Arkitekt virksomheders SamfundS. Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arkitekt virksomheders SamfundS. Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter"

Transkript

1 Arkitekt virksomheders SamfundS ansvar Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter

2 Indledning danske ark har i 2011 og 2012 gennemført en række workshops og udarbejdet vejledninger om samfundsansvar for arkitektbranchen. Med udgangspunkt i dette arbejde besluttede danske ark sammen med Henning Larsen Architects, C.F. Møller og CCO samt ved hjælp fra Responsible Assets at udvikle et praktisk værktøj for arkitektvirksomheder, der gerne vil arbejde med samfundsansvar. Motivationen var, at alle parter oplevede et behov for at få oversat de generelle retningslinjer, der findes inden for feltet samfundsansvar, til arkitektens arbejdsfelt. Værktøjet skulle være enkelt, så de mange mindre arkitektvirksomheder, som branchen består af, let kunne lægge det til i deres eksisterende arbejdsmetoder. Arbejdet blev igangsat i efteråret 2012, hvorefter værktøjet er blevet udviklet, afprøvet og diskuteret på de tre arkitektvirksomheder og i en styregruppe, hvor virksomhederne, Erhvervsstyrelsen og danske ark har været repræsenteret. Dreyers Fond og Erhvervsstyrelsen har bidraget til finansieringen af værktøjet. Det færdige værktøj bliver præsenteret på de følgende sider. Værktøjet er udviklet til skærm pc og ipad men fungerer også i print.

3 Indhold SIDE 4 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 9 SIDE 11 SIDE 18 SIDE 22 SIDE 25 SIDE 31 SIDE 36 SIDE 48 SIDE 56 1 Brugsanvisning 2 Arkitektvirksomhedens samfundsansvar 2.1 Internationale retningslinjer 2.2 Samfundsansvar er nødvendig omhu 2.3 Global Compacts 10 principper og arkitektvirksomheders daglige praksis 3 Et værktøj 3.1 Arkitektvirksomhedens ambition: Politik, praksis og rapportering 3.2 Akkvisition: Analyse af byggeriets kontekst 3.3 Forslagsfasen: Byggeriets udformning og tilblivelse 3.4 Projektering: Udbudsmateriale og kontrakter 3.5 Byggeledelse: Forhold på byggepladsen 4 Litteraturliste

4 1 Brugsanvisning værktøjet kan bruges til at systematisere arkitektvirksomheders arbejde med samfundsansvar. Lige fra ledelsens drøftelser af hvilken politik og praksis den enkelte arkitektvirksomhed bør have til, hvordan arkitekten kan hjælpe bygherrer med at håndtere risici omkring samfundsansvar i forslagsfasen, projekteringen og på byggepladsen. Værktøjet vil kunne bruges af forskellige medarbejdergrupper i en arkitektvirksomhed. Det er tilrettelagt ud fra de faser, som arkitektens arbejde med et byggeri følger, hvorfor den enkelte medarbejder let vil kunne orientere sig og vælge det faneblad, der passer til medarbejderens arbejdsopgave i byggeprocessen. De to første dele af værktøjet er primært tiltænkt ledelsen og hjælper til at klarlægge arkitektvirksomhedens ambition inden for samfundsansvar samt stillingtagen til nye byggeprojekter. Den tredje del af værktøjet kan hjælpe de designansvarlige arkitekter, og de to sidste dele kan hjælpe projekteringsarkitekterne og byggeledelsen. Det er således intentionen, at den enkelte medarbejdergruppe dykker ned der, hvor det måtte være relevant. SIDE 4 BRUGSANVISNING

5 Alle brugere af redskabet bør dog læse introduktionen, dvs. afsnit 2. Nedenstående figur illustrerer, hvor i byggeprocessen de enkelte dele af værktøjet kan bruges: Arkitektvirksomhedens beslutning Arkitektens rådgivning af bygherren AMBITION AKKVISITION FORSLAGsFASE PROJEKTERING BYGGELeDELSE Værktøjet kan indgå i den dokumentation og i de formater, der i øvrigt bruges i de enkelte faser af byggeriet samt i arkitektvirksomhedens interne drøftelser af virksomhedsprofil og kvalitetsstyring. SIDE 5 BRUGSANVISNING

6 2 Arkitektvirksomhedens samfundsansvar danske arkitekter bør udvise et samfundsansvar både på egne arbejdspladser og i de byggeprojekter, som arkitekterne er involverede i. Samfundsansvaret handler om at beskytte arbejdskraften, det omkringliggende samfund og miljøet. Samfundsansvaret er ikke et juridisk ansvar, men et etisk ansvar for at skabe god virksomhedsadfærd. Hvor virksomhedens juridisk ansvar er et spørgsmål om at skabe legalitet, dvs. at handle i overensstemmelse med lovgivningen, er virksomhedens samfundsansvar et spørgsmål om at skabe legitimitet. Dvs. at forstå og handle i forhold til omgivelsernes interesser: Kundernes, medarbejdernes og samfundets. Fællesnævneren for virksomheders samfundsansvar er at overholde internationale rettigheder og konventioner 1. De internationale rettigheder og konventioner er sammenfattet i retningslinjer udarbejdet af FN og OECD. FN s Global Compacts 10 principper for virksomheders samfundsansvar er den mest udbredte reference 2. SIDE 6 ARKITEKTENS SAMFUNDSANSVAR

7 Arkitektvirksomheder, der arbejder i lande, hvor menneskerettighederne ikke overholdes, har således et samfundsansvar i forhold til at analysere og adressere, hvis der finder krænkelser sted i forbindelse med arkitektens byggeri. På samme vis har arkitekter, der arbejder i Danmark eller i lignende lande, et samfundsansvar, f.eks. når det gælder materialer i de byggerier, som arkitekten har tegnet, hvor f.eks. sten kan være produceret under uforsvarlige sikkerhedsforhold eller ved brug af børnearbejde. Formålet med dette værktøj er at hjælpe arkitektvirksomheder med at gøre samfundsansvaret konkret og praktisk ved at omsætte Global Compacts 10 principper til arbejdsmetoder, der kan indarbejdes i byggeprocessen fra akkvisition til byggeplads - samt på arkitektvirksomhedens egen arbejdsplads. SIDE 7 ARKITEKTENS SAMFUNDSANSVAR

8 2.1 Internationale retningslinjer I 2012 nedsatte Folketinget en Mæglings- og Klageinstitution for Ansvarlig Virksomhedsadfærd 3, der har som formål at behandle klager vedrørende virksomheders samfundsansvar. Mæglings- og Klageinstitutionens regelgrundlag er OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder 4. Da OECD s retningslinjer således sammen med FN s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv 5, også er væsentlige regelsæt, vil guiden integrere anbefalinger herfra. Global Compact er dog bærende reference, da de 10 principper i forvejen er kendt af arkitektbranchen og samtidig er den mest udbredte reference globalt. SIDE 8 ARKITEKTENS SAMFUNDSANSVAR

9 2.2 Samfundsansvar er nødvendig omhu Et helt centralt begreb for samfundsansvar i OECD s retningslinjer er due diligence. Due diligence er på dansk oversat til nødvendig omhu og udtryk for den måde, hvorpå virksomheden afdækker eventuelle negative konsekvenser af dens aktiviteter, samt de handlinger den iværksætter for at modvirke negative konsekvenser. Nødvendig omhu for arkitektvirksomheder indebærer derfor: 1) At analysere om arkitekten bidrager til krænkelser af Global Compacts principper gennem sit virke: Direkte gennem egne aktiviteter eller indirekte gennem partnere eller leverandører i byggeprocessen 2) At forhindre eller minimere krænkelser, der er forårsaget af arkitektvirksomheden selv eller af dens partnere eller leverandører, hvis disse er direkte relateret til virksomhedens operationer, produkter eller services 6 3) At bidrage til at krænkede godtgøres 7. At arbejde for Global Compacts 10 principper betyder dog ikke, at arkitekter har pligt til at trække sig fra byggeprojekter, hvor bygherren er uvillig til at arbejde for principperne, eller at arkitekten skal garantere, at alt, hvad der foregår på byggepladserne, er i overensstemmelse med principperne. Den enkelte arkitektvirksomhed bør selv definere sin politik og måde, hvorpå den omsætter samfundsansvar til handling. Dog bør det være SIDE 9 ARKITEKTENS SAMFUNDSANSVAR

10 styrende for alle virksomheder, at de undgår at krænke Global Compacts principper både i eget virke og gennem samarbejdsparter. Samfundsansvaret består ifølge Global Compact i at arbejde for udbredelse af principperne. At opmuntre, fremme og tilskynde samarbejdsparter til at følge principperne. Det kan være gennem dialog, og det kan være gennem kontraktlige krav. Form og indhold skal tilpasses de relationer, som arkitekten indgår i og de samfundskulturer, arkitektvirksomheden arbejder inden for. Grænsen for, hvor samfundsansvaret stopper, er ikke entydig, og indsatsen bør prioriteres ud fra, hvor arkitekten har størst kontrol og indflydelse, samt hvor effekten af indsatsen er størst. SIDE 10 ARKITEKTENS SAMFUNDSANSVAR

11 2.3 Global Compacts 10 principper og arkitekt virksomheders daglige praksis Hvordan, Global Compacts enkelte principper spiller ind i arkitektvirksomhedens arbejde, eksemplificeres nedenfor: 1. princip: Virksomheder skal støtte og respektere beskyttelsen af menneskerettighederne 8 2. princip: Virksomheder skal sikre sig, at de ikke bidrager til krænkelse af menneskerettighederne 9 Menneskerettighederne I 1948 vedtog FN s generalforsamling Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. Verdenserklæringens 30 artikler dækker både borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder 10. De fire grundlæggende rettigheder, der trækkes frem af Global Compact er: SIDE 11 ARKITEKTENS SAMFUNDSANSVAR

12 Lighed Erklæringen begynder med at fastlægge den grundlæggende præmis, at alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. Enhver forskelsbehandling som følge af race, farve, køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, national eller social oprindelse, formueforhold, fødsel eller anden status er ikke i overensstemmelse med retten til lighed. Liv og sikkerhed Retten til liv, til frihed og sikkerhed. Retten til at være fri for slaveri, trældom, tortur eller umenneskelig og nedværdigende behandling. Retten til et retfærdigt nationalt retssystem. Retten til at blive anerkendt som en person, før loven, og med lige beskyttelse af loven. Retten til en retfærdig rettergang for en uafhængig domstol. Personlig frihed Retten til privatliv i sager om familie, hjem, korrespondance, omdømme, ære og bevægelsesfrihed. Retten til at søge asyl, til en nationalitet, til at gifte sig og stifte familie og retten til at eje ejendom. Tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed og frihed til menings- og ytringsfrihed er anført sammen med retten til fredelige forsamlinger og foreningsfrihed og retten til at deltage i regeringen. Økonomisk, social og kulturel frihed Retten til arbejde, til lige løn for lige arbejde og retten til et retfærdigt og gunstigt vederlag, der sikrer arbejdstageren og arbejdstagers familie en menneskelig værdighed. Retten til at danne og tilslutte sig fagforeninger, retten til hvile og fritid, rimelige begrænsninger på arbejdstiden og til periodisk ferie med løn. Retten til uddannelse og til at deltage i det kulturelle samfundsliv. Retten til beskyttelse af de moralske og materielle interesser, der hidrører fra al videnskabelig, litterær eller kunstnerisk frembringelse. SIDE 12 ARKITEKTENS SAMFUNDSANSVAR

13 Global Compacts principper 1 og 2 opfordrer virksomheder til at udvikle en opmærksomhed omkring menneskerettighederne og til at arbejde med disse inden for virksomhedens indflydelsessfære på en måde, der holder den enkelte virksomhed ansvarlig for deres overholdelse 11. Arkitektvirksomheder skal derfor sikre, at menneskerettighederne respekteres på virksomhedens egen arbejdsplads. Ligesom arkitektvirksomheden bør bidrage til og tilskynde, at menneskerettighederne overholdes på de byggeprojekter, som den er involveret i. Aktivt støtte menneskerettighederne Arkitekten bør søge tilstrækkelig information fra specialister og kritikere til at vide, at byggeprojekters funktion og formål understøtter menneskerettighederne. I lande, hvor menneskerettighederne krænkes, skal arkitekten være særlig opmærksom på at være i dialog med kritikere og interessenter til byggeprojektet både før og under byggeprojektets tilblivelse. Oplyse brugere og kunder Arkitekten bør så vidt muligt skabe gennemsigtighed omkring, hvordan byggeriet og dets materialer er produceret. Krav, kontrol og dialog Arkitekten bør så vidt muligt tilskynde bygherren til at sikre menneskerettighederne gennem krav i udbudsbeskrivelser og kontrakter samt gennem dialog med og kontrol af byggeriets parter. SIDE 13 ARKITEKTENS SAMFUNDSANSVAR

14 3. princip: Virksomheder skal sikre frihed til faglig organisering og anerkendelse af kollektive forhandlinger 12 Arkitekten skal på egen arbejdsplads sikre, at arbejdskraften har ret til at være organiseret i fagforeninger. Ligeledes bør arkitekten opfordre bygherren til at sikre, at arbejdskraften hos de udførende parter i byggeprojekterne har mulighed for at være fagligt organiseret og kollektivt forhandle løn- og arbejdsvilkår. I lande, hvor frie fagforeninger ikke er lovlige eller forhindres i praksis bør arkitektvirksomheden arbejde for, at arbejdskraften har de bedst mulige vilkår for at samles på arbejdspladsen og drøfte arbejdsvilkår med ledelsen. 4. princip: Afvise alle former for tvangs- og obligatorisk arbejde 13 På byggepladserne i nogle lande inddrages migrantarbejderes pas og rejsepapirer i den periode, hvor ansættelsen finder sted. Arkitektvirksomheder bør opfordre bygherrer til at ændre eller afbøde denne praksis, så arbejdskraften frit kan afbryde ansættelsesforholdet. Tvangsarbejde kan også vise sig som slavelignende forhold, hvor arbejdskraften reelt ikke har friheden til at forlade arbejdet pga. trusler, gæld til arbejdsgiver eller anden afhængighed. Tvangsarbejdet kan finde sted på byggepladsen, ligesom tvangsarbejde kan finde sted i materialeproduktionen eller i infrastrukturarbejdet omkring byggeriet. SIDE 14 ARKITEKTENS SAMFUNDSANSVAR

15 5. princip: Forbud mod børnearbejde 14 Arkitekten bør opfordre bygherren til at benytte erklæringer i udbudsmateriale og kontrakter, der eksplicit afviser brud på menneskerettighederne, herunder brug af børnearbejde. Sådanne erklæringer kan bruges, når der indkøbes materialer til byggerier, hvor der er stor risiko for, at materialerne kan være produceret ved brug af børnearbejde. Ligeledes bør leverandører til arkitektvirksomheden selv f.eks. leverandører af kontorartikler og interiør skrive under på, at produkterne ikke er produceret ved brug af børnearbejde. 6. princip: Afvis diskrimination i forbindelse med stilling og profession 15 At afvise diskrimination indebærer retten til ligebehandling på arbejde. Køn, race, religion, seksualitet, politisk tilhørsforhold eller andre ikkeprofessionelle faktorer må ikke ligge til grund for ansættelse, fyring, forfremmelse eller degradering. Ligebehandling indebærer også retten til lige løn for samme arbejde, hvorfor f.eks. migrantarbejdere ikke må modtage lavere løn end den nationale arbejdskraft, hvis arbejdsopgaverne er de samme. Dette uanset om migrantarbejdernes løn er højere, end hvad de ville kunne opnå i hjemlandet. Arkitektvirksomheden skal sikre, at diskrimination ikke finder sted på egen arbejdsplads. Og arkitektvirksomheden bør opfordre bygherren til at benytte erklæringer i udbudsmateriale og kontrakter, der afviser diskrimination. SIDE 15 ARKITEKTENS SAMFUNDSANSVAR

16 7. princip: Virksomheder skal handle præventivt i forhold til miljø- og klimaforandringer princip: Virksomheder skal iværksætte initiativer, der fremmer miljømæssig ansvarlighed princip: Virksomheder skal støtte udvikling og brug af miljøvenlige teknologier 18 Global Compacts principper om at bidrage til et bæredygtigt miljø berører kernen i arkitektvirksomhedens virke. Eftersom bygningers drift forbruger 40 % af al energi og en tredjedel af alle ressourcer 19, har arkitektens planlægning og udformning af bygninger betragtelig effekt i kampen mod klima- og miljøforandringer. Arkitektbranchen har en lang tradition for at arbejde med bæredygtig byggeprojektering, normer for energi og ressourceforbrug samt certificering. Et arbejde der er tiltagende, og som får stadig større plads i dansk lovgivning for byggeri. Global Compacts principper 7, 8 og 9 handler om, at arkitektvirksomheder gennem deres arbejde bør bidrage til at løse centrale miljømæssige udfordringer som: Tab af biodiversitet og langsigtede skader på økosystemer Forurening af atmosfæren og konsekvenserne af klimaforandringerne Skader på vandøkosystemer SIDE 16 ARKITEKTENS SAMFUNDSANSVAR

17 Jordforringelse Virkningerne af kemikalier, genbrug og bortskaffelse Affaldsproduktionen Udtømning af ikkevedvarende ressourcer. Herudover bør arkitektvirksomheden på egen arbejdsplads og i egen drift opstille mål for at nedbringe ressourceforbruget. 10. princip: Virksomheder skal arbejde mod korruption i alle dens former, herunder pengeafpresning og bestikkelse 20 Arkitektvirksomheden skal sikre sig bedst muligt mod at deltage i korrupt praksis. Det skal den gøre ved at have en klar antikorruptionspolitik samt undervise medarbejdere i, hvordan de skal håndtere situationer omkring gaver, forlystelser, rejser m.v. Arkitekten bør opfordre sine samarbejdsparter til at udarbejde og indføre en klar politik og praksis for antikorruption. Politik og praksis skal benyttes f.eks. i forbindelse med myndighedstilladelser, udbud, tilsyn etc. Transparency International har udarbejdet en guide til små og mellemstore virksomheder, der hjælper virksomhederne med at udarbejde en antikorruptionspolitik, der passer til den enkelte virksomheds virke 21. SIDE 17 ARKITEKTENS SAMFUNDSANSVAR

18 3Et værktøj arkitektens arbejdsproces er her inddelt i fem faser, hvortil der er udviklet delværktøjer, som kan hjælpe til systematisk at håndtere samfundsansvar. De to første faser vedrører forhold, som arkitektvirksomheden selv kan beslutte. De tre sidste faser vedrører arkitektens byggeprojekter og kan kun gennemføres med bygherrens samtykke. De fem faser er illustreret i nedenstående figur: Arkitektvirksomhedens beslutning Arkitektens rådgivning af bygherren AMBITION AKKVISITION FORSLAGsFASE PROJEKTERING BYGGELeDELSE SIDE 18 VÆRKTØJER

19 Ambition: Politik, praksis og rapportering Første del af værktøjet har fokus på arkitektvirksomheden selv. Her kan arkitekten få hjælp til at definere en egen standard - dvs. politik, praksis og rapportering - for samfundsansvar. Denne del hjælper arkitekten gennem de grundlæggende overvejelser og kan samtidig danne udgangspunkt for arkitektvirksomhedens årlige rapportering til Global Compact: Communication On Progress (COP) 22. Arkitektvirksomhedens overvejelser og beslutninger om ambitionsniveau for håndtering af samfundsansvar bør indgå i ledelsens øvrige arbejde med at fastlægge strategi og kvalitet for arkitektvirksomhedens arbejde og forhold til vigtige interessenter. Akkvisition: Analyse af byggeriets kontekst Når en arkitektvirksomhed bliver inviteret til at deltage i konkurrence om et byggeprojekt i et land, som arkitekten ikke tidligere har arbejdet i, eller hvis en ikke kendt bygherre henvender sig, bør arkitekten indsamle data om den sammenhæng, som byggeprojektet indgår i. Dvs. data om landet, bygherre, lokalitet og byggeriets formål. Alt dette for at identificere, om byggeprojektet rummer risici for, at arkitekten bidrager til at bryde menneskerettighederne og Global Compacts principper. Delværktøjet Akkvisition: Analyse af byggeriets kontekst indeholder hjælp til at afdække relevante spørgsmål vedrørende samfundsansvar, før et nyt samarbejde indledes. Målsætningen er her at skabe et bedre belyst grundlag for arkitektvirksomhedens ledelse, før den måtte vælge en ny samarbejdspartner til eller fra. Analysen bør integreres i den dataindsamling, som arkitekten i forvejen foretager forud for et eventuelt samarbejde om et nyt byggeprojekt. SIDE 19 VÆRKTØJER

20 Forslagsfase: Byggeriets udformning og tilblivelse I design, materialevalg og planlægning af byggeriets drift bør arkitekten arbejde for at optimere ressourceforbruget og minimere negative miljøpåvirkninger som følge af byggeriet. Tredje delværktøj hjælper arkitekten til at medtænke de forhold, der bør overvejes og drøftes med bygherren. Dernæst bør arkitekten i forslagsfasen afdække, om de materialer, der tænkes brugt i byggeriet, kan være produceret under forhold, der bryder med Global Compacts principper. Ligesom arkitekten i forslagsfasen også bør identificere, om brugere, naboer og det omkringliggende samfund udsættes for sundheds- og sikkerhedsrisiko, og om naboer evt. bør høres og kompenseres i forbindelse med byggeriet. Disse overvejelser bør indgå som en integreret del af dispositionsforslag og projektforslag og drøftes med bygherren. Projektering: Udbudsmateriale og kontrakter Hvis byggeprojektet medfører risiko for at bryde med Global Compacts principper enten pga. materialeproduktionen eller forholdene på byggepladsen, bør arkitekten opfordre bygherren til at indføre erklæringer i udbudsmateriale og kontrakter, der sikrer samfundsansvaret. Erklæringerne skal forpligte entreprenøren og dennes leverandører til at overholde Global Compacts principper (og danske overenskomster, når byggeriet foregår i Danmark). Fjerde delværktøj giver tekst til erklæringer, der kan indarbejdes i udbudsmaterialet, hvor tilbudsgivere skal skrive under på, at de angivne standarder overholdes. SIDE 20 VÆRKTØJER

21 Byggeledelse: Forhold på byggepladsen Femte delværktøj hjælper arkitekten med at indkredse vigtige spørgsmål vedrørende samfundsansvar på byggepladsen. Redskabet kan bruges til at følge op på erklæringer i kontrakter eller særlige risikoforhold, som analyse af byggeprojektets kontekst måtte have kortlagt. Den bruttoliste af spørgsmål, som femte delredskab består af, bør arkitekten løbe igennem for at medtage de spørgsmål til byggemøder, der er relevante i forhold til det enkelte byggeprojekt. Implementering Det værktøj, der her er udviklet, kan hjælpe arkitektvirksomheder til at få Global Compacts 10 principper ind i beslutningsprocessen omkring byggeprojekterne og på arkitektens egen arbejdsplads. Redskabet bør indføjes i den dokumentation, som arkitekten i forvejen udarbejder i de enkelte faser. Samfundsansvar bør håndteres som en integreret del af arkitektens arbejde omkring akkvisition, dataindsamling, forslagsfasen, projektering samt byggeledelse og indgå i de formater, som arkitekten i forvejen bruger. SIDE 21 VÆRKTØJER

22 byggeledelse 3.1 Arkitektvirksomhedens ambition: Politik, praksis og rapportering projektering Nedenfor er beskrevet, hvilke tiltag den enkelte arkitektvirksomhed bør foretage for at få Global Compacts principper implementeret i virksomhedens arbejdsgange. Delværktøjet kan hjælpe arkitekten til at overveje, hvordan samfundsansvar kan blive en integreret del af virksomhedens kommunikation og praksis. forslagsfase akkvisition ambition Formål At indarbejde politik, praksis og rapportering omkring samfundsansvar i arkitektvirksomhedens arbejde i egen drift og omkring byggeprojekterne. Analyse Arkitektvirksomheden bør løbende analysere, hvor og hvordan den eksponeres for at bryde med Global Compacts principper gennem sit arbejde. Arkitektvirksomheden kan bruge nærværende værktøj til at afdække forhold på egen arbejdsplads, ligesom den kan bruge værktøjet til at afdække, om arkitektvirksomheden gennem sine byggeprojekter eksponeres for at bryde med Global Compacts principper. SIDE 22 VÆRKTØJER

23 byggeledelse projektering forslagsfase Formålet med denne øvelse er at få identificeret de største risici for herefter at kunne sætte ind med politik og praksis for at modvirke risici. På samme vis bør arkitektvirksomheden løbende tage stilling til, hvilke mål og standarder virksomheden bør forfølge for positivt at bidrage til et bæredygtigt miljø, til antikorruption og respekt for menneske- og arbejdstagerettigheder ved at bruge samfundsansvar som aktiv del af virksomhedens profil og arbejdsmetode. Politik Arkitektvirksomheden bør fastlægge de politikker, som virksomheden skal handle ud fra. Politikkerne kan samles i et code of conduct, dvs. en standard for arkitektens arbejdsmetode og hensyn til omverdenen. Code of conduct bør omfatte: Hvordan risici for at bryde med Global Compacts principper afværges eller mindskes Hvordan mål og standarder for samfundsansvar efterleves akkvisition Praksis Arkitektvirksomheden bør implementere værktøjer, der gør den i stand til at efterleve sit samfundsansvar, som er formuleret i dens politik/code of conduct, herunder eksempelvis: ambition Løbende analyse af arkitektvirksomhedens risiko for at bryde Global Compacts principper Analyse af byggeprojekters kontekst inden de igangsættes Drøfte brug af værktøjer for samfundsansvar med bygherren og samarbejdsparter, herunder:»» Ressource- og miljømål for arkitektvirksomhedens byggeri»» Brug af erklæringer om samfundsansvar i udbud og kontrakter SIDE 23 VÆRKTØJER

24 byggeledelse projektering»» Kvalitetssikring af forholdene på byggepladsen og evt. i materialeproduktionen ved brug af redskabet for byggeledelse Projektledere trænes i code of conduct og brug af delværktøjer Mål og indsats for ressourceoptimering i egen drift Mål og indsats for arbejdsforhold i egen drift. Rapportering og kommunikation Arkitektvirksomheden bør gennemføre en årlig rapportering af samfundsansvar (eks. Global Compacts rapportering, COP), hvor dilemmaer og udfordringer åbent diskuteres. Rapporten kan evt. integreres i en bredere rapport for bæredygtighed eller i årsrapporten. forslagsfase Arkitektvirksomheden bør systematisk være i dialog med interessenter omkring samfundsansvar i Danmark og i de lande, hvor den arbejder. ambition akkvisition SIDE 24 VÆRKTØJER

25 byggeledelse 3.2 Akkvisition: Analyse af byggeriets kontekst projektering Inden arkitektvirksomheden beslutter at indgå aftale omkring et nyt byggeprojekt, bør den undersøge, om arbejdet vil eksponere arkitekten for brud på Global Compacts principper. Land, bygherre, lokalitet og byggeriets formål bør analyseres. forslagsfase akkvisition ambition Nærværende delværktøj kan hjælpe arkitektvirksomheden til på et oplyst grundlag at beslutte, om den ud fra overvejelser omkring samfundsansvar skal gå videre med samarbejdet, ligesom redskabet kan hjælpe til at indkredse særlige risikoforhold, som der bør tages højde for, hvis samarbejde indledes. Redskabet angiver ikke, hvilke forhold der skal være til stede, for at arkitekten bør tage en opgave. Det er op til den enkelte arkitektvirksomhed at beslutte på baggrund af analysen. Land Formål At identificere forhold i landet, hvor byggeprojektet finder sted, som arkitekten skal være særlig opmærksom på at håndtere, hvis arkitekten vælger at indgå samarbejde omkring byggeprojektet. SIDE 25 VÆRKTØJER

26 ambition akkvisition forslagsfase projektering byggeledelse Analyse Respekterer regeringen og andre vigtige politiske institutioner menneskerettighederne? 23 Har regeringen fuld kontrol over sit territorium? Og hvis ikke overholdes menneskerettighederne i områder uden for regeringens kontrol? Hvilke skridt har regeringen taget til at forbedre situationen, hvis menneskerettigheder krænkes? 24 Hvordan rates landet i forhold til korruption og gennemsigtighed? Findes landet på FN s eller EU s sanktionslister? Er byggesektoren i landet eksponeret for særlige risici vedr. samfundsansvar? Kilder bl.a. Research Internationale evalueringer:»» Refworld (UNHCR)»» Human Rights Watch»» Amnesty International»» Freedom House»» Press Freedom Index»» Transparency International»» Human Development Index»» BBC Search»» US Department of State Human Rights Reports. Danske evalueringer:»» Udenrigsministeriet (søg evt. via den danske ambassade)»» Institut for Menneskerettigheder»» CSR-kompasset»» Eksport Kredit Fonden. SIDE 26 VÆRKTØJER

27 ambition akkvisition forslagsfase projektering byggeledelse Stakeholderinterview: Danmarks ambassade eller konsulat i landet Landets ambassade i Danmark. Bygherren Formål At afdække bygherrens samfundsansvar. Analyse Har bygherren haft negative sager i forbindelse med menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø eller korruption? (Bragt frem af ngo er, nationale domstole eller andre myndigheder?) Er bygherren identificeret i forbindelse med hvidvaskning og sanktionslister? Har bygherren en politik, der støtter Global Compacts principper? (Har bygherren rapportering for samfundsansvar? Er bygherren certificeret i forhold til samfundsansvar?) Ønsker bygherren at implementere redskaber for samfundsansvar i byggeprojektet? Kilder Research Virksomhedsscreening Know Your Customer fra D&B, Dun and Bradstreet, (www.dnbdenmark.dk) eller lignende screeningsbureau Bygherrens hjemmeside Mediesøgning: Lokal presse SIDE 27 VÆRKTØJER

28 akkvisition forslagsfase projektering byggeledelse Stakeholderinterview Lokale stakeholders: * Brancheorganisation * Ambassade * Ngo er * Arkitektskole * Specialister * Bygherre. Lokalitet Formål At afdække om byggeprojektet indebærer negative konsekvenser for naboer, tidligere beboere i området eller miljøet. Analyse Har byggeprojektet været negativt eksponeret i forhold til lokalbefolkning eller miljøudfordringer? Har borgergrupper eller ngo er demonstreret eller ytret sig kritisk overfor byggeprojektet? (Eller lignende byggeprojekter?) Kilder Research Mediesøgning: Lokal presse. ambition Stakeholderinterview Lokal brancheorganisation Ambassade Ngo er Arkitektskole Nabogrupper Specialister. SIDE 28 VÆRKTØJER

29 Byggeprojektets formål og funktion byggeledelse projektering forslagsfase Formål At afdække om byggeriet direkte eller indirekte kan medføre brud på menneskerettigheder ved sit formål og funktion. Analyse Bidrager byggeprojektet med sit formål og funktion til at fremme menneskerettighederne, eller er det modsat med til at undertrykke dem? (Direkte såvel som indirekte?) Kilder Research Mediesøgning: Lokal presse. Stakeholderinterview Konsultation af specialist med lokalt kendskab. Case: Dialog med colombiansk bygherre akkvisition En arkitektvirksomhed bliver inviteret til at bygge boliger i Colombia. Arkitektvirksomheden foretager en analyse af byggeprojektets kontekst med udgangspunkt i første delværktøj akkvisition: analyse af byggeriets kontekst sideløbende med de indledende samtaler og dataindhentning. ambition Analysen viser, at Colombia er et land, hvor byggesektoren er eksponeret for brud på basale menneskerettigheder som retten til ligebehandling, foreningsfrihed og forbud mod børnearbejde. Dernæst beskrives Colombia som et meget korrupt land. Arkitekten kan forvente, at disse forhold er eksponeret både på byggepladsen og i den lokale produktion SIDE 29 VÆRKTØJER

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT Version 5.0 Introduktion "Det bedste er ikke for godt" er et kerneprincip, som kendetegner LEGO Koncernens historie, og som vi efterlever inden for alle områder af forretningen.

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer for

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Arbejdet i alle led er planlagt og tilrettelagt, så den foregår på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde.

Arbejdet i alle led er planlagt og tilrettelagt, så den foregår på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde. 15.09.2010 CSR-Erklæring fra Kromann Reumert Dette dokument er udarbejdet efter værktøjet CSR-kompasset. Med dette dokument erklærer Kromann Reumert, at den lever op til en række CSR-krav inden for flg.

Læs mere

VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHEDERNE

VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHEDERNE Den 10. december 1948 vedtog og offentliggjorde FNs tredie generalforsamling Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. Erklæringen blev vedtaget med 48 landes ja-stemmer Ingen lande stemte imod. 8 lande

Læs mere

ISO 26000: Samfundsansvar. også en sag for SU

ISO 26000: Samfundsansvar. også en sag for SU ISO 26000: Samfundsansvar også en sag for SU 2 Indhold Ansvar et plus for alle... 2 Godt for omgivelserne og godt for virksomheden... 3 ISO 26000 hvad er vigtigt for virksomheden... 4 Et historisk skridt...

Læs mere

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark Version 1.1, Juni 2014 Dansk version Udviklet af AgroManagement, Gasa Nord Grønt & DLG Food 1 Er der

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INDLEDNING

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer er baseret på Vejledning om ansvarlige investeringer, som er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. Vejledningen

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions 2 Etisk regelsæt Denne version af det etiske regelsæt indeholder en opsummering af regelsættet. Den omdeles til alle medarbejdere.

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler O1. CSR introduktion

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 6. november 2014 /chrska Beslutningsreferat: 14. møde i institutionen den 28. oktober 2014 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Ohrt, Kim Haggren, Marie Voldby, Christina

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar?

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Juli 2015 Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (Lov nr. 738 af 1. juni 2015).

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 Om Danish Agro koncernen Danish Agro koncernen er en international landbrugskoncern med over 3.500 ansatte i mere end 15 lande i fortrinsvis

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Bygherrens ansvar og kontrol

Bygherrens ansvar og kontrol Bygherrens ansvar og kontrol Direktør Gyrithe Saltorp // Københavns Ejendomme 1 Udgangspunktet Lige konkurrence Alle der løser opgaver for kommunen skal have ordentlige løn- og arbejdsvilkår uanset om

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer hos Arkitekternes Pensionskasse, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger og MP Pension-Pensionskassen for Magistre og Psykologer ( Pensionskasserne

Læs mere

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet 1-09 Magasin om potentialet i at udvikle og markedsføre virksomhedskultur 02 Virksomhedens personlighed 10 Krisens mulighed 18 Interview med Chr. Kurt Nielsen 24 CSR og bæredygtig profit 30 Ole Fogh Kirkeby

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

Communication on Progress 2013

Communication on Progress 2013 Communication on Progress 2013 Hvidovrevej 137 2650 Hvidovre Tlf.: 38 71 70 20 Fax: 38 71 70 25 E-mail: kontakt@egerbyg.dk Web: www.egerbyg.dk Indhold Forord... 3 Om Egerbyg... 4 Vores CSR-vision... 5

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Menneskerettigheder i Rusland. Menneskeretsrisici for virksomheder med leverandører i Rusland

Menneskerettigheder i Rusland. Menneskeretsrisici for virksomheder med leverandører i Rusland LANDEPROFIL RUSLAND. Denne landeprofil er udarbejdet i 2007 af Institut for Menneskerettigheders Human Rights and Business Project i samarbejde med Dansk Industri og Økonomi- og Erhvervsministeriet. For

Læs mere

Styr uden om social dumping. BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører.

Styr uden om social dumping. BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører. Styr uden om social dumping BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører. 2 BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Grafisk CSR-kodeks. 10 principper. Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1

Grafisk CSR-kodeks. 10 principper. Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1 Grafisk CSR-kodeks 10 principper Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1 Grafisk CSR-kodeks Stadig flere grafiske ydelser fremstilles og handles globalt. Samtidig opleves en sti gende interesse for de sociale,

Læs mere

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Indledning og formål Dansk Handicap Forbund (DHF) arbejder i Asien, Afrika og Latinamerika i lande, som alle har store problemer

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Menneskerettigheder i Indien. Menneskeretsrisici for virksomheder med leverandører i Indien

Menneskerettigheder i Indien. Menneskeretsrisici for virksomheder med leverandører i Indien LANDEPROFIL INDIEN Denne landeprofil er udarbejdet i 2007 af Institut for Menneskerettigheders Human Rights and Business Project i samarbejde med Dansk Industri og Økonomi- og Erhvervsministeriet. For

Læs mere

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1 Dansk Forening For Udbudsret Sociale Klausuler Oplæg ved Sune Troels Poulsen Advokat, partner, Andersen Partners 1 Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler Arbejdsklausuler søger at sikre mod social dumping

Læs mere

pas menneskerettigheds RED LIV INDENFOR 24 TIMER TILMELD DIG AMNESTYS MOBILNETVÆRK: WWW.AMNESTY.DK/LIFELINE

pas menneskerettigheds RED LIV INDENFOR 24 TIMER TILMELD DIG AMNESTYS MOBILNETVÆRK: WWW.AMNESTY.DK/LIFELINE menneskerettigheds pas RED LIV INDENFOR 24 TIMER TILMELD DIG AMNESTYS MOBILNETVÆRK: WWW.AMNESTY.DK/LIFELINE SÆT VERDEN I BEVÆGELSE - BLIV MEDLEM AF AMNESTY: WWW.AMNESTY.DK/SUPPORT LÆS MERE OG BLIV AKTIV

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere