Økonomi og finansiering Baseret på talmateriale fra Capacent

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomi og finansiering Baseret på talmateriale fra Capacent"

Transkript

1 Dragør Kommune, Økonomi- og Planudvalget 13. december 2007 Oversigtsbilag til Reformpakken ændring i skolestruktur Struktur Nuværende struktur alle skoler er faseinddelte St. Magleby Skole 2 spor klassetrin ca. 460 elever Nordstrandskolen 2 spor klassetrin ca. 490 elever Dragør Skole 2 spor klassetrin ca. 430 elever Skolen ved Vierdiget 2 spor klassetrin ca. 400 elever Forslag til ny skolestruktur alle skoler er faseinddelte St. Magleby Skole 2 spor klassetrin ca. 460 elever Nordstrandskolen 3 spor klassetrin ca. 700 elever Ny skole, Engvej 3 spor klassetrin ca. 620 elever Alle elevtal er skoleåret Eleverne fra Skolen ved Vierdiget overføres til ny skole på Engvej. Eleverne fra Dragør Skole overføres til ny skole på Engvej og til Nordstrandskolen. Skoledistriktsgrænserne nytegnes. Økonomi og finansiering Baseret på talmateriale fra Capacent Anlæg: Byggepris, volumenstudie ( kr/m2) Reetablering af nuv. aktiviteter på Engvej Finansiering: Salg Vierdiget og Dragør Salg, Engvej Mellemfinansiering: Forrentning Deponering OPP Muligheden for OPP undersøges Placering Volumenstudiet angiver, at der på Engvejsarealet kan placeres en 3-sporet skole m. SFO 7472 m 2 svarende til ca. 12 m 2 /elev (nuv. elevtal) hal idrætsanlæg / fodboldbane parkeringsareal samt rækkehuse (8) og ældreboliger (20) som randbebyggelse. På nuværende tidspunkt indgår tandklinik, legestue og spejderhytte ikke. Videre proces (ikke udtømmende) Politisk Skolemæssigt Teknisk m.v. Principbeslutning Politisk styregruppe Validering, økonomi og finansiering Høring jf. skolestyrelsesvedtægten Social, Børn, Kulturudvalget KB-seminar om pædagogik, skolebyggeri og boligudvikling Planbeslutning Nedlægningsbeslutning m. høring Arbejdsgruppe/byggeudva lg Vi/Dr Arbejdsgruppe/byggeudva lg No/Dr Sammenlægningsudvalg Vi/Dr Sammenlægningsudvalg Dr/No Ændring af alle skoledistriktsgrænser Elev- og lærerflytninger Byggeprogram Engvej Ny/revideret helhedsplan No Tidsplan Omkring 3½ år fra principbeslutning til afslutning af byggeperiode

2 Dragør Kommune, Økonomi- og Planudvalget 13. december 2007 Oversigtsbilag til Reformpakken ændring i skolestruktur

3 Dragør Kommune - Undervisning og Fritid Side nr. 1 Anbefaling Sammenfattende anbefales det, at der ved etablering af en ændret skolestruktur, jf. bilag 9.2 fra budgetseminaret, medtænkes: Tidssvarende fysiske læringsmiljøer Faseinddeling Mulighed for holddannelse fleksible lokaler og arealer Godt undervisningsmiljø Fleksibel anvendelse af it Naturfagsundervisning Fællesrum med scene Faglokaler Pædagogisk center Kantine Hal og idrætsanlæg Baggrund Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 11. oktober 2007, at Udarbejde et beslutningsgrundlag til realisering af Reformpakken (skolestruktur) Fremlægge en bevillingssag for resterende renovering af St. Magleby Skole Udarbejde nyt renoverings- og moderniseringsforslag for Nordstrandskolen I bilag 9.2 til budgetseminaret er skolestrukturen overordnet beskrevet som en ny 3-sporet skole på Engvej ombygning af Nordstrandskolen til 3 spor fastholdelse af St. Magleby skole som 2-sporet idet Dragør Skoles areal og Skolen ved Vierdigets areal udvikles til andet formål. Dette notat indeholder en række betragtninger, der vil kunne kvalificere den videre debat om implementeringen af Reformpakkens skolespor. Betragtningerne stammer fra de seneste års arbejde med skolepolitiske mål, skolernes resultataftaler, skolernes synspunkter i forbindelse med tidligere udarbejdede helhedsplaner for skolerenoveringer m.v. samt synspunkter m.v. i forbindelse med borgermødet den 6. december 2006.

4 Dragør Kommune - Undervisning og Fritid Side nr. 2 Skolepolitiske mål Kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt følgende skolepolitiske mål for : I Dragør Kommune er det et mål: at være et skolevæsen i udvikling at udvikle læring for eleverne på et højt fagligt niveau at have tidssvarende fysiske læringsmiljøer at have et aktivt og gensidigt forpligtende forældresamarbejde at ledelse og medarbejdere udvikles fagligt og personligt at skolerne har et tydeligt lokalt præg i det store fællesskab De skolepolitiske mål følges af udviklings- og kvalitetsmål, der bl.a. afrapporteres i resultataftalerne. For perioden er de skolepolitiske mål uddybet med følgende udviklings- og kvalitetsmål: I Dragør Kommune er det et mål at være et skolevæsen i udvikling Videreudvikle den faseopdelte skole hen mod selvstyrende lærerteam Skabe en rummelig skole med en differentieret og inkluderende undervisning Løbende at kompetenceudvikle skolen til en uddannelses- og dannelsesinstitution Fastlægge og implementere en evalueringskultur I Dragør Kommune er det et mål at udvikle læring for eleverne på et højt fagligt niveau Styrke elevernes forudsætninger for at tage medansvar for undervisningen Styrke elevernes faglige viden og sociale kompetencer Brug af evalueringsværktøjer i den daglige undervisning Styrke it- og mediekompetencerne hos eleverne og lærerne I Dragør Kommune er det et mål at have tidssvarende fysiske læringsmiljøer Inddrage den pædagogiske udvikling i skolens udformning Indretningen af skolen i overensstemmelse med skolens fasestruktur De fysiske læringsmiljøer skal kunne anvendes til fleksible holdstørrelser Indretningen skal bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne Fleksible muligheder for anvendelse af it Fremme den naturfaglige undervisning I Dragør Kommune er det et mål at have et aktivt og gensidigt forpligtende forældresamarbejde Skolebestyrelsen inddrages i udarbejdelse og gennemførelse af skolens resultatkontrakt Forældrene inddrages i gensidigt forpligtende samarbejde om klassens og skolens virke

5 Dragør Kommune - Undervisning og Fritid Side nr. 3 Skabe mulighed for aktive forældre, der støtter initiativer vedrørende skolen I Dragør Kommune er det et mål, at ledelse og medarbejdere udvikles fagligt og personligt Styrke lærernes faglige kompetence gennem uddannelse Styrke lærernes didaktiske kompetencer Lærerne udvikles fagligt og personligt gennem medinddragelse i udvikling af skolen Styrke ledelsesteamets faglige kompetence gennem uddannelse Lederkompetencer til brug i egen organisation og i det kommunale fællesskab fremmes Det tekniske og administrative personale udvikles fagligt og personligt gennem uddannelse Der iværksættes konkrete tiltag for at sikre et godt arbejdsmiljø for alle medarbejdere I Dragør Kommune er det et mål, at skolerne har et tydeligt lokalt præg i det store fællesskab De fire skoler skal virke som lokalt forankrede skoler i lokalsamfundet De fire skoler er både aktører i egen organisation og i det kommunale fællesskab De fire lokale netværk videreudvikles både i et medarbejder- og ledelsesperspektiv Samarbejdet med musikskolen, ungdomsskolen, foreningslivet og øvrige kulturelle institutioner videreudvikles Der skabes samarbejde med Tårnby kommune på ligeværdigt grundlag på områder af fælles interesse. MED-udvalget inddrages ved udvidelse af samarbejdsfelterne Helhedsplaner I de seneste år er der udarbejdet helhedsplaner for de 4 skoler i forbindelse med planlægning og gennemførelse af renoveringsarbejder på skolerne. Generelt har det været ønsket i størst mulig udstrækning at ombygge indenfor de eksisterende bygningsmæssige rammer, idet der herved kunne ske en sammenkædning af ombygning, renovering og vedligeholdelse. For hver af de 4 skoler er der udarbejdet omfattende helhedsplaner, der for 3 skolers vedkommende (St. Magleby Skole, Dragør Skole og Skolen ved Vierdiget) er politisk godkendt; for Nordstrandskolen foreligger en helhedsplan i skitseform. Det vil derfor være naturligt, at en række af de ideer, der er indeholdt i helhedsplanerne, vil kunne videreføres i nyt skolebyggeri. St. Magleby Skole Helhedsplanen understøtter skolens faglighed og faseopdeling. Helhedsplanen er båret af et ønske om det fleksible undervisningslokale, idet fremtidens skole vil være præget af holdundervisning og flere aktiviteter i samme klasse på samme tid. Helhedsplanen indeholder derfor både flere fællesrum og en mere fleksibel indretning af enkelte klasserum, så en stor del af holdundervisningen kan foregå indenfor samme klasserum.

6 Dragør Kommune - Undervisning og Fritid Side nr. 4 Dragør Skole Helhedsplanen understøtter skolens faglighed og faseopdeling. Helhedsplanen skal understøtte en undervisning med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger, holddeling og undervisning på tværs af klasserne. Helhedsplanen foreslår, at gangarealer inddrages og - for en række klasserums vedkommende erstattes de faste vægge af foldevægge for at opnå fleksibilitet. Helhedsplanen prioriterer følgende funktioner: pædagogisk center (skolebibliotek) naturvidenskabligt område musik Skolen ved Vierdiget Helhedsplanen understøtter skolens faseopdeling, mulighed for holddannelse og en fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen. Helhedsplanen indeholder omorganisering og udbygning af skolens faglokaler ikke mindst naturfagslokalerne samt etablering af fælleslokaler i forbindelse med hvert hjemklasseområde ; dette sker primært ved inddragelse af arealer, der aktuelt anvendes til gange m.v. Nordstrandskolen Skitsen til helhedsplanen understøtter skolens faseopdeling ved etablering af læringsmiljøer, der er relateret til de enkelte aldersgrupper. For de ældste elevers vedkommende er der taget særligt hensyn til kommunens 10.-klasser omkring opbygning af attraktivt studiemiljø. Der arbejdes endvidere med grupperum i hjemområderne på bekostning af klasserummenes størrelse og inddragelse af gangarealer til undervisningsformål. Skolens faglokaler nytænkes. Borgermøde 2006 I forbindelse med borgermødet i december 2006 havde en særlig gruppe arbejdet med et skitseprojekt til en 4-sporet skole på Engvej. Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger er her gengivet opsummerende: Ved en bygning af en ny skole bør det indgå, at: den bygges og indrettes til den faseopdelte skole og fremmer holddelt undervisning den indrettes fleksibelt og med moderne fagområder at der i projektet indgår faciliteter som kantine, IT- netværk, scene, storrum m.m der skal investeres i mødelokaler, it-arbejdspladser m.m. det medtænkes i byggeriets udformning, organisering og placering, at der sikres trygge aldersrelaterede rammer for alle elever der skabes plads til at alle elever og lærere kan samles på en gang der i projektet sikres de nødvendige faciliteter til naturvidenskablige fag, praktisk-musiske fag og ikke mindst idræt

7 Dragør Kommune - Undervisning og Fritid Side nr. 5 Bemærkninger fra Fælles Skoleråd, 26. november 2007 Fælles Skoleråd anbefaler, at der træffes principbeslutning om skolestrukturen. Fælles Skoleråd ønsker, at der herefter nedsættes de nødvendige arbejdsgrupper Fælles Skoleråd indgår gerne i dette arbejde. Bemærkninger fra skolelederne, 4. december 2007 Skoleledergruppen ønsker: at der træffes principbeslutning inddragelse i det videre arbejde at der går kort tid mellem principbeslutning og endelig beslutning Bemærkninger fra MED-udvalget på skoleområdet, 5. december 2007 MED-udvalget ønsker hurtigt afklaring på strukturspørgsmålet gerne med fire 2-sporede skoler. MED-udvalget på skoleområdet konstaterer, at kommunen rummer 4 velfungerende skoler, hvoraf nogle har stort behov for renovering efter allerede udarbejdede helhedsplaner.

8 Dragør Kommune Økonomi Side nr. 1 Økonomi- og finansieringsnotat Projektoplæg: En 3 sporet skole på Engvej Et 3. spor på Nordstrandskolen Salg til boligudvikling: Dragør Skole og Skolen ved Vierdiget Inddragelse af tennisanlæg og Hvidtjørnen til skole- og boligudvikling. Aktivitet Indtægter Mio. kr Salg af Skolen ved Vierdiget 117 ejerboliger, B% 45, 2-3 etager 144,3 Dragør Skole inkl. Den røde skole Nuværende B% er 110 Boligudvikling som Capacent, dvs. uden ældreboliger. Tennisanlæg Areal 9000 m². Værdi 39,5 mio. kr. (32,4-47,3 mio.) med B% m² anvendes til skole og m² anvendes til boliger. Værdi ved B% 45 er ca. 25,9 mio. kr. Boligudvikling Hvidtjørnen Hele arealet sælges med pligt til at friholde grønt areal svarende til legeplads. Byggeintensitet som de nuværende gårdhuse. Værdi ved B% 45 er ca. 26,9 mio. kr. Salgspris antages til 65 % lig 17,5 mio. Ny skole på Engvej 3-sporet skole med SFO jf. designsystems volumenstudie 7472 m² svarende til 12 m²/elev Forvaltningens anslåede anlægspris kr./m² Nordstrandskolen udbygning til 3 spor Skolen tilføres ca. 225 elever (klassekvotient 22,5), elevtal i alt 715. Anlægspris kr./m². Model 1: 10 m² pr. elev: m² lig byggepris på 56,3 mio. kr. Model 2: 12 m² pr. elev: m² lig byggepris på 67,5 mio. kr. 3 normalklasselokaler fra tidligere specialklasserække modregnes. Derfor investeringsbehov (7/10) af ovenstående: Model 1: 39,4 mio. Model 2: 47,3 mio. 33, ,5 Dato : 6. december 2007 Navn : MP/ML Filnavn : Udgifter Mio. kr. Reetablering af tennisanlæg 7½ bane og 1 klubhus på 119 m² og 63 m² overdækket terrasse 7 Tandpleje, dagplejens legestue og spejderhytte Udgifter til reetablering er ikke skønnet? Renteudgifter ,4 Investering i alt 221,3 197,9 204,2 31,5 eller 37,8 Primær kilde: Capacent. Det understreges, at der er tale om et overslag baseret på skøn. Såvel byggeprisen som indtægter baseret på salg af ejendomme er behæftet med væsentlig usikkerhed. Der er altså ikke tale om et

9 Dragør Kommune Økonomi Side nr. 2 Økonomi- og finansieringsnotat Dato : 6. december 2007 Navn : MP/ML Filnavn : budget. Tallene bør alene benyttes til et politisk strategivalg med henblik på videre planlægning og projektering. Mellemfinansiering Idet skoleudvikling kommer før boligudvikling, kræver projektet optagelse af midlertidige lån. Kommunens mulighed for optagelse af midlertidige lån kræver godkendelse af Ministeriet. Forespurgt, har Indenrigsministeriet oktober 2007 oplyst, at Dragør med stor sandsynlighed vil opnå en sådan tilladelse for en midlertidig låneperiode op til tre år. Såfremt Dragør får tilladelse til optagelse af et midlertidigt lån, bliver det ikke aktuelt med deponering. Det midlertidige lån optages som et byggelån, hvor udbetalingerne sker i takt med byggeriets fremdrift. Med den foreliggende projektplan forventes det, at byggelånet løber fra år 2 til år 4 evt. år 5. Låneperioden overstiger dermed ikke tre år. Beregningen af renteudgifter på 10 mio. kr. er baseret på følgende: Optagelse af et byggelån på 150 mio. kr. udbetalt med 5 % i projektår 2, 10 % i projektår 3 og 85 % i projektår 4. Det forudsættes desuden, at indtægter fra salg af ejendomme er til rådighed til indfrielse af lånet i projektår 5. Øvrige bemærkninger Der er umiddelbart følgende kommentarer til modellerne, som kan være relevante ved et politisk strategivalg: Anlægspris på kr./ m² er en såkaldt entreprenørpris. Det vil sige eksklusiv byggemodning, udenomsarealer, infrastruktur, inventar, IT m.m. Al nybyggeri (Vierdiget, tennisanlægget og Hvidtjørnen) er sat til en bebyggelsesprocent på 45. I byggeintensitet svarer det til Engparkens etagehuse. Det er politisk forudsat, at Hvidtjørnen bygges i en intensitet svarende til de omkringliggende gårdhuse. I et videre forløb bør boligtype og byggeintensitet vurderes nærmere i forhold til dels den fysiske planlægning dels den aktuelle udvikling i boligmarkedet. Brugen af den tidligere specialklasserækkes lokaler som en del af det tredje spor på Nordstrandskolen er ikke baseret på en skolefaglig vurdering. En skole på Engvej indebærer, at trafikmønsteret ændres, hvorfor investeringer i skolevej kan blive nødvendigt. Der er ikke taget højde herfor. Skønnet for reetablering af tennisanlægget forudsætter en placering i umiddelbar nærhed til eksisterende infrastruktur, idet der ikke er afsat midler til infrastruktur eller forsyning. Udgifter til reetablering af tandklinik, dagplejens legestue og spejdehytten indgår ikke i de aktuelle beregninger.

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 15-01-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten Lomholt Morten Normann

Læs mere

Børne- og uddannelsesudvalgets

Børne- og uddannelsesudvalgets Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Version 2 BU møde den 9/12 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen...

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens I Sønderborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitet og Indhold... 4 Overbygningsskoler med to til tre spor... 5 Inklusion fokus på sociale relationer...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notatet er emneopdelt og struktureret i henhold til høringsmaterialet. Høringssvar der indeholder bemærkninger til

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013

Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013 0 Indhold Baggrund og resumé... 2 Lovgrundlag, anbefalinger og vejledninger... 3 Børn og ungetandpleje... 3 Sundhedsstyrelsens anbefalinger - færre og større klinikker... 3 Tandplejens struktur og organisering...

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsordenen...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Resumé af møde mellem

Læs mere

Skoleudviklingsplan 2012

Skoleudviklingsplan 2012 Fjerritslev Skole Skoleudviklingsplan 2012 Februar 2012 Elo Nielsen Skoleleder 1 Indholdsfortegnelse: Fjerritslev skole - faktuelt s.3 Indledning - Det formelle grundlag for arbejdet. s. 4 Baggrund for

Læs mere

Høringsmateriale vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud i Lejre Kommune

Høringsmateriale vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 3. juni 2015 J.nr.: 2014/2520 Høringsmateriale vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud i Lejre Kommune

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Kvalitetsrapport. for Holbergskolen

Kvalitetsrapport. for Holbergskolen Kvalitetsrapport for Holbergskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2007 1 Indhold INDHOLD... 2 INDLEDNING... 3 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 3 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere