Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/ september, Haraldskær

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær"

Transkript

1 Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/ september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne Jørgensen Mads Bilstrup Henrik Mathiasen afbud pga. sygdom Birthe Povlsen Trine Quist - fra pkt. 7 Susanne Grove ikke under pkt. 8, pkt. 7 og pkt. 3 Susanne Lyngsø - afbud Rasmus Balslev-deltog mandag Flemming Bo Hansen Mette Blauenfeldt deltog tirsdag Mette Valentin, fraværende Nanna Viborg Olesen, mandag fra pkt.7 Mie Backmann Anne Hegelund Louise Dülch Kristiansen, 1. suppleant, mandag Øvrige: Rasmus Meyer, sekretariatschef Charlotte Holmershøj, konsulent Per Vagnby, kontorleder, region Nord Lene Kastaniegaard, kontorleder, region Øst afbud pga. sygdom John Nielsen, kontorleder, region Syd Dorte Gotthjælp Nielsen, chef for medlemsafdelingen Lars Madsen, controller Susan Paulsen, journalist Gunda Herlufsen, konsulent Henrik Egelund Nielsen, socialpolitisk koordinator Pernille Steen Lenzner, konsulent FU bemærker indledningsvist, at der i forbindelse med afstemninger ikke er anført navne på hvem der har stemt for hhv. mod et forslag, således som det burde jf. HB S forretningsorden. Dette er en beklagelig fejl, som ikke vil gentage sig.

2 Dansk Socialrådgiverforening side 2 af 15 1 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt Velkommen til Rasmus Meyer, ny sekretariatschef, præsentationsrunde Præsentation af næstformandskandidaternes opstillingsgrundlag Punkt 26 blev tilføjet dagsordenen HB var ikke beslutningsdygtigt. Mødet blev gennemført og referatet godkendes efterfølgende af de fraværende. 2 Aktuelle politiske emner HB tog orienteringen til efterretning 3 Ansøgning om tilskud, Seniorsektionen Formand for Seniorsektionen, Anita Barfod, søger op til kr. i ekstraordinært tilskud i anledning af sektionens 25 års jubilæum. I vedlagte ansøgning begrunder hun ansøgningen. Sektionerne kan ikke søge om tilskud i faggruppernes pulje og beløbet ligger udenfor FU s bevillingsmuligheder. Beløbet ligger indenfor rammerne af, hvad faggrupperne søger om støtte til både i forhold til formål og beløbets størrelse. Forslag til beslutning HB beslutter, om Seniorsektionen skal tildeles et ekstraordinært tilskud. Indstiller Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. 4 Halvårsregnskab og budgetrevision 2014 Halvårsregnskabet for 2014 viser et positivt resultat på 2,1 mio. kr., hvilket er bedre end halvdelen af budgettet for I vedhæftede notat er regnskabet gennemgået. På baggrund af halvårsregnskabet foreslås følgende budgetregulering for 2014: Øgede kontingentindtægter: kr. Færre udgifter til HB: kr. Bevilling af tilskud til Seniorsektion, jubilæums arrangement kr. Færre udgifter til valg af politikere: kr. Færre afskrivninger til IT-systemer: kr. Konfliktstøtte til strejkende socialrådgivere i BUPL: kr. Ekstraordinær post vedrørende udgifter til fratrædelse: kr. Forslag til beslutning - at budgettet for 2014 revideres som nævnt ovenfor. Indstiller Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. Nyt HB skal drøfte en linje i forhold orientering om lederlønninger og godkendelse af medarbejdernes overenskomster.

3 Dansk Socialrådgiverforening side 3 af 15 5 Budget HB behandlede og godkendte på sidste møde forslag til budget for til med henblik på at fremlægge det for repræsentantskabet. Efterfølgende har FU og regionsformændene set på fordeling af besparelserne i regionerne og har aftalt, at Region Øst ligesom region Syd og Region Nord bidrager med en besparelse på lønudgifter. Der er indarbejdet en regnskabspost benævnt Ekstraordinære poster, hvor der i 2015 er budgetteret med udgifter i forbindelse med fratrædelse. Vedlagt notat til repræsentantskabet med beskrivelse af budgetforslag til repræsentantskabet. Forslag til beslutning Det indstilles, at HB tager notatet til efterretning, og at HB beslutter, om notatet skal behandles i hovedbestyrelsen igen inden det sendes til repræsentantskabet. Der er skrevet særskilt referat af dette punkt. Punktet blev behandlet ved ekstraordinært HB-møde 30. september. Mødet blev afholdt via video. 6 Beskæftigelsesreformernes muligheder og risici for socialrådgivere har ønsket et notat til hovedbestyrelsen med et samlet overblik over beskæftigelsesreformernes aktuelle muligheder og risici. Herunder om andre aktørers positioner og enkelte begivenheders betydning. Oplægget skal laves som work in progress i det næste halve år, så det løbende føres á jour. Første udgave af notatet er udarbejdet til HB-mødet den september. Det opsummerer den seneste tids udvikling på beskæftigelsesområdet efter det politiske forlig om en beskæftigelsesreform 18. juni, som udmønter anbefalingerne fra fase 1 i Carsten Koch-udvalgets arbejde og lægger linjer frem til fase 2. HB drøfter de aktuelle muligheder og risici i beskæftigelsesreformerne. Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. De faglige konsulenter i regionerne skal rustes til at støtte TR lokalt vedr. BDO rapporten. Kontorlederne har et ansvar her. Fastholdelses/virksomhedskonsulenterne er usynlige for virksomhederne. Tydelighed og entydighed savnes. Fælles indsatsområde for DS og DA herunder de sociale kapitler. Kom frit frem med forslag til afbureaukratisering. 7 DS 2022 Vedhæftede notat beskriver kort hvorledes der skal arbejdes videre med de foreslåede udviklingsprojekter i perioden Udviklingsprojekterne gennemføres med sigte på at kunne fremlægge en samlet strategi DS 2022 for repræsentantskabet De foreslåede udviklingsprojekter er resultatet af dialogen og undersøgelserne i DS, herunder arbejdet i resolutionsudvalget, i perioden fra Repræsentantskabet 2012 til nu.

4 Dansk Socialrådgiverforening side 4 af 15 Styrende for alle udviklingsprojekter er visionen om at DS skal have flere kraftcentre der understøtter lokalt medejerskab og initiativ. De styrende principper for udviklingen, lyder: Fra top-down til bottom-up Fra medlem til aktiv medejer Fra centralisering til decentralisering Forudsætningen for at udviklingen af DS skal lykkes er, at der flyttes økonomiske midler fra det centrale niveau ud i landet. Det påhviler resolutionsudvalget i samarbejde med FU/RF at udvikle en sammenhængende økonomisk plan der muliggør en anderledes fordeling af de økonomiske midler i Vedhæftet er desuden en grafisk fremstilling af DS fremtidige arbejde med DS2022. Denne fremstilling skal fungere som udgangspunkt for diskussionen på Rep2014 Hovedbestyrelsen godkender principper og initiativer for det videre arbejde med DS2022. Det påhviler sekretariatet i dialog med regionerne at drive arbejdet fremad. Sekretariatet Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen Organizing skal bredes ud bredt ud i blad, artikler og HB HB besluttede, at der på rep14 både sker en afrapportering og fremlægges forslag til ny resolution om implementering. Det kræver en ny formulering. Der kommer ny korrekturlæst version ud til regionernes generalforsamlinger. 8 OK15, status Medlemsdebatten om OK15-krav og hvad der fylder i medlemmernes hverdag er fortsat i fuld gang. Alle tre regionsformænd og formanden har indtil videre deltaget i en lang række klub- og medlemsmøder, hvor de fire hovedtemaer Løn og Pension, Kompetenceudvikling, Arbejdstid og Sunde arbejdspladser har været til debat. Medlemmerne har også mulighed for at melde forslag til OK15-krav ind direkte via hjemmesiden. Her har aktiviteten dog været begrænset indtil videre (3-4 forslag der vil blive reklameret for denne mulighed i et kommende DS-nyhedsbrev). Fristen for at melde forslag til krav ind er den 1. oktober. Herefter udarbejdes der en kravs-pakke, som Forhandlingsdelegationen godkender, jf. HB 2/14 med henblik på oversendelse til OAO. OAO vil udarbejde en samlet kravspakke til KTO. OK15 vil også være et centralt emne på TR-konferencen i november med henblik på at give forhandlingsdelegationen et klart mandat og bud på prioritering. Formanden vil holde et oplæg om rammerne for OK15, hvad ved vi om modpartens ønsker og overvejelser i relation til OK15 og den kommende proces. TR vil få mulighed for at deltage i workshops om de fire temaer med henblik på at en prioritering. Denne del vil være rettet mod de specielle krav, dvs. krav som kun vedrører DS overenskomst. I OAO og KTO-regi er det køreplansaftaler og forhandlingsaftale som fylder lige nu. Desuden er der nedsat diverse arbejdsgrupper og partssamarbejder med arbejdsgiversiden, hvor der udveksles synspunkter omkring centrale emner. Der vil eksempelvis blive lavet en fælles undersøgelse af hvordan arbejdstidsaftalerne finder anvendelse i kommunerne, der er udarbejdet papir om MED/TR-systemet i kommunerne og der vil

5 Dansk Socialrådgiverforening side 5 af 15 også komme en afrapportering omkring psykisk arbejdsmiljø. Endelig vil det nye forhandlingsfællesskab mellem KTO og Sundhedskartellet formelt blive etableret ved Repræsentantskabsmøde den 8. oktober. Det nye navn vil blive Forhandlings-fællesskabet. Det indstilles, at HB tager orienteringen om status vedr. OK15 til efterretning. Sekretariatet Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning 9 Beretning Vedlagt er beretningen for til godkendelse. Denne version er endnu ikke layoutet, og er dermed også uden illustrationer/fotos. En layoutet version af beretningen lægges på socialraadgiverne.dk den 17. september At beretningen godkendes. Hovedbestyrelsen godkendte beretningen med de faldne bemærkninger. 10 Børnearbejdsgruppens politikpapirer De tre afsluttende notater fra børnearbejdsgruppen blev forelagt til diskussion på HB 3/14, og drøftelsen af dem mundede ud i, at notaterne skulle sendes ud til HB til yderligere kommentering. Samtidig skulle notatet om faglig ledelse drøftes på ny på HB 4/14. I denne drøftelse medvirker Anders Fløjborg som formand for ledersektionen. Der er kun kommet kommentarer fra Susanne Lyngsø og Mads Bilstrup. Dertil kom der enkelte kommentarer på HB 3/14, som også er indføjet. De tre notater forelægges til endelig vedtagelse. Sekretariatet Hovedbestyrelsen vedtog de fremlagte papirer vedr. ny normal og uacceptable forløb. 11 Faglig ledelse Se pkt. 10. Hovedbestyrelsen drøftede notatet om faglig ledelse og oplægget fra Anders Fløjborg, formand for ledersektionen. Hovedbestyrelsen vedtog det fremlagte notat med de faldne bemærkninger.

6 Dansk Socialrådgiverforening side 6 af Vedtægtsændringer (Aktionsfonden) Hovedbestyrelsen skal på sit møde i september drøfte konfliktformer og mulige konsekvenser for Aktionsfondens vedtægter. Såfremt hovedbestyrelsen tilslutter sig indstillingen om, at der skal tænkes i andre konflikt-former end de traditionelle med strejker og lockout, så skal Aktionsfondens vedtægter åbne mulighed for, at udgifterne til andre konfliktformer så som reklamekampagner, undervisningsmateriale m.m. kan finansieres af Aktionsfonden. Det skal endvidere overvejes om der skal en bestemmelse ind om, at udgifter i direkte sammenhæng med en overenskomstmæssig konflikt også dækkes af fonden. Det være sig udgifter til bannere, demonstrationer, T-shirts m.m. Som det er nu, dækkes disse udgifter af kontoen til HB s uforudsete politiske aktiviteter. I forbindelse med lockouten på underviserområdet i 2013 ydede Danmarks Lærerforening konfliktstøtten som lån. Vedtægterne for DS Aktionsfond giver ikke denne mulighed. Her kan støtten ydes som fuld kompensation eller Hovedbestyrelsen kan i tilfælde af en lockout beslutte at nedsætte støtten. Danmarks Lærerforening fik en del kritik af, at medlemmerne skulle låne støtten. Men i princippet låner DS medlemmer også pengene, da Aktionsfonden skal fyldes op igen efter en konflikt, og der bliver derfor udskrevet et ekstraordinært kontingent i en periode. Hvis konfliktstøtten ydes som lån til medlemmerne skal der ikke betales skat af beløbet, ligesom der heller ikke vil ske indbetaling af pension og optjening af feriepenge. Aktionsfondens midler kan dermed række væsentligt længere. Hvis muligheden for at yde lån skal etableres, skal DS være opmærksomme på, hvordan fortællingen bliver. Det skal endvidere overvejes om muligheden for at fravige fuld dækning og yde støtten som lån alene skal gælde i lockout eller det skal være en generel mulighed, at hovedbestyrelsen kan beslutte konfliktstøttens størrelse herunder om den skal ydes som lån. Endelig er der i de nuværende vedtægter ikke hjemmel til at kræve for meget udbetalt støtte tilbage, hvis der f.eks. udbetales konfliktstøtte og løn for samme periode i forbindelse med konfliktens afslutning. Det indstilles, at Aktionsfondens bestyrelse tager stilling til de foreslåede vedtægtsændringer med henblik på behandling på Rep-mødet i november Forhandlingsdelegationen Hovedbestyrelsen besluttede alle fire forslag. 13 Konfliktformer Hovedbestyrelsen skal på sit møde i september drøfte konfliktformer og mulige konsekvenser for Aktionsfondens vedtægter. Erfaringerne fra de seneste overenskomstforhandlinger viser, at arbejdsgivere er parate til at tage konfliktvåbnet i brug for at fremme deres interesser. Der er en helt grundlæggende forskel på det private og offentlige arbejdsmarked: det private arbejdsmarked styres af markedskræfterne og arbejdsgiver rammes økonomisk i forbindelse med en konflikt, mens det offentlige arbejdsmarked er politisk styret og sparer penge på en konflikt. Det giver et ulige magtforhold, at de offentlige arbejdsgivere også har lettere adgang til et politisk indgreb senest set ved konflikten på underviserområdet i 2013.

7 Dansk Socialrådgiverforening side 7 af 15 Troen på, at man som organisation kan konflikte sig til forbedringer er lige nu ikke særlig stor. Organisationerne har i stedet brug for at vinde kampen om den offentlige mening og tænke konfliktvåbnet på en anden måde. Det kan eksempelvis være ved reklamekampagner, undervisningsmateriale, eksponering af faget i det offentlige rum, tale faget op, politiske eller faglige happenings, politisk påvirkning, indgåelse af alliancer og samarbejder om fælles kampagner. Det indstilles, at Hovedbestyrelsen drøfter konfliktformer og konsekvenser for Aktionsfondens vedtægter. Forslag om ændringer af vedtægterne for Aktionsfonden drøftes og besluttes i Aktionsfondens bestyrelse med henblik på behandling på Repræsentantskabsmødet i november Forhandlingsdelegationen Hovedbestyrelsen havde en drøftelse af notatet. 14 Udskiftning af tag i Toldbodgade (Aktionsfondens bestyrelse) Det foreslås, at får bemyndigelse til godkende nødvendige opgaver og forbedringsopgaver som kan have et økonomisk rationale og/eller et miljømæssigt hensyn. F.eks. udskiftning af Veluxvinduer med et stort energiudslip til et lavt. bemyndiges til at træffe beslutning om nødvendige opgaver og forbedringsopgaver som kan have et økonomisk rationale og/eller et miljømæssigt hensyn. Når der foreligger beskrivelser og økonomiske tilbud vil hovedbestyrelsen blive orienteret, ligesom hovedbestyrelsen vil blive orienteret, hvis der sker andre uforudsete hændelser. Administrationsafdelingen Aktionsfonden bemyndigede en renovering på yderligere 1.5 mill. Den samlede bevilling udgør herefter 2,5 mill. kr. jf. tidligere beslutning. Formanden bemyndiges til at træffe de nødvendige beslutninger med efterfølgende orientering af Aktionsfondens bestyrelse. 15 Evaluering, intro-outro HB 3/13 besluttede med virkning fra 1. september 2013 at forankre Intro-outro arbejdet regionalt med bevarelse af en tværgående netværks/koordineringsgruppe bestående af en konsulent fra hver region, en repræsentant fra SDS samt en konsulent fra sekretariatet. Ansvaret for indsatsen i forhold de studerende på den Sociale kandidatuddannelse er placeret i sekretariatet. Det blev i den forbindelse besluttet af indsatsen skulle evalueres efter et år. Der er således udarbejdet et notat som skitserer hvilke aktiviteter der har været gennemført som led i intro-outro-arbejdet og hvad erfaringerne er med aktiviteterne. Det skal bemærkes, at der også mellem intro og outro-arrangementerne er en række andre aktiviteter ude på uddannelsesstederne hvor DS er involveret. Disse er ikke beskrevet i notatet.

8 Dansk Socialrådgiverforening side 8 af 15 Det indstilles, at HB tager notatet til efterretning og tager en debat om de mange aktiviteter mellem intro- og outro-arrangementerne ude på uddannelsesstederne, hvor DS også er involveret. Sekretariatet Hovedbestyrelsen drøftede notatet. Arbejdsgangen mellem regionerne og SDS skal optimeres. 16 Lønforsikring Hovedbestyrelsen har ønsket en ny beregning på omkostningerne ved tegning af en obligatorisk lønforsikring for ordinære medlemmer af DS. Ønsket er foranlediget af, at SL i 2014 og HK i 2013 har implementeret en obligatorisk lønforsikring for alle medlemmer. Pris hos SL 40 kr. pr. måned, hos HK-K 41 kr. pr. måned ved en 80 % dækning. En dækning i dette niveau vil iflg. FTF-A koste 43 kr. om måneden. Til nærværende beregning har sekretariatet sammen med FTF-A forudsat betingelser, svarende til de i SL og HK kendte. I vedlagte notat er der redegjort for dels de beregningsmæssige forudsætninger antal med-lemmer, gennemsnitløn, ledighedstal, ledighedens varighed - og dels kriterier for ret til forsikringsydelsen, som er det beløb medlemmet kan få ret til udover dagpengesatsen på kr. Der er desuden vedlagt beregningseksempler, som viser hvor meget en obligatorisk lønsikring vil koste afhængigt af hvor stor en andel af gennemsnitslønnen, som vælges dækket. Til brug for drøftelserne skal der især gøres opmærksom på forhold, som kan eller vil påvirke en obligatorisk lønforsikring, såsom: Obligatorisk lønsikring forudsætter, at medlemmet er a-kasseforsikret i FTF-A. Lønforsikring kræver, at der forud ligger en optjeningsperiode på 12 måneder, før medlemmet har ret til ydelser fra forsikringen Det betyder, at dimittender ikke kan blive omfattet. Dimittender skal ikke betale til ordningen. Kontingentforhøjelse, kan, trods selvforsikringselementet og det solidariske formål, forventes at betyde udmeldelser i et mindre omfang (erfaringer fra HK og SL siger at dette er meget begrænset). Der kan vælges mellem om det er en fast andel af lønnen, som skal dækkes ved ledighed, hvorved de højestlønnede får mest ud af ordningen fordi deres tab ved ledighed er større (sådan er SL og HK ordningen). Et fast kronebeløb til alle betyder, at alle får det samme ved ledighed uanset tidligere indtægt. Ved tilskud fra kontingentindtægt kan medlemsbetalingen reduceres. Forslag til beslutning Det indstilles, at HB træffer beslutning om, hvorvidt der skal rejses forslag til Rep14 om etablering af en obligatorisk lønforsikring, herunder om finansiering af en sådan forsikring skal ske ved at præmien lægges oven i kontingentet. Sekretariatet Hovedbestyrelsen foreslår Rep14 at tage stilling til en medlemsundersøgelse/markedsanalyse af behovet for obligatorisk lønforsikring, der kan arbejdes videre med i rep-perioden. Der stilles ikke forslag om vedtagelse af en lønforsikring.

9 Dansk Socialrådgiverforening side 9 af Klagesag, lukket punkt Der er optaget særskilt referat af dette punkt. 18 REP14 18a Foreløbig dagsorden På repræsentantskabsmødet skal der foreligge et forslag til dagsorden for mødet. Der er udarbejdet et foreløbigt forslag til dagsorden på baggrund af allerede kendte forslag. Det endelige forslag udarbejdes efter den 24. oktober, når fristen for at fremsætte forslag er udløbet. HB drøfter den foreløbige dagsorden, herunder om HB er bekendt med andre forslag, resolutioner eller udtalelser eller som de selv ønsker at fremsætte. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig den foreløbige dagsorden. 18b Foreløbig tidsplan Første udkast til tidsplan for afvikling af repræsentantskabsmødet. Tidsplanen ændrer sig erfaringsmæssigt flere gange undervejs. Første dag har vi lagt et oplæg og diskussion med socialminister Manu Sareen om formiddagen inden den egentlige start på mødet. Om eftermiddagen er der afsat tid til afrapportering af DS I forhold til de pt. kendte lovændringsforslag kan forslaget om udvidet forretningsudvalg nok afstedkomme en del diskussion. Det samme gælder muligvis forslaget fra Syd vedr. selvstændige. HB drøfter tidsplanen og tager stilling til, om der er andre debatter som skal lægges ind i programmet. Hovedbestyrelsen tog tidsplanen til efterretning og retter til med de faldne bemærkninger om kortere tid til mundtlig beretning og længere tid til debat af budget. 18c Forretningsorden Til brug for repræsentantskabsmødet 2014 er der udarbejdet et forslag til forretningsorden. Der har ikke i forbindelse med evalueringen været fremsat ønsker om en ændret forretningsorden. Det vedlagte udkast er alene ændret redaktionelt i forhold til forretningsordenen for 2012, således at der kan være flere dirigenter. Det kan overvejes, om der skal gives mulighed for at tale fra egen plads fremfor det foreslåede, hvor der kun kan tales fra talerstolen. Fordelen vil være at flere måske tør tage ordet og deltage aktivt i debatterne. Ulempen vil være at man kun ser taleren bagfra og at det kan være problematisk, hvis flere ønsker at tale sammen. HB beslutter at fremsætte forslag om forretningsorden som vedlagt på rep14, herunder om man skal kunne tale fra egen plads.

10 Dansk Socialrådgiverforening side 10 af 15 Hovedbestyrelsen besluttede at vedtage forretningsordenen, herunder at det skal være muligt at tale fra egen plads. 18d Ordførerskaber Der har udviklet sig en tradition for, at Hovedbestyrelsen fordeler ordførerskaber på de forskellige politikområder i forhold til debatterne på repræsentantskabsmødet. Det kan, udover at give repræsentanterne indtryk af den samlede bestyrelse, også lette dirigenterne. Derfor anbefales det, at der også til dette repræsentantskabsmøde fordeles ordførerskaber. Sekretariatet hjælper de enkelte ordførere, hvis det ønskes. HB beslutter at bruge ordførerskaber og fordele disse på politikområder. Hovedbestyrelsen drøfter ordførerskaber endeligt på HB 5/14 19 Oversigt over lov- og vedtægtsændringsforslag Sekretariatet har udarbejdet en oversigt over de forslag til lov- og vedtægtsændringer, som var fremsat inden udløbet af fristen den 15. august. Fristen for at fremsætte andre forslag er den 24. oktober. Er HB bekendt med at der vil blive fremsat andre forslag? HB drøfter om der er andre forslag, som ventes fremsat og at oversigten i øvrigt tages til efterretning. Sekretariatet Hovedbestyrelsen tog oversigten til efterretning. 20 Lovændringsforslag Region Syd har fremsat forslag til repræsentantskabet om at ændre lovene vedr. selvstændige socialrådgivere. HB har tidligere på regionens anmodning haft en drøftelse af spørgsmålet hvor det blev besluttet ikke at indføre optagelseskrav til selvstændige socialrådgivere. De to forslag går dels på at stille krav om, at selvstændige ikke må have andre ansat i deres virksomhed og dels et alternativt forslag om, at hvis selvstændige med ansatte skal kunne være medlemmer, skal der stilles krav om, at der er indgået OK med DS. HB beslutter, hvorvidt de ønsker at fremsætte forslaget til repræsentantskabet eller om det alene skal være et forslag fra region Syd. Region Syd Hovedbestyrelsen stemte om, hvorvidt HB skulle fremsætte forslaget. For fremsættelse af forslag 1 stemte 4 for og 8 mod. Region Syd tager stilling til om de fremsætter forslag 1. Et flertal af HB vedtog at fremsætte forslag 2 til repræsentantskabsmødet. 21 Udvidelse af forretningsudvalget HB 2/14 besluttede HB, at der på Rep14 fremsættes forslag om udvidelse af forretningsudvalget og etablering af en daglig ledelse. Forslag til lovændring er vedlagt.

11 Dansk Socialrådgiverforening side 11 af 15 Som følge af forslaget om at udvide FU, er der ligeledes vedlagt et lovændringsforslag om en daglig ledelse af foreningen. I forbindelse med en udvidelse af forretningsudvalget, skal kompetencen hos hhv forretningsudvalg og daglig ledelse fastlægges. FU/RF har udarbejdet vedlagte forslag om fordelingen af kompetencen mellem et udvidet FU og en daglig ledelse bestående af formand og næstformand jf. 18 stk. 1 7 i lovene. HB drøfter det fremlagte forslag om udvidelse af FU, nedsættelse af daglig ledelse og en kompetencefordeling mellem FU og daglig ledelse. FU og regionsformænd Hovedbestyrelsen fremsætter forslag om udvidelse af Forretningsudvalg og ny daglig ledelse på Rep. 14. Forslaget skal på HB 5/14 med oplæg om økonomiske konsekvenser - rejeseomkostninger og sekretariatsbetjening. 22 Ændring af kontingentkategorier På HB 3/14 blev fremlagt to forslag om ændring af kontingentkategorier: Forslaget om at ledige arbejdssøgende medlemmer på ægtefælle- eller samlivsforsørgelse betaler kontingent som fuldtidsstuderende blev vedtaget og vil blive fremsat på Rep14. HB besluttede at indhente yderligere analyse i forhold til forslaget fra Region Øst om, at nyuddannede socialrådgivere fortsætter med at betale studenterkontingent indtil de får deres første ansættelse. Der henvises til vedlagte notat, der viser, hvor mange nyuddannede, der melder sig ud og hvilke begrundelser de angiver for deres udmeldelse. Der viser sig følgende for perioden halvår 2014, at der har været i alt 157 udmeldelser begrundet enten i økonomi, sletning pga. restance eller overgang til gul fagforening. HB beslutter, om der skal fremsættes forslag på Rep14 om ændring af kontingentkategori for nyuddannede ledige medlemmer Hovedbestyrelsen havde en vejledende afstemning om forslag om 1 års karens, tre mdr. lav sats. 11 stemte for 2 stemte i mod. Mads Bilstrup og Trine Quist. Hovedbestyrelsen havde en vejledende afstemning om Mads Bilstrups forslag om lav ydelse til socialrådgivere på mikro flex job 11 stemte for, to stemte mod. Der udarbejdes konkret forslag til ovenstående som fremlægges til vedtagelse på HB 5/14 23 Lønningsvedtægt På HB 1-14 nedsatte HB et forhandlingsudvalg til at forhandle lønningsvedtægt for med de lønnede politikere. Forhandlingsudvalget består af Susanne Grove, Flemming Bo Hansen, Louise Dülch Kristiansen og Susanne Lyngsø. På HB 2-14 godkendte HB et mandat til forhandlingen. På HB 3-14 blev der forslået udarbejdet et alternativ hvor politikerne stiger et løntrin ved genvalg.

12 Dansk Socialrådgiverforening side 12 af 15 Det alternative forslag er: Formanden aflønnes i første valgperiode på løntrin 53, næstformand og regionsformænd på løntrin 51 for det kommunale område. Ved genvalg aflønnes formanden på løntrin 54, næstformand og regionsformænd på løntrin 52 på det kommunale område. Forslaget til Lønningsvedtægten rettes til, således at Retten til restferie ud over fratrædelsesperioden reduceres til 3 ugers ferie i perioden fra 1. juli til 30. september. Det præciseres, hvad fratræden og fratrædelsestidspunkt i 9 og funktionsperioden i 11 betyder. HB godkender ændringen af forslaget til lønningsvedtægten for med henblik på fremlæggelse for repræsentantskabet. HB drøfter argumentation for to trins lønindplacering. Forhandlingsudvalget for lønningsvedtægten. Hovedbestyrelsen godkendte forslaget. 24 Den Gyldne Socialrådgiver, lukket punkt Der er optaget særskilt referat af dette punkt. 25 Revysterne på Folkemøde 2015 Majbrit Berlau har været i dialog med Århus Revysterne om at deltage med flere optrædener på næste års Folkemøde. Der er ikke afsat midler hertil. Det skønnes at koste omkring kr. Formålet med deres optræden skulle være at skabe en anderledes opmærksomhed omkring foreningen end den man opnår ved deltagelse i egne og andres debatter en branding af foreningen. Revysternes deltagelse vil fordre, et større telt, scene lys og lyd, som vi ikke selv har ressourcer til skaffe. Derfor skal vi undersøge om der er muligheder for at indgå samarbejde med andre organisationer på én eller anden måde. HB drøfter, hvorvidt der er stemning for at arbejde videre med forslaget, herunder at den fornødne økonomi skaffes via en budgetrevision. Hovedbestyrelsen forkastede forslaget HB tager en ny drøftelse af DS deltagelse på Folkemødet 26 Politikerskole HB har nedsat en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med samarbejde/sammenhæng i organisationen. Dette har blandt andet resulteret i et forventningspapir til kommende politikere, et forslag til rep14 om udvidelse af forretningsudvalg, ny daglig ledelse og ændret kompetencefordeling i foreningens ledelse. Hertil kommer dette forslag om at

13 Dansk Socialrådgiverforening side 13 af 15 lave et fælles uddannelsesinitiativ overfor kommende politikere. Dette er besluttet af HB 2/14. Formålet med politikerskolen er at skabe et fælles fundament for alle valgte medlemmer af HB og RB for at kvalificere og dygtiggøre deltagerne både i forhold til det interne virke, men også i forhold til socialpolitik, fagpolitik, overenskomster i den offentlige sektor og velfærdssamfundet. Samtidig skal sammenhængen mellem de politiske lag styrkes. Og der skal ligeledes være en aktuel politisk analyse. Varigheden skal være to dage med overnatning, finansieret af de allerede afsatte midler til et fælles seminar. Ved behov for flere møde foreslås disse finansieret af HB s pulje på kr. Tidspunkt: medio januar eller februar. Forslag til et overordnet program for et 2 dags seminar vedlægges. Det nærmere indhold fastlægges i samarbejde mellem formanden og sekretariatschefen. HB beslutter, at der holdes et 2 dages seminar som beskrevet og foreslår dato for seminaret. Arbejdsgruppe om samarbejde i organisationen Majbrit Berlau, Anne Jørgensen, Rasmus Balslev, Rikke Helk Hovedbestyrelsen vedtog forslaget. Der skal afsættes tid til erfaringsudveksling. SDS og tre frivillige politikere kan også deltage. Evt. Mads Bilstrup: I Henrik Mathiesens valgoplæg citeres tal om foreningen som er fejlbehæftede. Der er behov for en korrektion. Beslutning: Mads taler med Henrik og evt. rettes på hjemmesiden. Alt korrigerer Mads. Efterretningspunkter: E-1 FU-referat 7/14, 19. juni E-2 FU-referat 28/14, 13. august E-3 FU/RF-referat 1. juli E-4 FU/RF-referat 18. august Hovedbestyrelsen tog referaterne til efterretning Orienteringspunkter: O-1 Aktuelle politiske emner Fortsat fokus på vold i kølvandet på Saxenhøjsagen I slutningen af juni blev formændene fra DS, SL, FOA og DSR inviteret til møde med beskæftigelsesministeren og socialministeren om vold mod ansatte. På mødet gav hver formand deres bud på vigtige indsatser i voldsforebyggelsen. DS bidrog med følgende forslag:

DS2022. Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ

DS2022. Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ DS2022 DS2022 Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ Principper for udviklingen: Fra top-down til bottom-up Fra medlem til aktiv medejer Fra centralisering til decentralisering Forudsætning:

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 27.-28. august 2014 For referat: Udarbejdelse: Mette Winsløw August

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015 Godkendt - Referat RB-møde 150528 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015 Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Åbyhøj Program Kaffe og rundstykker 09.00-09.30

Læs mere

Referat af Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskabsmøde

Referat af Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskabsmøde 111 R EP R Æ SE N TA N TS K AB S MØDE 2012 D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G SIDE: 1 af 11 Referat af Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskabsmøde Fredag 23. november - lørdag

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Forhandlingsafdelingen Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Sundhedskartellet Dansk Sygeplejeråd Medlemstal 72.523 Formand Grete Christensen Jordemoderforeningen Medlemstal

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

EDR Københavns Afdeling

EDR Københavns Afdeling Vedtægter for EDR Københavns Afdeling Vedtaget på Generalforsamling den 15.april 2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Navn 1 Side 1 Hjemsted 2 Side 1 Formål 3 Side 1 Kapitel 2 Medlemmer 4 Side 2 Optagelse

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Aarhus, den 7. januar 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: AB RGA FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet. Fraværende/Afbud : Afbud meldes til sekretariatet på sekr@arkitektforbundet.dk.

Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet. Fraværende/Afbud : Afbud meldes til sekretariatet på sekr@arkitektforbundet.dk. REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 2 2014 REFERAT Den 17. juni 2014 Tidspunkt : 17. juni Kl. 11-16.30. Sted : Peter Bangs Vej 30 Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet Fraværende/Afbud : Afbud meldes

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening 1 Navn Kredsens navn er Lolland-Falsters Lærerforening, kreds 68 af Danmarks Lærerforening. Foreningen omfatter Guldborgsund kommune og Lolland kommune. Foreningens

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi Sidst revideret den 22. februar 2001 Vedtægter for Lykeion - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi 2 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Foreningens navn er: Lykeion tværfaglig begrebsdannelse og terminologi.

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Risskov civile Hundeførerforening.

Risskov civile Hundeførerforening. Bankkonto: 7110-1096775 Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: 34175640 Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter 5,7,10,12 og 14 stk 1. vedrørende ansættelse og godkendelse

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED:

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: Dagsorden (foreløbig) 2. HB-møde den 25. august 2012 (udsendt 27.06.2012) Side 1 Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: DUI-LEG og

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere