1 Landeanalyser - det østlige Afrika

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Landeanalyser - det østlige Afrika"

Transkript

1 1 Landeanalyser - det østlige Afrika Ulandssekretariatet i det østlige Afrika - maj 2012

2 1.1 East African Community (EAC) EAC udgøres af fem partnerlande; Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi og Rwanda hvori der samlet bor mere end 125 millioner mennesker. Målene med EAC omfatter udvikling af politikker og programmer, med sigte på at udvide og uddybe samarbejdet mellem partnerlandende på politiske, økonomiske, sociale og kulturelle områder. Dette vil opnås gennem etableringen af en toldunion (oprettet 1. januar 2010), et fælles marked- fri bevægelighed af varer, arbejdskraft, services etc. (1. juli 2010). Dernæst oprettes en monetær union og til sidst en politisk føderation. Nært forbundet med arbejdskraftens fri bevægelighed, er social sikkerhed og beskæftigelse, som er to meget vigtige områder for fagbevægelsen. Et system der bygger på social dialog og trepartsforhandlinger er etableret. Den private sektors rolle og samspillet mellem denne og den offentlige sektor, herunder kooperativer og civilsamfund, betragtes som central og altafgørende for den regionale integration og udvikling. Et par udviklingsindikatorer fra FN s Human Development Report fra 2010 ses nedenunder og kan give et overblik over situationen i de fem lande. Danmark er medtaget som sammenligningsgrundlag. Lande Plads på BNI per Andel af Beskæftigelse Forven-tet Gennem- FNs indbygger befolkning i % af levetid snitlig års Human i der lever befolkningen skole- Development USD for under (15-64 år) gang 1,25 USD Index, note 1 om dagen (i %) Kenya 143 (+2) ,7 73,4 57,1 7,0 Uganda 161 (+3) ,7 81,8 54,1 4,7 Tanzania 152 (+7) ,9 87,4 58,2 5,1 Rwanda 166 (+2) ,8 86,6 55,4 3,3 Burundi 185 (0) ,3 84,9 50,4 2,7 Danmark 16 (-2) ,3 78,8 11,4 Note 1. Ud af 187 lande. Tallet i parentes indikerer forandring siden HDI måles ud fra forventet levetid, års skolegang og levestandard (BNI) Politiske, økonomiske og sociale tendenser På det politiske niveau har præsidenterne i de fem lande alle haft stor opmærksomhed på EAC. I august 2011 bad flere politiske partier i Østafrika om en folkeafstemning, for at bekræfte integrationsprocessen.

3 På det økonomiske område fortsætter integrationen også, dog med forsinkelser i implementeringen af det fælles marked. I EAC er det efterhånden en fælles opfattelse, at implementeringen er for langsom, især i forhold til spørgsmålet om toldfrie grænser, som forhindrer udviklingen af handel og fri bevægelighed for arbejdskraft mellem medlemslandene. Den nye generalsekretær i EAC, Richard Sezibera fra Rwanda, der blev valgt i april 2011, har gjort implementeringen til sin topprioritet. Det multisektorale råd observerede, at der inden for partnerlandenes lovgivning, ikke er nogen politisk og juridisk ramme til at støtte indgåelsen af et direktiv til at koordinere de sociale sikringsydelser, som er et af målene med det fælles marked. Udfordringerne ved at udforme et direktiv, der skal sikre koordinering af sociale sikringsordninger, er bl.a. at der i de forskellige lande findes forskellige sikringsordninger, forskellige dækningsperioder, forskellige priser og forskelligt indhold i dækningen. Det multisektorale råd har anvist EAC sekretariatet til at udføre en regional undersøgelse, der skal belyse disse udfordringer. ILO arrangerede i samarbejde med EAC et møde for sikkerhedseksperter, hvilket førte til udarbejdelsen af ToR og arbejdsplan for undersøgelsen. D. 9. juli 2011 opnåede Sydsudan uafhængighed og blev officielt verdens nyeste nation. Sydsudan, som har en observationsstatus i EAC, har fulgt udviklingen af EAC tæt, men har endnu ikke ansøgt om optagelse. EAC har udviklet strategier, der skal optrappe kampen mod terrorisme i regionen og sikre, at der er et sundt miljø for investering og turisme. Fred, sikkerhed og stabilitet er forudsætninger for en regional integration og for det endelige mål om at skabe en politisk føderation EATUC EATUC (The East African Trade Union Confederation) er en parablyorganisation, der samler de regionale fagbevægelser, TUCTA Tanzania, ZATUC Zanzibar, NOTU Uganda, COTU Kenya, CESTRAR Twanda og COSYBU Burundi med rundt regnet 2 millioner medlemmer. EATUC s kontor er baseret i Arusha, Tanzania og ledes af en sekretariatsleder med 3 medarbejdere. EATUC s formål er at integrere arbejdstagernes interesser i hele den østafrikanske region og at arbejde for at ILO standarder bliver overholdt, at der skabes harmonisering af lovgivning på arbejdsområdet, at den frie bevægelighed bliver fremmet, at trepartsmodellen bliver institutionaliseret osv. Derfor forsøger EATUC at engagere EAC i hele integreringsprocessenfor at sikre at arbejdstagernes interesser og problemer bliver indskrevet i de protokoller EAC s arbejde skal bygge på.

4 Udover at EATUC har opnået observatørstatus i EAC i 2009 har de også, sammen med den regionale arbejdsgiverorganisation, løbende deltaget i ministerråd, sektormøder og andre vigtige møder, der beskæftiger sig med arbejdsmarkedet. I blev jævnligt holdt møder (2-3 gange om året) indført i ekspertudvalget. Ekspertudvalget består af tekniske repræsentanter fra hvert fagforbund. Det har styrket båndene mellem EATUC s partnere. Komiteen har udarbejdet en håndbog om regional integration i EAC for at forberede borgerne på denne proces. I 2011 udviklede EATUC seks dokumenter (hhv. om ungdomsbeskæftigelse, revideret socialpagt, håndbog om handel og regional integration, ligestillingsplan, socialsikring samt olie til udvikling) som yderligere vil fastslå og synliggøre EATUC s rolle i forhold til den sociale agenda. Nogle af dokumenterne er blevet præsenteret og diskuteret med EAC. En af de største udfordringer for EATUC er at indsamle medlemskontingentet. Alle medlemmer har hidtil betalt enkeltstående bidrag til EATUC. I 2011 er der blevet drøftet flere muligheder for medlemskontingent. 3 af forbundene har forbedret deres betaling i de sidste par år. EATUC har haft besøg af en delegation bestående af fire fagforeningsledere fra S- SWTUF (Southern Sudan Workers Trade Union Federation), som meget gerne vil være medlem af EATUC. Ligeledes har sammenslutningen af somaliske fagforeninger (FESTU) ansøgt om medlemskab. Der vil blive taget stilling til denne ansøgning til topmødet i Tanzania Politiske, økonomiske og sociale tendenser Præsident Jakaya Kikwete sidder i hans 2. og sidste valgperiode. Han har stadig et forholdsvist godt ry, om end det er svagere i 2011 end i Selvom der indimellem demonstreres er det politiske klima stabilt og fredeligt. Det sidste nationale valg blev holdt i oktober Til præsidentvalget fik Kikwete omkring 62 % af stemmerne, mod 80 % i 2005-valget. Regeringspartiet, CCM (Chama cha Mapinduzi) havde før valget 88 % af medlemmerne i parlamentet, mod kun 78 % efter. De største oppositionspartier er Chadema (48 sæder mod 5 tidligere) og CUF (35 sæder mod 22 før). Oppositionen har forøget dens indflydelse på den politiske scene i De får stor opmærksomhed i medierne og i offentligheden, når de stiller spørgsmål og forholder sig kritisk til beslutninger i parlamentet. Et vigtigt område næste år vil være drøftelserne om den nye forfatning. Drøftelser som TUCTA, efter løfte fra præsidenten, vil være indblandet i.

5 Regeringen har et stort problem med korruption. Det seneste korruptions indeks fra oktober 2011, viser at Tanzania på nuværende tidspunkt har mere korruption end Kenya, hvilket er første gang i mange år. Det lader til, at regeringen taler mere end den handler. En anti-korruptions gruppe har suspenderet nogle af CCM-lederne pga. korruptionsanklager op til valget i I 2011 opfordrede CMM nogle af de gamle ledere til at træde af. Det kan være et tegn på, at CCM vil prøve at tæmme korruptionen i fremtiden. Et andet stort og vedvarende problem er den lave kvalitet på uddannelse i grundskolen og på ungdomsuddannelser. Den nationale alfabetisme er faldet med 14 %. Fra at ligge på 90 % i 1980 erne lå den kun på 76 % i 2010 blandt kvinder. Mange lærere er ikke uddannede og i gennemsnit har de mere end 54 elever at undervise i hver klasse. Udviklingspartnere udtrykker deres bekymring over den lave kvalitet i undervisningen og foreslår bl.a. at lærerne får et incitament til at forbedre deres undervisning. De igangværende initiativer på flere reformer, fx. Kilimo Kwanza (Landbrug først) fremhæver stadig formålet ved at fokusere mere på denne sektor, ved at køre forskellige oplysningskampagner, fx for at kunne reducere udbredelsen af HIV/AIDS. Langsom implementering af reformerne gør dog, at de bliver mødt med en del kritik. Tanzania har opnået stor fremgang i forhold til at opretholde makroøkonomisk stabilitet gennem de sidste to årtier og lige nu er de i den henseende et af de bedste lande i Afrika syd for Sahara. Den årlige økonomiske vækst har været på omkring 7 % siden 2000 og eksporten vokser. Problemet er, at befolkningen skal have gavn af den vækst. I den forbindelse udgør den stigende befolkningstilvækst (omkring 3 % årligt) en alvorlig udfordring. På trods af dette, har Tanzania forbedret sin plads på FN s Human Development Index med 7 pladser fra 2010 til Inflationen var gennem det sidste årti encifret, men på grund af høje internationale olie og fødevarepriser, steg den i juni 2009 til 10.7 %. I september 2011 var inflationen omkring 14.3 %. Desuden blev Tanzanias shilling i oktober 2011 nedskrevet til 1800 for en amerikansk dollar, mod 1400 blot to år tidligere.

6 Et problem i 2011 har været vedvarende strømafbrydelser i næsten alle større byer. Specielt små- og mellemstore forretninger og den uformelle økonomi bliver påvirket, priserne stiger og forretningslivet kritiserer højlydt regeringen for ikke at gøre nok Ændringer på arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedet er domineret af en stor uformel økonomi og den største landbrugssektor i Østafrika. Landbrugssektoren beskæftiger op til 80 % af den aktive arbejdsstyrke og omkring 30 % af landbrugsbudgettet er støttet af eksterne donorer. Samlet set er omkring 30 % af arbejdsstyrken enten arbejdsløs eller underbeskæftiget. Omkring halvdelen af Tanzanias befolkning er 15 år eller yngre, hvilket hæver afhængighedsbyrden og skaber ekstra udækkede behov for ungdomsbeskæftigelse. En af de vigtigste arbejdsmarkedsinstitutioner, LESCO, som er et trepartsorgan, begyndte i 2011 at afholde regelmæssige møder med fagbevægelsen og arbejdsgiverne. LESCO (Labour, Economic and Social Council) består af en uafhængig formand og 16 medlemmer, der alle er udvalgt af ministeren og som hver især repræsenterer regeringens, arbejdsgivernes og arbejdstagernes interesser. Derudover er der fire medlemmer, som er udvalgt på grund af deres ekspertise på området. LESCO skal, gennem beskæftigelsesministeriet, rådgive regeringen i forskellige sager, såsom måling af økonomisk vækst og social lighed, økonomiske og sociale politikker, national arbejdsret og statistikker der vedrører arbejdsmarkedet. To af de emner der blev drøftet i 2011 var prisstigninger og kontraktansattes forhold. Et andet trepartsorgan er kommissionen for mægling og voldgiftsprocedure (CMA). Kommissionens funktioner er at mægle og afsige dom i arbejdsretssager og konflikter, der er bragt for kommissionen. CMA er et relativt velfungerende organ. Regeringen har fremhævet, at der er flere muligheder for arbejdsmarkedet i Tanzania i Forvaltningsorganet under beskæftigelsesministeriet, TaESA (Tanzania Employment Services Agency) fokuserer på, at levere effektive og kvalificerede ydelser i forbindelse med arbejdsmarkedsinformation inden for både den private og offentlige sektor. Arbejdskraftens frie bevægelighed er en fortsat kilde til debat i offentligheden i Mange frygter, at arbejdsmigration fra fx Kenya vil underminere tanzanianere, da kenyanere generelt er bedre uddannet.

7 1.2.3 Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisation Det nationale fagforbund på Tanzanias fastland er TUCTA, som blev etableret i Tidligere havde TUCTA meget nære forbindelser til regeringspartiet CCM. TUCTA har omkring medlemmer, fordelt på 14 foreninger. I øjeblikket er den største udfordring for TUCTA og partnere at hverve nye medlemmer i voksende sektorer, som byggesektoren. Det er kun lige lykkedes TUCTA at fastholde dets medlemmer. De organiserer kun 11 % (2008), selvom det potentielle medlemskab beløber sig til 3 ½ million arbejdstagere, der er beskæftiget i de formelle offentlige og private sektorer. En tredjedel af TUCTA s totale medlemmer er organiseret i lærerforeningen (TTU/CWT). Sammen med fagforeningen for offentligt ansatte (TUGHE) og kommunale arbejdstagere (TALGWU) repræsenterer de mere end 50 % af det totale medlemstal, selvom den private sektor er langt større end den offentlige. Omkring 90 % af aktiviteterne i 2009 var sponsoreret af donorer, mens TUCTA selv betaler de basale driftsomkostninger. Disse tal havde ikke ændret sig meget i Vigtige organisatoriske forandringer TUCTA har i en længere periode været uden stabilt lederskab, men det blev der sat en stopper for da den tidligere fungerende general sekretær Nicholas Mgaya, blev valgt som general sekretær i september Resten af ledelsen blev genvalgt, med undtagelse af vicegeneralsekretæren. Den største fagforening, nemlig lærernes, fik dog ikke nogle kandidater valgt ind i TUCTAS ledelse. TUCTA påbegyndte i 2011 en ny proces, for at skabe en ny strategisk plan for de næste fem år. Et udkast til denne strategi blev godkendt på kongressen i september Medlemskontingentet til TUCTA blev i 2011 stadig kun delvist betalt. TUCTA er anerkendt af både regering og arbejdsgivere og er repræsenteret i forskellige trepartsorganer. Der er i 2011 stadig adskillige problemer med at

8 implementere og praktisere forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter, men det er dog blevet bedre i Nye offentlige forhandlingsmekanismer er etableret i Tanzania og disse var i funktion for første gang i 2011, selvom forhandlingerne ikke endte med et kompromis. Fra oktober til november 2011 lagde lærerforeningen pres på regeringen, for at de skulle betale udestående restancer for deres medlemmer. Præsident Kikwete lovede i september 2011 lærerforeningen, at en national bestyrelse ville blive nedsat for at sikre lærerfagets kvalitet. 1.3 Zanzibar Politiske, økonomiske og sociale tendenser Zanzibar er del af republikken Tanzania. I Tanzanias forfatning står det, at Zanzibar har retten til en uafhængig regering. Regulering af arbejdsmarkedet hører under dette selvstyre og repræsentanternes hus blev derfor tvunget til at lave en lov, der lovliggjorde registrering af fagforeninger på øerne. Efterfølgende blev det nationale forbund ZATUC (Zanzibar Trade Union Congress) oprettet i Zanzibar beskæftiger, med sine over 1 million mennesker, stadig flest i landbruget, der klart er den største sektor. Turisme er dog også en anden stor kilde til udenlandsk valuta og indtjening, og væksten i denne sektor udgør 9-10 %. Efter valget i oktober 2011 blev der dannet en koalitionsregering. Regeringen gav sig selv navnet fællesskabsregering. De to største partier, CCM og CUF deler magten. Udviklingen i denne fællesskabsregering er blevet rost af mange observatører. Modsat tidligere, hvor der har været mange konflikter i kølvandet på valg, er der denne gang meget roligt i Zanzibar. På den anden side er der en risiko for, at eventuelle kritiske røster fra oppositionen bliver kvalt i det daglige arbejde mellem de to partier og at der derfor bliver skabt et kunstigt politisk miljø, som ikke er holdbart i længden Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisation De ni fagforeninger der udgør paraplyorganisationen ZATUC i Zanzibar, har et totalt medlemstal på , ud af et potentielt medlemstal på Det vil sige, at omkring 43 % er organiseret i ZATUC.

9 ZATUCs 2. strategiske plan ( ), som er udarbejdet med støtte fra Ulandssekretariatet, gentager og garanterer overlevelse, vækst og velstand i organisationen. Den understreger vigtigheden af at samle ressourcer og blive mere synlige overfor regeringen. ZATUC s partnere er meget små og har en begrænset kapacitet. Kun tre fagforeninger har registreret lokalt baserede organisationer, med ansatte til at varetage deres medlemmers interesser. Det nationale forbund ZATUC, er mere anerkendt i regeringen end tidligere og der afholdes formelle møder og der opretholdes en mere uformel kontakt med beskæftigelsesministeriet. ZATUC har besøgt alle ministre, samt præsidenten og to vicepræsidenter. ZATUC har fået direkte indflydelse på flere lovgivningsområder, bl.a. omhandlende den offentlige sektor, arbejdsret, social sikring. For nyligt blev ZATUC, som en officiel partner, inviteret til trepartsmøde om lønningerne i Zanzibar, men regeringen besluttede at hæve lønnen med 25 % uden høring. Regeringen har dog stadig lovet at involvere ZATUC i de kommende drøftelser om minimumslønnen i den private sektor. En af de væsentligste udfordringer for ZATUC er, at der er for mange små fagforeninger. Der er påbegyndt en proces, der skal omdanne de ni eksisterende fagforeninger til fire større fagforeninger, der skal bestå af fagforeningerne for den offentlige sektor RAAWU-Z (forskere), ZALGWU (lokale myndigheder), ZUPHE (offentlig og sundhed) og ZPAWU (plantage), fagforeninger for den private sektor, som skal bestå af COTWU-ZNZ (transport), TUICO-Z (industrien) og ZATHOCODAWU (hotelbranchen), lærerforeningen (ZATU) og sømændenes fagforening (TASU-Z). Tre fagforeninger (ZALGWU, RAAWU-Z og ZPAWU) vedtog erklæringen om sammenlægning af den offentlige sektor, men bestyrelsen i ZUPHE afviste processen. Med støtte fra Ulandssekretariatet er processen stadig i gang i den private sektor. I 2011 lykkedes det to fagforeninger (COTWU-ZNZ og ZATHOCODAWU) at vedtage erklæringerne. 1.4 Kenya Politiske, økonomiske og sociale tendenser Kenya er en af de vigtigste økonomier i Østafrika og landet er mere integreret i verdensøkonomien end de fire andre lande i Østafrika. Det er rangeret som nummer 14 ud af 46 afrikanske lande syd for Sahara (CIA World Fact Book 2010).

10 Det politiske klima har været anstrengt efter de mange konflikter der opstod i kølvandet på valget i En koalitionsregering blev indviet i 2008, hvor præsident Mwai Kibaki, med støtte fra den største etniske gruppe Kikuyu og premiereminister, Raila Odinga, med støtte fra den 2. største etniske gruppe, Luo, delte magten, i et forsøg på at håndtere den vanskelige og konfliktfyldte situation i landet. Kenya stod over for tre ulmende kriser i forhold til den nationale sikkerhed, den politiske diffuse situation og de økonomiske udfordringer. Det mest højspændte problem, er sikkerhedsproblemet i Somalia og dets indflydelse på Kenya. Aktioner udført ad den militaristiske gruppe Al-Shabab har resulteret i kenyansk militærintervention i det sydlige Somalia. Al-Shabab udførte terroristangreb i Nairobi i september/oktober Risikoen er, at det ikke kun påvirker Kenya, men hele den østafrikanske region. Situationen på skrivende tidspunkt (november 2011) var meget anspændt. Det er et konstant kritikpunkt af den kenyanske regering, at den ikke er effektiv nok i dens beslutningstagen, både i dag-til-dag beslutninger og i større politiske spørgsmål. Det næste nationale valg bliver afholdt i Ifølge den nye forfatning (fra august 2010) skal der ikke være nogen premiereminister. Til gengæld skal parlamentet spille en stærkere rolle i forhold til præsidenten og alle ministre skal udvælges af præsidenten, med parlamentets godkendelse. Valgkampen startede allerede i 2011, med en kompliceret kamp mellem de politiske partier om udformningen af alliancer. Denne situation kan blive yderligere kompliceret når resultatet af afhøringerne af seks mistænkte, heriblandt to ministre, om post-valg konflikterne i 2008 bliver offentliggjort fra den Internationale Domstol. Mange, herunder også COTU, frygter at det vil forsinke implementeringen af den nye forfatning og skabe uroligheder, som det gjorde i Langt om længe har det kenyanske parlament gennemført nye lovforslag i forbindelse med den nye forfatning, men der er stadig lang vej endnu. Valgkommissionen er på plads og valget af dommere, advokater, retschef og offentlig anklagemyndighed er sket på fri og retfærdig facon. På det seneste er det blevet drøftet at udskyde valget til december Kenyas økonomi er en af Afrikas bedst udviklede, på vej ud af den økonomiske udmatning. Landet har været påvirket af tørke i 2008, og sammen med urolighederne efter valget, førte det til et fald i væksten, som kun var 1.6 % i 2008 og 2.6 % i 2009 mod 6-9 % i de forudgående år. Kenyas økonomi genvandt støt sin styrke i 2010, med en vækst på 5.5 %, men tørke i 2011, samt den internationale finanskrise påvirkede landet. Forventningen om vækst blev dæmpet samtidig med at Kenyas Shilling blev nedskrevet med 23 % siden januar En anden indikator er prisstigninger. Inflationen var 13.1 % i I begyndelsen af 2010 var inflationen faldet til et etcifret tal. I 2011 steg den så igen til 17 %.

11 1.4.2 Ændringer på arbejdsmarkedet Kenya og regeringen har mange udfordringer. Befolkningen har ved flere lejligheder demonstreret og folket kræver, at regeringen gør noget for at stoppe prisstigningerne og manglen på fødevarer. Selve arbejdstagernes kompetencer er bedre, sammenlignet med andre Østafrikanske lande. Ungdomsarbejdsløshed er stadig et stort problem i Tre vigtige arbejdsmarkedsinstitutioner i Kenya er: Den nationale bestyrelse, hvor repræsentanter fra regering, fagforbund og arbejdsgiverorganisationer rådgiver ministeren om arbejdsrelaterede emner Arbejdsretten, der har kompetencen til at dømme i enhver sag om almen lovgivning mellem arbejdsgiver og arbejdstager Lønningsrådet (ét generelt og sektorbestemte) med tre repræsentanter fra hver af de tre partier plus tre uafhængige medlemmer. Rådet rådgiver ministeren om minimumsløn og ansættelsesforhold Lønningsrådet har arbejdet bedre i 2011 end i 2010, men er ikke rigtigt aktive og ifølge COTU, reagerer ministeren stadig langsomt på vigtige områder Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisation Det centrale fagforbund COTU er det eneste forbund i Kenya. COTU blev oprettet i 1965 og det repræsenterer 35 af 41 registrerede fagforeninger i landet, med omkring 1.3 million medlemmer. COTU er et af de stærkeste fagforbund i Afrika. Generalsekretæren og resten af ledelsen blev genvalgt på kongressen i maj i En interessant, indirekte effekt af bevidstheden om den nye forfatning i COTU, er den øgede opmærksomhed på kønsrelaterede emner. Den nye nationale forfatning opfordrer til, at 30 % af lederstillingerne besættes af kvinder og COTU er blevet enige

12 om, at revidere fagforeningsforfatningerne, således at de ligger i linje med den nationale forfatning. Dermed skal 30 % af lederne i fagforeningerne være kvinder. I COTU blev en kvinde valgt som assisterende sekretær. Det er uklart, om det kommende valg gør, at COTU bliver mere direkte involveret i det politiske liv i de kommende år. Trænernetværket i COTU, som er en del af partnerprogramaktiviteterne, er blevet brugt som et vigtigt redskab i kampen for at skabe opmærksomhed om vigtigheden af at implementere den nye forfatning, både blandt medlemmer og ikke-medlemmer. COTU har allieret sig med menneskerettighedsgrupper for at lægge pres på regeringen for at undgå uro og for at sikre, at forfatningen bliver implementeret. På COTU s kongres i maj blev det af generalsekretær Mr. Atwoli, fremsat som et af hovedmålene for COTU s arbejde. Regeringen i Kenya forøgede i 2011 lønnen og nedsatte skatter på olie, efter pres fra COTU. I Kenya ville lærerforeningen have flere lærere på permanent basis. Resultatet blev, efter to ugers strejke, at lærere blev ansat på permanent basis og med permanent løn. Forbundets budget er faldet, på grund af fald i medlemstallet eller mangel på betaling fra enkelte partnere. Plantagearbejdernes fagforening står for 50 % af den samlede betaling til COTU på nuværende tidspunkt. I 2011 har COTU deltaget i treparts drøftelser om beskæftigelsespolitik, herunder hvordan man forbedrer de industrielle forhold i Kenya. En lønkommission blev ydermere etableret, for at se nærmere på lønforhold og minimumsløn i Kenya.

13 1.5 Uganda Politiske, økonomiske og sociale tendenser Ugandas præsident, Yoweri Kaguta Museveni, har siddet ved magten i mere end 25 år. Kun 10 millioner af Ugandas 34 millioner mennesker er økonomisk aktive (mellem år og erhvervsaktive). Ud af dem lever 85 % af dem i landområderne og kun 77 % har en grundskoleuddannelse eller anden formel uddannelse. Den politiske situation lige nu i Uganda kan forestilles at skabe nogle forandringer i fremtiden. På den ene side sidder Museveni og hans parti, the National Resistance Movement, på alle de store og vigtige poster. Han blev genvalgt ved valget i februar 2011 med 68 % af stemmerne og et klart flertal i parlamentet. På den anden side har oppositionen været mere synlig i medierne og offentligheden det sidste halve års tid. Det vigtigste oppositionsparti er the Forum for Democratic Change. De seneste beskyldninger om korruption i oliesektoren, udemokratiske handlinger og en meget hård behandling af oppositionen giver præsidenten en svagere position i befolkningen. På trods heraf er Museveni stadig en stærk præsident. Det største problem for regeringen, er den utilfredshed der opstod i befolkningen efter konjunkturnedgangen i En demonstration kaldet gå til arbejde blev lanceret af oppositionslederen Besigye. Demonstrationen vakte stor opmærksomhed i Uganda. Det var en indirekte kritik af den høje arbejdsløshed og de store prisstigninger i Uganda. Den ugandiske regering prøvede på en meget brutal facon at undergrave protesterne. Specielt i Uganda har en kombination af prisstigninger og mangel på essentielle fødevarer skabt store problemer for regeringen. Oppositionen har krævet en undersøgelse af lønforholdene i den offentlige sektor. Det nationale fagforbund i Uganda har været meget stille i disse sager. Vækst i BNP'en er faldet til 5.2 % i 2010, hvor den mellem 2000 og 2009 fast lå med et gennemsnit på over 8 %. Uganda havde den største vækst i BNP'en i hele Afrika i Overraskende nok faldt vækstraten i 2010, på trods af at oliesektoren var ved at blive etableret. Inflationen steg kraftigt til 28 % i 2011, fra 9 % i Den høje befolkningstilvækst fortsatte i 2010 på 3.6 %, som en af de højeste i verden. Det er en udfordring der kan mærkes i mange sektorer. Specielt i uddannelsessektoren. Presset på uddannelsessystemet er enormt, da der er mere end 1 million nye borgere hvert år og halvdelen af befolkningen er mellem 0 og 14 år.

14 1.5.2 Ændringer på arbejdsmarkedet Arbejdsløshed og underbeskæftigelse er de største problemer på arbejdsmarkedet. Det nationale forbund NOTU, prøver konstant at blive del af forskellige trepartsorganer. Senest i bestyrelsen for arbejdsanliggender, som langt om længe blev udpeget i september Det er et forum, der rådgiver regeringen i arbejdsrelaterede spørgsmål. NOTU forsøgte i 2011 at få indflydelse på beskæftigelsespolitikken og på et nyligt fremlagt et lovforslag om fratrædelse med det formål at skabe mere konkurrence blandt socialsikringsfonde. Et stort spørgsmål i denne sammenhæng, var hvordan man skulle indføre en social sikringsordning som kan dække både den uformelle og formelle økonomi. Udfordringen ligger i at finde finansiering til et sådan program. I dag er der kun et program, den nationale socialsikringsfond (NSSF), som kun dækker ansatte i den formelle sektor. På regeringsniveau er NOTU repræsenteret med 4 ud af 5 medlemmer, og en af dem er formand for den sociale komité. Det femte medlem kommer fra COFTU. Alt i alt er arbejdsmarkedsinstitutionerne i treparts-sammenhænge relativt få og svage. I har der været en lille forbedring i samarbejdet mellem arbejdsmarkedets parter og regeringen. Men indtil nu er resultaterne af NOTU's initiativer ret begrænsede Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisationer NOTU (The National Organisation of Trade Unions) blev dannet i Der er 20 underafdelinger, herunder de to største fagforeninger, plantagearbejderes fagforening og lærerforeningen, som repræsenterer omkring 75 % af de medlemmer. Der er også et andet fagforbund, COFTU (Confederation of Free Trade Unions), som er en del mindre end NOTU. De to forbund strides omkring organiseringen af medlemmer, fordi der er identiske fagforeninger der organiserer den samme type medlemmer. NOTU er svage på grund af problemet med disse dobbelte fagforeninger og på grund af finanserne. Der har været en stigning i medlemstallet i 2009, fra omkring til i 2011, men mange af medlemmerne betaler ikke kontingent. De 2-3 største medlemsorganisationer i NOTU har fornyet medlemsskabet for næste år. I september strejkede lærerne for 100 % lønstigning. Efter 1 ½ uges strejke blev resultatet, at de fik 15 %. En ny lærerforening har set dagens lys, nemlig Uganda Liberal Teacher.

15 NOTU har indledt drøftelser med lærerforeningen, som er den største medlemsorganisation, om ændringen af deres forfatning, således at repræsentationen på kongressen afspejler proportionaliteten i forbundet. Lærerforbundet har truet med at forlade NOTU, fordi deres størrelse ikke afspejler sig i indflydelse i forbundet. I det sidste års tid har NOTU arbejdet for, at udbrede samarbejdet med, og skabe kontakt til, organisationer i den uformelle sektor. Alt i alt er NOTU anerkendt af regeringen og der er set små forbedringer i 2011, men dybest set mangler de indflydelse på den politiske scene og i den daglige beslutningstagen. En vigtig opgave for NOTU i fremtiden vil være, at forbedre deltagelsen og indflydelsen i forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter. 1.6 Burundi Politiske, økonomiske og sociale tendenser Burundi er et af de fattigste lande i verden. På UNDP s Human Development Index er det rangeret som nummer 185 ud af 187. Burundi har den svageste økonomi i alle EAC landene, for eksempel er deres BNI per indbygger mindre end en tredjedel af den 2. laveste i Østafrika (se skema s. 1). I øjeblikket er Burundis præsident leder af EAC (EAC har roterende lederskab).

16 Præsident Pierre Nkurunziza, blev genvalgt i Oppositionen har enten været stille i 2011, eller ikke opholdt sig i landet. Den sikkerhedsmæssige situation er fortsat rolig, men usikker. Kontroverser over valgresultatet udløste vold, som indimellem har medført tab af menneskeliv. I dette splittede miljø, har regeringspartiet forsøgt at nå ud til andre partier. Regeringspartiet opnåede flertallet ved parlamentsvalget, men de to oppositionspartier, som ikke boykottede valget, opnåede også repræsentation. Myndighederne har yderligere udpeget medlemmer fra disse partier i regeringen. Denne udvikling kan kun ses som foreløbig, men det bærer præg af, at regeringen er villig til at inkludere andre grupper i beslutningsprocessen. De oppositionspartier der boykottede valget, hævder at der er mangel på en inkluderende politisk dialog i offentlige anliggender og at oppositionen forfølges. I mange år har forskellige konflikter fordrevet landbefolkningen og ødelagt vigtig økonomisk og social infrastruktur. Som et resultat heraf er fattigdommen særlig udbredt i landområderne. Selvom genopretningen har været langsom i forhold til andre post-konflikt lande, har Burundi gjort fremskidt på den sociale og økonomiske udvikling. Økonomisk vækst steg fra 3 % i til 4 % i De seneste skøn fra wealth index comparison indikerer dog at fattigdom er blevet mere udbredt fra Burundi står over for betydelige udfordringer i forhold til at diversificere økonomien og indkomstmulighederne i landet, reducere landbrugets sårbarhed over for eksterne hændelser og forbedre forvaltningen af staten. Antallet af fattige der lever under fattigdomsgrænsen steg fra 35 % i 1993 til 67 % i De seneste tal fra FN viser, at 81 % har mindre end 1,25 USD at leve for om dagen. Det er usandsynligt at Burundi når FN s Millennium Development Goals inden 2015, på trods af at der er tegn på forbedringer. Økonomien er afhængig af den meget skrøbelige landbrugssektor, som tegner sig for omkring halvdelen af BNP og omkring 90 % af beskæftigelsen i landet. Burundis årlige befolkningstilvækst på 3.5 % i 2010 er blandt den højeste i Afrika syd for Sahara, sammen med Tanzania og Ugandas. Moderdødelighed og fejlernæring af børn er den 2. højeste på kontinentet Ændringer på arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedsloven blev vedtaget I 1993 og er ikke blevet ændret siden. Store dele af loven er aldrig blevet implementeret.

17 Det mest repræsentative fagforbund i Burundi, COSYBU, og en arbejdsgiverorganisation ved navn AEB afholder møder med regeringen, men der er endnu ikke dannet en regelmæssig formel struktur for trepartsmøderne, selvom der er sket store fremskridt Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisation I 1991 blev et nyt forbund ved navn CSB (Confederation des Syndicats du Burundi) dannet i Burundi. Fagforeningslederne havde dog svært ved at adskille sig fra de partier der sad ved magten, hvilket førte til at et antal fagforeninger brød med CBS og dannede COSYBU (Confederation on des syndicates du Burundi). COSYBU har ikke haft noget let liv. Dets ledere er blevet forfulgt og al fagforeningsarbejde foregår nærmest på frivillig basis. COSYBU har medlemmer og 27 underafdelinger. De to stærkeste fagforeninger, lærerforeningen og taxichaufførernes (Velo)fagforening repræsenterer 77 % af alle medlemmerne. COSYBU er det svageste ud af seks fagforbund i Østafrika. En vigtig opgave for COSYBU er at opbygge mandskabskapaciteten i hovedkvarteret. I august 2011 ansatte de deres første professionelle medarbejder på fuldtid, med hjælp fra Ulandssekretariatet. Regeringen anerkender fagforeningerne, men ignorerer på mange måder både dem og arbejdsgiverne som sociale partnere. Et kæmpe problem som fagforeningerne oplever i den offentlige sektor er spørgsmål om kontingentbetaling/godtgørelse til fagforeningerne. I Burundi findes et aftjekningssystem hvor tilskuddet til fagforeningen bliver fratrykket ens løn og betalt til fagforeningen. Regeringen stoppede dog dette aftjekningssystem efter en tvist mellem regering og industrisektoren. Den største fagforening i den offentlige sektor, nemlig lærerforeningen, STEB, indsamler i stedet kontingent igennem et finansielt system og mere end lærere bidrager. Regeringen anerkender ikke lovligheden heraf og kræver en genregistrering af alle fagforeningsmedlemmer. De ønsker nye og konkurrencedygtige fagforeninger etableret i landet. Drøftelserne mellem partnerne om disse tiltag er gået helt i stå. Der har været en del tegn på forbedringer i de industrielle forhold i Burundi i COSYBU har sammen med regeringen og arbejdsgiverorganisationer underskrevet en kontrakt for samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter. COSYBU er repræsenteret i en social sikringsfond for tjenestemænd (ved vicepræsidenten i COSYBU). COSYBU deltager i forhandlingerne om en national politik vedrørende social beskyttelse. Regeringen er interesseret i at dække den uformelle sektor, men der er dog ikke sket noget væsentligt endnu.

18 Der blev afholdt to møder om social sikring, herunder om indførelsen af en betalt offentligt sundhedssikring i den private (formelle) sektor, i det nationale arbejdsråd i Det er værd at nævne at COSYBU deltog i en workshop om ajourføring af landeprogrammet for anstændigt arbejde i Burundi, organiseret af ILO i samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Endelig deltog de i en workshop om valideringsundersøgelser og harmonisering af arbejdsret og beskæftigelsespolitikker i EAC landende. 1.7 Rwanda Politiske, økonomiske og sociale tendenser Præsident Paul Kagame blev genvalgt til endnu 7 år ved magten i august 2010, med et flertal på 93 %. Præsidenten og der regerende parti, Rwandan Patriotic Front (RPF), dominerer fuldstændigt den politiske scene i Rwanda. Lederskabet i Rwanda er blevet kritiseret for ensidig adfærd og for at være for dominerende i beslutningsprocesser. På den anden side har den økonomiske vækst, samt den målrettede kurs væk fra folkedrabet og borgerkrigen i 1994, været yderst bemærkelsesværdig. De økonomiske resultater i 2010/2011 er stadig langt bedre end de fleste lande på det afrikanske kontinent. Landet blev udnævnt som top aktør i Verdensbankens Doing Business 2010 rapport og i 2011 blev Rwanda nævnt som en af de ti mest forbedrede økonomier. Lederskabet i Rwanda udvider handelsrelationerne både i og ude for regionen. Rwanda tager meget aktiv del i udviklingen af EAC, og generalsekretæren i EAC kommer fra Rwanda. Da Tanzania havde haft posten som generalsekretær i fem år og har udsyn til en ny post i februar 2011, insisterede Rwanda på at få posten som generalsekretær.

19 Væksten i BNP har været forholdsvis høj i flere år. Den gennemsnitlige vækst mellem var 7.3 % årligt. Ifølge IMF faldt den reelle BNP vækst fra 11.2 % i 2008 til 4.1% i 2009, og genfandt et sundt niveau på 7.5 % i BNP per indbygger i Rwanda er nu højere end i Uganda. Servicesektoren har været den største bidrager til BNP en siden 2006, med et bidrag på næsten 46 % af BNP en i Landbrugssektorens andel i bidraget til BNP en fortsatte med at falde fra 38.4 % i 2006 til 34.6% i Landbrugssektoren er dog stadig en enormt god vækstmotor og vedbliver at være den største kilde til beskæftigelse. På trods af de forbedringer der er lavet indtil nu, skønnes det stadig at 58,5 % af 10 millioner rwandere levere under fattigdomsgrænsen, ifølge FN s seneste HDR rapport, og 76,8% har mindre end 1,25USD per dag. På den anden side blev der opnået bemærkelsesværdige fremskridt i forhold til forventet levetid, som steg fra 51,1 til 55,4 år (HDR rapport 2010 og 2011). Rwanda er yderst afhængig af tilskud fra udviklingspartnere. Omkring 40 % af budgettet er finansieret ved støtte, hvilket svarer til mere end 10 % af BNP en. Forskellige undersøgelser har vist, at god regeringsførelse i forhold til korruption, er langt bedre end i de andre lande i EAC. Det seneste indeks over bestikkelse i Østafrika fra 2011, viste 5,1 i Rwanda, mens de andre medlemslande lå mellem 30 og Ændringer på arbejdsmarkedet Specielt erhvervslivet, og i mindre grad fagforeninger og civilsamfundsorganisationer, drøfter og rådgiver regeringen om lovforslag, politiske planer og ideer. Regeringen anerkender arbejdsmarkedets parter, overholder internationale standarder og har oprettet en arbejdsdomstol. Centrale arbejdsmarkedsfærdigheder mangler, næsten 75 % af Rwandas arbejdsstyrke er uudannet og mindre end 10 % af arbejdsstyrken har uddannelse udover grundskolen. En ny lov om social sikkerhed er blevet introduceret, hvilket omfatter en sygesikring der dækker 95 % af arbejdsstyrken i Ifølge Verdensbanken er sådanne effektive indsatser overfor fattigdom, i en kontekst af lokalsamfundsudvikling og god regeringsførelse, med til at fremme borgernes deltagelse, styrke og indflydelse. Regeringen har oprettet en bestyrelse for social sikkerhed, som konsulterer CESTRAR, men CESTRAR er ikke medlem af bestyrelsen. Der er igangværende

20 drøftelser om, hvordan man skal inkludere den uformelle økonomi, så de der er beskæftigede i denne, får adgang til samme muligheder og rettigheder. Andre drøftelser går på, hvordan man kan udvide midlerne i den formelle sektor, således at man måske med større bidrag og senere fratrædelsesalder kan dække betalt barselsorlov og andre hændelser. Arbejdsmarkedets nationale råd er i funktion og holder flere årlige møder. I 2011 var der stor opmærksomhed på arbejdsrelateret sundhed og sikkerhed, især på implementeringen af lovgivningen på dette område. CESTRAR benytter disse møder til at påvirke regeringen. CESTRAR repræsenterer 4 ud af 5 fagforeningsrepræsentanter i rådet. CESTRAR har også deltaget i møder, organiseret af regeringen, med vægt på især ungdomsbeskæftigelse, herunder udvikling af politikker og uddannelse Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisation CESTRAR, (La Centrale des Syndicats des TRAVAILLEURS du Rwanda) er det nationale forbund for fagforeningerne i Rwanda. Ved dets oprettelse i 1985, var CESTRAR en central del af det regerende parti. I 1991 erklærede CESTRAR sin uafhængighed over for de politiske partier og reviderede dets forfatning. Efter tragedien i 1994 (folkemordet) vendte en del ledere og andre faglige aktivister hjem fra udlandet og påbegyndte nye aktiviteter der skulle genlancere fagbevægelsen. CESTRAR består i øjeblikket at 20 fagforeninger med omkring medlemmer. De stærkeste fagforeninger skal findes i uddannelses- og transportsektoren, som repræsenterer næsten 50 % af medlemmerne. På kongressen i oktober 2010 blev generalsekretæren og vice-generalsekretæren valgt for en femårig periode. Senere, i maj 2011, til det årlige valg i det nationale fagforbund blev præsidenten og vicepræsidenten valgt. I det sidste år har CESTRAR forsøgt at sammenlægge fagforeninger i forbund. Det lykkedes for fagforeningerne i transportsektoren. I den offentlige sektor har fagforeningerne igangværende diskussioner, dog uden positive resultater indtil videre. Bidragene fra underafdelingerne er en stor udfordring. CESTRAR har besluttet at hvert medlem skal betale 1 % til den enkelte fagforening, men det er kun meget få fagforeninger der praktiserer dette. En vigtig opgave for CESTRAR er at skabe opmærksomhed og forståelse for behovet for en stærk og anerkendt fagbevægelse i landet.

1 Landeanalyser - det østlige Afrika

1 Landeanalyser - det østlige Afrika 1 Landeanalyser - det østlige Afrika Ulandssekretariatets kontor i Arusha April 2011 1.1 Det Østafrikanske fællesskab I Arusha, Tanzania besluttede statsoverhovederne for Tanzania, Kenya og Uganda den

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Udgivet på Ræson ( http://raeson.dk/ ) Hjem > Flyt fokus: Demokratiske valg løser ikke Afrikas problemer FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Der er for meget fokus på kritisable

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling DECEMBER 2008 LANDEANALYSER Bosnien-Hercegovina Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling Den økonomiske udvikling Forventet fald i væksten Dansk Erhverv forventer en økonomisk vækst i Bosniens

Læs mere

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Nye tal viser, at både LO s a-kasser og fagforbund mister medlemmer, mens de ideologisk alternative vinder frem Analyse i Politiken 29. maj 2009 JESPER DUE og

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 1 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 23 og 24 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Genstandsfelt for økonomisk teori I. Individers/beslutningstagers

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk RAPPORT 25. MARTS 2015 Antikorruptionsberetning 2014 rødekors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Aktuelle Korruptionssager... 4 2.1 Zimbabwe (C1029)... 4 2.2 Uganda (C1290)... 4 2.3 Guinea (C1298)... 4 2.4

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP)

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Vedtaget på Hovedorganisationernes EU-udvalgsmøde 18. november 2014 Indledning Som led i udviklingen af de tre hovedorganisationers EU-arbejde er

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. december 2007 EU s udvidelse Kommissionen vedtog i november 2007 den

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

Vores velstand og velfærd kræver handling nu

Vores velstand og velfærd kræver handling nu Vores velstand og velfærd kræver handling nu Uddannelse en nødvendig investering Skatte- og Velfærdskommissionen Marts 2011 Perspektiver omkring uddannelse Den enkelte: Højere indkomster Mere sikre beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen Analyse 23. marts 215 Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi Af Nicolai Kaarsen Hvilke politiske temaer optager danskerne, hvordan har det ændret sig over tid og hvad er sammenhængen

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2012/2046(INI) 4.5.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om kvinders arbejdsvilkår i servicesektoren (2012/2046(INI)) Udvalget om Kvinders

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA?

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? 9. marts 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Frem mod udbruddet af finanskrisen

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

International deklaration om arbejder kooperativer

International deklaration om arbejder kooperativer International deklaration om arbejder kooperativer Godkendt af ICA s generalforsamling I Cartagena, Colombia d. 23. september 2005 Denne erklæring skal tilpasses verdens forskellige sprog, idet de forskellige

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Etablering og ekspansion på det tyske marked.

Etablering og ekspansion på det tyske marked. NORDKRON GmbH, Hamburg, 2013 Etablering og ekspansion på det tyske marked. Tyskland er et af Danmarks vigtigste ekportmarkeder; et nærmarked med stort potentiale og lige syd for grænsen. NORDKRON er en

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Vi tror på udvikling gennem handel. Læs mere på www.handelmedafrika

Vi tror på udvikling gennem handel. Læs mere på www.handelmedafrika Afrika: Verdens 2. største kontinent Lande: 54 afrikanske lande findes på det afrikanske kontinent Befolkning: Ca. 1 milliard mennesker Antal afrikanske sprog: Der findes mere end 1000 afrikanske sprog

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Vedtægter for Femern Bælt Komitéen

Vedtægter for Femern Bælt Komitéen Vedtægter for Femern Bælt Komitéen 1 Navn og hjemsted Femern Bælt Komitéen er oprettet d. 11. maj 2009 med hjemsted i henholdsvis Kreis Ostholstein og Region Sjælland. 2 Femern Bælt Komitéens formål Femern

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Kim Frederichsen Cand.mag., Ph.d. stipendiat, ToRS, Københavns Universitet Christiansborg 15. november 2013 Opbygning Et kort tilbageblik

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT

Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT Af konsulent Jean-Pierre Morel, CABI, Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats, marts 2010 Langtidsledigheden stiger Kampen

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med!

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Teknologitræf : Innovative, miljørigtige og bærdygtige løsninger indenfor Fødevare- og Landbrugssektor Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Business Trip, hvor danske mellemstore

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

1 Landeanalyser - Vestafrika

1 Landeanalyser - Vestafrika 1 Landeanalyser - Vestafrika Ulandssekretariatet i Vestafrika maj 2012 1.1 Benin 1.1.1 Politiske, økonomiske og sociale tendenser Benin bliver opfattet som et af de mere stabile demokratier i Vestafrika

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

DIO (Det internationale område del 2)

DIO (Det internationale område del 2) Bilag til: HH DIO (Det internationale område del 2) Eksamen nr. 2 Se video: Intro Forbered opgaven Se video: Eksamen 2 Diskuter elevens præstation og giv en karakter Se video: Votering Konkluder hvad der

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer, professor Startseminar: Samarbejde om forebyggelse - i en forandringstid Torsdag den 10. maj 2012 Den danske model på arbejdsmarkedet En lang tradition

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere