Skatter Budget Beløb i kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014"

Transkript

1 Skatter Budget Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6 pct. af de samlede skatter, mens selskabsskat, dødsboskatter m.m. kun udgør 1,2 pct. af de samlede skatter. Skatter 2009-pl 2010-pl Løbende priser Udgifter Indtægter Nettobudget Forudsætninger i budget 2011 De samlede skatter kan specificeres således: kr Kommunal indkomstskat Efterregulering af indkomstskat Selskabsskat Dødsboskat -145 Grundskyld Dækningsafgift af statens ejendomme I alt Kommunal indkomstskat: Forskudsbeløbet af kommunal indkomstskat er for 2011 beregnet på grundlag af det af staten beregnede udskrivningsgrundlag og en udskrivningsprocent på 25,9. Det statsgaranterede grundlag er fastsat til 5.302,9 mio. kr., idet der ved egen beregning tages udgangspunkt i det samme grundlag Bornholms Regionskommune har valgt at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, idet det vurderes at give det højeste samlede provenu af skatter og tilskud og udligning. I 2008 valgte Bornholms Regionskommune at selvbudgettere på det statsgaranterede grundlag. I 2011 skal der ske en tilbagebetaling af for meget udbetalte forskudsbeløb på 24,9 mio. kr. I overslagsårene er forskudsbeløbene beregnet på grundlag af de selvbudgetterede udskrivningsgrundlag, der er beregnet til hhv ,4 mio. kr., 5.577,3 mio. kr. og 5.717,7 mio. kr., og en udskrivningsprocent på 25,9. 1. behandling - 1 -

2 Skatter Budget Selskabsskat: Selskabsskatter afregnes til kommunerne 2 år efter indkomståret, hvorfor beløbet på 15,3 mio. kr. i 2011 er det faktiske beløb udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I overslagsårene er indtægten skønnet til 12,5 mio. kr. årligt. Grundskyld: Grundlaget for udskrivning af ejendomsskatter for 2011 er beregnet til 6.595,3 mio. kr. De faktiske afgiftspligtige grundværdier udgør 3.876,5 mio. kr. Forskellen på 2.718,8 mio. kr. skyldes, at der er indført loft over stigningen i beregningsgrundlaget. Der er i 2011 regnet med en grundskyldspromille på 33,41, hvilket er uændret i forhold til I h. t. loven opkræves grundskyld af landbrugsejendomme m.fl. med en grundskyldspromille, som maksimalt kan udgøre 7,2 promille når kommunen har fastsat en grundskyldspromille, som er større en 22. Det samlede grundskyldsprovenu er beregnet til 111,9 mio. kr. i I overslagsårene er der regnet med en stigning på 6,2-6,3 pct. årligt jf. KL s forventning til stigninger i grundskylden. Dækningsafgift: Bornholms Regionskommune opkræver alene dækningsafgift af statens ejendomme, med de i h. t. loven maksimale promiller på hhv. 15,00 af grundværdierne og 8,75 af forskelsværdierne. Det samlede provenu er beregnet til 1,5 mio. kr. årligt. 1. behandling - 2 -

3 Tilskud og udligning Budget Tilskud og udligning Tilskud og udligning omfatter de generelle og særlige tilskud samt udligningsbeløb, kommunen modtager fra staten til finansiering af den kommunale virksomhed. Tilskud og udligning er ikke øremærket til bestemte formål i det kommunale budget, men medgår til finansiering af de formål, kommunalbestyrelsen prioriterer i forbindelse med budgetlægningen. Tilskud og udligning 2009-pl 2010-pl Løbende priser Udgifter Indtægter Nettobudget Forudsætninger i budget 2011 Udligning og generelle tilskud: Beløbene i kommunal udligning samt statstilskuddet til Bornholms Regionskommune er for 2011 budgetteret i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmelding om udlignings- og tilskudsbeløb baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. For overslagsårene er beløbene baseret på KL`s prognosemodel samt befolkningsprognosen jf. Model-Jeppe. Beløbet kan specificeres således: kr Udligning Landsudligning Udligning Ugunstigt stillede kommuner Udligning korr. for overudligning Statstilskud Efterregulering af selvbudgettering Udligning af selskabsskat I alt Udligning og tilskud vedr. udlændinge: Beløbet for 2011 er fastsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i forbindelse med udmeldelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og udgør en nettoudgift på 19,8 mio. kr. 1. behandling - 3 -

4 Tilskud og udligning Budget Kommunale bidrag til regionerne: Kommunerne skal betale et grundbidrag samt et udviklingsbidrag til regionerne. Grundbidraget på sundhedsområdet udgør i kr. pr. indbygger, svarende til 50,7 mio. kr. Udviklingsbidraget udgør 121 kr. pr. indbygger, idet Bornholm er fritaget for at betale 90 pct. heraf. Udviklingsbidraget udgør således 0,5 mio. kr. Særlige tilskud: I forbindelse med udmelding og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag har Indenrigsog Sundhedsministeriet samtidig udmeldt tilskudsbeløb vedr. Ø-kommuner, statstilskud vedr. ældreområdet og beskæftigelsestilskud. I forbindelse med udmeldingen til Regionerne om statstilskud er det i note fastsat hvor stort Bornholms Regionskommunes tilskud til udviklingsopgaver udgør. De særlige tilskud kan specificeres således: kr Tilskud ældreområdet Tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner Tilskud til ø-kommuner Tilskud til udviklingsopgaver Beskæftigelsestilskud Tilskud fra kvalitetsfonden Tilskud fra puljen til medfinansiering af investeringer på de borgernære serviceområder -10,0 I alt Bornholms Regionskommune modtager efter ansøgning et tilskud på 10 mio. kr. i 2010 fra puljen til medfinansiering af investeringer på de borgernære serviceområder, dvs. kvalitetsfondsområderne. Tilskuddet medgår i 2011 samme med kvalitetsfondsmidler til finansiering af anlægsopgaver på i alt 20 mio. kr. Tilskuddet indtægtsføres i 2011, således at der indtægts- og udgiftsføres i samme regnskabsår. Refusion af købsmoms Kommunens momsudgifter refunderes af staten. Der er afsat 1,2 mio. kr. til tilbagebetaling af købsmoms vedrørende lejeindtægter. 1. behandling - 4 -

5 Optagelse af lån Budget Optagelse af lån Optagelse af lån er en del af finansieringen af budgettet i det enkelte år. Kommunerne kan optage lån inden for rammerne af Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. samt på baggrund af lånedispensationer meddelt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Optagelse af lån 2009-pl 2010-pl Løbende priser Udgifter Indtægter Nettobudget Forudsætninger for budget 2011 Det er i budget 2011 forudsat, at der optages generelle lån på 10 mio. kr. årligt. Der optages lån på i alt 42,5 mio. kr. i 2011 i forbindelse med investeringer på Bofa. I forbindelse med den endelige finansiering af plejeboligbyggeriet optages der lån på i alt 161,5 mio. kr., idet den midlertidige finansiering til byggeriet i form af kassekreditter samtidig indfries. Lånene forventes optaget i 2011 og 2012 med hhv. 39,2 mio. kr. og 122,3 mio. kr.. 1. behandling - 5 -

6 Afdrag på lån Budget Afdrag på lån Afdrag på lån omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Afdrag på lån 2009-pl 2010-pl Løbende priser Udgifter Indtægter Nettobudget Forudsætninger for budget 2011 Afdrag på Regionskommunens langfristede gæld er beregnet på baggrund af de faktiske optagne lån tillagt virkningen af de i budgettet indlagte låneoptagelser og kan specificeres således kr Stat og Hypotekbank Realkredit Kommunekredit Pengeinstitutter Udenlandske långivere Ældreboliger I alt I afdragene vedr. ældreboliger er der i 2011 og 2013 afsat budgetbeløb med hhv kr. og kr. vedr. indfrielse af lån i forbindelse med salg af eksisterende plejecenterboliger. 1. behandling - 6 -

7 Renter Budget Renter Renter omfatter kommunens renteindtægter og renteudgifter. Renteindtægterne vedrører primært forrentning af kommunens likvide beholdninger og investeringsbeviser og i mindre grad øvrige udlån og tilgodehavender. Renteudgifterne vedrører renter på kommunens langfristede gæld. Renter 2009-pl 2010-pl Løbende priser Udgifter Indtægter Nettobudget Forudsætninger for budget 2011 Renteindtægten af de likvide beholdninger er beregnet til 4,5 mio. kr. årligt på grundlag af en forventet gennemsnitlig kassebeholdning på 125 mio. kr. Renteindtægterne af kortfristede tilgodehavende (restancer) er skønsmæssigt fastsat til kr. Renteindtægter af langfristede tilgodehavender er budgetteret til 1,5 mio. kr. Indtægten vedrører hovedsagelig renter af Regionskommunens tilgodehavende hos Forsyningen A/S samt renter af lån til betaling af ejendomsskatter. Renteindtægter vedr. forsyningsvirksomhed udgør 1,9 mio. kr., som modsvares af en tilsvarende renteudgift under renter af langfristet gæld. Renteudgifter af Regionskommunens langfristede gæld er beregnet til 8,0 mio. kr. stigende til 8,4 mio. kr. i Grundlaget for beregningen har været de faktiske optagne lån tillagt virkningen af de i budgettet indlagte låneoptagelser. 1. behandling - 7 -

8 Balanceforskydninger Budget Balanceforskydninger Balanceforskydninger omfatter budgetterede ændringer i kommunens likvide midler, deponerede midler, kort- og langfristede tilgodehavender samt kortfristet gæld, herunder kassekreditter. Balanceforskydninger 2009-pl 2010-pl Løbende priser Udgifter Indtægter Nettobudget Forudsætninger for budget 2010 Balanceforskydningerne udgøres af følgende budgetposter: kr Ændring i kassebeholdning Ændring i deponerede likvide beholdninger Ændring i langfristede tilgodehavender i øvrigt Ændring i deposita Ændring i saldo på kassekreditter Ændring i kortfristet gæld I alt Kassebeholdningen Ændringen i kassebeholdningen udtrykker ændringen inkl. nettofrigivelse af deponerede midler. Korrigeres der herfor i ændringen i kassebeholdningen er nettoændringen i kassebeholdningen følgende: kr Ændring i kassebeholdning Nettofrigivelse af deponerede midler *) Reel ændring i kassebeholdningen *) : Endnu ikke opgjort Deponerede likvide beholdninger Kommunen har deponeret midler jf. bekendtgørelserne om binding af likviditet i forbindelse med overskud i forsyningsvirksomheder. Den bundne likviditet frigives løbende. Der er herudover budgetteret med binding af likviditet i forbindelse med tilskud fra kvalitetsfonden, idet det teknisk er forudsat, at det ikke udnyttede tilskud skal deponeres. 1. behandling - 8 -

9 Balanceforskydninger Budget kr Deponering vedr. kvalitetsfonden Nettofrigivelse af deponerede midler *) Ændring i deponering i alt *) : Endnu ikke opgjort Langfristede tilgodehavender i øvrigt Budgettet omfatter afdrag på Bornholms Forsyning A/S gæld til Bornholms Regionskommune med 3,4 mio. kr., udlån til beboerindskud med 0,4 mio. kr., og nettotilbagebetaling af lån til betaling af ejendomsskat med 0,45 mio. kr. Fra 2011 ydes der kun lån til betaling af ejendomsskat til SKAL-ydelser. Der forventes derfor netto en nedgang i udlånet. Kassekreditter Der er optaget byggekredit i forbindelse med ældreboligbyggeri vedrørende plejeboligbyggeriet, som indfries i forbindelse med den endelige belåning i 2011 og Kortfristede tilgodehavender Budgettet omfatter statens andel af udlån til beboerindskud. 1. behandling - 9 -

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Juni 2013 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg overslag - i detaljer Donation Jorn, Silkeborg Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag - for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016

Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016 Budget 2013-2016 Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016 Indholdsfortegnelse Side Finansielt budget 2 til det finansielle budget 5 Resultatet af ordinær drift 7 Servicerammeopgørelse 8 Bevillingsoversigt

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013.

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013. Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi og Planlægning Stengade 56 3000 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 01.07. Sagsbeh. pwb11/bra13 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2015 2016 - i overblik Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2013 og overslagsårene 2014 til 2016, som blev endeligt vedtaget den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK OG FINANSIEL STYRING 2007 2010 GODKENDT AF BYRÅDET DEN Dok.nr: 851058 / jb 1 Indledning. Den økonomiske politik og finansielle styring tjener følgende overordnede formål:??

Læs mere