Æ Stenslau i Sten rup 1932

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Æ Stenslau i Sten rup 1932"

Transkript

1 Historisk skrift /10/12 12:46 Side 43 Æ Stenslau i Sten rup 1932 Af Arne Jessen, Nybøl Stenderup var på verdenskortet i Hvorfor nu det? 1930 erne var præget af store kriser. Børsen i New York gik i sort. Det lignede snart vore dage! Det var bare meget værre. I lang tid var den ene konkurs efter den anden løbet af stablen, og folk, der havde penge, kunne erhverve sig ejendom til en billig penge. Mange bønder måtte gå fra hus og hjem, selv om familien havde været på stedet i flere hundrede år. Alle havde det imidlertid svært. Vejen mellem Broager og Nybøl blev bygget i denne tid, og på Smøl Vold sad arbejdere og ventede på, at ansatte på vejen skulle bukke under, så de kunne få pladsen. Stauning havde netop sat sig i stolen igen - med en arbejdsløshed på 40 %. Justitsminister var C. Th. Zahle, der fik indflydelse på begivenhederne. Samme mand havde været statsminister under påskekrisen 1920 og blev jo som bekendt fyret af Kong Christian X. I 1932 var tilslutningen til nazisterne så omfattende, at Hitler kunne udfordre Hindenburg ved præsidentvalget. I juni 1932 indsattes den stærkt konservative Franz von Papen som rigskansler. Det efterfølgende rigsdagsvalg blev en massiv sejr for NSDAP og KPD. I Danmark rørte en vis dr. Clausen fra Bovrup på sig - i nazistisk retning. Jernbanen mellem Skelde og V. Sottrup blev nedlagt, og dermed forsvandt det lille trinbræt i Stenderup også. Én ulykke kommer sjældent alene! I selve Stenderup var der ikke lavet noget om, siden Frederik VII havde holdt krigsråd på Tavhav i Alle boel og indsidderhuse stod, som da de var bygget omkring 1800 efter tvangsudflytningerne. Hvad var det så, der gjorde, at mand stimlede sammen i Stenderup. Hvem var dog alle disse personer? Mange var fra politiske partier, nazister og kommunister. Så var der bønder fra Landbrugets Sammenslutning, som landbrugets fagforening hed dengang. Der var familie, venner og bekendte. Så var der en del af de arbejdsløse, der skulle have tiden til at gå. Endelig var der øvrigheden, bestående af 43

2 Historisk skrift /10/12 12:46 Side 44 lokale og københavnske politibetjente. Til sidst var der retsbetjente og dommeren. Datoen er mandag den 4. april Det var en for længst overstået tvangsauktion over en gård! Imidlertid havde Landbrugets Sammenslutning (L.S.), der i disse kriseår var meget aggressiv, fået fat på sagen, og nu skulle der statueres et eksempel. L.S. ville bruge magt for at hindre den nye ejer i at flytte ind på gården, og på L.S. opfordring flyttede Jørgen Nissen ikke ud den 1. april. Andelskassen overgav sagen til dommeren, og han bestemte, at Jørgen Nissen skulle sættes ud ved Kongens Foged, og den nye ejer sættes ind. Dette skulle ske mandag den 4. april. L.S. indkaldte nu til massemøde og demonstration i Stenderup på denne dag for at forhindre fogedforretningen. Politimesteren i Gråsten sendte nu bud efter 50 granvoksne betjente fra København, og sammen med de lokale politifolk blev de sendt til Stenderup den 4. april. Sagen kort Nybøl Andelskasse havde begæret auktionen. Ingen købere. Andelskassen overtager gården. Gården bliver solgt til en køber, der indfrier Andelskassens tilgodehavender. Jørgen Nissen med familie skal flytte ud. Landbrugets Sammenslutning havde opfordret ham til at blive boende på trods af en tvangsudflytning. Der afholdes en fogedforretning, der er sat til 4. april Det, der skulle ske på dagen, var, at ejeren skulle sættes ud mod sin vilje! Indledningsvis skal vi lige lade forretningsfører for Nybøl Andelskasse komme til orde. Forretningsføreren giver her sit syn på sagen i Jydske Tidende den 7. april Jørgen Nissens forhold til Nybøl Andelskasse Redegørelse fra Andelskassens forretningsfører, Jens Christensen, Nybøl: Fra flere sider er der tilgået mig anmodning om overfor offentligheden at gøre rede for de nærmere omstændigheder, der førte til tvangssalget af Jørgen Nissens gård og senere til de begivenheder, der resulterede i den 5. aprils uhyggelige hændelser. Jeg havde ikke ment, at sagens nærmere enkeltheder kunne interessere den store offentlighed, men nu, da så at sige alle landets aviser befatter sig med sagen, men også på grund af Jørgen Nissens voldsomme anker mod ledelsen af Andelskassen, er nærværende redegørelse måske på sin plads. 44

3 Historisk skrift /10/12 12:46 Side 45 I slutningen af året 1926 var der et overtræk på Jørgen Nissens konto på ca kr. Idet han skyldte Andelskassen omtrent kr., for hvilke der kun var givet pant for de kr.s vedkommende. Andelskassens pant havde dengang rang i tingbogen efter et kreditforeningslån på kr. Vi meddelte i januar 1926 Jørgen Nissen, at bestyrelsen ønskede kaution for mellemværendet og gik en måneds tid med til, at Nissen optager et lån i Sønderborg Bys Sparekasse på ikke over kr. For dette lån fik Sønderborg Bys Sparekasse panteret forud for Andelskassens skadesløshedsbrev på kr., idet Andelskassen modtog provenuet fra Sparekassen til afskrivning på Nissens gæld. I januar 1928 anmodede Andelskassen atter Nissen om at stille kaution for sin kassekredit. Nissen mente dog ikke at kunne skaffe denne, men stillede tillægslån fra kreditforeningen, hypoteklånefondslån og et lån fra Landeværnet i udsigt. I februar 1928 gik bestyrelsen med til, at Nissen optog et tillægslån i Sønderjyllands Kreditforening på kr., og samtidig indrømmede Andelskassen ham et fast lån, nemlig et såkaldt realkreditlån på kr. Disse beløb tjente til afvikling af Nissens gæld til Sønderborg Bys Sparekasse og til at nedbringe kassekreditten i Andelskassen. Andelskassens ledelse fastholdt stadig, at Nissen måtte stille kaution, ikke for realkreditlånet på kr., som de fleste må, men for retsmellemværendet, der pr. 31. december 1928 androg kr. Der blev af Andelskassen for en sikkerheds skyld taget brugeligt pant i ejendommen, men i januar 1929 gik man - ved Akkordudvalgets hjælp - med til at lade kr. af ovennævnte gæld stå uopsigeligt fra Andelskassens side, mod at lånet blev afdraget med 500 kr. årligt, at betale med 250 kr. pr. 1. juli og 1. januar på den udtrykkelige betingelse, at Nissen ikke måtte udeblive over 1 måned fra forfaldstid med renter og afdrag af såvel de nævnte kr. som af ydelsen til kreditforeningen og renter af det faste lån på kr. Ved akkorden blev al Nissens løse gæld betalt, idet de simple kreditorer gav saldokvittering mod betaling af 35 % af deres tilgodehavende, og Nissen skyldte nu til Lånekassen (der ved akkorden stillede et beløb til rådighed), så vidt jeg husker kr. mod pant i ejendommen næst efter før omskrevne kreditforeningslån kr., plus tillægslån kr. og plus realkreditlånet kr. samt kassekreditten på kr. I december termin 1930 kunne J. Nissen ikke klare ydelsen til kreditforeningen, men i foråret 1931 lykkedes det ham med reali- 45

4 Historisk skrift /10/12 12:46 Side 46 sation af besætningen (ungkreaturer og en plag) at betale renter og afdrag til juniterminen. Samme år var vanskelighederne selvfølgelig endnu større, idet der ikke godt kunne realiseres mere af besætningen, og følgen var, at renter og afdrag til kreditforeningen udeblev, ligeledes renter og afdrag på kassekreditten til Andelskassen. Ved at opnå et forskud fra slagteriet på egne grise til et beløb af 500 kr. (hvorved Andelskassens part jo blev tilsvarende forringet), betalte Nissen renterne af det faste lån på kr. med undtagelse af en restance på 25 kr. Dette beskedne beløb af 25 kr. er senere omtalt flere gange i aviserne på sensationel måde, dog uden den rette forklaring, men den kommer i det følgende. Der var altså i henhold til ovenstående tale om tre restancer, nemlig ydelsen til kreditforeningen ca kr. og renter og afdrag af kassekreditten ca. 500 kr. - i alt kr. - indbefattet ovennævnte 25 kr. I anledning af denne restance bad jeg Jørgen Nissen på foranledning af bestyrelsen om et besøg, hvilket Nissen efterkom, og til stede var foruden bestyrelsesmedlemmerne alle tilsynsrådsmedlemmer. Vi meddelte Nissen vort syn på hans forhold, idet man alle som én holdt det for absolut udelukket, at han under de herskende forhold kunne holde gården. Det gamle spørgsmål om kaution var atter på tale, og Jørgen Nissen blev til slut spurgt, om han fra gang til gang kunne - måske ved familiens hjælp - stille betryggende sikkerhed for forfaldne renter og afdrag, idet Andelskassen jo - hvis den lader panteretten træde i virksomhed - kommer op for betaling af disse ydelser. Vi bad Jørgen Nissen om en udtalelse i løbet af nogle dage, idet vi, hvis denne garanti ikke kunne skaffes, ønskede at få gården overladt til brugeligt pant. Dette ønske fra Andelskassens side øgedes ved den omstændighed, at Jørgen Nissen transporterede en del af den ventede kornhøst til anden side. Jørgen Nissen gav benægtende svar på dette forlangende, og følgen blev, at Andelskassen i begyndelsen af august måned 1931 tog gården til brugeligt pant. Da kosterne til dommerkontoret for en sådan transaktion beregnes i forhold til det beløb, der gøres udlæg for, blev jeg enig med Nissen om, at de allerede omtalte 25 kr. skulle benyttes som grundlag. Det var altså for at spare på omkostningerne, og det skete med Jørgen Nissens billigelse. Der kunne også have været gjort udlæg for hele kassens tilgodehavende, nemlig kr., men det var der jo ingen mening i. Med tidligere erfaringer for øje nærede jeg dengang et lille håb om, at der ved frasalg af en del jorder kunne øjnes en mulighed for Jørgen Nissen at beholde en del af gården, eller at hans datter og svigersøn 46

5 Historisk skrift /10/12 12:46 Side 47 kunne overtage gården. Den første mulighed faldt bort lidt efter lidt, hovedsageligt ved den store omvæltning i september, da den danske krone gik fra guldet, hvorved der opstod yderst slette lånevilkår, og den anden mulighed bristede, da Jørgen Nissen erklærede, at svigersønnens familie ikke turde tage risikoen ved overtagelse af ejendommen. Langt om længe blev der så begæret tvangsauktion over ejendommen, og den første fandt sted den 21. december. På Nissens foranledning begæredes holdt en anden og sidste tvangsauktion, og denne blev berammet til den 21. januar. Det lykkedes ikke at finde købere, der ville dække Andelskassen, og derfor fik denne gården udlagt som ufyldestgjort panthaver. Jørgen Nissen antages som bestyrer, indtil der fandtes en køber til gården. Det må her bemærkes, at Jørgen Nissen siden i slutningen af januar må have været fuldt fortrolig med den tanke, at gården blev solgt til anden side, og vi har da også flere gange roligt talt om dette forhold. Så meget mere undrer det mig, at alle de voldsomme begivenheder har kunnet finde sted i de sidste tre uger. Grunden må være den, at Nissen er kommet under indflydelse af de mest yderliggående af hans venner, så han til slut er blevet enige med disse i, at denne sag skulle stilles på spidsen til det yderste. Andelskassen har i de seneste måneder underhandlet med flere købere til Jørgen Nissens ejendom, men ikke kunnet opnå et acceptabelt tilbud. Til slut optrådte næstformandens svoger, Johan Philipsen, som køber, og hans bud på ejendommen mente Andelskassens bestyrelse ikke at kunne tilbagevise, hvorfor man overdrog ham kassens ret til at få udlægsskøde på gården. Her overlader jeg gerne til andre at dømme, om det er ledelsens pligt i første række at tænke på Andelskassens indehaveres interesse, som jo til slut bærer den økonomiske risiko, eller om gården for enhver pris må søges bevaret for den gamle ejer, selvom det er en slægtsgård, der kan føres 200 år tilbage i tiden, hvilket jeg i øvrigt erfarer nu efter de sidste ugers mange indlæg i aviserne. I aviserne ser jeg, at man har undret sig over, at Jørgen Nissens udsættelse af gården ikke fandt sted den 1. april. Det må her erindres, at Jørgen Nissen havde erklæret også over for politiet, at han ville tage ind på aftægtsboligen hos moderen, og Andelskassen var derfor ikke i stand til at begære udsættelsen fremmet, så længe moderen Marie ikke vidste, om Nissen godvilligt rømmede gården. Den 1. april om eftermiddagen indgav Andelskassen begæring om udsættelse frem- 47

6 Historisk skrift /10/12 12:46 Side 48 met, og dommeren berammede senere denne forretning foretaget mandag formiddag den 4. april. Jeg ved ikke, om der er noget menneske, der mener, at Andelskassen ikke burde have begæret denne udsættelse, thi uden at der er udsendt begæring derom, kunne den selvfølgelig ikke finde sted. I så tilfælde må der gøres opmærksom på, at i udsættelse ved kongens foged er Jørgen Nissen alene skyld, idet han ikke godvilligt ville overlade ejendommen til den nye ejer. Det vil sikkert være klart for enhver, at som forholdene var tilspidset, kunne Andelskassen ikke handle anderledes. Med de love, vi nu engang arbejder med, er et pant i en ejendom intet værd, såfremt ejendommen ikke kan gå over på andre hænder, idet panteretten så bliver illusorisk. Når jeg, som flere har ønsket, skal sige lidt om Jørgen Nissens indlæg i dagbladene, mener jeg med ovenstående at have undlivet krøniken om de ofte omtalte 25 kr. Dernæst mener Jørgen Nissen, at der fra flere af Kassens mænds side ligger uhyggelige tegn på spekulation med ejendomme inden for sognet, idet meningen skulle være at Her har vi så gården, det hele drejer sig om! Stenderup 39, Vestervang. Laden bygget 1887, stuehuset Der ligger lærred til blegning på græsset. Den midterste rytter er Jørgen Nissen. Rytteren til højre er broderen Kresten. Karlen, der holder hesten til venstre, er Peter Iversen, Nybøl. Siddende foran højre hest Jørgen Nissens far og mor, Peter og Tinka. Siddende yderst til højre bedstemor. 48

7 Historisk skrift /10/12 12:46 Side 49 bringe dem over på den nærmeste families hænder. Slet så galt er det nu ikke. Jørgen Nissen taler om tre tilfælde, men jeg har for nogle dage siden meddelt og samtidig forklaret de deputationer, der flere gange har aflagt kontoret et besøg, at det kun drejede sig om ét tilfælde foruden salget af hans gård til næstformandens svoger. Rigtigt er det, at Andelskassen for en del år siden måtte begære holdt tvangsauktion over en gård på Nybølmark, men den gamle ejers hustru fik derefter overladt gården. Rigtigt er det endvidere, at samme ejendom for anden gang gik til tvangsauktion, men da havde Andelskassen ingen interesse i gården, og formandens søn overtog den da ved et andet pengeinstitut. I denne sag er Andelskassen aldeles sagesløs. Tilfælde nr. 2 er Jørgen Kocks gård, og Jørgen Nissen fremdrager hans sørgelige bortgang; men skal vi nu ikke lade de døde hvile i fred. Det er rigtigt, at denne ejendom solgtes til undertegnedes fætter, men heri ser jeg ingen grund til kritik. Det tredje tilfælde, som altså alligevel kun er det andet, er, at næstformandens svoger nu sidder på Jørgen Nissens gård. Jeg må dog hævde, at heri heller ingen spekulation var i forvejen, thi først efter at der i lange tider var forhandlet med andre købere, optrådte Philipsen som liebhaver og fik til sidst overladt gården. Jeg mener her som i andre forhold, at først og fremmest må ledelsen jo dog stå andelshaverne, altså garanterne for Andelskassen, til regnskab, og det ville jo for eksempel med fuld ret kunne bebrejdes bestyrelsen, hvis den havde solgt gården nogle tusinde kr. billigere til anden side for derved at undgå kritikken over, at ejendommen overlodes næstformandens svoger. Om de personlige udfald på bestyrelsen, f.eks. personlige bevæggrunde, lave motiver, letsindigt spillen hasard, kapitalens bøddeltjeneste, smil og hån m.m. skal jeg tie stille - disse udtryk skal ikke opfattes som mere, end de er, bliver i hvert fald kun taget til efterretning. Disse betragtninger er nøgternt gengivet. Det er de virkelige fakta, som de foreligger. Jeg har forsøgt at skildre forholdene, uden at lidenskaberne er taget i brug, hvad fremstillingen i øvrigt heller ikke er egnet til. Behøver jeg til slut at sige, at også mig gør Jørgen Nissens skæbne bitterlig ondt, men er det ikke lige så rigtigt, at den måde, hvorpå den nye ejer med familie gør sit indtog på gården, nemlig med trussel på livet og boykot i bedriften, skulle ikke gerne gentage sig. 49

8 Historisk skrift /10/12 12:46 Side 50 Jeg synes, der må være al mulig grund til, at disse folk får noget at mærke af sognebørnenes sympati og støtte. Jens Christensen Forretningsfører for Andelskassen i Nybøl. Efter JYDSKE TIDENDE den 7. april Her står denne genstridige flok, der gav landet så mange kvaler, at det var nødvendigt at udsende københavnske politibetjente til at holde ro og orden i Stenderup. Personerne er: De to yderst til venstre ukendte, proprietær Winter, Kokjærgård, Staadsen Petersen, Dybbøl, Ingeborg Johansen ( J.N.s søster), Jørgen Nissen, Anni Nissen og Ingeborg Nissen; bagest i døren Chresten Lyck og Tinka Lyck, foran disse Mimmi Jensen, Johanne Petersen, Midde Alexandersen og Jens Lyck, Kathrine Nissen, helt til højre Kathrine Petersen (søster). Man kan sige, at der var da interesse for gården - mange mulige købere giver en høj pris! Nu var det således, at det kun var ganske få, der ville købe. Resten var ude på noget helt andet. De politiske ville kapre stemmer, bønderne havde fået nok af tvangsauktioner, familie og venner skulle støtte op om den, der skulle af med gården. De arbejdsløse ville have lidt sjov, og betjentene skulle holde gemytterne i ave. Således havde 50

9 Historisk skrift /10/12 12:46 Side 51 alle lidt at se til. De vigtigste er slet ikke nævnt, nemlig pressefolkene. Disse nyhedshungrende reportere, der hver dag skulle rapportere om alverdens grusomheder i samfundet, havde lidt mere travlt end resten af de fremmødte. Selve hændelsesforløbet er rigtig godt beskrevet, da der var masser af journalister til stede. Vi vælger her at lade Jydske Tidendes korrespondent berette om dagen: Jydske Tidende nr. 94, 10 sider, tirsdag den 5. april 1932 Sønderborg: I går blev Jørgen Nissen og hans familie sat ud af den gamle slægtsgård, Vestervang i Stenderup, og den nye ejer, Johan Philipsen, rykkede ind på gården. Selve udsættelsen foregik uden større gnidninger under stort opbud af politi, som fogeden havde rekvireret, for at alt kunne forløbe efter lovens bogstav. Selv om tidspunktet for fogedforretningens afholdelse var hemmeligholdt, var man dog klar over, at fogedens besøg kunne ventes i løbet af mandagen, hvorfor der lige fra morgenstunden mødte et halvt hundrede demonstranter på gården. Lidt før kl. 10 ankom en halv snes biler med henved 40 ordensbetjente og nogle kriminalbetjente, der straks under politimester Vilstrups ledelse besatte gårdens to indgange fra vejen. De fleste af demonstranterne gik ind i stuerne for at afvente, hvad der nu skulle ske. 51

10 Historisk skrift /10/12 12:46 Side 52 52

11 Historisk skrift /10/12 12:46 Side 53 Politimester Vilstrup hilser på de københavnske betjente. Lederen, politiassistent Jacobsen, ses bagved. Dommeren afsiger kendelse, hvorefter alle skal gå ud af huset. Dommeren: Jeg vil bede Dem, Nissen, om at opfordre de tilstedeværende til at forlade gården. Nissen: Det kan jeg ikke. Dommeren: Ja, så kan jeg. Enhver, der er her i stuen, beder jeg om straks at gå. Det gælder også pressens repræsentanter, hvis tilstedeværelse unægtelig forbavser mig. Dette er en privat fogedforretning, som ikke vedkommer offentligheden. Da denne opfordring tilsyneladende ikke frugtede, udtalte dommeren endvidere: Såfremt De ikke forlader ejendommen, må jeg lade Dem udsætte ved politiets hjælp, hvilket jeg meget nødigt vil gøre. Betænk også, at det er meget højt spil at sætte sig op mod den lovlige orden og en embedsmand i funktion. Jeg undlader ikke at gøre opmærksom på, at det kan komme til at koste indtil seks års strafarbejde. Dommeren afsagde derefter en kendelse over selve udsættelsen og 53

12 Historisk skrift /10/12 12:46 Side 54 dikterede til protokollen, at alle uden undtagelse straks skulle forlade ejendommen. Deichgræber søger at tale Politimester Vilstrup kom nu ind i stuen, ledsaget af en snes betjente, der fik ordre til at føre demonstranterne ud. Jeg vil dog give Dem en frist på ét minut, og de, der så ikke er gået, vil blive ført ud, eventuelt ved magt. Hvis nogle sætter sig til modværge, vil de blive sat under tiltale. Deichgræber, der forgæves et par gange havde forsøgt at tale, udbrød nu: Jeg vil benytte det ene minut til at udtale, at det ikke alene er den håndfuld, der her er, som protesterer mod denne uret, men hele den nordslesvigske bondebefolkning står bag ved vor protest. Politimesteren til Deichgræber: Vil De tie stille og straks se at komme ud! Flyttemændene bærer møblerne ud Da den korte frist var udløbet, trådte nogle betjente ind i stuen, men demonstranterne gik nu godvilligt, og også Jørgen Nissen lod sig føre ud uden at sætte sig til modværge. Gårdspladsen og et stort stykke af vejen til begge sider blev nu afspærret, hvorefter flyttemændene gik i gang med at bære møblerne ud af stuerne og køre dem hen på nabogården. Nissen og hans familie tog ind til moderen, der nyder aftægt på gården. Selve udsættelsen varede kun en god times tid, og da alt var rømmet, hentede man under politiledsagelse den nye ejers indbo, der stod opmagasineret hos gårdejer P. Bladt. Demonstranterne, der havde samlet sig ved kroen, stod i små klynger og diskuterede situationen. Gårdejer Kylling og dr. Clausen kom senere til, men søgte intet at stille op mod de mange betjente, der hele eftermiddagen var synlige på landevejen. Også fru Philipsen og gårdens nye folk blev hentet i politibiler, for at de ikke på nogen måde skulle lide overlast. Sandsynligvis vil politiet holde vagt ved gården endnu et par dage. Friluftsmøde i eftermiddag Til det store friluftsmøde der er arrangeret i eftermiddag, venter man fra demonstranternes side mange mennesker, men politiet vil også i dag stå fuldt beredt til at opretholde ro og orden. 54

13 Historisk skrift /10/12 12:46 Side 55 Der er rekvireret assistance fra København, og med toget i aftes ankom over Mommark 56 kraftige betjente til Sønderborg, hvor de overnattede. Det meste af den sønderjyske politistyrke vil ligeledes blive trukket over til Stenderup i dag. På forespørgsel udtaler politimester Vilstrup, at han på en henvendelse har givet tilladelse til friluftsmødets afholdelse på en nu afspærret mark ved Stenderup Kro. Vejrudsigten til mødet Årets 96. dag. Solen står op kl og går ned kl Dagen tiltaget 6 timer og 20 minutter. Cykellygten tændes kl Højeste temperatur +15 gr. Temperaturen i nat kl gr. Svage, skiftende vinde, stedvist med let regn eller tåge og til tider noget opklarende vejr samt ret mildt vejr i den nordvestlige del af landet og meget mildt i den sydøstlige del. Det store protestmøde forløb roligt, men 100 kommunister satte bagefter uro i forsamlingen ved den omstridte gård. De sønderjyske betjente trak stavene frem, og kommunisterne svarede med stenkast. Mødepladsen var en fugtig græsmark, kun lidet indbydende. Men efterhånden strømmede folk til fra alle kanter. Der kom biler, navnlig ikke så få store rutebiler fra alle egne af landsdelen. Da mødet begyndte 14.15, var der ca. et par tusinde mand. I begyndelsen var alt roligt, politimesteren færdedes imellem publikum! Dr. Clausen, Bovrup Nu var tidspunktet for mødet kommet. Den fascistiske dr. Clausen, Bovrup, var første taler. 55

14 Historisk skrift /10/12 12:46 Side 56 Han vendte sig imod den lumske, snigende fjende, kapitalismen, der jager folk fra hus og hjem i retfærdighedens navn. De sønderjyske landmænd er blevet pengeprofittens viljeløse slaver; men de bånd, der binder Nordslesvigs bønder til deres slægts jord, er så stærke, at de ikke lader sig sønderrive. Han sluttede: Vi er ikke kommet sammen for at øge hævnens og hadets flamme, men kærlighedens. Vi vil ikke hævn, men retfærdighed. Vi vil ikke beruse os i ord eller øve fortvivlelsens gerninger, der er fortrudt i morgen.vi vil stå til ansvar for, hvad vi gør. Vi vil ikke lege en letfærdig leg med ilden. Vi vil ikke hvæsse hadets klinge, men vil roligt og mandigt fortsætte vor kamp for retfærdighed og kærlighed. Hr. Zahles politiknipler Gårdejer Kylling var næste taler: Sorgens engel går hver dag sin gang over vores landsdel. Hver dag har sine tvangsauktioner. Hver dag sluger kapitalismens umættelige Molok flere af vore landsmænd, og køberne til de forladte gårde sniger sig om som lumske hyæner. De tager alt, lige til arveguld og arvesølv med indgraverede navne, og staten er i retfærdighedens navn deres villige hjælper. (Fyråb.) Engang var vi rige. Nu er vi fattige. Nu møder man os med Zahles politiknipler. (Stærke fyråb.) De var lykkelige, de der blev på slagmarkerne og slap for at blive plyndret, slap for at se hustru og børn smidt på gaden. Ved krigens begyndelse skyldte det sønderjyske landbrug 70 millioner Mark. Nu er gælden 600 millioner kr. Jeg vil sige til de københavnske betjente: Hjertelig velkommen, landsmænd! (Bravo-råb.) Zahle betyder betal! Den tyskvenlige C. Deichgräber var på tur: Det er beklageligt for jer, at I kommer som repræsentanter for Zahles knippelregimente. Men krig og pest kunne ikke slette os ud. Men kun ti til tolv års dansk pengestyre er ved at gøre det. Vi er ikke en befolkning, men et folk. Vi er ikke en landsdel, men et land.vi undsiger Danmark huldskab 56

15 Historisk skrift /10/12 12:46 Side 57 og troskab. Vi har ikke andet at gøre end at søge beskyttelse hos Folkenes Forbund. Det er kommet dertil, at blind lovlydighed er selvmord. Vi vil kunne gå trygt i plovfuren og på værkstedet! For bøllegerningen er der ingen tilgivelse. I går har Danmark mistet sin ret til Nordslesvig. Stadigt under sin tale var Deichgräber blevet afbrudt af bifaldstilkendegivelser, og nu lød et vedholdende minutlangt bifald. Så viste kommunisten Jørgen Nielsen sig på talerstolen, hilst med leveråb. Dagen i går, sagde han, var den tungeste i mit liv. Jeg glemmer den aldrig. Far lærte mig at elske Danmark og alt, hvad der er dansk. Svaret på min kærlighed er politiknipler. Vi har nu ingen anden vej, vi må ud på barrikaderne! (Øredøvende tilslutning.) Således forløb i nogenlunde ro en halv times tid. I længden kunne det kommunistiske element i forsamlingen ikke holde dette ud, og under høje råb gav nogle mennesker sig til at nedbryde hegnet ind til haven og trænge den vej ind til gården. De blev dog ret og hurtigt vist tilbage. C. Th. Zahle, Carl Theodor Zahle, , dansk politiker, konseilspræsident og (fra 1918 statsminister). Zahle blev cand.jur. 1890, var redaktør af Aarhus Amtstidende og derefter medarbejder ved Politiken. En elementær politisk og social retfærdighedssans var fra ungdommen drivkraften i hans virke på den politiske venstrefløj. Ved dannelsen af den socialdemokratisk-radikale regering i 1929 blev han atter justitsminister. Han fratrådte posten i 1935 og var Landstingets formand. Men uroen i mængden øgedes, og så besluttede politimester Vilstrup og hans overbetjent Sørensen, at nu skulle det være slut. Med stavene fremme gik overbetjent Sørensen og syv af hans betjente ind på mængden og opfordrede dem til at gå hjem. Overbetjenten var synligt ophidset, og da han i spidsen for sine betjente begyndte at skubbe ublidt til de nærmest stående, blev betjentene modtaget med en regn af stenkast. Det var i første række kommunisterne, der var stenkastere. Dette blev signalet til, at betjentene slog løs med stavene til højre og venstre. Det var et uhyggeligt optrin. Adskillige demon- 57

16 Historisk skrift /10/12 12:46 Side 58 stranter segnede under slagene, flere med blodet strømmende ned over ansigtet. Det gik ud over skyldige og uskyldige i flæng. Blandt de hårdt ramte var en fredelig tilskuer, dyrlæge Boldt, Jels. Han segnede til jorden efter et voldsomt slag i hovedet. Stenkastene vedblev, og en landmand blev ramt i nakken, så han faldt om. Stenen tilføjede ham et stærkt sviende sår. Mængden var nu drevet til to sider ud af byen; men her blev de fleste stående i diskuterende klynger. Det gik kun småt med at komme hjemad. De, der som tilskuere havde haft lejlighed til at følge dette beklagelige optrin - og det blev stærkt understreget af flere af de tilstedeværende - havde indtryk af, at der havde meldt sig en stærk nervøsitet hos de sønderjyske betjente, og især kan man ikke fritage én af lederne, en overbetjent fra Gråsten, for at have gået temmelig hovedkulds til værks. Det var efter alt at dømme ham, der rekvirerede ordre til angreb hos politimester Vilstrup, som på dette tidspunkt befandt sig på gårdspladsen, hvorfra han holdt øje med kommunisterne, så han ikke havde lejlighed til at følge det, der senere skete i nærheden at kroen. Kort efter havde vi en samtale med politimester Vilstrup, som vi spurgte, om det var ham, der havde givet ordre til betjentenes fremrykning. Ja, svarede hr. Vilstrup, det var mig, der gav ordre til, at betjentene skulle gribe ind. Der var flere gange sagt til folk, at nu måtte de gå, men til trods herfor blev de stående. Der var ikke andet at gøre, end at gribe ind. Så vidt politimesteren. Betjentenes fremrykning kom så hurtigt, at det overraskede mængden, og som det altid går i slige tilfælde, var det ikke netop de skyldige, det gik ud over. Som nævnt havde en mere besindig fremgangsmåde, navnlig fra en enkelt betjents side, været på sin plads. Dette vort indtryk, ønskede vi i aftes at forelægge for politimesteren, men fik følgende svar gennem centralen: Politimesteren havde andet at gøre end at tale med Jydske Tidende. Kommunister hos gårdejer Bladt De københavnske politibetjente slog dem ned med stavene. Under den forvirring, der var opstået på pladsen foran gården, så 16 sønderborgske kommunister så deres snit til at stikke over til Peter Bladts ejendom, hvor der var to betjente posteret. De blev straks meget udfordrende over for betjentene, og efter et 58

17 Historisk skrift /10/12 12:46 Side 59 ordskifte gav de sig i lag med at skære et par stave i et hegn for at gå løs på betjentene. Gårdejer Bladt havde imidlertid givet politihovedkvarteret på Jørgen Nissens ejendom telefonisk underretning, og nu satte de københavnske betjente i løb tværs over markerne og nåede over til gården, inden kommunisterne kunne få tid til at flygte. Det blev et alvorligt mandefald blandt de unge, ivrige mennesker. Kniplerne faldt hårdt, og de blev så godt som alle slået i jorden. Efter at de var blevet gjort til genstand for en alvorlig afstraffelse, flygtede de skyndsomt, ømmende sig efter de ublide slag, holdende sig på ryg og buksebag. Efter nogen tid med politi frem og tilbage på vejene i Stenderup, forsvandt de fleste. De var taget til møde på kroen i Vester Sottrup. Mødet på kroen i Vester Sottrup Der var mødt landmænd til mødet på kroen. Det indledtes af Nissen, Ellum, der udtalte: Jeg betragter denne dag som en af de sørgeligste dage, jeg har oplevet. Det er sørgeligt, at vi der er født i denne landsdel, må erkende, at de, som vi hidtil har troet på, har ladet os i stikken. Befolkningen her vokser efterhånden sammen til en enhed. For hver dag, der går, bliver vi mere sammenknyttede (Hørt!). Denne befolkning havde under det prøjsiske styre ord for at være den lovlydigste befolkning i Tyskland. Når der ikke i dag er ro, er det regeringens skyld, at der er noget i vejen. (Bifald). Man kan ikke skaffe ro med 50 københavnske betjente. (Tilråb: Bøller). De kunne banke os, når vi er samlede i flok, men dermed er ikke skabt ro. (Tilslutning). Det er aldrig tidligere budt os, at et møde skulle overværes af 100 betjente. Hvis denne metode skal fortsættes, kan Danmark ikke opretholde herredømmet hernede. Gårdejer Sørensen, Tråsbøl, valgtes til dirigent Han udtalte: Det er ikke gamle Danmark, vi vil til livs, men selve systemet, der er lige så dårligt som i andre lande. Hansen, Aller: Vi er svigtet af dem, vi har stemt på ved valgene. Når de er valgt, er de ude efter ben, og så kender de os ikke mere. Vi blev undertrykt af prøjserne. (Stærk tilslutning og stærke protester). Ja, det prøjsiske herredømme var et tvangsregimente, som undertrykte befolkningen. (Tilslutning og modsigelser, så taleren ikke mere kom til orde). 59

18 Historisk skrift /10/12 12:46 Side 60 Et telegram fra Sorø Gdr. Kylling oplæste et telegram, der var kommet til Jørgen Nissen. Heri stod: Sønderjyske landmænd! Modtag vores bedste ønsker for kamp for hjemmenes bevarelse! Telegrammet var underskrevet: Lederne af LS i Sorø Amt. Der er, sagde Kylling, landmænd, der tænker på os, og Deichgräbers ord i eftermiddags om, Slesvig er tabt for Danmark, var hårde ord. (Tilslutning og modsigelser!). Det er systemet, vi vil til livs. Callø og Hammerich har indbudt til møde i Løgumkloster for at redde nogle af pengene, men de skal slet ingen have. (Voldsomt bifald). Kommando og program udbedes Jes Andresen, Dybbølgård, udtalte, at enten skulle man have statsomvæltning eller arbejde nedefra. Det første er udelukket, men så må LS have mere organisation. Vi mangler kommando og trit. Det må LS sørge for. Det er godt, at ingen af os er i Johan Philipsens sted. (Voldsom ti1slutning. En mand i forsamlingen udbragte et leve for Andresen). Stasen, Dybbøl: Det har glædet mig i dag at læse i Jydske Tidende, ikke alle vore førere har svigtet os. Én af vore gamle førere har udtalt, han ikke ville tale ved et flådemøde i København, efter at justitsminister Zahle havde sendt sønderjyderne politiet på halsen. (Flere stemmer: Peter Grau leve! Stærkt bifald). Arbejdsmand Lausen, Aabenraa, vandt mægtigt bifald på nogle udtalelser om, at bønder og arbejdere måtte stå sammen, selv om det giver knippelsuppe fra morgen til aften. Præsentation af de sårede Sørensen, Kværs, spurgte, hvor et par af LS amtsformænd var i dag. Mange af os fik politistavene at føle og møder nu med indbundne hoveder og lemmer. (Flere stemmer i: Lad os få de sårede op på scenen, at vi kan se dem). Et par kom derop og fik et leve, men flere trykkede sig. So mye visdom - so mye flæsk Nissen, Ellum: Det er tre gange i de sidste hundrede år, at bønderne ikke var i stand til at betale med penge. Krisen løses kun ved, at vi betaler med produkter, eftersom gården kan yde. Cornelius Petersen har i sin tid sagt det samme, idet han om lærerlønningerne har sagt, 60

19 Historisk skrift /10/12 12:46 Side 61 at de skal indrettes efter begrebet: So mye visdom - so mye flæsk. Indtil vi har fået det gennemført, må tvangsauktionerne standses. (Bifald). Kommunistkøer til Aabenraa og Sønderborg Gdr. Kylling udtaler sig til sidst: De arbejdsløse i Haderslev har nu fået sig den første ko. Imidlertid er de arbejdsløse i Aabenraa og Sønderborg lige så meget på bøndernes side, hvilket de viste i dag, da en Aabenraa-arbejder blev slået ned af politiknipler. Kylling foreslog, at der blev samlet ind til en ko i Sønderborg, hvilket vedtoges. Det viste sig, da indsamlingen var tilendebragt, at det også kunne blive til en ko til Aabenraa. Dermed var det bevægede møde slut. Forsamlingen skiltes, og deltagerne søgte hjemad. Aftenen forløb uden begivenheder af nogen art, og ved midnatstid meldtes alt roligt i Stenderup. En udtalelse af sognerådsformand Gorrisen I aftes talte vi med sognerådsformand Nis Gorrisen, Nybøl, der ikke havde været med på mødet. Jeg kan kun udtale min stærke beklagelse over det, der er sket i vor ellers så fredelige by, og jeg vil også have lov til at bemærke, at ingen af sognets landmænd har deltaget i de foregående dages demonstrationer ved Vestervang. Så vidt mig bekendt har en del arbejdere været derhenne, men det skyldes sikkert ren nysgerrighed. I mødet i dag har derimod, så vidt jeg ved, deltaget en del af sognets landmænd. Med hensyn til Andelskassens forhold til de tvangssolgte gårde, kan det jo ikke nægtes, at det er vanskeligt i sådanne tider at være i ledelsen for Andelskassen og varetage dennes tarv. At fogeden først kom 4. april skyldtes sikkert, at fogeden helst ville undgå spektakler og havde håbet, at demonstranterne ikke ville vedblive at møde op på gården. Men da dette var tilfældet, måtte fogedforretningen få dette forløb, den fik. Jeg mener, at det ikke var det rigtige tilfælde til at demonstrere, men skal i øvrigt, så ukendt jeg er med denne sag, ikke nærmere udtale mig herom. Det store opbud af københavnske politibetjente var et drastisk skridt, men begivenhederne bekræftede desværre, at det var nødvendigt med en ekstraordinær politistyrke. Også jeg forstår så godt den medfølelse, der hersker, når en mand som Jørgen Nissen bliver sat ud af sin gård, men jeg mener alligevel, at det ikke var det rigtige tilfælde at demonstrere. 61

20 Historisk skrift /10/12 12:46 Side 62 Der er politivagt på Vestervang Da vi i morges tidlig i et tåget, råkoldt vejr kom til Stenderup, var et par lokale betjente, der langsomt gik gennem den fredelige landsby, vidnesbyrd om, at der var noget ekstraordinært på færde. Men i øvrigt var byen som uddød. Fire betjente havde tilbragt natten på den omstridte gård, og ligeledes havde fire betjente holdt vagt hos gårdejer Jes P. Bladt. Gården, der er begivenhedernes midtpunkt, er en stor, men noget forfalden gård. De helt nøgne eller med tilfældige klædningsstykker dækkede vinduer giver gården et nærmest uddødt præg. Inde på gårdspladsen træffer jeg den gamle og den nye ejer i fredelig samtale. De har i nat boet under tag sammen og taler nu yderst stilfærdigt med hinanden om gårdens forhold. Inde på gårdspladsen holder et læs halm, som man har hentet, og som nu skal læsses af. Karlen har lige spændt hestene fra og er ved at vande dem. Livet synes at gå sin rolige og vante gang. Vi går videre langs den smalle landsbygade, forbi kroen. I dag er der roligt og stille og ikke rykind som i går. De eneste, vi møder på gaden, er et par politibetjente, som er ude for at trække frisk luft. Byens beboere kigger et øjeblik op fra deres arbejde, ser efter betjentene, ryster på hovedet for så rolig og uanfægtet at arbejde videre. Så møder vi desuden på gaden fremmede brandmænd og pressefotografer. Alt roligt i Stenderup Langsomt faldt der ro i byen efter denne affære. Men byens navn stod i de dage at læse i alle landets aviser, ja endda i flere udenlandske ud over hele Europa. 62 Familien Nissen 1914 med døtrene Katinka og Katharine

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Den 12. januar 2010 blev Haiti ramt af et voldsomt jordskælv med enorme ødelæggelser til følge. I løbet af få uger efter katastrofen besluttede FrikirkeNets

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler Opgave 1 Formål: Førlæsningsopgave for at aktivere baggrundsviden om temaet 30 minutter Organisering: Smågruppearbejde Instruktion: Sæt jer sammen i smågrupper og snak om, hvilke former for flugt I kan

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Side 1 af 6 UDDRAG AF Ministeriet for Grønlands lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984 Ajourført med ændringer til og med 12. juni 1996. Kapitel 7 Fuldbyrdelse af domme m.v. A. Civile sager 1. Tvangsfuldbyrdelse

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil.

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES Summer examination 2007 Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Duration: 3 timer Supplementary material allowed at the examination: All Sebastian

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES

CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES CASE: FIES CUPCAKES Fie Frosting (FF) havde altid haft en drøm om at åbne sin egen cupcake-forretning, og da hun en decemberdag i 2010 nød en kop kaffe i de hyggelige

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET Side 1 af 5 AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET Undertegnede opsiger hermed min andelsbolig beliggende POPPELVÆNGT nr., 5700 Svendborg til fraflytning den / 20, og sælger min andel

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Flest SDO-baserede realkreditlån

Flest SDO-baserede realkreditlån NR. 7 SEPTEMBER 2010 Flest SDO-baserede realkreditlån Tre år efter SDO-loven trådte i kraft, er der nu flere SDO-baserede realkreditlån til danske boligejere end lån baseret på traditionelle realkreditobligationer,

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET Knap hver anden arbejdssøgende føler, at det i mere eller mindre grad er deres egen skyld, at de ikke har et arbejde. Hvorfor mig? Var jeg for dyr, for besværlig, for

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere