ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og Aarhus C. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014"

Transkript

1 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og Aarhus C CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger 3 Bestyrelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4 Ledelsesberetning mv. 6 Foreningsoplysninger... 6 Ledelsesberetning... 7 Årsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis... 8 Resultatopgørelse Balance, aktiver Balance, passiver Noter Nøgleoplysninger for ABF Havehuset Side 2

3 BESTYRELSESPÅTEGNING Undertegnede har aflagt årsrapport for ABF Havehuset. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, andelsboliglovens 5, stk. 11, og 6, stk. 2 og 8 samt foreningens vedtægter. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Aarhus C, den 14. marts 2015 Bestyrelse Side 3

4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til medlemmerne i ABF Havehuset. Revisionspåtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for ABF Havehuset for perioden 1. januar december 2014, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslovens bestemmelser, andelsboliglovens 5, stk. 11, og 6, stk. 2 og 8 samt foreningens vedtægter. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Andelsboligforeningens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, andelsboliglovens 5, stk. 11, og 6, stk. 2 og 8 samt foreningens vedtægter. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for andelsboligforeningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af andelsforeningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1. januar december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, andelsboliglovens 5, stk. 11, og 6, stk. 2 og 8 samt foreningens vedtægter. Side 4

5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Viby J, den 14. marts 2015 Revision 2 A/S registrerede revisorer Irene Madsen registreret revisor Side 5

6 FORENINGSOPLYSNINGER Foreningen ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og Aarhus C Hjemmeside: CVR-nr: Regnskabsår: 1. januar december Pengeinstitut Nykredit Bank Kalvebod Brygge København V Nordea Bank A/S Skt. Clemens Torv Aarhus C Revisor Revision 2 A/S registrerede revisorer Vestre Kongevej Viby J Side 6

7 LEDELSESBERETNING Hovedaktivitet Foreningens hovedaktivitet er at erhverve, eje og administrere foreningens ejendom. Usædvanlige forhold Der er ingen usædvanlige forhold vedrørende årsrapporten for Usikkerhed ved indregning eller måling Der er ingen usikkerhed vedrørende indregning og måling. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat er påvirket negativt af kurstab og låneomkostninger i forbindelse med omprioritering, i alt kr Herudover anses årets resultat for tilfredsstillende. For det kommende år forventes ligeledes et tilfredsstillende resultat. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for årsrapporten. Side 7

8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS GENERELT Årsrapporten for ABF Havehuset er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, andelsboliglovens 5, stk. 11, og 6, stk. 2 og 8 samt foreningens vedtægter. Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om den budgetterede og hos medlemmerne opkrævede boligafgift er tilstrækkelig. Endvidere er formålet at give de efter bekendtgørelse nr af 16. december 2013, jf. andelsboligforeningslovens 6, stk. 2, krævede nøgleoplysninger og at give oplysning om andelenes værdi, jf. lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (andelsboligforeningsloven), 6, stk. 8, samt at give de efter andelsboliglovens 5, stk. 11, krævede oplysninger om tilbagebetalingspligt vedrørende modtaget støtte. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner. RESULTATOPGØRELSEN Opstillingsform Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår. Indtægter Boligafgift og lejeindtægt vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. Omkostninger Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. Finansielle indtægter består af renter af bankindeståender. Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag vedrørende prioritetsgæld, samt renter af bankgæld. Skat af årets resultat Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst. Der indregnes ikke negativ udskudt skat (skatteaktiv) af eventuelt underskud til fremførsel, ligesom der ikke indregnes udskudt skat vedrørende ejendomsavancebeskatning ved salg af sidste udlejningslejlighed. Forslag til resultatdisponering Under resultatdisponering indgår bestyrelsens forslag til disponering af regnskabsperiodens resultat, herunder eventuelle forslag om overførsel til "Andre reserver", f.eks. reservation af beløb til dækning af fremtidige vedligeholdelsesomkostninger på foreningens ejendom. Forslag om overførsel af beløb til "Overført resultat mv." er alene specificeret af hensyn til at kunne vurdere, hvorvidt den opkrævede boligafgift er tilstrækkelig til at dække betalte prioritetsafdrag med fradrag af ikke likvide omkostninger (regnskabsmæssige afskrivninger, amortisering af kurstab, indeksregulering vedrørende indekslån m.v.). Side 8

9 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS BALANCEN Materielle anlægsaktiver Foreningens ejendom (grund og bygning) indregnes på anskaffelsestidspunktet og værdiansættes ved første indregning til kostpris. Ved efterfølgende indregninger værdiansættes foreningens ejendom til dagsværdien på balancedagen. Som dagsværdi er anvendt den seneste offentlige ejendomsvurdering, idet det vurderes, at denne er en anvendelig indikator for dagsværdien. Opskrivninger i forhold til seneste indregning føres direkte på foreningens egenkapital på en særskilt opskrivningshenlæggelse. Opskrivninger tilbageføres i det omfang, dagsværdien falder. I tilfælde hvor dagsværdien er lavere end den historiske kostpris, nedskrives ejendommen til denne lavere værdi. Den del af nedskrivningen, der ikke kan rummes i opskrivningshenlæggelsen, indregnes i resultatopgørelsen. Der afskrives ikke på foreningens ejendom. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab. Egenkapital Under foreningens egenkapital indregnes medlemmers andelsindskud. Der føres en separat konto for opskrivningshenlæggelsen vedrørende opskrivning af foreningens ejendom til dagsværdi ("reserve for opskrivning af foreningens ejendom"). Under "andre reserver" indregnes beløb reserveret til fremtidig vedligeholdelse samt reservation til imødegåelse af værdiforringelse af foreningens ejendom, kursreguleringer m.v. i overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutning. "Overført resultat mv." indeholder akkumuleret resultat, betalte prioritetsafdrag samt resterende overførsel af årets resultat. Prioritetsgæld Prioritetsgæld er medtaget til lånets restgæld. Lån med fuld ydelsesstøtte, efter lov om byfornyelse, indregnes ikke i balancen men noteoplyses under noten for prioritetsgæld i overensstemmelse med andelsboligforeningsloven. Øvrige gældsforpligtelser Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi. Hensættelse til udskudt skat Foreningen har besluttet, at der til enhver tid skal være mindst et lejemål udlejet til et ikke-medlem. Dermed opretholdes den skattemæssige erhvervsaktivitet, hvorfor det ikke er sandsynligt, at der udløses ejendomsavancebeskatning. Der indregnes derfor ikke hensættelse til udskudt skat som følge heraf. Der indregnes heller ikke negativ udskudt skat af skattemæssigt underskud til fremførsel. Side 9

10 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ØVRIGE NOTER Nøgleoplysninger De anførte nøgletal har til formål at give regnskabsbrugeren et bedre grundlag for at analysere foreningens økonomiske situation samt sammenligne foreningens økonomiske situation med andre foreningers økonomiske forhold. Nøgletallene er i øvrigt opstillet i henhold til Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger af 20. december Andelsværdi Bestyrelsens forslag til andelsværdi fremgår af noterne Andelsværdien opgøres i henhold til andelsboligforeningsloven samt vedtægternes 14. Vedtægterne bestemmer desuden i 14, at selvom der lovligt kan vedtages en højere andelsværdi, er det den på generalforsamlingen vedtagne andelsværdi, der er gældende. Side 10

11 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Indtægter, andelshavere Indtægter, udlejning Øvrige indtægter Indtægter i alt Ejendomsskat og forsikringer... (74.762) (70.043) 5 Forbrugsafgifter... (88.780) (80.355) 6 Vedligeholdelse, løbende... (31.303) (27.223) 7 Salgsomkostninger... (5.652) 0 8 Administrationsomkostninger... (45.360) (36.555) 9 Øvrige foreningsomkostninger... (11.993) (8.340) Omkostninger i alt... ( ) ( ) Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansieringsomkostninger... ( ) ( ) Finansiering i alt... ( ) ( ) Årets resultat... (73.713) Forslag til resultatdisponering: Ordinær hensættelse Overført til "Overført resultat m.v.": Afdrag prioritetsgæld Overført restandel af årets resultat... ( ) ( ) Resultatdisponering i alt... (73.713) Side 11

12 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014 AKTIVER Ejendommen matr. nr og 1230, Århus Bygrunde Dagsværdi iht. offentlig ejendomsvurdering af 1/ Materielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver Varmeregnskab Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver AKTIVER Side 12

13 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014 PASSIVER Andelsindskud Reserve for opskrivning af foreningens ejendom Overført resultat m.v Andre reserver (jf. forslag til generalforsamlingsbeslutning) Reserveret til vedligeholdelse af ejendom Andre reserver i alt Egenkapital Prioritetsgæld Deposita Langfristede gældsforpligtelser i alt Kreditinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Øvrig anden gæld Periodeafgrænsningsposter Varmeregnskab Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser PASSIVER Eventualposter mv. 25 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 26 Andelshaverindskud Side 13

14 NOTER Indtægter, andelshavere Boligafgift P-plads andelshavere Indtægter, andelshavere i alt Indtægter, udlejning Lejeindtægter, erhvervslejemål Indtægter, udlejning i alt Øvrige indtægter Internet Gebyr ved salg Øvrige indtægter i alt Ejendomsskat og forsikringer Ejendomsskat Forsikring Ejendomsskat og forsikringer i alt Forbrugsafgifter Renovation Vand og el Varme fællesrum Forbrugsafgifter i alt Vedligeholdelse, løbende Ren- og vedligeholdelse Småanskaffelser Vedligeholdelse, løbende i alt Salgsomkostninger Annoncer Salgsomkostninger i alt Side 14

15 NOTER Administrationsomkostninger Kontorartikler, porto m.v Internet Revision og regnskabsmæssig assistance Honorar, valuar Honorar varmeregnskab Administrationsomkostninger i alt Øvrige foreningsomkostninger Mødeudgifter m.v Kontingent Grundejerforening m.v Kontingenter ABF Øvrige foreningsomkostninger i alt Finansielle indtægter Renter, pengeinstitutter Finansielle indtægter i alt Finansieringsomkostninger Renteudgifter, pengeinstitutter Låneomkostninger Renter, kreditorer Kurstab på lån, realisationsprincip Prioritetsrenter Finansieringsomkostninger i alt Side 15

16 NOTER Ejendommen matr. nr og 1230, Århus Bygrunde Dagsværdi iht. offentlig ejendomsvurdering af 1/ Kostpris, primo Kostpris i alt Opskrivninger, primo Opskrivninger i alt Ejendommen matr. nr og 1230, Århus Bygrunde Dagsværdi iht. offentlig ejendomsvurdering af 1/ i alt Varmeregnskab Indbetalt a/c varme, andelshavere... 0 ( ) Afholdt varme og vand udgifter Varmeregnskab tidl. år... 0 (848) Varmeregnskab i alt Andre tilgodehavender Tilgodehavende ved andelshavere, vedr. udligning af fordelingstal Andre tilgodehavende Andre tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Nordea, foreningskonto Nordea, foreningskonto Nykredit Bank, erhvervskonto Nykredit Bank, udbetalingskonto Nykredit Bank, udbetalingskonto Likvide beholdninger i alt Side 16

17 NOTER Egenkapital Andelsindskud Andelshaverindskud Reserve for opskrivning af foreningens ejendom Saldo, primo Overført resultat m.v. Overført resultat tidligere år Betalte prioritetsafdrag Årets resultat... ( ) ( ) Egenkapital før andre reserver Reserveret til vedligeholdelse af ejendom Saldo primo Årets tilgang Egenkapital i alt Prioritetsgæld Nykredit opr , 9,04% støttet kontantlån Nykredit opr , 5,09% støttet kontantlån Nykredit opr , 4,3% kontantlån Nykredit opr , 1,424% støttet kontantlån Nykredit opr , 2% obligationslån Prioritetsgæld i alt Kursværdien andrager kr Restløbetid henholdsvis 10½, 9 og 20 år. Prioritetslån med fuld ydelsesstøtte efter lov om byfornyelse Der er udover de ovenfor nævnte lån tinglyst indekslån for opr. i alt kr til Nykredit med fuld ydelsesstøtte. Kursværdien andrager pr. 31. december 2014 kr Lånene indgår ikke i opgørelsen af andelsværdien. Side 17

18 NOTER Deposita Deposita Deposita i alt Kreditinstitutter Nordea, foreningskonto Kreditinstitutter i alt Leverandører af varer og tjenesteydelser Revisorhonorar, anslået Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt Øvrig anden gæld Andre skyldige omkostninger Mellemregning ved salg af andele Øvrig anden gæld i alt Periodeafgrænsningsposter Forudbetalt boligafgift Periodeafgrænsningsposter i alt Varmeregnskab Indbetalt a/c varme Afholdte varmeudgifter... ( ) 0 Varmeregnskab i alt Eventualposter mv. Der er ingen eventualforpligtelser m.v. Side 18

19 NOTER Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ejerpantebrev opr. t.kr. 550 disponibelt. Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitut, t.kr er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr udgør t.kr Herudover er der ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser. 26 Andelshaverindskud Værdiansættelsen er baseret på, at ejendommen medtages til den kontante ejendomsværdi pr. 1/ , jfr. 5 stk. 2 C i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Egenkapital før andre reserver, jfr. foran Korrektioner i henhold til andelsboligforeningsloven: Prioritetsgæld, regnskabsmæssig værdi Prioritetsgæld, kursværdi Korrigeret egenkapital herefter ========= Eller pr. fordelingstal (i alt 96,92) ========= Andelsværdien for de enkelte andelslejligheder vil således efter dette princip maksimalt andrage: Vedtaget Maksimal andelsværdi Fordelings- andelsværdi årsrapport tal pr. 31/ Nr. 21 kælder og stue... 8, Nr og 2. sal... 10, Nr. 23 st. tv.... 5, Nr. 23 st. th.... 5, Nr th... 10, Nr sal.... 9, Nr. 23 B, st , Nr. 23 B 1. sal... 7, Nr. 23 B 2. sal... 15, Nr. 23 C st. th.... 5, Nr. 23 C 1. sal... 8, I alt... 96, ======== ========= ========= Side 19

20 NOTER Opmærksomheden henledes på, at der ved overdragelse ikke må kræves en højere pris for andelen end den, der følger af formueberegningen skitseret i vedtægterne. Der er altså tale om et maksimalprissystem. Hvis der i tidsrummet mellem 2 ordinære generalforsamlinger fremkommer oplysninger om forhold af væsentlig negativ betydning for fastsættelse af andelens værdi, skal der udarbejdes en ny beregning. Sådanne negative forhold kan være fald i ejendomsværdien, negativ kursudvikling i prioritetsgæld og renteswap, kurstab ved låneoptagelse samt forringelse af formuen som følge af vedligeholdelses- og genopretningsarbejder. Vi skal endvidere henlede opmærksomheden på, at de enkelte andelshavere herudover ved salg kan opnå et beløb svarende til de af vedkommende dokumenterede afholdte forbedringsudgifter opgjort efter de af andelsboligforeningen sædvanligt benyttede retningslinier. Som følge heraf skal vi meget anbefale de enkelte andelshavere at føre regnskab med de afholdte udgifter hertil. Side 20

21 NOTER Hensættelse til senere nyanskaffelser samt vedligeholdelse på ejendommen Tag Norsgade 23B-C Ordinære hensættelser Tag Norsgade 23B-C i alt Vandrør Ordinære hensættelser Vandrør i alt Øvrige nyanskaffelser og vedligehold Hensættelser, primo Ordinære hensættelser indeværende år Anvendt hensættelser indeværende år Anvendt hensættelser indeværende år Øvrige nyanskaffelser og vedligehold i alt Hensættelse til senere nyanskaffelser samt vedligeholdelse på ejendommen i alt Vedligeholdelse Maling af facade (nr. 23) og sidebygning Krukker på gaden VVS Have Brunata El Gården Tømrer arbejde Træfældning Vaskekælder Murer arbejde Rør og tekniske installationer Maling Diverse Vedligeholdelse i alt Side 21

22 NOTER Bestyrelsesansvarsforsikring Det kan oplyses, at andelsboligforeningen har tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringen dækker med en forsikringssum på kr i alt pr. skade excl. omkostninger. Side 22

23 NOTER Oplysninger i skemaet er opgjort pr. 31/ Grundlæggende oplysninger om andelsboligforeningen Oplysningerne i afsnit 1-3 samt P og R i afsnit 4 er opgjort pr. 31/ Låneoplysninger i afsnit 4 (undtagen P og R) er opgjort pr. 31/ Seneste regnskabsperiode 1. januar december 2014 B Antal BBR Areal m 2 B1 Andelsboliger B2 Erhvervsandele B3 Boliglejemål B4 Erhvervslejemål 1 70 B5 Øvrige lejemål, kældre, garager mv. B6 I alt C Sæt kryds Boligernes areal (BBR) C1 C2 C3 Hvilket fordelingstal benyttes ved opgørelse af andelsværdien? Hvilket fordelingstal benyttes ved opgørelse af boligafgiften? Hvis andet, beskrives fordelingsnøglen her: Boligafgiftens størrelse er bestemt dels af boligens areal og dels af renoveringsomkostninger i forbindelse med byfornyelse Boligernes areal (anden kilde) X X Det oprindelige indskud Andet X D D1 Foreningen stiftelsesår 1979 D2 Ejendommens opførelsesår 1875/1900/1901 E Ja Nej E1 Hæfter den enkelte andelshaver for mere, end det der er betalt for X andelen? E2 Hvis ja, beskriv hvilken hæftelse der er i foreningen: Side 23

24 NOTER 1 Grundlæggende oplysninger om andelsboligforeningen F Sæt kryds Anskaffelsesprisen F1 Anvendt vurderingsprincip til beregning af andelsværdien Valuarvurdering Offentlig vurdering x Kr. Gennemsnit kr.pr.m 2 F2 Ejendommens værdi ved det anvendte vurderingsprincip F3 Generalforsamlingsbestemte reserver % F4 Reserver i procent af ejendomsværdi 15 G Ja Nej G1 Har foreningen modtaget offentligt tilskud, som skal X tilbagebetales ved foreningsopløsning? G2 Er foreningens ejendom pålagt tilskudsbestemmelser, jf. lov om X frigørelse for visse tilskudsbestemmelser m.v. (lovbekendtgørelse nr. 978 af 19. oktober 2009)? G3 Er der tinglyst en tilbagekøbsklausul (hjemfaldspligt) på foreningens ejendom? X 2 Andelsboligforeningens drift, herunder udlejningsvirksomhed H Gennemsnit kr. pr. andels-m 2 pr. år H1 Boligafgift 377 H2 Erhvervslejeindtægter 13 H3 Boliglejeindtægter J Forrige år Sidste år I år J1 Årets overskud (før afdrag), gennemsnit kr pr. andels-m 2 (sidste 3 år) K Gennemsnit kr. pr. andels-m 2 K1 Andelsværdi K2 Gæld - omsætningsaktiver K3 Teknisk andelsværdi Side 24

25 NOTER 3 Byggeteknik og vedligeholdelse M Forrige år Sidste år I år M1 Vedligeholdelse, løbende (gennemsnit kr.pr.m 2 ) M2 Vedligeholdelse, genopretning og renovering (gennemsnit kr.pr.m 2 ) M3 Vedligehold, i alt (kr.pr..m 2 ) Finansielle forhold P P1 Friværdi (gældsforpligtelser sammenholdt med ejendommens regnskabsmæssige værdi) % 83 R Forrige år Sidste år I år R1 Årets afdrag pr. andels-m 2 (sidste 3 år) Side 25

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 GENPART Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 Årsrapport for 2013/14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International -

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36 CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens og administrators påtegning

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12 CVR nr. 24251020 Årsrapport 2011/12 2 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Hoved og nøgletalsoversigt 8 Ledelsesberetning 9 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013 Nordjysk Lånefond CVR-nr. 31 36 85 29 Årsrapport 2013 (6. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 11/5 2014 Henning Steffen Christensen Dirigent Sofiendalsvej 87, 9200 Aalborg

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30.

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. september 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2012 Dirigent

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe I/S Reedtzholm Vandværk Årsrapport for 2014 pwe Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Virksomhedsoplysninger 4 Bestyrelsens

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr. 21 25 93 14 Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/4 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere