til en specialklasserepræsentant. Ikke valgte specialklasserepræsentanter betragtes tilsvarende som stedfortrædere for den valgte repræsentant for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "til en specialklasserepræsentant. Ikke valgte specialklasserepræsentanter betragtes tilsvarende som stedfortrædere for den valgte repræsentant for"

Transkript

1 903 af 26/ Bek. om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen(skolebestyrelsesbekendtgørelsen) Nr. 903 af 26. september 2005 Undervisningsministeriet (Uddannelsesstyrelsen) I medfør af 42, stk. 11, og 43, stk. 1 og 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, som ændret ved 1 i lov nr. 592 af 24. juni 2005, fastsættes følgende: Afsnit I Skolebestyrelsesvalg Kapitel 1 Generelt om valgene m.v. 1. Kommunalbestyrelser og regionsråd sørger for, at der vælges forældrerepræsentanter til skolebestyrelser ved selvstændige kommunale folkeskoler og ved regionale undervisningstilbud. Stk. 2. Ansatte ved skolen eller undervisningstilbuddet og eventuelt andre ansatte ved kommunen eller regionen kan efter kommunalbestyrelsens eller regionsrådets nærmere bestemmelse bistå ved forberedelse og afholdelse af valgene. Stk. 3. Valgenes omkostninger påhviler kommunen eller regionen. 2. Ordinære valg gennemføres efter, at der har været holdt kommunale og regionale valg, og de skal være afsluttet senest 31. marts det følgende år. Eventuel afstemning efter kapitel 7 afsluttes den anden torsdag i marts. Stk. 2. Ved skoler, der oprettes i valgperioden, afholdes valg snarest muligt efter, at skoleplaceringen for de børn, der skal indskrives ved skolen, er endeligt fastlagt. Ved undervisningstilbud, der oprettes i valgperioden, afholdes valget efter regionsrådets nærmere beslutning. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet fastsætter dagen for afslutning af eventuel afstemning efter kapitel Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet kan for skoler eller undervisningstilbud omfattet af lovens 42, stk. 11, godkende, at der afholdes forskudte valg 2 år efter de ordinære valg. Forskudte valg skal være afsluttet senest den 31. marts det år, valget afholdes. Eventuel afstemning efter kapitel 7 afsluttes den anden torsdag i marts. Stk. 2. Forskudte valg omfatter ved skolebestyrelser med 5 forældrerepræsentanter 2 eller 3 pladser i bestyrelsen og ved skolebestyrelser med 7 forældrerepræsentanter 3 eller 4 pladser i bestyrelsen. De øvrige pladser besættes ved de ordinære valg i henhold til 2. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet bestemmer antallet af pladser, der skal besættes ved forskudte valg. 4. Ved skoler eller undervisningstilbud, der på afstemningstidspunktet er besluttet nedlagt den 1. august i valgåret, holdes der ikke valg. Den siddende skolebestyrelse fungerer videre, indtil skolen eller undervisningstilbuddet nedlægges. 5. Forældrerepræsentanternes, herunder stedfortrædernes, valgperiode er 4 år regnet fra 1. april i det år, valget afholdes, jf. dog stk. 2, 3 og 4 samt 4, 34, stk. 2, 35, stk. 1, 36 og 39, stk. 4. Stk. 2. Ved skoler eller undervisningstilbud, der oprettes i valgperioden, er forældrerepræsentanternes valgperiode dog kun resten af valgperioden. Stk. 3. Når der første gang holdes forskudte valg i medfør af 3, afkortes valgperioden for indehaverne af de pladser, som skal besættes, til 2 år. Skolebestyrelsen afgiver indstilling til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet om, hvilke forældrerepræsentanter der fratræder. Indstillingen afgøres ved lodtrækning, hvis forældrerepræsentanterne ikke kan blive enige om anden måde at afgøre spørgsmålet på. Stk. 4. Hvis der ikke længere skal være forskudte valg i medfør af 3, afkortes valgperioden for indehaverne af de pladser, der er besat ved det sidste forskudte valg, til 2 år.

2 Kapitel 2 Valgret og valgbarhed 6. Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter vælges af og blandt de personer, der på valgets tidspunkt har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen, samt af og blandt de personer, som i henhold til 7 tillægges valgret og valgbarhed. Stk. 2. Valgret og valgbarhed for forældrene forudsætter, at barnets skoleplacering er endeligt fastlagt inden valget. Stk. 3. Ved skoler, der er besluttet nedlagt i valgåret, jf. 4, er forældrene valgberettigede og valgbare ved valget på den skole, som barnet skal overflyttes til. Stk. 4. Forældre til børn, der med virkning fra 1. august i valgåret skal overføres til en skole for de ældre klassetrin, deltager kun i valget ved denne skole. Stk. 5. Forældre til børn, der midlertidigt undervises på en specialskole, herunder regionale undervisningstilbud, deltager i valget ved den skole, hvorfra henvisningen har fundet sted. 7. Der tillægges følgende personer valgret og valgbarhed som forældrerepræsentanter, hvis de fremsætter ønske herom over for skolens leder: 1.Personer, der har modtaget et barn, der er indskrevet i skolen eller ved et regionalt undervisningstilbud, i privat familiepleje eller formidlet døgnophold, forudsat, at personerne har plejetilladelse eller godkendelse fra kommunalbestyrelsen. Tilladelsen skal være meddelt senest et år før valget. Forældremyndighedens indehaver(e) kan ikke samtidig deltage i valget. 2.Den, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over et barn, der er indskrevet i skolen, forudsat at forældremyndighedsindehaverens ægtefælle bor sammen med forældremyndighedsindehaveren og barnet. Det er endvidere en forudsætning, at forældrene ikke har fælles forældremyndighed, og at forældremyndighedsindehaveren giver sin tilslutning. 3.Faderen til et barn, der er indskrevet i skolen, hvis faderskabet er fastslået, og faderen bor sammen med forældremyndighedens indehaver og barnet. 4.Den af de biologiske forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, og som ikke bor sammen med forældremyndighedens indehaver, jf. nr. 3. Det er en forudsætning, at forældremyndighedens indehaver giver sin tilslutning, og at der ikke er meddelt valgret til nogen anden i medfør af nr. 2. Stk. 2. 6, stk. 2-5, gælder tilsvarende for personer, der tillægges valgret og valgbarhed efter stk Pligt til at lade sig opstille som forældrerepræsentant, til at modtage valg og til at varetage hvervet i valgperioden har personer, som har børn indskrevet i den pågældende kommunale skole eller det regionale undervisningstilbud, og som har bopæl i kommunen eller regionen. Stk. 2. Personer, der er fyldt 60 år, har dog ikke pligt til at lade sig opstille. Det samme gælder personer, der har været medlem af et skolenævn eller en skolebestyrelse i 2 hele, sammenhængende valgperioder. 9. Personer, der er ansat ved den pågældende skole eller regionale undervisningstilbud, kan ikke vælges til eller være forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen. Kapitel 3 Valgbestyrelsen 10. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet udpeger en valgbestyrelse for hver skole eller regionalt undervisningstilbud. Stk. 2. Valgbestyrelsen består af skolens leder, formanden for den afgående skolebestyrelse og et medlem udpeget af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet med sidstnævnte som formand. Ved nye skoler eller undervisningstilbud, jf. 2, stk. 2, udpeger kommunalbestyrelsen i stedet for formanden for den afgående skolebestyrelse en repræsentant blandt forældrene til de børn, der er indskrevet ved skolen eller undervisningstilbuddet. Stk. 3. Valgbestyrelsen sørger for, at der senest 3 måneder før afslutningen af perioden for en eventuel afstemning, jf. 24, stk. 1, gives hjemmene skriftlig meddelelse på den sædvanligt benyttede måde om de i 11 nævnte forhold.

3 11. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet bekendtgør på den sædvanligt benyttede måde før afholdelse af valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser: 1.Hvornår indehavere af forældremyndigheden ved henvendelse til skolen eller undervisningstilbuddet har mulighed for at sikre sig, at de er opført på valglisten, jf. 13, stk Hvornår interesserede, jf. 7, kan rette henvendelse til skolen eller undervisningstilbuddet om optagelse på valglisten, jf. 13, stk Tidspunktet for afholdelse af valgmødet til skolebestyrelsen, jf Hvor en kandidatopstilling skal indleveres og fristen for indlevering heraf, hvis kandidaten ønsker at beskrive holdninger og synspunkter vedrørende skolebestyrelsens arbejde i det materiale, valgbestyrelsen før valgmødet udsender til hjemmene, jf Perioden for en eventuel afstemning, jf. kapitel 7. Kapitel 4 Valglisten 12. Skolens leder sørger for, at der udarbejdes en liste over personer, der er valgberettigede, jf. 6, eller har fået tillagt valgret og valgbarhed efter 7. Valglisten skal være udarbejdet senest 3 uger før valgmødet, jf. 14. Stk. 2. Valglisten skal indeholde oplysning om vælgerens navn og andre oplysninger, der er nødvendige for at kunne identificere vælgeren, samt en afkrydsningsrubrik. 13. Der skal inden valgmødet gives indehavere af forældremyndigheden mulighed for ved henvendelse til skolen eller undervisningstilbuddet at sikre sig, at de er opført på valglisten. Tilsvarende skal personer, der ønsker valgret og valgbarhed efter 7 have mulighed for at blive optaget på valglisten inden valgmødet. Stk. 2. Valgbestyrelsen træffer afgørelse snarest muligt, om vedkommende har ret til at blive optaget på valglisten. Stk. 3. Valgbestyrelsen kan fastsætte en frist for henvendelse til skolen angående optagelse på valglisten efter stk. 1. Fremsættes der ønske om optagelse på valglisten efter udløbet af fristen, tager valgbestyrelsen stilling til, om det vil være praktisk muligt at imødekomme ønsket. Stk. 4. Valgbestyrelsen kan forlange dokumentation for, at betingelserne for at blive optaget på valglisten er opfyldt. Kapitel 5 Valgmødet og kandidatopstilling 14. Valgbestyrelsen indkalder de valgberettigede ved skolen eller undervisningstilbuddet til et møde, hvor valgbestyrelsen giver vælgerne en orientering om de regler, der gælder for valget. Valgmødet holdes senest 5 uger før fristen for afleveringen af stemmer ved en eventuel afstemning, jf. 25, stk. 1. Stk. 2. Efter orienteringen gives der de fremmødte vælgere mulighed for at drøfte kandidatopstillingerne og indlevere yderligere kandidatopstillinger, jf. 16, stk. 1. Stk. 3. På valgmødet har alle kandidater adgang til at beskrive deres holdninger og synspunkter vedrørende skolebestyrelsens arbejde. 15. Senest 1 uge før valgmødet udsender valgbestyrelsen på den sædvanligt benyttede måde til hjemmene skriftlig meddelelse om valgmødet og eventuelt et materiale, jf. 16, stk. 2. Stk. 2. Senest 1 uge før valgmødet sørger valgbestyrelsen for, at den skriftlige meddelelse om valgmødet offentliggøres på skolens eller undervisningstilbuddets hjemmeside på internettet eller en fælles hjemmeside for kommunens skoler eller regionens undervisningstilbud. 16. Kandidatopstilling sker ved henvendelse til skolens leder før valgmødet, på valgmødet eller senest den 10. dag efter valgmødet. Anmeldelse af en kandidatopstilling før valgmødet er ikke betinget af, at der er stillere, jf. 17, stk. 1, og 18, stk. 2. Stk. 2. Kandidater, der opstilles inden en af valgbestyrelsen fastsat frist før valgmødet, skal have mulighed for at beskrive deres holdninger og synspunkter vedrørende skolebestyrelsens arbejde i det materiale, valgbestyrelsen udsender til hjemmene før valgmødet, jf. 15.

4 Valgbestyrelsen fastsætter tidsfristen for kandidaternes aflevering af beskrivelse af holdninger og synspunkter til skolebestyrelsens arbejde og kan fastsætte grænser for omfanget heraf. Stk. 3. Valgbestyrelsen kan med kandidatens samtykke offentliggøre det i stk. 2 nævnte materiale på internettet sammen med den skriftlige meddelelse om valgmødet, jf. 15, stk En kandidatopstilling skal senest den 10. dag efter valgmødet underskrives af mindst 4 stillere ved valg til skolebestyrelser med 7 forældrerepræsentanter og mindst 3 stillere ved valg til skolebestyrelser med 5 forældrerepræsentanter. Stk. 2. Et skolebestyrelsesmedlem eller en kandidat kan ikke være stiller for sig selv eller en anden kandidat. 18. Ved skoler med en specialklasserække skal der opstilles mindst 2 repræsentanter for forældrene til de pågældende børn. Stk. 2. Opstilles der ikke forældrerepræsentanter, der selv har børn i specialklasserækken, kan der opstilles andre forældre til børn indskrevet i skolen til at repræsentere forældregruppen. Sådanne repræsentanter skal mindst have 4 stillere, der har børn i specialklasserækken. Stk. 3. Kravet efter stk. 1 vedrører skoler, der har en eller flere sammenhængende specialklasserækker for alle de klassetrin, som i øvrigt undervises i den pågældende skole. Kommunalbestyrelsen kan efter indstilling fra den pågældende skolebestyrelse træffe beslutning om særlig repræsentation af denne forældregruppe, selv om specialklasserækken omfatter færre klassetrin end skolen i øvrigt. 19. Valgbestyrelsen sikrer, at vedkommende underrettes om opstillingen snarest muligt efter den har modtaget opstillingen, jf. 16, stk. 1, hvis kandidaten ikke selv har underskrevet denne. Stk. 2. Ønsker en kandidat ikke opstilling, skal vedkommende tilkendegive dette senest den 10. dag efter underretningen, jf. stk. 1. Valgbestyrelsen underretter stillerne herom. Tilbagetrækningen kan ikke ske, hvis mindstetallet af stillere, jf. 17, stk. 1, og 18, stk. 2, fastholder kandidatens opstilling, jf. dog stk. 3 og 8, stk. 2. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet skal efter anmodning meddele fritagelse, hvis den opstillede kandidat på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for opstillingen. 20. Hvis valgbestyrelsen ikke umiddelbart kan godkende en kandidatopstilling som gyldig, fastsætter valgbestyrelsen en rimelig frist for afhjælpning af eventuelle mangler ved opstillingen. Kapitel 6 Fredsvalg 21. Senest 2 uger efter valgmødet kan der mellem kandidaterne aftales en opstillingsrækkefølge med henblik på fredsvalg, hvis: 1.Alle kandidater, der har det krævede antal stillere, jf. 17, stk. 1, og 18, stk. 2, er enige i aftalen og skriftligt meddeler valgbestyrelsen dette. 2.Valgbestyrelsen kan godkende kandidatopstillingerne. 3.Ingen af kandidaterne har tilkendegivet et ønske om fritagelse for opstilling, jf. 19, stk. 2, eller kommunalbestyrelsen eller regionsrådet har taget stilling til eventuelle ønsker om fritagelse for opstilling, jf. 19, stk Valgbestyrelsen kan udsætte den i 21 nævnte frist, hvis den har fastsat en frist for afhjælpning af eventuelle mangler ved en opstilling, jf Ved fredsvalg til skolebestyrelser med 5 forældrerepræsentanter betragtes de 5 øverste i opstillingsrækkefølgen som valgte, mens resten betragtes som stedfortrædere i den rækkefølge, hvori de er opstillet. Stk. 2. Ved fredsvalg til skolebestyrelser med 7 forældrerepræsentanter betragtes de 7 øverste i opstillingsrækkefølgen som valgte, mens resten betragtes som stedfortrædere i den rækkefølge, hvori de er opstillet. På skoler, hvor der skal udpeges en specialklasserepræsentant, jf. 18, skal det 7. mandat altid tilfalde den repræsentant for forældregruppen, der står øverst i opstillingsrækkefølgen, hvis rækkefølgen ikke giver mandat

5 til en specialklasserepræsentant. Ikke valgte specialklasserepræsentanter betragtes tilsvarende som stedfortrædere for den valgte repræsentant for forældregruppen. Stk. 3. Ved fredsvalg til skolebestyrelser med forskudte valg betragtes de øverste i opstillingsrækkefølgen svarende til det antal pladser, der er på valg, jf. 3, stk. 2, som valgte, mens resten betragtes som stedfortrædere i den rækkefølge, hvori de er opstillet. På skoler, hvor der skal udpeges en specialklasserepræsentant, jf. 18, og det mandat er på valg, skal det sidste mandat altid tilfalde den repræsentant for forældregruppen, der står øverst i opstillingsrækkefølgen, hvis rækkefølgen ikke giver mandat til en specialklasserepræsentant. Ikke valgte specialklasserepræsentanter betragtes tilsvarende som stedfortrædere for den valgte repræsentant for forældregruppen. Stk. 4. Valgbestyrelsen underretter de valgte og stedfortræderne om valget. Resultatet meddeles til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, der bekendtgør resultatet på den sædvanligt benyttede måde. Kapitel 7 Afstemning 24. Er betingelserne for fredsvalg, jf , ikke opfyldt, holdes der afstemning. Hjemmene orienteres om afstemningen, jf. 25, stk. 2, mindst 10 dage før fristen for aflevering af stemmer, jf. 25, stk. 1. Stk. 2. Afstemningen sker ved, at hjemmene mindst 10 dage før fristen for aflevering får adgang til stemmemateriale, der kan sendes til eller afleveres på skolen eller undervisningstilbuddet, jf. 25, stk. 1. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet kan beslutte, at stemmeafgivning kan ske ved elektronisk afstemning via internettet, jf. 29, i stedet for ved brug af det i stk. 2 nævnte stemmemateriale. 25. Kommunalbestyrelsen og regionsrådet bekendtgør på den sædvanligt benyttede måde fristen for aflevering på skolen eller undervisningstilbuddet af stemmer, jf. 2, 3, stk. 1, 35, stk. 1, 36, 39, stk. 3, og 40, stk. 3. Kommunalbestyrelsen og regionsrådet fastsætter det tidspunkt på dagen, hvor stemmesedler skal være modtaget. Stk. 2. Valgbestyrelsen sørger for, at der gives hjemmene skriftlig orientering om valget. Kandidaterne skal have mulighed for at beskrive deres holdninger og synspunkter vedrørende skolebestyrelsens arbejde i det materiale, valgbestyrelsen udsender til hjemmene. Valgbestyrelsen fastsætter tidsfristen for kandidaternes aflevering af beskrivelse af holdninger og synspunkter til skolebestyrelsens arbejde og kan fastsætte grænser for omfanget heraf. Stk. 3. Valgbestyrelsen kan på skolens eller undervisningstilbuddets hjemmeside offentliggøre det i stk. 2 nævnte materiale med kandidaternes beskrivelse af holdninger og synspunkter til skolebestyrelsens arbejde med deres samtykke. 26. Det nødvendige stemmemateriale i form af stemmeseddel med tilhørende konvolut, yderkuvert og stemmevejledning tilvejebringes ved valgbestyrelsens foranstaltning. Stemmesedlen udarbejdes på grundlag af de indgivne og godkendte kandidatopstillinger. Stk. 2. Ved skolebestyrelser med 5 forældrerepræsentanter stemmes på 3 forskellige kandidater. Ved skolebestyrelser med 7 forældrerepræsentanter stemmes på 4 forskellige kandidater. Stemmesedlen skal kommes i den tilhørende konvolut, der skal være umærket. Konvolutten med stemmesedlen kommes i yderkuverten, der påføres vælgerens navn. Stk. 3. Yderkuverten sendes eller afleveres til skolen eller undervisningstilbuddet inden fristen nævnt i 25, stk. 1. Yderkuverter, der modtages af skolen eller undervisningstilbuddet efter fristen nævnt i 25, stk. 1, påføres modtagelsestidspunktet, men åbnes ikke og lades ude af betragtning ved optællingen. 27. Valgbestyrelsen eller den, der er bemyndiget hertil, åbner de modtagne yderkuverter og undersøger i hvert enkelt tilfælde, om afsenderen er opført på valglisten. I bekræftende fald afkrydses vælgerens navn på valglisten. Stk. 2. Hvis konvolutten med stemmesedlen er umærket, opbevares konvolutten uåbnet, til optællingen begynder, jf. 30. Stk. 3. Hvis konvolutten med stemmesedlen er mærket, afgør valgbestyrelsen, inden optællingen begynder, om den er mærket på en måde, så vælgeren kan identificeres. Hvis vælgeren kan identificeres, åbnes konvolutten ikke, og den lades ude af betragtning ved

6 optællingen. Kan vælgeren ikke identificeres, opbevares konvolutten uåbnet, til optællingen begynder, jf Alt stemmemateriale, skolen eller undervisningstilbuddet modtager, opbevares, indtil fristen for klager over valget er udløbet. Herefter kan det makuleres efter kommunalbestyrelsens eller regionsrådets nærmere beslutning. 29. Stemmeafgivning kan yderligere ske ved elektronisk afstemning via internettet under forudsætning af: 1.Reglerne i finder tilsvarende anvendelse med de ændringer, der følger af, at afstemningen sker elektronisk. 2.Det er kommunalbestyrelsens eller regionsrådets ansvar, at afstemningen tilrettelægges i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger. Kapitel 8 Opgørelse af valget 30. Stemmeoptællingen foretages af valgbestyrelsen straks efter udløbet af fristen nævnt i 25, stk. 1, og under overværelse af eventuelle tilstedeværende vælgere. 31. Kandidaterne placeres i rækkefølge efter størrelse af deres stemmetal. I tilfælde af stemmelighed afgøres placeringen i rækkefølgen ved lodtrækning. Stk. 2. Ved skolebestyrelser med 5 forældrerepræsentanter betragtes de 5 øverste i rækkefølgen som valgte, mens resten betragtes som stedfortrædere i rækkefølge efter størrelse af deres stemmetal. Stk. 3. Ved skolebestyrelser med 7 forældrerepræsentanter betragtes de 7 øverste i stemmerækkefølgen som valgte, mens resten betragtes som stedfortrædere i rækkefølge efter størrelse af deres stemmetal. På skoler, hvor der skal udpeges en specialklasserepræsentant, jf. 18, skal det 7. mandat dog altid tilfalde den repræsentant for forældregruppen, der står øverst i rækkefølgen, hvis rækkefølgen ikke giver mandat til en specialklasserepræsentant. Ikke valgte specialklasserepræsentanter betragtes tilsvarende som stedfortrædere for den valgte repræsentant for forældregruppen. Stk. 4. Ved skolebestyrelser med forskudte valg betragtes de øverste i opstillingsrækkefølgen svarende til det antal pladser, der er på valg, jf. 3, stk. 2, som valgte, mens resten betragtes som stedfortrædere i den rækkefølge, hvori de er opstillet. På skoler, hvor der skal udpeges en specialklasserepræsentant, jf. 18, og det mandat er på valg, skal det sidste mandat altid tilfalde den repræsentant for forældregruppen, der står øverst i opstillingsrækkefølgen, hvis rækkefølgen ikke giver mandat til en specialklasserepræsentant. Ikke valgte specialklasserepræsentanter betragtes tilsvarende som stedfortrædere for den valgte repræsentant for forældregruppen. 32. Valgbestyrelsen underretter de valgte repræsentanter og stedfortrædere om valget. Afstemningens resultat meddeles til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, der bekendtgør resultatet på den sædvanligt benyttede måde. Kapitel 9 De nye skolebestyrelsers tiltræden 33. Når valgene er afsluttet, indkalder skolens leder den nye skolebestyrelse til konstituerende møde, herunder valg af formand. Stk. 2. Indtil der er valgt en formand, ledes det konstituerende møde af den forældrerepræsentant, der længst har været medlem af skolebestyrelsen eller skolenævnet. Står flere i så henseende lige, går den ældre forud for den yngre. Hvis ingen af forældrerepræsentanterne har været medlem af skolebestyrelsen eller skolenævnet tidligere, ledes mødet af den ældste af forældrerepræsentanterne. 34. De nye skolebestyrelser tiltræder hvervet den 1. april efter afslutningen af skolebestyrelsesvalgene, og de hidtidige forældrerepræsentanter fratræder hvervet den 31. marts ved udløbet af valgperioden, jf. 4, jf. dog stk. 2. Stk. 2. I tilfælde, hvor valget som følge af omvalg ikke er afsluttet på tiltrædelsestidspunktet, tiltræder de nye skolebestyrelser snarest muligt. Kommunalbestyrelsen fastsætter det nærmere tidspunkt. De hidtidige repræsentanters hverv ophører tilsvarende dagen før de nye forældrerepræsentanters tiltræden. Kapitel 10

7 Ændringer i valgperiodens løb 35. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet kan bestemme, at der skal foretages nyvalg til skolebestyrelsen ved den skole, der modtager alle eller en væsentlig del af eleverne fra en nedlagt skole, jf. lovens 42, stk. 9. Kommunalbestyrelsen fastsætter dagen for afslutning af eventuel afstemning efter kapitel 7. Stk. 2. I de tilfælde, hvor 2 skoler sammenlægges, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at alle skolebestyrelsesmedlemmerne fungerer sammen indtil udløbet af de enkelte medlemmers valgperiode, jf. lovens 42, stk. 10. Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder tilsvarende for regionale undervisningstilbud, jf. lovens 47 a, stk Hvis kommunalbestyrelsen træffer beslutning om fælles ledelse for flere folkeskoler og oprettelse af en fælles skolebestyrelse afholdes nyvalg, jf. bekendtgørelse om fælles ledelse for flere folkeskoler. Kommunalbestyrelsen fastsætter dagen for afslutning af eventuel afstemning efter kapitel 7. Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen godkender, at en folkeskole med eventuel skolefritidsordning og et kommunalt dagtilbud skal have fælles leder og fælles bestyrelse, afholdes nyvalg, jf. bekendtgørelse om fælles ledelse for folkeskoler og kommunale dagtilbud i landdistrikter m.v. (Samdrevne institutioner). Kommunalbestyrelsen fastsætter dagen for afslutning af eventuel afstemning efter kapitel Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet træffer efter anmodning beslutning om fritagelse for hvervet som forældrerepræsentant i en skolebestyrelse, såfremt vedkommende på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for hvervet. Stk. 2. En forældrerepræsentant kan forlange at blive fritaget for medlemskab af skolebestyrelsen, hvis barnet udskrives af den pågældende skole, jf. lovens 43, stk En forældrerepræsentant mister sin valgbarhed, når barnet optages i en af de skoler, der er nævnt i lovens 33, stk. 2, jf. lovens 43, stk. 2. I de nævnte tilfælde skal forældrerepræsentanten udtræde af skolebestyrelsen. 39. Hvis et medlem udtræder af skolebestyrelsen eller dør, indtræder stedfortræderen, jf. 23, stk. 1-3, eller 31, stk. 2-4, og stk. 2. Stk. 2. Ved skoler med forskudte valg, jf. 3, hvor der ikke er flere stedfortrædere fra det valg, hvor den pågældende plads i skolebestyrelsen var på valg, indtræder den første stedfortræder fra det efterfølgende valg for resten af valgperioden, jf. 5. Stk. 3. Er der ved ledighed ingen stedfortrædere for skolebestyrelsens forældrerepræsentanter, holdes der snarest muligt suppleringsvalg efter reglerne i denne bekendtgørelse med henblik på besættelse af den ledige plads i skolebestyrelse for resten af valgperioden, jf. 5, stk. 1, og eventuel valg af yderligere stedfortrædere. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet fastsætter dagen for afslutning af eventuel afstemning efter kapitel 7. Stk. 4. Et skolebestyrelsesmedlem, der er valgt efter stk. 3 eller indtrådt i skolebestyrelsen efter stk. 1, sidder i resten af den valgperiode, som det medlem, vedkommende er indtrådt i stedet for, var valgt til, jf. 5. Kapitel 11 Øvrige bestemmelser ved skolebestyrelsesvalg 40. Tvivlsspørgsmål vedrørende fremgangsmåden ved valget afgøres af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet. Stk. 2. Klager over valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser, herunder om afslag på optagelse på valglisten, må inden 10 dage efter valgets endelige opgørelse indgives skriftligt til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, der efter at have indhentet valgbestyrelsens erklæring snarest muligt træffer afgørelse. Stk. 3. Ved omvalg kan kun de personer, der havde valgret ved det almindelige valg, deltage. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet fastsætter dagen for afslutning af eventuel afstemning efter kapitel 7. Omvalg holdes i øvrigt efter samme regler som nævnt i kapitel 7 og 8.

8 41. Undervisningsministeriet kan i særlige tilfælde fravige bekendtgørelsens bestemmelser om skolebestyrelsesvalg. Afsnit II Vederlag til skolebestyrelsesmedlemmer Kapitel 12 Fast vederlag eller diæter til forældre- og elevrepræsentanter og deres stedfortrædere 42. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet kan beslutte at yde forældre- og elevrepræsentanterne fast vederlag for deltagelse i skolebestyrelsens møder. Vederlaget udgør til forældrerepræsentanterne kr. årligt og til elevrepræsentanterne kr. årligt. Vederlaget ophører med udgangen af den måned, hvori medlemmet fratræder hvervet eller i en uafbrudt periode på 6 måneder har været forhindret i at varetage hvervet. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet kan beslutte at yde forældre- og elevrepræsentanter diæter i forbindelse med deltagelse i skolebestyrelsens møder. Diæter udgør pr. dag 320 kr. til forældrerepræsentanter og 100 kr. til elevrepræsentanter. For dage, hvor hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes henholdsvis 640 kr. og 200 kr. Stk. 3. Til stedfortrædere ydes fast vederlag eller diæter efter samme regler som til medlemmer. Fast vederlag ydes dog kun forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende deltager i møderne. For deltagelse i enkelte møder ydes alene diæter. Stk. 4. Der kan ikke samtidigt ydes fast vederlag og diæter. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet kan dog vælge at yde elevrepræsentanterne diæter, selvom der ydes fast vederlag til forældrerepræsentanterne. Stk. 5. Hvis kommunalbestyrelsen eller regionsrådet har besluttet at yde fast vederlag eller diæter for deltagelse i skolebestyrelsens møder, ydes tillige diæter i henhold til stk. 2 og 3, i forbindelse med forældre- og elevrepræsentanters deltagelse i andre møder og kurser, som af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet anses for at have betydning for hvervets varetagelse, samt skolebestyrelsesformandens deltagelse i valgbestyrelsen til skolebestyrelsesvalg. Kapitel 13 Godtgørelse for dokumenterede merudgifter 43. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet kan beslutte at yde forældrerepræsentanter og deres stedfortrædere erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse i forbindelse med møder i skolebestyrelsen. En beslutning herom omfatter følgende ydelser: 1.erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, jf. bestemmelserne herom i 16 a i lov om kommunernes styrelse, 2.befordringsgodtgørelse, 3.godtgørelse for fravær fra hjemstedet, 4.godtgørelse af dokumenterede nødvendige udgifter, der er forbundet med fysisk handicap, 5.godtgørelse af dokumenterede nødvendige udgifter til børnepasning og 6.godtgørelse af dokumenterede nødvendige udgifter forbundet med pasning af syge nære pårørende. 44. Hvis kommunalbestyrelsen eller regionsrådet har besluttet at yde erstatning for dokumenterede udgifter efter 43 til forældrerepræsentanter og deres stedfortrædere, skal der til elevrepræsentanter og deres stedfortrædere ydes udgiftsgodtgørelse efter 43, nr. 2, 3 og 4, i forbindelse med deltagelse i skolebestyrelsens møder. Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen eller regionsrådet har besluttet at yde erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse for deltagelse i skolebestyrelsens møder, gælder denne beslutning tillige forældre- og elevrepræsentanters deltagelse i andre møder og kurser, som af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet anses for at have betydning for hvervets varetagelse. 45. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet kan beslutte, at der kun ydes diæter og erstatning for dokumenterede merudgifter inden for en nærmere angivet grænse, dvs. et bestemt antal møder eller en beløbsgrænse. Stk. 2. Kommunalbestyrelsens eller regionsrådets kompetence til at træffe beslutning om ydelse af vederlag m.v. kan ikke delegeres til et af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet nedsat udvalg eller til forvaltningen.

9 Afsnit III Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v. Kapitel 14 Overgangsbestemmelser m.v. 46. For de amtskommunale folkeskoler finder reglerne i denne bekendtgørelse om regionsrådenes undervisningstilbud tilsvarende anvendelse indtil 31. december For de landsdelsdækkende undervisningstilbud i Københavns Kommune, der er omfattet af kapitel 7 a i loven, finder reglerne i denne bekendtgørelse om regionsrådenes undervisningstilbud tilsvarende anvendelse efter 31. december Kapitel 15 Ikrafttrædelsesbestemmelser 48. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. oktober 2005 og har virkning for skolebestyrelsesvalg, der holdes med henblik på valg af medlemmer med funktion fra 1. april 2006 eller senere. Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves: 1.Bekendtgørelse nr. 784 af 10. oktober 1997 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen. 2.Bekendtgørelse nr. 621 af 14. juli 1997 om vederlæggelse af skolebestyrelsesmedlemmer. Kim Mørch Jacobsen / Henrik Thode

Udkast af 14. januar 2010

Udkast af 14. januar 2010 Udkast af 14. januar 2010 Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen (Skolebestyrelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

Bilag A. Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune. Kapitel 1. Generelt om valgene m.v.

Bilag A. Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune. Kapitel 1. Generelt om valgene m.v. Bilag A Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune Kapitel 1 Generelt om valgene m.v. 1. Byrådet sørger for, at der vælges forældrerepræsentanter til skolebestyrelser

Læs mere

Velkommen til Valgorienteringsmøde. Augustenborg Skole

Velkommen til Valgorienteringsmøde. Augustenborg Skole Velkommen til Valgorienteringsmøde Augustenborg Skole Program A. Indledning skoleleder, Bjarne Tønnies B. Orientering om arbejdet i skolebestyrelsen formanden for skolebestyrelsen, Karsten Madsen C. Opstillingsregler

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 I forbindelse med at Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser

Læs mere

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udpeger en central kommunal koordinator.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udpeger en central kommunal koordinator. Regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser Jf. Folkeskolelovens 43, stk. 1 fastsætter kommunalbestyrelsen regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen efter godkendelse

Læs mere

Skolebestyrelserne anmodes derfor om at afgive høringssvar herom i henhold til efterfølgende afsnit.

Skolebestyrelserne anmodes derfor om at afgive høringssvar herom i henhold til efterfølgende afsnit. Høring om Forslag om skolebestyrelsers sammensætning, vederlag for elev- og forældrerrepræsentanter i skolebestyrelser, regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen samt tidsplan for

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg på folkeskoler i Vejle Kommune 2014.

Skolebestyrelsesvalg på folkeskoler i Vejle Kommune 2014. Skolebestyrelsesvalg på folkeskoler i Vejle Kommune 2014. Valgforordning. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ansvars og kompetencefordeling... 2 3. Tidsplan for skolebestyrelsesvalg 2014.... 3 4.

Læs mere

Regler om valg til skolebestyrelse - indsættes som bilag til vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen.

Regler om valg til skolebestyrelse - indsættes som bilag til vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen. Regler om valg til skolebestyrelse - indsættes som bilag til vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen. I henhold til folkeskolelovens (lov nr. 1640 af 26. december 2013, Indførelse af en

Læs mere

Udfærdiget af: Skoleafdelingen Vedrørende: Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Randers Kommune

Udfærdiget af: Skoleafdelingen Vedrørende: Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Randers Kommune Notat Forvaltning: Børn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: 28. januar 2014 Br.nr.: Udfærdiget af: Skoleafdelingen Vedrørende: Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Randers Kommune Notatet sendes/sendt

Læs mere

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Lolland kommunale skolevæsen 1 Til forældre med børn indskrevet i Lolland kommunale skolevæsen. Det er vigtigt at så mange forældre som muligt deltager i skolebestyrelsesvalget.

Læs mere

Regler for valg til skolebestyrelser

Regler for valg til skolebestyrelser Regler for valg til skolebestyrelser Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx. xx. 2017 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen juni 2017 med bidrag fra skolebestyrelserne 1 KAPITEL 1: INDLEDNING 3

Læs mere

Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august 2015. Vil du have indflydelse på dit barns skolegang!

Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august 2015. Vil du have indflydelse på dit barns skolegang! Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august Vil du have indflydelse på dit barns skolegang! I skal der vælges medlemmer til skolebestyrelsen. Skolerne og Skolevæsenet ønsker, at forældrene medvirker til at

Læs mere

Forældrerepræsentanters valgperiode er 4 år, gældende fra konstitueringsperiodens start. Medarbejder- og elevrepræsentanters valgperiode er 1 år.

Forældrerepræsentanters valgperiode er 4 år, gældende fra konstitueringsperiodens start. Medarbejder- og elevrepræsentanters valgperiode er 1 år. Vejledning for skolebestyrelsen Denne vejledning er udarbejdet i henhold til kapitel 6 i Lov om Folkeskolen, jf. LBK nr. 521 af 27/05/2013, med senere ændringer i Lov nr. 1650 af 26/12/2013, Bekendtgørelse

Læs mere

Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte medlemmer på valg.

Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte medlemmer på valg. ELSTED ELSTED SKOLE ELSTED SKOLEVEJ 6, 8520 Lystrup. E-MAIL: els@mbu.aarhus.dk Tlf.: 8713 8787 Fax: 8713 8776 Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte

Læs mere

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser NOTAT ISC - Administrationsteamet 30-01-2014 Regler for valg til skolebestyrelser 1. Valgbestyrelse - ansvar for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg Det er den siddende skolebestyrelse, som har ansvar

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen

Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen Kære forældre på Tjørnegård Så er der valg til skolebestyrelsen for perioden 01.08.2014-31.07.2018. 4 forældrevalgte medlemmer (og nogle suppleanter)

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse August 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens

Læs mere

Vedlagt udkast til ny bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser og om vederlæggelse af forældre- og elevrepræsentanter.

Vedlagt udkast til ny bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser og om vederlæggelse af forældre- og elevrepræsentanter. Til adressater på vedlagte høringsliste (bilag 2) Skægkærskolens bilag B-28-05 Uddannelsesstyrelsen Frederiksholms Kanal 26 220 København K. Tlf 3392 5300 Fax 3392 5302 www.uvm.dk Høring over udkast til

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2010

Skolebestyrelsesvalg 2010 Skolebestyrelsesvalg 2010 Indholdsfortegnelse Et vigtigt valg... 4 Skolebestyrelsen har indflydelse... 5 Skolebestyrelsens arbejdsområder... 5 Skolebestyrelsens sammensætning... 6 Hvem kan vælges hvem

Læs mere

Vejledning for skolebestyrelsen ved valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen, maj 2016

Vejledning for skolebestyrelsen ved valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen, maj 2016 Vejledning for skolebestyrelsen ved valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen, maj 2016 Denne vejledning er udarbejdet i henhold til kapitel 6 i Lov om Folkeskolen, jf. LBK nr. 521 af 27/05/2013,

Læs mere

Orientering om Skolebestyrelsesvalg Valg af skolebestyrelse for 1 år til Distrikt Vest og Distrikt Øst

Orientering om Skolebestyrelsesvalg Valg af skolebestyrelse for 1 år til Distrikt Vest og Distrikt Øst Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2017 Valg af skolebestyrelse for 1 år til Distrikt Vest og Distrikt Øst 1 Til forældre med børn indskrevet i Lolland kommunale skolevæsen. Fjordskolen og Nordvestskolen

Læs mere

GUIDE VEDRØRENDE OVERGANGSBESTYRELSER SAMT EKSTRAORDINÆRT VALG TIL SKOLEBESTYRELSER 2012 SLAGELSE KOMMUNE

GUIDE VEDRØRENDE OVERGANGSBESTYRELSER SAMT EKSTRAORDINÆRT VALG TIL SKOLEBESTYRELSER 2012 SLAGELSE KOMMUNE GUIDE VEDRØRENDE OVERGANGSBESTYRELSER SAMT EKSTRAORDINÆRT VALG TIL SKOLEBESTYRELSER 2012 SLAGELSE KOMMUNE Center for Skole - januar 2012 2 Indhold Baggrund... 3 Overgangsbestyrelser... 3 Forslag om information

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg

Skolebestyrelsesvalg Skolebestyrelsesvalg 2010 Dit barn - Din skole - Dit valg Revideret den 15.02.2010 C:\DOCUME~1\EASYPD~1\LOCALS~1\Temp\BCL Technologies\easyPDF 6\@BCL@080D867D\@BCL@080D867D.doc 1/ 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2010

Skolebestyrelsesvalg 2010 Skolebestyrelsesvalg 2010 Dit barn Din skole Dit valg Revideret den 08.12.2009-1 - Indholdsfortegnelse Et vigtigt valg... 3 Skolebestyrelsen har indflydelse... 4 Skolebestyrelsens arbejdsområder... 4 Skolebestyrelsens

Læs mere

Nyheds Lappen Særnummer

Nyheds Lappen Særnummer Ikast Østre Nyheds Lappen Særnummer Valg til skolebestyrelsen -. Indhold. Formanden har ordet side 1-2. Et vigtigt valg side 2-3. Information fra skoleafdelingen side 3-7 Forskudte Valg side 7 Regler og

Læs mere

VEJLBY SKOLE/JELLEBAKKESKOLEN

VEJLBY SKOLE/JELLEBAKKESKOLEN Risskov, den 15.januar 2013 Kære forældre på Vejlby skole og Jellebakkeskolen Så skal der være valg til skolebestyrelsen for den nye skole, som opstår af fusionen mellem Vejlby skole og Jellebakkeskolen.

Læs mere

Valg til skolebestyrelsen 2014. Dit barn Din skole Dit valg

Valg til skolebestyrelsen 2014. Dit barn Din skole Dit valg Valg til skolebestyrelsen 2014 Dit barn Din skole Dit valg Indhold Et vigtigt valg... 3 Hærvejsskolens vision... 3 Skolebestyrelsen har indflydelse... 4 Skolebestyrelsens arbejdsområder... 4 Skolebestyrelsens

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014

Skolebestyrelsesvalg 2014 Skolebestyrelsesvalg 2014 Dit barn Din skole Dit valg Indhold: Et vigtigt valg... 3 Skolebestyrelsen har indflydelse....4 Skolebestyrelsens arbejdsområder:... 4 Skolebestyrelsens sammensætning... 5 Hvem

Læs mere

Skolebestyrelsen arbejder for at give skolens elever det bedst tænkelige udgangspunkt, når de engang forlader skolen og skal videre i livet.

Skolebestyrelsen arbejder for at give skolens elever det bedst tænkelige udgangspunkt, når de engang forlader skolen og skal videre i livet. Et vigtigt valg I den kommende tid skal der vælges medlemmer til skolebestyrelsen ved din skole. Viborg Kommune vil med denne lille folder fortælle om skolebestyrelsens arbejde og valgets gang. Skolebestyrelsen

Læs mere

VALG AF SKOLEBESTYRELSE 2014

VALG AF SKOLEBESTYRELSE 2014 VALG AF SKOLEBESTYRELSE 2014 Få indflydelse på dit barns skole meld dig som kandidat til skolebestyrelsen www.albertslund.dk/skoleroguddannelse Skolebestyrelsesvalg 2014 1 2 Skolebestyrelsesvalg 2014 FORORD

Læs mere

Vejledning om skolebestyrelsesvalg

Vejledning om skolebestyrelsesvalg Vejledning af 11. november 2005 Vejledning om skolebestyrelsesvalg (Vejledning til bekendtgørelse nr. 903 af 26. september 2005) Indledning 1. De forestående valg til skolebestyrelser i begyndelsen af

Læs mere

Information om regler om valg til skolebestyrelser på de almene skoler og specialskoler

Information om regler om valg til skolebestyrelser på de almene skoler og specialskoler Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering CVR: 26 69 63 48 9. april 2014 J. nr. 17.01.01A26-0002 Information om regler

Læs mere

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010 VALGHÅNDBOG for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER - ET OVERBLIK... 4 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER: IDÉLISTE

Læs mere

KAPITEL 2. Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen. Sammensætning og valg.

KAPITEL 2. Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen. Sammensætning og valg. KAPITEL 2 Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen Sammensætning og valg. 2 Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen består af enten 5 eller 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

Kapitel 1 Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og Juryen

Kapitel 1 Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og Juryen Kapitel 1 Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og Juryen Valg og valgperioder 1 Kunstnersamfundets to sektioner, arkitekt - og billedkunstsektionen, vælger, hvert 3. år blandt sektionens

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014 SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kmmune 2014 Denne vejledning tager udgangspunkt i gældende lvgivning sm træder i kraft henhldsvis januar 2014 g august 2014. Vejledningen beskriver på dette grundlag udmøntning

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Indhold Kapitel 1: Indledning... 2 Kapitel 2: Skolebestyrelsen... 2 1. Skolebestyrelsens sammensætning... 2 1.a. Sammensætning af skolebestyrelsen ved

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg Dokumentnr.: 387231 Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg I medfør af 17 f og 17 g, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 609 af 6. juni 2007, fastsættes:

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Skoletilbud Dato: 24. juni 2014 J.nr.: 14/1248 Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen Godkendt af

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Forslag Skoleafdelingen Februar 2016 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Valg af skole...4 3. Valg til skolebestyrelser...5 4. Skolebestyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om stiftsråd

Bekendtgørelse om stiftsråd Bekendtgørelse om stiftsråd I medfør af 23, stk. 5, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af x. x 2009, fastsættes: Kapitel 1 Sammensætning, valgret, valgbarhed og funktionsperiode

Læs mere

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 1 Ved alle kommunens dagtilbud (børnehaver og vuggestuer) vælges en forældrebestyrelse, jf. Dagtilbudsloven. Stk. 2 En forældrebestyrelse består af:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Indhold Indledning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Valg til skolebestyrelserne... 3 Forældrerepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt for Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen

Skolestyrelsesvedtægt for Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen Skolestyrelsesvedtægt for Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen Indhold: A. Indledning B. Regler for valg til skolebestyrelse C. Fælles rådgivende organ Institutions- og skolerådet D. Bevillinger til skolevæsenet

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler 1. august 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Byrådets ansvar... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg... 4 Kapitel 3: Skolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Stevns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side 3 Skolebestyrelsen Side 3 Sammensætning og valg Side 3 Kapitel 2 Side 5 Mødevirksomhed Side 5 Andre forhold Side 6 Kapitel

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Ændringsforslag Februar 2016 Skoleafdelingen Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Nugældende vedtægt Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter,

Læs mere

Vedtægt for styrelse af kommunale skoler i Århus Kommune

Vedtægt for styrelse af kommunale skoler i Århus Kommune Den 29. oktober 2009 Vedtægt for styrelse af kommunale skoler i Århus Kommune Godkendt af byrådet den 27. juni 2007, og dispensation fra Undervisningsministeriet er givet den 28. oktober 2009. 1 Formål

Læs mere

HVORDAN AFHOLDES VALG TIL FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLEBESTYRELSE OG FORÆLDRE- OG BRUGERRÅD? EN VEJLEDNING

HVORDAN AFHOLDES VALG TIL FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLEBESTYRELSE OG FORÆLDRE- OG BRUGERRÅD? EN VEJLEDNING HVORDAN AFHOLDES VALG TIL FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLEBESTYRELSE OG FORÆLDRE- OG BRUGERRÅD? EN VEJLEDNING Århus Kommune Børn og Unge FORORD Byrådet har vedtaget en ny styrelsesvedtægt for fritids- og ungdomsskoletilbud,

Læs mere

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08)

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) ÆLDRERÅDSVALG I NORDDJURS KOMMUNE Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) Kommunalbestyrelsen i Norddjurs kommune har besluttet, at valg til ældrerådet holdes på samme tidspunkt som valg

Læs mere

UDKAST TIL Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd

UDKAST TIL Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd UDKAST TIL Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd I medfør af 17 f, 17 g, stk. 2, og 23, stk. 5, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 298 af 14. marts 2013,

Læs mere

Broskolen afholder skolebestyrelsesvalg 2012.

Broskolen afholder skolebestyrelsesvalg 2012. Broskolen Broskolen afholder skolebestyrelsesvalg 2012. Kom til valgmøde torsdag d. 15. marts kl. 19.00 21.00 og oplev Lars Bom fortælle om, hvordan vi i fællesskab mellem skole og hjem skaber en god ramme

Læs mere

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Stk. 1 Sammensætning og valg Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse, der består af: 5 eller 7 repræsentanter for forældrene valgt af og blandt personer,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

HVORDAN AFHOLDES VALG TIL

HVORDAN AFHOLDES VALG TIL HVORDAN AFHOLDES VALG TIL FORÆLDRERÅD OG DAGTILBUDSBESTYRELSER? EN VEJLEDNING Århus Kommune Børn og Unge FORORD Byrådet har vedtaget en ny styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud, hvor rammerne for

Læs mere

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011 VALGHÅNDBOG for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER - ET OVERBLIK... 4 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER: IDÉLISTE

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold

VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Selskabets ledelse... 2 5 Valg af repræsentantskab... 3 6 Klage over valg... 4 7 Generalforsamling kompetence,

Læs mere

Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg

Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Nugældende vedtægt Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret. På

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017 Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017 Indhold Kapitel 1. Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning....3 Kapitel 2. Valg til ungdomsskolebestyrelsen...3 Kapitel 3. Konstituering

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde onsdag d kl i Tølløse. Referat

Skolebestyrelsesmøde onsdag d kl i Tølløse. Referat Afbud: Jeanne, Karina Mødeleder: Tanja Punkt 0 Godkendelse af referat Kl. 18.00 /aftaler Godkendt Punkt 1. Kl. 18.05 Nyt/punkt til og fra elevrådet Alle Punkt 2. Kl. 18.05 Vi beder om en status fra Pia

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

Retningslinjer for Ældrerådsvalg 2013 Side 1 af 5. Retningslinjer for valg til Faxe Ældreråd 2013

Retningslinjer for Ældrerådsvalg 2013 Side 1 af 5. Retningslinjer for valg til Faxe Ældreråd 2013 Side 1 af 5 Retningslinjer for valg til Faxe Ældreråd 2013 Ældrerådsvalg torsdag den 10. oktober 2013 i Faxe Kommune VALGREGLER Ældrerådet har besluttet at indstille til Byrådet i Faxe Kommune, at der

Læs mere

Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015. Skolebestyrelsens arbejde og betydning

Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015. Skolebestyrelsens arbejde og betydning Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015 Skolebestyrelsens arbejde og betydning Hvad er en skolebestyrelse? Folketinget har vedtaget, at der på alle folkeskoler

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og

Læs mere

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Holbæk Kommune Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Byrådsmøder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 10 i lov om kommunernes

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Fra 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgernes hjem

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgernes hjem BEK nr 128 af 19/02/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2016-3377 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. I henhold til Lov om folkeskolen 41, Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen (VEJ nr. 169 af 08/11/1999) samt valgforordningen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune.

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Denne vedtægt dækker klubtilbud i henhold til dagtilbudsloven 1, 65 samt 3 om sammenhængende børnepolitik KOMPETENCEFORDELING. Byrådet har

Læs mere

Stk. 2. Ingen kan udøve valgret eller kandidere til valget uden at være optaget på valglisten.

Stk. 2. Ingen kan udøve valgret eller kandidere til valget uden at være optaget på valglisten. Notatark Valgregler for Ældrerådsvalg i 2017 1. marts 2017 - Sagsnr. 16/4697 1 Hjemmel I henhold til 32 i om lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal kommunalbestyrelsen sørger

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Vordingborg Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Vordingborg Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Vordingborg Kommune Juli 2013 Styrelsesvedtægt for dagtilbud Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Annie Røn/Mette Juhl Rasmussen Fotos: Colourbox Vordingborg

Læs mere

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Assens Kommune 1. Formål med folkeoplysning. Stk. 1. Med respekt for forskellige holdninger at sikre offentligt tilskud med videre til den frie folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Vedtægter, Forretningsorden samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Marts 2014 Retsgrundlag. Ifølge Folkeoplysningsloven 34 og 35 fastsætter

Læs mere

Forretningsorden for Hørsholm Kommune

Forretningsorden for Hørsholm Kommune Forretningsorden for Hørsholm Kommune November 2001 Indholdsfortegnelse 1 Kapitel I... 1 1.1 Kommunalbestyrelsens møder... 1 2 Kapitel II... 1 2.1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Forretningsorden for Ringsted Byråd

Forretningsorden for Ringsted Byråd Forretningsorden for Ringsted Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. 10 i lov om kommunernes styrelse. Stk. 2.

Læs mere

Regler om valg ved Syddansk Universitet

Regler om valg ved Syddansk Universitet Regler om valg ved Syddansk Universitet 1. Valg udskrives i september måned og afholdes senest medio december måned, se dog stk. 3. Stk. 2. Funktionsperioden regnes fra den 1. januar det følgende år, se

Læs mere

Forretningsorden for Regionsrådet

Forretningsorden for Regionsrådet Forretningsorden for Regionsrådet Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 51 i lov om regioner og om nedlæggelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder... 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse.... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse....

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Denne vedtægt dækker følgende typer kommunale dagtilbud: Vuggestuer, dagplejer, børnehaver og integrerede 0-6-års-institutioner. KOMPETENCEFORDELING

Læs mere

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter Hjørring Kommunes dagtilbud oprettet efter 19 stk. 2 i dagtilbudsloven.

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter Hjørring Kommunes dagtilbud oprettet efter 19 stk. 2 i dagtilbudsloven. Styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet I henhold til dagtilbudsloven 16, stk. 1 skal byrådet efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne fastsætte en vedtægt for styrelsen af de kommunale dagtilbud.

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 30. juli 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 30. juli 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 30. juli 2008 28. juli 2008. Nr. 797. Bekendtgørelse for Grønland om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber og anpartsselskaber m.v. (selskabsrepræsentation)

Læs mere

Regler om valg ved Syddansk Universitet

Regler om valg ved Syddansk Universitet Regler om valg ved Syddansk Universitet 1. Valg udskrives i september måned og afholdes senest medio december måned, se dog stk. 3. Stk. 2. Funktionsperioden regnes fra den 1. januar det følgende år, se

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler 1 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...3 SKOLEBESTYRELSEN...3 SAMMENSÆTNING OG VALG...3 MØDEVIRKSOMHED...5 KAPITEL 2...7 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER...7 KAPITEL 3...8

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Byråd

Forretningsorden for Haderslev Byråd Forretningsorden for Haderslev Byråd (Gældende fra den 1. januar 2018) Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 2 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Ung Fredericia er etableret efter reglerne om fælles ledelse i Folkeskoleloven (nr. LBK 665 af 20. juni 2014) 24b. Ungdomsskoletilbuddet er etableret efter Ungdomsskoleloven

Læs mere

V A L G R E G U L A T I V

V A L G R E G U L A T I V V A L G R E G U L A T I V 1. Repræsentantskabet: 1. Selskabets repræsentantskab består af 100 distriktsrepræsentanter, idet det præcise antal distriktsrepræsentanter i repræsentantskabet dog kan variere

Læs mere

Skolens navn er Den selvejende institution Klostermarksskolen. Skolen er oprettet i år 1871.

Skolens navn er Den selvejende institution Klostermarksskolen. Skolen er oprettet i år 1871. I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS Skolens navn er Den selvejende institution Klostermarksskolen. Skolen er oprettet i år 1871. 1. Stk. 2. Skolens hjemsted er Aalborg kommune. Skolen driver virksomhed

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 12 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner (i det følgende

Læs mere

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter dagplejen i Hjørring Kommune efter 21, stk. 2 i dagtilbudsloven.

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter dagplejen i Hjørring Kommune efter 21, stk. 2 i dagtilbudsloven. Hjørring Kommune Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje I henhold til dagtilbudsloven 16, stk. 1 skal byrådet fastsætte en vedtægt for styrelsen af den kommunale dagpleje. Denne styrelsesvedtægt er

Læs mere