Arkitekt virksomheders SamfundS. Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arkitekt virksomheders SamfundS. Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter"

Transkript

1 Arkitekt virksomheders SamfundS ansvar Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter

2 Indledning danske ark har i 2011 og 2012 gennemført en række workshops og udarbejdet vejledninger om samfundsansvar for arkitektbranchen. Med udgangspunkt i dette arbejde besluttede danske ark sammen med Henning Larsen Architects, C.F. Møller og CCO samt ved hjælp fra Responsible Assets at udvikle et praktisk værktøj for arkitektvirksomheder, der gerne vil arbejde med samfundsansvar. Motivationen var, at alle parter oplevede et behov for at få oversat de generelle retningslinjer, der findes inden for feltet samfundsansvar, til arkitektens arbejdsfelt. Værktøjet skulle være enkelt, så de mange mindre arkitektvirksomheder, som branchen består af, let kunne lægge det til i deres eksisterende arbejdsmetoder. Arbejdet blev igangsat i efteråret 2012, hvorefter værktøjet er blevet udviklet, afprøvet og diskuteret på de tre arkitektvirksomheder og i en styregruppe, hvor virksomhederne, Erhvervsstyrelsen og danske ark har været repræsenteret. Dreyers Fond og Erhvervsstyrelsen har bidraget til finansieringen af værktøjet. Det færdige værktøj bliver præsenteret på de følgende sider. Værktøjet er udviklet til skærm pc og ipad men fungerer også i print.

3 Indhold SIDE 4 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 9 SIDE 11 SIDE 18 SIDE 22 SIDE 25 SIDE 31 SIDE 36 SIDE 48 SIDE 56 1 Brugsanvisning 2 Arkitektvirksomhedens samfundsansvar 2.1 Internationale retningslinjer 2.2 Samfundsansvar er nødvendig omhu 2.3 Global Compacts 10 principper og arkitektvirksomheders daglige praksis 3 Et værktøj 3.1 Arkitektvirksomhedens ambition: Politik, praksis og rapportering 3.2 Akkvisition: Analyse af byggeriets kontekst 3.3 Forslagsfasen: Byggeriets udformning og tilblivelse 3.4 Projektering: Udbudsmateriale og kontrakter 3.5 Byggeledelse: Forhold på byggepladsen 4 Litteraturliste

4 1 Brugsanvisning værktøjet kan bruges til at systematisere arkitektvirksomheders arbejde med samfundsansvar. Lige fra ledelsens drøftelser af hvilken politik og praksis den enkelte arkitektvirksomhed bør have til, hvordan arkitekten kan hjælpe bygherrer med at håndtere risici omkring samfundsansvar i forslagsfasen, projekteringen og på byggepladsen. Værktøjet vil kunne bruges af forskellige medarbejdergrupper i en arkitektvirksomhed. Det er tilrettelagt ud fra de faser, som arkitektens arbejde med et byggeri følger, hvorfor den enkelte medarbejder let vil kunne orientere sig og vælge det faneblad, der passer til medarbejderens arbejdsopgave i byggeprocessen. De to første dele af værktøjet er primært tiltænkt ledelsen og hjælper til at klarlægge arkitektvirksomhedens ambition inden for samfundsansvar samt stillingtagen til nye byggeprojekter. Den tredje del af værktøjet kan hjælpe de designansvarlige arkitekter, og de to sidste dele kan hjælpe projekteringsarkitekterne og byggeledelsen. Det er således intentionen, at den enkelte medarbejdergruppe dykker ned der, hvor det måtte være relevant. SIDE 4 BRUGSANVISNING

5 Alle brugere af redskabet bør dog læse introduktionen, dvs. afsnit 2. Nedenstående figur illustrerer, hvor i byggeprocessen de enkelte dele af værktøjet kan bruges: Arkitektvirksomhedens beslutning Arkitektens rådgivning af bygherren AMBITION AKKVISITION FORSLAGsFASE PROJEKTERING BYGGELeDELSE Værktøjet kan indgå i den dokumentation og i de formater, der i øvrigt bruges i de enkelte faser af byggeriet samt i arkitektvirksomhedens interne drøftelser af virksomhedsprofil og kvalitetsstyring. SIDE 5 BRUGSANVISNING

6 2 Arkitektvirksomhedens samfundsansvar danske arkitekter bør udvise et samfundsansvar både på egne arbejdspladser og i de byggeprojekter, som arkitekterne er involverede i. Samfundsansvaret handler om at beskytte arbejdskraften, det omkringliggende samfund og miljøet. Samfundsansvaret er ikke et juridisk ansvar, men et etisk ansvar for at skabe god virksomhedsadfærd. Hvor virksomhedens juridisk ansvar er et spørgsmål om at skabe legalitet, dvs. at handle i overensstemmelse med lovgivningen, er virksomhedens samfundsansvar et spørgsmål om at skabe legitimitet. Dvs. at forstå og handle i forhold til omgivelsernes interesser: Kundernes, medarbejdernes og samfundets. Fællesnævneren for virksomheders samfundsansvar er at overholde internationale rettigheder og konventioner 1. De internationale rettigheder og konventioner er sammenfattet i retningslinjer udarbejdet af FN og OECD. FN s Global Compacts 10 principper for virksomheders samfundsansvar er den mest udbredte reference 2. SIDE 6 ARKITEKTENS SAMFUNDSANSVAR

7 Arkitektvirksomheder, der arbejder i lande, hvor menneskerettighederne ikke overholdes, har således et samfundsansvar i forhold til at analysere og adressere, hvis der finder krænkelser sted i forbindelse med arkitektens byggeri. På samme vis har arkitekter, der arbejder i Danmark eller i lignende lande, et samfundsansvar, f.eks. når det gælder materialer i de byggerier, som arkitekten har tegnet, hvor f.eks. sten kan være produceret under uforsvarlige sikkerhedsforhold eller ved brug af børnearbejde. Formålet med dette værktøj er at hjælpe arkitektvirksomheder med at gøre samfundsansvaret konkret og praktisk ved at omsætte Global Compacts 10 principper til arbejdsmetoder, der kan indarbejdes i byggeprocessen fra akkvisition til byggeplads - samt på arkitektvirksomhedens egen arbejdsplads. SIDE 7 ARKITEKTENS SAMFUNDSANSVAR

8 2.1 Internationale retningslinjer I 2012 nedsatte Folketinget en Mæglings- og Klageinstitution for Ansvarlig Virksomhedsadfærd 3, der har som formål at behandle klager vedrørende virksomheders samfundsansvar. Mæglings- og Klageinstitutionens regelgrundlag er OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder 4. Da OECD s retningslinjer således sammen med FN s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv 5, også er væsentlige regelsæt, vil guiden integrere anbefalinger herfra. Global Compact er dog bærende reference, da de 10 principper i forvejen er kendt af arkitektbranchen og samtidig er den mest udbredte reference globalt. SIDE 8 ARKITEKTENS SAMFUNDSANSVAR

9 2.2 Samfundsansvar er nødvendig omhu Et helt centralt begreb for samfundsansvar i OECD s retningslinjer er due diligence. Due diligence er på dansk oversat til nødvendig omhu og udtryk for den måde, hvorpå virksomheden afdækker eventuelle negative konsekvenser af dens aktiviteter, samt de handlinger den iværksætter for at modvirke negative konsekvenser. Nødvendig omhu for arkitektvirksomheder indebærer derfor: 1) At analysere om arkitekten bidrager til krænkelser af Global Compacts principper gennem sit virke: Direkte gennem egne aktiviteter eller indirekte gennem partnere eller leverandører i byggeprocessen 2) At forhindre eller minimere krænkelser, der er forårsaget af arkitektvirksomheden selv eller af dens partnere eller leverandører, hvis disse er direkte relateret til virksomhedens operationer, produkter eller services 6 3) At bidrage til at krænkede godtgøres 7. At arbejde for Global Compacts 10 principper betyder dog ikke, at arkitekter har pligt til at trække sig fra byggeprojekter, hvor bygherren er uvillig til at arbejde for principperne, eller at arkitekten skal garantere, at alt, hvad der foregår på byggepladserne, er i overensstemmelse med principperne. Den enkelte arkitektvirksomhed bør selv definere sin politik og måde, hvorpå den omsætter samfundsansvar til handling. Dog bør det være SIDE 9 ARKITEKTENS SAMFUNDSANSVAR

10 styrende for alle virksomheder, at de undgår at krænke Global Compacts principper både i eget virke og gennem samarbejdsparter. Samfundsansvaret består ifølge Global Compact i at arbejde for udbredelse af principperne. At opmuntre, fremme og tilskynde samarbejdsparter til at følge principperne. Det kan være gennem dialog, og det kan være gennem kontraktlige krav. Form og indhold skal tilpasses de relationer, som arkitekten indgår i og de samfundskulturer, arkitektvirksomheden arbejder inden for. Grænsen for, hvor samfundsansvaret stopper, er ikke entydig, og indsatsen bør prioriteres ud fra, hvor arkitekten har størst kontrol og indflydelse, samt hvor effekten af indsatsen er størst. SIDE 10 ARKITEKTENS SAMFUNDSANSVAR

11 2.3 Global Compacts 10 principper og arkitekt virksomheders daglige praksis Hvordan, Global Compacts enkelte principper spiller ind i arkitektvirksomhedens arbejde, eksemplificeres nedenfor: 1. princip: Virksomheder skal støtte og respektere beskyttelsen af menneskerettighederne 8 2. princip: Virksomheder skal sikre sig, at de ikke bidrager til krænkelse af menneskerettighederne 9 Menneskerettighederne I 1948 vedtog FN s generalforsamling Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. Verdenserklæringens 30 artikler dækker både borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder 10. De fire grundlæggende rettigheder, der trækkes frem af Global Compact er: SIDE 11 ARKITEKTENS SAMFUNDSANSVAR

12 Lighed Erklæringen begynder med at fastlægge den grundlæggende præmis, at alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. Enhver forskelsbehandling som følge af race, farve, køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, national eller social oprindelse, formueforhold, fødsel eller anden status er ikke i overensstemmelse med retten til lighed. Liv og sikkerhed Retten til liv, til frihed og sikkerhed. Retten til at være fri for slaveri, trældom, tortur eller umenneskelig og nedværdigende behandling. Retten til et retfærdigt nationalt retssystem. Retten til at blive anerkendt som en person, før loven, og med lige beskyttelse af loven. Retten til en retfærdig rettergang for en uafhængig domstol. Personlig frihed Retten til privatliv i sager om familie, hjem, korrespondance, omdømme, ære og bevægelsesfrihed. Retten til at søge asyl, til en nationalitet, til at gifte sig og stifte familie og retten til at eje ejendom. Tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed og frihed til menings- og ytringsfrihed er anført sammen med retten til fredelige forsamlinger og foreningsfrihed og retten til at deltage i regeringen. Økonomisk, social og kulturel frihed Retten til arbejde, til lige løn for lige arbejde og retten til et retfærdigt og gunstigt vederlag, der sikrer arbejdstageren og arbejdstagers familie en menneskelig værdighed. Retten til at danne og tilslutte sig fagforeninger, retten til hvile og fritid, rimelige begrænsninger på arbejdstiden og til periodisk ferie med løn. Retten til uddannelse og til at deltage i det kulturelle samfundsliv. Retten til beskyttelse af de moralske og materielle interesser, der hidrører fra al videnskabelig, litterær eller kunstnerisk frembringelse. SIDE 12 ARKITEKTENS SAMFUNDSANSVAR

13 Global Compacts principper 1 og 2 opfordrer virksomheder til at udvikle en opmærksomhed omkring menneskerettighederne og til at arbejde med disse inden for virksomhedens indflydelsessfære på en måde, der holder den enkelte virksomhed ansvarlig for deres overholdelse 11. Arkitektvirksomheder skal derfor sikre, at menneskerettighederne respekteres på virksomhedens egen arbejdsplads. Ligesom arkitektvirksomheden bør bidrage til og tilskynde, at menneskerettighederne overholdes på de byggeprojekter, som den er involveret i. Aktivt støtte menneskerettighederne Arkitekten bør søge tilstrækkelig information fra specialister og kritikere til at vide, at byggeprojekters funktion og formål understøtter menneskerettighederne. I lande, hvor menneskerettighederne krænkes, skal arkitekten være særlig opmærksom på at være i dialog med kritikere og interessenter til byggeprojektet både før og under byggeprojektets tilblivelse. Oplyse brugere og kunder Arkitekten bør så vidt muligt skabe gennemsigtighed omkring, hvordan byggeriet og dets materialer er produceret. Krav, kontrol og dialog Arkitekten bør så vidt muligt tilskynde bygherren til at sikre menneskerettighederne gennem krav i udbudsbeskrivelser og kontrakter samt gennem dialog med og kontrol af byggeriets parter. SIDE 13 ARKITEKTENS SAMFUNDSANSVAR

14 3. princip: Virksomheder skal sikre frihed til faglig organisering og anerkendelse af kollektive forhandlinger 12 Arkitekten skal på egen arbejdsplads sikre, at arbejdskraften har ret til at være organiseret i fagforeninger. Ligeledes bør arkitekten opfordre bygherren til at sikre, at arbejdskraften hos de udførende parter i byggeprojekterne har mulighed for at være fagligt organiseret og kollektivt forhandle løn- og arbejdsvilkår. I lande, hvor frie fagforeninger ikke er lovlige eller forhindres i praksis bør arkitektvirksomheden arbejde for, at arbejdskraften har de bedst mulige vilkår for at samles på arbejdspladsen og drøfte arbejdsvilkår med ledelsen. 4. princip: Afvise alle former for tvangs- og obligatorisk arbejde 13 På byggepladserne i nogle lande inddrages migrantarbejderes pas og rejsepapirer i den periode, hvor ansættelsen finder sted. Arkitektvirksomheder bør opfordre bygherrer til at ændre eller afbøde denne praksis, så arbejdskraften frit kan afbryde ansættelsesforholdet. Tvangsarbejde kan også vise sig som slavelignende forhold, hvor arbejdskraften reelt ikke har friheden til at forlade arbejdet pga. trusler, gæld til arbejdsgiver eller anden afhængighed. Tvangsarbejdet kan finde sted på byggepladsen, ligesom tvangsarbejde kan finde sted i materialeproduktionen eller i infrastrukturarbejdet omkring byggeriet. SIDE 14 ARKITEKTENS SAMFUNDSANSVAR

15 5. princip: Forbud mod børnearbejde 14 Arkitekten bør opfordre bygherren til at benytte erklæringer i udbudsmateriale og kontrakter, der eksplicit afviser brud på menneskerettighederne, herunder brug af børnearbejde. Sådanne erklæringer kan bruges, når der indkøbes materialer til byggerier, hvor der er stor risiko for, at materialerne kan være produceret ved brug af børnearbejde. Ligeledes bør leverandører til arkitektvirksomheden selv f.eks. leverandører af kontorartikler og interiør skrive under på, at produkterne ikke er produceret ved brug af børnearbejde. 6. princip: Afvis diskrimination i forbindelse med stilling og profession 15 At afvise diskrimination indebærer retten til ligebehandling på arbejde. Køn, race, religion, seksualitet, politisk tilhørsforhold eller andre ikkeprofessionelle faktorer må ikke ligge til grund for ansættelse, fyring, forfremmelse eller degradering. Ligebehandling indebærer også retten til lige løn for samme arbejde, hvorfor f.eks. migrantarbejdere ikke må modtage lavere løn end den nationale arbejdskraft, hvis arbejdsopgaverne er de samme. Dette uanset om migrantarbejdernes løn er højere, end hvad de ville kunne opnå i hjemlandet. Arkitektvirksomheden skal sikre, at diskrimination ikke finder sted på egen arbejdsplads. Og arkitektvirksomheden bør opfordre bygherren til at benytte erklæringer i udbudsmateriale og kontrakter, der afviser diskrimination. SIDE 15 ARKITEKTENS SAMFUNDSANSVAR

16 7. princip: Virksomheder skal handle præventivt i forhold til miljø- og klimaforandringer princip: Virksomheder skal iværksætte initiativer, der fremmer miljømæssig ansvarlighed princip: Virksomheder skal støtte udvikling og brug af miljøvenlige teknologier 18 Global Compacts principper om at bidrage til et bæredygtigt miljø berører kernen i arkitektvirksomhedens virke. Eftersom bygningers drift forbruger 40 % af al energi og en tredjedel af alle ressourcer 19, har arkitektens planlægning og udformning af bygninger betragtelig effekt i kampen mod klima- og miljøforandringer. Arkitektbranchen har en lang tradition for at arbejde med bæredygtig byggeprojektering, normer for energi og ressourceforbrug samt certificering. Et arbejde der er tiltagende, og som får stadig større plads i dansk lovgivning for byggeri. Global Compacts principper 7, 8 og 9 handler om, at arkitektvirksomheder gennem deres arbejde bør bidrage til at løse centrale miljømæssige udfordringer som: Tab af biodiversitet og langsigtede skader på økosystemer Forurening af atmosfæren og konsekvenserne af klimaforandringerne Skader på vandøkosystemer SIDE 16 ARKITEKTENS SAMFUNDSANSVAR

17 Jordforringelse Virkningerne af kemikalier, genbrug og bortskaffelse Affaldsproduktionen Udtømning af ikkevedvarende ressourcer. Herudover bør arkitektvirksomheden på egen arbejdsplads og i egen drift opstille mål for at nedbringe ressourceforbruget. 10. princip: Virksomheder skal arbejde mod korruption i alle dens former, herunder pengeafpresning og bestikkelse 20 Arkitektvirksomheden skal sikre sig bedst muligt mod at deltage i korrupt praksis. Det skal den gøre ved at have en klar antikorruptionspolitik samt undervise medarbejdere i, hvordan de skal håndtere situationer omkring gaver, forlystelser, rejser m.v. Arkitekten bør opfordre sine samarbejdsparter til at udarbejde og indføre en klar politik og praksis for antikorruption. Politik og praksis skal benyttes f.eks. i forbindelse med myndighedstilladelser, udbud, tilsyn etc. Transparency International har udarbejdet en guide til små og mellemstore virksomheder, der hjælper virksomhederne med at udarbejde en antikorruptionspolitik, der passer til den enkelte virksomheds virke 21. SIDE 17 ARKITEKTENS SAMFUNDSANSVAR

18 3Et værktøj arkitektens arbejdsproces er her inddelt i fem faser, hvortil der er udviklet delværktøjer, som kan hjælpe til systematisk at håndtere samfundsansvar. De to første faser vedrører forhold, som arkitektvirksomheden selv kan beslutte. De tre sidste faser vedrører arkitektens byggeprojekter og kan kun gennemføres med bygherrens samtykke. De fem faser er illustreret i nedenstående figur: Arkitektvirksomhedens beslutning Arkitektens rådgivning af bygherren AMBITION AKKVISITION FORSLAGsFASE PROJEKTERING BYGGELeDELSE SIDE 18 VÆRKTØJER

19 Ambition: Politik, praksis og rapportering Første del af værktøjet har fokus på arkitektvirksomheden selv. Her kan arkitekten få hjælp til at definere en egen standard - dvs. politik, praksis og rapportering - for samfundsansvar. Denne del hjælper arkitekten gennem de grundlæggende overvejelser og kan samtidig danne udgangspunkt for arkitektvirksomhedens årlige rapportering til Global Compact: Communication On Progress (COP) 22. Arkitektvirksomhedens overvejelser og beslutninger om ambitionsniveau for håndtering af samfundsansvar bør indgå i ledelsens øvrige arbejde med at fastlægge strategi og kvalitet for arkitektvirksomhedens arbejde og forhold til vigtige interessenter. Akkvisition: Analyse af byggeriets kontekst Når en arkitektvirksomhed bliver inviteret til at deltage i konkurrence om et byggeprojekt i et land, som arkitekten ikke tidligere har arbejdet i, eller hvis en ikke kendt bygherre henvender sig, bør arkitekten indsamle data om den sammenhæng, som byggeprojektet indgår i. Dvs. data om landet, bygherre, lokalitet og byggeriets formål. Alt dette for at identificere, om byggeprojektet rummer risici for, at arkitekten bidrager til at bryde menneskerettighederne og Global Compacts principper. Delværktøjet Akkvisition: Analyse af byggeriets kontekst indeholder hjælp til at afdække relevante spørgsmål vedrørende samfundsansvar, før et nyt samarbejde indledes. Målsætningen er her at skabe et bedre belyst grundlag for arkitektvirksomhedens ledelse, før den måtte vælge en ny samarbejdspartner til eller fra. Analysen bør integreres i den dataindsamling, som arkitekten i forvejen foretager forud for et eventuelt samarbejde om et nyt byggeprojekt. SIDE 19 VÆRKTØJER

20 Forslagsfase: Byggeriets udformning og tilblivelse I design, materialevalg og planlægning af byggeriets drift bør arkitekten arbejde for at optimere ressourceforbruget og minimere negative miljøpåvirkninger som følge af byggeriet. Tredje delværktøj hjælper arkitekten til at medtænke de forhold, der bør overvejes og drøftes med bygherren. Dernæst bør arkitekten i forslagsfasen afdække, om de materialer, der tænkes brugt i byggeriet, kan være produceret under forhold, der bryder med Global Compacts principper. Ligesom arkitekten i forslagsfasen også bør identificere, om brugere, naboer og det omkringliggende samfund udsættes for sundheds- og sikkerhedsrisiko, og om naboer evt. bør høres og kompenseres i forbindelse med byggeriet. Disse overvejelser bør indgå som en integreret del af dispositionsforslag og projektforslag og drøftes med bygherren. Projektering: Udbudsmateriale og kontrakter Hvis byggeprojektet medfører risiko for at bryde med Global Compacts principper enten pga. materialeproduktionen eller forholdene på byggepladsen, bør arkitekten opfordre bygherren til at indføre erklæringer i udbudsmateriale og kontrakter, der sikrer samfundsansvaret. Erklæringerne skal forpligte entreprenøren og dennes leverandører til at overholde Global Compacts principper (og danske overenskomster, når byggeriet foregår i Danmark). Fjerde delværktøj giver tekst til erklæringer, der kan indarbejdes i udbudsmaterialet, hvor tilbudsgivere skal skrive under på, at de angivne standarder overholdes. SIDE 20 VÆRKTØJER

21 Byggeledelse: Forhold på byggepladsen Femte delværktøj hjælper arkitekten med at indkredse vigtige spørgsmål vedrørende samfundsansvar på byggepladsen. Redskabet kan bruges til at følge op på erklæringer i kontrakter eller særlige risikoforhold, som analyse af byggeprojektets kontekst måtte have kortlagt. Den bruttoliste af spørgsmål, som femte delredskab består af, bør arkitekten løbe igennem for at medtage de spørgsmål til byggemøder, der er relevante i forhold til det enkelte byggeprojekt. Implementering Det værktøj, der her er udviklet, kan hjælpe arkitektvirksomheder til at få Global Compacts 10 principper ind i beslutningsprocessen omkring byggeprojekterne og på arkitektens egen arbejdsplads. Redskabet bør indføjes i den dokumentation, som arkitekten i forvejen udarbejder i de enkelte faser. Samfundsansvar bør håndteres som en integreret del af arkitektens arbejde omkring akkvisition, dataindsamling, forslagsfasen, projektering samt byggeledelse og indgå i de formater, som arkitekten i forvejen bruger. SIDE 21 VÆRKTØJER

22 byggeledelse 3.1 Arkitektvirksomhedens ambition: Politik, praksis og rapportering projektering Nedenfor er beskrevet, hvilke tiltag den enkelte arkitektvirksomhed bør foretage for at få Global Compacts principper implementeret i virksomhedens arbejdsgange. Delværktøjet kan hjælpe arkitekten til at overveje, hvordan samfundsansvar kan blive en integreret del af virksomhedens kommunikation og praksis. forslagsfase akkvisition ambition Formål At indarbejde politik, praksis og rapportering omkring samfundsansvar i arkitektvirksomhedens arbejde i egen drift og omkring byggeprojekterne. Analyse Arkitektvirksomheden bør løbende analysere, hvor og hvordan den eksponeres for at bryde med Global Compacts principper gennem sit arbejde. Arkitektvirksomheden kan bruge nærværende værktøj til at afdække forhold på egen arbejdsplads, ligesom den kan bruge værktøjet til at afdække, om arkitektvirksomheden gennem sine byggeprojekter eksponeres for at bryde med Global Compacts principper. SIDE 22 VÆRKTØJER

23 byggeledelse projektering forslagsfase Formålet med denne øvelse er at få identificeret de største risici for herefter at kunne sætte ind med politik og praksis for at modvirke risici. På samme vis bør arkitektvirksomheden løbende tage stilling til, hvilke mål og standarder virksomheden bør forfølge for positivt at bidrage til et bæredygtigt miljø, til antikorruption og respekt for menneske- og arbejdstagerettigheder ved at bruge samfundsansvar som aktiv del af virksomhedens profil og arbejdsmetode. Politik Arkitektvirksomheden bør fastlægge de politikker, som virksomheden skal handle ud fra. Politikkerne kan samles i et code of conduct, dvs. en standard for arkitektens arbejdsmetode og hensyn til omverdenen. Code of conduct bør omfatte: Hvordan risici for at bryde med Global Compacts principper afværges eller mindskes Hvordan mål og standarder for samfundsansvar efterleves akkvisition Praksis Arkitektvirksomheden bør implementere værktøjer, der gør den i stand til at efterleve sit samfundsansvar, som er formuleret i dens politik/code of conduct, herunder eksempelvis: ambition Løbende analyse af arkitektvirksomhedens risiko for at bryde Global Compacts principper Analyse af byggeprojekters kontekst inden de igangsættes Drøfte brug af værktøjer for samfundsansvar med bygherren og samarbejdsparter, herunder:»» Ressource- og miljømål for arkitektvirksomhedens byggeri»» Brug af erklæringer om samfundsansvar i udbud og kontrakter SIDE 23 VÆRKTØJER

24 byggeledelse projektering»» Kvalitetssikring af forholdene på byggepladsen og evt. i materialeproduktionen ved brug af redskabet for byggeledelse Projektledere trænes i code of conduct og brug af delværktøjer Mål og indsats for ressourceoptimering i egen drift Mål og indsats for arbejdsforhold i egen drift. Rapportering og kommunikation Arkitektvirksomheden bør gennemføre en årlig rapportering af samfundsansvar (eks. Global Compacts rapportering, COP), hvor dilemmaer og udfordringer åbent diskuteres. Rapporten kan evt. integreres i en bredere rapport for bæredygtighed eller i årsrapporten. forslagsfase Arkitektvirksomheden bør systematisk være i dialog med interessenter omkring samfundsansvar i Danmark og i de lande, hvor den arbejder. ambition akkvisition SIDE 24 VÆRKTØJER

25 byggeledelse 3.2 Akkvisition: Analyse af byggeriets kontekst projektering Inden arkitektvirksomheden beslutter at indgå aftale omkring et nyt byggeprojekt, bør den undersøge, om arbejdet vil eksponere arkitekten for brud på Global Compacts principper. Land, bygherre, lokalitet og byggeriets formål bør analyseres. forslagsfase akkvisition ambition Nærværende delværktøj kan hjælpe arkitektvirksomheden til på et oplyst grundlag at beslutte, om den ud fra overvejelser omkring samfundsansvar skal gå videre med samarbejdet, ligesom redskabet kan hjælpe til at indkredse særlige risikoforhold, som der bør tages højde for, hvis samarbejde indledes. Redskabet angiver ikke, hvilke forhold der skal være til stede, for at arkitekten bør tage en opgave. Det er op til den enkelte arkitektvirksomhed at beslutte på baggrund af analysen. Land Formål At identificere forhold i landet, hvor byggeprojektet finder sted, som arkitekten skal være særlig opmærksom på at håndtere, hvis arkitekten vælger at indgå samarbejde omkring byggeprojektet. SIDE 25 VÆRKTØJER

26 ambition akkvisition forslagsfase projektering byggeledelse Analyse Respekterer regeringen og andre vigtige politiske institutioner menneskerettighederne? 23 Har regeringen fuld kontrol over sit territorium? Og hvis ikke overholdes menneskerettighederne i områder uden for regeringens kontrol? Hvilke skridt har regeringen taget til at forbedre situationen, hvis menneskerettigheder krænkes? 24 Hvordan rates landet i forhold til korruption og gennemsigtighed? Findes landet på FN s eller EU s sanktionslister? Er byggesektoren i landet eksponeret for særlige risici vedr. samfundsansvar? Kilder bl.a. Research Internationale evalueringer:»» Refworld (UNHCR)»» Human Rights Watch»» Amnesty International»» Freedom House»» Press Freedom Index»» Transparency International»» Human Development Index»» BBC Search»» US Department of State Human Rights Reports. Danske evalueringer:»» Udenrigsministeriet (søg evt. via den danske ambassade)»» Institut for Menneskerettigheder»» CSR-kompasset»» Eksport Kredit Fonden. SIDE 26 VÆRKTØJER

27 ambition akkvisition forslagsfase projektering byggeledelse Stakeholderinterview: Danmarks ambassade eller konsulat i landet Landets ambassade i Danmark. Bygherren Formål At afdække bygherrens samfundsansvar. Analyse Har bygherren haft negative sager i forbindelse med menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø eller korruption? (Bragt frem af ngo er, nationale domstole eller andre myndigheder?) Er bygherren identificeret i forbindelse med hvidvaskning og sanktionslister? Har bygherren en politik, der støtter Global Compacts principper? (Har bygherren rapportering for samfundsansvar? Er bygherren certificeret i forhold til samfundsansvar?) Ønsker bygherren at implementere redskaber for samfundsansvar i byggeprojektet? Kilder Research Virksomhedsscreening Know Your Customer fra D&B, Dun and Bradstreet, (www.dnbdenmark.dk) eller lignende screeningsbureau Bygherrens hjemmeside Mediesøgning: Lokal presse SIDE 27 VÆRKTØJER

28 akkvisition forslagsfase projektering byggeledelse Stakeholderinterview Lokale stakeholders: * Brancheorganisation * Ambassade * Ngo er * Arkitektskole * Specialister * Bygherre. Lokalitet Formål At afdække om byggeprojektet indebærer negative konsekvenser for naboer, tidligere beboere i området eller miljøet. Analyse Har byggeprojektet været negativt eksponeret i forhold til lokalbefolkning eller miljøudfordringer? Har borgergrupper eller ngo er demonstreret eller ytret sig kritisk overfor byggeprojektet? (Eller lignende byggeprojekter?) Kilder Research Mediesøgning: Lokal presse. ambition Stakeholderinterview Lokal brancheorganisation Ambassade Ngo er Arkitektskole Nabogrupper Specialister. SIDE 28 VÆRKTØJER

29 Byggeprojektets formål og funktion byggeledelse projektering forslagsfase Formål At afdække om byggeriet direkte eller indirekte kan medføre brud på menneskerettigheder ved sit formål og funktion. Analyse Bidrager byggeprojektet med sit formål og funktion til at fremme menneskerettighederne, eller er det modsat med til at undertrykke dem? (Direkte såvel som indirekte?) Kilder Research Mediesøgning: Lokal presse. Stakeholderinterview Konsultation af specialist med lokalt kendskab. Case: Dialog med colombiansk bygherre akkvisition En arkitektvirksomhed bliver inviteret til at bygge boliger i Colombia. Arkitektvirksomheden foretager en analyse af byggeprojektets kontekst med udgangspunkt i første delværktøj akkvisition: analyse af byggeriets kontekst sideløbende med de indledende samtaler og dataindhentning. ambition Analysen viser, at Colombia er et land, hvor byggesektoren er eksponeret for brud på basale menneskerettigheder som retten til ligebehandling, foreningsfrihed og forbud mod børnearbejde. Dernæst beskrives Colombia som et meget korrupt land. Arkitekten kan forvente, at disse forhold er eksponeret både på byggepladsen og i den lokale produktion SIDE 29 VÆRKTØJER

Arkitekt virksomheders SAMFUNDS ANSVAR

Arkitekt virksomheders SAMFUNDS ANSVAR Arkitekt virksomheders SAMFUNDS ANSVAR Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter INDLEDNING danske ark har i 2011 og 2012 gennemført en række workshops

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør HYTORs Code of Conduct oplister de standarder, som gælder for vores forretningsadfærd. HYTORs aktiviteter sker i overensstemmelse med gældende nationale love og regler i alle lande, hvor vi opererer. Vi

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

CSR POLITIK OKTOBER 2013

CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR-politik for Danish Crown koncernen Denne politik er vedtaget med henblik på at sikre, at Danish Crown lever op til internationalt anerkendte principper for virksomheders samfundsansvar,

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Medarbejdere i EnviDan er: alle medarbejdere i EnviDan A/S, EnviDan International A/S, EnviDan Water A/S og EnviDan Energy A/S

Medarbejdere i EnviDan er: alle medarbejdere i EnviDan A/S, EnviDan International A/S, EnviDan Water A/S og EnviDan Energy A/S 1. Gyldighedsområde I EnviDan forventer vi, at alle medarbejdere i EnviDan samt samarbejdspartnere: som minimum overholder den nationale lovgivning overholder og handler i henhold til EnviDans Code of

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser)

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser) Bilag 4 CSR-krav og Arbejdsklausul (tjenesteydelser) Indhold 1 ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2 KRAV TIL CSR... 4 2.1 GENERELLE KRAV... 4 2.1.1 Menneskerettigheder...

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Bilag 6. Samfundsansvar

Bilag 6. Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammekontrakt om Kommunikation-, reklame- og mediabureauydelser Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2. KRAV TIL CSR...

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer Forslag til kontraktformuleringer Nedenstående er formuleret en række forslag til kontraktformuleringer, der kan anvendes ved udbud, der indeholder sociale klausuler. Formuleringerne er tænkt som forslag

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige 2014/1 BSF 172 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. maj 2015 af Finn Sørensen (EL), Stine Brix (EL), Christian Juhl (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde Adfærdskodeks Indledning Beirholms Væverier A/S er førende leverandør af højtydende, lønsomme og konkurrencedygtige tekstilløsninger til tekstilservice branchen. Vi ønsker at samarbejde med vores forretningspartnere

Læs mere

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige?

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Workshop hos KL, 17.1.2012 Hanne Gürtler, Sekretariatsleder Hvad betyder samfundsansvar? samfundsansvarlig virksomhed respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Code of conduct for leverandører til

Code of conduct for leverandører til Code of conduct for leverandører til Indledning Formålet med Hansen Textile A/S code of conduct er at være med til at skabe og fremme ansvarlige produktionsprincipper over hele verden. Hensigten er at

Læs mere

CSR-Erklæring fra Stig Bo Datagrafik

CSR-Erklæring fra Stig Bo Datagrafik København Ø 06.05.2009 CSR-Erklæring fra Stig Bo Datagrafik Med dette dokument erklærer Stig Bo Datagrafik, at den lever op til en række CSR-krav inden for flg. områder: Affald og genanvendelse Almen sundhedsfremme

Læs mere

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and Samarbejdskodeks for leverandører af ydelser (entreprenører) Naturligt ansvar HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Vi er ledende inden for serviceydelser

Læs mere

Vores Code of Conduct kan imidlertid indeholde krav, der går ud over kravene i den nationale lovgivning.

Vores Code of Conduct kan imidlertid indeholde krav, der går ud over kravene i den nationale lovgivning. Code of conduct 1 Introduktion Vi anvender vores Code of Conduct som minimumstandard i vores bestræbelser på at nå vores mål med hensyn til løbende forbedringer af vores produktionsmiljø og arbejdsforhold

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT Version 5.0 Introduktion "Det bedste er ikke for godt" er et kerneprincip, som kendetegner LEGO Koncernens historie, og som vi efterlever inden for alle områder af forretningen.

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Forpligtende erklæring

Forpligtende erklæring Forpligtende erklæring Code of Conduct for virksomheder i BIRKENSTOCK koncernen For BIRKENSTOCK er økonomisk, økologisk og socialt ansvar kernen i al ansvarlig handling. En sådan handlemåde forventer vi

Læs mere

Bilag 19, Samfundsansvar

Bilag 19, Samfundsansvar Bilag 19, Samfundsansvar Version Ændringer Dato 2.1 Korrektur: 06-02-2014 - Afsnit ændret til Punkt - Digitaliseringsstyrelsen ændret til Kunden - Vejledning til udfyldelse - Complianceliste 3.0 Ophøjet

Læs mere

bykirk ApS Corporate Social Responsibility

bykirk ApS Corporate Social Responsibility bykirk ApS Corporate Social Responsibility For at kunne opfylde kundernes ønsker har bykirk ApS valgt at størstedelen af smykkerne bliver produceret i Thailand. Det giver en fleksibilitet i produktionen

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx 1. Formål Det overordnede mål er at opfyldelse af Konkurrence og Forbrugerstyrelsens vejledning for Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud med mindst mulig administration

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

Bilag 1A. Virksomhedens ansvar: Generelle krav (MK) Side 1 af INDLEDNING

Bilag 1A. Virksomhedens ansvar: Generelle krav (MK) Side 1 af INDLEDNING Bilag 1A Side 1 af 13 Virksomhedens ansvar: Generelle krav (MK) 1. INDLEDNING Samfundsansvar skal systematisk og konsekvent indgå i den statslige indkøbspolitik. Ved opfyldelsen af Rammeaftalen forpligter

Læs mere

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.]

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.] Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 12. januar 2017 [Kun det talte ord gælder] Talepapir URU alm. del samrådsspørgsmål N, vedr. børnearbejde

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen hvh@carve.dk Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Hvad er dine erfaringer med socialt ansvar og CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Drøfter I socialt

Læs mere

VEJLEDNING TIL PARADIGME FOR SAMFUNDSANSVAR FOR PRIVATE BYG- HERRER

VEJLEDNING TIL PARADIGME FOR SAMFUNDSANSVAR FOR PRIVATE BYG- HERRER VEJLEDNING TIL PARADIGME FOR SAMFUNDSANSVAR FOR PRIVATE BYG- HERRER 1. INDLEDNING Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) har udviklet et paradigme, der hjælper bygherrer med at sætte fokus på

Læs mere

Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder.

Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder. Bilag. Til KB [Entreprise] April 2014 Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder. Banedanmark arbejder for at sikre fremtidens jernbane til gavn for samfund, mennesker og miljø. Vi lægger vægt

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Alle principper i Retningslinjerne for Leverandøradfærd er lige vigtige, uanset hvilken rækkefølge de fremgår i.

Alle principper i Retningslinjerne for Leverandøradfærd er lige vigtige, uanset hvilken rækkefølge de fremgår i. CPHs RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRADFÆRD Disse Retningslinjer for Leverandøradfærd er baseret på principperne i FN's Global Compact, der findes på www.unglobalcompact.com. Københavns Lufthavn (CPH) tilsluttede

Læs mere

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD Ved Mads Øvlisen Formand for Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Håndværksrådet, 21. maj 2013 Hvad er OECD s

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer 1. Overordnet politik 1.1. Aarhus Kommunes byråd har den 22. februar 2017 vedtaget en ny politik for aktivt ejerskab og ansvarlige

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland POLITIK FOR SOCIALE KLAUSULER OG ARBEJDSKLAUSULER I REGION SJÆLLAND Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland 1 Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som

Læs mere

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S CSR handler om at dokumentere, synliggøre og markedsføre virksomhedens mange kvaliteter inden for de sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige områder. Hvorfor CSR-kodeks?

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

VEJLEDNING TIL PARADIGME FOR SAMFUNDSANSVAR FOR PRIVATE BYGHERRER

VEJLEDNING TIL PARADIGME FOR SAMFUNDSANSVAR FOR PRIVATE BYGHERRER Side 1 af 9 VEJLEDNING TIL PARADIGME FOR SAMFUNDSANSVAR FOR PRIVATE BYGHERRER 1. INDLEDNING Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) har udviklet et paradigme, der hjælper bygherrer med at sætte

Læs mere

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013 Etisk kodeks Etisk kodeks 2013 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Vision og værdier Bevidsthed om sikkerhed og miljø Kundeorientering Faglig ekspertise Teamwork 3. Principper for social ansvarlighed (CSR)

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere