Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms."

Transkript

1 Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Alle poster er her angivet i faste priser. Driftsudgifter er i budgettet grupperet på samme måde som i årsregnskabet. Administration og bestyrelsesarbejdet: Budgetposten omfatter alle forventede udgifter til kontorhold, f.eks. porto, udgifter til foreningens hjemmeside, udgifter ved afholdelse af bestyrelsesmøder, samt udgifter til kørselsgodtgørelse. Især den sidste post vil når anlægsfasen er afsluttet formentlig falde væsentligt, da der ikke vil være behov for samme antal møder. Generalforsamling: Det er forudsat, at der vil være en rimelig stor interesse for at deltage i generalforsamlingen i de første år, og at denne interesse aftager når pumpelaget er i almindelig drift, og at udgifterne derfor også bliver mindre til generalforsamling. Vederlag til bestyrelsen: Her er forudsat, at der afregnes et vederlag til formand og næstformand med hhv og kr. årligt i anlægsfasen og frem til og med År 2016 vil være året for indkøring af det samlede anlæg, der i 2017 må forudsættes at være i almindelig drift. Hvorledes bestyrelsesarbejdet skal honoreres besluttes hvert år af generalforsamlingen. Der udbetales maks. skattefrit beløb pt. på kr. årligt som godtgørelse for telefon og it til øvrige bestyrelsesmedlemmer og til webmaster. Bidrag til Harboøre Pumpelag: Her er forudsat, at der betales et fast beløb på kr. årligt, svarende til hvad der hidtil er oplyst som forventet udgift fra Lemvig kommune. Det må sikkert forventes, at dette beløb vil skulle hæves med årene, ikke mindst såfremt der også fremover bliver tale om stadig større og større afledte vandmængder. Stiger de afledte mængder, kan der blive tale om større vedligeholdelsesudgifter til både oprensning, risteværker og drift af pumper i Harboøre Pumpelag. Vrist Pumpelag skal jf. gældende udledningstilladelse betale 7 % af Harboøre Pumpelags årlige udgifter. Teknisk drift af anlægget: Her er forudsat, at Lemvig Vand og Spildevand afholder alle driftsudgifter frem til og med Herefter overgår alle driftsudgifter til Vrist Pumpelag. Det er aftalt med LVS, at man her registrerer og specificerer alle driftsudgifter (udgifter til f.eks. elforbrug, løn til driftspersonale

2 m.m.) så pumpelaget med disse oplysninger som grundlag,forhåbentlig kan lave et mere præcist budget fra 2016 / 2017, i det mindste på visse af udgiftsposterne. Foreløbig kan man kun anslå en samlet udgift til elforbrug, vedligeholdelse af pumper, herunder servicering med smøring, almindeligt eftersyn, reparation ved eventuel driftsstop. Fra 2016 og fremover skal man måske påregne en årlig spuling af drænledningerne, og der søges indhentet et foreløbigt prisoverslag på en sådan årlig udgift. Driftsudgifterne til el vil naturligvis afhænge meget af hvilke vandmængder der skal afledes, og udgiften vil formodentlig ikke kun være afhængig af mængderne der afledes fra drænsystemet, men vil også være afhængig af, hvorledes nedbøren fordeler sig over året, og hvorledes grundvandsbevægelserne vil svinge over året. Der er således en lang række faktorer der kan påvirke pumpelagets udgifter til el, og udgifterne er foreløbig meget uforudsigelige. Vedligeholdelse af anlæg: Der er reserveret et beløb til almindelig vedligeholdelse af pumper med tilhørende anlæg. Der er i de første år kun afsat mindre beløb til vedligeholdelse, idet der jo er tale om et helt nyt anlæg. Slidtage på pumperne kendes ikke, hvorfor det er vanskeligt at skønne vedligeholdelsesudgifter til pumper med tilhørende teknik. Den samlede driftsudgift: Den samlede driftsudgift er derfor alene udtryk for et på nuværende tidspunkt bedste bud, der dog omfatter de væsentligste udgifter i forbindelse med opstarten / driften af Vrist Pumpelag. Udgiftsbudgettet vil naturligvis løbende blive justeret i takt med at flere og flere udgifter kendes nærmere. Anlægsudgifter generelt: Udgifterne til selve de projekterede drænledninger er kendte. Der vil være en lang række andre udgifter, der ved udarbejdelsen af dette notat (jan. 2015) ikke er kendt, idet pumpelaget endnu ikke har modtaget opgørelse fra Lemvig Vand og Spildevand for de arbejder der allerede er udført i perioden 2013 og frem til jan SRO (Styring, regulering og overvågning) anlæg er anslået til ca kr. og her indregnet med fordelt på de enkelte år. Diverse el-arbejder er anslået til ca kr. og fordelt over årene, og omfatter el-arbejde ved forbindelse mellem teknikskabe og pumpestationer, samt fremføring af kabel til de enkelte pumpestationer fra NOE s kabelskabe. Udgifterne er fordelt i forhold til etableringen af de enkelte pumpestationer.

3 Tilslutningsafgifter er indregnet med kr. svarende til NOE s nuværende takster for tilslutningsafgifter, og indregnet i forhold til etablering af pumpestationer i de enkelte år. Anlægsudgifter i 2013: Disse udgifter omfatter anlæg af drænledninger jf. det udarbejdede projekt og det afgivne tilbud fra entreprenøren, samt endelig en kendt udgift til køb af pumpestationer og pumper m.m. Desuden skal afholdes udgifter til el-tilslutning samt udgifter til en række installationsudgifter, herunder opsætning af SRO-anlæg. I hvert af årene hvor der udføres anlægsarbejde, er indarbejdet et beløb til diverse (anlægs)opgaver som ikke pt. er specificeret. (f.eks. eventuelle ekstraarbejder / erstatninger). Anlægsudgifter i 2014 og i 2015: Her gælder de samme forudsætninger som nævnt ovenfor. Dog er der hvert af årene tillagt et mindre beløb til prisstigninger, idet der i entreprenørens og pumpeleverandørens tilbud er godkendt prisforhøjelser svarende til reguleringer efter prisindekset. Tilskud fra Lemvig Vand og Spildevand: Her er forudsat, at det samlede tilskud fra Lemvig Vand og Spildevand, kan modregnes i pumpelagets betaling for udførelse af det samlede anlæg, hvorved pumpelagets behov for finansiering via lån i kommunekredit mindskes betydeligt. Afregning mellem LVS A/S og Vrist Pumpelag sker på grundlag af tidligere indgået skriftlig aftale. Renteudgift: Under anlægsfasen finansieres de samlede udgifter via grundejerbidrag og lån optaget som byggekredit i Kommunekredit. Når de samlede arbejder er afsluttet, optages et egentligt lån i Kommunekredit, formodentlig i slutningen af 2015, og til en rente der fastsættes på dette tidspunkt. Her er forudsat optaget et lån med kort løbetid, og renteudgifter er indregnet med en rente på kun 1,5 % (ÅOP). Der skal ikke betales stiftelsesomkostninger eller bidrag, ligesom der ikke skal tinglyses gældsbrev eller tilsvarende. Med de indregnede årlige bidrag, vil der kun blive tale om en ret beskeden renteudgift for Vrist Pumpelag. Evt. anlæggelse ad okkerudfældningsbassin. Der er ikke i det opstillede budget for 2016 eller senere indregnet udgift til etablering af et okkerudfældningsbassin. Dette kan blive aktuelt, såfremt det afledte drænvand udfælder okker i det åbne vandløb der modtager drænvandet fra Vrist Pumpelag. Spørgsmål om eventuel anlæggelse af okkerudfældningsbassin må afvente at pumpelaget er overgået til almindelig drift, så det konkret kan vurderes, om der er behov for et sådant bassin. Det er forhold der nærmere må afklares med tilsynsmyndigheden Lemvig kommune.

4 Grundejerbidrag: Der er i 2012 opkrævet og i 2013 til og med kr. pr. ejendom inklusive moms kr. pr. ejendom inklusive moms Her er forudsat opkrævet: 2016 til og med kr. inkl. moms kr. inkl. moms 2020 og fremover kr. inkl. moms Finansforskydninger / budgetreguleringspost Posten er indsat for at regulere pumpelagets formue således at denne svarer til den faktiske formue/egenkapital jævnfør årsregnskabet. I disse poster er der forudsat afregnet 20% af drifts- og anlægsudgifter og tilsvarende for indtægter i form af grundejerbidrag. Det er dog ikke alle driftsudgifter hvor der kan modregnes moms. Med alle disse forudsætninger forventes der at være et samlet lånebehov på ca kr., der tilsvarende kan forventes afdraget i perioden Det er dog muligt, at der kan vise sig et behov for et lidt større lån af likviditetsmæssige årsager, idet der skal være sikkerhed for, at der til stadighed kan betales anlægs- og driftsudgifter. Opkræves der fra ca årligt kr. (inkl. moms), vil der med de her indarbejdede forudsætninger være plads til at dække driftsudgifter, selv om disse vokser lidt ud over det forudsatte. Der vil desuden kunne foretages mindre afskrivninger på det samlede anlæg. Først i 2018 / 2019 vil man have et rimeligt godt overblik over de årlige udgifter til elforbrug, drift af både pumper og ledningsanlæg, hvorfor det til den tid vil være meget lettere at ansætte mere relevante priser. Det vil derfor også langt lettere kunne fastslås, hvilket årligt bidrag det er relevant at opkræve til dækning af de løbende udgifter samt beløb til afskrivninger. Det er VIGTIGT at holde sig for øje, at der er tale om et budget der i meget vid udstrækning bygger på meget foreløbige skøn! Det er vores opfattelse, at der med dette foreløbige langtidsbudget, er skabt et rimeligt fornuftigt grundlag for at tage stilling til spørgsmål om ønsket låneoptagelse og ønske om afvikling af lån, og dermed også spørgsmål om fastsættelse af de årlige bidrag til pumpelaget.

5 Der er givet tilsagn om låneoptagelse i Kommunekredit til finansiering af dele af det samlede arbejde. Der er søgt om kommunegaranti for lån på max. 3,0 mill. kr. og med en maksimal forventet løbetid på 10 år. Kommunegaranti er godkendt af Lemvig byråd den 29. maj 2013 Der skal sendes en konkret låneansøgning til Kommunekredit i løbet af 2015, så vi kan afregne med Lemvig Vand og Spildevand for etape 5 og 6 og formodentlig også etape 7. Etape 7 skal måske først afregnes endelig i 2016, idet endelig afregning må afvente at det samlede anlæg overtages af Vrist Pumpelag. Med disse forudsætninger vil man kunne nøjes med at optage et forholdsvist beskedent lån med en kort løbetid. Lån i Kommunekredit kan indfries uden problemer og uden ekstra udgifter, når pumpelaget ønsker det. Kjellerup den 28. jan Bendt Bjergaard Formand for Vrist Pumpelag

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen?

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen? Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Holbæk Kommune og alle andre offentlige myndigheder kan kun påtage sig en udgift, hvis der er hjemmel i loven, dvs. hvis

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Hoved- og nøgletal.... 10 Regnskabspraksis... 11 Resultatopgørelse

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15 Efterforløbet Bind 15 Efterforløbet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 5 i 2012. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er I velkomne til at henvende jer til jeres kontaktperson

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Deltagere: Steen Solvang Jensen (formand), Jan Peiter (kasserer), Ole

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg 18. september 2014 1 Indhold 1. Formål med notatet... 4 2. Myndighedsområdet: Det afhjælpende og det forebyggende

Læs mere

Budget 2015. Århus Statsgymnasium

Budget 2015. Århus Statsgymnasium Århus Statsgymnasium 24. marts 2015 j.nr. 2241/CE Budget 2015 Århus Statsgymnasium 1. Indledning I det følgende beskrives de aktuelle forventninger til budget 2015 for Århus Statsgymnasium. Det er bestyrelsen,

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 25. november 2014 J.nr.: 200202/75379 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til

Læs mere

RETTEN I SØNDERBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013:

RETTEN I SØNDERBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013: RETTEN I SØNDERBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013: Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Nørrekobbel 54 6400 Sønderborg og Gråsten Varme A/S Bocks Bjerg 5A 6300 Gråsten

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Strandvejen 25 www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7 4.1 Region Midtjylland Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 16-05-2006 Sagsnr.: 13.20.00Ø00/0006-2006

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere