CENTRALE BEGREBER I INVESTERINGSANALYSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CENTRALE BEGREBER I INVESTERINGSANALYSEN"

Transkript

1 Januar 2013 Bilag #01 CENTRALE BEGREBER I INVESTERINGSANALYSEN Bilag udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture

2 Forfatter: Partner Martin Hvidt Thelle 2

3 1 Velstand og bruttonationalproduktet (BNP) Bruttonationalproduktet er værdien af den samlede private og offentlige produktion (output) fratrukket værdien af de forbrugte råstoffer mv. (input). BNP bruges ofte som et mål for et lands samlede økonomiske velstand. 1.1 BNP pr. indbygger Økonomisk velstand for den enkelte borger kan opgøres som BNP pr. indbygger. Det måler, hvor meget værdi vi skaber pr. indbygger, og dermed, hvor meget løn, investeringer og offentlige udgifter mv. der er råd til hvert år. I 1966 var velstanden, hvad der i dag vil svare til kr. pr. indbygger (målt i 2005-kr.). Siden 1960'erne har vi øget velstanden stor set hvert eneste år frem til 2008, og kun i seks ud af de foregående 42 år er velstanden faldet. I gennemsnit har vi øget velstanden med 2,0% om året siden 1966 hvilket i dag svarer til en forøgelse på kr. hvert år pr. dansker. En negativ BNP-udvikling på årsbasis blev målt i 1974, 1975, 1980, 1981 og 1988 samt senest i Dansk velstand toppede i 2007, hvor velstanden var næsten kr. pr. dansker, svarende til 2½ gange velstanden i Siden 2007 er velstanden faldet, og krisen i kostede, hvad der svarer til seks års fremgang. Vi blev velstandsmæssigt slået tilbage til Velstanden i 2o11 var således kr. lavere pr. dansker, end hvis vi havde fortsat den historiske vækst på 2%. Velstanden er i dag mere end kr. lavere pr. dansker end i

4 Figur 1 Velstanden i Danmark BNP pr. indbygger kr. pr. indbygger 'erne: +1,9% p.a. 1980'erne: +2,0% p.a. 1990'erne: +2,2% p.a Historisk er velstanden vokset med 2% om året 1966: kr. pr. dansker 2007: kr. pr. dansker Note: Kilde: Bruttonationalproduktet (BNP) i faste priser (2005-kr.) pr. indbygger (målt i kr.) Den stiplede linje viser den langsigtede trend , hvor væksten har været 2% om året i gennemsnit. Nationalregnskabet, Danmarks Statistik. 1.2 Realt BNP Realt BNP er en opgørelse af BNP i faste priser, dvs. en opgørelse, hvor inflationens indvirkning på BNP er renset ud. Det er stigningen i realt BNP, der normalt bliver brugt til at opgøre den økonomiske vækst i samfundet. Stigningen i realt BNP viser således fremgangen målt i mængder. 1.3 Bruttoværditilvæksten (BVT) Bruttoværditilvæksten (BVT) fremkommer ved at trække produktskatterne (primært afgifter og moms) fra BNP. BVT anvendes ofte, når man ser på produktionens fordeling på erhverv. 2 Investeringer Investeringer benyttes som betegnelse for den værdi, der hvert år bindes i maskiner, bygninger, boliger, transportmidler mv. Kapitalapparatet anvendes som betegnelse for den samlede værdi af maskiner, bygninger, boliger og transportmidler mv., der år efter år er akkumuleret gennem investeringer. 4

5 2.1 Fast realkapital (produktionsapparat/kapitalapparat) Fast realkapital benyttes som datagrundlag til analyse af samfundsøkonomiske forhold generelt samt produktionsfunktioner, produktivitetsanalyser og formueforhold i særdeleshed. Formålet med fast realkapital er at give et detaljeret billede af økonomiens samlede produktionsapparat/kapitalapparat samt den del af nationalformuen, der er placeret i faste aktiver. Fast realkapital kan anvendes gentagne gange i produktionsprocessen, og den omfatter bygninger, maskiner, transportmidler, veje, jernbaner o.l. 1 Kapital i betydningen realkapital repræsenterer en produktionsfaktor, som selv er produceret, i modsætning til de andre basale produktionsfaktorer: arbejdskraft og naturgivne betingelser (jord). Det er vanskeligt helt præcist at opgøre værdien af landets samlede realkapital. Principielt kunne tilvæksten i den samlede realkapital i løbet af en periode opfattes som udtryk for økonomiens bruttoinvestering i denne periode (netto efter fradrag af den tekniske og fysiske forringelse af den faste realkapital). Fast realkapital opgøres på tre måder 2 : Bruttobeholdning Nettobeholdning Afskrivninger (forbrug af fast realkapital) Forskellen på brutto og netto beror på, om der tages hensyn til afskrivninger, som mere præcist kaldes forbrug af fast realkapital. Dette dækker slid og faldende restlevetid, som følge af at kapitalgoderne indgår i en produktionsproces, samt teknisk og økonomisk forældelse. Ved bruttobeholdningen af fast realkapital forstås værdien af alle kapitalgoder opgjort i genanskaffelsespriser for nye kapitalgoder. I opgørelsen af bruttobeholdningen ses således bort fra aldersdimensionen, idet kapitaludstyr af samme kvalitet, men med forskellig restlevetid, vurderes ens. Bruttobeholdningen i faste priser kan opfattes som et summarisk mål for realkapitalens produktive kapacitet. 1 I modsætning til flydende realkapital, der kun anvendes én gang i produktionsprocessen, som eksempelvis diverse rå- og hjælpestoffer, komponenter, halvfabrikata o.l. 2 Desuden opgøres også andre mængdeændringer. For ikke-finansielle aktiver i.a.n. registreres virkningerne af uventede hændelser, der påvirker den faste realkapital, ligesom der opgøres omvurderinger. Nominelle og reale omvurderinger er strømstørrelser. Nominelle omvurderinger angiver, hvor meget værdierne for kapitalgoderne ændres i en givet periode som følge af prisændringer på disse. Korrigeres de nominelle omvurderinger for de generelle prisstigninger, fås de reale omvurderinger. 5

6 Nettobeholdningen repræsenterer den del af nationalformuen, som er placeret i faste aktiver og er ligesom bruttobeholdningen opgjort i genanskaffelsespriser. I faste priser er nettobeholdningen lig bruttobeholdningen minus det akkumulerede forbrug af fast realkapital og afspejler derved, at markedsprisen falder med dalende restlevetid. Nationalregnskabets forbrug af fast realkapital er udtryk for realkapitalens værdiforringelse som følge af slid samt teknisk og økonomisk forældelse opgjort til genanskaffelsespris. Det adskiller sig herved fra begrebet afskrivninger i virksomhedsregnskaber, der tillige kan indeholde et element af omvurdering som følge af prisændringer. Forbrug af fast realkapital i nationalregnskabet er beregnet ud fra den lineære model. 2.2 Investeringskvoten Investeringskvoten måler investeringer som andel af BNP. Typisk investeres omkring en femtedel (20%) af årets samlede produktion, og investeringskvoten har derfor historisk ligget omkring de 20%., i krisetider lidt lavere. 2.3 Erhvervsinvesteringer Erhvervsinvesteringer er den del af de samlede investeringer, der foretages i virksomhederne. Lidt forsimplet opgøres erhvervsinvesteringerne ved at se på de samlede årlige investeringer og fraregne investeringer i boliger. I de sidste 20 år har boliger udgjort 20-25% af de samlede investeringer i Danmark, og dermed har erhvervsinvesteringer (opgjort som de samlede faste bruttoinvesteringer minus boligbyggeri) udgjort 75-80% af de samlede investeringer. 2.4 Industriens investeringer Industriens investeringer er en delmængde af erhvervsinvesteringerne og er den del af erhvervsinvesteringerne, der investeres i industrivirksomheder (se nedenfor). Investeringer i industrien udgjorde omkring 12% af de samlede årlige investeringer frem til omkring 2003, hvorefter de er faldet til omkring 9% af de samlede årlige investeringer. 2.5 Udenlandske direkte investeringer Udenlandske investeringer analyseres typisk ved at se på beholdningen af udenlandske direkte investeringer. I beholdningsstatistikken foretages en opgørelse af værdien af de udenlandske investeringer ultimo hvert år. Direkte investeringer omfatter beholdninger af aktier og andre kapitalandele, hvor en udenlandsk investor eller virksomhed besidder mindst 10% af egenkapitalen eller stemmerne i den virksomhed, der er investeret i. 3 Investeringer af denne størrelse antages dels at være foretaget med henblik på varig økonomisk forbindelse mellem investor og virksomhed, dels at give investor en væsentlig (men ikke nødvendigvis bestemmende) indflydelse på ledelsen. En direkte investe- 3 I henhold til definitionen i IMF's betalingsbalancemanual fra 1993 (BPM5). 6

7 ring kan være i form af f.eks. egenkapital 4 eller koncernlån mv. 5 Af de udenlandske direkte investeringer i Danmark ultimo 2010 var 58% i egenkapital og 42% i koncernlån, jf. data fra Nationalbanken. Direkte investeringer i egenkapital kan foretages som etableringer af nye virksomheder, kapitaludvidelser i eksisterende virksomheder eller køb af eksisterende virksomheder. En væsentlig del af direkte investeringer foretages som opkøb af eksisterende virksomheder. Det kan i visse sammenhænge være nyttigt at sondre mellem forskellige typer af udenlandske investeringer, primært mellem nyetableringer ("greenfield") og investeringer i eksisterende virksomheder ("mergers & acquisitions"). Når man ønsker at belyse det generelle investeringsklima for udenlandske investeringer, er det nødvendigt at se på både nyetableringer og omfanget af udenlandske virksomheders investeringer i eksisterende virksomheder. Der er flere grunde til at se på det samlede omfang af udenlandske direkte investeringer og ikke blot på nyetableringer. For det første viser både danske og udenlandske data, at udenlandsk ejede virksomheder har højere produktivitet end danske virksomheder, og at disse produktivitetseffekter smitter af på de lokale danske virksomheder. 6 For det andet kan udenlandske virksomheders direkte investeringer bruges som strømpil for, hvordan investeringsklimaet i Danmark og de omkringliggende lande udvikler sig. Virksomheder med internationale aktiviteter er sandsynligvis blandt de første til at opsøge de investeringsmuligheder, der opstår. Internationale virksomheder er generelt mere mobile og har bedre muligheder for at drage fordele af ændrede investeringsmuligheder. 3 Produktivitet Stigningen i produktiviteten opgøres normalt som stigningen i BVT i faste priser enten pr. arbejdstime (timeproduktivitet), pr. beskæftiget (arbejdsproduktivitet) eller ved at tage højde for både anvendelsen af arbejdstimer og anvendelsen af kapital (totalfaktorproduktivitet). 4 Egenkapital består af egenkapitaloverførsler vedrørende aktier og andre kapitalandele samt geninvesteret indtjening. Egenkapitaloverførsler vedrører enten etablering af nye virksomheder, køb/fusion af eksisterende virksomheder eller udvidelse af egenkapital i eksisterende virksomheder. Geninvesteret indtjening omfatter den del af en virksomheds overskud, der ikke udloddes. Geninvesteret indtjening fremskrives på basis af virksomhedernes overskudsgrad og løbende oplysninger om udbetalte udbytter. Fremskrivningen er forbundet med usikkerhed og indebærer revisioner, når det faktiske overskud indberettes. 5 Koncernlån mv. omfatter handelskreditter, koncernlån og andre transaktioner mellem koncernforbundne selskaber. Ud over transaktioner direkte mellem investor (moderselskab) og den virksomhed, der er investeret i, f.eks. et datterselskab, dækker koncernlån mv. også transaktioner mellem indirekte koncernforbundne selskaber, f.eks. søsterselskaber. Filialer sidestilles med helejede datterselskaber. 6 Se Pedersen og Skaksen (2011), Multinational Enterprises in Denmark, udarbejdet for AmCham Danmark. 7

8 På virksomhedsniveau vil tilgangen være den samme. Produktiviteten for en virksomhed vil skulle opgøres ved at tage udgangspunkt i værdier uden skatter og afgifter og opgøre omsætningen fraregnet det medgåede materialeforbrug (råvarer, halvfabrikata, energi mv.). Denne størrelse (omsætning materialeforbrug) sættes i forhold til anvendte arbejdstimer for at få et mål for timeproduktiviteten. 7 Produktivitet er meget enkelt som koncept, men uendeligt svært at måle i praksis. Som koncept er det ganske enkelt et mål for, hvor meget man får ud af de ressourcer, man anvender til at producere en vare eller en serviceydelse. Sammenhængen mellem produktion, produktivitet og ressourceforbrug kan, som det også gøres af Produktivitetskommissionen, skrives med en simpel ligning: Produktion = Produktivitet Ressourceforbrug Det mest relevante mål for produktiviteten er således totalfaktorproduktiviteten, hvor der måles, hvor meget værdi der produceres, når der tages højde for, både hvor meget kapital og hvor meget arbejdskraft der anvendes. Det mest relevante mål er også det sværeste at måle, og derfor anvendes oftest timeproduktiviteten i stedet. I en standardmodel for økonomisk vækst vil en øget totalfaktorproduktivitet medføre øget kapitalapparat og materialeforbrug. Det skyldes, at en bedre ressourceeffektivitet gør det fordelagtigt at udvide produktionen. En stigning i produktiviteten vil derfor både have en direkte effekt på timeproduktiviteten og en indirekte effekt via øget kapitalapparat og materialeforbrug. Timeproduktiviteten vil med andre ord stige hurtigere end totalfaktorproduktiviteten, fordi også mængden af kapital øges via flere investeringer. Kapitalintensive virksomheder har ofte en relativt høj timeproduktivitet, fordi maskiner, IT og robotter mv. øger den enkelte medarbejders værdiskabelse. Derfor vil lande med mange kapitalintensive virksomheder typisk have en høj timeproduktivitet. Investeringer øger derfor timeproduktiviteten. Der er en tæt sammenhæng mellem produktivitet og løn. Overordnet afspejler timelønnen, hvor meget en medarbejder er i stand til at producere i løbet af en time. Set over længere tidsperioder stiger timelønnen sideløbende med timeproduktiviteten. Hvis produktiviteten stiger med 1%, stiger timelønnen også med 1%, jf. Produktivitetskommissionen. Ifølge Produktivitetskommissionens opgørelser, som bygger på standardopgørelser fra nationalregnskabet, er lønnens andel af BNP 50-55%, og dermed 7 I økonometriske studier på virksomhedsdata opgøres produktiviteten ved hjælp af en række matematiske funktioner, der også tager højde for anvendelsen af kapital. 8

9 kan man sige, at medarbejderne skaber 50-55% af virksomhedernes produktionsværdi. Den resterende del er skabt af kapital (maskiner, IT m.m.) og materialeforbrug. 4 Brancher hvorfor fokus på industrien? Analysen af Danmark som investeringsland er relevant for hele den private sektor. De udfordringer, som analysen peger på, er især vigtige for virksomheder og brancher, der er udsat for konkurrence fra virksomheder i andre lande, og analysen peger på udfordringer for Danmark, fordi en stor del af den private sektor er blevet mere mobil end tidligere og nemmere og hurtigere kan flytte aktiviteter til andre lande, hvor vilkår og afkast er bedre. 4.1 Erhverv Analysen fokuserer således på vilkårene for erhvervsinvesteringer, dvs. de investeringer, der foretages i private erhvervsvirksomheder. I den henseende sondres til tider mellem finansielle erhverv (banker, forsikrings- og investeringsvirksomheder) og ikkefinansielle erhverv (alle andre erhverv). 4.2 Industri I analysen fokuseres der i særlig grad på industrien (som er en del af de private erhverv). Industri omtales også som fremstillingssektoren og omfatter ifølge de gængse statistiske opgørelser følgende brancher: Føde-, drikke- og tobaksvareindustri Tekstil- og læderindustri Træ- og papirindustri, trykkerier Olieraffinaderier mv. Kemisk industri Medicinalindustri Plast-, glas- og betonindustri Metalindustri Elektronikindustri Elektrisk udstyr Maskinindustri Transportmiddelindustri Møbel og anden industri mv. Disse brancher er kendetegnet ved en stor grad af eksport og en stor grad af konkurrence fra andre lande. Desuden er virksomheder i disse brancher blevet mere internationale og mere mobile på tværs af grænser og udnytter i dag, at de kan opdele deres produktion og værdikæde på flere geografiske lokaliseringer. Derfor omtales disse brancher ofte som konkurrenceudsatte erhverv. 9

10 4.3 Private serviceerhverv De private serviceerhverv udgør resten af de private erhverv, når der fraregnes industri, landbrug, skovbrug og råstofudvinding samt forsyningsvirksomhed (el, vand og varme). En stor del af disse erhverv er også konkurrenceudsatte og mobile på tværs af grænser. En stor del af serviceerhvervene er lokale servicevirksomheder (bageri, vaskeri, blikkenslager mv.). Det er dog langt mere kompliceret at udskille de konkurrenceudsatte dele af de private serviceerhverv, hvorfor analysen fokuserer på industrien som den nemmest afgrænselige del af de konkurrenceudsatte erhverv. 10

Direkte investeringer

Direkte investeringer 99 Direkte investeringer Christian Helbo Andersen, Økonomisk Afdeling, og Bjarke Madsen og Sanne Veje Klausen, Statistisk Afdeling. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Direkte investeringer udtrykker summen af

Læs mere

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder Vækst og produktivitet i danske virksomheder Beskrivelse af værdiskabelse og vækst i private byerhverv Store højproduktive virksomheder bidrager væsentligt til værdiskabelsen i de private byerhverv, og

Læs mere

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk

Læs mere

GRØN PRODUKTION I DANMARK

GRØN PRODUKTION I DANMARK GRØN PRODUKTION I DANMARK og dens betydning for dansk økonomi Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet November 212 Grøn produktion i Danmark Grøn produktion

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark Mere egenkapital til mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere om Axcelfutures investeringsindikatorer bagerst i rapporten vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark MARTS 2014 2 Den danske

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet It er hovednøgle til øget dansk produktivitet AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Produktivitet handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Øget produktivitet er afgørende for

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK

INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK FEBRUAR 2015 INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK Hvordan sikrer vi, at der genskabes et tilstrækkeligt antal nye arbejdspladser i den private sektor inden 2020? Rapport udarbejdet af Copenhagen

Læs mere

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne Axcelfuture har til formål at tilvejebringe mere viden om investeringsklimaet i Danmark og komme med forslag til, hvordan man kan skaffe flere investeringer og flere arbejdspladser til Danmark. Axcelfuture

Læs mere

Baggrundsrapport for analyse af den danske byggesektor

Baggrundsrapport for analyse af den danske byggesektor Baggrundsrapport for analyse af den danske byggesektor Kortlægning af den danske byggesektors struktur og økonomiske udvikling Energistyrelsen Deloitte Consulting 14. maj 213 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

April 2013. Ressourceproduktivitet i dansk industri. Økonomisk betydning af ressourceforbruget og ressourceproduktiviteten i danske virksomheder

April 2013. Ressourceproduktivitet i dansk industri. Økonomisk betydning af ressourceforbruget og ressourceproduktiviteten i danske virksomheder April 2013 Ressourceproduktivitet i dansk industri Økonomisk betydning af ressourceforbruget og ressourceproduktiviteten i danske virksomheder For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 KAPITEL 1 OVERBLIK 11 1.1 Velfungerende markeder 14 1.2 Internationalisering 15 1.3 Offentlig regulering 16 1.4 Effekt på produktiviteten 17 DEL 1: KONKURRENCE KAPITEL

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2008 Udgivet af: VisitDenmark Januar 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com ISBN

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER MARTS 2014 VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER ANALYSE OG FORSLAGSKATALOG Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Partner Martin Bo Hansen,

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2014 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-93227-00-2

Læs mere

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport 14. maj 2013 Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 2. Analysens formål, fokus og opbygning 8 2.1. Formålet med analysen 9 2.2. Struktur og opbygning 9 3.

Læs mere

KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK

KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK Dansk Økonomi forår 27 KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK II.1 Indledning Konjunkturerne påvirker os alle Udsving skaber usikkerhed og forhindrer fuld kapacitetsudnyttelse Det kan også gå for hurtigt

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Ressourceproduktivitet. konkurrenceevne i dansk industri

Ressourceproduktivitet. konkurrenceevne i dansk industri Ressourceproduktivitet og konkurrenceevne i Erhvervsstyrelsen 11 december 2013 Forfattere: Martin Hvidt Thelle Rasmus Tangsgaard Varneskov Anders Oskar Kjøller-Hansen Indholdsfortegnelse Sammenfatning

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere

Husholdningernes balancer og gæld et internationalt landestudie

Husholdningernes balancer og gæld et internationalt landestudie 39 Husholdningernes balancer og gæld et internationalt landestudie Jacob Isaksen, Paul Lassenius Kramp, Louise Funch Sørensen, og Søren Vester Sørensen, Økonomisk Afdeling. INDLEDNING OG SAMMENFATNING

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Velstand: Dansk produktivitetsfordel udhules af høje priser

Velstand: Dansk produktivitetsfordel udhules af høje priser Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33456032 September 2012 Danske borgeres velstand er på niveau med den gennemsnitlige OECD-borgers, når man tager højde for købekraften i de enkelte lande.

Læs mere

Dansk landbrug og fødevareindustris. rammevilkår -sammendrag og konklusioner

Dansk landbrug og fødevareindustris. rammevilkår -sammendrag og konklusioner Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 210 Dansk landbrug og fødevareindustris konkurrenceevne og rammevilkår -sammendrag og konklusioner København 2012 ISBN 978-87-92591-09-8 (online, Sammendrag og konklusioner)

Læs mere

Metodemæssige udfordringer. April 2013

Metodemæssige udfordringer. April 2013 Metodemæssige udfordringer April 2013 2. Produktivitets Kommissions rapport nr KAPITEL 1 INDLEDNING OG KORT OPSUMMERING 6 KAPITEL 2 KARAKTERISTIKA VED DEN OFFENTLIGE SEKTOR 9 2.1 Betydning af ikke-markedsmæssige

Læs mere

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720 Landbrugets gæld 1. Indledning Den indtjeningsmæssige krise, der prægede dansk landbrug i årene 2007-10, er

Læs mere

Kapitalfonde i 2011/12 Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde

Kapitalfonde i 2011/12 Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde Danish Venture Capital and Private Equity Association Kapitalfonde i 2011/12 Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde TEMA Danmark som investeringsland Væsentlige begivenheder for DVCA

Læs mere