[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Tirsdag den 11. september2012, kl Til beboerne i afdeling 19 Postboks 1243

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Tirsdag den 11. september2012, kl 19.00. Til beboerne i afdeling 19 Postboks 1243"

Transkript

1 Frydenlunds Allé B Torsdag 1012 og 1317 Fredag lukket Mandagonsdag Dagsorden: AFDELINGSMØDE 4. september2012 Telefon CVR Aarnus V AlmenBo Aarhus [menbo 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. skabslokalet Rydevænget 49 Hermed fremsendes revideret dagsorden med tilhørende bilag til ordinært afdelingsmøde i sel 4. Godkendelse at afdelingens budget 2013 samt forelæggelse at afdelingens regnskab Til beboerne i afdeling 19 Postboks Behandling at indkomne forslag: 1. Valg af dirigent og referent. 6. Eventuelt Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen 1. Forslag fra afdelingsbestyrelsen vedr. kabeltv. Tirsdag den 11. september2012, kl REVIDERET DAGSORDEN TIL Boligorganisationen Kontortid

2 den get behandles. stemning. ret men 2) Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. 3) Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år. 5) Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for så vidt denne afgår. 4) Behandling af indkomne forslag. 1) Valg af dirigent. 2. Dagsorden for ordinært afdelingsmøde. Forretningsorden for ordinært afdelingsmøde Afdeling 19 AARHUS Ordinært afdelingsmøde afholdes i henhold til AlmenBo Aarhus s vedtægter samt nedenstående forretningsor 3. Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette har lejere i afdelingen, disses ægtefæller eller hermed 4. Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afstemningerne i overensstemmelse med 5. Afstemninger ved ikkeperson valg kan foregå ved håndsoprækning, dog kan 25% af de fremmødte stern 6. Formand for afdelingsbestyrelsen vælges særskilt på afdelingsmødet. Ovenstående vedtaget på afdelingsmødet 2. maj Afdelingsmødet har besluttet, at der afholdes ét årligt ordinært afdelingsmøde, hvorpå afdelingens driffsbud form eller indhold. Stemmeret skal udøves ved personlig fremmøde. Adgang har tillige sidestillede personer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse og uanset afstemnings det, ligeledes uden stemmeret. Foreningens ledelse kan beslutte, at andre kan deltage i mødet med taleret. Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg, der bistår dirigenten ved afstemninger. Antallet af stemmeud dagsordenen og påser, at vedtægterne og denne forretningsorden overholdes. Ved opstilling til tillidsposter skal vedkommende være tilstede, eller der skal foreligge et skriftligt tilsagn, der skal være dirigenten i hænde ved mødets begyndelse. Afdelingsmødet vælger en mødesekretær, der refererer de trufne beslutninger og det nøjagtige resultat af valgsmedlemmer fastsættes af dirigenten. afstemninger samt udfærdiger et kort sammendrag af forhandlingerne. Referatet underskrives foruden af 6) Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. 7) Valg af suppleanter. mødesekretæren tillige af dirigenten og afdelingsformanden. Ved personvalg, hvor der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges, skal der altid være skriftlig af meberettigede forlange skriftlig afstemning. Ved personvalg gælder, at der stemmes på det antal personer, der skal vælges, I modsat fald er stemmesedlen ugyldig. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Ved personvalg, hvor der er stemmelighed mellem 2 eller flere per soner, foretages omvalg blandt disse personer. Afdelingsbestyrelsen består af 5 personer, hvoraf 2 personer sidder i repræsentantskabet. Disse person ud peges af afdelingsbestyrelsen. 8) Eventuelt. foreningens ledelse og repræsentanter for denne. Afdelingsmødet kan beslutte, at andre deltager i mø uden stemme LmenBo

3 Dispositionsfondsbidrag udgør kr. 231,00 pr. lejemålsenhed Budgettet er udarbejdet i samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen og administrationen Budgettet viser en stigning på kr svarende til 2,33 % Antal lejemål 200 Afdelingens M ArhusV Administrationsbidrag udgør kr ,00 pr. lejemålsenhed Ejendommens beligenhed: Rydevænget 147 AFD. 19, Rydevænget 147 ili 7 Henlæggelser 13%iL Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes; ORenter og afdrag kreditforeningsldn 27% Otfentlige og andre faste udgifter Variable udgifter DEkstraordinære udgifter 688,36 Stigning pr m 15,70 Gennemsnitlig leje pr. m2 pr. 672,65 Arbejdskapital udgør kr. 0,00 pr. lejemålsenhed Almenbo Aarhus

4 105 Prioritetsydelser Ejendomsskatter Renovation Forsikringer til 112 Bidrag boligorganisationen Bidrag Byggefonden:A+G indskud Afdelingens energiforbrug Vandafgift Udgifter Regnskab Budget Budget Afvigelse Samlede indtægter Huslejetorhøjelse Almene ungdomsboliger/værelser Almene ældreboliger Særlig lejeforhøjelse forbedringsarb Renteindtægter Andre ordinære indtægter Korrektion vedr, tidligere år Ekstraordinære indtægter Årets underskud Driftssikring og anden særlig driftsst Merleje Garager/carporte/parkeringspladser Erhvervslejemål Kældre/pulterum Institutioner Almenefamilieboliger Indtægter Samlede udgifter Istandsættelse ved fraflytning Særlige aktiviteter Henlæggelse: Planlagt vedligeh Henlæggelse: lstandsæt v/fratlytning B Henlæggelse: Tab ved fratlytning Andre henlæggelser Ydelse lån forbedringsarbejder Afskrivning forbedringsarbejder Ydelser lån bygningsskader Ydelser lån ombygning Tab ved fraflytning Afvikling opsamlet underskud til 135 Godtgørelse fratlyttede lejere Beboerrådgivere Årets overskud dækkes 121 Henlæggelse: Istandsæt v/fraflytning A Andre renter at henlæggelser Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt vedligeholdelse Diverse udgifter Tab ved lejeledighed Ydelser vedr. driftsstøtte Korrektion vedr, tidligere år Budget for året 2013

5 AFD. 19, Rydevænget 147 Regnskab for 2011 Resultatopgørelse Regnskab Budget Udgifter Renter og afdrag på kreditforeningslån Ejendomsskat Vandafgift Renovation Forsikring ill Elafgift og udarbejdelse af varmeregnskaber Administrationsbidrag BidragtilByggefonden:AogGindskud Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt vedligeholdelse dækkes af henlæggelser Særlige aktiviteter Diverse udgifter Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse Henlæggelse: Istandsæt v/fraflytning Henlæggelse: Tab v/lejeledighed og fraflytning Andre henlæggelser Renter og afdrag påforbedringslån Andre ekstraordinære udgifter Årets overskud 0 0 Samlede udgifter Indtægter 201 Huslejeindtægter Renteindtægter Andre indtægter Årets underskud Samlede indtægter Balance pr Aktiver Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Aktiver i alt Passiver Henlæggelser i alt Langfristet gæld Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Regnskabet er revideret i henhold til gældende lovgivning. Endvidere har afdelingsbestyrelsen godkendt regnskabet i foråret Såfremt afdelingens udvidede regnskab med noter ønskes udleveret, kan dette fås ved henvendelse til foreningens administration.

6 IALT IALT Revideret /SM Langtidsbudget for henlæggelser og planlagt vedligeholdelse og fornyelser Afdeling 19 Rydevænget 10 årig vedligeholdelsesplan PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge fuges/vedlh Udvendige trapper, sokler ,000. Tagkonstruktioner Kældertrapper rep. Altaner KOMPLETTERENDE BYGNINGSDELE Vinduer/døre justeres Udv. fuger vinduer/døre Cylinderlåse vedlh./udskiftes + låsekasser Tætningslister v/indv.døre Ib Tagrender og nedløb Ovenlysvinduer vedlh../udskift Trækviste vedl./udskiftes Punkterede ruder udskiftes Ib OVERFLADEBEKLÆDNINGER Tag udskiftning/vedligeh , , Hoveddøre lakering/maling Kælder maling. Udv. kælderdøre males Afrens og rep facadeplader Maling altanbrystninger Renov. at vaskerier Maling afopgange Gulv i bad og køkken IALT

7 WS ANLÆG Ventilatorer Trend varmestyring Udskiftning af 1189 stk varmemålere HKVE 1801 Brugsvandinst.lb. vedligehold Strengreguleringsventil udskiftning Rensning aftrækskanaler Radiator udskiftning (løbende) Faidstammer renovering Toilet, håndvask, bl.batteri mm. (løbende) Cirkulationspumpe udsk. Renovering varmeanlæg opsparing Afsyring af varmtvandsveksler andel fællesan læg renovac Nedgrav. Containere Ændring af køkkenafløb Elektrolyse Udskiftning af 403 stk ETKJW Udskiftning veksler IALT EL ANLÆG 20 stk. elmålere udsk. Ledningsnet renovering Belysningsanlæg rep/udskift div IALT INVENTAR Komfur udskiftning Udskift af køl/frys Emfang udsk. Ib. Trinetter udskiftning Vaskemaskiner udskiftning Tørretumbler udskiftning øvrigt vaskerianlæg udskiftning Betalingssystem i fællesvaskeri Strygerulle Blødgøringsanlæg Udskift af bordplader og inventar

8 116.7 Ialt sikring IALT IALT ØVRIGE DELE OG ANLÆG Snerydning Renovering grønne områder Belægning pplads/gård opretning Stibelægn ing vedligehold Beplantning Drift fælles affaldsøer Traktor, fejemaskine, værktøj Legeplads, gård, haveareal Parklamper Haveanlæg Postkasser (udskiftning). Kloakanlæg mod rotter SERVICEAFTALER O.A Vandbehandling Krüger Serviceaftale legepladsudstyr Planlagt vedligehold ialt Budgetteret henlæggelse Anden kapitalanskaffelse Arets overskud LIKVIDITETSBUDGET FOR HENLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE Afgang/tilgang netto Henlæggelser PRIMO Henlæggelser ULTIMO Byggeindeks 1998 = 100% Byggeindeks ,6% Byggeindeks 2011 i procent 139,4% Procentstigning iflg. budgetgrundlag 2,2% Reguleringsfaktor i procent 141,6%

9 Forslag vedr, kollektiv aftale med Stofa Afdeling august AARHUS Afdelingsbestyrelsen Stor pakke kr. 297,00 Mellem pakke kr. 197,50 ønskes større pakker er det individuel aftale med Stofa Kollektiv aftale med Stofa for hele afdelingen hvorved vi kan få grundpakken til kr. 78,50 pr. måned, som vil blive opkrævet via huslejen. Disse to sidste pakker afregnes direkte med Stofa. Med venlig hilsen flmenbo

r[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Torsdag den 30. august 2012, kl. 18.00 Til beboerne i afdeling 27

r[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Torsdag den 30. august 2012, kl. 18.00 Til beboerne i afdeling 27 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 23. august 2012 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Teleton 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www.almenboaarhusdk CVR 59645013

Læs mere

iilmenbo INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELI NGSMØDE Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00

iilmenbo INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELI NGSMØDE Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00 Dagsorden: Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 5964513 14 september212 iilmenbo Fra administrationen deltager direktør Hans Munk og regnskabschef Steffen Espersen Der indkaldes hermed til ekstraordinært

Læs mere

Til beboerne i afdeling 38 8210 AarhusV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhus.dk www.almenbo-aarhusdk REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE

Til beboerne i afdeling 38 8210 AarhusV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhus.dk www.almenbo-aarhusdk REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Aé 8 Postboks 1243 Tl beboerne afdelng 38 821 AarhusV Telefon 8938 2 post@almenboaarhusdk wwwalmenboaarhusdk CVR 5964513 27 august 212 REVIDERET DAGSORDEN

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243 AlmenBo Aarhus Mandagonsdag 101209 1315 Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Kontortid Dagsorden; AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL CVR 59645013 wwwalmenboaarhus.dk Telefon 8938 2000 Boligorganisationen

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 45

TIL BEBOERNE I AFDELING 45 TIL BEBOERNE I AFDELING 45 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

1-3034 Vestergården 1

1-3034 Vestergården 1 1-3034 Vestergården 1 Ordinært afdelingsmøde Onsdag den 10. september 2014, kl. 19:00 i mødesalen på Herlev Skole Velkommen til ordinært afdelingsmøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste bestemmende

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Beboermøde Afdeling 3

Beboermøde Afdeling 3 Beboermøde Afdeling 3 Dagsorden beboermøde afdeling 3 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 5. Teamleder Brian Andersen om ny struktur i

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 116 Televænget Skæringsdato: 01-09-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 9.350

Læs mere

ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014

ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014 ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation: Afdeling 60 50 Vridsløselille Andelsboligforening Hyldespjældet Boligorganisationsnr. LBFnr.: 50 Afdeling 165 LBFnr.: Tilsynsførende 10 kommunenr.:

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Kirsebærhaven Køge Boligselskab Afd nr 15 Budget for år 2015 Køge Boligselskab Afdeling: Kirsebærhaven Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato

Læs mere

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 Køge Boligselskab I Regnskab pr. 31/12-213 1/1-213 - 31 /12-213 Afdeling: Klemens Torp Hovedtal Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Køge Boligselskab

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget.

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. REGNSKABS-KURSUS Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. Vi starter med gennemgangen af resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen er den del af regnskabet, som viser, hvordan den

Læs mere

fsb Afdeling 1.21 Kantorparken Budget 2015

fsb Afdeling 1.21 Kantorparken Budget 2015 fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1939-40 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/4 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 540,0 540,0 37.821,3 Lejligheder i alt 540,0

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014

ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014 ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 67 4 Syd Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 4100 kommunenr.: 165 Vridsløselille

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2004 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Toftlund Andels Boligforening

Toftlund Andels Boligforening LBF Afd. nr. 001 Afd 01 Nyboder / Timmelsvang Regnskab for året 2014 Afdelingens årsregnskab, der er optrykt på næste side, viser regnskabets hovedtal, og medtager således ikke noter m.v., der hører til

Læs mere

Skærbæk Boligforening

Skærbæk Boligforening LBF Afd. nr. 00100 Søndergade, Skolegade, Lærkevej, Toften Regnskab for året 2014 Afdelingens årsregnskab, der er optrykt på næste side, viser regnskabets hovedtal, og medtager således ikke noter m.v.,

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd J. nr. 37679 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd Foreningen, som er stiftet 8. august 1972, omfatter ejerlejlighedsejere i ejendommen omfattende: matr.nr. 5 bf Nærum by, Nærum, Langebjerg

Læs mere