Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/ september, Haraldskær

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær"

Transkript

1 Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/ september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne Jørgensen Mads Bilstrup Henrik Mathiasen afbud pga. sygdom Birthe Povlsen Trine Quist - fra pkt. 7 Susanne Grove ikke under pkt. 8, pkt. 7 og pkt. 3 Susanne Lyngsø - afbud Rasmus Balslev-deltog mandag Flemming Bo Hansen Mette Blauenfeldt deltog tirsdag Mette Valentin, fraværende Nanna Viborg Olesen, mandag fra pkt.7 Mie Backmann Anne Hegelund Louise Dülch Kristiansen, 1. suppleant, mandag Øvrige: Rasmus Meyer, sekretariatschef Charlotte Holmershøj, konsulent Per Vagnby, kontorleder, region Nord Lene Kastaniegaard, kontorleder, region Øst afbud pga. sygdom John Nielsen, kontorleder, region Syd Dorte Gotthjælp Nielsen, chef for medlemsafdelingen Lars Madsen, controller Susan Paulsen, journalist Gunda Herlufsen, konsulent Henrik Egelund Nielsen, socialpolitisk koordinator Pernille Steen Lenzner, konsulent FU bemærker indledningsvist, at der i forbindelse med afstemninger ikke er anført navne på hvem der har stemt for hhv. mod et forslag, således som det burde jf. HB S forretningsorden. Dette er en beklagelig fejl, som ikke vil gentage sig.

2 Dansk Socialrådgiverforening side 2 af 15 1 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt Velkommen til Rasmus Meyer, ny sekretariatschef, præsentationsrunde Præsentation af næstformandskandidaternes opstillingsgrundlag Punkt 26 blev tilføjet dagsordenen HB var ikke beslutningsdygtigt. Mødet blev gennemført og referatet godkendes efterfølgende af de fraværende. 2 Aktuelle politiske emner HB tog orienteringen til efterretning 3 Ansøgning om tilskud, Seniorsektionen Formand for Seniorsektionen, Anita Barfod, søger op til kr. i ekstraordinært tilskud i anledning af sektionens 25 års jubilæum. I vedlagte ansøgning begrunder hun ansøgningen. Sektionerne kan ikke søge om tilskud i faggruppernes pulje og beløbet ligger udenfor FU s bevillingsmuligheder. Beløbet ligger indenfor rammerne af, hvad faggrupperne søger om støtte til både i forhold til formål og beløbets størrelse. Forslag til beslutning HB beslutter, om Seniorsektionen skal tildeles et ekstraordinært tilskud. Indstiller Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. 4 Halvårsregnskab og budgetrevision 2014 Halvårsregnskabet for 2014 viser et positivt resultat på 2,1 mio. kr., hvilket er bedre end halvdelen af budgettet for I vedhæftede notat er regnskabet gennemgået. På baggrund af halvårsregnskabet foreslås følgende budgetregulering for 2014: Øgede kontingentindtægter: kr. Færre udgifter til HB: kr. Bevilling af tilskud til Seniorsektion, jubilæums arrangement kr. Færre udgifter til valg af politikere: kr. Færre afskrivninger til IT-systemer: kr. Konfliktstøtte til strejkende socialrådgivere i BUPL: kr. Ekstraordinær post vedrørende udgifter til fratrædelse: kr. Forslag til beslutning - at budgettet for 2014 revideres som nævnt ovenfor. Indstiller Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. Nyt HB skal drøfte en linje i forhold orientering om lederlønninger og godkendelse af medarbejdernes overenskomster.

3 Dansk Socialrådgiverforening side 3 af 15 5 Budget HB behandlede og godkendte på sidste møde forslag til budget for til med henblik på at fremlægge det for repræsentantskabet. Efterfølgende har FU og regionsformændene set på fordeling af besparelserne i regionerne og har aftalt, at Region Øst ligesom region Syd og Region Nord bidrager med en besparelse på lønudgifter. Der er indarbejdet en regnskabspost benævnt Ekstraordinære poster, hvor der i 2015 er budgetteret med udgifter i forbindelse med fratrædelse. Vedlagt notat til repræsentantskabet med beskrivelse af budgetforslag til repræsentantskabet. Forslag til beslutning Det indstilles, at HB tager notatet til efterretning, og at HB beslutter, om notatet skal behandles i hovedbestyrelsen igen inden det sendes til repræsentantskabet. Der er skrevet særskilt referat af dette punkt. Punktet blev behandlet ved ekstraordinært HB-møde 30. september. Mødet blev afholdt via video. 6 Beskæftigelsesreformernes muligheder og risici for socialrådgivere har ønsket et notat til hovedbestyrelsen med et samlet overblik over beskæftigelsesreformernes aktuelle muligheder og risici. Herunder om andre aktørers positioner og enkelte begivenheders betydning. Oplægget skal laves som work in progress i det næste halve år, så det løbende føres á jour. Første udgave af notatet er udarbejdet til HB-mødet den september. Det opsummerer den seneste tids udvikling på beskæftigelsesområdet efter det politiske forlig om en beskæftigelsesreform 18. juni, som udmønter anbefalingerne fra fase 1 i Carsten Koch-udvalgets arbejde og lægger linjer frem til fase 2. HB drøfter de aktuelle muligheder og risici i beskæftigelsesreformerne. Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. De faglige konsulenter i regionerne skal rustes til at støtte TR lokalt vedr. BDO rapporten. Kontorlederne har et ansvar her. Fastholdelses/virksomhedskonsulenterne er usynlige for virksomhederne. Tydelighed og entydighed savnes. Fælles indsatsområde for DS og DA herunder de sociale kapitler. Kom frit frem med forslag til afbureaukratisering. 7 DS 2022 Vedhæftede notat beskriver kort hvorledes der skal arbejdes videre med de foreslåede udviklingsprojekter i perioden Udviklingsprojekterne gennemføres med sigte på at kunne fremlægge en samlet strategi DS 2022 for repræsentantskabet De foreslåede udviklingsprojekter er resultatet af dialogen og undersøgelserne i DS, herunder arbejdet i resolutionsudvalget, i perioden fra Repræsentantskabet 2012 til nu.

4 Dansk Socialrådgiverforening side 4 af 15 Styrende for alle udviklingsprojekter er visionen om at DS skal have flere kraftcentre der understøtter lokalt medejerskab og initiativ. De styrende principper for udviklingen, lyder: Fra top-down til bottom-up Fra medlem til aktiv medejer Fra centralisering til decentralisering Forudsætningen for at udviklingen af DS skal lykkes er, at der flyttes økonomiske midler fra det centrale niveau ud i landet. Det påhviler resolutionsudvalget i samarbejde med FU/RF at udvikle en sammenhængende økonomisk plan der muliggør en anderledes fordeling af de økonomiske midler i Vedhæftet er desuden en grafisk fremstilling af DS fremtidige arbejde med DS2022. Denne fremstilling skal fungere som udgangspunkt for diskussionen på Rep2014 Hovedbestyrelsen godkender principper og initiativer for det videre arbejde med DS2022. Det påhviler sekretariatet i dialog med regionerne at drive arbejdet fremad. Sekretariatet Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen Organizing skal bredes ud bredt ud i blad, artikler og HB HB besluttede, at der på rep14 både sker en afrapportering og fremlægges forslag til ny resolution om implementering. Det kræver en ny formulering. Der kommer ny korrekturlæst version ud til regionernes generalforsamlinger. 8 OK15, status Medlemsdebatten om OK15-krav og hvad der fylder i medlemmernes hverdag er fortsat i fuld gang. Alle tre regionsformænd og formanden har indtil videre deltaget i en lang række klub- og medlemsmøder, hvor de fire hovedtemaer Løn og Pension, Kompetenceudvikling, Arbejdstid og Sunde arbejdspladser har været til debat. Medlemmerne har også mulighed for at melde forslag til OK15-krav ind direkte via hjemmesiden. Her har aktiviteten dog været begrænset indtil videre (3-4 forslag der vil blive reklameret for denne mulighed i et kommende DS-nyhedsbrev). Fristen for at melde forslag til krav ind er den 1. oktober. Herefter udarbejdes der en kravs-pakke, som Forhandlingsdelegationen godkender, jf. HB 2/14 med henblik på oversendelse til OAO. OAO vil udarbejde en samlet kravspakke til KTO. OK15 vil også være et centralt emne på TR-konferencen i november med henblik på at give forhandlingsdelegationen et klart mandat og bud på prioritering. Formanden vil holde et oplæg om rammerne for OK15, hvad ved vi om modpartens ønsker og overvejelser i relation til OK15 og den kommende proces. TR vil få mulighed for at deltage i workshops om de fire temaer med henblik på at en prioritering. Denne del vil være rettet mod de specielle krav, dvs. krav som kun vedrører DS overenskomst. I OAO og KTO-regi er det køreplansaftaler og forhandlingsaftale som fylder lige nu. Desuden er der nedsat diverse arbejdsgrupper og partssamarbejder med arbejdsgiversiden, hvor der udveksles synspunkter omkring centrale emner. Der vil eksempelvis blive lavet en fælles undersøgelse af hvordan arbejdstidsaftalerne finder anvendelse i kommunerne, der er udarbejdet papir om MED/TR-systemet i kommunerne og der vil

5 Dansk Socialrådgiverforening side 5 af 15 også komme en afrapportering omkring psykisk arbejdsmiljø. Endelig vil det nye forhandlingsfællesskab mellem KTO og Sundhedskartellet formelt blive etableret ved Repræsentantskabsmøde den 8. oktober. Det nye navn vil blive Forhandlings-fællesskabet. Det indstilles, at HB tager orienteringen om status vedr. OK15 til efterretning. Sekretariatet Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning 9 Beretning Vedlagt er beretningen for til godkendelse. Denne version er endnu ikke layoutet, og er dermed også uden illustrationer/fotos. En layoutet version af beretningen lægges på socialraadgiverne.dk den 17. september At beretningen godkendes. Hovedbestyrelsen godkendte beretningen med de faldne bemærkninger. 10 Børnearbejdsgruppens politikpapirer De tre afsluttende notater fra børnearbejdsgruppen blev forelagt til diskussion på HB 3/14, og drøftelsen af dem mundede ud i, at notaterne skulle sendes ud til HB til yderligere kommentering. Samtidig skulle notatet om faglig ledelse drøftes på ny på HB 4/14. I denne drøftelse medvirker Anders Fløjborg som formand for ledersektionen. Der er kun kommet kommentarer fra Susanne Lyngsø og Mads Bilstrup. Dertil kom der enkelte kommentarer på HB 3/14, som også er indføjet. De tre notater forelægges til endelig vedtagelse. Sekretariatet Hovedbestyrelsen vedtog de fremlagte papirer vedr. ny normal og uacceptable forløb. 11 Faglig ledelse Se pkt. 10. Hovedbestyrelsen drøftede notatet om faglig ledelse og oplægget fra Anders Fløjborg, formand for ledersektionen. Hovedbestyrelsen vedtog det fremlagte notat med de faldne bemærkninger.

6 Dansk Socialrådgiverforening side 6 af Vedtægtsændringer (Aktionsfonden) Hovedbestyrelsen skal på sit møde i september drøfte konfliktformer og mulige konsekvenser for Aktionsfondens vedtægter. Såfremt hovedbestyrelsen tilslutter sig indstillingen om, at der skal tænkes i andre konflikt-former end de traditionelle med strejker og lockout, så skal Aktionsfondens vedtægter åbne mulighed for, at udgifterne til andre konfliktformer så som reklamekampagner, undervisningsmateriale m.m. kan finansieres af Aktionsfonden. Det skal endvidere overvejes om der skal en bestemmelse ind om, at udgifter i direkte sammenhæng med en overenskomstmæssig konflikt også dækkes af fonden. Det være sig udgifter til bannere, demonstrationer, T-shirts m.m. Som det er nu, dækkes disse udgifter af kontoen til HB s uforudsete politiske aktiviteter. I forbindelse med lockouten på underviserområdet i 2013 ydede Danmarks Lærerforening konfliktstøtten som lån. Vedtægterne for DS Aktionsfond giver ikke denne mulighed. Her kan støtten ydes som fuld kompensation eller Hovedbestyrelsen kan i tilfælde af en lockout beslutte at nedsætte støtten. Danmarks Lærerforening fik en del kritik af, at medlemmerne skulle låne støtten. Men i princippet låner DS medlemmer også pengene, da Aktionsfonden skal fyldes op igen efter en konflikt, og der bliver derfor udskrevet et ekstraordinært kontingent i en periode. Hvis konfliktstøtten ydes som lån til medlemmerne skal der ikke betales skat af beløbet, ligesom der heller ikke vil ske indbetaling af pension og optjening af feriepenge. Aktionsfondens midler kan dermed række væsentligt længere. Hvis muligheden for at yde lån skal etableres, skal DS være opmærksomme på, hvordan fortællingen bliver. Det skal endvidere overvejes om muligheden for at fravige fuld dækning og yde støtten som lån alene skal gælde i lockout eller det skal være en generel mulighed, at hovedbestyrelsen kan beslutte konfliktstøttens størrelse herunder om den skal ydes som lån. Endelig er der i de nuværende vedtægter ikke hjemmel til at kræve for meget udbetalt støtte tilbage, hvis der f.eks. udbetales konfliktstøtte og løn for samme periode i forbindelse med konfliktens afslutning. Det indstilles, at Aktionsfondens bestyrelse tager stilling til de foreslåede vedtægtsændringer med henblik på behandling på Rep-mødet i november Forhandlingsdelegationen Hovedbestyrelsen besluttede alle fire forslag. 13 Konfliktformer Hovedbestyrelsen skal på sit møde i september drøfte konfliktformer og mulige konsekvenser for Aktionsfondens vedtægter. Erfaringerne fra de seneste overenskomstforhandlinger viser, at arbejdsgivere er parate til at tage konfliktvåbnet i brug for at fremme deres interesser. Der er en helt grundlæggende forskel på det private og offentlige arbejdsmarked: det private arbejdsmarked styres af markedskræfterne og arbejdsgiver rammes økonomisk i forbindelse med en konflikt, mens det offentlige arbejdsmarked er politisk styret og sparer penge på en konflikt. Det giver et ulige magtforhold, at de offentlige arbejdsgivere også har lettere adgang til et politisk indgreb senest set ved konflikten på underviserområdet i 2013.

7 Dansk Socialrådgiverforening side 7 af 15 Troen på, at man som organisation kan konflikte sig til forbedringer er lige nu ikke særlig stor. Organisationerne har i stedet brug for at vinde kampen om den offentlige mening og tænke konfliktvåbnet på en anden måde. Det kan eksempelvis være ved reklamekampagner, undervisningsmateriale, eksponering af faget i det offentlige rum, tale faget op, politiske eller faglige happenings, politisk påvirkning, indgåelse af alliancer og samarbejder om fælles kampagner. Det indstilles, at Hovedbestyrelsen drøfter konfliktformer og konsekvenser for Aktionsfondens vedtægter. Forslag om ændringer af vedtægterne for Aktionsfonden drøftes og besluttes i Aktionsfondens bestyrelse med henblik på behandling på Repræsentantskabsmødet i november Forhandlingsdelegationen Hovedbestyrelsen havde en drøftelse af notatet. 14 Udskiftning af tag i Toldbodgade (Aktionsfondens bestyrelse) Det foreslås, at får bemyndigelse til godkende nødvendige opgaver og forbedringsopgaver som kan have et økonomisk rationale og/eller et miljømæssigt hensyn. F.eks. udskiftning af Veluxvinduer med et stort energiudslip til et lavt. bemyndiges til at træffe beslutning om nødvendige opgaver og forbedringsopgaver som kan have et økonomisk rationale og/eller et miljømæssigt hensyn. Når der foreligger beskrivelser og økonomiske tilbud vil hovedbestyrelsen blive orienteret, ligesom hovedbestyrelsen vil blive orienteret, hvis der sker andre uforudsete hændelser. Administrationsafdelingen Aktionsfonden bemyndigede en renovering på yderligere 1.5 mill. Den samlede bevilling udgør herefter 2,5 mill. kr. jf. tidligere beslutning. Formanden bemyndiges til at træffe de nødvendige beslutninger med efterfølgende orientering af Aktionsfondens bestyrelse. 15 Evaluering, intro-outro HB 3/13 besluttede med virkning fra 1. september 2013 at forankre Intro-outro arbejdet regionalt med bevarelse af en tværgående netværks/koordineringsgruppe bestående af en konsulent fra hver region, en repræsentant fra SDS samt en konsulent fra sekretariatet. Ansvaret for indsatsen i forhold de studerende på den Sociale kandidatuddannelse er placeret i sekretariatet. Det blev i den forbindelse besluttet af indsatsen skulle evalueres efter et år. Der er således udarbejdet et notat som skitserer hvilke aktiviteter der har været gennemført som led i intro-outro-arbejdet og hvad erfaringerne er med aktiviteterne. Det skal bemærkes, at der også mellem intro og outro-arrangementerne er en række andre aktiviteter ude på uddannelsesstederne hvor DS er involveret. Disse er ikke beskrevet i notatet.

8 Dansk Socialrådgiverforening side 8 af 15 Det indstilles, at HB tager notatet til efterretning og tager en debat om de mange aktiviteter mellem intro- og outro-arrangementerne ude på uddannelsesstederne, hvor DS også er involveret. Sekretariatet Hovedbestyrelsen drøftede notatet. Arbejdsgangen mellem regionerne og SDS skal optimeres. 16 Lønforsikring Hovedbestyrelsen har ønsket en ny beregning på omkostningerne ved tegning af en obligatorisk lønforsikring for ordinære medlemmer af DS. Ønsket er foranlediget af, at SL i 2014 og HK i 2013 har implementeret en obligatorisk lønforsikring for alle medlemmer. Pris hos SL 40 kr. pr. måned, hos HK-K 41 kr. pr. måned ved en 80 % dækning. En dækning i dette niveau vil iflg. FTF-A koste 43 kr. om måneden. Til nærværende beregning har sekretariatet sammen med FTF-A forudsat betingelser, svarende til de i SL og HK kendte. I vedlagte notat er der redegjort for dels de beregningsmæssige forudsætninger antal med-lemmer, gennemsnitløn, ledighedstal, ledighedens varighed - og dels kriterier for ret til forsikringsydelsen, som er det beløb medlemmet kan få ret til udover dagpengesatsen på kr. Der er desuden vedlagt beregningseksempler, som viser hvor meget en obligatorisk lønsikring vil koste afhængigt af hvor stor en andel af gennemsnitslønnen, som vælges dækket. Til brug for drøftelserne skal der især gøres opmærksom på forhold, som kan eller vil påvirke en obligatorisk lønforsikring, såsom: Obligatorisk lønsikring forudsætter, at medlemmet er a-kasseforsikret i FTF-A. Lønforsikring kræver, at der forud ligger en optjeningsperiode på 12 måneder, før medlemmet har ret til ydelser fra forsikringen Det betyder, at dimittender ikke kan blive omfattet. Dimittender skal ikke betale til ordningen. Kontingentforhøjelse, kan, trods selvforsikringselementet og det solidariske formål, forventes at betyde udmeldelser i et mindre omfang (erfaringer fra HK og SL siger at dette er meget begrænset). Der kan vælges mellem om det er en fast andel af lønnen, som skal dækkes ved ledighed, hvorved de højestlønnede får mest ud af ordningen fordi deres tab ved ledighed er større (sådan er SL og HK ordningen). Et fast kronebeløb til alle betyder, at alle får det samme ved ledighed uanset tidligere indtægt. Ved tilskud fra kontingentindtægt kan medlemsbetalingen reduceres. Forslag til beslutning Det indstilles, at HB træffer beslutning om, hvorvidt der skal rejses forslag til Rep14 om etablering af en obligatorisk lønforsikring, herunder om finansiering af en sådan forsikring skal ske ved at præmien lægges oven i kontingentet. Sekretariatet Hovedbestyrelsen foreslår Rep14 at tage stilling til en medlemsundersøgelse/markedsanalyse af behovet for obligatorisk lønforsikring, der kan arbejdes videre med i rep-perioden. Der stilles ikke forslag om vedtagelse af en lønforsikring.

9 Dansk Socialrådgiverforening side 9 af Klagesag, lukket punkt Der er optaget særskilt referat af dette punkt. 18 REP14 18a Foreløbig dagsorden På repræsentantskabsmødet skal der foreligge et forslag til dagsorden for mødet. Der er udarbejdet et foreløbigt forslag til dagsorden på baggrund af allerede kendte forslag. Det endelige forslag udarbejdes efter den 24. oktober, når fristen for at fremsætte forslag er udløbet. HB drøfter den foreløbige dagsorden, herunder om HB er bekendt med andre forslag, resolutioner eller udtalelser eller som de selv ønsker at fremsætte. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig den foreløbige dagsorden. 18b Foreløbig tidsplan Første udkast til tidsplan for afvikling af repræsentantskabsmødet. Tidsplanen ændrer sig erfaringsmæssigt flere gange undervejs. Første dag har vi lagt et oplæg og diskussion med socialminister Manu Sareen om formiddagen inden den egentlige start på mødet. Om eftermiddagen er der afsat tid til afrapportering af DS I forhold til de pt. kendte lovændringsforslag kan forslaget om udvidet forretningsudvalg nok afstedkomme en del diskussion. Det samme gælder muligvis forslaget fra Syd vedr. selvstændige. HB drøfter tidsplanen og tager stilling til, om der er andre debatter som skal lægges ind i programmet. Hovedbestyrelsen tog tidsplanen til efterretning og retter til med de faldne bemærkninger om kortere tid til mundtlig beretning og længere tid til debat af budget. 18c Forretningsorden Til brug for repræsentantskabsmødet 2014 er der udarbejdet et forslag til forretningsorden. Der har ikke i forbindelse med evalueringen været fremsat ønsker om en ændret forretningsorden. Det vedlagte udkast er alene ændret redaktionelt i forhold til forretningsordenen for 2012, således at der kan være flere dirigenter. Det kan overvejes, om der skal gives mulighed for at tale fra egen plads fremfor det foreslåede, hvor der kun kan tales fra talerstolen. Fordelen vil være at flere måske tør tage ordet og deltage aktivt i debatterne. Ulempen vil være at man kun ser taleren bagfra og at det kan være problematisk, hvis flere ønsker at tale sammen. HB beslutter at fremsætte forslag om forretningsorden som vedlagt på rep14, herunder om man skal kunne tale fra egen plads.

10 Dansk Socialrådgiverforening side 10 af 15 Hovedbestyrelsen besluttede at vedtage forretningsordenen, herunder at det skal være muligt at tale fra egen plads. 18d Ordførerskaber Der har udviklet sig en tradition for, at Hovedbestyrelsen fordeler ordførerskaber på de forskellige politikområder i forhold til debatterne på repræsentantskabsmødet. Det kan, udover at give repræsentanterne indtryk af den samlede bestyrelse, også lette dirigenterne. Derfor anbefales det, at der også til dette repræsentantskabsmøde fordeles ordførerskaber. Sekretariatet hjælper de enkelte ordførere, hvis det ønskes. HB beslutter at bruge ordførerskaber og fordele disse på politikområder. Hovedbestyrelsen drøfter ordførerskaber endeligt på HB 5/14 19 Oversigt over lov- og vedtægtsændringsforslag Sekretariatet har udarbejdet en oversigt over de forslag til lov- og vedtægtsændringer, som var fremsat inden udløbet af fristen den 15. august. Fristen for at fremsætte andre forslag er den 24. oktober. Er HB bekendt med at der vil blive fremsat andre forslag? HB drøfter om der er andre forslag, som ventes fremsat og at oversigten i øvrigt tages til efterretning. Sekretariatet Hovedbestyrelsen tog oversigten til efterretning. 20 Lovændringsforslag Region Syd har fremsat forslag til repræsentantskabet om at ændre lovene vedr. selvstændige socialrådgivere. HB har tidligere på regionens anmodning haft en drøftelse af spørgsmålet hvor det blev besluttet ikke at indføre optagelseskrav til selvstændige socialrådgivere. De to forslag går dels på at stille krav om, at selvstændige ikke må have andre ansat i deres virksomhed og dels et alternativt forslag om, at hvis selvstændige med ansatte skal kunne være medlemmer, skal der stilles krav om, at der er indgået OK med DS. HB beslutter, hvorvidt de ønsker at fremsætte forslaget til repræsentantskabet eller om det alene skal være et forslag fra region Syd. Region Syd Hovedbestyrelsen stemte om, hvorvidt HB skulle fremsætte forslaget. For fremsættelse af forslag 1 stemte 4 for og 8 mod. Region Syd tager stilling til om de fremsætter forslag 1. Et flertal af HB vedtog at fremsætte forslag 2 til repræsentantskabsmødet. 21 Udvidelse af forretningsudvalget HB 2/14 besluttede HB, at der på Rep14 fremsættes forslag om udvidelse af forretningsudvalget og etablering af en daglig ledelse. Forslag til lovændring er vedlagt.

11 Dansk Socialrådgiverforening side 11 af 15 Som følge af forslaget om at udvide FU, er der ligeledes vedlagt et lovændringsforslag om en daglig ledelse af foreningen. I forbindelse med en udvidelse af forretningsudvalget, skal kompetencen hos hhv forretningsudvalg og daglig ledelse fastlægges. FU/RF har udarbejdet vedlagte forslag om fordelingen af kompetencen mellem et udvidet FU og en daglig ledelse bestående af formand og næstformand jf. 18 stk. 1 7 i lovene. HB drøfter det fremlagte forslag om udvidelse af FU, nedsættelse af daglig ledelse og en kompetencefordeling mellem FU og daglig ledelse. FU og regionsformænd Hovedbestyrelsen fremsætter forslag om udvidelse af Forretningsudvalg og ny daglig ledelse på Rep. 14. Forslaget skal på HB 5/14 med oplæg om økonomiske konsekvenser - rejeseomkostninger og sekretariatsbetjening. 22 Ændring af kontingentkategorier På HB 3/14 blev fremlagt to forslag om ændring af kontingentkategorier: Forslaget om at ledige arbejdssøgende medlemmer på ægtefælle- eller samlivsforsørgelse betaler kontingent som fuldtidsstuderende blev vedtaget og vil blive fremsat på Rep14. HB besluttede at indhente yderligere analyse i forhold til forslaget fra Region Øst om, at nyuddannede socialrådgivere fortsætter med at betale studenterkontingent indtil de får deres første ansættelse. Der henvises til vedlagte notat, der viser, hvor mange nyuddannede, der melder sig ud og hvilke begrundelser de angiver for deres udmeldelse. Der viser sig følgende for perioden halvår 2014, at der har været i alt 157 udmeldelser begrundet enten i økonomi, sletning pga. restance eller overgang til gul fagforening. HB beslutter, om der skal fremsættes forslag på Rep14 om ændring af kontingentkategori for nyuddannede ledige medlemmer Hovedbestyrelsen havde en vejledende afstemning om forslag om 1 års karens, tre mdr. lav sats. 11 stemte for 2 stemte i mod. Mads Bilstrup og Trine Quist. Hovedbestyrelsen havde en vejledende afstemning om Mads Bilstrups forslag om lav ydelse til socialrådgivere på mikro flex job 11 stemte for, to stemte mod. Der udarbejdes konkret forslag til ovenstående som fremlægges til vedtagelse på HB 5/14 23 Lønningsvedtægt På HB 1-14 nedsatte HB et forhandlingsudvalg til at forhandle lønningsvedtægt for med de lønnede politikere. Forhandlingsudvalget består af Susanne Grove, Flemming Bo Hansen, Louise Dülch Kristiansen og Susanne Lyngsø. På HB 2-14 godkendte HB et mandat til forhandlingen. På HB 3-14 blev der forslået udarbejdet et alternativ hvor politikerne stiger et løntrin ved genvalg.

12 Dansk Socialrådgiverforening side 12 af 15 Det alternative forslag er: Formanden aflønnes i første valgperiode på løntrin 53, næstformand og regionsformænd på løntrin 51 for det kommunale område. Ved genvalg aflønnes formanden på løntrin 54, næstformand og regionsformænd på løntrin 52 på det kommunale område. Forslaget til Lønningsvedtægten rettes til, således at Retten til restferie ud over fratrædelsesperioden reduceres til 3 ugers ferie i perioden fra 1. juli til 30. september. Det præciseres, hvad fratræden og fratrædelsestidspunkt i 9 og funktionsperioden i 11 betyder. HB godkender ændringen af forslaget til lønningsvedtægten for med henblik på fremlæggelse for repræsentantskabet. HB drøfter argumentation for to trins lønindplacering. Forhandlingsudvalget for lønningsvedtægten. Hovedbestyrelsen godkendte forslaget. 24 Den Gyldne Socialrådgiver, lukket punkt Der er optaget særskilt referat af dette punkt. 25 Revysterne på Folkemøde 2015 Majbrit Berlau har været i dialog med Århus Revysterne om at deltage med flere optrædener på næste års Folkemøde. Der er ikke afsat midler hertil. Det skønnes at koste omkring kr. Formålet med deres optræden skulle være at skabe en anderledes opmærksomhed omkring foreningen end den man opnår ved deltagelse i egne og andres debatter en branding af foreningen. Revysternes deltagelse vil fordre, et større telt, scene lys og lyd, som vi ikke selv har ressourcer til skaffe. Derfor skal vi undersøge om der er muligheder for at indgå samarbejde med andre organisationer på én eller anden måde. HB drøfter, hvorvidt der er stemning for at arbejde videre med forslaget, herunder at den fornødne økonomi skaffes via en budgetrevision. Hovedbestyrelsen forkastede forslaget HB tager en ny drøftelse af DS deltagelse på Folkemødet 26 Politikerskole HB har nedsat en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med samarbejde/sammenhæng i organisationen. Dette har blandt andet resulteret i et forventningspapir til kommende politikere, et forslag til rep14 om udvidelse af forretningsudvalg, ny daglig ledelse og ændret kompetencefordeling i foreningens ledelse. Hertil kommer dette forslag om at

13 Dansk Socialrådgiverforening side 13 af 15 lave et fælles uddannelsesinitiativ overfor kommende politikere. Dette er besluttet af HB 2/14. Formålet med politikerskolen er at skabe et fælles fundament for alle valgte medlemmer af HB og RB for at kvalificere og dygtiggøre deltagerne både i forhold til det interne virke, men også i forhold til socialpolitik, fagpolitik, overenskomster i den offentlige sektor og velfærdssamfundet. Samtidig skal sammenhængen mellem de politiske lag styrkes. Og der skal ligeledes være en aktuel politisk analyse. Varigheden skal være to dage med overnatning, finansieret af de allerede afsatte midler til et fælles seminar. Ved behov for flere møde foreslås disse finansieret af HB s pulje på kr. Tidspunkt: medio januar eller februar. Forslag til et overordnet program for et 2 dags seminar vedlægges. Det nærmere indhold fastlægges i samarbejde mellem formanden og sekretariatschefen. HB beslutter, at der holdes et 2 dages seminar som beskrevet og foreslår dato for seminaret. Arbejdsgruppe om samarbejde i organisationen Majbrit Berlau, Anne Jørgensen, Rasmus Balslev, Rikke Helk Hovedbestyrelsen vedtog forslaget. Der skal afsættes tid til erfaringsudveksling. SDS og tre frivillige politikere kan også deltage. Evt. Mads Bilstrup: I Henrik Mathiesens valgoplæg citeres tal om foreningen som er fejlbehæftede. Der er behov for en korrektion. Beslutning: Mads taler med Henrik og evt. rettes på hjemmesiden. Alt korrigerer Mads. Efterretningspunkter: E-1 FU-referat 7/14, 19. juni E-2 FU-referat 28/14, 13. august E-3 FU/RF-referat 1. juli E-4 FU/RF-referat 18. august Hovedbestyrelsen tog referaterne til efterretning Orienteringspunkter: O-1 Aktuelle politiske emner Fortsat fokus på vold i kølvandet på Saxenhøjsagen I slutningen af juni blev formændene fra DS, SL, FOA og DSR inviteret til møde med beskæftigelsesministeren og socialministeren om vold mod ansatte. På mødet gav hver formand deres bud på vigtige indsatser i voldsforebyggelsen. DS bidrog med følgende forslag:

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING TIRSDAG D. 22. MARTS 2011 KL. 16.00 Uglegårdsskolen Personalerum Netversion den 12.3.2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Indholdsfortegnelse 3 Forslag til forretningsorden

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Referat Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 : Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Søren Gytz Olesen, Niels Dueholm,

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

DANSK LÆRERFORENING SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. MARTS 2011 KL. 18.45 GOTTORP-SKOLEN

DANSK LÆRERFORENING SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. MARTS 2011 KL. 18.45 GOTTORP-SKOLEN DANSK LÆRERFORENING I SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. MARTS 2011 KL. 18.45 GOTTORP-SKOLEN Husk tilmelding til kredskontoret, hvis du vil deltage i spisningen kl. 18.00 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN

Læs mere

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport FOA: Pædagogisk sektor F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Statusrapport Årsmøde 2003 Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Grinsted Public a/s Layout og indhold:

Læs mere

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. Der er modtaget 39 høringssvar til lovforslaget om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct.

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct. KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Tid Den 16. februar 2013 Sted KL Emne Overenskomst- og aftalefornyelse pr. 1. april 2013 Deltagere Repræsentanter for Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013 Når man går foran Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13 Mikkel Mailand November 2013 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Maj 2007 ISBN 87-7985-046-4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere