Haderslev Kommune Ajourført november Forord: En slank og styrket organisation Den administrative organisation i ét billede...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Haderslev Kommune Ajourført november 2010. Forord: En slank og styrket organisation... 2. Den administrative organisation i ét billede..."

Transkript

1 Administrativ organisation November 2010

2 Indholdfortegnelse Forord: En slank og styrket organisation... 2 Den administrative organisation i ét billede... 3 Den Centrale Stabsfunktion... 5 De tre serviceområder: Voksen- & Sundhedsservice... 6 Erhvervs- & Borgerservice... 7 Børne- & Familieservice... 8 Andre enheder: Kontraktenheder

3 En slank og styrket organisation Af Poul Erik Graversen, kommunaldirektør Med afsæt i en beslutning i Økonomiudvalget i juni 2008 er der gennemført en evaluering af den administrative organisation en organisation som fik sin tilblivelse i forbindelse med kommunalreformen. Formålet med den gennemførte evaluering har været at skabe indholdsmæssigt grundlag for en varig organisationsindretning. Organisation skal være kendetegnet ved følgende karakteristika optimale muligheder for, at ledere og medarbejdere kan bruge hinandens ressourcer og kompetencer på tværs af fagområderne. mere helhed i opgaveløsningen også der, hvor opgaverne er komplekse, og delt mellem flere områder (samarbejdsflader). større fokus på vedvarende, effektiv udnyttelse af ressourcerne. Der er med en etablerede organisation som skabt en organisatorisk ramme, som giver mulighed for at løse opgaver på den ovenfor anførte måde. Den administrative organisation er i sin indretning præget af at være varig organisation, med en betydelig sammenhængskraft i en slankere struktur. Den etablerede administrative organisation, er blevet til på baggrund af omkring 100 interviews med et bredt udvalg af medarbejdere, ledere og politikere i løbet af efteråret Alle interviews har taget afsæt i Byrådets vision for Haderslev Kommune og har belyst organisationen ud fra tre synsvinkler: En borgervinkel Vi skal levere service og medinddragelse En politikervinkel Vi skal levere service og samarbejde En organisationsvinkel Vi skal levere udvikling, helhed, optimering og medinddragelse. Essensen af de mange interviews har været en række klare signaler, som blev modtaget og taget til efterretning af Direktionen: Fokus på styrkelse af helhed og sammenhængskraft i organisationen med afsæt i Direktionen og Hoved-MED. Fokus på værdistyring. Fokus på færre serviceområder (og direktører). Færre men større chefområder. Fokus på dobbelt lederskab på helhed i opgaver. Fokus på snitflader på alle niveauer. Fokus på central styring decentral ledelse. Fokus på høj grad af faglighed og stolthed af Haderslev Kommune som arbejdsplads. Fokus på etablering af én indgang for borgeren til kommunen. Fokus på bedre understøttelse af det politiske niveau. Med ovenstående fokuspunkter in mente vil de væsentligste udfordringer i den administrative organisation være at sikre helhed i de komplekse opgaver (samarbejdsflader) og at høste disse gevinster i form af bedre borger- og politisk betjening. På de følgende sider gennemgås den Haderslev Kommunes administrativ organisation. Først præsenteres organisationen i ét samlet billede. Herefter præsenteres Den centrale stab og samarbejdet med den øvrige organisation. Endelig skitseres de tre, nye serviceområder ét efter ét: Børneog Familieservice, Erhvervs- og Borgerservice, samt Voksen- og Sundhedsservice

4 Den administrative organisation i ét billede Den administrative organisation i ét billede Den administrative organisation er ledelsesmæssigt både slanket og styrket. Tre stærke serviceområder leverer de borgerrettede ydelser. En central stabsfunktion styrker helhed og sammenhængskraft på de indre linjer. Den øverste ledelse består af til 5 direktører (incl. kommunaldirektøren) og 18 chefer. Øverst på siden ses rammerne omkring den administrative organisation. Går man lidt tættere på, mødes man af ideerne og de nyskabende tanker bag organisationen: To stærke og robuste serviceområder, Børne- og Familieservice samt Voksen- og Sundhedsservice, leverer kommunale kerneydelser indenfor børnepasning, skoler og familieområdet samt ældreområdet, voksne med særlige behov, integration og sundhedsområdet. I det tredje serviceområde, Erhvervs- og Borgerservice tænkes der nyt og innovativt omkring borger- og erhvervsservice. Der anlægges et bredere perspektiv med udgangspunkt i borgernes og erhvervslivets behov. I udviklingen af den kommunale service fokuseres på inddragelse af brugere og borgere. Erhvervs- og Borgerservice varetager disse opgaver: Erhvervsservice, Planlægning, Byggeri, Vej og Park, Miljø og Natur, Borgerservice og Ydelseskontor, Jobcenter og Aktivering samt Kultur og Fritid. De tre serviceområder udgør fundamentet i organisationen. De har hver især faglig styrke og udviklingskraft og er således gearet til at fungere i en kommune med en stærk decentral struktur. Den decentrale - 3 -

5 ledelse fungerer indenfor fælles mål og rammer, der sikrer central styring og decentral ledelse. Denne dobbelthed i såvel organisation som i lederskab sikrer, at helhed og sammenhængskraft bevares og udvikles. Den centrale stab har ansvaret for styring, koordinering og udvikling på tværs af organisationen og støtter således op omkring Direktionens og kommunaldirektørens opgaveløsning. Der vil herfra især være fokus på styring og strategisk udvikling. Den centrale stab løser en lang række opgaver på såvel strategisk som operationelt plan omkring politisk betjening, budget og regnskab, IT, personale, løn og kommunikation. Betjeningen af politikere og de politiske udvalg oplever ligeledes et kvalitetsløft. I kraft af større og mere slagkraftige organisatoriske enheder, får sekretariaterne en stærkere faglig profil og en højere grad af professionalisme. Der opnås større ensartethed og sikkerhed i sekretariatsarbejdet på grund af de færre samarbejdsflader og mindre tværgående koordinering. Set under er der etableret en organisation med færre direktører og en stærkere direktion. Der er færre, men større og stærkere serviceområder, med færre chefer. Chefområderne er bredere, med færre og mere entydige samarbejdsflader. Der er med denne organisationsindretning skabt mulighed for en mere handlekraftig og helhedsorienteret virksomhed. En virksomhed, der yder hurtig og smidig service af høj kvalitet og som sikrer gode rammer for drift og udvikling til gavn for borgere og virksomheder i Haderslev kommune såvel som for kommunens ansatte. Citat fra direktionsseminar: Vi klargør vores virksomhed fra fortid til fremtid. Vi bygger videre på to års sikker drift og lægger grunden til at tage imod fremtidens udfordringer. Det sker ved at vi med færre kroner får færre svingdøre til kommunen, mindre bureaukrati, klar ansvarsplacering, styrket virksomhedskultur og bevæger os fra stabilitet til mobilitet. - Alt sammen til fordel for borgere, virksomheder og medarbejdere

6 Den centrale Stab Den Centrale Stab er bygget op omkring 1 direktør og 3 chefer med ansvaret for følgende hovedområder: Byrådssekretariat Økonomiafdeling Personaleafdeling I tilknytning hertil kommer et Udviklings- og stabssekretariat, som stabsdirektøren har det daglige ansvar for. Den centrale stab styrker kommunaldirektørens og direktionens handlemuligheder og handlekraft. Arbejdet med politik- og strategiudvikling er styrket, og der er ligeledes sikret operationel handlekraft til gennemførelse af tværgående projekter, initiativer og ideer. Der er sikret muligheder tydelig central styring i en stærkt decentraliseret organisation med en stærk decentral ledelseskompetence styrkes væsentligt. Den centrale stab løser både opgaver på det strategiske og operationelle plan. En række funktioner relaterer sig driftsmæssigt indad for eksempel Byrådssekretariatet, Økonomiafdelingen, Personaleafdelingen. Andre funktioner har fokus på intern organisations- og personaleudvikling, tværgående projekter m.m. Andre igen har fokus rettet mod Haderslev Kommunes eksterne udvikling, synlighed, image, kommunikation med videre. Samarbejdet mellem serviceområderne og Den centrale stab. Samarbejdsrelationen mellem serviceområderne og Den centrale stab er af vital betydning for en fortsat udvikling og kvalificering af organisation og servicetilbud i Haderslev Kommune. Tankesættet i samarbejdsrelationen er bygget op omkring projektarbejde som organisationsform. Det hviler på det enkle princip, at der i organisationen eksisterer et fagligt ansvar, som går på tværs af den traditionelle linjeorganisation det vil sige på tværs af serviceområderne. En medarbejder kan således referere personalemæssigt til én chef i sit serviceområde, men i faglig sammenhæng referere til en faglig leder/projektleder i Den centrale stab. Det skal præciseres, at det fortsat er linjechefen, der har ansvaret for at planlægge anvendelsen de personalemæssige ressourcer. Som et eksempel fremhæves økonomifunktionen, der har økonomiske konsulenter i hvert serviceområde med personalemæssig reference til en stabschef men i økonomifaglige anliggender på tværs af organisationen eller i konkrete projektforløb refererer fagligt til en central økonomifunktion/projektleder. Projektorganisationsformen sikrer på én og samme tid udnyttelse af den faglige viden og de kompetencer, der findes i organisationen samt en udvikling af viden og kompetencer

7 Voksen- og Sundhedsservice Voksen- og Sundhedsservice er organisatorisk bygget op omkring 1 direktør og 5 afdelingschefer med ansvaret for følgende områder: VS Stab og Administration Specialrådgivningen Sundhed og Forebyggelse Pleje og Træning Visitation Med denne samling af funktioner og opgaver i Voksen- og Sundhedsservice er der etableret et stærkt og robust serviceområde, som er i stand til at levere og udvikle kerneydelser indenfor fagområdet. Voksen- og Sundhedsservice udgør en væsentlig del af fundamentet af den administrative organisation. Der findes i serviceområdet faglig styrke og udviklingskraft og det er således fagligt og ledelsesmæssigt gearet til at fungere i kommunens stærkt decentrale struktur. Den decentrale ledelse fungerer indenfor fælles mål og rammer, der sikrer central styring og decentral ledelse. Denne dobbelthed i organisation og lederskab medvirker til at helhed og sammenhængskraft i organisationen bevares og udvikles. Ansvarsområdet i Voksen- og Sundhedsservice dækker således primært den voksne og ældre del af indbyggerne i Haderslev kommune indenfor såvel psykiatri, misbrug og handicapområdet som indenfor plejeområdet. Visitation og Pleje og Træning samt Specialrådgivningen er placeret i samme serviceområde for at styrke sammenhæng og kvalitet i tilbuddene. Der opnås ved samlingen af funktionerne i Voksen- og Sundhedsservice god sammenhængskraft og synergi samt bedre muligheder for samarbejde med de fagligt sammenhængende og tilstødende funktioner. Den samlede sundhedsfunktion er placeret i Voksen- og Sundhedsservice. Sundhed og Forebyggelse har ansvaret for sundhedsindsatsen på tværs af den samlede kommunale organisation både omkring den borgerrettede sundhedsfremme og forebyggelse, samarbejde og organisering i forhold til det offentlige sundhedsvæsen (sygehusområdet og de praktiserende læger). Ansvaret for Haderslev Kommunes samlede integrationsindsats er delt mellem Erhvervs- og Borgerservice og Specialrådgivningen i Voksen- og Sundhedsservice. Koordination mellem disse to serviceområder er således meget væsentlig for at sikre helhed og sammenhæng omkring løsningen af integrationsopgaven. Der er i Voksen- og Sundhedsservice placeret en stabsfunktion. Stabsfunktionen har til opgave at sikre, at der i serviceområdet findes kraft til udvikling af såvel det faglige område som af organisations- og personaleudviklingsområdet. Dertil kommer funktioner inden for økonomi og sekretariatsbetjening. Stabsfunktionen har ligeledes til formål at sikre sammenhæng, udvikling og koordinering med de øvrige serviceområder samt Den centrale Stab

8 Erhvervs- og Borgerservice Erhvervs- og Borgerservice er bygget op omkring 1 direktør og 6 chefområder med ansvaret for følgende: EB Stab og Administration Plan og Ejendomsudvikling Teknik og Miljø Borgerservice og Ydelseskontor Kultur og Fritid Jobcenter og Aktivering I Erhvervs- og Borgerservice tænkes der nyt og innovativt omkring borger- og erhvervsservice. Der anvendes et bredere perspektiv i forhold til samarbejde, serviceudvikling og sammentænkning af borgernes og erhvervslivets behov. I udviklingen af den kommunale service er der således fokus på inddragelse af brugere, borgere og erhvervsliv. Planlægningsmæssigt er der en række synergieffekter og sammenhænge i opgaveløsningen ved at den samlede fysiske planlægning er placeret ét sted i organisationen. Erhvervs- og Borgerservice har således det samlede ansvar for den fysiske planlægning og koordineringen heraf på tværs af den samlede kommunale organisation. Denne organisatoriske sammenhæng sikrer således helhed og kvalitet i opgaveløsningen. På Borgerserviceområdet sikrer samlingen af borger-, bruger- og erhvervsserviceopgaverne i et styrket Erhvervs- og Borgerservice helhed og sammenhæng i løsningen af opgaverne. Der er en synergieffekt med en øget kvalitet som konsekvens ved at disse mange serviceopgaver løsningsog ansvarsmæssigt er samlet et sted. Samlingen af opgaverne i en stor organisatorisk enhed medfører ligeledes, at der vil være udviklingskraft til rådighed, som løbende sikrer tilpasning og udvikling af de borger-, bruger- og erhvervsrettede servicetilbud i Haderslev Kommune. Der er så at sige tale om kommunens butik eller supermarked med et bredt sortiment af serviceydelser - så man som borger, bruger og erhvervsliv kun behøver at handle ét sted! Erhvervs- og Borgerservice anvender et bredt borgerservicebegreb, som omhandler funktioner som for eksempel pas, kørekort sygesikringsbeviser, jobcenterydelser, sygedagpenge, kontanthjælp m.v. - service på det tekniske område omkring tilladelser og byggesager m.v. Der er med placeringen af alle disse opgaver og funktioner i én organisatorisk enhed skabt mulighed for på sigt at etablere én indgang til kommunen for alle borgere, brugere og erhvervsliv i Haderslev Kommune. Der er i Erhvervs- og Borgerservice placeret en stabsfunktion. Formålet med denne stabsfunktion er dels at sikre, at der i serviceområdet findes kraft til udvikling af såvel det faglige område som af organisations- og personaleudviklingsområdet. Dertil kommer funktioner inden for økonomi og sekretariatsbetjening. Stabsfunktionen har ligeledes til formål at sikre sammenhæng, udvikling og koordinering med de øvrige serviceområder samt Den centrale stab. Citat fra direktionsseminar: Den nye organisation sætter mennesket og borgeren i centrum

9 Børne- og Familieservice Børne- og Familieservice er bygget op omkring 1 Direktør og 4 chefer, som har ansvaret for følgende områder. BF Stab og Administration Dagtilbud Familieafdeling (Tandpleje, Sundhedspleje, Familierådgivning og Specialfunktioner) Skoleafdelingen (skoler, ungdomsskole og PPR) Med denne samling af funktioner og opgaver i Børne- og Familieservice er der etableret et stærkt og robust serviceområde, som er i stand til at levere og udvikle kerneydelser indenfor fagområdet. Ét sammenhængende forløb for aldersgruppen af 0-18 sikrer helhed og sammenhæng i tilbuddene til børn, familier og de grupper og enkeltpersoner, der indenfor målgruppen har særlige og specielle behov. Børne- og Familieservice udgør en væsentlig del af fundamentet for den administrative organisation. Der findes i serviceområdet styrke og udviklingskraft såvel ledelsesmæssigt som fagligt, hvorfor serviceområdet er gearet til at fungere i kommunens stærkt decentrale struktur. Den decentrale ledelse fungerer indenfor fælles mål og rammer, der sikrer central styring og decentral ledelse. Denne dobbelthed i organisation og lederskab medvirker til, at helhed og sammenhængskraft i organisationen bevares og udvikles. Arbejds- og ansvarsområdet i Børne- og Familieservice dækker således primært over skoler, dagpasningsområdet for de 0-6 årige samt familieområdet. Ved samling af ovennævnte funktioner i Børne- og Familieservice er der sikret god sammenhængskraft og synergi samt en minimering af samarbejdsflader til fagligt sammenhængende og tilstødende funktioner for eksempel i forhold til Kultur og Fritidsområdet, Jobcenter og Aktivering samt Specialrådgivningen. For Familierådgivningen, PPR og Specialfunktionerne er det barnet og dets nærmeste miljø oftest familien - der er i centrum for indsatsen. Der opnås helhed, sammenhæng og synergi ved placering af disse funktioner i samme serviceområde som skoler og dagpasningsområdet. Man kan formulere det således, at de 2 store søjler skole- og dagpasningsområdet rummer normalsituationen for barnet og den unge. De øvrige funktioner i Børne- og Familieservice er special- og specialistfunktioner på sundheds- og socialområdet, der arbejder på tværs af skole- og dagpasningsområdet. Der er i Børne- og Familieservice placeret en stabsfunktion. Stabsfunktionen sikrer den fornødne kraft til udvikling af såvel det faglige område som af organisations- og personaleudviklingsområdet. Dertil kommer funktioner inden for økonomi og sekretariatsbetjening. Stabsfunktionen har ligeledes til formål at sikre sammenhæng, udvikling og koordinering med de øvrige serviceområder samt Den centrale stab

10 Kontraktenheder Den centrale stab igangsætter i tæt samarbejde med Direktionen, en række analyser med henblik på at vurdere, hvilke opgaver og aktiviteter der bedst løses i kontraktstyrede enheder. Hvorvidt disse kontraktstyrede enheder på sigt tænkes konkurrenceudsat, selskabsdannet eller noget helt tredje, tages der stilling til når resultatet af analyserne foreligger Redigering afsluttet 9. november 2010 (Claus Dall og Martin Aunsborg). Acadre sag: 09/

11 Den centrale stab Udviklings- og stabssekretariatet Haderslev Kommune Gåskærgade Haderslev

Forord: En trimmet og tilpasset organisation... 2. Den administrative organisation... 3. Fælles stabe... 5

Forord: En trimmet og tilpasset organisation... 2. Den administrative organisation... 3. Fælles stabe... 5 Administrativ organisation September 2012 Indholdsfortegnelse Forord: En trimmet og tilpasset organisation... 2 Den administrative organisation... 3 Fælles stabe... 5 De tre serviceområder: Voksen- og

Læs mere

Haderslev Kommunes administrative organisation overordnet beskrivelse

Haderslev Kommunes administrative organisation overordnet beskrivelse Haderslev Kommunes administrative organisation overordnet beskrivelse Byrådet godkendte i februar 2014 en ny administrativ organisation for Haderslev Kommune. Godkendelsen skete på baggrund af en grundig

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

Den 8. marts efter høringsrunden. Til MED-udvalg, Hovedudvalget, bestyrelser, handicapråd og ældreråd

Den 8. marts efter høringsrunden. Til MED-udvalg, Hovedudvalget, bestyrelser, handicapråd og ældreråd Den 8. marts 2010 TID TIL STRATEGISK TÆNKNING OG HANDLING - efter høringsrunden Til MED-udvalg, Hovedudvalget, bestyrelser, handicapråd og ældreråd Den 19. februar 2010 sluttede høringsperioden vedr. vores

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune September 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34 34 www.haderslev.dk

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Orientering fra direktionen

Orientering fra direktionen Orientering fra direktionen Direktionens strategiplan 2017-2020 1. Vi styrker den poliske ledelse 5. Vi er omstillingsparate og modstandsdygtige 2. Vi har fokus på resultater og det, der virker Servicetjek

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Strategi og Organisation Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2011/08610 Dato: 11-08-2011 Sag: Sagsbehandler: Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Signe Friis Direktionskonsulent

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Orientering om den videre proces og implementering

Orientering om den videre proces og implementering Dato: 14. december 2011 Brevid: 1556479 Orientering om den videre proces og implementering Når Regionsrådet har godkendt en ny organisationsmodel, der bygger på 5 sygehusledelser, skal direktionen igangsætte

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommunes organisationsstruktur. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommunes organisationsstruktur. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Allerød Kommunes organisationsstruktur Som opfølgning på Økonomiudvalgets møde den 19.

Læs mere

Forslag til organisationsændring i høring

Forslag til organisationsændring i høring Forslag til organisationsændring i høring Byrådet besluttede i sit møde d. 15. juni d.å. at forvaltningen skulle arbejde videre med forslag til ændring af den administrative organisering. I forlængelse

Læs mere

Familiechef til Guldborgsund Kommune

Familiechef til Guldborgsund Kommune til Guldborgsund Kommune Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 16-01-2014 www.malenehansen.dk Den korte

Læs mere

Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed?

Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed? Ambitiøs økonomichef til Greve Kommune Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed? Kan du svare ja hertil, og kan du også omsætte disse centrale

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL

Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL Stillings- og personprofil for Plan- og byggechef Indhold 1. Indledning.... 2 2. Middelfart Kommune... 2 Byrådets vision... 2 3. Organisationen... 3 Administrativ

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Notat. Reorganisering af forvaltningen i Sundhed og Omsorg. Den 30. juni Århus Kommune

Notat. Reorganisering af forvaltningen i Sundhed og Omsorg. Den 30. juni Århus Kommune Notat Den 30. juni 2010 Reorganisering af forvaltningen i Sundhed og Omsorg Århus Kommune Personale & Organisation Sundhed og Omsorg Nedenstående udgør den endelige model for organiseringen af forvaltningen

Læs mere

Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune

Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration Teknik og Miljø, Herning Kommune Job- og kompetenceprofil Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

April 2013. Struktur og ledelse. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000

April 2013. Struktur og ledelse. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 April 2013 Struktur og ledelse Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indledning... 3 Målet med strukturen... 3 Afdelingerne... 3 Ledelsesorganisering... 4 Principper for struktur og ledelse... 4

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse. Leder af staben for Ældre og Social Service

Stillings- og funktionsbeskrivelse. Leder af staben for Ældre og Social Service Stillings- og funktionsbeskrivelse Leder af staben for Ældre og Social Service Indledning Frederikssund Kommune søger en dygtig leder til staben for Ældre og Social Service. Hvis du, efter at have læst

Læs mere

Sammen, på tværs og fremad

Sammen, på tværs og fremad Sammen, på tværs og fremad LOG - Odder Kommunes ledelses- og organisationsgrundlag Forord Odder Kommune er en politisk ledet organisation. Det vil sige, at alle beslutninger i princippet skal godkendes

Læs mere

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Administrativ organisation Dato: Ajourført 19. december 2013 Dette notat indeholder en

Læs mere

Dagtilbud mod fremtiden - Notat til brug for ansættelse af dagtilbudschef

Dagtilbud mod fremtiden - Notat til brug for ansættelse af dagtilbudschef Dagtilbud mod fremtiden - Notat til brug for ansættelse af dagtilbudschef NOTATETS FORMÅL Notatets formål er at sætte rammerne for Dagtilbuds fremtidige organisation og struktur. Notatet anvendes i forbindelse

Læs mere

Jobprofil. Chef for sekretariats- og kommunikationsafdelingen - Region Hovedstadens Psykiatri

Jobprofil. Chef for sekretariats- og kommunikationsafdelingen - Region Hovedstadens Psykiatri Jobprofil Chef for sekretariats- og kommunikationsafdelingen - Region Hovedstadens Psykiatri 1. Indledning Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) ønsker at ansætte en ny chef for Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen.

Læs mere

Evaluering i stor stil!

Evaluering i stor stil! Evaluering i stor stil! I perioden november 2007 til januar 2008 har man i Varde Kommune gennemført en gennemgribende evaluering af den administrative organisation. Det har ført til en helt ny organisering,

Læs mere

Dagtilbudschef til Guldborgsund Kommune

Dagtilbudschef til Guldborgsund Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 05-10-2014 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Overordnet

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Fire modeller inden for kommunens nuværende styreform 1. Kommunens organisering i dag (med ny placering af Københavns Ejendomme) 2. Udgangspunkt i borgere

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

Notat til dagsordenpunkt

Notat til dagsordenpunkt Notat til dagsordenpunkt Udvalgsbehandling Økonomi- og Planudvalget den 16. november 2011 Emne Organisationstilpasning edoc sagsnummer 1253-68538 edoc dokumentnummer 2011-49956 Dato 11-11-2011 Administrativ

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

Stabschef til nyoprettet stab for sundhedsudvikling i Ishøj Kommune

Stabschef til nyoprettet stab for sundhedsudvikling i Ishøj Kommune Stabschef til nyoprettet stab for sundhedsudvikling i Ishøj Kommune Job- og personprofil Denne Stillingsbeskrivelse indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Udfordringer og ansvarsområder

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Rekruttering af Afdelingsleder til Administration og Udvikling i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune

Rekruttering af Afdelingsleder til Administration og Udvikling i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune Rekruttering af Afdelingsleder til Administration og Udvikling i Center for Ejendomme, Veje og Administration Teknik og Miljø, Herning Kommune Job- og kompetenceprofil Indhold: 1. Baggrund 2. Organisation,

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

Notat til OmrådeMED Ny organisation i Beskæftigelse

Notat til OmrådeMED Ny organisation i Beskæftigelse Notat til OmrådeMED Ny organisation i Beskæftigelse Dette notat beskriver direktionens forslag til Økonomiudvalget om, at Beskæftigelse og skal organiseres i en ny struktur i kommunen med virkning fra

Læs mere

Bilag til organisationsbeskrivelse

Bilag til organisationsbeskrivelse Bilag til organisationsbeskrivelse DOKUMENTNAVN Organisationsdiagrammer LEDELSES- OG STYRINGSGRUNDLAG NR. 2.3 ANSVARLIG ØA, Strategi Analyse AUTORISERET (DAG/MÅNED/ÅR) 2. marts 2012 Bilag 1, BRK s politisk-administrative

Læs mere

Job - og personprofil Stabschef

Job - og personprofil Stabschef Udarbejdet af Personalerådgivning juli 2010 Revideres inden udgangen af 2011 Job - og personprofil Stabschef Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg I Magistratsafdelingen for Sundhed

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for skole- og dagtilbudschef

Allerød Kommune Job- og personprofil for skole- og dagtilbudschef Allerød Kommune Job- personprofil for skole- dagtilbudschef Allerød Kommune søger en skole- dagtilbudschef til at lede kommunens Skole- dagtilbudsafdeling. Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag

Læs mere

Forslag til organisationsmodel for ny Socialafdeling

Forslag til organisationsmodel for ny Socialafdeling Forslag til organisationsmodel for ny Socialafdeling Socialafdelingen Socialafdelingen varetager opgaver med rådgivning, vejledning og støtte til voksne med handicap, psykisk sygdom eller sårbarhed, misbrugsproblemer

Læs mere

NY Ledelsesmodel for Vesthimmerlands Kommune 2014 version 2

NY Ledelsesmodel for Vesthimmerlands Kommune 2014 version 2 NY Ledelsesmodel for Vesthimmerlands Kommune 2014 version 2 1. Baggrund Gennem de sidste år har Økonomiudvalget løbende drøftet mulighederne og behovet for en ny administrativ organisering. Ønsket har

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil 09.09.14/PEAP-HAHN 2014/0008668 Stillings- og personprofil for Leder af Ledelsesbetjening og Kommunikation 1 Ny organisation Halsnæs Kommunes organisation er ændret pr. 22. september 2014 med henblik på

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

BILAG 4. Tidligere præsenterede modeller for organisering

BILAG 4. Tidligere præsenterede modeller for organisering BILAG 4 Tidligere præsenterede modeller for organisering Strukturudvalget blev d. 5. oktober samt d. 12. oktober 2012 forelagt foreløbige forslag til modeller for ny organisering. Disse modeller er samlet

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center for

Læs mere

Administrativt organisationsdiagram

Administrativt organisationsdiagram Revideret marts 2013 Administrativt organisationsdiagram Jammerbugt Kommune har følgende administrative organisationsstruktur. Direktionen i Jammerbugt Kommune udgøres af kommunaldirektør samt de 3 forvaltningsdirektører.

Læs mere

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

Sbsys dagsorden preview. 2. Forslag til ny administrativ organisering - Organisation og Ledelse 2015

Sbsys dagsorden preview. 2. Forslag til ny administrativ organisering - Organisation og Ledelse 2015 Side 1 af 5 2. Forslag til ny administrativ organisering - Organisation og Ledelse 2015 Sagsnr: 81.38.04-P35-9-14 Sagsansvarlig: Lilli Christoffersen Sagsfremstilling Direktionen har med indspark fra chefforum

Læs mere

Ledelse. i Odense Kommune

Ledelse. i Odense Kommune Ledelse i Odense Kommune 9 1 Ledelsesgrundlag i Odense Kommune I Odense Kommunes arbejde med at sikre gode serviceløsninger for borgere og virksomheder og skabe den nødvendige dynamik i udviklingen af

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Projekt Ny organisationsstruktur

Projekt Ny organisationsstruktur 1. Vision Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i fremdrift, der prioriterer udvikling, vækst og nytænkning. Med borgeren i centrum skal kommune til stadighed udvikles, således at borgerne opnår den bedst

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen

Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 25.000 indbyggere, og flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland, og har en veludviklet

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Københavns Kommunes opgaveløsning Tre overordnede principper for organisering Aldersopdeling 0-16 år 17-25 år 25-65 år 65+ år Alle borgere Strategisk Tværgående

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 1 JOB OG FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLECHEF Børn og Unge, Aarhus Kommune, søger en fritids- og ungdomsskolechef

Læs mere

Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen

Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen Job- og kravprofilen er en uddybning af stillingen og skal være med til at sikre en fælles forståelsesramme mellem ansøger og Helsingør Kommune i

Læs mere

Københavns Kommunes decentrale organisering. Drøftelse af udfordringer, målsætninger og løsningsretninger

Københavns Kommunes decentrale organisering. Drøftelse af udfordringer, målsætninger og løsningsretninger Københavns Kommunes decentrale organisering Drøftelse af udfordringer, målsætninger og løsningsretninger Indhold 1. Decentral organisering i dag 2. Hvad er udfordringen? 3. Hvad er målet? 4. Løsningsretninger

Læs mere

Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole

Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole Pædagogisk medarbejder -, Sekretariatet ved Børn og Skole, medio 2017 side 1/5 1. Indledning

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Rådhus-sektionen. Centerchef. Stabschef. Leder for: Leder for: Team. Udviklingskonsulenter Sundhedskonsulenter. Visitationen Hjælpemidler.

Rådhus-sektionen. Centerchef. Stabschef. Leder for: Leder for: Team. Udviklingskonsulenter Sundhedskonsulenter. Visitationen Hjælpemidler. Rådhus-sektionen Centerchef Stabschef Løn og personale Økonomi Leder for: Visitationen Hjælpemidler Leder for: Udviklingskonsulenter Sundhedskonsulenter Sekretariat 1 Udviklingssektionen Tværgående projektorganisation

Læs mere

Overblik over opgaver - organisation og styring

Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsnr.: 2014/0004936 Dato: 23. juni 2014 Titel: Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsbehandler: Pia Lægaard Andersen, Direktionskonsulent 1. Indledning Dette notat har til formål at skabe

Læs mere

Politisk styringsmodel - Broer til fremtiden

Politisk styringsmodel - Broer til fremtiden Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 19. oktober 2014 Sagsnr.:

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Sundheds og Kulturforvaltningen

Sundheds og Kulturforvaltningen Sundheds og Kulturvaltningen Implementering af Ny organisation i Vesthimmerlands Kommune pr. 2015 Vesthimmerlands Kommunes Byråd har på seminar i marts 2014 besluttet sig strategisk at holde sig til kommunens

Læs mere

Kendte/eksisterende politikker, strategier mv., der har betydning for det videre tværgående arbejde

Kendte/eksisterende politikker, strategier mv., der har betydning for det videre tværgående arbejde Kendte/eksisterende politikker, strategier mv., der har betydning for det videre tværgående arbejde Forvaltning Hvilke(n) forvaltning(er) er politikken/strategien relevant? Titel Kort beskrivelse og formål

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som barselsvikar for juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som barselsvikar for juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som barselsvikar for juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune 1 1. Favrskov Kommune Favrskov Kommune er en vækstkommune med omkring 48.000 indbyggere

Læs mere

Stillingsbeskrivelse af leder for Handicap og Botilbud

Stillingsbeskrivelse af leder for Handicap og Botilbud Stillingsbeskrivelse af leder for Handicap og Botilbud Frederikssund Kommune tilbyder spændende lederstilling inden for Handicap og Botilbud Indledning Frederikssund Kommune søger en ny engageret leder

Læs mere

Jobbeskrivelse for familie- og forebyggelseschef i Billund Kommune

Jobbeskrivelse for familie- og forebyggelseschef i Billund Kommune Jobbeskrivelse for familie- og forebyggelseschef i Billund Kommune 10. juli 2014 Indledning Billund Kommune søger en familie- og forebyggelseschef. Der er tale om en nyoprettet stilling, som følge af en

Læs mere

Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje

Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje 1. Baggrund Afdelingslederen for Trafik og Veje i Favrskov Kommune har fået nyt job, og vi søger derfor en ny afdelingsleder. Favrskov

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Job og personprofil Arbejdsmarkedschef

Job og personprofil Arbejdsmarkedschef Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 81.02.00-A00-5-14 Ref.: Mette Lundvig Dissing Dato: 18-08-2014 Job og personprofil Arbejdsmarkedschef Baggrund Vi søger en ny Arbejdsmarkedschef med tiltrædelse

Læs mere

At der er fokus på at skabe resultater for borgerne og at dette bæres af god ledelse og dygtige medarbejdere på alle niveauer.

At der er fokus på at skabe resultater for borgerne og at dette bæres af god ledelse og dygtige medarbejdere på alle niveauer. NOTAT - UDKAST Allerød Kommune Forvaltningen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Organisationsjustering og strategisk fokus Økonomiudvalget vedtog

Læs mere

Skanderborg Kommune søger Ældreog Handicapchef

Skanderborg Kommune søger Ældreog Handicapchef Skanderborg Kommune søger Ældreog Handicapchef Kan du løfte stillingen som Ældre- og handicapchef i Skanderborg Kommune og sikre styringen og den fortsatte udvikling på området? En udvikling hvor vi sætter

Læs mere

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing?

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? For dermed at forebygge indlæggelser, nedbringe antal genindlæggelser samt akutte korttidsindlæggelser. Center for Sundhed og Omsorg søger en kommunal

Læs mere

Job og personprofil Centerchef Børn og Unge

Job og personprofil Centerchef Børn og Unge Nota Job og personprofil Centerchef Børn og Unge Baggrund Vi søger en ny centerchef for Center Børn og Unge med tiltrædelse 1. februar 2017. Rebild Kommune har ca. 29.300 indbyggere og er beliggende i

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for Familiechef

Allerød Kommune Job- og personprofil for Familiechef Allerød Kommune Job- personprofil for Familiechef Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 24.500 indbyggere, flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland, har en veludviklet infrastruktur

Læs mere

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder Visionær HR-chef Ønsker du et lederjob, hvor du har indflydelse på at skabe innovative, effektive og attraktive arbejdspladser? Så er stillingen som HR-chef i Greve Kommune noget for dig! Du skal være

Læs mere

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg R A P P O R T Marker denne tekst og indsæt billede her Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg Sundhedscenter Vest januar 2014 h j e m m e b e s ø g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T

Læs mere

JOB OG KRAVPROFIL. Tværgående koordinator og projektmedarbejder til det tekniske område

JOB OG KRAVPROFIL. Tværgående koordinator og projektmedarbejder til det tekniske område JOB OG KRAVPROFIL Tværgående koordinator og projektmedarbejder til det tekniske område 1. Det tekniske område Det tekniske område er en del af direktørområdet for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik. Det

Læs mere

Direktionens arbejdsgrundlag og centrale ledelsesfora i organisationen. NOTAT Center for Politik og Organisation. Forord

Direktionens arbejdsgrundlag og centrale ledelsesfora i organisationen. NOTAT Center for Politik og Organisation. Forord Direktionens arbejdsgrundlag og centrale ledelsesfora i organisationen Forord Ledernes daglige ledelsesmæssige opgave er at drive og udvikle egen organisation med fokus på drift, faglig kvalitet, økonomi,

Læs mere

Organisatoriske tilpasninger af Ballerup Kommunes administration - høringsmateriale

Organisatoriske tilpasninger af Ballerup Kommunes administration - høringsmateriale BALLERUP KOMMUNE Dato: 8. september 2015 Tlf. dir.: 4175 0010 E-mail: lbg@balk.dk Kontakt: Lene Bækgaard Organisatoriske tilpasninger af Ballerup Kommunes administration - høringsmateriale Kommunaldirektør

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed s Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Indholdsfortegnelse 1. Sammenhængende erhvervsservice i... 3 2. Turisme en del af erhvervsservice... 5 3. Forvaltningen Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed... 6 4. s...

Læs mere

Justeringer i Hvidovre Kommunes organisation pr. 1. aug. 2014

Justeringer i Hvidovre Kommunes organisation pr. 1. aug. 2014 Hvidovre, 18. maj 2014 Notat til Økonomiudvalg og kommunalbestyrelse Justeringer i Hvidovre Kommunes organisation pr. 1. aug. 2014 Resume Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budget 2014, at der

Læs mere

NOTAT. Overvejelser ved en organisering med to eller tre direktører. Sagsbeh.: mpa Sagsnr.: 10/22140

NOTAT. Overvejelser ved en organisering med to eller tre direktører. Sagsbeh.: mpa Sagsnr.: 10/22140 SOLRØD KOMMUNE LEDELSESSEKRETARIATET NOTAT Emne: Overvejelser ved en organisering med to eller tre direktører Dato: 25-11-2010/14-12-2010/04-01-2011 Sagsbeh.: mpa Sagsnr.: 10/22140 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Silkeborg Kommune...3. Rammerne for ledelse i Silkeborg Kommune...4. De ydre rammer for ledelse...4

Ledelsesgrundlag for Silkeborg Kommune...3. Rammerne for ledelse i Silkeborg Kommune...4. De ydre rammer for ledelse...4 Ledelsesgrundlag Indhold Ledelsesgrundlag for Silkeborg Kommune...3 Rammerne for ledelse i Silkeborg Kommune...4 De ydre rammer for ledelse...4 De indre rammer for ledelse...5 Ledelsesorganisationen er

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere