Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/ september, Haraldskær

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær"

Transkript

1 Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/ september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne Jørgensen Mads Bilstrup Henrik Mathiasen afbud pga. sygdom Birthe Povlsen Trine Quist - fra pkt. 7 Susanne Grove ikke under pkt. 8, pkt. 7 og pkt. 3 Susanne Lyngsø - afbud Rasmus Balslev-deltog mandag Flemming Bo Hansen Mette Blauenfeldt deltog tirsdag Mette Valentin, fraværende Nanna Viborg Olesen, mandag fra pkt.7 Mie Backmann Anne Hegelund Louise Dülch Kristiansen, 1. suppleant, mandag Øvrige: Rasmus Meyer, sekretariatschef Charlotte Holmershøj, konsulent Per Vagnby, kontorleder, region Nord Lene Kastaniegaard, kontorleder, region Øst afbud pga. sygdom John Nielsen, kontorleder, region Syd Dorte Gotthjælp Nielsen, chef for medlemsafdelingen Lars Madsen, controller Susan Paulsen, journalist Gunda Herlufsen, konsulent Henrik Egelund Nielsen, socialpolitisk koordinator Pernille Steen Lenzner, konsulent FU bemærker indledningsvist, at der i forbindelse med afstemninger ikke er anført navne på hvem der har stemt for hhv. mod et forslag, således som det burde jf. HB S forretningsorden. Dette er en beklagelig fejl, som ikke vil gentage sig.

2 Dansk Socialrådgiverforening side 2 af 15 1 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt Velkommen til Rasmus Meyer, ny sekretariatschef, præsentationsrunde Præsentation af næstformandskandidaternes opstillingsgrundlag Punkt 26 blev tilføjet dagsordenen HB var ikke beslutningsdygtigt. Mødet blev gennemført og referatet godkendes efterfølgende af de fraværende. 2 Aktuelle politiske emner HB tog orienteringen til efterretning 3 Ansøgning om tilskud, Seniorsektionen Formand for Seniorsektionen, Anita Barfod, søger op til kr. i ekstraordinært tilskud i anledning af sektionens 25 års jubilæum. I vedlagte ansøgning begrunder hun ansøgningen. Sektionerne kan ikke søge om tilskud i faggruppernes pulje og beløbet ligger udenfor FU s bevillingsmuligheder. Beløbet ligger indenfor rammerne af, hvad faggrupperne søger om støtte til både i forhold til formål og beløbets størrelse. Forslag til beslutning HB beslutter, om Seniorsektionen skal tildeles et ekstraordinært tilskud. Indstiller Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. 4 Halvårsregnskab og budgetrevision 2014 Halvårsregnskabet for 2014 viser et positivt resultat på 2,1 mio. kr., hvilket er bedre end halvdelen af budgettet for I vedhæftede notat er regnskabet gennemgået. På baggrund af halvårsregnskabet foreslås følgende budgetregulering for 2014: Øgede kontingentindtægter: kr. Færre udgifter til HB: kr. Bevilling af tilskud til Seniorsektion, jubilæums arrangement kr. Færre udgifter til valg af politikere: kr. Færre afskrivninger til IT-systemer: kr. Konfliktstøtte til strejkende socialrådgivere i BUPL: kr. Ekstraordinær post vedrørende udgifter til fratrædelse: kr. Forslag til beslutning - at budgettet for 2014 revideres som nævnt ovenfor. Indstiller Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. Nyt HB skal drøfte en linje i forhold orientering om lederlønninger og godkendelse af medarbejdernes overenskomster.

3 Dansk Socialrådgiverforening side 3 af 15 5 Budget HB behandlede og godkendte på sidste møde forslag til budget for til med henblik på at fremlægge det for repræsentantskabet. Efterfølgende har FU og regionsformændene set på fordeling af besparelserne i regionerne og har aftalt, at Region Øst ligesom region Syd og Region Nord bidrager med en besparelse på lønudgifter. Der er indarbejdet en regnskabspost benævnt Ekstraordinære poster, hvor der i 2015 er budgetteret med udgifter i forbindelse med fratrædelse. Vedlagt notat til repræsentantskabet med beskrivelse af budgetforslag til repræsentantskabet. Forslag til beslutning Det indstilles, at HB tager notatet til efterretning, og at HB beslutter, om notatet skal behandles i hovedbestyrelsen igen inden det sendes til repræsentantskabet. Der er skrevet særskilt referat af dette punkt. Punktet blev behandlet ved ekstraordinært HB-møde 30. september. Mødet blev afholdt via video. 6 Beskæftigelsesreformernes muligheder og risici for socialrådgivere har ønsket et notat til hovedbestyrelsen med et samlet overblik over beskæftigelsesreformernes aktuelle muligheder og risici. Herunder om andre aktørers positioner og enkelte begivenheders betydning. Oplægget skal laves som work in progress i det næste halve år, så det løbende føres á jour. Første udgave af notatet er udarbejdet til HB-mødet den september. Det opsummerer den seneste tids udvikling på beskæftigelsesområdet efter det politiske forlig om en beskæftigelsesreform 18. juni, som udmønter anbefalingerne fra fase 1 i Carsten Koch-udvalgets arbejde og lægger linjer frem til fase 2. HB drøfter de aktuelle muligheder og risici i beskæftigelsesreformerne. Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. De faglige konsulenter i regionerne skal rustes til at støtte TR lokalt vedr. BDO rapporten. Kontorlederne har et ansvar her. Fastholdelses/virksomhedskonsulenterne er usynlige for virksomhederne. Tydelighed og entydighed savnes. Fælles indsatsområde for DS og DA herunder de sociale kapitler. Kom frit frem med forslag til afbureaukratisering. 7 DS 2022 Vedhæftede notat beskriver kort hvorledes der skal arbejdes videre med de foreslåede udviklingsprojekter i perioden Udviklingsprojekterne gennemføres med sigte på at kunne fremlægge en samlet strategi DS 2022 for repræsentantskabet De foreslåede udviklingsprojekter er resultatet af dialogen og undersøgelserne i DS, herunder arbejdet i resolutionsudvalget, i perioden fra Repræsentantskabet 2012 til nu.

4 Dansk Socialrådgiverforening side 4 af 15 Styrende for alle udviklingsprojekter er visionen om at DS skal have flere kraftcentre der understøtter lokalt medejerskab og initiativ. De styrende principper for udviklingen, lyder: Fra top-down til bottom-up Fra medlem til aktiv medejer Fra centralisering til decentralisering Forudsætningen for at udviklingen af DS skal lykkes er, at der flyttes økonomiske midler fra det centrale niveau ud i landet. Det påhviler resolutionsudvalget i samarbejde med FU/RF at udvikle en sammenhængende økonomisk plan der muliggør en anderledes fordeling af de økonomiske midler i Vedhæftet er desuden en grafisk fremstilling af DS fremtidige arbejde med DS2022. Denne fremstilling skal fungere som udgangspunkt for diskussionen på Rep2014 Hovedbestyrelsen godkender principper og initiativer for det videre arbejde med DS2022. Det påhviler sekretariatet i dialog med regionerne at drive arbejdet fremad. Sekretariatet Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen Organizing skal bredes ud bredt ud i blad, artikler og HB HB besluttede, at der på rep14 både sker en afrapportering og fremlægges forslag til ny resolution om implementering. Det kræver en ny formulering. Der kommer ny korrekturlæst version ud til regionernes generalforsamlinger. 8 OK15, status Medlemsdebatten om OK15-krav og hvad der fylder i medlemmernes hverdag er fortsat i fuld gang. Alle tre regionsformænd og formanden har indtil videre deltaget i en lang række klub- og medlemsmøder, hvor de fire hovedtemaer Løn og Pension, Kompetenceudvikling, Arbejdstid og Sunde arbejdspladser har været til debat. Medlemmerne har også mulighed for at melde forslag til OK15-krav ind direkte via hjemmesiden. Her har aktiviteten dog været begrænset indtil videre (3-4 forslag der vil blive reklameret for denne mulighed i et kommende DS-nyhedsbrev). Fristen for at melde forslag til krav ind er den 1. oktober. Herefter udarbejdes der en kravs-pakke, som Forhandlingsdelegationen godkender, jf. HB 2/14 med henblik på oversendelse til OAO. OAO vil udarbejde en samlet kravspakke til KTO. OK15 vil også være et centralt emne på TR-konferencen i november med henblik på at give forhandlingsdelegationen et klart mandat og bud på prioritering. Formanden vil holde et oplæg om rammerne for OK15, hvad ved vi om modpartens ønsker og overvejelser i relation til OK15 og den kommende proces. TR vil få mulighed for at deltage i workshops om de fire temaer med henblik på at en prioritering. Denne del vil være rettet mod de specielle krav, dvs. krav som kun vedrører DS overenskomst. I OAO og KTO-regi er det køreplansaftaler og forhandlingsaftale som fylder lige nu. Desuden er der nedsat diverse arbejdsgrupper og partssamarbejder med arbejdsgiversiden, hvor der udveksles synspunkter omkring centrale emner. Der vil eksempelvis blive lavet en fælles undersøgelse af hvordan arbejdstidsaftalerne finder anvendelse i kommunerne, der er udarbejdet papir om MED/TR-systemet i kommunerne og der vil

5 Dansk Socialrådgiverforening side 5 af 15 også komme en afrapportering omkring psykisk arbejdsmiljø. Endelig vil det nye forhandlingsfællesskab mellem KTO og Sundhedskartellet formelt blive etableret ved Repræsentantskabsmøde den 8. oktober. Det nye navn vil blive Forhandlings-fællesskabet. Det indstilles, at HB tager orienteringen om status vedr. OK15 til efterretning. Sekretariatet Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning 9 Beretning Vedlagt er beretningen for til godkendelse. Denne version er endnu ikke layoutet, og er dermed også uden illustrationer/fotos. En layoutet version af beretningen lægges på socialraadgiverne.dk den 17. september At beretningen godkendes. Hovedbestyrelsen godkendte beretningen med de faldne bemærkninger. 10 Børnearbejdsgruppens politikpapirer De tre afsluttende notater fra børnearbejdsgruppen blev forelagt til diskussion på HB 3/14, og drøftelsen af dem mundede ud i, at notaterne skulle sendes ud til HB til yderligere kommentering. Samtidig skulle notatet om faglig ledelse drøftes på ny på HB 4/14. I denne drøftelse medvirker Anders Fløjborg som formand for ledersektionen. Der er kun kommet kommentarer fra Susanne Lyngsø og Mads Bilstrup. Dertil kom der enkelte kommentarer på HB 3/14, som også er indføjet. De tre notater forelægges til endelig vedtagelse. Sekretariatet Hovedbestyrelsen vedtog de fremlagte papirer vedr. ny normal og uacceptable forløb. 11 Faglig ledelse Se pkt. 10. Hovedbestyrelsen drøftede notatet om faglig ledelse og oplægget fra Anders Fløjborg, formand for ledersektionen. Hovedbestyrelsen vedtog det fremlagte notat med de faldne bemærkninger.

6 Dansk Socialrådgiverforening side 6 af Vedtægtsændringer (Aktionsfonden) Hovedbestyrelsen skal på sit møde i september drøfte konfliktformer og mulige konsekvenser for Aktionsfondens vedtægter. Såfremt hovedbestyrelsen tilslutter sig indstillingen om, at der skal tænkes i andre konflikt-former end de traditionelle med strejker og lockout, så skal Aktionsfondens vedtægter åbne mulighed for, at udgifterne til andre konfliktformer så som reklamekampagner, undervisningsmateriale m.m. kan finansieres af Aktionsfonden. Det skal endvidere overvejes om der skal en bestemmelse ind om, at udgifter i direkte sammenhæng med en overenskomstmæssig konflikt også dækkes af fonden. Det være sig udgifter til bannere, demonstrationer, T-shirts m.m. Som det er nu, dækkes disse udgifter af kontoen til HB s uforudsete politiske aktiviteter. I forbindelse med lockouten på underviserområdet i 2013 ydede Danmarks Lærerforening konfliktstøtten som lån. Vedtægterne for DS Aktionsfond giver ikke denne mulighed. Her kan støtten ydes som fuld kompensation eller Hovedbestyrelsen kan i tilfælde af en lockout beslutte at nedsætte støtten. Danmarks Lærerforening fik en del kritik af, at medlemmerne skulle låne støtten. Men i princippet låner DS medlemmer også pengene, da Aktionsfonden skal fyldes op igen efter en konflikt, og der bliver derfor udskrevet et ekstraordinært kontingent i en periode. Hvis konfliktstøtten ydes som lån til medlemmerne skal der ikke betales skat af beløbet, ligesom der heller ikke vil ske indbetaling af pension og optjening af feriepenge. Aktionsfondens midler kan dermed række væsentligt længere. Hvis muligheden for at yde lån skal etableres, skal DS være opmærksomme på, hvordan fortællingen bliver. Det skal endvidere overvejes om muligheden for at fravige fuld dækning og yde støtten som lån alene skal gælde i lockout eller det skal være en generel mulighed, at hovedbestyrelsen kan beslutte konfliktstøttens størrelse herunder om den skal ydes som lån. Endelig er der i de nuværende vedtægter ikke hjemmel til at kræve for meget udbetalt støtte tilbage, hvis der f.eks. udbetales konfliktstøtte og løn for samme periode i forbindelse med konfliktens afslutning. Det indstilles, at Aktionsfondens bestyrelse tager stilling til de foreslåede vedtægtsændringer med henblik på behandling på Rep-mødet i november Forhandlingsdelegationen Hovedbestyrelsen besluttede alle fire forslag. 13 Konfliktformer Hovedbestyrelsen skal på sit møde i september drøfte konfliktformer og mulige konsekvenser for Aktionsfondens vedtægter. Erfaringerne fra de seneste overenskomstforhandlinger viser, at arbejdsgivere er parate til at tage konfliktvåbnet i brug for at fremme deres interesser. Der er en helt grundlæggende forskel på det private og offentlige arbejdsmarked: det private arbejdsmarked styres af markedskræfterne og arbejdsgiver rammes økonomisk i forbindelse med en konflikt, mens det offentlige arbejdsmarked er politisk styret og sparer penge på en konflikt. Det giver et ulige magtforhold, at de offentlige arbejdsgivere også har lettere adgang til et politisk indgreb senest set ved konflikten på underviserområdet i 2013.

7 Dansk Socialrådgiverforening side 7 af 15 Troen på, at man som organisation kan konflikte sig til forbedringer er lige nu ikke særlig stor. Organisationerne har i stedet brug for at vinde kampen om den offentlige mening og tænke konfliktvåbnet på en anden måde. Det kan eksempelvis være ved reklamekampagner, undervisningsmateriale, eksponering af faget i det offentlige rum, tale faget op, politiske eller faglige happenings, politisk påvirkning, indgåelse af alliancer og samarbejder om fælles kampagner. Det indstilles, at Hovedbestyrelsen drøfter konfliktformer og konsekvenser for Aktionsfondens vedtægter. Forslag om ændringer af vedtægterne for Aktionsfonden drøftes og besluttes i Aktionsfondens bestyrelse med henblik på behandling på Repræsentantskabsmødet i november Forhandlingsdelegationen Hovedbestyrelsen havde en drøftelse af notatet. 14 Udskiftning af tag i Toldbodgade (Aktionsfondens bestyrelse) Det foreslås, at får bemyndigelse til godkende nødvendige opgaver og forbedringsopgaver som kan have et økonomisk rationale og/eller et miljømæssigt hensyn. F.eks. udskiftning af Veluxvinduer med et stort energiudslip til et lavt. bemyndiges til at træffe beslutning om nødvendige opgaver og forbedringsopgaver som kan have et økonomisk rationale og/eller et miljømæssigt hensyn. Når der foreligger beskrivelser og økonomiske tilbud vil hovedbestyrelsen blive orienteret, ligesom hovedbestyrelsen vil blive orienteret, hvis der sker andre uforudsete hændelser. Administrationsafdelingen Aktionsfonden bemyndigede en renovering på yderligere 1.5 mill. Den samlede bevilling udgør herefter 2,5 mill. kr. jf. tidligere beslutning. Formanden bemyndiges til at træffe de nødvendige beslutninger med efterfølgende orientering af Aktionsfondens bestyrelse. 15 Evaluering, intro-outro HB 3/13 besluttede med virkning fra 1. september 2013 at forankre Intro-outro arbejdet regionalt med bevarelse af en tværgående netværks/koordineringsgruppe bestående af en konsulent fra hver region, en repræsentant fra SDS samt en konsulent fra sekretariatet. Ansvaret for indsatsen i forhold de studerende på den Sociale kandidatuddannelse er placeret i sekretariatet. Det blev i den forbindelse besluttet af indsatsen skulle evalueres efter et år. Der er således udarbejdet et notat som skitserer hvilke aktiviteter der har været gennemført som led i intro-outro-arbejdet og hvad erfaringerne er med aktiviteterne. Det skal bemærkes, at der også mellem intro og outro-arrangementerne er en række andre aktiviteter ude på uddannelsesstederne hvor DS er involveret. Disse er ikke beskrevet i notatet.

8 Dansk Socialrådgiverforening side 8 af 15 Det indstilles, at HB tager notatet til efterretning og tager en debat om de mange aktiviteter mellem intro- og outro-arrangementerne ude på uddannelsesstederne, hvor DS også er involveret. Sekretariatet Hovedbestyrelsen drøftede notatet. Arbejdsgangen mellem regionerne og SDS skal optimeres. 16 Lønforsikring Hovedbestyrelsen har ønsket en ny beregning på omkostningerne ved tegning af en obligatorisk lønforsikring for ordinære medlemmer af DS. Ønsket er foranlediget af, at SL i 2014 og HK i 2013 har implementeret en obligatorisk lønforsikring for alle medlemmer. Pris hos SL 40 kr. pr. måned, hos HK-K 41 kr. pr. måned ved en 80 % dækning. En dækning i dette niveau vil iflg. FTF-A koste 43 kr. om måneden. Til nærværende beregning har sekretariatet sammen med FTF-A forudsat betingelser, svarende til de i SL og HK kendte. I vedlagte notat er der redegjort for dels de beregningsmæssige forudsætninger antal med-lemmer, gennemsnitløn, ledighedstal, ledighedens varighed - og dels kriterier for ret til forsikringsydelsen, som er det beløb medlemmet kan få ret til udover dagpengesatsen på kr. Der er desuden vedlagt beregningseksempler, som viser hvor meget en obligatorisk lønsikring vil koste afhængigt af hvor stor en andel af gennemsnitslønnen, som vælges dækket. Til brug for drøftelserne skal der især gøres opmærksom på forhold, som kan eller vil påvirke en obligatorisk lønforsikring, såsom: Obligatorisk lønsikring forudsætter, at medlemmet er a-kasseforsikret i FTF-A. Lønforsikring kræver, at der forud ligger en optjeningsperiode på 12 måneder, før medlemmet har ret til ydelser fra forsikringen Det betyder, at dimittender ikke kan blive omfattet. Dimittender skal ikke betale til ordningen. Kontingentforhøjelse, kan, trods selvforsikringselementet og det solidariske formål, forventes at betyde udmeldelser i et mindre omfang (erfaringer fra HK og SL siger at dette er meget begrænset). Der kan vælges mellem om det er en fast andel af lønnen, som skal dækkes ved ledighed, hvorved de højestlønnede får mest ud af ordningen fordi deres tab ved ledighed er større (sådan er SL og HK ordningen). Et fast kronebeløb til alle betyder, at alle får det samme ved ledighed uanset tidligere indtægt. Ved tilskud fra kontingentindtægt kan medlemsbetalingen reduceres. Forslag til beslutning Det indstilles, at HB træffer beslutning om, hvorvidt der skal rejses forslag til Rep14 om etablering af en obligatorisk lønforsikring, herunder om finansiering af en sådan forsikring skal ske ved at præmien lægges oven i kontingentet. Sekretariatet Hovedbestyrelsen foreslår Rep14 at tage stilling til en medlemsundersøgelse/markedsanalyse af behovet for obligatorisk lønforsikring, der kan arbejdes videre med i rep-perioden. Der stilles ikke forslag om vedtagelse af en lønforsikring.

9 Dansk Socialrådgiverforening side 9 af Klagesag, lukket punkt Der er optaget særskilt referat af dette punkt. 18 REP14 18a Foreløbig dagsorden På repræsentantskabsmødet skal der foreligge et forslag til dagsorden for mødet. Der er udarbejdet et foreløbigt forslag til dagsorden på baggrund af allerede kendte forslag. Det endelige forslag udarbejdes efter den 24. oktober, når fristen for at fremsætte forslag er udløbet. HB drøfter den foreløbige dagsorden, herunder om HB er bekendt med andre forslag, resolutioner eller udtalelser eller som de selv ønsker at fremsætte. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig den foreløbige dagsorden. 18b Foreløbig tidsplan Første udkast til tidsplan for afvikling af repræsentantskabsmødet. Tidsplanen ændrer sig erfaringsmæssigt flere gange undervejs. Første dag har vi lagt et oplæg og diskussion med socialminister Manu Sareen om formiddagen inden den egentlige start på mødet. Om eftermiddagen er der afsat tid til afrapportering af DS I forhold til de pt. kendte lovændringsforslag kan forslaget om udvidet forretningsudvalg nok afstedkomme en del diskussion. Det samme gælder muligvis forslaget fra Syd vedr. selvstændige. HB drøfter tidsplanen og tager stilling til, om der er andre debatter som skal lægges ind i programmet. Hovedbestyrelsen tog tidsplanen til efterretning og retter til med de faldne bemærkninger om kortere tid til mundtlig beretning og længere tid til debat af budget. 18c Forretningsorden Til brug for repræsentantskabsmødet 2014 er der udarbejdet et forslag til forretningsorden. Der har ikke i forbindelse med evalueringen været fremsat ønsker om en ændret forretningsorden. Det vedlagte udkast er alene ændret redaktionelt i forhold til forretningsordenen for 2012, således at der kan være flere dirigenter. Det kan overvejes, om der skal gives mulighed for at tale fra egen plads fremfor det foreslåede, hvor der kun kan tales fra talerstolen. Fordelen vil være at flere måske tør tage ordet og deltage aktivt i debatterne. Ulempen vil være at man kun ser taleren bagfra og at det kan være problematisk, hvis flere ønsker at tale sammen. HB beslutter at fremsætte forslag om forretningsorden som vedlagt på rep14, herunder om man skal kunne tale fra egen plads.

10 Dansk Socialrådgiverforening side 10 af 15 Hovedbestyrelsen besluttede at vedtage forretningsordenen, herunder at det skal være muligt at tale fra egen plads. 18d Ordførerskaber Der har udviklet sig en tradition for, at Hovedbestyrelsen fordeler ordførerskaber på de forskellige politikområder i forhold til debatterne på repræsentantskabsmødet. Det kan, udover at give repræsentanterne indtryk af den samlede bestyrelse, også lette dirigenterne. Derfor anbefales det, at der også til dette repræsentantskabsmøde fordeles ordførerskaber. Sekretariatet hjælper de enkelte ordførere, hvis det ønskes. HB beslutter at bruge ordførerskaber og fordele disse på politikområder. Hovedbestyrelsen drøfter ordførerskaber endeligt på HB 5/14 19 Oversigt over lov- og vedtægtsændringsforslag Sekretariatet har udarbejdet en oversigt over de forslag til lov- og vedtægtsændringer, som var fremsat inden udløbet af fristen den 15. august. Fristen for at fremsætte andre forslag er den 24. oktober. Er HB bekendt med at der vil blive fremsat andre forslag? HB drøfter om der er andre forslag, som ventes fremsat og at oversigten i øvrigt tages til efterretning. Sekretariatet Hovedbestyrelsen tog oversigten til efterretning. 20 Lovændringsforslag Region Syd har fremsat forslag til repræsentantskabet om at ændre lovene vedr. selvstændige socialrådgivere. HB har tidligere på regionens anmodning haft en drøftelse af spørgsmålet hvor det blev besluttet ikke at indføre optagelseskrav til selvstændige socialrådgivere. De to forslag går dels på at stille krav om, at selvstændige ikke må have andre ansat i deres virksomhed og dels et alternativt forslag om, at hvis selvstændige med ansatte skal kunne være medlemmer, skal der stilles krav om, at der er indgået OK med DS. HB beslutter, hvorvidt de ønsker at fremsætte forslaget til repræsentantskabet eller om det alene skal være et forslag fra region Syd. Region Syd Hovedbestyrelsen stemte om, hvorvidt HB skulle fremsætte forslaget. For fremsættelse af forslag 1 stemte 4 for og 8 mod. Region Syd tager stilling til om de fremsætter forslag 1. Et flertal af HB vedtog at fremsætte forslag 2 til repræsentantskabsmødet. 21 Udvidelse af forretningsudvalget HB 2/14 besluttede HB, at der på Rep14 fremsættes forslag om udvidelse af forretningsudvalget og etablering af en daglig ledelse. Forslag til lovændring er vedlagt.

11 Dansk Socialrådgiverforening side 11 af 15 Som følge af forslaget om at udvide FU, er der ligeledes vedlagt et lovændringsforslag om en daglig ledelse af foreningen. I forbindelse med en udvidelse af forretningsudvalget, skal kompetencen hos hhv forretningsudvalg og daglig ledelse fastlægges. FU/RF har udarbejdet vedlagte forslag om fordelingen af kompetencen mellem et udvidet FU og en daglig ledelse bestående af formand og næstformand jf. 18 stk. 1 7 i lovene. HB drøfter det fremlagte forslag om udvidelse af FU, nedsættelse af daglig ledelse og en kompetencefordeling mellem FU og daglig ledelse. FU og regionsformænd Hovedbestyrelsen fremsætter forslag om udvidelse af Forretningsudvalg og ny daglig ledelse på Rep. 14. Forslaget skal på HB 5/14 med oplæg om økonomiske konsekvenser - rejeseomkostninger og sekretariatsbetjening. 22 Ændring af kontingentkategorier På HB 3/14 blev fremlagt to forslag om ændring af kontingentkategorier: Forslaget om at ledige arbejdssøgende medlemmer på ægtefælle- eller samlivsforsørgelse betaler kontingent som fuldtidsstuderende blev vedtaget og vil blive fremsat på Rep14. HB besluttede at indhente yderligere analyse i forhold til forslaget fra Region Øst om, at nyuddannede socialrådgivere fortsætter med at betale studenterkontingent indtil de får deres første ansættelse. Der henvises til vedlagte notat, der viser, hvor mange nyuddannede, der melder sig ud og hvilke begrundelser de angiver for deres udmeldelse. Der viser sig følgende for perioden halvår 2014, at der har været i alt 157 udmeldelser begrundet enten i økonomi, sletning pga. restance eller overgang til gul fagforening. HB beslutter, om der skal fremsættes forslag på Rep14 om ændring af kontingentkategori for nyuddannede ledige medlemmer Hovedbestyrelsen havde en vejledende afstemning om forslag om 1 års karens, tre mdr. lav sats. 11 stemte for 2 stemte i mod. Mads Bilstrup og Trine Quist. Hovedbestyrelsen havde en vejledende afstemning om Mads Bilstrups forslag om lav ydelse til socialrådgivere på mikro flex job 11 stemte for, to stemte mod. Der udarbejdes konkret forslag til ovenstående som fremlægges til vedtagelse på HB 5/14 23 Lønningsvedtægt På HB 1-14 nedsatte HB et forhandlingsudvalg til at forhandle lønningsvedtægt for med de lønnede politikere. Forhandlingsudvalget består af Susanne Grove, Flemming Bo Hansen, Louise Dülch Kristiansen og Susanne Lyngsø. På HB 2-14 godkendte HB et mandat til forhandlingen. På HB 3-14 blev der forslået udarbejdet et alternativ hvor politikerne stiger et løntrin ved genvalg.

12 Dansk Socialrådgiverforening side 12 af 15 Det alternative forslag er: Formanden aflønnes i første valgperiode på løntrin 53, næstformand og regionsformænd på løntrin 51 for det kommunale område. Ved genvalg aflønnes formanden på løntrin 54, næstformand og regionsformænd på løntrin 52 på det kommunale område. Forslaget til Lønningsvedtægten rettes til, således at Retten til restferie ud over fratrædelsesperioden reduceres til 3 ugers ferie i perioden fra 1. juli til 30. september. Det præciseres, hvad fratræden og fratrædelsestidspunkt i 9 og funktionsperioden i 11 betyder. HB godkender ændringen af forslaget til lønningsvedtægten for med henblik på fremlæggelse for repræsentantskabet. HB drøfter argumentation for to trins lønindplacering. Forhandlingsudvalget for lønningsvedtægten. Hovedbestyrelsen godkendte forslaget. 24 Den Gyldne Socialrådgiver, lukket punkt Der er optaget særskilt referat af dette punkt. 25 Revysterne på Folkemøde 2015 Majbrit Berlau har været i dialog med Århus Revysterne om at deltage med flere optrædener på næste års Folkemøde. Der er ikke afsat midler hertil. Det skønnes at koste omkring kr. Formålet med deres optræden skulle være at skabe en anderledes opmærksomhed omkring foreningen end den man opnår ved deltagelse i egne og andres debatter en branding af foreningen. Revysternes deltagelse vil fordre, et større telt, scene lys og lyd, som vi ikke selv har ressourcer til skaffe. Derfor skal vi undersøge om der er muligheder for at indgå samarbejde med andre organisationer på én eller anden måde. HB drøfter, hvorvidt der er stemning for at arbejde videre med forslaget, herunder at den fornødne økonomi skaffes via en budgetrevision. Hovedbestyrelsen forkastede forslaget HB tager en ny drøftelse af DS deltagelse på Folkemødet 26 Politikerskole HB har nedsat en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med samarbejde/sammenhæng i organisationen. Dette har blandt andet resulteret i et forventningspapir til kommende politikere, et forslag til rep14 om udvidelse af forretningsudvalg, ny daglig ledelse og ændret kompetencefordeling i foreningens ledelse. Hertil kommer dette forslag om at

13 Dansk Socialrådgiverforening side 13 af 15 lave et fælles uddannelsesinitiativ overfor kommende politikere. Dette er besluttet af HB 2/14. Formålet med politikerskolen er at skabe et fælles fundament for alle valgte medlemmer af HB og RB for at kvalificere og dygtiggøre deltagerne både i forhold til det interne virke, men også i forhold til socialpolitik, fagpolitik, overenskomster i den offentlige sektor og velfærdssamfundet. Samtidig skal sammenhængen mellem de politiske lag styrkes. Og der skal ligeledes være en aktuel politisk analyse. Varigheden skal være to dage med overnatning, finansieret af de allerede afsatte midler til et fælles seminar. Ved behov for flere møde foreslås disse finansieret af HB s pulje på kr. Tidspunkt: medio januar eller februar. Forslag til et overordnet program for et 2 dags seminar vedlægges. Det nærmere indhold fastlægges i samarbejde mellem formanden og sekretariatschefen. HB beslutter, at der holdes et 2 dages seminar som beskrevet og foreslår dato for seminaret. Arbejdsgruppe om samarbejde i organisationen Majbrit Berlau, Anne Jørgensen, Rasmus Balslev, Rikke Helk Hovedbestyrelsen vedtog forslaget. Der skal afsættes tid til erfaringsudveksling. SDS og tre frivillige politikere kan også deltage. Evt. Mads Bilstrup: I Henrik Mathiesens valgoplæg citeres tal om foreningen som er fejlbehæftede. Der er behov for en korrektion. Beslutning: Mads taler med Henrik og evt. rettes på hjemmesiden. Alt korrigerer Mads. Efterretningspunkter: E-1 FU-referat 7/14, 19. juni E-2 FU-referat 28/14, 13. august E-3 FU/RF-referat 1. juli E-4 FU/RF-referat 18. august Hovedbestyrelsen tog referaterne til efterretning Orienteringspunkter: O-1 Aktuelle politiske emner Fortsat fokus på vold i kølvandet på Saxenhøjsagen I slutningen af juni blev formændene fra DS, SL, FOA og DSR inviteret til møde med beskæftigelsesministeren og socialministeren om vold mod ansatte. På mødet gav hver formand deres bud på vigtige indsatser i voldsforebyggelsen. DS bidrog med følgende forslag:

I budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer.

I budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer. 4.1 1/6 EMNE Forslag til budget for 2017-18 FORSLAGSSTILLER Hovedbestyrelsen REGNSKAB X BUDGET RESOLUTION LOVÆNDRING ÆNDRINGSFORSLAG VEDTÆGTSÆNDRING UDTALELSE ØVRIGE FORSLAG ANDET Forslag til budget 2017-18

Læs mere

DS2022. Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ

DS2022. Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ DS2022 DS2022 Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ Principper for udviklingen: Fra top-down til bottom-up Fra medlem til aktiv medejer Fra centralisering til decentralisering Forudsætning:

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 referat RB-møde 140424 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 Bestyrelsesmødet afholdes i Aalborg, Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg Mødet begynder kl. 09.30 Der vil være kaffe og brød fra

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Budget 2015-16, 2. drøftelse 2.2 Strategiplan 2016, procesplan

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Referat af dagsorden:

Referat af dagsorden: Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN. 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også.

VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN. 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også. VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også. Internationalt anvendes navnet Danish 92 Group eller Danish 92 Group

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015 Godkendt - Referat RB-møde 150528 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015 Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Åbyhøj Program Kaffe og rundstykker 09.00-09.30

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 27. april 2015

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 27. april 2015 Referat - godkendt RB-møde 150427 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 27. april 2015 Bestyrelsesmødet afholdes i Holstebro, Fredericiagade 27-29, 7500 Holstebro Program Kaffe og rundstykker 09.00-09.30

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 6. december 2016

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 6. december 2016 Referat RB-møde 161206 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 6. december 2016 Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Århus Program Kaffe og rundstykker 09.30-10.00 Mødet begynder

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 REFERAT 2017 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 06-02-2017 10:15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 Deltagerfortegnelse...3 1. Godkendelse af dagsorden og referat...4 1.1. Godkendelse af

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter september 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter september 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 20.- 21. september 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM august 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Politik

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 9. december 2014

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 9. december 2014 Referat - godkendt RB-møde 141209 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 9. december 2014 Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Århus Program Kaffe og rundstykker 09.00-09.30

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 22. september 2015

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 22. september 2015 Godkendt - Referat RB-møde 150922 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 22. september 2015 Bestyrelsesmødet afholdes i Aalborg, Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg Program Kaffe og rundstykker 09.00-09.30

Læs mere

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Indkaldelse HB-møde d. 26. juni 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 14. maj 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014 2.2 Samarbejde mellem

Læs mere

Referat af møde i Kampagneudvalget

Referat af møde i Kampagneudvalget Referat af møde i Kampagneudvalget Dato: 1. december 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent Nielsen, Malene Madsen, Justin Corfitzen, Maria Helene Olesen og Karina Ertmann Krammer

Læs mere

Vedtægter for Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening (DA) Navn

Vedtægter for Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening (DA) Navn Vedtægter for Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening (DA) Navn 1 Organisationens navn er Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening betegnet DA. Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening er en

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 1/17

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 1/17 Referat HB-møde 1/17, 14. december 2016 Side 1 af 11 Referat af Hovedbestyrelsesmøde 1/17 Deltagere: Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Rasmus Balslev Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

PDA. Vedtægter for Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening (PDA) Navn

PDA. Vedtægter for Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening (PDA) Navn PDA Vedtægter for Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening (PDA) Navn 1 Organisationens navn er Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening betegnet PDA. Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Landsbranceklubben for kommunale specialarbejdere.

Landsbranceklubben for kommunale specialarbejdere. Landsbranceklubben for kommunale specialarbejdere. Referat fra 3.2.2011. 1) Der var velkomst og godtagelse af dagsordenen. Forretningsorden gældende fra ledelsesmødet 16 maj 2011, godkendt med de tilførte

Læs mere

Udkast til revideret Forretningsorden for PLO Syddanmark (Forretningsorden blev oprindeligt godkendt 10.dec. 2012)

Udkast til revideret Forretningsorden for PLO Syddanmark (Forretningsorden blev oprindeligt godkendt 10.dec. 2012) Udkast til revideret Forretningsorden for PLO Syddanmark (Forretningsorden blev oprindeligt godkendt 10.dec. 2012) 1. Mødeindkaldelse og dagsorden 1.1 Ordinære PLO-regionale møder PLO- Syddanmark fastlægger

Læs mere

Dagsorden for Hovedbestyrelsesmøde

Dagsorden for Hovedbestyrelsesmøde Dagsorden for Hovedbestyrelsesmøde Dato: 28. februar 2015 Tid: Kl. 10 16 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Navneopråb 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Vedtægter for Træsektionen

Vedtægter for Træsektionen Vedtægter for Træsektionen INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse,

Læs mere

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Referat Den 28. august 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 26. august 2014

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Dags dato: 08. 06. 2016. Skrevet af: Lars Til: Afd. bestyrelsen Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Onsdag den 8. juni 2016 fra 9.00 15.30. Morgenmad fra 8.30 og frokost fra 12.00. Tilstede:

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC VEDTÆGTER for Lederforeningen i TDC Lederforeningen i TDC er tilsluttet hovedorganisationen Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Vennemindevej 39, 2100 København Ø Telefon: 39 27 00 57 Fax:

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. august 2016

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. august 2016 referat RB-møde 160824 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. august 2016 Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Åbyhøj Program Kaffe og rundstykker 09.00-09.30 Mødet begynder

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Indkomne forslag til vedtægtsændringer 2014

Indkomne forslag til vedtægtsændringer 2014 Indkomne forslag til vedtægtsændringer 2014 Følgende forslag skal behandles på repræsentantskabsmødet under punktet Indkomne forslag. DE KONKRETE FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF VEDTÆGTERNE ER OMTALT I VEDLAGTE

Læs mere

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Foreningens målgruppe er pårørende til personer med spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd Vedtægterne er vedtaget på generalforsamling d. 5.4.

Læs mere

Det Ergoterapifaglige Selskab for Geriatri og Gerontologi blev stiftet den 7. maj 2012.

Det Ergoterapifaglige Selskab for Geriatri og Gerontologi blev stiftet den 7. maj 2012. Ergoterapeutforeningen Om os - EFS Geriatri og Gerontologi Det Ergoterapifaglige Selskab for Geriatri og Gerontologi blev stiftet den 7. maj 2012. Bestyrelsen - kontakt Formand Anne Henckel Johansen Helsingør

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Forstanderkredsen. for Produktionsskoler/Produktionshøjskoler. Forstanderkredsen for danske Produktionsskoler / Produktionshøjskoler.

Forstanderkredsen. for Produktionsskoler/Produktionshøjskoler. Forstanderkredsen for danske Produktionsskoler / Produktionshøjskoler. Forstanderkredsen for danske Produktionsskoler / Produktionshøjskoler Vedtægter 1 Forstanderkredsens navn og adresse Forstanderkredsens navn er Forstanderkredsen for Produktionsskoler / Produktionshøjskoler.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 14-03-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Torsdag den 14 marts 2013 kl 08:15 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Dagsorden 12. Forretningsudvalgsmøde den 30. april 2013 Side 1

Dagsorden 12. Forretningsudvalgsmøde den 30. april 2013 Side 1 Dagsorden 12. Forretningsudvalgsmøde den 30. april 2013 Side 1 Referat af 12. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 30. april 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

GENERALFORSAMLING 10 Valg af repræsentanter til Træsektionens generalforsamling 11 Generalforsamling

GENERALFORSAMLING 10 Valg af repræsentanter til Træsektionens generalforsamling 11 Generalforsamling august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse, genvalg,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation 1 Navn Stk. 1 Landsforeningens navn er DL Patient Administration Kommunikation. Hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Stk. 1 DL s formål er at varetage

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland. Referat af møde i formandskabet for RAR Sjælland den 9. marts marts 2015

Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland. Referat af møde i formandskabet for RAR Sjælland den 9. marts marts 2015 Deltagere: Flemming Kronsten, formand Carsten Bloch Nielsen, næstformand 11. marts 2015 Marianne Sumborg, arbejdsmarkedsdirektør AMK-Øst Helle Klein, AMK-Øst (referent) Afbud: Gert Jørgensen, næstformand

Læs mere

Vedtægter for LO-Sektion LO Hovedstaden

Vedtægter for LO-Sektion LO Hovedstaden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtægter for LO-Sektion LO Hovedstaden 1. Formål Sektionens navn er

Læs mere

Tatiana Skov, Margit Koch, Maria Melchiorsen, Susanne Nielsen, Merete Kragh, Steen Andersen. Andre: FTR Tobias L. Pedersen (Gæst under punkt 10/16)

Tatiana Skov, Margit Koch, Maria Melchiorsen, Susanne Nielsen, Merete Kragh, Steen Andersen. Andre: FTR Tobias L. Pedersen (Gæst under punkt 10/16) REFERAT FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen Dato: 21.04.2016 kl. 8:30 Sted: FOA Nordsjælland lokale 1 & 2 Arkivsag: 16/26183 Tilstede: Ikke tilstede: Anette Linderstrøm, Anita Herold Gudmundsson (gået

Læs mere

2.2. Referat 2. Ordinære generalforsamling. Tirsdag den kl i mødesalen under Ølstykke Bibliotek. Grundejerforeningen Langekær

2.2. Referat 2. Ordinære generalforsamling. Tirsdag den kl i mødesalen under Ølstykke Bibliotek. Grundejerforeningen Langekær 2.2 Grundejerforeningen Langekær Skorpionen 73 47 17 56 23 3650 Ølstykke CVR.nr. 42 78 96 15 - Bank konto 3434 289696 www.skorpionen73.dk bestyrelsen@skorpionen73.dk Referat 2. Ordinære generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december 2010 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 28.10.2010 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden 2.1 -

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Forretningsorden for fællesledelsen for Socialdemokratiet i Aarhus kommune 2011

Forretningsorden for fællesledelsen for Socialdemokratiet i Aarhus kommune 2011 Forretningsorden for fællesledelsen for Socialdemokratiet i Aarhus kommune 2011 Indholdsfortegnelse: Forside Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesledelsen Side 3 2 Beslutningsdygtighed Side 3 3 Partiets

Læs mere

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger Referat af 23. forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 17. juni 2014 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36 17 72 00 Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig Møller,

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke

Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Revideret efter generalforsamlingen 2007, 2010, 2013 og 2015. 1 Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Navn og formål 1, stk. 1. Foreningens navn er " Foreningen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden Referater til underskrift Sager til diskussion/beslutning Sager til orientering Koordineringspunkter

Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden Referater til underskrift Sager til diskussion/beslutning Sager til orientering Koordineringspunkter Indkaldelse Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 1. og 15. marts 2013. 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014

Læs mere

medlemmer af DM s repræsentantskab, samt yderligere et antal medlemmer, således at bestyrelsen består af 7 medlemmer.

medlemmer af DM s repræsentantskab, samt yderligere et antal medlemmer, således at bestyrelsen består af 7 medlemmer. 1 Sektionens navn er DM s Pensionistsektion 2 Som medlemmer af sektionen optages pensionister og efterlønsmodtagere, der i deres aktive arbejdsliv har været medlem af én af DM s sektioner, hhv. sektorer

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau.

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau. VEDTÆGTER 1. Navn Foreningens navn er Dansk Investor Relations Forening. Navnet forkortes DIRF. Foreningens engelske navn er Danish Investor Relations Association. 2. Formål Foreningens formål er at fremme

Læs mere