ÅRSRAPPORT 1. OKTOBER SEPTEMBER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 1. OKTOBER 2004 30. SEPTEMBER"

Transkript

1 Investeringsselskabet LUXOR A S Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon Telefax CVR-nr ÅRSRAPPORT 1. OKTOBER SEPTEMBER 2005 (Selskabets 32. regnskabsår)

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ledelsespåtegning... 1 Side 2. Revisionspåtegning Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning for Investeringsselskabet Luxor A/S Anvendte regnskabsprincipper Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Segment oplysninger Noter til årsrapporten Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv Udsendte Fondsbørsmeddelelser... 38

3 1 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober september 2005 for Investeringsselskabet Luxor A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger, samt de krav Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse i børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig således, at årsrapporten efter vor opfattelse giver et retvisende billede af moderselskabets og koncernens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat og pengestrømme. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 12. december 2005 I direktionen: Svend Rolf Larsen I bestyrelsen: Casper Moltke Frede Lund Mortensen Flemming Pfingstl

4 2 REVISIONSPÅTEGNING Til aktionærerne i Investeringsselskabet Luxor A/S Vi har revideret årsrapporten for Investeringsselskabet Luxor A/S for regnskabsåret 1. oktober september 2005, der aflægges efter årsregnskabsloven og yderligere danske krav til regnskabsaflæggelsen. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2005 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober september 2005 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og yderligere danske krav til regnskabsaflæggelsen. København, den 12. december 2005 Mortensen & Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Arne Skouboe Peter Davidsen Bo Madsen Statsaut. revisorer Statsaut. revisor

5 3 KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL OKTOBER SEPTEMBER Millioner kroner 2004/ / / / /01 Bruttoindtjening ,5 190,4 175,8 17,4 63,9 Resultat før ekstraordinære poster og skat ,9 165,1 161,1-7,4 37,6 Årets resultat ,3 122,2 122,0-4,4 30,1 Aktiver , , , , ,1 Egenkapital ,6 516,3 452,1 340,0 363,5 Forslag til udbytte for regnskabskåret... 20,0 20,0 50,4 10,5 10,5 Udbetalt ekstraordinært udbytte... 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 Resultat til analyseformål: Årets resultat (efter årets skat) ,3 122,2 122,0-4,4 30,1 Skat vedrørende tidligere år ,4-0,1 +0,5 +1,0 270,3 122,6 121,9-3,9 31,1 Værdier pr. 100 kr. aktie Indtjening pr. aktie (kroner) (EPS) ,28 122,63 121,96-3,87 30,21 Indre værdi pr. cirkulerende aktie (kroner) ,56 516,28 452,09 340,04 352,89 Egenkapital-forrentning i procent p.a... 42,47 25,33 30,79-1,10 8,74 Egenkapitalandel i procent... 43,58 40,89 40,63 33,52 36,31 Udbytte pr. aktie (kroner)... 30,00 30,00 48,00 10,00 10,00 Aktiekapital Nom. aktiekapital ultimo (mio. kr.) ,0 100,0 105,0 105,0 105,0 Antal cirkulerende aktier (mio. kr.) ,0 100,0 100,0 100,0 103,0 Fondsbørsens officielle kurs pr. 100 kr. aktie: Laveste Højeste Ultimo Omsætning på fondsbørsen, stk Noteret på fondsbørsen, stk Hoved- og nøgletal er korrigeret i henhold til ændret regnskabspraksis. Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger og Nøgletal 2005.

6 4 LEDELSESBERETNING FOR INVESTERINGSSELSKABET LUXOR A/S Koncernens aktivitet består af investeringer i værdipapirer og ejendomme. Koncernens resultat før skat andrager ifølge resultatopgørelsen et overskud på kr. 327,9 mio. (kr. 165,1 mio.). Efter afsættelse af årets skat på kr. 57,6 mio. (kr. 42,9 mio.) andrager resultatet et overskud på kr. 270,3 mio. (kr. 122,2 mio.) for henholdsvis moderselskabet og koncernen. Koncernens og moderselskabets resultat før skat er på niveau med den sidst meddelte forventning ved justeringsmeddelelse af 9. november 2005 om et overskud før skat på kr. 327,0 mio., og højere end det meddelte i sidste årsrapport på kr. 84,0 88,0 mio. Koncernens resultat er væsentligt påvirket af en række positive aktie- og obligationsbevægelser. Renset for disse samt for valutakursbevægelser, udviser basisindtjeningen før skat et resultat på kr. 33,3 mio. (kr. 38,9 mio.), hvilket er på niveau med det forventede om en basisindtjening i størrelsesordenen kr. 33,0 37,0 mio. Reduktion i basisindtjeningen i forhold til sidste år skyldes primært en forøgelse af overskudsrelaterede vederlag. Egenkapitalens afkast efter skat udgør for året 42,5% (25,3%). Under hensyntagen til de væsentlige kortsigtede dagsværdireguleringer der indtræffer, er det selskabets opfattelse, at afkastet bør bedømmes som et gennemsnit over 2 til 3 år. Egenkapitalens gennemsnitlige afkast efter skat for de sidste 2 og 3 år udgør ca. 33,9% og 32,9% p.a. Pantebreve. Koncernen besidder en pantebrevsbeholdning på kr. 292,8 mio. (kr. 357,7 mio.). Selskabets beholdning af pantebreve er uanset restløbetid og den nuværende markedsrente for nye pantebreve på ca. 6,75% - 8,75% p.a. værdiansat på grundlag af en effektiv rente på 8,5% p.a. mod 9% p.a. i sidste årsrapport. Den samlede effekt ved ændring af værdiansættelsen er ca. kr. 6,9 mio. Justeringen af diskonteringsrenten skyldes en fortsat prismæssig styrkelse i pantebrevsmarkedet i løbet af året. Effekten heraf er, at regulering til dagsværdi på pantebreve er positiv med kr. 1,1 mio. (kr. 15,4 mio.), som er indregnet under regulering til dagsværdi af finansielle anlægsaktiver. Pantebrevsbeholdningens nominelle størrelse er reduceret fra kr. 372,2 mio. til kr. 302,2 mio. Reduktionen dækker over en tilgang på kr. 101,6 mio. og en afgang på kr. 171,6 mio. Selskabet har igennem året konstateret en fortsat høj indfrielsestakt på selskabets pantebrevsbeholdning. Indfrielsestakten kombineret med et normalt indkøb har medført en reduktion i pantebrevsbeholdningen. Konkurrencesituationen i pantebrevsmarkedet bærer præg af en fortsat hård konkurrence, hvor prisdannelsen ikke altid indregner muligheden for en negativ udvikling for så vidt angår den fremtidige indfrielsestakt og tabsudvikling. Priserne på ejerboliger må antages at have været væsentligt understøttet af det fortsat lave renteniveau, samt privates mulighed for at få op til 10 års

7 5 afdragsfrihed på realkreditlån. Der forventes en mindre udvidelse af pantebrevsbeholdningen i det kommende år som følge af en faldende indfrielsestakt og beslutning om køb af variabelt forrentede pantebreve. Tab og direkte omkostninger udviser en forbedring fra en indtægt på kr. 0,4 mio. til en indtægt på kr. 2,6 mio. Posten indeholder en reduktion af hensættelse til imødegåelse af tab på pantebreve på kr. 1,8 mio. (kr. 0,1 mio.), således at den samlede hensættelse herefter udgør kr. 4,8 mio. (kr. 6,5 mio.) svarende til 1,6% (1,8%) af beholdningen. Indgået på tidligere afskrevne fordringer er uændret kr. 3,7 mio. Til bedømmelse af koncernens beholdning af pantebreve kan oplyses, at den gennemsnitlige kursværdi pr. pantebrev er tkr. 217 (tkr. 189), idet beholdningen i øvrigt fordeler sig således på følgende ejendomstyper: 2004/ /04 Parcelhuse... 40,4% 36,8% Ejerlejligheder... 5,1% 5,2% Sommerhuse... 6,7% 8,5% Nedlagte landbrug... 5,6% 6,7% Beboelse og erhverv... 11,5% 14,4% Landbrug... 3,6% 3,6% Udlejningsejendomme... 16,0% 15,0% Handel og industri... 8,6% 7,9% Andre... 2,5% 1,9% I alt ,0% 100,0% Den gennemsnitlige restløbetid på pantebrevsbeholdningen før ekstraordinære afdrag og førtidsindfrielser kan vurderes til ca. 11,5 år (11 år). Obligationer. Koncernen besidder en obligationsbeholdning på kr. 280,5 mio. (kr. 142,4 mio.) Koncernens beholdning af obligationer består af investering i danske kreditforeningsobligationer og udenlandske erhvervs- og statsobligationer. Obligationsbeholdningens fordeling er som følger: Mio. kr. % i andel Kreditforeningsobligationer 1,8 0,6% Statsobligationer 49,0 17,5% Erhvervsobligationer 229,7 81,9% 280,5 100,0%

8 6 Beholdningen af statsobligationer omfatter obligationer udstedt af den russiske, philipinske og venezuelanske stat i USD og EUR. Obligationer i USD er valutamæssigt fuldt afdækket. Koncernens obligationsbeholdning er kendetegnet ved en overvægt af papirer med forholdsvis kort restløbetid. Siden afslutningen af årsrapporten og frem til dato har koncernen haft en negativ dagsværdiregulering på obligationer på ca. kr. 10,4 mio. Niveauet for selskabets obligationsbeholdning forventes stigende i det kommende år primært af papirer med kortere løbetid. Udlejningsejendomme. Koncernens balance indeholder 10 udlejningsejendomme til bogført værdi kr. 267,6 mio. (kr. 259,5 mio.). Om koncernens samlede ejendomsportefølje, der udgør ca m2 (ca m2), kan oplyses, at udlejningsprocenten i m2 pr. 1. oktober 2005 udgør 82,1% (81,3%). Koncernen har i det forgangne år haft en gennemsnitlig arealledighed på ca. 16,2% (18,8%) svarende til en mistet lejeindtægt på ca. kr. 2,6 mio. (kr. 3,4 mio.). Såfremt lejetabet opgøres i forhold til den opnåelige leje, kan årets gennemsnitlige lejeledighed opgøres til ca. 10,0% (13,0%). De samlede direkte udgifter til ejendommenes drift er reduceret fra kr. 5,7 mio. til kr. 4,5 mio. i år. Reduktionen skyldes primært, at behovet for vedligeholdelsesarbejder er faldet fra kr. 2,4 mio. til kr. 1,2 mio. Den bogførte værdi af koncernens ejendomsportefølje svarer til et nettoafkast på ca. 8,3% (8,5%) opgjort som den forventede lejeindtægt ved fuld udlejning med fradrag af forventede driftsomkostninger. Regulering til dagsværdi af ejendomme er positiv med kr. 8,1 mio. (3,0 mio.). Koncernens beholdning af udlejningsejendomme fordelt på type er som følger: Mio. Afkast interval Kontor/butik... 55,3 5,00-7,00% Lager/produktion/kontor ,3 8,25-9,40% I alt ,6 5,00-9,40% Efter regnskabsårets udløb har koncernen frasolgt en mindre del af ejendommen Voerbjergvej 36-40, Nørresundby for kr. 3,3 mio., med en forventet positiv resultateffekt på kr. 2,2 mio.

9 7 Igennem året har koncernen overvejet køb af en række ejendomme, men har ikke fundet nogle, der vurderes som tilstrækkelig attraktive. Med det nuværende prisniveau på ejendomme forventes beholdningen ikke udvidet. Aktier. Koncernen besidder en aktiebeholdning på kr. 869,4 mio. (kr. 485,6 mio.). På baggrund af det nuværende renteniveau finder selskabet, at langsigtet investering i aktier repræsenterer et konkurrencedygtigt afkast i forhold til rentebærende fordringer til trods for væsentlige kortsigtede fluktuationer. Med langsigtet menes, at koncernen typisk interesserer sig for anlægsinvesteringer med en tidshorisont på 5 7 år eller længere. Det samlede afkast af aktiebeholdningen for året excl. valutaavance kan opgøres som følger: Afkast aktier mio. kr.: 2004/ /04 Modtagne udbytter 10,9 10,3 Realiserede aktieavancer 14,6-3,7 Regulering til dagsværdi 283,1 102,2 308,6 108,8 Med en gennemsnitlig kapitalbinding på kr. 651,9 mio. (kr. 431,5 mio.) andrager årets afkast 47,3% (25,2%). Til sammenligning har Morgan Stanley s MSCI World Index andraget 22,9% (10,1%) beregnet på basis af danske kroner. Selskabets afkast ved investering i aktier igennem de seneste 6 år excl. valutabevægelser, der i hovedsagen er afdækket, har sammenlignet med Morgan Stanley s MSCI World Index i danske kroner været som følger: År Opnået afkast MSCI i DKK 1999/00 19,7% 30,9% 2000/01-1,8% -31,1% 2001/02-9,7% -25,0% 2002/03 41,7% 6,1% 2003/04 25,2% 10,1% 2004/05 47,3% 22,9% Total 122,4% 13,9% Siden afslutningen af årsrapporten og frem til dato har koncernen opnået en positiv dagsværdiregulering på aktiebeholdningen på ca. kr. 57,8 mio.

10 8 Selskabets 20 største aktieposter i alt kr. 774,1 mio. svarende til 89,0% af beholdningen - kan specificeres som følger: Mio. kr. Mio. kr. Ashtead Group PLC 157,6 ING Group 26,8 Williams Inc. 77,6 Calpine Corp. 25,7 JKX Oil & Gas PLC 52,7 Credit Suisse Group 24,7 El Paso Corp. 51,7 Soco Int. 24,6 DSV A/S 46,1 Orkla ASA 23,5 Zürich Financial Services AG 42,3 Metso OYJ 20,5 Bay. Hypo & Vereins Bank AG 36,7 Aviva PLC 20,4 Topdanmark A/S 34,6 Royal & Sun Alliance PLC 20,2 Wellpoint Inc. 28,2 Autoliv 17,5 American Inc. Group Inc. 26,9 Royal Bank of Scotland 15,8 Aktiebeholdningens fordeling på brancher kan opgøres som følger: Fordeling brancher Mio. kr. % i andel Bank/forsikring 285,6 32,9% Handel & Service 167,0 19,2% Industri 101,6 11,7% Entreprenører 3,1 0,4% Skibsfart/transport 46,1 5,3% Olie/energi 232,3 26,7% Sundhed 28,2 3,2% Medier 5,5 0,6% 869,4 100,0% Aktiebeholdningens valutariske fordeling kan opgøres som følger: Valutafordeling Mio. kr. % i andel DKK 91,6 10,5% SEK 45,2 5,2% GBP 309,5 35,6% EUR 93,4 10,7% USD 225,9 26,0% NOK 36,8 4,2% CHF 67,0 7,8% 869,4 100,0%

11 9 Aktier placeret i USD har igennem regnskabsåret været næsten fuldt afdækket valutarisk, mens aktier i GBP har været afdækket for ca. halvdelen. Dette er fortsat gældende. Niveauet for selskabets investering i aktier i det kommende år forventes kun øget i mindre omfang og dermed i hovedsagen påvirket af fremtidige kursreguleringer. Finansiering og gæld. Dagsværdien af koncernens langfristede gæld til kreditinstitutter andrager kr. 710,8 mio. (kr. 527,6 mio.). Gælden er efter omlægning via terminsforretninger fordelt som følger: 2004/ /04 CHF... 41,06% 45,69% JPY... 14,72% 19,88% EUR... 8,33% 0,00% DKK... 15,42% 21,89% USD... 19,81% 12,54% NOK... 0,66% 0,00% 100,00% 100,00% Koncernen har i løbet af regnskabsåret forlænget fastrenteperioden på modværdien af kr. 38,0 mio. i CHF til fast rente i 6 år samt et kronelån på kr. 50,0 mio. til fast rente i 7 år. Efter regnskabsårets udløb har koncernen forlænget fastrenteperioden på i alt ca. kr. 100,0 mio. med 6,5 år samt modværdien af kr. 30,0 mio. i CHF til fast rente i 5,5 år. Den samlede optagelse af fastforrentede lån eksklusiv realkreditlån andrager herefter ca. kr. 400,0 mio. med fastrenteperioder op til 7 år (6 år). Endelig har koncernen i regnskabsårets løb omlagt realkreditlån for ca. kr. 44,7 mio., fra lån udstedt på basis af 5% obligationer med udløb i 2022, til lån udstedt på basis af 4% obligationer med udløb i Regulering til dagsværdi af prioritetsgæld samt gæld til kreditinstitutter andrager et urealiseret tab på kr. 4,8 mio. mod en urealiseret avance på kr. 2,5 mio. i sidste regnskabsår. Selskabet har i lyset af den nuværende balancestørrelse og renteniveauet på udenlandsk valuta valgt at fastholde en overvægt af finansieringen i fremmed valuta. En del af de fastforrentede kronelån er derfor fortsat omlagt til CHF-lån. Virkningen heraf er indeholdt i efterstående valutafordeling.

12 10 Årets nettobevægelse hidrørende fra valutakursreguleringer af udenlandslån, værdipapirer m.v. andrager et nettotab på kr. 14,7 mio. (nettotab kr. 0,8 mio.). Finansieringen i fremmed valuta vurderes som værende fordelagtig på længere sigt til trods for de periodiske fluktuationer. Under hensyntagen til at en væsentlig andel af koncernens aktiver er placeret i udenlandsk valuta, kan det oplyses, at koncernens samlede valutaeksponering på aktiver og passiver procentuelt andrager følgende: Valuta Aktiver % Passiver % DKK 39,1% 47,0% GBP 17,8% 7,8% EUR 11,9% 3,4% SEK 2,6% 0,0% NOK 2,8% 0,3% CHF 3,9% 16,5% USD 21,9% 19,2% JPY 0,0% 5,8% 100,0% 100,0% Risiko på egenkapital og markedsværdier ved parameterændringer. Nedenstående skema viser følsomheden på en række væsentlige balanceposter pr. 30. september Mio. kr. Bogført værdi Ændring af parameter Ændring af værdi Pantebreve ,8 1% effektiv rente 14,8 Udlejningsejendomme 267,6 0,5% afkast krav 15,1 Obligationer ,5 1% effektiv rente 11,7 Aktier ,4 10% kursændring 86,9 Lån i fremmed valuta 601,2 10% kursændring 60,1 Det skal tilføjes, at såfremt ovennævnte parametre måtte udvikle sig negativt som følge af en rentestigning, vil der modsvarende kunne konstateres en vis reduktion af kontantværdien på optagne realkreditlån og øvrige fastforrentede lån. En ændring af renteniveauet på 1% på den del af selskabets finansiering, som ikke er optaget til fast rente over en flerårig periode, vil påvirke resultatopgørelsen før skat med ca. kr. 3,1 mio. på årsbasis.

13 11 Udbytte, tilbagekøb af egne aktier samt øvrige kapitalforhold. På baggrund af en samlet vurdering af årets resultat, foreliggende budgetter m.v. har bestyrelsen besluttet at foreslå udloddet et slutudbytte på kr. 20 (kr. 20) pr. aktie svarende til kr. 20 mio. (kr. 20 mio.), hvilket sammen med det tidligere udbetalte ekstraordinære udbytte på kr. 10 (kr. 10) pr. aktie svarende til kr. 10 mio. (kr. 10 mio.) betyder, at årets samlede udbytte herefter vil andrage kr. 30 (kr. 30) pr. aktie svarende til kr. 30,0 mio. (kr. 30,0 mio.). Bestyrelsen vil foreslå meddelt en fornyet bemyndigelse til at erhverve egne aktier for op til nom. kr. 10,0 mio. samt en fornyet adgang til at kunne udlodde et ekstraordinært udbytte. Under programmet for tilbagekøb af egne aktier har der i regnskabsåret ikke fundet tilbagekøb sted. Af rammen for tilbagekøb af egne aktier for op til kr. 10,0 mio. i kursværdi, som blev vedtaget af bestyrelsen den 19. marts 2002, resterer således fortsat en tilbagekøbsmulighed for kr. 5,6 mio. i kursværdi. Overgang til nye regnskabsstandarder IFRS. Selskabet skal med virkning fra den 1. oktober 2005 aflægge regnskab i henhold til IFRS (International Financial Reporting Standards). På indeværende tidspunkt forventes overgangen ikke at medføre væsentlige ændringer på koncernens rapporterede resultater eller egenkapital. Fremtidsudsigter. For det kommende år forventes på indeværende tidspunkt en basisindtjening på ca. kr. 37,0 42,0 mio. Hertil skal lægges kursregulering af aktier, obligationer og valuta m.v., som p.t. er positiv med ca. kr. 32,0 mio. Der forventes således på indeværende tidspunkt et overskud før skat på kr. 69,0 74,0 mio. Forventningen forudsætter stabile rente-, valuta- og aktieforhold. Det skal oplyses, at der efter regnskabsårets afslutning ikke er indtruffet begivenheder af afgørende betydning for bedømmelsen af nærværende regnskab.

14 12 Aktionærforhold og bestyrelsens øvrige ledelseshverv. Aktionærer omfattet af Aktieselskabslovens 28 a: A. Rolf Larsen Holding S.A. Luxembourg Oversigt over bestyrelsens øvrige ledelseshverv er anført på side 38.

15 13 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse D, gældende danske regnskabsvejledninger samt yderligere danske krav til regnskabsaflæggelsen. Selskabets hovedaktivitet er investering i pantebreve, aktier, obligationer og ejendomme. Selskabet har valgt at anvende årsregnskabslovens 38 - særreglen for selskaber med hovedaktivitet indenfor investering. For at opfylde hovedkravet i lovens 11 har selskabet valgt at fravige den skematiske form for resultatopgørelse. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregulering af finansielle aktiver, investeringsejendomme og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

16 14 Selskabets investeringsaktiver og hermed forbundne forpligtelser måles til dagsværdi. Indregning af værdireguleringer foretages i resultatopgørelsen og bindes via resultatdisponeringen på reserve for investeringsaktiver under egenkapitalen. Reserve for investeringsaktiver opgøres som en nettoreserve, hvor regnskabsårets værdistigninger og værdifald bindes. Den med reguleringen forbundne udskudte skat fragår reserven og indregnes som hensat forpligtelse. Reserve for investeringsaktiver opløses eller formindskes, når de regulerede aktiver og forpligtelser realiseres, udgår af aktiviteten, reguleres på grund af lavere dagsværdi eller tilbageføres på grund af ændret regnskabsmæssigt skøn. Koncernrapport Koncernrapporten er udarbejdet på baggrund af årsrapporten for moderselskabet Investeringsselskabet Luxor A/S samt dattervirksomhederne DI-Ejendoms Invest A/S og Metalvarefabriken Luxor A/S. Regnskaberne er aflagt i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. Koncernens årsrapport er udarbejdet på grundlag af regnskaber for moderselskabet og dattervirksomheder som et sammendrag af regnskabsposter af ensartet karakter. Der er ved sammendrag foretaget eliminering af koncerninterne indtægter, omkostninger, udbytter, kapitalandele og mellemværender samt realiserede og urealiserede interne gevinster og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta samt valutaterminsforretninger omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og afregningskursen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld, valutaterminsforretninger og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens officielle valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen eller indregning i seneste årsrapport indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter eller omkostninger.

17 15 Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med eventuelle ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår som henholdsvis andre tilgodehavender og anden gæld. For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi i resultatopgørelsen løbende. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår som henholdsvis andre tilgodehavender og anden gæld. RESULTATOPGØRELSEN Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, dividender, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, regulering af finansielle aktiver og forpligtelser til dagsværdi samt tillæg og godtgørelse under a conto skatteordningen. Huslejeindtægter Huslejeindtægter indregnes i resultatopgørelsen i det år, de vedrører. Direkte omkostninger, ejendomme Direkte omkostninger omfatter omkostninger til drift af ejendomme. Omkostningerne er specificeret i note 4. Andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger Andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger omfatter omkostninger afholdt i året til administration af koncernen, herunder løn til personale, ledelse og kontoromkostninger.

18 16 Afskrivninger Der foretages lineær afskrivning over den forventede brugstid baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstid: Driftsmidler afskrives fuldt ud lineært over 5-7 år. Aktiver under kr omkostningsføres fuldt ud på anskaffelsestidspunktet. Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostpris reduceret for eventuel restværdi og fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid. Gevinst og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen. Skat af ordinært resultat Årets skat, der består af aktuelle skatter og udskudte skatter beregnet på grundlag af årsrapportens opgjorte skattegrundlag, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Den andel af den resultatførte skat, der vedrører årets ekstraordinære resultat, henføres hertil. BALANCEN Materielle anlægsaktiver Domicilejendom Domicilejendom måles til laveste værdi af nedskreven værdi og genindvindingsværdi. Driftsmateriel og inventar Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradag af akkumulerede afskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

19 17 Investeringsejendomme Selskabets portefølje af investeringsejendomme omfatter ejendomme udlejet til erhvervsformål. Formålet med besiddelsen er at opnå afkast i form af lejeindtægter med fradrag af omkostninger forbundet med udlejningsvirksomheden og på længere sigt at opnå en kapitalgevinst. Investeringsejendomme behandles som langfristede investeringer og indregnes til dagsværdi. Dagsværdi beregnes på baggrund af en afkastbaseret model med kapitalisering af fremtidige ind/udbetalinger. Indbetalinger består af huslejeindtægter (for udlejede arealer indgår indbetalingerne i henhold til lejekontrakter, for ikke udlejede arealer indregnes den fremtidige indtjening til udbudspris) og forrentning af depositum. Udbetalinger består af driftsomkostninger herunder ejendomsskatter, forsikringer, vedligeholdelse, administration og diverse omkostninger. Diskonteringsfaktoren fastsættes baseret på et markedsbaseret forrentningskrav for den enkelte investeringsejendom. Regulering til dagsværdi indregnes i resultatopgørelsen under posten regulering til dagsværdi ejendomme netto. Omkostningsrefusioner fra lejere indregnes i lejeindtægterne eller modregnes i omkostningerne. Igangværende arbejder indregnes til kostpris. Der er ikke indregnet renter i kostprisen for materielle anlægsaktiver. Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til indre værdi. Værdireguleringer (netto) bindes på reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen. Andre værdipapirer Andre værdipapirer består af pantebreve, børsnoterede aktier og obligationer, som måles til dagsværdi.

20 18 Dagsværdi for pantebreve beregnes på grundlag af en effektiv rente. Dagsværdi for cibor pantebreve er kostværdi. Køb og salg af aktier og obligationer indregnes på handelsdagen, hvilket vil sige den dag, hvor koncernen forpligter sig til at købe eller sælge aktivet. Pantebreve indregnes ved afregning. Nedskrivning til imødegåelse af tab på nødlidende pantebreve foretages i overensstemmelse med forud fastlagt systematik og efter individuelt skøn. I øvrigt henvises til note 11. Omsætningsejendomme Omsætningsejendomme består af ejendomme, selskabet har hjemtaget på tvangsauktion eller i fri handel. Posten måles til dagsværdi. Værdiregulering foretages over resultatopgørelsen i det år, hvori den opstår. Indregning til dagsværdi beregnes på baggrund af forventet salgsværdi understøttet af salgsvurdering fra ejendomsmægler. Tilgodehavender Tilgodehavender måles i balancen til dagsværdi, hvilket i al væsentlighed svarer til nominel værdi med fradrag for nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivning til imødegåelse af forventede tab foretages efter en individuel vurdering af det enkelte tilgodehavende. Periodeafgrænsningsposter: Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiv omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Egenkapital Overkurs ved emission Overkurs ved emission omfatter provenu for ikke afhentede aktier.

21 19 Reserve for investeringsaktiver Værdiregulering (netto) bindes via resultatdisponeringen på reserve for regulering til dagsværdi under egenkapitalen efter hensættelse til udskudt skat. Udbytte Forslag til udbytte indregnes som særskilt post under egenkapitalen, indtil det vedtages på den ordinære generalforsamling. Efter vedtagelse og frem til udbetaling indregnes udbyttet som en forpligtelse. Egne kapitalandele Kostpris for egne kapitalandele fragår på egenkapitalen under overført resultat på anskaffelsestidspunktet. Sælges egne kapitalandele, indregnes vederlag direkte på egenkapitalen. Udbytte for egne kapitalandele indregnes direkte på egenkapitalen under posten overført resultat. Øvrige passiver Selskabsskat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalt a conto skat. Der foretages fuld hensættelse til udskudt skat efter gældsmetoden på grundlag af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Udskudte indkomstskatter opgøres til den skattesats, der er vedtaget pr. balancedagen. Udskudte skatteaktiver indregnes i den udstrækning, det er sandsynligt, at der vil opstå en fremtidig positiv skattepligtig indkomst, som de udskudte skatteaktiver kan modregnes i.

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 side 1 af 18 Postboks

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 7 Nikolaj Plads 6 side 1 af 19 Postboks

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

ÅRSRAPPORT 1. OKTOBER 2005 30. SEPTEMBER 2006 CVR.

ÅRSRAPPORT 1. OKTOBER 2005 30. SEPTEMBER 2006 CVR. Investeringsselskabet LUXOR A/S Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 ÅRSRAPPORT 1. OKTOBER 2005 30. SEPTEMBER 2006 CVR. nr. 49 63 99 10 (Selskabets

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Datapro A/S CVR nr. 26 55 41 79

Datapro A/S CVR nr. 26 55 41 79 CVR nr. 26 55 41 79 Årsrapport for 2009/10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2010 Dirigent: S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning...

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning... ÅRSRAPPORT FOR 26 11. regnskabsår Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 5 Regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN. Årsrapport 2006

ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN. Årsrapport 2006 ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN CVR nr. 67 22 17 10 Årsrapport 2006 (30. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling Århus, den / 2007 dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Årsrapport 2010 CVR nr. 83 81 52 13 Foreningen af Radiografer i Danmark 2 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 3 Påtegninger

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere