Bestyrelsesmøde den 15. maj 2014 Udskrift af beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde den 15. maj 2014 Udskrift af beslutningsprotokol"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde den 15. maj 2014 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: Regnskab for 1. kvartal Optagelse af anlægslån Håndtering af shredderaffald nu og i fremtiden Samarbejdsaftale med KARA/NOVEREN Fremtidens dagrenovionsordning Principper for fremme af direkte genbrug på genbrugsstionerne Affaldsplan Orienterings-/efterretningssager Evt. Afbud fra Kai Pedersen; stedfortræder Hans Christian Baltzer deltog i stedet

2 2 Sag nr Regnskab for 1. kvartal 2014 Bilag 14: Resumé af regnskab for 1. kvartal 2014 Resumé: Der foreligger regnskab for 1. kvartal Der foreligger regnskab for perioden 1. januar 31. marts 2014 for Reno Djurs Basisydelser Dagrenovion Genbrugsstioner Tømningsordning for bundfældningstanke Kvartalsregnskabet, som direktionen anser for tilfredsstillende, giver ikke anledning til særlige bemærkninger eller korrigerende handlinger. regnskabet for 1. kvartal 2014 tages til efterretning. Indstillingen fulgtes.

3 3 Sag nr Optagelse af anlægslån Resumé: Anlægsaktiviteter i perioden vil resultere i et behov for optage lån på ca. 30 mio. kr. i Reno Djurs har planlagt en række anlægsinvesteringer i perioden De pågældende anlægsinvesteringer udgøres af følgende: Anlæg Etableringsår Estim. pris (mio. kr.) Udskiftning af sækkestiver (pågår) Ny genbrugsstion ved Feldballe Deponeringsanlæggets etape III Alle Reno Djurs økonomi er sund. Driften balancerer, og soliditetsgraden på 78 er meget tilfredsstillende. I øjeblikket har Reno Djurs et likviditetsoverskud på mio. kr.. Det langsigtede likviditetsbudget baseret på forventede indtægter og omkostninger ser ud som følger: , , , ,00 Likviditet Djurslands Bank Langfristet gæld Nettoformue Forventet ,00 0, , ,00 De planlagte anlægsomkostninger på 63 mio. kr. vil kun delvist kunne optages inden for rammerne af Reno Djurs likviditet. Der vil derfor i løbet af 2015 være behov for optage et anlægslån i størrelsesordenen 30 mio. kr. Reno Djurs optog i 2000 et anlægslån på 20 mio. kr. og efterfølgende i 2002 et anlægslån på 10 mio. kr. Restgæld udgør pt. 2,8 mio. kr., som vil være fuldt afviklet i 2015.

4 4 Optagelse af lån skal godkendes af interessenterne, jf. vedtægtens 11: Til optagelse af lån og anden gældsstiftelse samt til overdragelse af garantiforpligtelser og køb af fast ejendom kræves vedtagelse i interessenternes kommunalbestyrelser. De bestemmelser om kommunens optagelse af lån, afgivelse af garantier m.v., som Indenrigsministeriet fastsætter i medfør af loven om kommunernes styrelse, gælder tilsvarende for interessentskabet. Det skal bemærkes, interessentkommunerne har truffet beslutning om opkræve provision af kommunegarantier for nye lån, der optages af forsyningsvirksomheder. Der opkræves stiftelsesgebyr på 1 % af garantier til forsyningsvirksomheder indgået efter 12. juni Gebyret dækker stiftelsesprovision og garantiprovision til udløbet af det første år samt næste kalenderår. Herefter opkræves en årlig garantiprovision på 0,75 % af restgælden pr. 31. december. Da Reno Djurs er organiseret som et kommunalt interessentskab, hæfter interessentkommunerne solidarisk for interessentskabets gæld. Det betyder, Reno Djurs ved optagelse af lån ikke kan fraskrive sig betale den omtalte garantiprovision. interessenterne anmodes om godkende, Reno Djurs optager et anlægslån på op til 30 mio. kr. Indstillingen fulgtes.

5 5 Sag nr Håndtering af shredderaffald nu og i fremtiden Bilag 16: Notet Håndtering af shredderaffald nu og i fremtiden Resumé: Direktør Jakob Kristensen fra Stena Recycling A/S vil på bestyrelsesmødet redegøre for Stenas overvejelser vedrørende fremtidig håndtering af shredderaffald. I Danmark opererer to shreddervirksomheder: - H. J. Hansen Genvindingsindustri A/S (med shredderanlæg i Odense) - Stena Recycling A/S (med shredderanlæg i Grenaa og Roskilde) Shredderaffald fra H. J. Hansen deponeres på Odense Nord Miljøcenter, mens shredderaffald fra Stena deponeres på Reno Djurs deponeringsanlæg. De seneste 5 år har Reno Djurs deponeret i alt ca tons shredderaffald fra Stenas to shredderanlæg. Shredderaffald er karakteriseret som farligt affald, og som følge af den egenskab har affaldet i en lang årrække været fritaget for stsafgifter ved deponering. I 2009 blev afgiftsfritagelserne for farligt affald ophævet, således der i en overgangsperiode i årene betales en reduceret deponeringsafgift på 160 kr./ton, mens fuld afgift på 475 kr./ton indføres 1. januar Stsafgiftens fulde gennemslag i 2015 forventes medføre markante forandringer i håndteringen af shredderaffald. Regeringens høringsudkast til Ressourceplan for affaldshåndtering indeholder følgende forventede effekter for shredderaffald i 2018 og udviklingen frem mod 2024: - I 2018 sorteres og genanvendes mere og bedre shredderaffald, højst 30 % shredderaffald deponeres ubehandlet og 70 % nyttiggøres (minimum 10 % genanvendelse). I dag deponeres næsten alt shredderaffald. - Udviklingen frem mod 2024 forventes indebære, allerede deponeret shredderaffald i højere grad graves op og behandles. Der foreligger et af administrionen udarbejdet not, som opsummerer rammebetingelser m.v. for disponering af shredderaffald. Direktør Jakob Kristensen fra Stena Recycling A/S vil på bestyrelsesmødet redegøre for Stenas overvejelser vedrørende fremtidig håndtering af shredderaffald. redegørelserne fra hhv. Stena Recycling A/S og administrionen tages til efterretning. Indstillingen fulgtes.

6 6 Sag nr Samarbejdsaftale med KARA/NOVEREN Bilag 17: Henvendelse fra KARA/NOVEREN Resumé: Reno Djurs indgik i efteråret 2011 en et-årig samarbejdsaftale med KARA/NOVE- REN om modtagelse af shredderaffald fra Stena Recycling i Roskilde. Aftalen er efterfølgende forlænget til udgangen af 2014 eller op til tons. KARA/NOVEREN anmoder ved brev af 6. maj 2014 om yderligere forlængelse af aftalen. Bestyrelsen besluttede på møde den 28. september 2011 (sag nr ) tilbyde Roskilde Kommune og/eller Københavns Kommune en samarbejdsaftale om modtagelse af op til tons shredderaffald fra Stena Recycling i en tidsbegrænset periode på 1 år. Samarbejdsaftalen blev indgået med I/S KARA/NOVEREN den 15. november I aftalens etårige løbetid modtog Reno Djurs I/S tons shredderaffald fra Stena Recycling. KARA/NOVEREN anmodede i efteråret 2012 Reno Djurs om forlængelse af aftalen. Bestyrelsen besluttede ved den lejlighed forlænge aftalen til 1. juli Frem til denne do har Reno Djurs I/S modtaget i alt tons shredderaffald fra Stena Recycling. I sommeren 2013 anmodede KARA/NOVEREN om endnu en forlængelse af aftalen. Bestyrelsen besluttede ved den lejlighed forlænge aftalen til udgangen af 2014 og i alt tons (hvad der kommer først). Mængdegrænsen på tons nås i løbet af denne sommer. På den baggrund har KA- RA/NOVEREN den 6. maj 2014 fremsendt fornyet ansøgning om forlængelse af samarbejdsaftalen. Som det fremgår af KARA/NOVERENs henvendelse ønsker selskabet en samarbejdsaftale med Reno Djurs frem for selv etablere behandlingskapacitet til affaldet. bestyrelsen tager stilling til spørgsmålet om forlængelse af samarbejdsaftalen med KARA/NOVEREN. Aftalen forlænges til 2016 uden mængdebegrænsning, idet det forudsættes, affaldet oparbejdes i overensstemmelse med hensigten i regeringens ressourcestregi.

7 7 Sag nr Fremtidens dagrenovionsordning Bilag 17.1: Reno Djurs høringssvar til Ressourceplan for affaldshåndtering Bilag 17.2: Overvejelser om et nyt dagrenovionssystem (not af 5. december 2012) Bilag 17.3: Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager Bilag 17.4: Forbrænding eller bioforgasning af organisk dagrenovion? Bilag 17.5: Præsention af Niels Christian Holm, Rambøll Bilag 17.6: Det Miljøøkonomiske Råds delrapport vedr. Ressourcestregien Bilag 17.7: Spørgsmål fra Mads Nikolajsen Bilag 17.8: Præsention fra Haderslev Resumé: Sagen blev uds på sidste møde. Der foreligger meriale vedrørende udvidelse af husstandsindsamling med hhv. emballager og organisk affald. Sagen var på dagsordenen på sidste bestyrelsesmøde, hvor sagen blev uds. Mads Nikolajsen har efterfølgende stillet spørgsmål om øget indsamling af genanvendelige merialer på Djursland. Der henvises til selvstændigt not med spørgsmål og svar. Sagsredegørelsen fra sidste bestyrelsesmøde gengives i det følgende: Gennem sidste valgperiode har bestyrelsen løbende drøftet mulighederne for optimere dagrenovionssystemet med henblik på øge genanvendelsen. Fhv. miljøminister Ida Aukens Ressourceplan for affaldshåndtering (som indtil videre foreligger som høringsudkast) målsætter bl.a., genanvendelsen af husholdningsaffald (organisk affald, papir, pap, glas, træ, plast og metal) på landsplan skal øges fra nuværende 22 % til 50 % i Set i lyset af den metode for beregning af genanvendelsesprocent, som Miljøstyrelsen har fastlagt, er ressourceplanens målsætning for husholdningsaffald meget vidtgående. Ifølge Miljøstyrelsens beregningsmetode kan genanvendelsesprocenten på Djursland opgøres til 38, og målsætningen om 50 % genanvendelse vil kun kunne opnås, hvis de nuværende genanvendelsesløsninger suppleres med husstandsindsamling af organisk dagrenovion. Der henvises i den forbindelse til den fhv. bestyrelses høringssvar til ressourceplanen. På bestyrelsesmøde den 12. december 2012 fremlagde administrionen en anbefaling af, et nyt dagrenovionssystem indføres i tre faser: - Fase I: Udfasning af sække (2014) - Fase II: Ressourcebeholderen (20??) - Fase III: Organisk affald (20??) Der er truffet beslutning om fase I, som realiseres i dette forår. For hvad angår fase II foreligger der vedlagt dagsordenen et beslutningsgrundlag, som bestyrelsen på møde den 11. december 2013 besluttede udsætte til behandling i den nye bestyrelse. For hvad angår fase III foreligger der et not med synspunkter. Opmærksomheden henledes i øvrigt på, Det Miljøøkonomiske Råd den 26. februar 2014 har udgivet en vurdering af ressourcestregien (vedlagt som bilag), der konkluderer, øget genanvendelse af husholdningsaffald ikke kan anbefales.

8 8 bestyrelsen drøfter relevante indssområder for øget genanvendelse af husholdningsaffald, herunder spørgsmålet om eventuelt iværksætte fase II og/eller III i anbefalingen om et nyt dagsrenovionssystem af 5. december Et flertal af bestyrelsen ønsker for nuværende ikke supplere husstandsindsamlingen med yderligere en beholder. Mads Nikolajsen og Kim Lykke Jensen foreslår obligorisk husstandsindsamling af metal og plast (9 x/år) fra 2015 i en særskilt beholder.

9 9 Sag nr Principper for fremme af direkte genbrug på genbrugsstionerne Bilag 19: Not: Principper for fremme af direkte genbrug på genbrugsstionerne Resumé: Der foreligger not med beskrivelse af udvalgte principper for fremme af direkte genbrug på genbrugsstionerne. I forslaget til affaldsplan (sag nr ) er der bl.a. inds målsætninger om fremme af direkte genbrug på genbrugsstionerne. Der foreslås i planen følgende initiiver: Evaluering af effekt, service og økonomi ved nuværende ordning for direkte genbrug på genbrugsstionerne. Vurdere alternive muligheder for øget direkte genbrug på genbrugsstionerne. I den nuværende situion kan borgere aflevere brugbare produkter i genbrugscontaineren på genbrugsstionerne, hvorfra andre borgere frit kan tage de effekter, de kan bruge. Genbrugscontainerne benyttes flittigt, uden der dog føres stistik over, hvor mange effekter, der skifter ejermand og får nyt liv efter en tur i genbrugscontaineren. Det er administrionens vurdering, ordningens grundlæggende princip nem og gris udveksling af brugbare effekter blandt borgerne er sundt og godt. Administrionen finder det nyttigt med en tilkendegivelse fra bestyrelsen om principperne for direkte genbrug. Der foreligger not med beskrivelse af andre modeller for fremme af direkte genbrug. principper for direkte genbrug drøftes. Der fremlægges på næste møde oplæg til optimering af den nuværende klunserordning.

10 10 Sag nr Affaldsplan Bilag 20.1: Sammenfning af forslag til Affaldsplan Bilag 20.2: Forslag til Affaldsplan Resumé: Der foreligger forslag til fælles affaldsplan for Reno Djurs interessenter. Planen skal i offentlig høring inden endelig vedtagelse i interessentkommunerne. I medfør af affaldsbekendtgørelsen 1 skal kommunalbestyrelsen hvert 6. år udarbejde en 12-årig plan for kommunens håndtering af affald. Reno Djurs har tidligere udarbejdet fire generioner af fælles affaldsplaner for interessenterne, nemlig i henholdsvis 1996, 2000, 2004 og Den nuværende fælles affaldsplan er i al væsentlighed realiseret. Den nye generion af obligoriske affaldsplaner skal gælde frem til 2024 og skal ifølge udmelding fra Miljøministeren vedtages senest den 1. oktober Affaldsplanen skal indeholde: 1) en kortlægningsdel, som beskriver stus for affaldsområdet i kommunen, 2) en målsætningsdel, som redegør for kommunens overordnede målsætninger på affaldsområdet og 3) en planlægningsdel med særlig fokus på planlægningens første 6 år af planperioden. Med henblik på endnu en gang tilvejebringe en fælles affaldsplan for kommunerne på Djursland har Reno Djurs i samarbejde med kommunernes teknikere udarbejdet et forslag til fælles affaldsplan. I medfør af affaldsbekendtgørelsen skal det inden planens godkendelse offentliggøres, forslag til affaldsplan foreligger, samt der inden for en frist på mindst 8 uger efter offentliggørelsen er adgang til kommentere det fremlagte forslag. Reno Djurs vil forestå annoncering og offentliggørelse. Efter høringen vil Reno Djurs behandle de indkomne bemærkninger og herefter fremlægge et forslag til endelig affaldsplan for bestyrelsen og efterfølgende interessentkommunerne, jf. den foreliggende procesplan, som bestyrelsen godkendte på sidste bestyrelsesmøde. Affaldsplanen skal vedtages af den enkelte kommune, før den har gyldighed i kommunen. forslag til affaldsplan fremsendes til interessentkommunernes godkendelse af, forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger. Planen godkendtes med de faldne bemærkninger. Et flertal af bestyrelsen ønsker for nuværende ikke supplere husstandsindsamlingen med yderligere en beholder. Mads Nikolajsen og Kim Lykke Jensen foreslår obligorisk husstandsindsamling af metal og plast (9 x/år) fra 2015 i en særskilt beholder. 1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 18. december 2012 om affald.

11 11 Sag nr Til orientering/efterretning Bilag 21: Not med orienterings- og efterretningssager Der foreligger not med orienterings- og efterretningssager. Notet toges til efterretning.

12 12 Sag nr Evt. Intet under dette pkt. Underskrevet: Per Dalgaard Niels Ole Birk Kim Lykke Jensen Hans Christian Baltzer Jens Meilvang Mads Nikolajsen

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Havn Kattegatkajen 11, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Beslutningsgrundlag. 10. marts 2010. Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S Deponi Syd

Beslutningsgrundlag. 10. marts 2010. Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S Deponi Syd Beslutningsgrundlag Indledning og resume Tekniske forhold Driftsmæssige forhold Juridiske og aftalemæssige forhold Økonomiske forhold og forudsætninger 10. marts 2010 1 Deponiselskabet Region Syddanmark

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 25. november 2014 J.nr.: 200202/75379 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 10. februar 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 27. marts 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 27. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Valgstyrere til kommunens

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer

Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer Miljøprojekt Nr. 717 2002 Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer Anders Faber Carl Bro A/S Henrik Holst PricewaterhouseCoopers Niels Remtoft KL Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

Retlige rammebetingelser

Retlige rammebetingelser Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11074 - 11 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00 i smødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged 2002000168s møde 26. januar

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen NOTAT Jord & Affald J.nr. 7779-00149 Ref. Mekba Den 18. november 2011 Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen Miljøstyrelsen sendte den 18. oktober 2011 udkast til ændret bekendtgørelse

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 25. maj 2007 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere