Æ Stenslau i Sten rup 1932

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Æ Stenslau i Sten rup 1932"

Transkript

1 Historisk skrift /10/12 12:46 Side 43 Æ Stenslau i Sten rup 1932 Af Arne Jessen, Nybøl Stenderup var på verdenskortet i Hvorfor nu det? 1930 erne var præget af store kriser. Børsen i New York gik i sort. Det lignede snart vore dage! Det var bare meget værre. I lang tid var den ene konkurs efter den anden løbet af stablen, og folk, der havde penge, kunne erhverve sig ejendom til en billig penge. Mange bønder måtte gå fra hus og hjem, selv om familien havde været på stedet i flere hundrede år. Alle havde det imidlertid svært. Vejen mellem Broager og Nybøl blev bygget i denne tid, og på Smøl Vold sad arbejdere og ventede på, at ansatte på vejen skulle bukke under, så de kunne få pladsen. Stauning havde netop sat sig i stolen igen - med en arbejdsløshed på 40 %. Justitsminister var C. Th. Zahle, der fik indflydelse på begivenhederne. Samme mand havde været statsminister under påskekrisen 1920 og blev jo som bekendt fyret af Kong Christian X. I 1932 var tilslutningen til nazisterne så omfattende, at Hitler kunne udfordre Hindenburg ved præsidentvalget. I juni 1932 indsattes den stærkt konservative Franz von Papen som rigskansler. Det efterfølgende rigsdagsvalg blev en massiv sejr for NSDAP og KPD. I Danmark rørte en vis dr. Clausen fra Bovrup på sig - i nazistisk retning. Jernbanen mellem Skelde og V. Sottrup blev nedlagt, og dermed forsvandt det lille trinbræt i Stenderup også. Én ulykke kommer sjældent alene! I selve Stenderup var der ikke lavet noget om, siden Frederik VII havde holdt krigsråd på Tavhav i Alle boel og indsidderhuse stod, som da de var bygget omkring 1800 efter tvangsudflytningerne. Hvad var det så, der gjorde, at mand stimlede sammen i Stenderup. Hvem var dog alle disse personer? Mange var fra politiske partier, nazister og kommunister. Så var der bønder fra Landbrugets Sammenslutning, som landbrugets fagforening hed dengang. Der var familie, venner og bekendte. Så var der en del af de arbejdsløse, der skulle have tiden til at gå. Endelig var der øvrigheden, bestående af 43

2 Historisk skrift /10/12 12:46 Side 44 lokale og københavnske politibetjente. Til sidst var der retsbetjente og dommeren. Datoen er mandag den 4. april Det var en for længst overstået tvangsauktion over en gård! Imidlertid havde Landbrugets Sammenslutning (L.S.), der i disse kriseår var meget aggressiv, fået fat på sagen, og nu skulle der statueres et eksempel. L.S. ville bruge magt for at hindre den nye ejer i at flytte ind på gården, og på L.S. opfordring flyttede Jørgen Nissen ikke ud den 1. april. Andelskassen overgav sagen til dommeren, og han bestemte, at Jørgen Nissen skulle sættes ud ved Kongens Foged, og den nye ejer sættes ind. Dette skulle ske mandag den 4. april. L.S. indkaldte nu til massemøde og demonstration i Stenderup på denne dag for at forhindre fogedforretningen. Politimesteren i Gråsten sendte nu bud efter 50 granvoksne betjente fra København, og sammen med de lokale politifolk blev de sendt til Stenderup den 4. april. Sagen kort Nybøl Andelskasse havde begæret auktionen. Ingen købere. Andelskassen overtager gården. Gården bliver solgt til en køber, der indfrier Andelskassens tilgodehavender. Jørgen Nissen med familie skal flytte ud. Landbrugets Sammenslutning havde opfordret ham til at blive boende på trods af en tvangsudflytning. Der afholdes en fogedforretning, der er sat til 4. april Det, der skulle ske på dagen, var, at ejeren skulle sættes ud mod sin vilje! Indledningsvis skal vi lige lade forretningsfører for Nybøl Andelskasse komme til orde. Forretningsføreren giver her sit syn på sagen i Jydske Tidende den 7. april Jørgen Nissens forhold til Nybøl Andelskasse Redegørelse fra Andelskassens forretningsfører, Jens Christensen, Nybøl: Fra flere sider er der tilgået mig anmodning om overfor offentligheden at gøre rede for de nærmere omstændigheder, der førte til tvangssalget af Jørgen Nissens gård og senere til de begivenheder, der resulterede i den 5. aprils uhyggelige hændelser. Jeg havde ikke ment, at sagens nærmere enkeltheder kunne interessere den store offentlighed, men nu, da så at sige alle landets aviser befatter sig med sagen, men også på grund af Jørgen Nissens voldsomme anker mod ledelsen af Andelskassen, er nærværende redegørelse måske på sin plads. 44

3 Historisk skrift /10/12 12:46 Side 45 I slutningen af året 1926 var der et overtræk på Jørgen Nissens konto på ca kr. Idet han skyldte Andelskassen omtrent kr., for hvilke der kun var givet pant for de kr.s vedkommende. Andelskassens pant havde dengang rang i tingbogen efter et kreditforeningslån på kr. Vi meddelte i januar 1926 Jørgen Nissen, at bestyrelsen ønskede kaution for mellemværendet og gik en måneds tid med til, at Nissen optager et lån i Sønderborg Bys Sparekasse på ikke over kr. For dette lån fik Sønderborg Bys Sparekasse panteret forud for Andelskassens skadesløshedsbrev på kr., idet Andelskassen modtog provenuet fra Sparekassen til afskrivning på Nissens gæld. I januar 1928 anmodede Andelskassen atter Nissen om at stille kaution for sin kassekredit. Nissen mente dog ikke at kunne skaffe denne, men stillede tillægslån fra kreditforeningen, hypoteklånefondslån og et lån fra Landeværnet i udsigt. I februar 1928 gik bestyrelsen med til, at Nissen optog et tillægslån i Sønderjyllands Kreditforening på kr., og samtidig indrømmede Andelskassen ham et fast lån, nemlig et såkaldt realkreditlån på kr. Disse beløb tjente til afvikling af Nissens gæld til Sønderborg Bys Sparekasse og til at nedbringe kassekreditten i Andelskassen. Andelskassens ledelse fastholdt stadig, at Nissen måtte stille kaution, ikke for realkreditlånet på kr., som de fleste må, men for retsmellemværendet, der pr. 31. december 1928 androg kr. Der blev af Andelskassen for en sikkerheds skyld taget brugeligt pant i ejendommen, men i januar 1929 gik man - ved Akkordudvalgets hjælp - med til at lade kr. af ovennævnte gæld stå uopsigeligt fra Andelskassens side, mod at lånet blev afdraget med 500 kr. årligt, at betale med 250 kr. pr. 1. juli og 1. januar på den udtrykkelige betingelse, at Nissen ikke måtte udeblive over 1 måned fra forfaldstid med renter og afdrag af såvel de nævnte kr. som af ydelsen til kreditforeningen og renter af det faste lån på kr. Ved akkorden blev al Nissens løse gæld betalt, idet de simple kreditorer gav saldokvittering mod betaling af 35 % af deres tilgodehavende, og Nissen skyldte nu til Lånekassen (der ved akkorden stillede et beløb til rådighed), så vidt jeg husker kr. mod pant i ejendommen næst efter før omskrevne kreditforeningslån kr., plus tillægslån kr. og plus realkreditlånet kr. samt kassekreditten på kr. I december termin 1930 kunne J. Nissen ikke klare ydelsen til kreditforeningen, men i foråret 1931 lykkedes det ham med reali- 45

4 Historisk skrift /10/12 12:46 Side 46 sation af besætningen (ungkreaturer og en plag) at betale renter og afdrag til juniterminen. Samme år var vanskelighederne selvfølgelig endnu større, idet der ikke godt kunne realiseres mere af besætningen, og følgen var, at renter og afdrag til kreditforeningen udeblev, ligeledes renter og afdrag på kassekreditten til Andelskassen. Ved at opnå et forskud fra slagteriet på egne grise til et beløb af 500 kr. (hvorved Andelskassens part jo blev tilsvarende forringet), betalte Nissen renterne af det faste lån på kr. med undtagelse af en restance på 25 kr. Dette beskedne beløb af 25 kr. er senere omtalt flere gange i aviserne på sensationel måde, dog uden den rette forklaring, men den kommer i det følgende. Der var altså i henhold til ovenstående tale om tre restancer, nemlig ydelsen til kreditforeningen ca kr. og renter og afdrag af kassekreditten ca. 500 kr. - i alt kr. - indbefattet ovennævnte 25 kr. I anledning af denne restance bad jeg Jørgen Nissen på foranledning af bestyrelsen om et besøg, hvilket Nissen efterkom, og til stede var foruden bestyrelsesmedlemmerne alle tilsynsrådsmedlemmer. Vi meddelte Nissen vort syn på hans forhold, idet man alle som én holdt det for absolut udelukket, at han under de herskende forhold kunne holde gården. Det gamle spørgsmål om kaution var atter på tale, og Jørgen Nissen blev til slut spurgt, om han fra gang til gang kunne - måske ved familiens hjælp - stille betryggende sikkerhed for forfaldne renter og afdrag, idet Andelskassen jo - hvis den lader panteretten træde i virksomhed - kommer op for betaling af disse ydelser. Vi bad Jørgen Nissen om en udtalelse i løbet af nogle dage, idet vi, hvis denne garanti ikke kunne skaffes, ønskede at få gården overladt til brugeligt pant. Dette ønske fra Andelskassens side øgedes ved den omstændighed, at Jørgen Nissen transporterede en del af den ventede kornhøst til anden side. Jørgen Nissen gav benægtende svar på dette forlangende, og følgen blev, at Andelskassen i begyndelsen af august måned 1931 tog gården til brugeligt pant. Da kosterne til dommerkontoret for en sådan transaktion beregnes i forhold til det beløb, der gøres udlæg for, blev jeg enig med Nissen om, at de allerede omtalte 25 kr. skulle benyttes som grundlag. Det var altså for at spare på omkostningerne, og det skete med Jørgen Nissens billigelse. Der kunne også have været gjort udlæg for hele kassens tilgodehavende, nemlig kr., men det var der jo ingen mening i. Med tidligere erfaringer for øje nærede jeg dengang et lille håb om, at der ved frasalg af en del jorder kunne øjnes en mulighed for Jørgen Nissen at beholde en del af gården, eller at hans datter og svigersøn 46

5 Historisk skrift /10/12 12:46 Side 47 kunne overtage gården. Den første mulighed faldt bort lidt efter lidt, hovedsageligt ved den store omvæltning i september, da den danske krone gik fra guldet, hvorved der opstod yderst slette lånevilkår, og den anden mulighed bristede, da Jørgen Nissen erklærede, at svigersønnens familie ikke turde tage risikoen ved overtagelse af ejendommen. Langt om længe blev der så begæret tvangsauktion over ejendommen, og den første fandt sted den 21. december. På Nissens foranledning begæredes holdt en anden og sidste tvangsauktion, og denne blev berammet til den 21. januar. Det lykkedes ikke at finde købere, der ville dække Andelskassen, og derfor fik denne gården udlagt som ufyldestgjort panthaver. Jørgen Nissen antages som bestyrer, indtil der fandtes en køber til gården. Det må her bemærkes, at Jørgen Nissen siden i slutningen af januar må have været fuldt fortrolig med den tanke, at gården blev solgt til anden side, og vi har da også flere gange roligt talt om dette forhold. Så meget mere undrer det mig, at alle de voldsomme begivenheder har kunnet finde sted i de sidste tre uger. Grunden må være den, at Nissen er kommet under indflydelse af de mest yderliggående af hans venner, så han til slut er blevet enige med disse i, at denne sag skulle stilles på spidsen til det yderste. Andelskassen har i de seneste måneder underhandlet med flere købere til Jørgen Nissens ejendom, men ikke kunnet opnå et acceptabelt tilbud. Til slut optrådte næstformandens svoger, Johan Philipsen, som køber, og hans bud på ejendommen mente Andelskassens bestyrelse ikke at kunne tilbagevise, hvorfor man overdrog ham kassens ret til at få udlægsskøde på gården. Her overlader jeg gerne til andre at dømme, om det er ledelsens pligt i første række at tænke på Andelskassens indehaveres interesse, som jo til slut bærer den økonomiske risiko, eller om gården for enhver pris må søges bevaret for den gamle ejer, selvom det er en slægtsgård, der kan føres 200 år tilbage i tiden, hvilket jeg i øvrigt erfarer nu efter de sidste ugers mange indlæg i aviserne. I aviserne ser jeg, at man har undret sig over, at Jørgen Nissens udsættelse af gården ikke fandt sted den 1. april. Det må her erindres, at Jørgen Nissen havde erklæret også over for politiet, at han ville tage ind på aftægtsboligen hos moderen, og Andelskassen var derfor ikke i stand til at begære udsættelsen fremmet, så længe moderen Marie ikke vidste, om Nissen godvilligt rømmede gården. Den 1. april om eftermiddagen indgav Andelskassen begæring om udsættelse frem- 47

6 Historisk skrift /10/12 12:46 Side 48 met, og dommeren berammede senere denne forretning foretaget mandag formiddag den 4. april. Jeg ved ikke, om der er noget menneske, der mener, at Andelskassen ikke burde have begæret denne udsættelse, thi uden at der er udsendt begæring derom, kunne den selvfølgelig ikke finde sted. I så tilfælde må der gøres opmærksom på, at i udsættelse ved kongens foged er Jørgen Nissen alene skyld, idet han ikke godvilligt ville overlade ejendommen til den nye ejer. Det vil sikkert være klart for enhver, at som forholdene var tilspidset, kunne Andelskassen ikke handle anderledes. Med de love, vi nu engang arbejder med, er et pant i en ejendom intet værd, såfremt ejendommen ikke kan gå over på andre hænder, idet panteretten så bliver illusorisk. Når jeg, som flere har ønsket, skal sige lidt om Jørgen Nissens indlæg i dagbladene, mener jeg med ovenstående at have undlivet krøniken om de ofte omtalte 25 kr. Dernæst mener Jørgen Nissen, at der fra flere af Kassens mænds side ligger uhyggelige tegn på spekulation med ejendomme inden for sognet, idet meningen skulle være at Her har vi så gården, det hele drejer sig om! Stenderup 39, Vestervang. Laden bygget 1887, stuehuset Der ligger lærred til blegning på græsset. Den midterste rytter er Jørgen Nissen. Rytteren til højre er broderen Kresten. Karlen, der holder hesten til venstre, er Peter Iversen, Nybøl. Siddende foran højre hest Jørgen Nissens far og mor, Peter og Tinka. Siddende yderst til højre bedstemor. 48

7 Historisk skrift /10/12 12:46 Side 49 bringe dem over på den nærmeste families hænder. Slet så galt er det nu ikke. Jørgen Nissen taler om tre tilfælde, men jeg har for nogle dage siden meddelt og samtidig forklaret de deputationer, der flere gange har aflagt kontoret et besøg, at det kun drejede sig om ét tilfælde foruden salget af hans gård til næstformandens svoger. Rigtigt er det, at Andelskassen for en del år siden måtte begære holdt tvangsauktion over en gård på Nybølmark, men den gamle ejers hustru fik derefter overladt gården. Rigtigt er det endvidere, at samme ejendom for anden gang gik til tvangsauktion, men da havde Andelskassen ingen interesse i gården, og formandens søn overtog den da ved et andet pengeinstitut. I denne sag er Andelskassen aldeles sagesløs. Tilfælde nr. 2 er Jørgen Kocks gård, og Jørgen Nissen fremdrager hans sørgelige bortgang; men skal vi nu ikke lade de døde hvile i fred. Det er rigtigt, at denne ejendom solgtes til undertegnedes fætter, men heri ser jeg ingen grund til kritik. Det tredje tilfælde, som altså alligevel kun er det andet, er, at næstformandens svoger nu sidder på Jørgen Nissens gård. Jeg må dog hævde, at heri heller ingen spekulation var i forvejen, thi først efter at der i lange tider var forhandlet med andre købere, optrådte Philipsen som liebhaver og fik til sidst overladt gården. Jeg mener her som i andre forhold, at først og fremmest må ledelsen jo dog stå andelshaverne, altså garanterne for Andelskassen, til regnskab, og det ville jo for eksempel med fuld ret kunne bebrejdes bestyrelsen, hvis den havde solgt gården nogle tusinde kr. billigere til anden side for derved at undgå kritikken over, at ejendommen overlodes næstformandens svoger. Om de personlige udfald på bestyrelsen, f.eks. personlige bevæggrunde, lave motiver, letsindigt spillen hasard, kapitalens bøddeltjeneste, smil og hån m.m. skal jeg tie stille - disse udtryk skal ikke opfattes som mere, end de er, bliver i hvert fald kun taget til efterretning. Disse betragtninger er nøgternt gengivet. Det er de virkelige fakta, som de foreligger. Jeg har forsøgt at skildre forholdene, uden at lidenskaberne er taget i brug, hvad fremstillingen i øvrigt heller ikke er egnet til. Behøver jeg til slut at sige, at også mig gør Jørgen Nissens skæbne bitterlig ondt, men er det ikke lige så rigtigt, at den måde, hvorpå den nye ejer med familie gør sit indtog på gården, nemlig med trussel på livet og boykot i bedriften, skulle ikke gerne gentage sig. 49

8 Historisk skrift /10/12 12:46 Side 50 Jeg synes, der må være al mulig grund til, at disse folk får noget at mærke af sognebørnenes sympati og støtte. Jens Christensen Forretningsfører for Andelskassen i Nybøl. Efter JYDSKE TIDENDE den 7. april Her står denne genstridige flok, der gav landet så mange kvaler, at det var nødvendigt at udsende københavnske politibetjente til at holde ro og orden i Stenderup. Personerne er: De to yderst til venstre ukendte, proprietær Winter, Kokjærgård, Staadsen Petersen, Dybbøl, Ingeborg Johansen ( J.N.s søster), Jørgen Nissen, Anni Nissen og Ingeborg Nissen; bagest i døren Chresten Lyck og Tinka Lyck, foran disse Mimmi Jensen, Johanne Petersen, Midde Alexandersen og Jens Lyck, Kathrine Nissen, helt til højre Kathrine Petersen (søster). Man kan sige, at der var da interesse for gården - mange mulige købere giver en høj pris! Nu var det således, at det kun var ganske få, der ville købe. Resten var ude på noget helt andet. De politiske ville kapre stemmer, bønderne havde fået nok af tvangsauktioner, familie og venner skulle støtte op om den, der skulle af med gården. De arbejdsløse ville have lidt sjov, og betjentene skulle holde gemytterne i ave. Således havde 50

9 Historisk skrift /10/12 12:46 Side 51 alle lidt at se til. De vigtigste er slet ikke nævnt, nemlig pressefolkene. Disse nyhedshungrende reportere, der hver dag skulle rapportere om alverdens grusomheder i samfundet, havde lidt mere travlt end resten af de fremmødte. Selve hændelsesforløbet er rigtig godt beskrevet, da der var masser af journalister til stede. Vi vælger her at lade Jydske Tidendes korrespondent berette om dagen: Jydske Tidende nr. 94, 10 sider, tirsdag den 5. april 1932 Sønderborg: I går blev Jørgen Nissen og hans familie sat ud af den gamle slægtsgård, Vestervang i Stenderup, og den nye ejer, Johan Philipsen, rykkede ind på gården. Selve udsættelsen foregik uden større gnidninger under stort opbud af politi, som fogeden havde rekvireret, for at alt kunne forløbe efter lovens bogstav. Selv om tidspunktet for fogedforretningens afholdelse var hemmeligholdt, var man dog klar over, at fogedens besøg kunne ventes i løbet af mandagen, hvorfor der lige fra morgenstunden mødte et halvt hundrede demonstranter på gården. Lidt før kl. 10 ankom en halv snes biler med henved 40 ordensbetjente og nogle kriminalbetjente, der straks under politimester Vilstrups ledelse besatte gårdens to indgange fra vejen. De fleste af demonstranterne gik ind i stuerne for at afvente, hvad der nu skulle ske. 51

10 Historisk skrift /10/12 12:46 Side 52 52

11 Historisk skrift /10/12 12:46 Side 53 Politimester Vilstrup hilser på de københavnske betjente. Lederen, politiassistent Jacobsen, ses bagved. Dommeren afsiger kendelse, hvorefter alle skal gå ud af huset. Dommeren: Jeg vil bede Dem, Nissen, om at opfordre de tilstedeværende til at forlade gården. Nissen: Det kan jeg ikke. Dommeren: Ja, så kan jeg. Enhver, der er her i stuen, beder jeg om straks at gå. Det gælder også pressens repræsentanter, hvis tilstedeværelse unægtelig forbavser mig. Dette er en privat fogedforretning, som ikke vedkommer offentligheden. Da denne opfordring tilsyneladende ikke frugtede, udtalte dommeren endvidere: Såfremt De ikke forlader ejendommen, må jeg lade Dem udsætte ved politiets hjælp, hvilket jeg meget nødigt vil gøre. Betænk også, at det er meget højt spil at sætte sig op mod den lovlige orden og en embedsmand i funktion. Jeg undlader ikke at gøre opmærksom på, at det kan komme til at koste indtil seks års strafarbejde. Dommeren afsagde derefter en kendelse over selve udsættelsen og 53

12 Historisk skrift /10/12 12:46 Side 54 dikterede til protokollen, at alle uden undtagelse straks skulle forlade ejendommen. Deichgræber søger at tale Politimester Vilstrup kom nu ind i stuen, ledsaget af en snes betjente, der fik ordre til at føre demonstranterne ud. Jeg vil dog give Dem en frist på ét minut, og de, der så ikke er gået, vil blive ført ud, eventuelt ved magt. Hvis nogle sætter sig til modværge, vil de blive sat under tiltale. Deichgræber, der forgæves et par gange havde forsøgt at tale, udbrød nu: Jeg vil benytte det ene minut til at udtale, at det ikke alene er den håndfuld, der her er, som protesterer mod denne uret, men hele den nordslesvigske bondebefolkning står bag ved vor protest. Politimesteren til Deichgræber: Vil De tie stille og straks se at komme ud! Flyttemændene bærer møblerne ud Da den korte frist var udløbet, trådte nogle betjente ind i stuen, men demonstranterne gik nu godvilligt, og også Jørgen Nissen lod sig føre ud uden at sætte sig til modværge. Gårdspladsen og et stort stykke af vejen til begge sider blev nu afspærret, hvorefter flyttemændene gik i gang med at bære møblerne ud af stuerne og køre dem hen på nabogården. Nissen og hans familie tog ind til moderen, der nyder aftægt på gården. Selve udsættelsen varede kun en god times tid, og da alt var rømmet, hentede man under politiledsagelse den nye ejers indbo, der stod opmagasineret hos gårdejer P. Bladt. Demonstranterne, der havde samlet sig ved kroen, stod i små klynger og diskuterede situationen. Gårdejer Kylling og dr. Clausen kom senere til, men søgte intet at stille op mod de mange betjente, der hele eftermiddagen var synlige på landevejen. Også fru Philipsen og gårdens nye folk blev hentet i politibiler, for at de ikke på nogen måde skulle lide overlast. Sandsynligvis vil politiet holde vagt ved gården endnu et par dage. Friluftsmøde i eftermiddag Til det store friluftsmøde der er arrangeret i eftermiddag, venter man fra demonstranternes side mange mennesker, men politiet vil også i dag stå fuldt beredt til at opretholde ro og orden. 54

13 Historisk skrift /10/12 12:46 Side 55 Der er rekvireret assistance fra København, og med toget i aftes ankom over Mommark 56 kraftige betjente til Sønderborg, hvor de overnattede. Det meste af den sønderjyske politistyrke vil ligeledes blive trukket over til Stenderup i dag. På forespørgsel udtaler politimester Vilstrup, at han på en henvendelse har givet tilladelse til friluftsmødets afholdelse på en nu afspærret mark ved Stenderup Kro. Vejrudsigten til mødet Årets 96. dag. Solen står op kl og går ned kl Dagen tiltaget 6 timer og 20 minutter. Cykellygten tændes kl Højeste temperatur +15 gr. Temperaturen i nat kl gr. Svage, skiftende vinde, stedvist med let regn eller tåge og til tider noget opklarende vejr samt ret mildt vejr i den nordvestlige del af landet og meget mildt i den sydøstlige del. Det store protestmøde forløb roligt, men 100 kommunister satte bagefter uro i forsamlingen ved den omstridte gård. De sønderjyske betjente trak stavene frem, og kommunisterne svarede med stenkast. Mødepladsen var en fugtig græsmark, kun lidet indbydende. Men efterhånden strømmede folk til fra alle kanter. Der kom biler, navnlig ikke så få store rutebiler fra alle egne af landsdelen. Da mødet begyndte 14.15, var der ca. et par tusinde mand. I begyndelsen var alt roligt, politimesteren færdedes imellem publikum! Dr. Clausen, Bovrup Nu var tidspunktet for mødet kommet. Den fascistiske dr. Clausen, Bovrup, var første taler. 55

14 Historisk skrift /10/12 12:46 Side 56 Han vendte sig imod den lumske, snigende fjende, kapitalismen, der jager folk fra hus og hjem i retfærdighedens navn. De sønderjyske landmænd er blevet pengeprofittens viljeløse slaver; men de bånd, der binder Nordslesvigs bønder til deres slægts jord, er så stærke, at de ikke lader sig sønderrive. Han sluttede: Vi er ikke kommet sammen for at øge hævnens og hadets flamme, men kærlighedens. Vi vil ikke hævn, men retfærdighed. Vi vil ikke beruse os i ord eller øve fortvivlelsens gerninger, der er fortrudt i morgen.vi vil stå til ansvar for, hvad vi gør. Vi vil ikke lege en letfærdig leg med ilden. Vi vil ikke hvæsse hadets klinge, men vil roligt og mandigt fortsætte vor kamp for retfærdighed og kærlighed. Hr. Zahles politiknipler Gårdejer Kylling var næste taler: Sorgens engel går hver dag sin gang over vores landsdel. Hver dag har sine tvangsauktioner. Hver dag sluger kapitalismens umættelige Molok flere af vore landsmænd, og køberne til de forladte gårde sniger sig om som lumske hyæner. De tager alt, lige til arveguld og arvesølv med indgraverede navne, og staten er i retfærdighedens navn deres villige hjælper. (Fyråb.) Engang var vi rige. Nu er vi fattige. Nu møder man os med Zahles politiknipler. (Stærke fyråb.) De var lykkelige, de der blev på slagmarkerne og slap for at blive plyndret, slap for at se hustru og børn smidt på gaden. Ved krigens begyndelse skyldte det sønderjyske landbrug 70 millioner Mark. Nu er gælden 600 millioner kr. Jeg vil sige til de københavnske betjente: Hjertelig velkommen, landsmænd! (Bravo-råb.) Zahle betyder betal! Den tyskvenlige C. Deichgräber var på tur: Det er beklageligt for jer, at I kommer som repræsentanter for Zahles knippelregimente. Men krig og pest kunne ikke slette os ud. Men kun ti til tolv års dansk pengestyre er ved at gøre det. Vi er ikke en befolkning, men et folk. Vi er ikke en landsdel, men et land.vi undsiger Danmark huldskab 56

15 Historisk skrift /10/12 12:46 Side 57 og troskab. Vi har ikke andet at gøre end at søge beskyttelse hos Folkenes Forbund. Det er kommet dertil, at blind lovlydighed er selvmord. Vi vil kunne gå trygt i plovfuren og på værkstedet! For bøllegerningen er der ingen tilgivelse. I går har Danmark mistet sin ret til Nordslesvig. Stadigt under sin tale var Deichgräber blevet afbrudt af bifaldstilkendegivelser, og nu lød et vedholdende minutlangt bifald. Så viste kommunisten Jørgen Nielsen sig på talerstolen, hilst med leveråb. Dagen i går, sagde han, var den tungeste i mit liv. Jeg glemmer den aldrig. Far lærte mig at elske Danmark og alt, hvad der er dansk. Svaret på min kærlighed er politiknipler. Vi har nu ingen anden vej, vi må ud på barrikaderne! (Øredøvende tilslutning.) Således forløb i nogenlunde ro en halv times tid. I længden kunne det kommunistiske element i forsamlingen ikke holde dette ud, og under høje råb gav nogle mennesker sig til at nedbryde hegnet ind til haven og trænge den vej ind til gården. De blev dog ret og hurtigt vist tilbage. C. Th. Zahle, Carl Theodor Zahle, , dansk politiker, konseilspræsident og (fra 1918 statsminister). Zahle blev cand.jur. 1890, var redaktør af Aarhus Amtstidende og derefter medarbejder ved Politiken. En elementær politisk og social retfærdighedssans var fra ungdommen drivkraften i hans virke på den politiske venstrefløj. Ved dannelsen af den socialdemokratisk-radikale regering i 1929 blev han atter justitsminister. Han fratrådte posten i 1935 og var Landstingets formand. Men uroen i mængden øgedes, og så besluttede politimester Vilstrup og hans overbetjent Sørensen, at nu skulle det være slut. Med stavene fremme gik overbetjent Sørensen og syv af hans betjente ind på mængden og opfordrede dem til at gå hjem. Overbetjenten var synligt ophidset, og da han i spidsen for sine betjente begyndte at skubbe ublidt til de nærmest stående, blev betjentene modtaget med en regn af stenkast. Det var i første række kommunisterne, der var stenkastere. Dette blev signalet til, at betjentene slog løs med stavene til højre og venstre. Det var et uhyggeligt optrin. Adskillige demon- 57

16 Historisk skrift /10/12 12:46 Side 58 stranter segnede under slagene, flere med blodet strømmende ned over ansigtet. Det gik ud over skyldige og uskyldige i flæng. Blandt de hårdt ramte var en fredelig tilskuer, dyrlæge Boldt, Jels. Han segnede til jorden efter et voldsomt slag i hovedet. Stenkastene vedblev, og en landmand blev ramt i nakken, så han faldt om. Stenen tilføjede ham et stærkt sviende sår. Mængden var nu drevet til to sider ud af byen; men her blev de fleste stående i diskuterende klynger. Det gik kun småt med at komme hjemad. De, der som tilskuere havde haft lejlighed til at følge dette beklagelige optrin - og det blev stærkt understreget af flere af de tilstedeværende - havde indtryk af, at der havde meldt sig en stærk nervøsitet hos de sønderjyske betjente, og især kan man ikke fritage én af lederne, en overbetjent fra Gråsten, for at have gået temmelig hovedkulds til værks. Det var efter alt at dømme ham, der rekvirerede ordre til angreb hos politimester Vilstrup, som på dette tidspunkt befandt sig på gårdspladsen, hvorfra han holdt øje med kommunisterne, så han ikke havde lejlighed til at følge det, der senere skete i nærheden at kroen. Kort efter havde vi en samtale med politimester Vilstrup, som vi spurgte, om det var ham, der havde givet ordre til betjentenes fremrykning. Ja, svarede hr. Vilstrup, det var mig, der gav ordre til, at betjentene skulle gribe ind. Der var flere gange sagt til folk, at nu måtte de gå, men til trods herfor blev de stående. Der var ikke andet at gøre, end at gribe ind. Så vidt politimesteren. Betjentenes fremrykning kom så hurtigt, at det overraskede mængden, og som det altid går i slige tilfælde, var det ikke netop de skyldige, det gik ud over. Som nævnt havde en mere besindig fremgangsmåde, navnlig fra en enkelt betjents side, været på sin plads. Dette vort indtryk, ønskede vi i aftes at forelægge for politimesteren, men fik følgende svar gennem centralen: Politimesteren havde andet at gøre end at tale med Jydske Tidende. Kommunister hos gårdejer Bladt De københavnske politibetjente slog dem ned med stavene. Under den forvirring, der var opstået på pladsen foran gården, så 16 sønderborgske kommunister så deres snit til at stikke over til Peter Bladts ejendom, hvor der var to betjente posteret. De blev straks meget udfordrende over for betjentene, og efter et 58

17 Historisk skrift /10/12 12:46 Side 59 ordskifte gav de sig i lag med at skære et par stave i et hegn for at gå løs på betjentene. Gårdejer Bladt havde imidlertid givet politihovedkvarteret på Jørgen Nissens ejendom telefonisk underretning, og nu satte de københavnske betjente i løb tværs over markerne og nåede over til gården, inden kommunisterne kunne få tid til at flygte. Det blev et alvorligt mandefald blandt de unge, ivrige mennesker. Kniplerne faldt hårdt, og de blev så godt som alle slået i jorden. Efter at de var blevet gjort til genstand for en alvorlig afstraffelse, flygtede de skyndsomt, ømmende sig efter de ublide slag, holdende sig på ryg og buksebag. Efter nogen tid med politi frem og tilbage på vejene i Stenderup, forsvandt de fleste. De var taget til møde på kroen i Vester Sottrup. Mødet på kroen i Vester Sottrup Der var mødt landmænd til mødet på kroen. Det indledtes af Nissen, Ellum, der udtalte: Jeg betragter denne dag som en af de sørgeligste dage, jeg har oplevet. Det er sørgeligt, at vi der er født i denne landsdel, må erkende, at de, som vi hidtil har troet på, har ladet os i stikken. Befolkningen her vokser efterhånden sammen til en enhed. For hver dag, der går, bliver vi mere sammenknyttede (Hørt!). Denne befolkning havde under det prøjsiske styre ord for at være den lovlydigste befolkning i Tyskland. Når der ikke i dag er ro, er det regeringens skyld, at der er noget i vejen. (Bifald). Man kan ikke skaffe ro med 50 københavnske betjente. (Tilråb: Bøller). De kunne banke os, når vi er samlede i flok, men dermed er ikke skabt ro. (Tilslutning). Det er aldrig tidligere budt os, at et møde skulle overværes af 100 betjente. Hvis denne metode skal fortsættes, kan Danmark ikke opretholde herredømmet hernede. Gårdejer Sørensen, Tråsbøl, valgtes til dirigent Han udtalte: Det er ikke gamle Danmark, vi vil til livs, men selve systemet, der er lige så dårligt som i andre lande. Hansen, Aller: Vi er svigtet af dem, vi har stemt på ved valgene. Når de er valgt, er de ude efter ben, og så kender de os ikke mere. Vi blev undertrykt af prøjserne. (Stærk tilslutning og stærke protester). Ja, det prøjsiske herredømme var et tvangsregimente, som undertrykte befolkningen. (Tilslutning og modsigelser, så taleren ikke mere kom til orde). 59

18 Historisk skrift /10/12 12:46 Side 60 Et telegram fra Sorø Gdr. Kylling oplæste et telegram, der var kommet til Jørgen Nissen. Heri stod: Sønderjyske landmænd! Modtag vores bedste ønsker for kamp for hjemmenes bevarelse! Telegrammet var underskrevet: Lederne af LS i Sorø Amt. Der er, sagde Kylling, landmænd, der tænker på os, og Deichgräbers ord i eftermiddags om, Slesvig er tabt for Danmark, var hårde ord. (Tilslutning og modsigelser!). Det er systemet, vi vil til livs. Callø og Hammerich har indbudt til møde i Løgumkloster for at redde nogle af pengene, men de skal slet ingen have. (Voldsomt bifald). Kommando og program udbedes Jes Andresen, Dybbølgård, udtalte, at enten skulle man have statsomvæltning eller arbejde nedefra. Det første er udelukket, men så må LS have mere organisation. Vi mangler kommando og trit. Det må LS sørge for. Det er godt, at ingen af os er i Johan Philipsens sted. (Voldsom ti1slutning. En mand i forsamlingen udbragte et leve for Andresen). Stasen, Dybbøl: Det har glædet mig i dag at læse i Jydske Tidende, ikke alle vore førere har svigtet os. Én af vore gamle førere har udtalt, han ikke ville tale ved et flådemøde i København, efter at justitsminister Zahle havde sendt sønderjyderne politiet på halsen. (Flere stemmer: Peter Grau leve! Stærkt bifald). Arbejdsmand Lausen, Aabenraa, vandt mægtigt bifald på nogle udtalelser om, at bønder og arbejdere måtte stå sammen, selv om det giver knippelsuppe fra morgen til aften. Præsentation af de sårede Sørensen, Kværs, spurgte, hvor et par af LS amtsformænd var i dag. Mange af os fik politistavene at føle og møder nu med indbundne hoveder og lemmer. (Flere stemmer i: Lad os få de sårede op på scenen, at vi kan se dem). Et par kom derop og fik et leve, men flere trykkede sig. So mye visdom - so mye flæsk Nissen, Ellum: Det er tre gange i de sidste hundrede år, at bønderne ikke var i stand til at betale med penge. Krisen løses kun ved, at vi betaler med produkter, eftersom gården kan yde. Cornelius Petersen har i sin tid sagt det samme, idet han om lærerlønningerne har sagt, 60

19 Historisk skrift /10/12 12:46 Side 61 at de skal indrettes efter begrebet: So mye visdom - so mye flæsk. Indtil vi har fået det gennemført, må tvangsauktionerne standses. (Bifald). Kommunistkøer til Aabenraa og Sønderborg Gdr. Kylling udtaler sig til sidst: De arbejdsløse i Haderslev har nu fået sig den første ko. Imidlertid er de arbejdsløse i Aabenraa og Sønderborg lige så meget på bøndernes side, hvilket de viste i dag, da en Aabenraa-arbejder blev slået ned af politiknipler. Kylling foreslog, at der blev samlet ind til en ko i Sønderborg, hvilket vedtoges. Det viste sig, da indsamlingen var tilendebragt, at det også kunne blive til en ko til Aabenraa. Dermed var det bevægede møde slut. Forsamlingen skiltes, og deltagerne søgte hjemad. Aftenen forløb uden begivenheder af nogen art, og ved midnatstid meldtes alt roligt i Stenderup. En udtalelse af sognerådsformand Gorrisen I aftes talte vi med sognerådsformand Nis Gorrisen, Nybøl, der ikke havde været med på mødet. Jeg kan kun udtale min stærke beklagelse over det, der er sket i vor ellers så fredelige by, og jeg vil også have lov til at bemærke, at ingen af sognets landmænd har deltaget i de foregående dages demonstrationer ved Vestervang. Så vidt mig bekendt har en del arbejdere været derhenne, men det skyldes sikkert ren nysgerrighed. I mødet i dag har derimod, så vidt jeg ved, deltaget en del af sognets landmænd. Med hensyn til Andelskassens forhold til de tvangssolgte gårde, kan det jo ikke nægtes, at det er vanskeligt i sådanne tider at være i ledelsen for Andelskassen og varetage dennes tarv. At fogeden først kom 4. april skyldtes sikkert, at fogeden helst ville undgå spektakler og havde håbet, at demonstranterne ikke ville vedblive at møde op på gården. Men da dette var tilfældet, måtte fogedforretningen få dette forløb, den fik. Jeg mener, at det ikke var det rigtige tilfælde til at demonstrere, men skal i øvrigt, så ukendt jeg er med denne sag, ikke nærmere udtale mig herom. Det store opbud af københavnske politibetjente var et drastisk skridt, men begivenhederne bekræftede desværre, at det var nødvendigt med en ekstraordinær politistyrke. Også jeg forstår så godt den medfølelse, der hersker, når en mand som Jørgen Nissen bliver sat ud af sin gård, men jeg mener alligevel, at det ikke var det rigtige tilfælde at demonstrere. 61

20 Historisk skrift /10/12 12:46 Side 62 Der er politivagt på Vestervang Da vi i morges tidlig i et tåget, råkoldt vejr kom til Stenderup, var et par lokale betjente, der langsomt gik gennem den fredelige landsby, vidnesbyrd om, at der var noget ekstraordinært på færde. Men i øvrigt var byen som uddød. Fire betjente havde tilbragt natten på den omstridte gård, og ligeledes havde fire betjente holdt vagt hos gårdejer Jes P. Bladt. Gården, der er begivenhedernes midtpunkt, er en stor, men noget forfalden gård. De helt nøgne eller med tilfældige klædningsstykker dækkede vinduer giver gården et nærmest uddødt præg. Inde på gårdspladsen træffer jeg den gamle og den nye ejer i fredelig samtale. De har i nat boet under tag sammen og taler nu yderst stilfærdigt med hinanden om gårdens forhold. Inde på gårdspladsen holder et læs halm, som man har hentet, og som nu skal læsses af. Karlen har lige spændt hestene fra og er ved at vande dem. Livet synes at gå sin rolige og vante gang. Vi går videre langs den smalle landsbygade, forbi kroen. I dag er der roligt og stille og ikke rykind som i går. De eneste, vi møder på gaden, er et par politibetjente, som er ude for at trække frisk luft. Byens beboere kigger et øjeblik op fra deres arbejde, ser efter betjentene, ryster på hovedet for så rolig og uanfægtet at arbejde videre. Så møder vi desuden på gaden fremmede brandmænd og pressefotografer. Alt roligt i Stenderup Langsomt faldt der ro i byen efter denne affære. Men byens navn stod i de dage at læse i alle landets aviser, ja endda i flere udenlandske ud over hele Europa. 62 Familien Nissen 1914 med døtrene Katinka og Katharine

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Manden med stenhjertet

Manden med stenhjertet LEKTIE Manden med stenhjertet Sabbat Lav denne uges aktivitet på side 0. Disciplene spurgte Jesus om tilgivelse. Han reagerede ved at fortælle dem følgende lignelse. Mens du læser, så tænk over, hvilken

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN 6. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Hvidbjerg v. Å Mattæus 19, 16-26 Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN De vidste det allerede i 1241, da jyske lov

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3

MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3 MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3 58 Mørket havde for længst sænket sig over Paravalis. Inde i byens mange huse var lysene pustet ud og de fleste af beboerne hvilede i halmsenge. De mange kroer og

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10.

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10. Bruger Side 1 30-07-2017 Prædiken til 7. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Luk. 19,1-10. Små historier kan rejse store spørgsmål. Det er sommetider sådan at i en lille hverdagshandling sker der store

Læs mere

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde i Als nordsogn. Denne violin blev siden samlet, og viste

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Hendes opgave er at bevogte den gyldne skål. Da hun mistede den, blev hun forvist til jorden.

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8 1 Påskedag I. Sct. Pauls kirke 31. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 222/434/219/225//224/439/223/235 Uddelingssalme: se ovenfor: 223 Åbningshilsen Vi fejrer noget, vi ikke forstår og fatter: Jesus var død,

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Som Kristus er Guds levende Søn, så er vi Kristi brødre og søstre at få fortalt, at man er mere, end man véd af

Som Kristus er Guds levende Søn, så er vi Kristi brødre og søstre at få fortalt, at man er mere, end man véd af Som Kristus er Guds levende Søn, så er vi Kristi brødre og søstre at få fortalt, at man er mere, end man véd af prædiken til 5. s. e. trin. efter 2. tekstrække: Matt 16,13-26 i Lønne og Henne kirker den

Læs mere

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Anmeldelse af Birgit Kirkebæk Palle mødtes stadig med andre hiv smittede blødere. Som Palle selv følte de andre sig også efterladt af samfundet. De var blevet smittet

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

Tilgivelse. Tilgivelsestest Hvordan kan man bede om tilgivelse?

Tilgivelse. Tilgivelsestest Hvordan kan man bede om tilgivelse? Tilgivelse Er det altid vigtigt at sige undskyld? Hvorfor eller hvorfor ikke? Hvad synes du er sværest at bede om tilgivelse, når du har lavet en fejl, eller at tilgive nogen, som har gjort dig ondt? Tilgivelsestest

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. Ord udgør en meget stor og vigtig del af vores liv. Man kan næsten sige det, at ord er liv. Nogen af os er snakker meget, andre snakker

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 11, 19-45)

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 11, 19-45) 16. trin. II 11. september 2016 Sundkirken 10 Salmer: 754 Se, nu stiger solen 21 Du følger, Herre 551 Der er en vej 828 Det er påske 233 Jesus lever 406 Søndag morgen Bøn: Vor Gud og far Kald os ud af

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh. Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.16,16-22 Der var ét billede i denne prædiketekst, som nogle her

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

2. påskedag. Salmevalg

2. påskedag. Salmevalg 2. påskedag Salmevalg Tag det sorte kors fra graven Jesus lever, graven brast Opstandne Herre, du vil gå Hvad er det at møde den opstandne mester Tænk, at livet koster livet Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B405700C KWI/LCH/HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 11. februar 2016 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og Karen Hald). 5. afd. nr. B-4057-13:

Læs mere

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 Salmer: Vinderslev kl.8.30: 745-680/ 534-668 Hinge kl.9.30: 745-616- 680/ 534-317- 668 Vium kl.11: 745-616- 680/ 534-317- 668

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

Anden påskedag Livet er som en vandring, i et landskab, der hele tiden forandrer sig.

Anden påskedag Livet er som en vandring, i et landskab, der hele tiden forandrer sig. Anden påskedag Livet er som en vandring, i et landskab, der hele tiden forandrer sig. Den lige landevej ligger vidstrakt foran os, endeløs med små sving og små stigninger. Det gør os udmattede at se på

Læs mere

4. s. e. trin. I 2017 Ølgod 9.00 og Bejsnap

4. s. e. trin. I 2017 Ølgod 9.00 og Bejsnap I tegneserien Radiserne spørger Nuser engang Trine, hvorfor hun er blevet psykolog. Hun svarer, at det er fordi hun har talent for at se andres fejl. Hvad så med dine egne, spørger Nuser. Ja, dem har jeg

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Bellisande: Prinsen er en ringere mand end dig. Frygter du ham?

Bellisande: Prinsen er en ringere mand end dig. Frygter du ham? Kopiside 8 Break 8 - Ridderløfte eller blodsbånd? Scene 1 - Anslag Roller: Fortæller, Bellisande, Oliver og Helgi Helgi huskede Belas ord om, at hævn binder mens tilgivelse sætter fri. Et dybt ønske om,

Læs mere

Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95

Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95 Side 9 manden Navn: Karsten Hardy Jørgensen Bopæl: Reginehøj, Århus Alder: 47 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: Århus Stilladser Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95 StilladsInformation:

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen 1 2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644 Åbningshilsen Vi er kommet til anden søndag i fasten. For at det kan blive forår, må vi gennemleve

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere