Referat af. Ordinært repræsentantskabsmøde. Den 20. april 2013, kl i Rishøj Idrætscenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af. Ordinært repræsentantskabsmøde. Den 20. april 2013, kl. 10.00. i Rishøj Idrætscenter"

Transkript

1 Referat af Ordinært repræsentantskabsmøde Den 20. april 2013, kl i Rishøj Idrætscenter

2 Dagsorden jf. lovenes 12. Formand Birger Dahl bød velkommen. Regionens nye fane blev derpå indviet på behørig vis. Derefter blev bestyrelsen præsenteret. 1. Valg af dirigent. BD foreslog Jens Risum, der blev valgt uden modkandidat. Konstaterede repræsentantskabet lovligt indvarslet. Indsendte forslag var med til dagens møde. Derpå blev repræsentantskabet konstateret lovlig og dagsorden i overensstemmelse med gældende love. Alm. kan vedtages med alm. flertal. Forslag om lovændring med 2/3 flertal af tilstedeværende stemmer. Der er konstateret 79 stemmer til stede. 53 stemmer danner det kvalificerede flertal. 2. Formanden aflægger Bestyrelsens beretning. Ligesom vi i HRØ har haft fokus på vores organisationsstruktur, så har vi også i DHF haft vores første evaluering af den nye struktur, der blev vedtaget juni sidste år. Det har været positivt, at Bredden og Eliten er blevet mere synligt organisatorisk med hver sin næstformand. Men det har også mere generelt betydet, at der er kommet mere fokus på særligt børn og unge området. Evalueringen har også vist, at vi har udfordringer i at få afklaret grænsefladerne og få tydeliggjort, hvordan en idrætspolitisk organisation arbejder. Det er vigtigt, at alle i DHF der arbejder med og for håndbolden, kan se en mening med de ting de arbejder med. Lige nu er vi i DHF i fuld gang med at formulere en Breddepolitik og Breddestrategi for dansk håndbold. Dette vil også være grundlaget for et nyt projekt ved navn Knæk Kurven, som netop er vedtaget i DHF s bestyrelse. Dette nye projekt skal komme med forslag til, hvordan vi målrettet kan vende frafaldet af håndboldspillere til en positiv medlemsudvikling, hvor flere børn og unge får lyst til at spille håndbold. Men projektet skal også indeholde forslag til, hvordan vi bliver bedre til at fastholde spillerne. Når vi analyserer på medlemstallene, tyder det på, at vi er gode til at rekruttere i de yngste årgange, men det viser også, at vi desværre taber rigtig mange spillere i U16 og U18 grupperne og i overgangen til senior. Vi håber den nye TU struktur, som Troels vil orientere om senere, også vil bidrage til, at vi bedre til at fastholde de unge. Vi har med stor glæde konstateret, at Nykøbing Falster Håndboldklubs damer har kvalificeret sig til ligaen. Et stort tillykke herfra med ønsket om at I får stor opbakning både fra foreninger og erhvervslivet i Sydsjælland og Lolland Falster. På damesiden ønsker vi naturligvis også Københavns Håndbold velkommen og håber også, at de får en god start. Efter den triste konkurs i Slagelse FH er det meget afgørende for håndbolden på højeste seniorniveau i øst, at disse 2 nye klubber bider sig fast i Ligaen, således de unge talentfulde spillere ikke nødvendigvis behøver at rejse vestpå for sikre deres håndboldmæssige udvikling.

3 Er det problematisk på damesiden, må vi desværre konstatere, at herresiden med Nordsjællands nedrykning til 1. division og TMS Ringsteds udfordringer i op/nedspillet, har været meget tæt på en katastrofe. Vi håber selvfølgelig, at TMS forbliver i Ligaen, at det til den kommende sæson vil lykkes for vores 1. divisionsklubber at opruste på en sådan måde, at flere vil gøre TMS selskab i Ligaen fra sæsonen 2014/2015. I et forsøg på at styrke Liga og 1. divisionsklubberne under HRØ, har vi afholdt 2 møder med repræsentanter for disse klubber. Møderne har til formål at drøfte forslag og problemstillinger i relation til Divisionsforeningen omkring turneringsformer og andre problemstillinger af fælles interesse. Det er mit håb, at HRØ på denne måde kan være med at skabe et foreningsnetværk til gavn for elitehåndbolden på østsiden. Til sidst vil jeg ønske HØJ s U18 piger et stort tillykke med DM. Må dette være et eksempel på, at det godt kan lade sig gøre at udvikle håndboldtalenter og opnå gode sportslige resultater i Østdanmark. Dirigenten satte derpå beretningen til debat. Jørgen Olsen, Ravnsborg: Kom med en bemærkning til den skriftlige beretning omkring de geografisk udfordringer. Korrekt, at der er lange afstande, men det gælder også fra foreningerne på Sjælland. Maja Pihl, Nykøbing F: Foreslog, at der blev åbnet for flere puljedannelser mellem Falster, Lolland og Københavnsområdet. Det er lettere med transportvejene. Bestyrelsens beretning enstemmigt vedtaget. Derpå blev der uddelt en række hædersbevisninger: Per Bertelsen, formand DHF, motiverede overrækkelsen af DHF s sølvnål til Bo Brink- Pedersen. Belønning af Håndbold Fitness, Viby IF, med check på 4.000,00 kr. fra DHF. Endelig blev KHKS udnævnt til Årets Håndboldforening ved HRØ. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. PKS fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet udsendt. Der blev knyttet en række bemærkninger til regnskabet dette på baggrund af en række plancher. En del af plancherne førte direkte over i budgetdelen, da der bliver taget initiativer til at reducere flere af omkostningerne. Der er hensat kr. til fremtidige aktiviteter. Dette vil være målrettet visionen om flere spillere og flere ledere. Der er også hensat midler til sponsorpleje. Dette anses for at være nødvendigt, hvis dette fortsat skal være et indtægtsområde. Revisionsprotokollatet har ikke negative bemærkninger og er uden anmærkninger.

4 PKS sluttede med at takke alle de frivillige ledere for det store arbejde i foreningerne. Dette er grundlaget for netop Håndbold Region Øst. Maja Pihl, Nykøbing F: Spørgsmål til regnskabstallet for bestyrelsen set i forhold til budgettet, så synes der at være en stigning på kr. Hvorfor denne forøgelse? PKS anførte, at der i 2013 igangsættes langt flere initiativer fra bestyrelsens side ligesom der afsættes midler til en honorering af bestyrelsesformanden. Maria, Rudbjerg: Hvornår forventes elektroniske faktura og lign. indført? PKS forventede elektroniske faktura igangsat fra sæsonen Administrationschefen oplyste, at der nok gik lidt længere tid med elektroniske holdkort og ditto stævnelister. Regnskabet blev derefter godkendt enstemmigt 4. Orientering om budgettet for det igangværende regnskabsår samt det kommende. PKS gennemgik budgettet i hovedtal. Der er lavet ny aftale omkring kopiprinter. Det vil mere end halvere omkostningen på dette område. Nedlæggelsen af kvalifikationsturneringen og manglende indtægter på dette område forventes indhentet via niveaustævnerne. 5. Forslag til kontingent for det kommende budgetår. Kontingent for 2014 foreslået til 630,00 kr. Dette blev vedtaget. 6. Behandling af indkomne forslag. BD fremlagde og motiverede forslaget fra bestyrelsen. Den ene ændring er aftvunget af den særlige passus, der var omkring deltagelse i Strategi- og Økonomiudvalget. De af de gamle forbund, der ikke havde sæde i bestyrelsen, ville i en overgangsperiode have en post i SØ. Denne ordning udløb med udgangen af 2012, hvorfor dette nu skal udtages af lovene. Et visionsseminar for bestyrelse, udvalg og administration i oktober 2012 har synliggjort behovet for at kigge på den organisation, der blev igangsat med regionens tilblivelse. Derfor har der været arbejdet med en ny organisationsstruktur. Dette arbejde danner rammen for de foreslåede ændringsforslag til lovene. Gitte Dahl, Værløse HK: I den tidligere struktur var talent og bredde i samme udvalg. Nu ser det ud til at det mere bliver den gamle struktur uden sammenhængende struktur? TF motiverede ændringen. Det er korrekt, at det synes som en opsplitning som i gamle dage. Der vil stadig være en glidning mellem de to udvalg. Så den røde tråd vil være der. Det er dog vigtigt at udvalgene er sig denne glidning meget bevidst. Forslaget blev vedtaget med 76 stemmer for. Ingen stemte imod forslaget.

5 Forslaget fra Rødovre HK om en mere entydig benævnelse af klubbernes hold blev motiveret af Bent Eriksen fra Rødovre HK. Har været et længe næret ønske fra Rødovre, men har ikke fundet gehør tidligere. Rico Jørgensen, Dianalund: Bakkede op om forslaget, der også havde sin berettigelse på seniorsiden. PJ: Forslaget imødekommet. Der vil blive ændret i forhold til dette til den kommende sæson. Efter dette punkt blev repræsentantskabet suspenderet for et indlæg ved herrelandstræner Ulrik Wilbek. Indlægget var med fokus på talentarbejdet og vigtigheden af at den røde tråd gik på tværs af landsdelene. Ingen interesserer sig kun for elite eller kun for bredde. Alene at kunne definere disse begreber kunne være svært. Bredde og elite udelukker ikke hinanden. Det ene kan ikke fungere uden det andet. Indlægget gav anledning til nogle få input fra salen, hvorefter formanden takkede landstræneren for såvel fremmøde som indlæg Derpå blev repræsentantskabsmødet genoptaget. Nu efter den nye dagsorden som følge af vedtagne lovændringer. 7. Valg De foretagne valg er for en periode på 2 år Valg af næstformand: Lars Dalsgaard foreslået. Lars Dalsgaard valgt. Valg af økonomiansvarlig: P. Kristian Skjøtt foreslået. P. Kristian Skjøtt valgt. Valg af Formand for Uddannelse Uden for tur og valgt for 1 år: Michael Svendsen foreslået. Michael Svendsen valgt. Valg af formand for: samt valg af: Bredden: Karina Klarskov foreslået. Karina Klarskov valgt. Talent: Tina Fensdal foreslået. Tina Fensdal valgt. Næstformand Turnering: Troels Hansen foreslået. Troels Hansen valgt. 8. Valg til Ordens- og Amatørudvalg - de foretagne valg er for en periode på 2 år: Valg af næstformand: Ove Nielsen foreslået. Ove Nielsen valgt. Valg af 1 stedfortrædende medlem: Kim Kristoffersen foreslået. Kim Kristoffersen valgt. 9. Valg af fanebærer: Jens Peter Andersen foreslået. Jens Peter Andersen valgt.

6 10. Fastsættelse af sted og dato for næste års repræsentantskabsmøde Lørdag, den 12. april 2014, kl , i Rishøj Idrætscenter. 11. Eventuelt. Troels Hansen præsenterede nogle forhold omkring den nye turneringsstruktur via plancher. Der blev stillet forslag om at udvide muligheden for at udvide antallet af årgange også i U-16, så der kan tages U-17 spillere med i den årgang. Dette blev noteret. Tina Fensdal orienterede om ny struktur for talenttræningen på pigesiden. Der blev spurgt til, hvorfor vi ændrer i det spil, vi alle kan lide. Nu kommer der ny boldstørrelse for U-12 Pige, men så kommer problemet jo bare ved overgang til næste årgang?? TF: Der sker også ændringer på U-14. BD takkede Bo Brink-Pedersen for det store arbejde i bestyrelses- og udvalgsregi ved tidligere SHF og nu HRØ samt i DHF-regi. Den tidligere under mødet tildelte hædersbevisning var fuldt fortjent. BD ønskede Lars Dalsgaard stort tillykke med valget som næstformand. BD ser frem til samarbejdet. BD takkede derpå dirigenten for det flotte arbejde. Repræsentantskabsmødet blev afsluttet med at udråbe et tre-foldigt leve for HRØ. Som bilag til referatet er vedhæftet plancher fra oplæg fra P. Kristian Skjøtt under punkt 4, og oplæg fra Troels Hansen under eventuelt:

7

8

9 Efterfølgende plancher relaterer sig til punktet Eventuelt :

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 3 1. Valg af dirigent.... 4 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab

DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab DBU Lolland-Falster Beretninger Konkurrence. Udvikling. Fællesskab 2014 DBU Lolland-Falster årsberetning 2014 Det er midt i december og vi nærmer os årets afslutning. Et år, der igen har været præget af

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere