Litteratur: Peter Mejlby, Ulf Nielsen og Majken Schulz: Introduktion til organisationsteori. Samfundslitteratur,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Litteratur: Peter Mejlby, Ulf Nielsen og Majken Schulz: Introduktion til organisationsteori. Samfundslitteratur,"

Transkript

1 Ledelse og organisation, del 1 Organisation og processer Formålet er at skærpe opmærksomheden omkring og forståelsen af interne og eksterne organisatoriske relationers betydning for og sammenhæng med ledelsesmæssige og organisatoriske tiltag i egen organisation. Der arbejdes derfor på et samfunds- og videnskabsteoretisk grundlag med forskellige organisationsforståelser og teorier. Hensigten er at tilegne sig kompetencer til at forstå og forholde sig reflekterende til centrale organisatoriske udfordringer i egen organisation. Der inddrages problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra egen organisation for at give stof til refleksion og for at forankre egen læring og udvikling i egen organisation. Skal have viden om forskellige teorier om organisationer og ledelsen af dem, herunder i særdeleshed ledelse af komplekse organisationer i et konstant foranderligt samfund. Skal kunne identificere og reflektere over eget perspektiv og betydningen for ledelsesmæssige og organisatoriske beslutninger, processer og tiltag i egen organisation. Skal kunne iagttage og indsamle empiri i forhold til udvalgte organisatoriske problemstillinger på en relevant måde. Skal kunne analysere rammer og identificere mulighederne for ledelsesrummet i egen organisation. Skal kunne anvende begrundet udvalgt teori til at analysere og perspektivere empiriske organisatoriske problemstillinger i egen organisation Skal over for organisationens interne og eksterne aktører kunne skabe og formidle forståelse for ledelsesmæssige beslutninger og organisatoriske tiltag i egen organisation Skal kunne udvikle strategier for og initiere udvikling, realisering og håndtering af innovative organisatoriske forandrings- og udviklingsprocesser. Skal kunne indgå i et konstruktivt samarbejde med organisationens aktører om at håndtere og skabe organisatorisk deltagelse i og refleksion over organisatoriske udfordringer. Skal kunne identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til ledelse af organisatoriske forandrings- og udviklingsprocesser. Organisation og ledelse ud fra forskellige forståelser af organisationen og dens omverden Betydningen af forskellige organisationsforståelser for egen organisation Analyse af organisationen Organisationens opbygning, struktur og processer, herunder team Organisationen som kultur og værdier i et funktionalistisk og symbolsk perspektiv Ændringsprocesser og kompetenceudvikling i organisationen Egen position og opgave som leder i organisationen Peter Mejlby, Ulf Nielsen og Majken Schulz: Introduktion til organisationsteori. Samfundslitteratur, 2004 Majken Schultz: Kultur i organisationer. Funktion eller symbol. Handelshøjskolens Forlag, 2006 Erik Elgaard Sørensen m.fl.(red): Ledelse og læring i organisationer. Reitzels forlag, 2008

2 Ledelse og organisation, del 2 Organisation, styring og strategi Formålet er at skærpe opmærksomheden omkring og forståelsen af de interne og eksterne organisatoriske relationers betydning for og sammenhæng med vilkår for strategisk ledelse og styring i egen organisation. Der udvikles kompetencer til at forstå og forholde sig til, hvordan konkrete strategiske og styringsmæssige udfordringer form af f.eks. strategiske beslutninger, strategiprocesser, styringskoncepter og værktøjer kan/ville kunne tilføres mening i egen organisation. Der inddrages derfor problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra egen organisation for at give stof til refleksion og for at forankre egen læring og udvikling i egen organisation. Skal have viden om forskellige tænkninger og teorier om strategisk ledelse og styring af organisationer, herunder i særdeleshed tænkninger og teorier relateret til strategisk ledelse og styring af komplekse organisationer i et foranderligt samfund. Skal kunne identificere og reflektere over eget perspektiv og forstå dets betydning for strategiske valg og styringstiltag i egen organisation. Skal kunne analysere vilkår og identificere muligheder for strategiske og styringsmæssige tænkninger og tiltag i egen organisation. Skal kunne anvende begrundet udvalgt teori til at analysere og perspektivere empiriske strategiske og styringsmæssige problemstillinger, og skal kunne reflektere og begrunde de organisatoriske konsekvenser heraf. Skal over for organisationens forskellige interne og eksterne aktører kunne skabe og formidle forståelse for forskellige tænkninger, teorier og metoder, vedrørende strategisk ledelse og styring. Skal kunne reflektere og begrunde egen ledelsesmæssig praksis i forhold hertil. Skal kunne praktisere strategisk ledelse og implementere styringsmæssige tiltag under hensyntagen til organisationens komplekse interne og eksterne relationer. Skal kunne indgå i et konstruktivt samarbejde med organisationens aktører om at håndtere og skabe organisatorisk deltagelse i strategiske og styringsmæssige udfordringer og processer. Skal kunne identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til strategisk ledelse og styring Ledelse, styring og strategi Vision, mission og værdier Strategisk analyse og udarbejdelse af strategier og virksomhedsplaner Beslutningsprocesser i organisationen Forskellige perspektiver på organisationsudvikling og ændringsstrategier herunder AI og Blue Ocean Den lærende organisation i strategisk sammenhæng Evaluering og kvalitetsudvikling af organisationens aktiviteter Peter Mejlby, Ulf Nielsen og Majken Schulz: Introduktion til organisationsteori. Samfundslitteratur, 2004 Majken Schultz: Kultur i organisationer. Funktion eller symbol. Handelshøjskolens Forlag, 2006 Erik Elgaard Sørensen m.fl.(red): Ledelse og læring i organisationer. Reitzels forlag, 2008

3 Det personlige lederskab, del 1 Lederskab og kommunikation Formålet er at skærpe opmærksomheden omkring og forståelsen af lederskabets forskellige kommunikative kompetencer i relation til egne ledelsesmæssige udfordringer. Der arbejdes derfor på et samfunds- og videnskabsteoretisk grundlag med forskellige teorier, strategier og metoder. Hensigten er at udvikle forståelsen af, hvordan forskellige kommunikative tilgange har betydning for forskellige ledelsesidentiteter i relation til den helhed, som lederen/den studerende er en del af. Der inddrages problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra egen organisation for at give stof til refleksion og for at forankre læring og udvikling i egen praksis. Skal have viden om forskellige perspektiver på, teorier om og metoder til at fokusere betydning og udøvelse af ledelse som kommunikation. Skal i et videnskabsteoretisk perspektiv kunne forstå, hvordan forskellige kommunikative perspektiver og kommunikationsteoretiske tilgange har betydning for iagttagelse og konstituering af forskellige ledelsesidentiteter. Skal kunne identificere egne perspektiver og forstå deres forskellige betydninger for sammenhængen mellem kommunikation, ledelsesidentitet, ledelsesetik og egne ledelsesmæssige udfordringer i egen lokal praksis. Skal kunne inddrage problemstillinger og erfaringer fra egen organisation, for at give stof til refleksion og for at forankre læring og udvikling i egen kommunikativ praksis. Skal kunne vurdere forskellige kommunikative teorier og metoder, der retter sig mod udvikling af egen ledelse og reflektere over deres betydning. Skal kunne anvende begrundet udvalgt teori til at analysere og perspektivere egen ledelsesmæssig, kommunikativ praksis og begrunde konsekvenserne heraf. Skal kunne udvikle strategier for og håndtere udvikling af egne kommunikative kompetencer i forhold til egne ledelsesmæssige udfordringer Skal kunne identificere egne perspektiver og reflektere over deres forskellige betydninger for egen lokal praksis, f.eks. om sammenhænge mellem ledelsesidentitet, ledelsesetik og egne ledelsesmæssige udfordringer Modeller til forståelse og analyse af kommunikationen Indholds- og metakommunikation Lærings- og kommunikationsdomæner Kommunikation set i forhold til eget lederskab og sammenhængen i de organisatoriske relationer Refleksion og analyse af kommunikation i en organisation Arbejdet med kommunikation i forhold til egen praksis Kommunikation set i forhold til egen kompetenceudvikling Poula Helth: Lederskabelse, ISBN Inge Schützack Holm: Det personlige Lederskab, ISBN Mads Hermansen, Ole Løw og Vibeke Pedersen: Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer, ISBN Michael Højlund Larsen: Praktisk filosofi og ledelse, L&R Business, 2013, ISBN

4 Det personlige lederskab, del 2 Professionelt lederskab Formålet er at skærpe opmærksomheden omkring og forståelse af det professionelle lederskabs forskellige ledelseskompetencer og ledelsesidentiteter i relation til deres egne ledelsesmæssige udfordringer. Der arbejdes derfor på et samfunds- og videnskabsteoretisk grundlag med forskellige ledelsesteorier, strategier og metoder. Hensigten hermed er at udvikle forståelsen af, hvordan forskellige ledelsesteoretiske tilgange har betydning for det professionelle lederskab og dets praksisformer i relation til den helhed, som ledelse er en del af. Der inddrages problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra egen organisation for at give stof til refleksion og for at forankre læring og udvikling i egen praksis. Skal have viden om forskellige perspektiver på, teorier om og metoder til at fokusere betydning og udøvelse af det professionelle lederskab Skal i et videnskabsteoretisk perspektiv kunne forstå, hvordan forskellige ledelsesperspektiver har betydning for forskellige ledelsesidentiteter og ledelsesetikker i relation til den konkrete helhed, som lederen er en del af. Skal kunne identificere og reflektere over egne perspektiver på det professionelle lederskab og forstå deres forskellige betydninger for sammenhængen mellem ledelsesidentitet, ledelsesetik og egen ledelsesmæssig praksis Skal kunne inddrage problemstillinger, erfaringer og fortolke fortællinger fra egen organisation, for at give stof til refleksion og for at forankre læring og udvikling i egen ledelsesmæssig praksis. Skal kunne vurdere forskellige teorier og metoder, der retter sig mod udvikling af eget professionelt lederskab og reflektere over deres betydning. Skal kunne anvende begrundet udvalgt teori til at analysere og perspektivere egen ledelsesmæssige praksis og begrunde konsekvenserne heraf. Skal kunne udvikle strategier for og håndtere udvikling af eget professionelt lederskab. Skal kunne indgå i samarbejde internt og eksternt og herigennem medvirke til en hensigtsmæssig organisatorisk udvikling. Skal kunne identificere og formulere behov for udvikling af egne professionelle ledelseskompetencer i forhold til egne ledelsesmæssige udfordringer. Det samfunds- og videnskabsteoretiske grundlag for ledelsesidentiteter Ledelsesteoretiske tilgange og lederroller Ledelse og værdier Ledelse i den relationsskabte organisation Diskursiv ledelse Ledelse af læreprocesser og organisatorisk læring Personprofilanalyse, herunder afdækning af styrker og udviklingsmuligheder som leder Strategier for kvalifikations- og kompetenceudvikling i forhold til egen praksis og organisatorisk udvikling Poula Helth: Lederskabelse, ISBN Inge Schützack Holm: Det personlige Lederskab, ISBN Mads Hermansen, Ole Løw og Vibeke Pedersen: Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer, ISBN Michael Højlund Larsen: Praktisk filosofi og ledelse, L&R Business, 2013, ISBN

5 Ledelse og medarbejdere, del 1 Ledelse i dynamiske relationer Formålet er at skærpe opmærksomheden omkring og forståelsen af det dynamiske samspil mellem medarbejdere og ledelse som et resultat af og som medskabende for organisatoriske processer og udviklingsmuligheder. Med udgangspunkt i ledelsesteoretiske perspektiver er formålet at opnå kompetencer til at forstå og forholde sig til, hvordan organisatoriske værdier, processer og identiteter skaber vilkår for kompetenceudvikling af såvel medarbejdere som ledelse i praksis. Der inddrages problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra egen organisation for at give stof til refleksion og for at forankre egen læring og udvikling i egen organisation. Mål - i hovedtræk: Skal have viden om forskellige perspektiver og teorier til forståelse af forholdet mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes, samt viden om forskellige metoder til håndtering af heraf. Skal kunne identificere eget perspektiv og forstå dets betydning for ledelsesmæssige etiske valg og beslutninger. Skal have indsigt i og forståelse for ledelsens ret, pligt og ansvar for at træffe beslutninger og handle i relationerne mellem ledelse og medarbejdere. Skal kunne anvende begrundet udvalgt teori til at analysere og perspektivere empiriske problemstillinger i forholdet mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes i egen organisation. Skal over for organisationens forskellige aktører kunne skabe og formidle forståelse for det dynamiske samspil mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes, i forhold til organisationens overordnede mission, visioner, strategiske mål og værdier. Skal kunne reflektere og begrunde egen ledelsesmæssig praksis i forhold hertil. Skal kunne identificere og udvikle strategier for, kommunikere om og håndtere dynamiske relationer mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes i egen organisation. Skal kunne forholde sig til og anvende forskelle og konflikter som en mulig ressource i disse relationer. Perspektiver på og teorier om personaleledelse og relationer mellem ledelse og medarbejdere herunder trivsel, stress og arbejdsmiljø. Leder-medarbejderrelationens nye karakteristika og de ledelsesmæssige udfordringer, der følger heraf. Ledelse af team og grupper Beslutningstagen og forskellige tilgange til beslutningsprocesser i organisationen. Konflikter, magt og forhandling i forhold til egen position i organisationen. Repræsentation, magt i et etisk lys, konflikter som ressource. Gennemførelse og kommunikation af beslutninger. Jacob Alsted og Ditte Haslund: Ledelse og medarbejdere. Samarbejdets psykologi, Samfundslitteratur. Seneste udgave. Geir Kaufmann og Astrid Kaufmann: Psykologi i organisationer og ledelse. Akademisk forlag, Seneste udgave. Henrik Holt Larsen (2010). HRM. Licence to work. Arbejdslivets tryllestøv eller håndjern?, 2. udgave. Forlaget Valmuen Knud Illeris (2011). Kompetence. Hvad, hvorfor, hvordan? Samfundslitteratur Systemisk ledelse fra Samfundslitteratur af Molly-Søholm, m.fl.

6 Ledelse og medarbejdere, del 2 Ledelse i lærings- og kompetencerelationer Formålet er at skærpe opmærksomheden omkring og forståelse af lærings- og kompetenceudviklingsprocesser i det dynamiske samspil mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes. Der arbejdes derfor på et samfunds- og videnskabsteoretisk grundlag med læring, dannelse og kompetence- og organisationsudvikling. Hensigten er at tilegne sig kompetencer til at forstå og forholde sig til, hvordan forskellige ledelsesmæssige forståelser og håndteringer af organisationens menneskelige ressourcer skaber vilkår og muligheder for individuel og organisatorisk læring og kompetenceudvikling i egen organisation. Der inddrages derfor problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra egen organisation for at give stof til refleksion og for at forankre læring og udvikling i egen organisation. Mål - i hovedtræk: Skal have viden om forskellige perspektiver og teorier til forståelse af lærings- og kompetenceudviklingsprocesser samt viden om forskellige metoder til håndtering heraf. Skal kunne identificere eget perspektiv og reflektere over dets betydning for ledelsesmæssige etiske valg og beslutninger. Skal have indsigt i den sammenhæng, der er mellem organisatoriske udviklingsstrategier og strategier for medarbejdernes læring og kompetenceudvikling. Skal kunne iagttage og indsamle empiri på en relevant måde i forhold til en udvalgt problemstilling relateret til lærings- og kompetenceudviklingsprocesser i samspillet mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejderne indbyrdes. Skal kunne anvende begrundet udvalgt teori til at analysere og perspektivere empiriske problemstillinger i lærings- og komptenceudviklingsprocesser i egen organisation. Skal over for organisationens forskellige aktører kunne skabe og formidle forståelse for forskellige tiltag vedrørende læring og kompetenceudvikling i forhold til organisationens overordnede udviklingsstrategier, HRstrategier og personalepolitikker. Skal kunne identificere og udvikle strategier for, kommunikere om, realisere og håndtere lærings- og kompetenceudviklingsprocesser i egen organisation. Skal kunne forholde sig til og anvende forskelle og konflikter mellem mål og strategier for læring og kompetenceudvikling som en mulig ressource. Skal kunne identificere behov for egen og medarbejdernes læring og kompetenceudvikling og skal kunne formidle dem på en hensigtsmæssig måde i forhold til organisationens overordnede mission, visioner, strategiske mål og værdier. Perspektiver på og teorier om HR og kompetenceudvikling. Medarbejderledelse og HR i et strategisk perspektiv. Tiltrækning, rekruttering, fastholdelse og afskedigelse af medarbejdere. Bedømmelse og udviklingsdialog, herunder MUS, GRUS, PULS. Kompetencebegrebet. Kompetenceudvikling og læring samt visionens betydning for det lærende miljø. Ændringsprocesser og modstand mod læring i organisationen. Jacob Alsted og Ditte Haslund: Ledelse og medarbejdere. Samarbejdets psykologi, Samfundslitteratur. Seneste udgave. Geir Kaufmann og Astrid Kaufmann: Psykologi i organisationer og ledelse. Akademisk forlag, Seneste udgave. Henrik Holt Larsen (2010). HRM. Licence to work. Arbejdslivets tryllestøv eller håndjern?, 2. udgave. Forlaget Valmuen Knud Illeris (2011). Kompetence. Hvad, hvorfor, hvordan? Samfundslitteratur Systemisk ledelse fra Samfundslitteratur af Molly-Søholm, m.fl.

7 Ledelse og coaching At de studerende tilegner sig og udvikler såvel teoretiske som praktiske kommunikative kompetencer med henblik på at skabe alternative forståelser og betydninger til eksisterende individuelle og organisatoriske forestillinger. At give de studerende viden og praktiske færdigheder til at bruge coaching som en ressource for ledelsesog organisatoriske udviklingsprocesser Skal have viden om forskellige tænkninger og teorier om og metoder til arbejdet med coaching, med fokus på deres ledelsesmæssige, organisatoriske og kommunikative aspekter. Skal i et videnskabsteoretisk perspektiv kunne identificere, forstå og skelne mellem forskellige tænkninger og teorier om og metoder til arbejdet med coaching. Får øget indsigt og viden og kan reflektere over forskellige positioner i en coachingproces. Kan vurdere forskellige tænkninger og teorier om og metoder til arbejdet med coaching i forhold til egen organisation og egne ledelsesmæssige tiltag og udfordringer. Kan begrunde egen ledelsesmæssig coaching-praksis og kan vurdere betydningen af magtforhold i kommunikation og coaching. Kan formidle forståelsen af forskellige tænkninger og teorier om og metoder til arbejdet med coaching i forhold til egen organisation og egne ledelsesmæssige tiltag og udfordringer samt i forhold til egen ledelsesmæssig coaching-praksis. Tilegner sig praktiske, kommunikative coaching-kompetencer til at håndtere komplekse og udviklingsorienterede ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger i forhold til individer, teams og organisationen og dens omverden. Kan omsætte viden og færdigheder i forhold til ledelse og coaching i en kommunikativpraksis i forhold til ledelsesmæssige etiske udfordringer. De studerendes egne problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra egen organisation og egen ledelse vil blive inddraget. Coaching i et ledelsesmæssigt og organisatorisk perspektiv Teori og læringsperspektiver Grundbegreber og basisforudsætninger Lederens grundlæggende positioner ledelsesbaseret coaching Etiske spilleregler Coaching og magtrelationer Metoder og værktøjer Individuel og team coaching. Faser og forløb. Metoder og modeller Systemisk coaching og anerkendende tilgang til coaching Træning og praksis Tilrettelæggelse af forskellige coachingforløb Sproglig vinkling og mønsterbrydning Struktureret dialog Fortællinger fra dagligdagen Systemisk Coaching. En grundbog; Hanne V. Moltke og Asbjørn Molly (red.)., Dansk psykologisk forlag, seneste udgave Gørtz, Kim og Gaihede, Tine, 2014, Coaching i nyt perspektiv

8 Strategisk ledelse Den studerende skal såvel teoretisk som i praksis kunne identificere, definere, vurdere og tage stilling til strategiske problemstillinger. Herunder analyserer og udarbejde visioner for organisationens udvikling i relation til indre og ydre forhold. Mål - i hovedtræk: Skal have viden om strategier og strategisk ledelse, herunder om forskellige teorier om og metoder til identificering og håndtering af strategier og strategisk ledelse i samspillet mellem organisationer og omgivelser. Skal i et videnskabsteoretisk perspektiv kunne identificere, forstå og skelne mellem forskellige teorier og metoder, der retter sig mod strategier og strategisk ledelse. Skal kunne reflektere over deres forskellige betydninger for såvel en samfundsmæssig som egen lokal praksis, f.eks. omkring forandrings- og udviklingsprocesser, HR-strategier og personalepolitikker, organisationers mission, vision og politikker og iværksættelse heraf. Skal kunne iagttage og indsamle empiri om strategier og strategisk ledelse af organisationer samt relatere empirien til egen organisation og til egne ledelsesmæssige forhold, udfordringer og tiltag på en relevant måde. Skal kunne vurdere forskellige teorier og metoder, der retter sig mod strategier og strategisk ledelse i forhold til egen organisation og egne ledelsesmæssige tiltag og udfordringer, samt begrunde egen ledelsesmæssig praksis i forhold hertil. Skal kunne formidle forståelsen af forskellige teorier og metoder, der retter sig mod strategier og strategisk ledelse, i forhold til samspillet mellem organisationer og omgivelser, til egen organisation og til egne ledelsesmæssige tiltag og udfordringer, samt begrunde egen ledelsesmæssig praksis i forhold hertil. Skal kunne udarbejde systematiske beskrivelser af virksomhedens strategiske overvejelser. Skal kunne håndtere komplekse ledelses- og strategiske problemstillinger og udfordringer i organisationer. Skal kunne omsætte viden og færdigheder i forhold til strategier og strategisk ledelse inden for rammerne af såvel interne som eksterne organisatoriske samarbejdsrelationer og ledelsesmæssige professionelle etikker. Skal kunne identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til strategisk ledelse og strategier i egen organisation. Teorier om strategier og deres betydning for strategisk ledelse Organisationens mission, vision og politikker Interne og eksterne analyser Beslutnings-, implementerings og nyinstitutionel teori Kurt Klaudi Klausen (2014). Strategisk ledelse i det offentlige. Gyldendal Business. Hammer, Sverri og Høpner, Jens (2014) Meningsskabelse, organisering og ledelse en introduktion til Weicks univers. Samfundslitteratur.

9 Team- og netværksledelse. Formål I mødet med borgeren er der et stigende behov for at tænke og handle å tværs. Et tværsektorielt afsæt skal sikre, at borgerne oplever en koordineret indsats via principperne for netværksledelse, så borgernes behov bliver styrende for indsatsen. Formålet med forløbet er, at deltagerne bliver i stand til at koordinere et kvalificeret samspil og et meningsfuldt gensidigt samarbejde mellem forskellige faggrupper og professionskulturer, der er involveret i mødet med borgeren. Herunder at sikre, at de rette kompetencer er til stede samt skabe intern og ekstern opbakning. Forløbet gør deltagerne i stand til at arbejde innovativt i team og netværk ved at skabe større videndeling på tværs, hvor faggrupperne også i fællesskab udvikler nye værktøjer i relation til indsatsen. Samarbejdet baseres på indsigt i og forståelse for hinandens områder på grundlag af et princip om at alle deltagende er ligeværdige aktører. Deltagerne opnår indsigt i beslutningsprocesser i netværk, at parterne i netværket har forskellige mandater, mål, opgaver, kernekompetencer, og teknologier. De har forskellige kulturer, strukturer, systemer og moderorganisationer. Men samtidigt knyttes de sammen af den gensidige opgave-afhængighed på tværs af netværket i form af sammenhængende forløb til gavn for borgerne. Arbejdsform Deltagerne arbejder med team- og netværksledelse i praksis, på tværs. Hver deltager vælger en konkret udfordring, et team/netværksprojekt, der arbejdes med i forløbet. Deltagerne arbejder sammen i teams på holdet og danner grupper på 3-4, hvor deltagerne kan bidrage til hinandens projekter på tværs af kommuner og forvaltninger. Undervisningsdagene vil veksle mellem undervisning og processer i netværk/teams. Indhold I forløbet arbejder vi med: - Tværsektorielt netværksarbejde. Organisering og samarbejde set i forhold til de involverede organisationer - Hvordan ledere kan styrke interne og eksterne netværk som rejsende i ledelse, der opdyrker et ledelsesrum, hvor ledelse ses som et mere murstensløst begreb - Hvordan mødet mellem forskellige faglige kompetencer og professionskulturer bringes mere i spil i opgaveløsningen - Konstruktive og lærende samarbejdsformer når hensynet til borgeren giver store krav om forandring og fleksibilitet med hurtig mulighed for at reagere på borgerens ændrede behov - Ledelse og innovation på tværs af vidensområder og professioner og på tværs af organisatoriske enheder og niveauer - Hvordan videndeling og vidensudvikling mhp. udvikling af best practice og nye indsatsområder kan fremmes mellem netværksdeltagere og medarbejdere i deltagende institutioner - Hvordan interne relationelle og kommunikative processer er på spil når mennesker skal samarbejde og processerne er afgørende i udviklingen af teams og netværk. Michael West (2014), Teamwork metoder til effektivt samarbejde Psykologisk forlag.

10 Forandringsledelse Øget kompleksitet i samfundet, herunder en øget globalisering, et stigende antal fusioner og netværkssamarbejder, krav om øget brugerindflydelse, politiske forbrugere mm. skaber nye udfordringer. Formålet med modulet er at skærpe håndteringen af de organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer med hensyn til at kunne omstille og forandre sig. Modulet skal endvidere give indsigt i og forståelse for forskellige tilgange til forandring herunder gøre den studerende i stand til at se og analysere org anisatoriske dynamikker og sammenhænge samt læring og kommunikation i forandringsprocesser. Denne indsigt skal gøre den studerende i stand til at udvikle og gennemføre en udviklings- og forandringsproces. Mål - i hovedtræk: Skal have viden om forskellige teorier om og metoder til ledelse og styring af samfundsmæssige og organisatoriske forandrings- og udviklingsprocesser. Skal kunne reflektere over betydningen for egen praksis. Skal kunne vurdere forskellige teorier om og metoder til ledelse og styring af forandrings- og udviklingsprocesser i forhold til egen organisation, til den helhed, som organisationen er en del af, og til egne ledelsesmæssige tiltag og udfordringer. Skal kunne formidle forskellige teorier om og metoder til ledelse og styring af forandrings- og udviklingsprocesser samt kunne formidle egen ledelsesmæssig praksis og interventioner i egen organisation og i den helhed, som organisationen er en del af. Skal kunne håndtere komplekse problemstillinger og udfordringer i forhold til ledelse og styring af forandrings- og udviklingsprocesser i egen organisatorisk kontekst. Skal kunne omsætte viden og færdigheder ift. ledelse og styring af forandrings- og udviklingsprocesser inden for rammerne af egne organisatoriske samarbejdsrelationer. Skal kunne identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til ledelse og styring af forandrings- og udviklingsprocesser. Samfundsmæssige ændringer og forandringsprocesser: Udfordringer som følge af globalisering og øget kompleksitet i samfundet. Nye relationer mellem organisation og interessenter. Fusioner, sammenlægninger og netværk. Forandringsdimensioner og tilgange til forandringsprocesser: Forandringsledelse som restrukturering eller ændring af kerneværdier. Kulturelle og transformative mekanismer ved at ændre adfærd hos mennesker Organisatoriske dynamikker i udviklings- og forandringsprocesser: Organisationens historiske fortællinger om forandringer og udvikling. Vision og værdier og relationers samspil i en forandringsproces. Medarbejdere og ledelse som forandringsagenter, medspillere og modspillere. Organisatoriske konfigurationer og kræfter i forandringsprocesser. Ledelse i forandringsprocesser: Strategier for udviklings- og forandringsprocesser. Iscenesættelse og understøttelse af læreprocesser. Kommunikation i forandringsprocesser. J.C. Ry Nielsen & Morten Ry, Tanker om organisationsændringer brikker til mange ukendte puslespil. Nyt fra Samfundsvidenskaberne. Seneste udgave.

11 Afgangsprojekt Formålet med afgangsprojektet er at kvalificere de studerende til at identificere, reflektere og analysere en tværfaglig ledelsesmæssig problemstilling og angive løsninger og handlemuligheder gennem anvendelse af teorier, strategier og metoder. Skal kunne anvende viden om ledelsesteorier og metoder på en reflekteret måde, og skal i forhold til den valgte problemstilling kunne anlægge et helhedsperspektiv på relevansen af de forudgående modulers indhold. Skal i et videnskabsteoretisk perspektiv kunne identificere, forstå og skelne mellem forskellige teorier og metoder i forhold til en given/egen ledelsesmæssig praksis og den valgte problemstilling. Skal kunne iagttage, indsamle, bearbejde og analysere empiri i forhold til den valgte problemstilling, til egne ledelsesmæssige forhold, udfordringer og beslutninger på en relevant måde. Skal kunne perspektivere og vurdere resultaterne af analyserne i forhold til valgte teorier og metoder, samt begrunde egen ledelsesmæssig praksis i forhold hertil, f.eks. ved at forholde sig reflekterende til resultaternes mulighed for anvendelse i egen praksis. Skal kunne udvikle strategier for, realisere og håndtere ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer i forhold til den valgte problemstilling. Skal kunne omsætte viden og færdigheder i forhold til den valgte problemstilling inden for rammerne af egne organisatoriske samarbejdsrelationer og ledelsesmæssig etik f.eks. ved at indgå i et konstruktivt samarbejde med organisationens aktører om at håndtere og skabe deltagelse i og refleksion over organisatoriske udviklingsperspektiver. Skal tage ansvar for komplekse ledelses - og organisatoriske problemstillinger og kunne komme med begrundede forslag til valg af løsninger, styringsmetoder og handlinger. Arbejdet med afgangsprojektet indledes med 2 temadage med følgende emner: Opstart, mulige projektemner, problemformulering, introduktion til projektmetode, projektbeskrivelse, projektets Faser. Oplæg til teorier og modeller, videnskabsteoretiske perspektiv, informationsbehov, metodevalg og informationsindsamling. Parallelt hermed er der projektarbejde under vejledning. Arbejdsform: Afgangsprojektet gennemføres typisk som forløb over 1 semester. Projektet udarbejdes og udføres individuelt eller i grupper af 2 studerende. I starten af forløbet er der temamøder omkring projektmetode og informationsindsamling og parallelt hermed udarbejdes projektbeskrivelse ud fra et godkendt projektemne. Projektgruppen tildeles vejleder på baggrund af emnevalg og denne godkender projektbeskrivelsen. Herefter udføres projektarbejde under vejledning. Der er mulighed for op til 12 ugers SVU-støtte på afgangsprojektet. Denne kan tildeles i hele uger eller som enkeltdage. Den skinbarlige virkelighed vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne af Ib Andersen, Samfundslitteratur. Seneste udgave. Dertil kommer yderligere tekster fra relevante publikationer, der udleveres.

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Formål Indhold:

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Formål Indhold: Beskrivelse af de 6 grundmoduler på Diplom i Ledelse Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation et er at skærpe de studerendes opmærksomhed omkring og forståelse af lederskabets forskellige

Læs mere

Diplomuddannelsen i Ledelse - Obligatoriske fag

Diplomuddannelsen i Ledelse - Obligatoriske fag Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation et er at skærpe deltagernes opmærksomhed omkring og forståelse af lederskabets forskellige kommunikative kompetencer i relation til deres egne ledelsesmæssige

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSEN I LEDELSE MODULBESKRIVELSER NY BEKENDTGØRELSE

DIPLOMUDDANNELSEN I LEDELSE MODULBESKRIVELSER NY BEKENDTGØRELSE DIPLOMUDDANNELSEN I LEDELSE MODULBESKRIVELSER NY BEKENDTGØRELSE EFTERÅR 2010 Metode Modulet er et tilbud til de studerende på Diplomuddannelsen i Ledelse, der ikke har et grundlæggende kendskab til videnskabsteori

Læs mere

Diplom i ledelse tonet til Oplevelsesledelse

Diplom i ledelse tonet til Oplevelsesledelse Diplom i ledelse tonet til Oplevelsesledelse Region Syddanmark nr. OA2011051300001 Diplom i ledelse tonet til Oplevelsesledelse Uddannelsen tilrettelægges, så den er med SVU, for SVU - berettigede, det

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet At lede samspillet mellem fagprofessionelle og frivillige i velfærdsinstitutionerne

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse

Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse rev. 1. juni 2009 Diplomuddannelsen i ledelse er en del af det kompetencegivende videreuddannelsessystem for voksne. Rammeloven for Bekendtgørelsen om diplomuddannelsen i ledelse er lov om erhvervsrettet

Læs mere

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point)

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 3-2012 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Velkommen til HR-Uddannelserne i Danmark

Velkommen til HR-Uddannelserne i Danmark Velkommen til HR-Uddannelserne i Danmark HR-Uddannelserne i Danmark er et samarbejde mellem flere konsulentvirksomheder og har en række af landets dygtigste og mest erfarne undervisere på området. Vi tilbyder

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point)

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 35 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Dato og forløbsplan MDI efterår 2013. Ledelse og organisation. Delmoduler: Organisation og processer. Organisation, styring og strategi.

Dato og forløbsplan MDI efterår 2013. Ledelse og organisation. Delmoduler: Organisation og processer. Organisation, styring og strategi. Anita Monnerup Pedersen Studiekoordinator for Ledelse og organisation 05-04- 2013 Dato og forløbsplan MDI efterår 2013 Ledelse og organisation Professionsinstituttet KLEO ledelse og organisationsudvikling

Læs mere

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point)

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 35 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse 1. Indledning... 4 2. Uddannelsens formål... 4 3. Uddannelsens varighed... 5 4. Uddannelsen titel... 5 5. Adgangskrav... 5 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere

M e n t o r. Diplomuddannelsen

M e n t o r. Diplomuddannelsen M e n t o r N e t v æ r k - u d d a n n e l s e Diplomuddannelsen Diplom uddannelse tonet til Mentordiplom uddannelse Målgruppen for en mentordiplomuddannelse er: Alle der har interesse i at kvalificere

Læs mere

Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point)

Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart forår 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse (DIL)

Diplomuddannelsen i ledelse (DIL) Indhold Lederkommunikation - Det Personlige Lederskab 1... 2 Professionelt lederskab - Det Personlige Lederskab 2... 5 Den professionelle relation Ledelse og medarbejdere 1... 8 Læring og kompetenceudvikling

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

Diplomuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område

Diplomuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område Projektledelse et er, at deltagerne i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis kan arbejde med analyse, refleksion og håndtering af projektledelse. Projektbeskrivelse og -specifikation, projektets

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1 Modul 12 Ledelsesopgaven Ergoterapeutiske ydelser den samfundsmæssige ramme Placering og organisering af ergoterapeutiske ydelser og arbejdsopgaver Muliggørelse udviklingstankegang i CMCE (evt.) Gennemgående

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Lovtidende A. I medfør af 20 a i lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet)

Lovtidende A. I medfør af 20 a i lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) Lovtidende A Bekendtgørelse om certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau og etablering af et certificeringsråd (certificeringsbekendtgørelsen) I medfør af 20 a i lov om

Læs mere

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse?

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Indledning Implementering af viden, holdninger og færdigheder i organisationen Intentionen er at

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 26. juni 2014. Senere ændringer til forskriften

(Gældende) Udskriftsdato: 26. juni 2014. Senere ændringer til forskriften (Gældende) Udskriftsdato: 26. juni 2014 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelse j.nr. 14/011145 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Beskrivelse af uddannelsen Studiestart ultimo januar. 2016-2019 0 Indhold Diplom i ledelse for medlemmer af LOS... 2 Opbygning af Diplom i Ledelse...

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi Merkonom lederuddannelse practical leadership 18 måneders MERKONOM lederuddannelse på MICHELSEN LEDERAKADEMI - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden m lederakademiet udvikler fremtidens

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Studieordninger 2012 og 2013:

Studieordninger 2012 og 2013: Rettelsesblad til Studieordninger for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi 2011, 2012 og 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2011, 1/9-2012 og 1/9-2013, som endnu ikke har bestået faget.

Læs mere

Centerstrategi Center for Børn med Handicap

Centerstrategi Center for Børn med Handicap CBH kompetenceudviklingsstrategi Med udgangspunkt i CBH vision og strategi 2013-2014, har centeret følgende kompetenceudviklingsstrategi for perioden. Hensigten er at fokusere kompetenceudviklingen i centret,

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Lederskabmed mange rum

Lederskabmed mange rum Lederskabmed mange rum Forord Forandring er i dag et vilkår i Sundhedsvæsenet, og dets opgaver, teknologi og organisering udvikler sig konstant. Det er en stor udfordring for alle og ikke mindst for vores

Læs mere

Organisation C. 1. Fagets rolle

Organisation C. 1. Fagets rolle Organisation C 1. Fagets rolle Organisation omfatter viden om organisatoriske strukturer og processer, herunder ledelse i organisationer. Faget giver viden om ledelsens og de ansattes muligheder for at

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

STUDIEORDNING for LD i Indkøbsledelse

STUDIEORDNING for LD i Indkøbsledelse STUDIEORDNING for LD i Indkøbsledelse Obligatoriske moduler 1-6, valgmodulerne Projektledelse, Strategisk ledelse og Jura samt Afgangsprojekt. Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation

Læs mere

STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET

STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET UDDANNELSESBESKRIVELSE

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Leder: Jørgen Madsen Institutionsbeskrivelse: Vi er en spændende, aldersintegreret

Læs mere

DOL Organisation og styring Forår 2016 Sannie Ilona Leth. Tranbjergskolen. organisering af lærende fællesskaber. Underviser Line Schack Holtet

DOL Organisation og styring Forår 2016 Sannie Ilona Leth. Tranbjergskolen. organisering af lærende fællesskaber. Underviser Line Schack Holtet Tranbjergskolen organisering af lærende fællesskaber Underviser Line Schack Holtet Må udlånes Indholdsfortegnelse Indledning s.1 Problemformulering og afgrænsning s.2 Metodeovervejelser s.2 Litteraturliste

Læs mere

Det tværfaglige kulturprojekt i praksis

Det tværfaglige kulturprojekt i praksis Det tværfaglige kulturprojekt i praksis 02 Det tværfaglige kulturprojekt i praksis Målgruppe: Faglige medarbejdere i kulturforvaltninger og -institutioner Kultur inviteres i en kommunal sammenhæng stadig

Læs mere

HR-organisationen på NAG

HR-organisationen på NAG 2012 HR-organisationen på NAG HR organisationen på Nærum Gymnasium Dette dokument er grundlaget for HR-arbejdet på Nærum Gymnasium. Dokumentet tager afsæt i de nyeste undersøgelser af gymnasiale arbejdspladser

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE KLYNGELEDELSE I KØBENHAVN Alle børn og unge i København skal have lige adgang til at trives, udvikle sig og lære, sådan at de har de bedste muligheder nu og fremover i livet. Dag- og fritidstilbud har

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau og etablering af et certificeringsråd

Lovtidende A. Bekendtgørelse om certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau og etablering af et certificeringsråd Lovtidende A Bekendtgørelse om certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau og etablering af et certificeringsråd I medfør af 20 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

jari@kea.dk Tlf: 2344 4682

jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 STØRRELSE UDVÆLGELSE LEDELSE ARBEJDSSTIL TILGANG FORM TEAM Begrænset Afgørende Delt eller skiftende Dialog og vidensdeling Mangfoldighed Koordinering Dynamik og interaktion

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Modulvejledning Januar 2014

Modulvejledning Januar 2014 Diplomuddannelsen i Ledelse og Diakoni Modulvejledning Januar 2014 Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer Ledelse og diakoni gennem relationer Modul 3 Løbenr. 036-13 BØ 15.1.14 Undervisningsplan

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Akademiuddannelsen i HR

Akademiuddannelsen i HR Ob.1: Den strategiske HR-funktion Formål - Hellerup Formålet med modulet er at give den studerende en indgående forståelse for egen rollevaretagelse og for HR-funktionens strategiske rolle i at sikre god

Læs mere

MELLEMLEDERUDDANNELSE TIL?-OMRÅDET

MELLEMLEDERUDDANNELSE TIL?-OMRÅDET MELLEMLEDERUDDANNELSE TIL?-OMRÅDET BAGGRUNDEN Der er et ønske om en kompetencegivende uddannelse for mellemlederne på?? i kommunen. Mellemlederne på de respektive afdelinger er dygtige specialister og

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Valgfagsmoduler Forår 2015

Valgfagsmoduler Forår 2015 Valgfagsmoduler Forår 2015 Ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering EVALUERING OG MAGT (MAGTUDREDNINGEN) Dahler-Larsen, Peter EVALUERINGSKULTUR ET BEGREB BLIVER TIL Dahler-Larsen, Peter Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Pædagogisk diplomuddannelse 19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Mål for læringsudbytte skal opnå professionsrettet viden, færdigheder og kompetencer, som sigter på at varetage pædagogiske opgaver med medier

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Master of Public Administration

Master of Public Administration Master of Public Administration mpa Viden, der skaber værdi Master of Public Administration Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller i en privat virksomhed med

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Kompetencebeskrivelse Landsforeningen for ansatte i sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg

Kompetencebeskrivelse Landsforeningen for ansatte i sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg Kompetencebeskrivelse Landsforeningen for ansatte i sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg Sociale/samarbejdsmæssige kompetencer Personlige kompetencer Borgeren Udviklingskompetencer Faglige kompetencer

Læs mere

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Coaching i organisationer v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Side 2 af 5 Coaching og samarbejde i organisationer ruster dig til læring og kompetenceudvikling

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2012

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2012 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2012 AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende, Formålet med denne brochure er at give

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Sesjon 8: Utvikling av egen praksis gjennom LP 13.00 13.45

Sesjon 8: Utvikling av egen praksis gjennom LP 13.00 13.45 Sesjon 8: Utvikling av egen praksis gjennom LP 13.00 13.45 V. Martin Finderup Andersen, Adjunkt University College Nordjylland, Act2Learn, Pædagogik Læreruddannet, Diplom i Ledelse og Master i Ledelses-

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere