plus revision skat rådgivning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "plus revision skat rådgivning"

Transkript

1 plus revision skat rådgivning Bredebro Varmeværk A.m.b.a CVR nr Årsrapport 2012/13 Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) , Fax: (+45) CVR-nr (Hjemsted: København) RSM plus P/S, statsautoriserede revisorer Afdelinger i: Aalborg, Holstebro, Kolding, København, Odense, Skærbæk, Vordingborg og Aarhus RSM plus er et selvstændigt medlem af RSM International, en uafhængig kæde af selvstændige revisions- og konsulentfirmaer med kontorer i mere end 100 lande

2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse 1. august juli Balance pr. 31. juli Pengestrømsopgørelse 1. august juli Noter 16

3 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2012/13 for Bredebro Varmeværk A.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, dog med tilpasning til varmeforsyningslovens afskrivningsbestemmelser. Bredebro Varmeværk A.m.b.a. er omfattet af varmeforsyningslovens "hvile i sig selv princippet", det vil sige at årets over-/underdækning skal indregnes i næste års varmepriser. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billed af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling og pengestrømme samt resultatet. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omfatter. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Bredebro, den 3. oktober 2013 Bestyrelse Morten Funder Anton Gubi Inge-Lise Tjørnelund formand næstformand sekretær Niels Feddersen Bent Nielsen

4 3 Den uafhængige revisors erklæringer Til andelshaverne i Bredebro Varmeværk A.m.b.a Vi har revideret årsregnskabet for Bredebro Varmeværk A.m.b.a for regnskabsåret 1. august juli 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven, med de tilpasninger, der følger af varmeforsyningslovens afskrivningsbestemmelser. Ledelsens ansvar for årsregnskabet. Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlige fejlinformationer, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisiorshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. juli 2013 samt af resultatet af andelsselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. august juli 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, med de tilpasninger, der følger af varmeforsyningslovens afskrivningsbestemmelser.

5 4 Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Skærbæk, den 3. oktober 2013 RSM Plus P/S Statsautoriserede revisorer Hans Erik Haase statsautoriseret revisor

6 5 Selskabsoplysninger Selskabsnavn Bredebro Varmeværk A.m.b.a Søndergade Bredebro CVR-nr Kommune: Tønder Bestyrelse Morten Funder (formand) Anton Gubi (næstformand) Inge-Lise Tjørnelund (sekretær) Bent Nielsen Niels Feddersen Driftspersonale Revision Per Jacobsen Henrik Andersen RSM Plus P/S Statsautoriserede revisorer Storegade 45A 6780 Skærbæk Pengeinstitut Sparekassen Bredebro Sydbank, Skærbæk Årsrapporten er godkendt på selskabets generalforsamling Dato Dirigent

7 6 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Bredebro Varmeværk A.m.b.a. er et forbrugerejet andelsselskab med det formål at producere energi til opvarmning og til varmt brugsvand. Regnskab for året 2012/2013 Forbrugsafgiften er 0,449 kr./kwh mod 0,47 kr./kwh i 2011/12. De faste afgifter er uændrede. Fra 2013/14 nedsættes forbrugsafgiften til 0,429 kr. /kwh. Ledningsnettet fik tilført kwh. Der er afregnet kwh til forbrugerne. Forskellen, der udgør ca. 19,2%, er varmetab i ledningsnettet. Varmetabet er lavere end sidste års ca. 19,8%. Det ordinære resultat blev en overdækning på kr Der var budgetteret med en underdækning på kr Med overførsel af sidste års overdækning bliver det samlede beløb til disposition kr som overføres til efterfølgende år og indregnes i varmepriserne. Ved regnskabsårets afslutning havde vi 575 forbrugere. Der er i regnskabsåret kommet 3 nye installationer. Varmeproduktion Årets varmeproduktion fordeler sig med 21% produceret på motoranlægget/gaskedel og 79% på fliskedlen på Langagervej. Den variable varmeproduktionspris har udgjort 179 kr./mwh. Varmeforbruget i august lignede et normalt år, men sensommer i september og oktober udeblev og varmeforbruget blev noget højere i de tre første måneder af regnskabsåret. Vinteren blev lang og kold, med hård frost i perioder og vi fik den koldeste marts siden Forbrugerbetaling Forbrugernes acontobetalinger blev beregnet ud fra foregående års forbrug, og det har betydet, at de fleste forbrugere får en ekstra regning for varmeåret 2012/2013 pga. den kolde vinter. Særlige forhold vedrørende årsregnskabet Årets overdækning kr bliver sammen med overført overdækning fra sidste år kr , i alt kr overført til indregning i priserne i kommende år. Varmeværket har af Energisynet fået tilladelse til at fordele en forventet overdækning på i alt kr til årene 2013/14 og 2014/15. Der skal således indregnes yderligere kr i budgettet for 2014/15. Investeringer Der er investeret i alt kr i regnskabsåret. De væsentligste investeringer omfatter: SRO-anlæg Renovering af Sct. Hansvej, 1. etape Langagervej 55 Bestyrelsen har endvidere besluttet at investere i en røggasscrubber, som taget i brug i det kommende regnskabsår. Investeringen er budgetteret til i alt kr

8 7 Ledelsesberetning Drift og vedligeholdelse Der er installeret nyt SRO anlæg. SRO anlægget var teknisk udtjent med henblik på udvidelse med vejrkompensering og den nye røggasscrubber. PonPower har udført 1000 timers service på gasmotoranlæg og der er udført service på gas- og fliskedel. Der er renoveret ledningsnet på Sct. Hansvej. Renoveringen af Sct. Hansvej strækker sig over fire år. Flisanlægget I juni startede byggeriet til den nye røggasscrubber. Røggsascrubberen renser og henter varmen ud af røgen, hvorved der opnås en virkningsgradsforbedring på ca. 15 %. Hovedpumper og veksler er blevet opgraderet, så den øgede produktion fra røggasscrubberen kan sendes ud i byen. Røggasscrubberen forventes driftssat i september. For at sikre flisanlæggets fremtidige placering har vi købt grund og bygninger Langagervej 55 af Lilleheden A/S. Ledningstab Ledningstabet reduceres hvert år, blandt andet ved at udskiftning af gamle fjernvarmeledninger, optimering af forbrugernes anlæg og sænkning af fremløbstemperaturen ved hjælp af vejrkompensering. Den nye ringledning på Langagervej har bundet byen sammen så temperatur og tryk kan reduceres betydeligt, hvilket ligeledes medvirker til reduktion af ledningstabet. Energibesparelser Der er indberettet 495 MWh energibesparelser til energistyrelsen. Besparelserne er købt hos aktører og private samt egne besparelser i ledningsnettet. Der er lavet kvalitetssikring og intern audit. Værkets strategi Der er afholdt strategiseminar hvor værkets strategi blev udarbejdet. Der blev udarbejdet en 5 års plan og en vision for værket. Der er løbende opfølgning på strategien ved bestyrelsesmøder. Vision 2017 Bredebro Varmeværks vision er som selvstændigt varmeværk at sikre nuværende og kommende forbrugere forsyningen af miljøvenlig varme til stabile lave priser Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ved regnskabets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for bedømmelse af virksomhedens situation.

9 8 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Bredebro Varmeværk A.m.b.a. for 2012/13 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med de tilpasninger, der følger af varmeforsyningslovens afskrivningsbestemmelser og med tilvalg af enkelte regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Om "Hvile i sig selv"-princippet Over- og underdækninger Selskabet er underlagt det særlige "hvile i sig selv" princip i henhold til varmeforsyningsloven. Princippet medfører, at årets over- eller underdækning, opgjort som årets resultat efter varmeforsyningsloven i forhold til opkrævede priser, skal tilbageføres eller kan opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser. Årets over- eller underdækning indregnes derfor som henholdsvis en omkostning eller en indtægt i resultatopgørelsen. Den akkumulerede over- eller underdækning efter varmeforsyningslovens regler er udtryk for et mellemværende med forbrugeren og indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen på grundlag af årsopgørelsen. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Forbrug af naturgas og andre variable omkostninger Forbrug af naturgas og andre variable omkostninger omfatter køb af naturgas til produktion af el og varme samt køb af kemikalier og forbrugsafgifter til brug i produktionen.

10 9 Anvendt regnskabspraksis Andre eksterne omkostninger Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, kontingenter samt generalforsamling og bestyrelsesudgifter. Reparation og vedligeholdelse omfatter omkostninger til vedligeholdelse af bygninger, produktionsanlæg, ledningsnet og målere m.v. Lokaleomkostninger indeholder omkostninger til renovation og rengøring samt forsikringer og ejendomsskat. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter lønninger og lønrelaterede omkostninger til selskabets ansatte. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger, samt realiserede kurstab. Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Balancen Varmeværk, ledningsnet, maskiner og inventar m.v. måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstider efter følgende principper: Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Henlæggelser i henhold til varmeforsyningslovens bestemmelser reducerer anskaffelsesprisen. Brugstid Restværdi Varmeværk samt indeksregulering 5-30 år 0 % Ledningsnet 5-30 år 0 % Maskiner og inventar 5-30 år 0 % Energimålere 5-30 år 0 % Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre indtægter og omkostninger.

11 10 Anvendt regnskabspraksis Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris. I tilfælde hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Skyldig skat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Aktuelle tilgodehavende aktuel skat indregnes ikke i balancen, idet skatteaktivet ikke forventes at kunne realiseres ved udligning af skat i fremtiden. Gældsforpligtelser Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Fast forrentet lån - Kommunekredit Lånet måles til nutidsværdi (indfrielsesbeløb) på statustidspunktet. Forskellen mellem restgæld og nutidsværdi bogføres direkte på egenkapitalen. Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet, reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet. Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. Hensættelser Hensatte forpligtelser omfatter henlæggelser til nyanlæg mv i overensstemmelser med varmeforsyningens regler herom. Hensættelsen indregnes som afskrivning på anlægsaktiver. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen viser andelsselskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning. Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer.

12 11 Anvendt regnskabspraksis Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter og ændring i driftskapital. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af immaterielle-, materielle- og finansielle anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af lån og afdrag på rentebærende gæld.

13 12 Resultatopgørelse Note 2012/ /12 kr. kr. Indtægter ved salg af varme Årets over/underdækning Indtægter ved salg af el Andre indtægter Brændsel Andre variable omkostninger Dækningsbidrag Andre eksterne omkostninger Administrationsomkostninger Reparation og vedligeholdelse Lokaleomkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Afskrivninger Henlæggelser Resultat af primær drift Finansiering Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat 0 0 Skat af årets resultat Årets resultat/over-underdækning 0 0

14 13 Balance pr Note AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Materielle anlægsaktiver 10 Varmeværk Ledningsnet Energimålere Maskiner og inventar Finansielle anlægsaktiver Dansk Fjernvarmes EDB-Selskab A.m.b.A Garantkapital, Sparekassen Bredebro Anlægsaktiver i alt OMSÆTNINGSAKTIVER Varebeholdning Flislager Tilgodehavender Tilgodehavende hos forbrugere Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

15 14 Balance pr Note PASSIVER EGENKAPITAL Andelshavernes indskud Regulering gæld til kontantværdi HENSATTE FORPLIGTELSER Henlæggelser til nyanlæg GÆLDSFORPLIGTELSER Langfristede gældsforpligtelser 19 Prioritetsgæld Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld Prioritetsgæld, reguleret til kontantværdi Forudmodtaget fra lejer Leverandørgæld Skyld til forbrugere Anden gældsforpligtelse Periodeafgrænsningsposter overdækning Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Eventualposter 22 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 23

16 15 Pengestrømsopgørelse 2012/ /12 Pengestrømme fra driftsaktivitet Årets over/underdækning Regulering Afskrivninger Renter, netto Ændring i driftskapital Stigning i tilgodehavender Fald i varebeholdninger Stigning i leverandørgæld m.v Pengestrømme fra drift før finansielle poster Renteindtægter Renteudgifter Pengestrømme fra investeringsaktivitet Investering i varmeværk Investering i ledningsnet Investering i energimålere Investering i maskiner og inventar m.m Garantbevis Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Afdrag langfristet gæld Provenu ved langfristet låneoptagelse Reduktion af likviditet Likviditet pr Likviditet pr der specificeres således: Likvide beholdninger

17 16 Noter til årsrapporten 2012/ /12 1 Indtægter ved salg af varme Forbrugsafgift Faste afgifter Abonnementsafgift Gebyrer Regulering tidligere år m.m Indtægter ved salg af el Indtægter ved salg af el Markedskraft, gebyr Andre indtægter Udleje antenneplads Husleje Brændsel Naturgas Flis Lagerregulering flis m.v Lagerleje/transport Andre variable omkostninger Elektricitet og vand

18 17 Noter til årsrapporten 2012/ /12 6 Administrationsomkostninger Kontorartikler Telefon Porto, fragt og bankgebyrer Kontingenter m.v Forsikringer Repræsentation Møder og rejser Åbent hus Bestyrelsesarbejde og generalforsamling Revision og regnskabsassistance mv Selvevaluering EDB-udgifter Teknisk og juridisk assistance Energibesparelser Annoncer og reklame Tab på debitorer Regnskabsmæssig hensættelse til tab på debitorer, primo Regnskabsmæssig hensættelse til tab på debitorer, ultimo Reparation og vedligeholdelse Vedligeholdelse varmeværk Service Pon Power Vedligeholdelse ledningsnet Vedligeholdelse af målere Renovering af ledningsnet Teknisk assistance Drift varebil Lokaleomkostninger Vedligeholdelse ejendom Leje Lilleheden A/S Renovation, vandafledningsafgift m.m

19 18 Noter til årsrapporten 2012/ /12 9 Personaleomkostninger Antal personer beskæftiget i gennemsnit 2 2 Lønninger og vederlag Lønninger Regulering feriepengeforpligtelse Afsat til overarbejde Refusion Bredebro Vandværk Honorar forretningsfører, bestyrelse m.m Multimediebeskatning Pensionsforsikring Pension Andre udgifter til social sikring ATP m.m Andre personaleudgifter Kørselsgodtgørelser Kursusudgifter Andre personaleomkostninger Varmeværk 10 Materielle anlægsaktiver Anskaffelsessum pr Samlet anskaffelsessum pr Tilgang 2012/ Af-/nedskrivning pr Samlede af-/nedskrivninger pr Af-/nedskrivninger i 2012/ Bogført værdi pr

20 19 Noter til årsrapporten Maskiner og Ledningsnet Energimålere inventar m.m. 10 Materielle anlægsaktiver Anskaffelsessum pr Anskaffelsessum pr Regulering af indskud dannet før Tilgang 2012/ Anvendt henlæggelse Af-/nedskrivning pr Af-/nedskrivning pr Af-/nedskrivning i 2012/ Bogført værdi pr Ved seneste offentlige vurdering er erhvervsejendommene Søndergade 8 og Langagervej 55 samt Langagervej 55 A, Bredebro ansat til kontantværdi kr Heraf andrager grundværdi kr Årets afskrivninger og henlæggelser 2012/ /12 Varmeværk Ledningsnet Energimålere Maskiner og inventar m.m Henlæggelse til ledningsnet Henlæggelse til varevogn Finansielle indtægter Bankrenter m.v Renter Skat vedr. stilstandsvarme

21 20 Noter til årsrapporten 2012/ /12 12 Finansielle omkostninger Kreditforeninger m.v Renter a-skat, moms m.v Realiserede kurstab Skat af årets resultat Selskabets indkomstgrundlag er negativt. Der skal ikke afsættes selskabsskat. 14 Tilgodehavende hos forbrugere Tilgodehavende hos forbrugere Hensat til tab på debitorer Andre tilgodehavender El-salg Tilgodehavende renter Tilgodehavende moms og afgifter Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Bredebro Sparekasse Sydbank, Skærbæk Andelshavernes indskud Primo Regulering af indskud dannet før

22 21 Noter til årsrapporten 2012/ /12 18 Henlæggelser Primo Årets henhæggelser Anvendte henlæggelser Langfristede gældsforpligtelser 1/ / Afdrag Restgæld Gæld i alt Gæld i alt næste år efter 5 år Kommunekredit, 2% Kurstab ved låneoptagelse Kommunekredit, 5,6% Kommunekredit, var. rente Fast forrentet lån hos Kommunekredit måles til nutidsværdi (indfrielsesbeløb) på statustidspunktet. Forskellen mellem restgæld og nutidsværdi kr bogføres direkte på egenkapitalen. 2012/ /12 20 Anden gældsforpligtelse A-skat og AM-bidrag m.v Skyldig moms og afgifter Skyldige renter Feriepengeforpligtelse, funktionærer Skyldig overarbejde Periodeafgrænsningsposter overdækning Årets overdækning/underdækning Overførsel fra sidste år Eventualposter Ingen 23 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Varmeværket har udstedt ejerpantepreve for i alt t. kr. 407 i ovenstående grunde og bygninger. Ejerpantebrevet er deponeret til sikkerhed for gæld i Sparekassen Bredebro.

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Tlf: 745241 41 haderslev@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jomfrustien 27, Box 391 DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Årsrapport

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30.

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. september 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2012 Dirigent

Læs mere

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013 Nordjysk Lånefond CVR-nr. 31 36 85 29 Årsrapport 2013 (6. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 11/5 2014 Henning Steffen Christensen Dirigent Sofiendalsvej 87, 9200 Aalborg

Læs mere

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Strandvejen 25 www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1. oktober 2009 til 30. september 2010 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 INTERNT Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere