Spørgsmål og Svar om Garantiformuen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og Svar om Garantiformuen"

Transkript

1 Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Institutter Hvor lang er behandlingstiden for anmodninger om udbetaling af dækning fra Garantiformuen? Tilskrives der renter for indskud dækket af Garantiformuen i perioden fra mit institut gik konkurs og frem til Garantiformuens udbetaling? Hvor kan jeg se, hvilke institutter der er dækket af Garantiformuen? Hvordan er indskud i danske filialer af udenlandske banker dækket? I tilfælde af et instituts rekonstruktionsbehandling eller konkurs, skal Garantiformuen senest 5 arbejdsdage efter rekonstruktionsbehandlingens eller konkursens indtræden sende en oversigt over det samlede mellemværende med instituttet til den enkelte indskyder med henblik på at kunne foretage udbetaling til indskyderne inden 7 arbejdsdage. Der tilskrives/betales ikke renter for indskud i pengeinstitutter, som er dækket af Garantiformuen, for den periode, der går fra rekonstruktionsbehandlingens eller konkursens indtræden til Garantiformuens udbetaling. Endnu ikke tilskrevne renter dækkes frem til konkurs eller rekonstruktionsbehandlingens indtræden, hvis indskud + renter ligger indenfor dækningsgrænsen på EUR De institutter, der har en dansk tilladelse som pengeinstitut, realkreditinstitut, fondsmæglerselskab samt investeringsforretningsselskab og forvaltere af alternative investeringsfonde, er automatisk tilsluttet Garantiformuen. På Finanstilsynets hjemmeside, under fanen Tal & Fakta, herefter under fanen Virksomheder under tilsyn er det muligt at søge efter virksomheder, der er under tilsyn og dermed tilsluttet Garantiformuen. Filialer af pengeinstitutter med hjemland i andre EU-lande er dækket af den indskydergarantiordning, der gælder i pengeinstituttets hjemland. Hvis den danske garantiordning giver en højere dækning end garantiordningen i det pågældende land, kan filialen tilslutte sig den danske indskydergarantiordnings gunstigere dækning som supplement til dækningen i instituttets hjemland.

2 På Garantiformuens hjemmeside, kan du se hvilke filialer, der har tilsluttet sig den danske indskydergarantiordning som supplement til instituttets hjemlandsordning. Udbetaling fra udenlandske garantiordninger vil ske via Garantiformuen. For nærmere oplysninger om den konkrete dækning i filialer af udenlandske banker, henvises til det enkelte institut. Fondens dækning Dækning af indskud Garantiformuens dækker op til et beløb svarende til EUR Dækningen opgøres efter fradrag af indskyders forfaldne forpligtelser over for instituttet. Visse særlige indskud har dog en højere dækning. Hvordan er indskud på en fælleskonto dækket? Hvordan er pensionskonti dækket? Dækningen for de enkelte ejere svarer til ejerandelen. Hvis flere navne/cprnr. er registreret som ejere af kontoen, vil dækningen gælde for hvert navn/cpr-nr. Indskud på pensionskonti oprettet i henhold til lov er fuldt dækket af Garantiformuen. Det gælder, både når pensionsmidlerne står som et kontant indskud, og hvis de indskudte midler er placeret i en pensionspuljeordning, der administreres af banken. Den fulde dækning betyder, at dækningen er uden beløbsbegrænsning og uden fradrag for forfaldne forpligtelser over for instituttet. Har pensionsopspareren derimod selv placeret hele eller dele af sine pensionsmidler i værdipapirer, vil pensionsopspareren få udleveret sine værdipapirer uden om konkursboet, idet pensionsopspareren er separatist. I det tilfælde, at instituttet ikke kan udlevere papirerne, dækker Garantiformuen som led i investorgarantiordningen et tab med op til EUR Det kan eksempelvis være den situation, hvor instituttet har begået fejl vedrørende registrering af ejerskab eller ved svigagtige handlinger begået af instituttet. Tab herudover skal anmeldes som et krav mod konkursboet. Dækker Garantiformuen også pensioner, der administreres af arbejdsgiver? Den fulde dækning for pensionskonti, der er oprettet i henhold til lov, gælder uanset om pensionsordningen er tegnet i privat regi eller som led i en arbejdsgiverordning.

3 Påvirker den fulde dækning af pensionskonti dækningen af et almindeligt indskud i pengeinstituttet? Hvis en indskyder både har en pensionskonto oprettet i henhold til lov og et navnenoteret indskud i samme institut, er indskyderen fuldt ud dækket for så vidt angår pensionsopsparingen. Herudover er indskyder dækket af de almindelige regler for de øvrige indskud, som indskyder måtte have i instituttet. Er der forskel på dækningen af midlerne i pensionsordninger alt efter om de står kontant på en pensionskonto eller er investeret i værdipapirer og lagt i et pensionsdepot i den pågældende bank? Kontante midler på pensionskonti, der er oprettet i henhold til lov, dækkes fuldt ud af indskydergarantiordningen. Tilsvarende gælder, hvis pensionsmidlerne er placeret i værdipapirer som led i en puljeordning. Den fulde dækning gælder, så længe midlerne står på pensionskontoen. Hvis midlerne udbetales og herefter placeres på en almindelig indskudskonto, vil det være dækningen for navnenoterede indskud, der finder anvendelse. I en periode på 6 måneder fra udbetaling fra en pensionskonto, der har været fuldt dækket, gælder der en særlig dækning på EUR I det omfang en indskyder selv placerer sine pensionsmidler i værdipapirer, vil de pågældende værdipapirer ikke være omfattet af den fulde dækning, men derimod af en dækning på op til et beløb svarende til EUR i den situation, hvor instituttet ikke kan udlevere værdipapirerne. Det kan eksempelvis være den situation, hvor instituttet har begået fejl vedrørende registrering af ejerskab eller ved svigagtige handlinger begået af instituttet. Udgangspunktet er dog, at investor skal have sine værdipapirer udleveret uden om konkursboet. Særligt dækkede indskud Har kursen på EUR betydning for dækningen fra Garantiformuen? Hvilke indskud er særligt dækket? Dækningen i DKK er påvirket af kursen på EUR. Visse indskud med særlige sociale formål i henhold til lov samt visse forsikrings- og erstatningsydelser har en højere dækning i en periode på 6 måneder fra indsættelsen af indskuddet. Disse særligt dækkede indskud er oplistet i bilag 1 til dette skema. De særlige indskud er dækket med op til EUR pr. indskud. Indskydere kan have flere særligt dækkede indskud.

4 Ændringer i dækningen pr. 1. juni 2015 Hvad betyder de nye regler for indskud, der var fuldt dækket efter de gamle regler om Indskydergarantifondens dækning før 1. juni 2015? Skal der fortages fradrag af forpligtelser efter 1. juni 2015? De særligt dækkede indskud påvirker ikke indskyders generelle dækning på EUR i samme institut. Indskud: 1. på børneopsparingskonti i henhold til lov, 2. på boligopsparing i henhold til lov, 3. på uddannelsesopsparingskonti i henhold til lov, 4. på etableringskonti i henhold til lov, 5. der indestår på advokaters klientkonti, 6. der forvaltes i godkendte forvaltningsafdelinger i henhold til værgemålsloven kapitel 5 eller arvelovens 54 og 61, 7. der indestår på en skifteretskonto vedrørende dødsbo under offentligt skifte, og 8. der er deponeret i henhold til deponeringsloven 9. der var deponeret i henhold til i henhold til forudgående købsaftale i en hovedsagelig ikke-erhvervsmæssig bolighandel 10. af provenu af lån med pant i fast ejendom finansieret ved realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer var dækket fuldt ud i henhold til de tidligere regler om Indskydergarantifondens dækning. Indestående beløb, der var dækket efter de tidligere regler om fuld dækning pr. 31. maj 2015, vil opretholde den fulde dækning til indskuddets udbetaling. For indskud af låneprovenu efter nr. 11 til nybyggeri, vil beløbet dog maksimalt være fuldt dækket i 2 år fra indsættelsen af indskuddet. Overgangsreglen betyder, at det alene er indskud, som indestår på disse konti den 31. maj 2015 og forrentning heraf, der er fuldt dækket efter de gamle regler. Nye indskud på de pågældende konti fra den 1. juni 2015 vil ikke være dækket fuldt ud, men alene være dækket af den generelle dækning på EUR For dækning vedrørende fast ejendom se særskilt afsnit straks herefter. Efter de nye regler skal den generelle dækning opgøres ud fra en bruttobetragtning. Indskyders forpligtelser skal derfor alene fradrages, hvis disse er forfaldne på dagen for instituttets konkurs.

5 Fast ejendom Værdipapirer Hvordan er jeg dækket i forbindelse med en bolighandel og ved optagelse af realkreditobligationer og særligt dækkede realkreditobligationer samt særligt dækkede obligationer? Hvordan dækkes værdipapirer i individuelt depot? Hvordan dækkes værdipapirer i fælles depot? Hvordan er jeg dækket, hvis jeg har lagt en ordre ind om køb af værdipapirer, der er noteret i Værdipapircentralen, og ordren ikke når at blive afviklet, inden instituttet går konkurs? Indskud som følge af transaktioner vedrørende fast ejendom vil være dækket med op til 10 mio. EUR i indtil 12 måneder fra indsættelsen, hvis ejendommen har været eller skal anvendes hovedsagligt ikkeerhvervsmæssigt. Dette gælder: 1. deponering af købesum i henhold til forudgående købsaftale 2. indskud af salgsprovenu i henhold til forudgående købsaftale 3. indskud af provenu af lån med pant i fast ejendom finansieret ved realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer. Værdipapirer, der ligger i individuelt depot, tilhører investor. Ved en konkurs vil investor derfor få udleveret sine værdipapirer uden om konkursboet. I det tilfælde, at instituttet ikke kan udlevere de pågældende værdipapirer, kan investor få dækket et tab på op til et beløb svarende til EUR Det kan eksempelvis være den situation, hvor instituttet har begået fejl vedrørende registrering af ejerskab eller ved svigagtige handlinger begået af instituttet. Tab herudover skal anmeldes som et krav mod konkursboet. Værdien af papirerne opgøres inklusive renter til markedsværdien (og evt. valutakursen) af værdipapirerne på datoen for instituttets konkurs. Værdipapirer, der ligger i fælles depot, tilhører investorerne. Ved en konkurs vil investorerne derfor få udleveret deres værdipapirer uden om konkursboet. I det tilfælde, at instituttet ikke kan udlevere de pågældende værdipapirer, kan investorerne få dækket et tab op til et beløb svarende til EUR pr. investor. Det kan eksempelvis være den situation, hvor instituttet har begået fejl vedrørende registrering af ejerskab eller ved svigagtige handlinger begået af instituttet. Tab herudover skal anmeldes som et krav mod konkursboet. Værdien af papirerne opgøres inklusive renter til markedsværdien (og evt. valutakursen) af værdipapirerne på datoen for instituttets konkurs. Hvis instituttet går konkurs i tiden mellem afgivelse af en ordre på køb og foretagelsen af den relevante sikringsakt i forbindelse med overdragelsen af værdipapiret (afviklingstidspunktet almindeligvis tre handelsdage efter aftalens indgåelse) vil indskyder/investor være dækket efter reglerne om Garantiformuens dækning af kontante navnenoterede indskud, dvs. med op til et beløb svarende til EUR efter fradrag af indskyders forpligtelser

6 Hvem dækkes Opgørelse af dækning Gælder dækningen også selskaber? Hvordan er jeg som ejer af en enkeltmandsvirksomhed /personligt ejet virksomhed dækket af Garantiformuen? Gælder dækning fra Garantiformuen pr. institut eller pr. person? Skal en forenings indskud være registreret på foreningens CVR-nr. for at være selvstændigt dækket? Hvordan opgøres Garantiformuens dækning? overfor instituttet. Hvis sikringsakten er foretaget, inden instituttet går konkurs, vil indskyder/investor være dækket efter reglerne om Garantiformuens dækning af værdipapirer. Udgangspunktet er, at værdipapirer udleveres til investor uden om konkursboet. Hvis instituttet ikke kan udlevere de pågældende værdipapirer, eksempelvis pga. fejlagtige ejerregistreringer, kan investor få dækket et tab på op til et beløb svarende til EUR Garantiformuens dækning gælder både fysiske personer og juridiske personer. Aktieselskaber, Anpartsselskaber, fonde eller foreninger betragtes som én indskyder i relation til Garantiformuen. Der ses således ikke på de bagvedliggende ejere, hvis personlige indskud heller ikke påvirkes af en eventuel selskabsdeltagelse ved opgørelse af Garantiformuens dækning. Interessentskaber betragtes som selvstændige juridisk personer adskilt fra de deltagende interessenter. I relation til Garantiformuen betragtes privatpersonens og ejeren af en enkeltmandsvirksomheds mellemværende med samme pengeinstitut under ét. Det betyder, at ejeren/privatpersonen tilsammen er dækket med et beløb op til EUR Dækningen gælder pr. pengeinstitut. Hvis en indskyder har indskud i to pengeinstitutter, vil indskyderen derfor være dækket med op til et beløb svarende til EUR i hvert af de to institutter. Det anbefales, at indskud registreres på foreningens CVR-nummer med henblik på at kunne identificere foreningen som indskyder, og dermed sikre at Garantiformuen kan foretage en korrekt opgørelse af det for foreningen dækkede beløb. Garantiformuens generelle dækning på EUR opgøres som udgangspunkt på baggrund af en bruttoopgørelse af de indskud, der ikke er særligt dækket.

7 Færøerne og Grønland Fradrager Garantiformuen forpligtelser i de indskud, der er dækket af Garantiformuen? Færøske og grønlandske institutter Det er alene forfaldne forpligtelser, der fradrages ved opgørelsen af Garantiformuens dækning. Ved opgørelsen af Garantiformuens dækning fradrager Garantiformuen således ikke indskyders eventuelle fremtidige forpligtelser over for instituttet. For færøske og grønlandske institutter gælder den generelle dækning på EUR for indskud og EUR for værdipapirer. Reglerne om de særlige indskud og opgørelsesmetoden er ikke ændret pr. 1. juni 2015 for Færøerne og Grønland. Indskud, der var fuldt dækket efter de regler om Indskydergarantifondens dækning før 1. juni 2015, jf. ovenfor er således fortsat fuldt dækket efter disse regler. De i bilag 1 oplistede indskud er imidlertid ikke særligt dækkede på Grønland og Færøerne, og sådanne indskud vil derfor indgå i opgørelsen af den generelle dækning.

8 Bilag 1 Særligt dækkede indskud 1) Berettigede indskud med et socialt formål i henhold til lov, jf. 6, stk. 1, i denne bekendtgørelse omfatter a) udbetalte pensionskonti, der før udbetalingstidspunktet var fuldt dækket efter 9 i denne bekendtgørelse, b) indskud som følge af en erstatning eller godtgørelse i henhold til lov om arbejdsskadesikring, c) indskud som følge af arv i henhold til 11, stk. 2, og 54 og 61 i arveloven, d) indskud som følge af 19 i lov om skifte af dødsboer, e) indskud som følge af erstatning for personskader i henhold til i lov om erstatning for atomskader (nukleare skader), f) indskud som følge af en erstatning eller godtgørelse i henhold til lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion, g) indskud som følge af en erstatning eller godtgørelse omfattet af 1 i lov om erstatningsansvar, h) indskud som følge af personskadeerstatninger i henhold til kapitel 16 i færdselsloven, i) indskud som følge af en erstatning i henhold til lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, j) indskud som følge af krav m.v. udbetalt i henhold til lov om Lønmodtagernes Garantifond, k) indskud som følge af en erstatning i henhold til kapitel 3 og 4 i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, l) indskud som følge af fratrædelsesgodtgørelser eller lignende efter 2 a-3 i lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer, m) indskud som følge af begravelseshjælp i henhold til 160 i sundhedsloven, n) indskud der forvaltes i godkendte forvaltningsafdelinger i henhold til kapitel 5 i værgemålsloven, og o) indskud i henhold til 67 i lov om ægtefælleskifte. 2) Berettigede indskud som følge af skader forvoldt ved kriminalitet eller fejlagtig domfældelse jf. 7, stk. 1, i denne bekendtgørelse omfatter a) indskud som følge af en udbetaling efter 1 og 3 i lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, og b) indskud som følge af en udbetaling efter 1018 d i retsplejeloven. 3) Garantiformuen dækker indskud, der ikke er oplistet i nr. 1 og 2, når Finansiel Stabilitet har vurderet, at indskuddet opfylder betingelserne i 6, stk. 1, og 7, stk. 1, i bekendtgørelsen. Finansiel Stabilitet offentliggør sådanne vurderinger på Garantiformuens hjemmeside.

1.4 INVESTERINGSRISIKO 2.1 IKRAFTTRÆDEN 2.2 FORFALD 3. RÅDGIVNING

1.4 INVESTERINGSRISIKO 2.1 IKRAFTTRÆDEN 2.2 FORFALD 3. RÅDGIVNING (side 1 af 6) 1 PENSIONSAFTALEN 1.1 GENERELLE BESTEMMELSER Nordnet Bank AB, svensk org.nr. 516406-0021, Gustavslundsvägen 141, Box 14077, SE-167 14 Bromma, Sverige, driver kreditinstitutvirksomhed i Danmark

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Søby-Skader-Halling Sparekasse kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger:

Søby-Skader-Halling Sparekasse kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger: De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem Søby-Skader-Halling Sparekasse og kunden, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale, udlånsaftale

Læs mere

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Finanstilsynet 18. november 2013 Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Igennem nogle år er der i især i udlandet men også i Danmark gjort forsøg på at skaffe

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbrugere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Borbjerg Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Borbjerg

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Privatkunder Pr. 1. juni 2015 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 44 bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter pr. 11. april 2012 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Nr. 23000-002 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Dragsholm

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder Side 1 af 8 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Swedbank og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

ERHVERVSKUNDER ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER VILKÅR FOR BETALINGSKONTI

ERHVERVSKUNDER ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER VILKÅR FOR BETALINGSKONTI ERHVERVSKUNDER ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER VILKÅR FOR BETALINGSKONTI Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder Gældende fra den 1. april 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 14 Gældende fra den 1. maj 2015.. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Den Jyske Sparekasse og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 12 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 17 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem BankNordik og

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Nr. 1000-080 AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for AcceptForsikring, som gælder i forbindelse med kreditter etableret

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

Oplysninger videregives til offentlige myndigheder i det omfang lovgivningen kræver det, for eksempel oplysninger til skattemyndighederne.

Oplysninger videregives til offentlige myndigheder i det omfang lovgivningen kræver det, for eksempel oplysninger til skattemyndighederne. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE og Dem, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank 1. Om forretningsbetingelserne Coop Banks almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem dig og banken, medmindre der udtrykkeligt er aftalt

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Nr. 6000-004b Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring, som gælder

Læs mere