K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, Nykøbing Mors CVR-nr: Årsrapport 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014"

Transkript

1 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, Nykøbing Mors CVR-nr: Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade 2, Nykøbing M. Tlf Fax: Mobil

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger og erklæringer Side Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger... 6 Hoved- og nøgletal... 7 Ledelsesberetning... 8 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar december Balance pr. 31. december 2014 Aktiver Passiver Pengestrømsopgørelse Noter... 19

3 3 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2014 for K/S Danske Immobilien. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultat af selskabets aktiviteter og pengestrømme for Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Aarhus, den 13. februar 2015 Direktion Mogens V. Møller Bestyrelse Marcus Choleva Jesper Mellemkjær Mogens V. Møller formand

4 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til kommanditisterne i K/S Danske Immobilien Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for K/S Danske Immobilien for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

5 5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Nykøbing Mors, den 13. februar 2015 Statsautoriseret revisor ApS S. statsaut. revisor

6 6 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet: K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, Nykøbing Mors Telefon: Telefax: Cvr.nr.: Stiftet: 29/ Hjemsted: Morsø Kommune Bestyrelse: Marcus Choleva, formand Mogens V. Møller Jesper Mellemkjær Direktion: Mogens V. Møller Revision:, Statsautoriseret revisor ApS Jernbanegade 2, Nykøbing Mors

7 7 HOVED- OG NØGLETAL Hovedtal TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Resultatopgørelse: Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af ordinær primær drift Resultat af finansielle poster Årets resultat Balance: Balancesum Investering i materielle anlægsaktiver Egenkapital Pengestrømme: Pengestrømme fra: -driftsaktivitet investeringsaktivitet finansieringsaktivitet Pengestrøm i alt Nøgletal i % Bruttomargin 67,3 68,1 67,7 69,6 70,7 Overskudsgrad 66,9 67,6 61,1 69,2 85,8 Afkastningsgrad 5,2 5,2 4,8 5,4 6,7 Soliditetsgrad 31,6 30,2 25,4 25,0 25,1 Forrentning af egenkapital 11,9 13,6 10,0 9,4 9,9

8 8 LEDELSESBERETNING Hovedaktiviteter Selskabets aktiviteter er primært at foretage udlejning af boligejendomme i Nordtyskland. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat udgør EUR mod EUR i 2013 og egenkapitalen 31/ udgør EUR For det kommende år forventes et resultat i samme størrelsesorden som i Udvikling i udlejning Antal lejligheder Tomgang Tomgang i % 4,8% 4,1% 3,3% 3,7% 2,8% 1,6% 2,2% 2,0% 2,4% Udvikling i tomgang i investeringsbyer. I Slesvig ejer selskabet over lejligheder, og antallet af ledige lejligheder er 59 mod 49 forrige år, og genudlejning forløber tilfredsstillende. I Lübeck hvor selskabet besidder over lejligheder, er der 11 ledige lejligheder mod 9 forrige år. Udlejningen har i årevis været høj og stabil. I Heidi råder selskabet over 644 lejligheder, og alle lejligheder er lejet ud. I Lensahn rådes der over 162 lejligheder. Der er 6 ledige lejligheder mod 7 sidste år.

9 9 LEDELSESBERETNING Selskabets investeringsplaner gennemgås løbende med selskabets forvalter, hvor vedligeholdelses- og investeringsplaner vurderes. Den samlede investeringsramme ligge på ca. 2,5 mio EUR pr. år. Driftsmæssig regnskabsudvikling Bruttoleje Tomgangsleje Nettoleje Vedligeholdelse Forvalter Øvrige omkostninger Resultat før renter Renteudgifter - netto Kursregulering Resultat før værdiregulering Værdiregulering ejendomme Årets resultat Udvikling i nettoleje Den tilfredsstillende udlejning har betydet, at selskabet i 2014 for niende år i træk har konstateret en stigende nettoleje, der udgør TEUR. Tomgangslejen på 420 TEUR viser den manglende lejeindtægt som selskabet ville modtage ved fuld udlejning. Udvikling i større omkostninger Vedligeholdelse andrager TEUR og dækker løbende vedligeholdelse af bygninger og lejligheder, samt renovering af lejligheder. Tallet er på niveau med tidligere år, og i overensstemmelse med den aftalte ramme. Selskabets forvalteromkostninger udgør TEUR, der dækker egentlig forvaltning og udlejning. Forvalterhonoraret udgør en fast procentdel af nettolejen. Tab på lejere udgør 333 TEUR og er steget med 63 TEUR i forhold til sidste år. Bygninger på lejet grund (Erbauzinsen) udgør 134 TEUR. Driftsomkostninger til tomme lejemål udgør 188 TEUR og er faldet med 42 TEUR i forhold til sidste år. Resultat før renter og værdiregulering Resultat før renter udgør TEUR mod TEUR året før. Nettorenteudgifter Nettorenteudgifter udgør TEUR mod TEUR året før, og skyldes væsentligst lavere renter til Nykredit på rentetilpasningslån.

10 10 LEDELSESBERETNING Kursregulering af gæld til dagsværdi Kursregulering af gæld er negativ og udgør -84 TEUR mod 311 T. EUR forrige år. I forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten for indeværende år, blev det konstateret, at dagværdien af prioritetsgælden var opgjort forkert i 2012 og 2013, og dermed var kursreguleringen af gælden også forkert. Der henvises til afsnittet herom i anvendt regnskabspraksis for en nærmere beskrivelse af dette, og hvilken påvirkning det har haft på 2012 og Årets resultat Årets resultat udgør TEUR mod TEUR året før. Udvikling i selskabets balance Samlede aktiver Selskabets samlede aktiver udgør 142,2 mio. EUR. Selskabets investeringsejendomme udgør 128,8 mio. EUR. Likvide beholdninger udgør TEUR, hvoraf TEUR er stillet til sikkerhed. Væsentlige passiver Udvikling i egenkapital Selskabets egenkapital udgør 44,9 mio. EUR der er en stigning på ca. 2,6 mio. EUR i forhold til året før. Kursregulering af selskabets renteswap er negativ med TEUR, og er ført direkte på egenkapitalen. Som følge af fejl i opgørelsen af dagsværdi af prioritetsgæld i 2012 og 2013, er egenkapitalen primo 2014 korrigeret med effekten heraf, og udgør TEUR 734. Langfristet gæld Den langfristede gæld udgør TEUR, hvoraf den variabelt forrentede gæld udgør TEUR Særlige risici Selskabets aktiviteter er ikke påvirket af særlige risici, bortset fra sædvanlige forretningsmæssige risici. Størstedelen af selskabets rentebærende gæld er variabelt forrentet. Renterisikoen er delvist imødegået ved anvendelse af finansielle renteinstrumenter.

11 11 LEDELSESBERETNING Usikkerhed ved indregning og måling Selskabets investeringsejendomme indregnes i årsregnskabet til en skønnet markedsværdi opgjort på grundlag af afkastbaserede værdiansættelsesmodeller. Disse modeller indeholder skøn over ejendommenes fremtidige afkast og de fremtidige afkastkrav. Ejendommenes fremtidige afkast er skønnet på grundlag af egne erfarings tal og budgetter. Det anvendte afkastkrav er ligeledes fastsat på grundlag af egne erfarings tal. Der er usikkerhed forbundet med det anvendte afkastkrav og da denne faktor har stor betydning for værdien af selskabets investeringsejendomme, er der som følge heraf - usikkerhed forbundet med den indregnede værdi af selskabets investeringsejendomme. Det er dog ledelsens vurdering, at de anvendte skøn i forbindelse med værdiansættelsen er rimelige forsvarlige. Det skal bemærkes, at der i efteråret 2014 er foretaget en ekstern vurdering af ejendommene, foretaget af en anderkendt valuar, og dennes vurdering af ejendommene svarer til den af ledelsen fastsatte dagsværdi. Begivenheder efter regnskabsårets slutning Selskabet har den 2/ indgået betinget købsaftale med Prime Office A/S vedrørende overdragelse af 59% af kommanditandelene i K/S Danske Immobilien. Herudover er der ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten. Andre forhold Udlejningsaktiviteten forventes ikke af påvirke det eksterne miljø. Der er ikke udført forsknings- eller udviklingsaktiviteter i eller for virksomheden.

12 12 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C. Årsrapporten er aflagt i EURO. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Fundamentale fejl i tidligere år I forbindelse med regnskabsudarbejdelsen er ledelsen blevet opmærksom på, at dagsværdien af prioritetsgælden er opgjort forkert i 2012 og Den samlede effekt heraf, TEUR 734 er derfor indregnet direkte på egenkapitalen primo 2014 og sammenligningstallene er tilpasset. Rettelsen har påvirket resultat og egenkapitalen for 2013 med TEUR 12 og resultatet og egenkapitalen for 2012 med TEUR 722. Der er ingen ændringer i balancesummen. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold der eksisterede på balancedagen. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavende og gæld i fremmed valuta er indregnet til statusdagens kurs. Realiserede og urealiserede valutakursreguleringer indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indregnes under andre tilgodehavender, henholdsvis anden gæld. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige transaktioner, indregnes direkte på egenkapitalen. Når de sikrede transaktioner realiseres, indregnes de akkumulerede ændringer i de pågældende regnskabsposter. For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen under finansielle poster.

13 13 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSEN Lejeindtægter Lejeindtægter er medtaget efter faktureringsprincippet og periodiseres til regnskabsåret. Ejendomsomkostninger Ejendomsomkostninger indeholder omkostninger vedrørende drift af ejendomme, reparations- og vedligeholdelsesudgifter, honorar til tysk forvalter, tab på lejere, drifts- og varmeomkostninger vedr. tomme lejligheder og andre omkostninger vedr. udlejning. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter administrationsomkostninger. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Dagsværdireguleringer af investeringsejendomme og gæld vedrørende investeringsejendomme indregnes under finansielle poster. Skatter Kommanditselskabet er ikke selvstændigt skattepligtig. Derfor er der ikke medtaget hverken skatter eller udskudt skat i årsrapporten. BALANCEN Materielle anlægsaktiver Investeringsejendomme Investeringsejendomme indgår til dagsværdi. Ved opgørelse af ejendommenes dagsværdi anvendes en afkastbaseret model. Ved opgørelse af afkastet for de enkelte ejendomme tages udgangspunkt i forventede lejeindtægter ved fuld udlejning af ejendommene. Forventede drifts-, administrations- og vedligeholdelsesomkostninger fratrækkes. Den herefter beregnede værdi korrigeres for indregnet tomgangsleje for en passende periode samt forventede omkostninger til større vedligeholdelsesarbejder m.m. Afholdte omkostninger, der tilfører en ejendom nye eller forbedrede egenskaber i forhold til det tidspunkt, hvor ejendommen blev indregnet som aktiv, og som medfører en forøgelse af dagsværdien opgjort umiddelbart før afholdelse af omkostningerne, tillægges anskaffelsesprisen som forbedringer. Reguleringer af investeringsejendommenes værdi indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

14 14 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Finansielle gældsforpligtelser Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu efter fradrag af transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskelle mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Gæld der er bundet op på investeringsaktiver måles til dagsværdi. Værdireguleringer, låneomkostninger mv. indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster. Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ikke kontante resultatposter som værdireguleringer, hensættelser samt ændring i driftskapitalen og rentebetalinger og -udbetalinger mv. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser samt udbyttebetaling til selskabsdeltagere. Likvider Likvide midler består af posten Likvide beholdninger under omsætningsaktiver. Nøgletal De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således : Bruttomargin: Bruttoresultat i % af nettoomsætning Overskudsgrad: Resultat før renter i % af nettoomsætning Afkastningsgrad: Resultat før renter i % af gns balancesum Soliditetsgrad: Egenkapital ultimo i % af passiver ultimo Forrentning af egenkapital: Årets resultat i % af gns egenkapital

15 15 RESULTATOPGØRELSE I Note Lejeindtægter Ejendomsomkostninger Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Resultat før finansielle poster Dagsværdiregulering af gæld vedrørende investeringsejendomme Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat Forslag til resultatdisponering Overført resultat Disponeret i alt

16 16 BALANCE PR. 31. DECEMBER I Note AKTIVER Investeringsejendomme Materielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER I ALT Tilgodehavende husleje Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT

17 17 BALANCE PR. 31. DECEMBER I Note PASSIVER Kommanditkapital Overført resultat EGENKAPITAL I ALT Gæld til realkreditinstitutter Offentlig støttede lån Gæld til pengeinstitutter Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristet del af langfristet gæld Gæld til pengeinstitutter Modtagne forudbetalinger fra lejere Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT PASSIVER I ALT Eventualforpligtelser... 5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser... 6 Oplysning om usikkerhed ved indregning og måling... 7 Finansielle instrumenter... 8

18 18 PENGESTRØMSOPGØRELSE I Årets resultat Reguleringer Ændring i driftskapital Pengestrømme fra drift før finansielle poster Modtagne renteindtægter og lignende indtægter Betalte renteomkostninger og lignende omkostninger Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Afdrag på gæld til realkreditinstitutter Afdrag på offentlig støttede lån Afdrag på gæld til pengeinstitutter Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Årets pengestrømme Likvider 1. januar LIKVIDER 31. DECEMBER

19 19 NOTER I Personaleomkostninger Lønninger og gager Andre omkostninger til social sikring Øvrige personaleomkostninger I alt Antal personer beskæftiget i gennemsnit Materielle anlægsaktiver Investeringsejendomme Kostpris 1. januar Tilgang i året Kostpris 31. december Værdireguleringer 1. januar Værdireguleringer 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Anvendt afkastprocent v/ dagsværdiberegning... 5,9% 3. Egenkapital Kommandit- Overført kapital resultat I alt Egenkapital 1. januar Korrektion af fundamental fejl tidligere år Korrigeret egenkapital 1. januar Årets resultat Regulering af sikringsinstrumenter Egenkapital 31. december Langfristede gældsforpligtelser Gæld i alt Afdrag Langfristet Restgæld 31/ næste år andel efter 5 år Gæld til realkreditinstitutter Offentlig støttede lån Gæld til pengeinstitutter I alt

20 20 NOTER I 5. Eventualforpligtelser Lejebetaling vedr. bygninger på lejet grund (Erbauzinsen) udgør ca. t 125 årligt. Kontrakt med tysk ejendomsadministrator om forvaltning af ejendomme kan opsiges med 18 måneders varsel. Honoraret i opsigelsesperioden udgør t ved uændret lejeindtægt. 6. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for mellemværende med realkreditinstitutter og pengeinstitutter er der givet sikkerhed i ejendommene med regnskabsmæssig værdi 31/ på t Til sikkerhed for negativ markedsværdi på renteswap er likvider, t stillet til sikkerhed for FIH Erhvervsbank, og der kan ikke disponeres over dette beløb uden forudgående tilladelse fra banken. 7. Oplysning om usikkerhed ved indregning og måling Selskabets investeringsejendomme indregnes i årsregnskabet til en skønnet markedsværdi opgjort på grundlag af afkastbaserede værdiansættelsesmodeller. Disse modeller indeholder skøn over ejendommenes fremtidige afkast og de fremtidige afkastkrav. Ejendommenes fremtidige afkast er skønnet på grundlag af egne erfaringstal og budgetter. Det anvendte afkastkrav er ligeledes fastsat på grundlag af egne erfarings tal. Der er usikkerhed forbundet med det anvendte afkastkrav og da denne faktor har stor betydning for værdien af selskabets investeringsejendomme, er der som følge heraf - usikkerhed forbundet med den indregnede værdi af selskabets investeringsejendomme. Det er dog ledelsens vurdering, at de anvendte skøn i forbindelse med værdiansættelsen er rimelige forsvarlige. Det skal bemærkes, at der i efteråret 2014 er foretaget en ekstern vurdering af ejendommene, foretaget af en anderkendt valuar, og dennes vurdering af ejendommene svarer til den af ledelsen fastsatte dagsværdi. 8. Finansielle instrumenter Til delvis sikring af rente på variabelt forrentet prioritetslån med hovedstol på 75 mio. EUR er der indgået en renteswap med en negativ markedsværdi pr. 31/ på 8,2 mio EUR, der er indregnet under anden gæld og på egenkapitalen.

21 21 NOTER I Pengestrømsopgørelse reguleringer Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Dagsværdireguleringer, netto I alt Pengestrømsopgørelse ændring i driftskapital Ændring i tilgodehavender Ændring i kortfristet gæld I alt

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013 Nordjysk Lånefond CVR-nr. 31 36 85 29 Årsrapport 2013 (6. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 11/5 2014 Henning Steffen Christensen Dirigent Sofiendalsvej 87, 9200 Aalborg

Læs mere

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12 CVR nr. 24251020 Årsrapport 2011/12 2 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Hoved og nøgletalsoversigt 8 Ledelsesberetning 9 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Godkendt på generalforsamlingen den 28. maj 2015 Dirigent Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Køge Kyst P/S. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider

Køge Kyst P/S. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider Indhold Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 Selskabsoplysninger... 5 Hoved og nøgletal... 6 Ledelsesberetning...

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling.

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 17 26 16 49 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 4 Virksomhed... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere