskode: Matr. nr.: Havelod/Bygning nr.: Registreringsafgift: Haveforeningen

Læs mere

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med?

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? På baggrund af alle de rygter der er sat i gang i haveforeningen samt de pågående diskussioner på Facebook (som en

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

H/F Sommervirke. Vedtægter

H/F Sommervirke. Vedtægter H/F Sommervirke Vedtægter H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. 1 Formål og

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 2. Område... 3 3. Budget og regnskab... 3 4. Indtægter... 3 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Sommerhuskloakering i Skovgårde. Program

Sommerhuskloakering i Skovgårde. Program Program 1. Præsentation af AquaDjurs, EnviDan og Danjord. 2. Baggrunden for kloakering af Skovgårde 3. Arbejdets omfang 4. Konsekvenser for sommerhusejeren 5. Arbejdets forløb 6. Spørgsmål 22-06-2013 Dias

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat Priser 2015 Vand Affald Spildevand Privat PRISER 2015 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2015. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person. Der foreligger en tilsvarende

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00750 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret

Læs mere

Jeg har via min interesse for området kolonihaver stødt på et generelt problem i de forskellige kolonihaver.

Jeg har via min interesse for området kolonihaver stødt på et generelt problem i de forskellige kolonihaver. 1 Så gik der hul på tanken omkring spildevand i en kolonihave Vedr. Fra Dato Miljø Palle Flebo-Hansen 28 jan.2012 Vedr. Spildevand! Jeg har via min interesse for området kolonihaver stødt på et generelt

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Forsyningen juli 2007 B E T A L I N G S V E D T Æ G T S i d e 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Vedtægtens område...

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift.

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift. NOTAT Størrelsen på kolonihavehuse Strategi & Udvikling, Jura Iben Brinkland isbri@slagelse.dk 24. februar 2012 Notatet er udarbejdet efter ønske fra Udviklingsdirektøren med baggrund i de forespørgsler

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby Velkommen til informationsmøde omkring 2 etape af kloakeringen i Vester Husby Følg med på vores hjemmeside: wwwvestforsyningdk Aftenens program Velkomst og indledning ved Avi Gaye, Vand & Miljøchef, Vestforsyning

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Lolland Forsyning A/S Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Program Velkommen! v/per Søndergaard, Lolland Forsyning A/S Præsentation af deltagere kommune,

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Haveselskabet Enghave. Revideret Maj 2012

V E D T Æ G T E R for Haveselskabet Enghave. Revideret Maj 2012 V E D T Æ G T E R for Haveselskabet Enghave Revideret Maj 2012 1. Foreningens navn er Haveselskabet Enghave. Horsens 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til

Læs mere

KOLONIHAVEFORENINGEN NTØLLEIIAVERNE BREDERØD

KOLONIHAVEFORENINGEN NTØLLEIIAVERNE BREDERØD P?q I I STANDARD VEDT,flGT FOR KOLONIHAVEFORENINGEN NTØLLEIIAVERNE BREDERØD 1.0 1.1 2.0 2.1 2.2 23 3.0 3.1 3.2 Vedtægter for Kolonihave foreninsen MøIlehaverne Foreningens navr er: Kolonihaveforeningen

Læs mere

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om:

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om: Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi inden for de næste 4-5 år skal forbedre forholdene på din ejendom og i dit kvarter med nye kloakledninger. I denne

Læs mere

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg December 2013 Vilkår for salg af byggegrund til brug for beboelse, beliggende Majgårdsparken, Januarvej/Februarvej i Andrup Købesum: Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1 Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Dagsorden 1. Indledning 2. Spildevandsplan 3. Ny renseanlægsstruktur 4. Projektomfang

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Randers Kommune Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Revideret december 2006 Med virkning fra 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde

Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde Møde Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde 2. Tid 24-11-2011, kl. 15 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere