Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14."

Transkript

1 Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til aktionærerne Bestyrelsens forslag til konsekvensændring af selskabets vedtægter som følge af vedtagelsen af den nye selskabslov (lov nr. 470 af 12. juni 2009). Ændringer som er påkrævet for at sikre vedtægternes overensstemmelse med selskabsloven. Forslaget medfører ændring af vedtægternes 5, stk. 3, 5, stk. 5, 5, stk. 8, 6, stk. 1-3, 7, stk. 3, 8, 9, stk. 4 og 10, stk Vedtægternes 5, stk. 3 forslås ændret til: Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel. Generalforsamlinger indkaldes elektronisk af bestyrelsen på selskabets hjemmeside, jf. 17. Aktionærer, der under angivelse af deres adresser har fremsat begæring om at blive indkaldt til generalforsamlinger, bliver indkaldt ved , jf. 17, 2. afsnit. Indkaldelsen offentliggøres tillige i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem. Ved bestyrelsens modtagelse af en anmodning om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i henhold til 8, skal bestyrelsen foretage indkaldelse senest 14 dage derefter. Vedtægternes 5, stk. 5 forslås ændret til: Indkaldelsen skal indeholde følgende dokumenter: Indkaldelse til generalforsamlingen med angivelse af tid og sted for generalforsamlingens afholdelse. Dagsorden for generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. En beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret. En tydelig og nøjagtig beskrivelse af de procedurer, som aktionærerne skal overholde for at kunne deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen. Registreringsdatoen med en tydeliggørelse af, at kun personer, der på denne dato er aktionærer, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Angivelse af, hvor og hvordan den komplette, uforkortede tekst til de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen samt dagsordenen og de fuldstændige forslag kan fås, og angivelse af den internetadresse, hvor oplysninger i henhold til selskabslovens 99 vil blive gjort tilgængelige.

2 Skal der på generalforsamlingen behandles forslag efter selskabslovens 107, stk. 1 eller 2, skal indkaldelsen også indeholde den fulde ordlyd af forslaget til vedtægtsændringer og skal sendes til alle i aktiebogen noterede aktionærer. Vedtægternes 5, stk. 8 forslås ændret til: Senest 21 dage før hver generalforsamling, inklusive dagen for generalforsamlingens afholdelse, skal følgende oplysninger gøres tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside: Indkaldelsen. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklasse, hvis selskabets aktiekapital er opdelt i to eller flere aktieklasser. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport. Dagsordenen og de fuldstændige forslag. Formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærerne. Gøres disse ikke tilgængelige på internettet, oplyses det, hvordan formularerne kan rekvireres i papirform. Formularerne sendes til enhver aktionær, der måtte anmode herom. Ovenstående oplysninger vil samtidig blive udsendt til alle i aktiebogen noterede aktionærer, som har fremsat anmodning herom. Vedtægternes 6, stk. 1 forslås ændret til: Enhver aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen, når han senest 3 dage forud for dennes afholdelse har anmodet om at få udleveret adgangskort på selskabets kontor, eller anmodet elektronisk om at få udleveret adgangskort i overensstemmelse med den procedure, der er angivet på selskabets hjemmeside under Investor Relations. Har bestyrelsen besluttet at afholde delvis elektronisk generalforsamling, jf. 5, 7. afsnit, skal aktionærer, der ønsker at deltage elektronisk i generalforsamlingen, senest 3 dage forud for dennes afholdelse have tilmeldt sig denne som nærmere angivet på selskabets hjemmeside under Investor Relations. En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. For at få udleveret adgangskort skal aktionæren endvidere afgive skriftlig erklæring om, at aktierne ikke er eller vil blive overdraget til andre, inden generalforsamlingen er afholdt. Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig, og begge kan møde sammen med en rådgiver. Vedtægternes 6, stk. 2 forslås ændret til: Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt til en person, der ikke behøver at være aktionær i selskabet. Fuldmagter anses for gældende, indtil de skriftligt tilbagekaldes over for selskabet, medmindre de indeholder modstridende Stemmeretten kan endvidere udøves ved brevstemme.

3 Vedtægternes 6, stk. 3 forslås ændret til: Såfremt en aktionær møder ved fuldmægtig, skal fuldmægtigen løse adgangskort til generalforsamlingen i overensstemmelse med proceduren i 6, 1. afsnit. Ved løsning af adgangskort skal fuldmægtigen aflevere skriftlig og dateret fuldmagt i overensstemmelse med lovgivningens krav herom. Når bestyrelsen har udnyttet den i 5, 5. afsnit anførte bemyndigelse, kan kommunikation med selskabet i relation til generalforsamlingen ske ved såvel almindeligt brev som via til selskabets officielle adresse, der til enhver tid vil fremgå af selskabets hjemmeside, Således vil tilmelding, spørgsmål, fuldmagter og forslag til generalforsamlingen også kunne sendes til selskabet pr. . Vedtægternes 7, stk. 3 forslås ændret til følgende, idet ændringen er betinget af ikrafttrædelse af selskabsloven 90, stk. 2 og 3: Forslag fra aktionærerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet skriftligt til selskabets bestyrelse senest 6 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Datoen for den påtænkte afholdelse af generalforsamlingen samt datoen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen for aktionærerne offentliggøres senest 8 uger før dagen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling på Selskabets hjemmeside Frem til ikrafttrædelsen af selskabslovens 90, stk. 2 og 3 vil vedtægterne indeholde ordlyden af både den eksisterende og den foreslåede bestemmelse. Når selskabslovens 90, stk. 2 og 3 træder i kraft, kan den eksisterende bestemmelse slettes ved bestyrelsens beslutning. Vedtægternes 8 forslås ændret til: Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter en generalforsamlings, bestyrelsens eller revisors beslutning eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen. Aktionærernes anmodning skal indeholde angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Indkaldelse hertil skal derefter ske inden 14 dage efter, at anmodningen er bestyrelsen i hænde. Vedtægternes 9, stk. 4 forslås ændret til: Senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse skal protokollen eller en bekræftet udskrift heraf være tilgængelig for aktionærerne på selskabets hjemmeside under Investor Relations. Vedtægternes 10, stk. 2 forslås ændret til: Aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier, medmindre aktierne på registreringsdatoen, jf. 6, stk. 1, er noteret i aktiebogen, eller selskabet senest på registreringsdatoen har modtaget meddelelse fra aktionæren med anmeldelse af sin erhvervelse til notering i aktiebogen samt dokumentation herfor.

4 Vedtægternes 10, stk. 3 forslås ændret til: Uanset at stemmeretten ikke kan udnyttes, anses den overdragne aktiepost dog som repræsenteret på generalforsamlingen, dersom aktierne på registreringsdatoen er noteret i aktiebogen, eller aktionæren senest på registreringsdatoen har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Ad 6.b: Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen fornyer den bemyndigelse, bestyrelsen blev tildelt på generalforsamlingen i 2009 til at foretage opkøb af egne aktier i selskabet. Forslaget har følgende ordlyd: Bestyrelsen er bemyndiget til inden 27. april 2015 at erhverve egne aktier i selskabet inden for en pålydende værdi af op til maksimalt 10 % af selskabets samlede aktiekapital i henhold til selskabsloven 198. Vederlaget for køb af egne aktier må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Københavns Fondsbørs A/S noterede køberkurs med mere end 10 %. Ved den på Københavns Fondsbørs A/S noterede køberkurs forstås slutkurs alle handler kl Ad 6.c: Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til indtil 27. april 2015 ad én eller flere omgange at forhøje aktiekapitalen med højest nominelt kr uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Såfremt bemyndigelsen til bestyrelsen besluttes af generalforsamlingen, indsættes følgende bestemmelse i selskabets vedtægter som en ny 4, stk. 12: Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til inden 27. april 2015 at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere omgange med op til nominelt DKK uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer gennem udstedelse af højest nye aktier á nominelt kr. 5 pr. aktie. De nye aktier skal være omsætningspapirer, kan lyde på ihændehaver og skal kunne indbetales på anden måde end ved kontant indbetaling, ligesom der ikke skal gælde nogen indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed. Ad 6.d: Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen indtil 27. april 2015 ad én eller flere omgange til at optage konvertibelt lån på maksimalt EUR uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, der tillægger långiver ret til konvertering til markedskursen på enten tidspunktet for gældsbrevets udstedelse, eller markedskursen på et andet tidspunkt efter bestyrelsens skøn, dog senest på konverteringstidspunktet, samt til at foretage den deraf følgende forhøjelse af aktiekapitalen, jf. selskabsloven 155 og 169. De nye aktier, som lånet skal kunne konverteres til, skal være omsætningspapirer og kan lyde på ihændehaver. Der skal ikke gælde indskrænkninger i aktiernes omsættelighed og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade deres aktier indløse helt eller delvist. Ingen aktier skal have særrettigheder, og de nye aktier bærer ret til udbytte fra tidspunktet for konverteringen af de udstedte konvertible obligationer til aktier, dvs. fra tegningstidspunktet.

5 Der stilles derfor forslag til beslutning om at indsætte en ny 4a i vedtægterne med følgende ordlyd: 4a. Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 27. april 2015 ad én eller flere gange at træffe beslutning om optagelse af konvertible lån på op til EUR , der giver långiveren ret til tegning af aktier i selskabet ved konvertering til markedskursen på enten tidspunktet for gældsbrevets udstedelse, eller markedskursen på et andet tidspunkt efter bestyrelsens skøn, dog senest på konverteringstidspunktet. Selskabets eksisterende aktionærer skal ikke have fortegningsret ved udstedelsen af de konvertible gældsbreve i henhold til denne bemyndigelse. Lånene skal indbetales kontant og forrentes med 5 % p.a. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for de konvertible lån, der optages i henhold til bemyndigelsen. Til gennemførelse af den til konvertering af de konvertible gældsbreve hørende kapitalforhøjelse bemyndiges bestyrelsen til i perioden indtil 27. april 2015 at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt kr ved konvertering af de konvertible gældsbreve, gennem udstedelse af højest nye aktier á nominelt kr. 5 pr. aktie, og på øvrige vilkår fastsat af selskabets bestyrelse. Selskabets eksisterende aktionærer skal ikke have fortegningsret til aktier, der udstedes ved konvertering af de konvertible gældsbreve. De nye aktier, som måtte blive tegnet ved konvertering, skal have samme rettigheder som de hidtidige aktier efter vedtægterne, herunder således at de nye aktier skal være omsætningspapirer og kan lyde på ihændehaver Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed. De nye aktier bærer ret til udbytte fra tidspunktet for konverteringen af de konvertible gældsbreve til aktier, dvs. fra tegningstidspunktet." Ad 6.e: Bestyrelsens forslår, at dirigenten bemyndiges til at foretage de nødvendige justeringer af nummereringen af vedtægternes bestemmelser som følge af de ændringer, som måtte blive besluttet på generalforsamlingen samt til at ændre henvisninger til lov, begreber og definition, som følger af den nye selskabslovs ikrafttræden, og til at foretage konsekvensændringer af henvisninger til Selskabet hjemmeside samt bemyndiges til at foretage det nødvendige i forbindelse med anmeldelse og registrering af vedtægtsændringerne hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

6 Netop Solutions A/S har ved indkaldelsen til generalforsamlingen en aktiekapital på nominelt DKK , svarende til aktier på nominelt DKK 5. Hver aktie på nominelt DKK 5 giver 1 stemme. Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når aktionæren senest torsdag den 22. april 2010 har løst adgangskort, der kan rekvireres via VP Investor Services hjemmeside på eller direkte fra selskabets hjemmeside på fra og med tirsdag den 6. april 2010 til og med torsdag den 22. april Egenskab af aktionær godtgøres ved, at aktionærens adkomst er noteret i aktiebogen, eller ved forevisning af dokumentation fra aktionærens kontoførende institut. Dokumentation for aktionærens adkomst på tidspunktet for anmodning om adgangskort højst må være 14 dage gammel. For at få udleveret adgangskort skal aktionæren endvidere afgive skriftlig erklæring om, at aktierne ikke er eller vil blive overdraget til andre, inden generalforsamlingen er afholdt. Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig, og begge kan give møde sammen med en rådgiver, jf. vedtægternes 6, stk. 1. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt til en person, der ikke behøver at være aktionær i selskabet. Fuldmagter anses for gældende, indtil de skriftligt tilbagekaldes over for selskabet, medmindre de indeholder modstridende bestemmelser. Såfremt en aktionær møder ved fuldmægtig, skal fuldmægtigen løse adgangskort til generalforsamlingen i overensstemmelse med ovennævnte procedure. Afgivelse af fuldmagt kan ligeledes ske via VP Investor Services hjemmeside på eller direkte fra selskabets hjemmeside på Ved løsning af adgangskort skal fuldmægtigen aflevere skriftlig og dateret fuldmagt, der ikke må være mere end 1 år gammel. Fuldmagt, som er udstedt før 1. marts 2010 udløber 12 måneder efter udstedelsen, jf. vedtægternes 6, stk. 2 og 3. Danske Bank er det pengeinstitut, der er udpeget af selskabet, og hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder. Spørgsmål fra aktionærerne: Frem til generalforsamlingen kan aktionærerne ved skriftlig henvendelse til selskabet stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter til brug for generalforsamlingen i overensstemmelse med selskabslovens regler. Birkerød, den 31.marts 2010 Bestyrelsen for Netop Solutions A/S

7 Birkerød, den 31. marts 2010 Bestyrelsen for Netop Solutions A/S

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 11-10 / København, 7. april 2010 Topo Target A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø Danmark Tlf: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17 94 92 CVR-nr: 25695771

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. 22460218) Mandag den 23. april 2012 kl. 10.00 på Radisson Blu Falconer

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5 SELSKABSMEDDELELSE 29. august 2014 Ordinær generalforsamling - IC Companys A/S den 24. september 2014 kl. 10.30 IC Companys A/S Raffinaderivej 10 2300 København S Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer:

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer: BILAG 1 KONVERTIBLE OBLIGATIONER Bestyrelsen har den 26. maj 2010 besluttet delvist at udnytte den på den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2010 meddelte bemyndigelse til mod vederlag at udstede

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 14/2014 4. december 2014 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Tel: 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 4. december

Læs mere

Konvertibelt gældsbrev 2009

Konvertibelt gældsbrev 2009 Jakob Schmidt Partner jsc@holst-law.com T +45 8934 1118 J.nr. 039450-0009 JSC/HJK/JN Konvertibelt gældsbrev 2009 mellem og DanTruck A/S Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER

PRAKTISKE INFORMATIONER GENERAL- FORSAMLING PRAKTISKE INFORMATIONER AKTIEKAPITAL Selskabets nuværende aktiekapital udgør nominelt DKK 1.505.515 fordelt i aktier á DKK 0,1. Hver aktie på DKK 0,1 giver én stemme (samlet antal stemmer

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0 Cirkulerende Alle adgangskorttilmeldt mængde i Fuldmagter til bestyrelsen Øvrige adgangskort Hedgeforeningen HP Ordinær generalforsamling, 26.04.2012 11:30 mængde stemmer stemmer (efter reduktion) stemmer

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest (under navneændring til Kapitalforeningen Jyske Invest) Fælles ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere