Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder"

Transkript

1 Side 1 af 9 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Danske Andelskassers Bank A/S og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale, udlånsaftale (kreditaftale), i depotvilkår, Check- og Dankortregler eller boksvilkår eller andre særlige vilkår. Kl. 1. Etablering af et kundeforhold Når I bliver kunde i Danske Andelskassers Bank A/S skal I oplyse navn, adresse og personnummer eller virksomhedsnummer (CPR-/- CVR-nr.). I skal vise billedlegitimation, eksempelvis pas eller førerbevis, og anden legitimation med fortrykt CPR-/CVR-nr., der også viser nuværende adresse. 2. Indhentelse og behandling af oplysninger om jer Indsamling og brug af personoplysninger Når et nyt kundeforhold etableres indhenter Danske Andelskassers Bank A/S oplysninger, bl.a. navn, adresse og CPR-/CVR-nr., til brug for udbud af finansielle ydelser af enhver art, herunder kunderådgivning, kundepleje, kundeadministration, kreditvurdering samt markedsføring. Ved brug af betalingstjenester, herunder brug af kredit- og betalingskort, checks, netbank m.v., indhentes oplysninger fra forretninger, pengeinstitutter og andre. Ligeledes indhentes der oplysninger ved brug af checks. Disse oplysninger indhentes alene for, at Danske Andelskassers Bank A/S kan gennemføre betalingen korrekt og udarbejde kontoudskrifter, betalingsoversigter og lignende. Danske Andelskassers Bank A/S indhenter endvidere oplysninger blandt andet fra det Centrale Personregister (blandt andet med henblik på opdatering af adresseoplysninger) og fra andre offentligt tilgængelige kilder og registre. I forbindelse med kreditvurderingen af jer indhenter Danske Andelskassers Bank A/S oplysninger i kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. Danske Andelskassers Bank A/S gør endvidere opmærksom på, at Danske Andelskassers Bank A/S løbende opdaterer oplysningerne om jer ved at indhente oplysninger fra CPR-registret samt kreditoplysningsbureauerog advarselsregistre godkendt af Datatilsynet, (herunder bl.a. fra Kreditvagten og Aktiv Kreditsikring). I kan altid ved henvendelse til Danske Andelskassers Bank A/S få oplysning om, hvorfra oplysninger indhentes. Det er frivilligt, om I ønsker at give Danske Andelskassers Bank A/S de ønskede oplysninger, men oplysningerne kan være nødvendige for at Danske Andelskassers Bank A/S kan give jer en god og forsvarlig rådgivning samt behandle en forespørgsel om lån eller i øvrigt betjene jer. Tavshedspligt Danske Andelskassers Bank A/Ss medarbejdere har tavshedspligt om jeres forhold og må ikke uberettiget videregive eller udlevere oplysninger, som de på grund af deres arbejde i Danske Andelskassers Bank A/S har fået kendskab til. Reglerne for tavshedspligten følger af lov om finansiel virksomhed. Videregivelse af oplysninger For at kunne opfylde aftaler med jer, f.eks. overførsel af beløb til andre, videregives der oplysninger om jer, som er nødvendige for at identificere jer og gennemføre aftalen. Oplysninger videregives til offentlige myndigheder i det omfang lovgivningen kræver det, for eksempel oplysninger til skattemyndighederne. Misligholder I jeres forpligtelser over for Danske Andelskassers Bank A/S, kan Danske Andelskassers Bank A/S indberette jer til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med de regler, der gælder herfor. Danske Andelskassers Bank A/S kan uden jeres samtykke videregive oplysninger til andre virksomheder, der yder udlån eller driver leasingvirksomhed, når der er tale om oplysninger, der skal bruges til risikostyring, herunder kreditvurdering og - administration. Sædvanlige oplysninger om jeres kundeforhold, f.eks. navn, adresse og CPR-/CVR-nr., kan videregives til andre virksomheder til brug for varetagelse af administrative opgaver. Sædvanlige oplysninger om jeres kundeforhold kan desuden til brug for rådgivning og markedsføring videregives til andre finansielle virksomheder. Modtageren af oplysninger er eller bliver også underlagt tavshedspligt. En oversigt over de virksomheder, som Danske Andelskassers Bank A/S samarbejder med, kan fås ved henvendelse i vores filialer. Samtykke For til enhver tid at kunne yde jer den bedste service, uanset hvilken afdeling eller hvilken virksomhed I henvender jer til, kan Danske Andelskassers Bank A/S bede jer om jeres samtykke til at videregive oplysninger til alle de virksomheder Danske Andelskassers Bank A/S samarbejder med. Dette er naturligvis frivilligt. Samtykket kan altid ændres eller trækkes tilbage. Videregivelse af oplysninger inden for koncernen Danske Andelskassers Bank A/S kan videregive kundeoplysninger til andre selskaber i koncernen efter følgende retningslinier: Danske Andelskassers Bank A/S kan videregive kundeoplysninger, hvis I har givet jeres samtykke. Alle Danske Andelskassers Bank A/- Ss koncernselskaber er underlagt tavshedspligt. Sædvanlige kundeoplysningerkan uden jeres samtykke videregives til andre selskaber i den koncern, som Danske Andelskassers Bank A/S er en del af, til brug for administration, rådgivning og markedsføring. Desuden kan Danske Andelskassers Bank A/S uden jeres samtykke udveksle oplysninger imellem de selskaber i koncernen, der yder udlån eller driver leasingvirksomhed, når der er tale om oplysninger, der skal bruges til risikostyring, herunder kreditvurdering og administration. Generelle kundeoplysninger Danske Andelskassers Bank A/S kan videregive generelle kundeoplysninger, der danner grundlag for inddeling i kundekategorier, til andre koncernselskaber og virksomheder ejet af flere finansielle virksomheder i forening. Der skal dog være tale om, at Danske Andelskassers Bank A/S har en grund til at give oplysningerne videre, og at dette ikke strider mod jeres interesser. Generelle kundeoplysninger er f.eks. navn og adresse. Indsigt i Danske Andelskassers Bank A/Ss behandling af personoplysninger I kan altid få oplysning om, hvilke oplysninger om jer, Danske Andelskassers Bank A/S behandler. Hvis I ønsker et skriftligt svar, kan Danske Andelskassers Bank A/S kræve et gebyr. Fejl i Danske Andelskassers Bank A/Ss oplysninger Hvis Danske Andelskassers Bank A/S bliver opmærksom på, at der er fejl i oplysninger om jer, eller oplysningerne er vildledende, vil oplysningerne straks blive berigtiget eller slettet. Danske Andelskassers Bank A/S vil samtidig underrette datterselskaber og andre, hvortil der er videregivet forkerte eller vildledende oplysninger, herom. Indsigelse mod markedsføring I kan til enhver tid meddele Danske AndelskassersBank A/S, at I ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra Danske Andelskassers

2 Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for Klage over Danske Andelskassers Bank A/Ss behandling af oplysninger er kortere end det varsel, der gælder for jer, kan I i en periode på 14 Hvis varslet af rente- og provisionsændringenfor indlån på opsigelse Hvis I er utilfreds med Danske Andelskassers Bank A/Ss behandling dage efter, at rente- og provisionsændringen er trådt i kraft, hæve af personoplysningerm.v., kan I klage til Danske Andelskassers indskuddet uden fradrag i de påløbne renter. Bank A/S eller til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K. 4. Renteberegning og rentetilskrivning 3. Renter Rentevilkår Renten for de enkelte indlåns- og udlånskonti er variabel, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. At renten er variabel betyder, at Danske AndelskassersBank A/S kan ændre rentesatsen. Rentesatsen afhænger af kontotype, ligesom rentesatsen for hele kontoen kan afhænge af kontoens til enhver tid værende saldo. I kan få oplysning om rentesatser, herunder rentespænd, for de enkelte typer af ind- og udlån via de skilte, der er ophængt i Danske Andelskassers Bank A/Ss ekspeditionslokale eller på forespørgsel. Ændring af rente- og provisionssatser Medmindre andet er aftalt, kan Danske Andelskassers Bank A/S ændre variable rente- og provisionssatser uden varsel, hvis ændringen er til fordel for jer. Medmindre andet er aftalt, kan Danske Andelskassers Bank A/S nedsætte variable rente- og provisionssatser på indlån og forhøje variable rente- og provisionssatser på udlån uden varsel, hvis * ind- eller udenlandske ændringer i penge- eller kreditpolitik har betydning for Danske Andelskassers Bank A/S, fordi det almindelige renteniveau påvirkes, eller * anden udvikling i det almindelige renteniveau, eksempelvis på penge- og obligationsmarkederne, er af betydning for Danske Andelskassers Bank A/S, eller * ændringer i skatter og afgifter har betydning for Danske Andelskassers Bank A/S Medmindre andet er aftalt, kan Danske Andelskassers Bank A/S nedsætte den variable rente- og provisionssats på indlån og forhøje rente- og provisionssatser på udlån med 14 dages varsel, hvis * markedsmæssige forhold, herunder bl.a. konkurrencemæssige eller indtjeningsmæssige forhold, begrunder en ændring for én eller flere kontotyper, * de forhold, som individuelt blev lagt til grund ved fastsættelse af jeres rentevilkår, ændrer sig, eller * Danske Andelskassers Bank A/S ændrer sin generelle rente og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde, uden at det har sammenhæng med udviklingen i det almindelige renteniveau. Forretningsmæssige grunde kan bl.a. være at opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af Danske Andelskassers Bank A/Ss ressourcer eller kapacitet eller at øge indtjeningen. I får enten oplysning om ændring af variable rente- og provisionssatser ved brev eller ved annoncering i dagspressen efterfulgt af oplysning herom, når Danske Andelskassers Bank A/S udsender det første kontoudtog (eller kontooversigt) efter annoncering. Dette afsnit finder ikke anvendelse for jeres betalingskonti - se Tillæg om betalingstjenester. En betalingskonto, er en konto oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner. Eksempelvis vil jeres løn og budgetkonto være omfattet. En arbejdsdag er en dag, hvor betalerens eller betalingsmodtagerens relevante udbyder, der er involveret i gennemførelsen af en betalingstransaktion, holder åbent som påkrævet for gennemførelsen af en betalingstransaktion. Lørdage, søn- og helligdage, grundlovsdag, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag er ikke arbejdsdage i Danske Andelskassers Danske Andelskassers Bank A/S foretager en daglig beregning af rente for hver enkelt konto på følgende måde: Saldo x den pålydende rente/360. Alle måneder beregnes som 30 dage. Når den daglige saldo opgøres, tager Danske Andelskassers Bank A/S udgangspunkt i rentedatoen for kontobevægelserne. Rentedatoen er den dag, hvor en indbetaling, udbetaling eller anden kontobevægelse får virkning for beregning af renter på en konto. Der gælder som udgangspunkt følgende regler: Side 2 af 9 Når I indbetaler kontant, med check eller med Dankort på en konto i Danske Andelskassers Bank A/S, er (første arbejdsdag/arbejdsdagen) efter indbetalingen rentedato. Når I får udbetalt kontanter på en check udstedt til jer, er (arbejdsdagen/første arbejdsdag efter udbetalingen) rentedato. Rentedatoen ved indbetalingen af denne check på jeres konto i Danske Andelskassers Bank A/S er (første arbejdsdag efter indbetalingen/indbetalingsdagen). Når I får udbetalt kontant eller med check fra jeres konto i Danske Andelskassers Bank A/S, er (arbejdsdagen/første arbejdsdag efter udbetalingsdagen) rentedato. Når I overfører beløb mellem egne konti i Danske Andelskassers Bank A/S, er (arbejdsdagen/første arbejdsdag efter overførslen) rentedato for begge konti. Når I modtager løn, offentlige ydelser m.v. er (første arbejdsdag efter bogføringsdagen/bogføringsdagen/dispositionsdagen)rentedato. Når I modtager andre overførsler fra en konto i et dansk pengeinstitut, er rentedatoen (første arbejdsdag efter at overførslen er modtaget og bogført/overførselsdagen). Tilskrivning af renter Danske Andelskassers Bank A/S tilskriver renter én gang årligt for indlån. Det sker ved at lægge de daglige renteberegninger sammen og sætte det samlede beløb ind på jeres konto. (Den dag renterne tilskrives/første arbejdsdag efter tilskrivningen) er rentedato.

3 Danske Andelskassers Bank A/S tilskriver renter for udlån enten månedsvis, kvartalsvis eller halvårligt. Renteterminen fremgår af lånedokumentet. Rentetilskrivningen foregår ved at lægge de daglige renteberegninger sammen og hæve det samlede beløb på jeres konto. (Den dag renterne tilskrives/første arbejdsdag efter tilskrivningen) er rentedato. Tilskrivningen af renter fremgår af bankbog, kontoudtog eller anden opgørelse. Danske Andelskassers Bank A/S kan bestemme, at rentebeløb under en vis størrelse ikke tilskrives kontoen. 5. Gebyrer Danske Andelskassers Bank A/S kan beregne sig gebyrer for serviceydelser, der udføres for jer. Danske Andelskassers Bank A/S kan også beregne sig gebyr for at besvare spørgsmål fra offentlige myndigheder. Side 3 af 9 6. Overtræksrente og rykkergebyrer m.v. Hvis jeres konto overtrækkes, kommer i restance eller udnyttes i strid med aftalen, kan Danske Andelskassers Bank A/S kræve overtræksrente/provision eller morarente, gebyr for at udsende rykkerbreve, samt udgifter ved juridisk bistand til inkassation m.v. Størrelsen af rykkergebyret fremgår af Danske Andelskassers Bank A/Ss rykkerbrev. Overtræksrenten m.v. oplyses på forespørgsel fra jer. Overtræksrente/overtræksprovisionfastsættes på baggrund af Danske Andelskassers Bank A/Ss vurdering af risikoen på misligholdte fordringer generelt samt den enkelte misligholdte fordring konkret. Danske Andelskassers Bank A/S kan til enhver tid på misligholdte fordringer administrativt og regnskabsmæssigt vælge at standse rentetilskrivningen. En sådan undladelse af at tilskrive renter, der ikke beror på en aftale med jer, kan ikke betragtes som et afkald fra Danske Andelskassers Bank A/S på at få forrentet sit krav og kræve dækning for senere påløbne omkostninger. Dette gælder uanset, om den anvendte bogføring bliver meddelt jer ved kontoudtog eller lignende. Gebyrerne opkræves enten som et fast beløb for ydelsen eller som en procentsats eller en timesats i forhold til ydelsens omfang. Beregningsmetoderne kan kombineres. De almindelige gebyrer fremgår af en prisliste, som I kan få udleveret i Danske Andelskassers Øvrige gebyrer oplyses på forespørgsel. Ændring af gebyrer Danske Andelskassers Bank A/S kan til enhver tid uden varsel nedsætte gebyrer. Medmindre andet er aftalt, kan Danske AndelskassersBank A/S med én måneds varsel forhøje løbende gebyrer, som er en del af et bestående kontraktforhold, hvis * markedsmæssige forhold, herunder bl.a. konkurrencemæssige eller indtjeningsmæssige forhold, begrunder en ændring for én eller flere kontotyper * de forhold som individuelt blev lagt til grund ved fastsættelse af jeres gebyrvilkår ændrer sig * Danske Andelskassers Bank A/S ændrer sin generelle gebyrstruktur og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde. Forretningsmæssige grunde kan bl.a. være at opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af Danske Andelskassers Bank A/Ss ressourcer eller kapacitet eller at øge indtjeningen. Medmindre andet er aftalt, kan Danske Andelskassers Bank A/S i bestående kontraktforhold af forretningsmæssige årsager indføre gebyrer for serviceydelser, som Danske Andelskassers Bank A/S ikke tidligere har taget gebyr for. Gebyrer kan indføres med én måneds varsel. Danske Andelskassers Bank A/S kan altid uden varsel indføre og forhøje gebyrer for enkeltstående serviceydelser og generelt for nye aftaler. I får oplysning om ændring af gebyrer ved brev eller ved annoncering i dagspressen. 7. Indbetalinger og hævninger Forbehold ved indbetalinger Alle indbetalinger på jeres konto, der ikke sker kontant, sker med forbehold af, at Danske Andelskassers Bank A/S modtager beløbet. Tilsvarende gælder for indbetaling ved checks trukket på konti i Danske Andelskassers Forbeholdet gælder, selvom det ikke er nævnt i kvittering eller anden meddelelse om indbetalingen. Hvis en check f.eks. viser sig at være dækningsløs, hæver Danske AndelskassersBank A/S beløbet på jeres konto igen. Hvis der hæves på jeres konto, får I besked fra Danske Andelskassers Danske Andelskassers Bank A/S kan tilbageføre beløb, der er indsat på jeres konto ved en åbenbar fejl fra Danske Andelskassers Bank A/Ss side, f.eks. hvis det samme beløb indsættes to gange. Anvendelse af indbetalinger Enhver indbetaling på et lån eller kredit anvendes først til dækning af rente og provision. Det gælder uanset om I selv indbetaler, eller indbetalingerne stammer fra en kautionist eller pantsætter. Øvrige indbetalinger anvendes dernæst til betaling af afdrag. Regulering af ydelsen Danske Andelskassers Bank A/S er berettiget - men ikke forpligtet - til at forhøje ydelsen i takt med stigende renteniveau, provision eller lignende. Udskrifter Når I modtager papir- eller elektroniske kontoudskrifter, skal I straks kontrollere, om der er bevægelser på kontoen, som I ikke kan vedkende jer. Er det tilfældet skal I straks kontakte Danske Andelskassers En udskrift fra Danske Andelskassers Bank A/Ss registre skal til enhver tid betragtes som gyldigt bevis for gældens størrelse. 8. Opsigelse, modregning og ændring af vilkår Ændring af aftalevilkårene Er der aftalt særlige vilkår med jer, er disse angivet i dokumentets afsnit "særlige betingelser".

4 Side 4 af 9 Ved fastsættelse af vilkår for engagementet mellem jer og Danske Andelskassers Bank A/S, har Danske Andelskassers Bank A/S lagt vægt på det samlede forretningsomfang med jer. Foretages der derfor ændringer i forretningsomfanget, som ikke er aftalt med Danske Andelskassers Bank A/S, forbeholder Danske Andelskassers Bank A/S sig ret til samtidig at ændre aftalevilkårene. Opsigelse Danske Andelskassers Bank A/S og I kan til enhver tid bringe kundeforholdet til ophør uden varsel. Når kundeforholdet ophører, kan Danske Andelskassers Bank A/S opsige garanti- og kautionsforpligtelser, herunder forpligtelser i fremmed valuta, samt frigøre sig for andre forpligtelser, der måtte være indgået for jer. I er forpligtet til at frigøre Danske Andelskassers Bank A/S for alle forpligtelser indgået på jeres vegne samt om nødvendigt at stille sikkerhed herfor. Modregning Danske Andelskassers Bank A/S kan uden forudgåendemeddelelse til jer modregne ethvert forfaldent tilgodehavende mod jer i ethvert tilgodehavende, som I har eller får hos Danske Andelskassers Bank A/S, med mindre andet er aftalt med Danske Andelskassers Bank A/S. 9. Forskellige bestemmelser Fuldmagt I kan give andre fuldmagt til at disponere på jeres vegne i forhold til Danske Andelskassers En fuldmagt skal være skriftlig og skal normalt afgives på Danske Andelskassers Bank A/Ss fuldmagtsblanket. Fuldmagten gælder indtil Danske Andelskassers Bank A/S modtager skriftlig meddelelse fra jer om, at den er tilbagekaldt eller ændret. Hvis fuldmagtsgiver dør, ophører fuldmagten, når Danske Andelskassers Bank A/S får meddelelse om dødsfaldet. Det betyder, at fuldmagtsgivers konti m.m. spærres, indtil skifteretten har taget stilling til, hvordan boet skal behandles. Dette gælder også for fælleskonti. Elektronisk kommunikation Når du er kunde i Danske Andelskassers Bank A/S, vil du som udgangspunkt modtage alle meddelelser, aftaler, vilkår og ændringer heri for os elektronisk, uanset om der i aftaler og vilkår m.v. anvendes udtryk som "skriftligt", brev m.v. Alle kunder i Danske Andelskassers Bank A/S skal derfor have adgang til at kommunikere elektronisk med Danske Andelskassers På Danske Andelskassers Bank A/S's hjemmeside eller ved henvendelse i din filial, kan du få yderligere information om de elektroniske kommunikationsmidler Danske Andelskassers Bank A/S benytter. Hvis du ønsker meddelelser, aftaler, vilkår m.v. fra Danske Andelskassers Bank A/S tilsendt på papir, skal du aftale dette med Danske Andelskassers Danske Andelskassers Bank A/S kan opkræve gebyr for at sende dokumenter på papir. Danske Andelskassers Bank A/S kan altid beslutte at sende dig meddelser, aftaler, vilkår m.v. på papir. Hvis Danske Andelskassers Bank A/S beslutter dette, vil du blive opkrævet et gebyr. Optagelse af telefonsamtaler For at betjene jer korrekt, kan Danske Andelskassers Bank A/S optage telefonsamtaler. Normalt sker dette kun i forbindelse med handel med værdipapirer og valuta. Forretninger i udlandet Hvis Danske Andelskassers Bank A/S på jeres vegne skal udføre forretninger i udlandet, vælger Danske Andelskassers Bank A/S en forretningsforbindelse, medmindre andet er aftalt. Danske Andelskassers Bank A/S er uden ansvar for fejl, der begås af det benyttede pengeinstitut, samt for dettes kreditværdighed. Hvis I har depot af udenlandske værdipapirer gennem Danske Andelskassers Bank A/S, er Danske Andelskassers Bank A/S ansvarlig for den udenlandske forretningsforbindelses mulige fejl og for dennes kreditværdighed, medmindre I selv har valgt forretningsforbindelsen. Retsregler, sædvaner og forretningsbetingelser kan i udlandet være meget forskellige fra, hvad der gælder i Danmark. I det omfang Danske Andelskassers Bank A/S er underkastet udenlandske retsregler, sædvaner eller forretningsbetingelser, gælder de også for jer. Elektroniske meddelelser Danske Andelskassers Bank A/S bestræber sig på at besvare elektroniske meddelelser (- s) samme dag som disse modtages, men forpligter sig ikke til at reagere på instrukser. Såfremt den pågældende medarbejder ikke er til stede, vil kunden ikke automatisk få besked på, at medarbejderen ikke træffes. For at sikre, at Danske Andelskassers Bank A/S's medarbejder kan læse indholdet i en, bør vedhæftede filer undgås, og indholdet bør i stedet kopieres direkte ind i meddelelsen. Uden særskilt aftale herom kan s ikke anvendes til at indgå forretningsmæssig aftale med Danske Andelskassers Bank A/S, som eksempelvis instrukser og køb af værdipapirer samt overførsel af beløb fra specificerede konti. Kunder frarådes i øvrigt at sende private eller følsomme oplysninger pr. . s kan ikke benyttes til spærring af Dankort, andre kort eller Netbank/Erhvervssystem. Krav fra amerikanske myndigheder ved overførsler til udlandet Når I overfører penge til udlandet, skal I være opmærksom på, at der kan blive givet oplysninger til de amerikanske myndigheder. SWIFT - som gennemfører betalingerne - er blevet pålagt at udlevere oplysninger, hvis de fatter mistanke om finansiering af kriminalitet eller terrorisme, jf. amerikansk lovgivning. Erstatningsansvar Danske Andelskassers Bank A/S er erstatningsansvarlig, hvis det på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Danske Andelskassers Bank A/S ikke ansvarlig for tab, som skyldes: * nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelse af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Danske Andelskassers Bank A/S selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne * svigt i Danske Andelskassers Bank A/Ss strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og hacking)

5 Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for * strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Danske Andelskassers Bank A/S selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer en del af Danske Andelskassers Bank A/S * andre omstændigheder, som er uden for Danske Andelskassers Bank A/Ss kontrol. Danske Andelskassers Bank A/Ss ansvarsfrihed gælder ikke hvis: * Danske Andelskassers Bank A/S burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet * lovgivningen under alle omstændigheder gør Danske Andelskassers Bank A/S ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder Økonomi- og erhvervsministeriet har udstedt en bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder. Danske Andelskassers Bank A/S henviser til, at bekendtgørelsen gælder for Danske Andelskassers Bank A/Ss virksomhed primært for private kundeforhold, men også for erhvervsmæssige kundeforhold, såfremt disse ikke adskiller sig væsentligt fra et privat kundeforhold. Der henvises særligt til, at Danske Andelskassers Bank A/S i nogle tilfælde får provision eller andet vederlag, når der henvises til eller sælges en samarbejdspartners produkter, eksempelvis ved formidling af realkreditlån, investeringsbeviserog forsikringer eller henvises til en ejendomsmægler. Danske Andelskassers Bank A/S har følgende samarbejdspartnere: Garanti Invest Sparinvest Sydinvest Sparindex DLR Kredit Totalkredit Nykredit Lokale Pengeinstitutter AP Pension PFA Pension LetPension Købstædernes Forsikring Codan Privatsikring Atradius BNP Paribas Cardif Forsikring Oplysning om Danske Andelskassers Bank A/Ss samarbejdspartnere kan fås i Danske Andelskassers Bank A/Ss afdelinger. I kan se bekendtgørelsen om god skik på Finanstilsynets hjemmeside: Garantiformuens dækning af indskydere og investorer Som kunde i Danske Andelskassers Bank A/S er I i vidt omfang dækket af tab i tilfælde af af Danske Andelskassers Bank A/Ss konkurs gennem Garantiformuens dækning af indskydere og investorer. Garantiformuen dækker bl.a. navnenoterede indskud med op til et beløb svarende til euro pr. indskyder. Visse indskud dækkes i en begrænset periode med højere beløb. Pensionskonti dækkes uden beløbsgrænse. Indskud foretaget før 1.juni 2015 og som før denne dato var dækket uden beløbsgrænse, vil fortsat være dækket fuldt ud frem til tidspunktet for mulig udbetaling til berettigede eller formålets ophør. Garantiformuen dækker også op til et beløb svarende til euro, hvis I som investor lider tab, fordi Danske Andelskassers Bank A/S ikke kan tilbagelevere kundens værdipapirer, som opbevares, administreres eller forvaltes af Danske Andelskassers Yderligere information findes på Garantifondens hjemmeside gii.dk og Danske Andelskassers Bank A/Ss hjemmeside. Tilsyn Danske Andelskassers Bank A/S er under tilsyn af Finanstilsynet Århusgade København Ø Tlf Kontaktoplysninger 5999 Danske Andelskassers Bank A/S Hammershøj 8830 Tjele Kommunikation med Danske Andelskassers Bank A/S foregår på dansk. Ændring af de almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter De almindelige forretningsbetingelser og eventuelle særlige bestemmelser for lån og kreditter kan ændres uden varsel, og nye bestemmelser kan indføres uden varsel. I får oplysning om ændringer ved brev eller ved annoncering i dagspressen. Vilkårene kan også ses på Danske Andelskassers Bank A/Ss hjemmeside. Nyt eksemplar af de almindelige forretningsbetingelser Hvis I mister jeres forretningsbetingelser eller af anden grund har behov for et nyt eksemplar, kan I finde dem på Danske Andelskassers Bank A/Ss hjemmeside eller henvende jer til Danske Andelskassers Særlige bestemmelser for lån og kreditter Misligholdelse og andre forfaldsgrunde I følgende særlige situationer er Danske Andelskassers Bank A/S berettiget til at opsige lånet/kreditten uden varsel og forlange hele gælden betalt straks: a) Hvis ydelser, renter, provision eller afdrag ikke betales ved forfaldstidspunktet, og I ikke har betalt otte dage efter, at Danske Andelskassers Bank A/S har sendt rykkerbrev til jer på den af Danske Andelskassers Bank A/S senest kendte adresse. Ved kreditter gælder dette også, hvis I overtrækker kredittens maksimum uden Danske Andelskassers Bank A/Ss tilladelse. b) Hvis I udsættes for individuel retsforfølgning i form af udlæg eller arrest. c) Hvis I tages under rekonstruktions- eller konkursbehandling, indleder gældssaneringssageller Erhvervsstyrelsen beslutter at anmode skifteretten om at opløse selskabet. d) Hvis I afgår ved døden. Side 5 af 9

6 e) Hvis I tager fast ophold uden for landets grænser, og der ikke forinden er truffet aftale om lånets/kredittens (fortsatte) afvikling. f) Hvis I har givet urigtige oplysninger af betydning for lånets/kredittens oprettelse. g) Hvis I ikke på Danske Andelskassers Bank A/Ss forlangende indleverer selvangivelse, årsopgørelse eller eventuel årsrapport. h) Hvis I ikke på Danske Andelskassers Bank A/Ss forlangende får foretaget revision af årsrapporten, selvom I efter lovgivningen ikke måtte være forpligtet hertil. i) Hvis I ikke imødekommer Danske Andelskassers Bank A/Ss anmodning om genforhandling af kreditten inden for den givne frist. Er lånet/kreditten sikret ved kaution, og kautionisten(erne) kommer ud for én eller flere af begivenhederne omtalt under punkt b-e, eller kautionisten(erne) har givet urigtige oplysninger af betydning for lånetilsagnet, kan Danske Andelskassers Bank A/S opsige lånet/kreditten med tre måneders varsel, såfremt der ikke inden én måned stilles anden sikkerhed, som Danske Andelskassers Bank A/S kan godkende. Side 6 af 9 2. Danske Andelskassers Bank A/Ss rettigheder over det pantsatte Danske Andelskassers Bank A/S kan udnytte alle pantsætters rettigheder over det pantsatte, herunder modtage og kvittere for ethvert beløb ifølge det pantsatte, opsige og inddrive, kvittere samt transportere pantsatte fordringer og pantebreve til sig selv eller andre. Ved udøvelsen af disse rettigheder er dette dokument legitimation for Danske Andelskassers Bank A/S, også i forhold til tinglysningsmyndighederne. Ved pantsætning af aktier, anparter og lignende kan Danske Andelskassers Bank A/S alene på grundlag af dette dokument udøve alle de rettigheder, som aktionærer og anpartshavere har efter gældende selskabslove, selskabets vedtægter, eventuelle aktionæroverenskomster og lignende. Hvis pantet omfatter forsikringspolice, er pantsætter pligtig til på anfordring at forevise Danske Andelskassers Bank A/S behørig kvittering for præmiens rettidige betaling. Såfremt Danske Andelskassers Bank A/S vælger at søge sig fyldestgjort i policens tilbagekøbsværdi, skal Danske Andelskassers Bank A/S være berettiget hertil uden at afvente det i forsikringsaftaleloven fastsatte varsel. Særlige bestemmelser om kaution Anvendelse af indbetalinger Indbetaling fra kautionister anvendes først til dækning af renter, provision og omkostninger og dernæst til nedbringelse af den i øvrigt sikrede gæld. Hvis lånet/kreditten kun er delvis sikret ved kaution, anvendes indbetalinger fra jer først til nedbringelse af den usikrede del af gælden. Realisation og regres Danske Andelskassers Bank A/S forbeholder sig ret til at realisere de sikkerheder, der er stillet af jer eller tredjemand og afskrive provenuet efter Danske Andelskassers Bank A/Ss frie valg. Kautionisten har således ingen regresret i sådanne sikkerheder. Det betyder blandt andet: - at Danske Andelskassers Bank A/S uden kautionistens tilladelse kan frigive andre sikkerheder for den kautionssikrede forpligtelse - at Danske Andelskassers Bank A/S kan anvende pant, der tillige tjener til sikkerhed for andre fordringer end den kautionssikrede til forlods fyldestgørelse af sådanne fordringer. Tvangsfuldbyrdelse Hvis kautionen tjener til sikkerhed for lån, kan lånedokumentet med kautionserklæring tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse hos kautionisten i henhold til retsplejelovens 478, stk. 1, nr. 5. Særlige bestemmelser om pant 1. Forringelse af pant Hvis pantets værdi forringes væsentligt, kan Danske Andelskassers Bank A/S stille krav om, at I enten ekstraordinært nedbringer gælden/maksimum på kreditten eller, at I stiller yderligere sikkerhed, der modsvarer den skete forringelse. I modsat fald kan Danske Andelskassers Bank A/S betragte lånet/kreditten som misligholdt. Hvis Danske Andelskassers Bank A/S har pant i ejerbolig, vil Danske Andelskassers Bank A/S dog ikke ved forringelse af ejendomsværdien stille krav om ekstraordinær nedbringelse eller yderligere sikkerhed, medmindre forringelsen skyldes vanrøgt. Danske Andelskassers Bank A/S har ingen pligt til forlods at søge dækning i det stillede pant, ligesom Danske Andelskassers Bank A/S har valgfrihed med hensyn til anvendelsen i forhold til jeres samlede engagement. 3. Udgifter angående pantet Danske Andelskassers Bank A/S kan forlange betaling af gebyr for pantsatte effekter. Danske Andelskassers Bank A/S kan også forlange betaling af pengeinstituttets udgifter til at varetage sine interesser som panthaver, herunder eventuelle udgifter til betaling af forsikringspræmie, besigtigelse af det pantsatte, udgifter til juridisk bistand m.v. 4. Afkast af pantet Under pantsætningen er indbefattet renter og udbytte af enhver art af det pantsatte, derunder bonus på livsforsikringspolicer, ved aktier eventuelle friaktier og tegningsrettigheder, lejeindtægter og lignende. Danske Andelskassers Bank A/S er berettiget, men ikke forpligtet (heller ikke i forhold til kautionister), til at oppebære renter og udbytte til betaling af afdrag, renter og omkostninger. 5. Meddelelser Alle meddelelser, som pantsætter modtager vedrørende de pantsatte effekter, har denne pligt til omgående at tilstille Danske Andelskassers 6. Udtrækning af obligationer Hvis pantsatte obligationer udtrækkes, og der købes andre i stedet for de udtrukne, er Danske Andelskassers Bank A/S bemyndiget til over for Værdipapircentralen at begære registrering af panteret over disse. 7. Tvangsfuldbyrdelse Eventuel realisation af panterettigheder sker efter forudgående varsel til pantsætter ved tvangsauktion eller på anden måde, som Danske Andelskassers Bank A/S skønner hensigtsmæssig, herunder realisation ved Danske Andelskassers Bank A/Ss egen foranstaltning. Inden Danske Andelskassers Bank A/S sælger effekterne, sendes et anbefalet brev, hvor pantsætter med en uges varsel opfordres til at opfylde Danske Andelskassers Bank A/Ss krav.

7 Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for Det gælder dog ikke, hvis omgåendesalg er nødvendigt for at undgå eller begrænse et tab. Særlige fælles bestemmelser for kaution og pant Henstand Danske Andelskassers Bank A/S kan uden tilladelse fra kautionist eller tredjemand, der har stillet sikkerhed, give jer henstand med betaling af afdrag, renter, provision og eventuelle omkostninger, dog med respekt af Lov om finansiel virksomhed 47 og 48. Sikkerhedsstillelsens omfang Pant samt kaution tjener til sikkerhed for betaling af kapital, renter, provision, sagsomkostningerog andre udgifter, som er afholdt i forbindelse med inddrivelse af skylden i henhold til nærværende aftale. Pantet tjener tillige til sikkerhed for enhver anden forpligtelse, som I nu eller senere måtte få over for Danske Andelskassers Bank A/S, herunder dets filialer. Omstødelse Hvis der i forbindelse med jeres konkurs m.v., jævnfør konkurslovens kapitel 8, sker omstødelse af supplerende sikkerhedsstillelse, der er anvendt til hel eller delvis indfrielse af den kautionssikrede fordring, opretholdes kautionsforpligtelsen. Det samme er gældende, hvis en betaling fra jer omstødes. Ved pantsætning er pantsætter forpligtet til at genetablere Danske Andelskassers Bank A/Ss panteret, uanset om Danske Andelskassers Bank A/S har frigivet pantet i forbindelse med omstødelige indbetalinger. Værneting og lovvalg Enhver tvist mellem jer og Danske Andelskassers Bank A/S skal afgøres efter dansk ret og med værneting ved byretten i den kreds, hvor Danske Andelskassers Bank A/S eller dets kontoførende filial er beliggende, medmindre andet fremgår af ufravigelige regler. Slutafregningsbestemmelse 1. Slutafregningsgrunde Danske Andelskassers Bank A/S kan kræve slutafregning ved netting i tilfælde af misligholdelse, jf. "Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for ", pkt. 9 (Misligholdelse og andre forfaldsgrunde). 2. Mellemværender, som kan udlignes ved netting Slutafregning kan foretages i enhver nuværende og fremtidig forpligtelse (jf. imidlertid pkt. 3) mellem kunden og Danske Andelskassers Bank A/S, som giver ret til: * kontant afregning, herunder indeståender på konti, rettigheder erhvervet ved transport fra tredjemand og fordringer erhvervet ved checks og veksler. Indestående på konti undtaget fra retsforfølgning indgår ikke i slutafregning. Fordringer i øvrigt indgår i slutafregningen i det omfang, de kan kræves indfriet, herunder som følge af misligholdelse eller anden forfaldsgrund ifølge denne eller andre aftaler Side 7 af 9 * krav på levering af værdipapirer som defineret i værdipapirhandelslovens 2 - blandt andet tilbagelevering af værdipapirer overdraget til Danske Andelskassers Bank A/S som pant eller eje, herunder tilbagelevering af ikke-individualiserede værdipapirer ifølge aftale om finansiel sikkerhedsstillelse. Tilbagelevering af værdipapirer, der alene er lagt til opbevaring i Danske Andelskassers Bank A/S, kan ikke indgå i en slutafregning. 3. Slutafregning efter andre aftaler Krav, som er omfattet af rammeaftaler mellem kunden og Danske Andelskassers Bank A/S om valuta-, rente-, indeks- og værdipapirforretninger, slutafregnes efter disse aftaler. 4. Fælles slutafregning Hvis slutafregning af forpligtelser i følge rammeaftaler eller andre aftaler sker samtidig med slutafregning efter denne bestemmelse, kan saldiene ifølge disse aftaler, hvis Danske Andelskassers Bank A/S ønsker dette, indgå i slutafregningen efter denne aftale, således at der sker en fælles slutafregning. 5. Gennemførelse af slutafregning ved netting Når Danske Andelskassers Bank A/S slutafregner ved netting, opgøres nutidsværdien af Danske Andelskassers Bank A/Ss og låntagers tilgodehavender i danske kroner eller anden aftalt valuta. Danske Andelskassers Bank A/Ss og kundens tilgodehavender udlignes til at udgøre ét nettomellemværende. Tilgodehavender sikret ved aftale om finansiel sikkerhedsstillelse og anden sikkerhedsstillelse nedskrives med provenuet af realiseret sikkerhed. De opgjorte tilgodehavender indgår herefter i slutafregningen. Nutidsværdien af Danske Andelskassers Bank A/Ss tilgodehavender ifølge kreditfaciliteter, eksempelvis lån og kreditter, er den samlede restgæld pr. opgørelsesdagen inklusive tilskrevne ubetalte renter med tillæg af påløbne ikke-tilskrevne renter og omkostninger. I opgørelsen indgår kompensation for kurstab ved førtidig indfrielse og foreløbigt opgjorte krav ifølge forpligtelser, som kun kan opgøres senere, fx garantiforpligtelser. Nutidsværdien af låntagers indestående på konti i Danske Andelskassers Bank A/S er kontienes saldi pr. opgørelsesdagen med tillæg af påløbne ikke- tilskrevne renter. Nutidsværdien af et krav ifølge valuta, rente-, indeks- og værdipapirforretninger samt af et krav på tilbagelevering af værdipapirer stillet til sikkerhed ifølge aftale om finansiel sikkerhedsstillelse er kravets opgjorte markedsværdi pr. opgørelsesdagen inklusive handelsmarginaler og omkostninger. 6. Meddelelse om slutafregning Ved slutafregning fremsender Danske Andelskassers Bank A/S en meddelelse til låntager. Af meddelelsen fremgår tidspunktet for slutafregningen. 7. Efterfølgende regulering Danske Andelskassers Bank A/S kan efterfølgende regulere slutafregningssaldoen med * provenuet fra senere realiseret sikkerhed * endeligt opgjorte krav ifølge forpligtelser, som kun kan opgøres senere, fx garantiforpligtelser * betalinger og sikkerhedsstillelser, som Danske Andelskassers Bank A/S senere modtager i god tro om indledt bobehandling af debitor eller kautionistens bo * krav, som forfalder efterfølgende.

8 Tillæg om betalingstjenester Side 8 af 9 En forudsætning for, at Danske Andelskassers Bank A/S kan gennemføre kundens betalingsordre er, at der er dækning for beløbet på den pågældende konto. Indledning Dette tillæg vedrører kundens rettigheder og forpligtelser ved brug Betalingsordre af Danske Andelskassers Bank A/Ss betalingstjenester. Dette kunne eksempelvis være ved: Kunden kan eksempelvis afgive betalingsordrer på følgende måder: * Kontanter indskudt på en betalingskonto, * Ved personlig henvendelse i Danske Andelskassers Bank A/S * Kontanter hævet fra en betalingskonto, * Gennemførelse af en betalingstransaktion til en betalingskonto, herunder gennemførelse af en kredittransaktion eller en korttransaktion, * Pengeoverførsel. Centralt for dette tillæg er begreberne betalingstransaktion, betalingskonto, arbejdsdag og rentedatoen. Betalingstransaktion Handlinger, der iværksættes af en betaler eller en betalingsmodtager med henblik på at indbetale, overføre eller hæve midler uden hensyn til eventuelle underliggende forpligtelser mellem betaleren og betalingsmodtageren. Betalingskonto En betalingskonto, er en konto oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner. Eksempelvis vil kundens driftskonto være omfattet. Arbejdsdag En arbejdsdag er en dag, hvor betalerens eller betalingsmodtagerens relevante udbyder, der er involveret i gennemførelsen af en betalingstransaktion, holder åbent som påkrævet for gennemførelsen af en betalingstransaktion. Rentedatoen Den dag, hvor en indbetaling, udbetaling eller anden kontobevægelse får virkning for beregning af renter på kundens konto. Særregler om betalingstjenester Udover dette tillæg om betalingstjenester gælder Danske Andelskassers Bank A/Ss særlige vilkår for betalingstjenester. Dette kunne f.eks. være Danske Andelskassers Bank A/Ss Dankortregler eller netbankaftaler. Udførelse af betalingstransaktioner For at Danske Andelskassers Bank A/S kan udføre betalingstransaktioner for kunden, skal kunden oplyse registreringsnr. og kontonr. tilhørende kontoen, hvor beløbet skal trækkes fra. Ved indenlandske overførsler skal kunden oplyse registreringsnr. og kontonr. tilhørende den kontohaver, hvor beløbet skal overføres til. Ved grænseoverskridende betalingstransaktioner skal kunden oplyse IBAN-nr. og Swiftkode. Ved betaling af fælles indbetalingskort skal kunden oplyse FI-kreditornummer. Danske Andelskassers Bank A/S betragter en betalingsordre, der gennemføres i overensstemmelse med den entydige identifikationskode, der er angivet i betalingsordren, som korrekt gennemført. * Via kundens netbank * Via fremsendelse af brev til Danske Andelskassers En betalingsordre anses for modtaget på den arbejdsdag, hvor Danske Andelskassers Bank A/S modtager betalingsordren. En betalingsordre, der modtages tæt på slutningen af en arbejdsdag, ansesfor at være modtaget den følgende arbejdsdagog vil først blive ekspederet den kommende arbejdsdag. Kunden kan få yderligere oplysninger om sidste frist for modtagelse af betalingsordrer, der skal ekspederes samme dag, ved henvendelse i Danske Andelskassers Tilbagekaldelse, afvisning og tilbageførsel af betalingsordrer Når Danske Andelskassers Bank A/S har modtaget kundens betalingsordre, kan den ikke tilbagekaldes. Betalingsordrer, der først skal gennemføres på et senere tidspunkt, kan dog tilbagekaldes senest ved slutningen af arbejdsdagenfør den aftalte dato. Hvis kunden ønsker at tilbagekalde en betalingsordre, kan det ske via kundens webbank eller ved henvendelse til Danske Andelskassers Danske Andelskassers Bank A/S forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr for tilbagekaldelsen. Hvis kundens betalingsordre afvises på grund af faktuelle fejl, vil Danske Andelskassers Bank A/S underrette kunden herom, om begrundelsen for afvisningen og om proceduren for at rette den fejl, som har ført til afvisningen. I den forbindelse forbeholder Danske Andelskassers Bank A/S sig ret til at opkræve et gebyr. Danske Andelskassers Bank A/S forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr ved forsøg på tilbageførsel af midler, hvor kunden har oplyst en forkert entydig identifikationskode. Maksimal gennemførelsestid En betalingsordre vil altid blive hævet fra kundens konto på den betalingsdag, som kunden har aftalt med Danske Andelskassers Bank A/S. Der kan gå op til tre arbejdsdagefra det tidspunkt, hvor et beløb hæves fra kundens betalingskonto, til beløbet indsættes på en konto i betalingsmodtagers pengeinstitut. For papirbaserede betalingstransaktioner kan gennemførelsestiden være op til 4 arbejdsdage. Dette gælder eksempelvis giroindbetalingskort eller blanketter, som kunden udfylder i Danske Andelskassers Bank A/S med henblik på overførsler til udlandet. Det samme vil være tilfældet, hvis kunden pr. brev eller anmoder Danske Andelskassers Bank A/S om at foretage en pengeoverførsel.

9 Side 9 af 9 Overføres der et beløb til kundens betalingskonto er Danske Andelskassers Bank A/S berettiget til at trække eventuelle gebyrer forbundet med overførslen fra det overførte beløb, før beløbet indsættes på kundens konto. Oplysninger om betalingstransaktioner Hvis der i løbet af en måned har været betalinger på kundens betalingskonto, vil oplysninger om betalingerne dagligt blive stillet til rådighed i netbanken. Danske Andelskassers Bank A/S kan tage et gebyr herfor. Oplysninger om vekselkurser På Danske Andelskassers Bank A/Ss hjemmeside vil der være oplysninger om den faktiske vekselkurs eller referencekurs, hvis der finder valutaomveksling sted. Danske Andelskassers Bank A/S kan foretage ændringer i den fastlagte vekselkurs uden varsel. Meddelelse om sådanne ændringer vil blive givet hurtigst mulig. Elektronisk kommunikation Når du har en betalingskonto i Danske Andelskassers Bank A/S, skal du have adgang til at kommunikere elektronisk med Danske Andelskassers Danske Andelskassers Bank A/S stiller dagligt oplysninger om dine betalingstransaktioner til rådighed elektronisk. Danske AndelskassersBank A/S kan også sende andre meddelelser til dig elektronisk. På Danske Andelskassers Bank A/Ss hjemmeside eller ved henvendelse i din filial, kan du få yderligere information om de elektroniske kommunikationsmidler Danske Andelskassers Bank A/S benytter. Hvis du ønsker oplysninger om betalingstransaktioner tilsendt på papir, er dette muligt mod betaling af et gebyr. Kontrol af betalingstransaktioner Kunden har pligt til løbende at kontrollere posteringerne på sin konto. Hvis kunden ved kontrollen opdagertransaktioner, som ikke stemmer overens med sine kvitteringer, eller kunden ikke mener at have foretaget, skal kunden straks henvende sig i Danske Andelskassers Uautoriserede betalingstransaktioner Hvis kunden mener, der er gennemført en eller flere betalinger på kundens betalingskonto, som kunden ikke har godkendt eller foretaget, skal kunden henvende sig til Danske Andelskassers Bank A/S, snarest muligt efter, at kunden er blevet opmærksom på den uautoriserede transaktion. Ved vurdering af, om kunden har henvendt sig rettidigt, vil der blive lagt vægt på kundens pligt til løbende at gennemgå posteringer på sin konto. Under alle omstændigheder skal henvendelse til Danske Andelskassers Bank A/S senest ske 2 måneder efter, at transaktionen er gennemført på kundens konto. Renteberegning og disposition Beregning af rente ved indsættelse på betalingskonto Ved indbetaling af kontantbeløb på kundens betalingskonto er rentedatoen den arbejdsdag, der følger efter modtagelsen af midlerne. Beregning af rente ved træk på betalingskonto Når der trækkes et beløb fra kundens betalingskonto er rentedatoen den arbejdsdag, hvor beløbet trækkes fra kundens konto. Disposition over overførte beløb Umiddelbart efter, at et beløb er indsat på kundens betalingskonto, vil kunden kunne disponere over beløbet. Kunden kan dog ikke disponere over beløbet på en ikke arbejdsdag. Disposition over kontantindbetalinger Ved indbetaling af kontantbeløb på kundens betalingskonto vil beløbet blive stillet til kundens rådighed umiddelbart efter tidspunktet for modtagelsen. Gebyrer Størrelsen af Danske Andelskassers Bank A/Ss eventuelle gebyrer i forbindelse med brug af betalingstjenester fremgår af Danske Andelskassers Bank A/Ss prisliste. Ændringer Danske AndelskassersBank A/S forbeholder sig ret til at ændre dette tillæg samt gebyr i forbindelse med betalingstjenester uden varsel. Kunden vil modtage en besked om ændringer enten skriftligt eller elektronisk. Kunden er selv forpligtet til at meddele eventuelle ændringer i kundens adresse eller adresse til Danske Andelskassers Bank A/S, og kunden bærer selv ansvaret for, at kunden ikke modtager meddelelse om ændringer, hvis kunden ikke har meddelt - eller adresseændring. Opsigelse Ønsker kunden at opsige sine aftaler om brug af betalingstjenester, skal dette ske skriftligt og med 1 måneds varsel. Danske Andelskassers Bank A/S kan med 1 måneds varsel opsige kundens aftaler om betalingstjenester.

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem BankNordik og Dem,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser erhverv

Almindelige forretningsbetingelser erhverv Almindelige forretningsbetingelser Andelskassens almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Gældende fra 1. november 2009 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. for erhvervskunder i

Almindelige forretningsbetingelser. for erhvervskunder i Almindelige forretningsbetingelser for erhvervskunder i Gældende fra september 2012 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser PRIVATKUNDER Gældende fra den 01.01.2010 De almindelige forretningsbetingelser gælder ethvert mellemværende mellem andelskassen og dens kunder, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København

Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem GrønlandsBANKEN og dig, medmindre der udtrykkeligt

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 1. STANDSNING AF RENTETILSKRIVNING Basisbank kan til enhver tid vælge at standse rentetilskrivningen på misligholdte

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Salling Bank A/S og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med HVIDBJERG BANK, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med HVIDBJERG BANK gælder

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Basisbank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Middelfart Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-10-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Middelfart Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 11. februar 2016. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder Gældende fra 1. november 2015 for både eksisterende og nye kunder. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Vestjysk Bank

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for Side 1 af 7 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Swedbank og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Andelskassen Fælleskassen, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Andelskassen Fælleskassen gælder der også

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder der

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Ballings almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 15-02-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Balling, medmindre andet

Læs mere

Oplysninger videregives til offentlige myndigheder i det omfang lovgivningen kræver det, for eksempel oplysninger til skattemyndighederne.

Oplysninger videregives til offentlige myndigheder i det omfang lovgivningen kræver det, for eksempel oplysninger til skattemyndighederne. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE og Dem, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Den lille Bikubes almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Gældende fra 1. november 2009 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Fanø Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Fanø Sparekasse

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Den Jyske Sparekasse og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Den Jyske Sparekasse og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån - erhverv

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån - erhverv Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån - erhverv Gældende fra 10. oktober 2012 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån gælder for ethvert mellemværende

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser er det juridiske grundlag for det daglige forhold mellem Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, herefter kaldet Merkur,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem BankNordik og

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem BankNordik og

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Ballings almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder Side 1 af 8 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Swedbank og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder (ikke forbrugere)

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder (ikke forbrugere) Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder (ikke forbrugere) Gælder fra juni 2012 for både eksisterende og nye kunder De almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Fyn af 1846 A/S's almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Pr. 18. november 2014 ændres de "Almindelige forretningsbetingelser " og "Tillæg om betalingstjenester ". Senest fra 1.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Nørre Nebel Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Nørre

Læs mere

MIDDELFART SPAREKASSEs almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder

MIDDELFART SPAREKASSEs almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder 27-06-2011 MIDDELFART SPAREKASSEs almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder OVERBLIK De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende

Læs mere

Almindelige forretnings- og lånebetingelser

Almindelige forretnings- og lånebetingelser Almindelige forretnings- og lånebetingelser Forbrugere De almindelige forretnings- og lånebetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem FS Finans IV og dens kunder, medmindre parterne udtrykkeligt

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Dragsholm

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Thys almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem GrønlandsBANKEN og dig, medmindre der udtrykkeligt er

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank Gældende pr. 1. juni 2015 De almindelige forretningsbetingelser gælder i alle forhold mellem Nykredit Bank og dens privatkunder, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Den lille Bikubes almindelige forretningsbetingelser - forbrugere Gældende fra 1. november 2009 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Privatkunder i Nykredit Bank

Privatkunder i Nykredit Bank Almindelige forretningsbetingelser for Gældende pr. 1. august 2015 Privatkunder i Nykredit Bank 0815 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 København R5008 Propellant.dk De almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Lån & Spar Bank A/S's almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Lån & Spar Bank A/S, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretnings- og lånebetingelser

Almindelige forretnings- og lånebetingelser Almindelige forretnings- og lånebetingelser Erhvervsdrivende De almindelige forretnings- og lånebetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem og dens kunder, medmindre parterne udtrykkeligt har aftalt

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Fyn A /S's almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Fyn A/S, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser for erhverv er gældende fra den 1. november 2009 og kan ændres af banken med 1 måneds varsel ved annoncering i dagspressen.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015 FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med pengeinstituttet, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med pengeinstituttet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Den Jyske Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr. 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk 1. Om forretningsbetingelserne Bankens

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Rønde Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Rønde Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder Gældende fra 1. juni 2015 w w w. dro n s p ar. d k Dronninglund Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Gældende fra den 2. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sønderhå - Hørsted Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sønderhå - Hørsted Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-10-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank 1. Om forretningsbetingelserne Coop Banks almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem dig og banken, medmindre der udtrykkeligt er aftalt

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr.: 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk Bankens almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Vendsyssels almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Vendsyssel, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. for privatkunder i

Almindelige forretningsbetingelser. for privatkunder i Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Gældende fra september 2012 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Djursland, medmindre andet

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr. 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk 1. Om forretningsbetingelserne Bankens

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr. 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk 1. Om forretningsbetingelserne Bankens

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Lån & Spar Banks almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Lån & Spar Bank, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Frøs Herreds Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Frøs

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser i Betri Banki P/F

Almindelige forretningsbetingelser i Betri Banki P/F Gælder fra 22. juli 2010 for både eksisterende og nye kunder Almindelige forretningsbetingelser i Velkommen í Betri Banka. De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank 1. Om forretningsbetingelserne Coop Banks almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem dig og banken, medmindre der udtrykkeligt er aftalt

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Gældende pr. 1. juni 2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Gældende pr. 1. juni 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder der også specifikke aftaler, f.eks. aftale om værdipapirhandel,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Nørre Nebel Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Nørre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Fanø Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Fanø Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Thys almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Thy, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Den lille Bikubes almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Den lille Bikube,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser privatkunder Almindelige forretningsbetingelser privatkunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr.: 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk Bankens almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sønderhå - Hørsted Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Dragsholm Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Den Jyske Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Den Jyske Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Dragsholm

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger:

Danske Andelskassers Bank A/S kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger: De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem Danske Andelskassers Bank A/S og kunden, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale, udlånsaftale

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Middelfart Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Middelfart Sparekasse, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Bredebros almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Bredebro, medmindre andet

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Fyn af 1846 1846 A/S's almindelige forretningsbetingelser - forbrugere Pr. 18. november 2014 ændres de "Almindelige forretningsbetingelser " og "Tillæg om betalingstjenester ". Senest fra 1.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Ballings almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Balling, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for Side 1 af 8 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Swedbank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Vendsyssels almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Vendsyssel, medmindre

Læs mere

Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere

Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Djursland, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og Jer, medmindre

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser - Erhverv

Almindelige Forretningsbetingelser - Erhverv 1. Om forretningsbetingelserne Disse Almindelige Forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem PFA Bank (Banken) og dens kunder (forbrugere), medmindre andet er udtrykkeligt aftalt mellem

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbruger

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbruger De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Salling Bank A/S og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Vendsyssels almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Gældende fra 1. november 2009 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere