UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014"

Transkript

1 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014

2 Om Danish Agro koncernen Danish Agro koncernen er en international landbrugskoncern med over ansatte i mere end 15 lande i fortrinsvis Skandinavien og Østersø-regionen. Koncernen er hovedsageligt beskæftiget inden for salg af foderblandinger, råvare- og vitaminforblandinger, gødning, planteværn, såsæd og energi samt køb af afgrøder fra landbruget. Danish Agro blev etableret i 1901, og er i dag en af de største og mest betydende grovvarekoncerner i Nordeuropa. Danish Agro er et uafhængigt, andelsbaseret selskab, der er ejet af ca danske landmænd. Danish Agro er medlem i brancheforeningen for korn- og foderstofhandel i Danmark, DAKOFO, samt brancheforeningen Landbrug & Fødevarer i Danmark. Endvidere forhandler koncernen en række stærke maskinbrands til landbruget samt driver en omfattende kæde af hobby- og fritidsforretninger. 2

3 Fokus på bæredygtig udvikling I Danish Agro koncernen er vi overbeviste om, at forudsætningen for en produktiv, konkurrencedygtig og effektiv forretning er en bæredygtig udvikling i samfundet. Hensyn til miljø og samfund skal gå hånd i hånd med økonomiske hensyn. Samfundsansvar og hensyn til miljøforhold er derfor en integreret del af virksomhedens forretningsaktiviteter. Vores initiativer indenfor CSR fokuserer på de områder, der har relevans for forretningen, og hvor vi har ekspertise og viden. Alle virksomhed, samfund og miljø skal drage fordel af de aktiviteter, vi er involveret i. Med udgangspunkt i UN Global Compact s 10 principper forholder Danish Agro-koncernen sig aktivt til sit sociale og miljømæssige ansvar på tværs af værdikæden. Indenfor social ansvarlighed har vi fokus på en medarbejderpolitik, der lægger vægt på sikkerhed på arbejdspladsen, uddannelse og et godt arbejdsmiljø. Over for leverandører ønsker vi at føre en konstruktiv og innovativ dialog med afsæt i principperne om menneskerettigheder og rettigheder på arbejdspladsen. Herunder er der også fokus på sundhed og et godt arbejdsmiljø, og vi tolererer ikke tvangsog børnearbejde. I forhold til miljøet fokuserer vi på at sætte et så lille miljømæssigt aftryk som muligt. Udvikling og ændringer i koncernens produktionssystemer samt håndtering af råvarer og spildprodukter sker altid med miljøet for øje. Når vi handler med leverandører tilstræber vi også, at de har acceptable miljøforhold i deres produktion. I forhold til vores egen forretningspraksis modarbejder vi alt form for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Vores forretningsaktiviteter sker i overensstemmelse med internationale, nationale og lokale love og regler, der er relevante for virksomheden. Handel på verdensmarkedet sker desuden i fri konkurrence og i overensstemmelse med gældende konkurrencelove. Handelsrestriktioner udstedt af FN respekteres. Nærværende rapport er den første Communication on Progress rapport fra Danish Agros side, og vi ser frem til at arbejde videre med Global Compact principperne i de kommende år. Christian Junker Koncernchef, Danish Agro 3

4 MENNESKERETTIGHEDER FNs principper om samfundsansvar og bæredygtighed Virksomheden bør 1. Støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerrettigheder, og 2. Sikre, at den ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne. Aktiviteter og resultater Koncernens støtte og respekt for internationale konventioner omkring menneskerettigheder er reflekteret internt i organisationen, herunder i vores HR politikker og eksternt i de samhandels- og samarbejdsaktiviteter vi indgår i internationalt. Danish Agro har i 2014 arbejdet med Komiteen for god Selskabsledelses anbefalinger af 6. maj God selskabsledelse er et overordnet samlebegreb for en række handlemåder og initiativer, som indgår i den gode ledelse af større selskaber. På baggrund af disse anbefalinger har Danish Agros bestyrelse udarbejdet et ændringsforslag til koncernens vedtægter, der beskriver muligheden for at udpege fritvalgte bestyrelsesmedlemmer samt sammensætte et nomineringsudvalg til screening og indstilling af kandidater til bestyrelsesarbejdet i Danish Agro. Målet er at bestemte kompetencer, snarere end hvem der bedst repræsenterer en bestemt region, vil være afgørende for valghandlingen af de fritvalgte repræsentanter. Nomineringsudvalget har til formål at udpege mulige kandidater til bestyrelsen baseret på nøje fastsatte kriterier, som modsvarer det behov, der er for kompetencer i bestyrelsen på det givne tidspunkt. Kandidat-indstillingerne fra nomineringsudvalget vil blive sendt ud til medlemmer sammen med indkaldelsen til generalforsamling og områdemøder. Ovenstående anbefalinger vil efter Danish Agros bestyrelses mening give en god fremtidig dynamik i bestyrelsessammensætningen. Danish Agro går ind for diversitet blandt selskabets medarbejdere herunder også den kønsmæssige sammensætning af bestyrelsen. Danish Agros bestyrelse har derfor opsat et måltal om at øge den nuværende fordeling i bestyrelsen til 15 % kvinder svarende til 1 person over de næste 4 år. Målsætningen kræver at Danish Agro kan tiltrække en højere andel af kvinder til bestyrelsen end den kvindelige andel af selvstændige landmænd. I forlængelse af disse måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen er der pt. en politik for flere kvinder i ledelsen under udarbejdelse. Politikker Danish Agro støtter og respekterer internationalt anerkendte menneskerettigheder på tværs af virksomheden. Det betyder, at vi støtter og respekterer internationale aftaler om menneskerettigheder. Vi accepterer ikke tvangsarbejde og/eller børnearbejde, og respekterer medarbejdernes frie valg af fagforeninger og deres ret til at deltage i overenskomstforhandlinger. Vi overholder desuden gældende standarder vedrørende arbejdstid på tværs af koncernen. Derudover sikrer vi, at lønninger lever op til lovgivning og branchestandarder i de lande, hvor vi har aktiviteter. 4

5 ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER FNs principper om samfundsansvar og bæredygtighed Virksomheden bør 3. Opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling; 4. Støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde; 5. Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde; og 6. Afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold. Danish Agro oprettede i 2014 en to-årig trainee-uddannelse, der henvender sig til unge mennesker med en landbrugsfaglig uddannelse, som har mod på et salgsrettet uddannelsesforløb i grovvarebranchen. Målet er, at 4-6 trainess skal følge skræddersyede forløb med fokus på enten svin, kvæg eller planteavl, hvor de kommer rundt i alle afkroge af grovvarebranchen. Der vil blive vekslet mellem kursusforløb i koncernens eget uddannelsesakademi og udstationeringer i både moderselskab og datterselskaber, hvor fokus vil være på salg. De tilknyttede trainees vil få et bredt indblik i hvordan en multinational grovvarekoncern fungerer og en stærk faglig ballast, der vil styrke dem i deres videre karriere. Aktiviteter og resultater Danish Agro og en række af koncernens datterselskaber er medlem af arbejdsgiverforeningen GLS-A, hvilket tjener som garanti for ordnede forhold for virksomhedens medarbejdere via overenskomster og lokalaftaler. I 2014 har vi haft fokus på, at implementere og integrere koncernens overordnede HR-politikker på tværs af datterselskaberne, så vi sikrer, at alle har samme udgangspunkt. I årets løb har der ligeledes været et stort fokus på trivsel på arbejdspladsen, og der bliver månedligt foretaget såkaldte HR-meter-målinger, hvor medarbejdere via et online spørgeskema anonymt giver feedback på deres trivsel. Spørgsmålene de svarer på omhandler blandt andet stress, helbred, humør, kreativitet og effektivitet. Målingerne bliver brugt aktivt af HR organisation og ledelsen generelt til at fremme trivsel. Koncernens eget uddannelsesakademi, Group Academy, er hvert år vært for mellem medarbejdere, der er på kurser omhandlende alt fra ledelse til salg. Akademiet har et overordnet mål om at styrke medarbejdernes kompetencer. Politikker Vi vil tilbyde en spændende, attraktiv, effektiv og involverende arbejdsplads for alle medarbejdere i koncernen. Det betyder, at vi tilbyder en alsidig og inkluderende arbejdsplads, som tilbyder lige muligheder for alle. Vi skaber rum for at vores medarbejdere kan udvikle sig i deres job og udvikler ledere som inspirerer medarbejderne til at yde deres bedste. Vi arbejder konstant på, at sikre effektive arbejdsprocesser, som gælder på tværs af koncernen. Vi tilbyder konkurrencedygtige vilkår for vores medarbejdere og fokuserer på at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Endelig tilbyder vi arbejdsforhold, der følger lovgivning, relevante retningslinjer og forholder sig til standarderne i UN Global Compact. Danish Agro har desuden et arbejdsmiljøudvalg, der sikrer optimale arbejdsmiljøbetingelser for vores medarbejdere. Derudover har koncernen et samarbejdsudvalg, hvor både ledelse og medarbejdere er repræsenteret, som skal understøtte trivsel og dialog i koncernen. 5

6 MILJØ FNs principper om samfundsansvar og bæredygtighed Virksomheden bør 7. Støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer; 8. Tage initiativ til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed; og 9. Opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. Aftalen stiller krav til de internationale handelshuse, som skal være med til at sikre udryddelsen af børnearbejde og sikre, at soja-produktionen sker med en ansvarlig brug af pesticider. Derudover bliver der indkøbt en del af det såkaldte certificerede soja, der garanteres at leve op til en række produktionskrav. Den omfattende produktion af soja-protein i Sydamerika og Sydøstasien kan være skadelig for miljø og lokalbefolkning, og Danish Agro ønsker at være med til at sikre en mere bæredygtig sojaproduktion. Aktiviteter og resultater Danish Agro koncernen har løbende fokus på vores miljømæssige påvirkning. Det gælder ikke mindst i de lokalområder, hvor vi befinder os. Vi har stor fokus på at have et så effektivt logistisk setup, som muligt, så vi mindsker unødig transport på land og på vand. Generelt i koncernen er der et fokus på at implementere den såkaldte ISO miljøcertificering. Certificeringen sætter planlægning, kontrol og evaluering af miljøforbedringer i system og vil både gavne miljø, kunder og virksomhed. Gennem certificeringen er kunder garanteret en større gennemsigtighed i de miljømæssige aspekter ved vores produktion. Politikker Danish Agro ønsker at mindske virksomhedens påvirkning af miljøet mest muligt ikke mindst i de nærområder koncernen befinder sig i. Dette betyder, at vi promoverer bæredygtige processer i koncernen og er i konstant dialog med interessenter om miljøudfordringer. Vi fokuserer på at spare energi og reducere materialeforbrug ved løbende at overvåge og optimere vores drift. Vi lever op til gældende lovgivning, relevante krav fra omverdenen og forholder os aktivt til principperne i UN Global Compact. Datterselskabet Vilomix, der har hovedfokus på premix- og vitaminproduktion, opnåede certificeringen i Moderselskabet Danish Agro a.m.b.a. forventer, at opnå certificeringen i Sammen med brancheorganisationen Landbrug og Fødevarer og flere andre danske landbrugsvirksomheder, er Danish Agro en del af en aftale, der skal sikre bæredygtig soja-produktion i Sydamerika og Sydøstasien. 6

7 ANTIKORRUPTION FNs principper om samfundsansvar og bæredygtighed Virksomheden bør 10. Modarbejde alle former for korreption herunder afpresning og bestikkelse. Aktiviteter og resultater Danish Agro koncernen har et fast sæt interne konkurrencerets-regler, som alle medarbejdere skal følge i deres daglige arbejde. Reglerne skal sikre, at medarbejderne overholder gældende konkurrencelovgivning i Danmark samt tilsvarende nationale love i de lande, hvor koncernen har aktiviteter. Formålet med sådanne love er at bevare det frie initiativ i en sund, konkurrencepræget økonomi, som er et fast grundlag for Danish Agro a.m.b.a. s virksomhed. I 2014 indførte Danish Agro koncernen en code of conduct, der tager afstand fra uetisk forretningsadfærd. Denne code of conduct fungerer blandt andet som tillæg til alle nyansatte direktørers kontrakter, så det sikres, at alle datterselskaber lever op til koncernens modstand mod uetisk forretningspraksis. Alle medarbejdere forventes, at skulle leve op til disse bestemmelser. Danish Agro accepterer ikke uetisk forretningspraksis. Politikker I Danish Agro koncernen er integritet i fokus, når vi skaber forretningsmæssige resultater. Det vil sige, at vi har høje krav til forretningsetik på tværs af værdikæden og på tværs af koncernen. Vi håndterer dilemmaer med udgangspunkt i vores værdier, og stræber efter gennemsigtighed i forretningsbeslutninger og praktikker. Vi overholder alt gældende lovgivning og forholde os aktivt til principperne om bæredygtighed i UN Global Compact. 7

8 Danish Agro a.m.b.a. Køgevej 4653 Karise Tlf

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct

vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct Arla Foods skal håndtere spørgsmål om etik og kvalitet på en bæredygtig og ansvarsfuld måde, der samtidig skal sikre, at virksomheden

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Baggrundsdokument Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar - også et juridisk anliggende

Forretningsdrevet samfundsansvar - også et juridisk anliggende Forretningsdrevet samfundsansvar - også et juridisk anliggende FORRETNINGSDREVET SAMFUNDSANSVAR Som følge af en ny lov skal de 1.000 største danske virksomheder fra 1. januar 2009 i deres årsrapport beskrive

Læs mere

INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR

INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR «Et socialt engagement uden grænser» INDLEDNING Den verdensomspændende bilkoncern, PSA PEUGEOT CITROËN, baserer sin udvikling på socialt

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

Danske Spil A/S. COP Rapport 2012 i forbindelse med medlemskabet af. FNs Global Compact

Danske Spil A/S. COP Rapport 2012 i forbindelse med medlemskabet af. FNs Global Compact Danske Spil A/S COP Rapport 2012 i forbindelse med medlemskabet af FNs Global Compact 1. Ledelsens erklæring Jeg vil hermed bekræfte, at Danske Spil fortsat støtter Global Compacts 10 principper på de

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

CSR-RAPPORT KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2014

CSR-RAPPORT KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2014 01 KROMANN REUMERT OM RAPPORTEN KROMANN REUMERT UDGIVET MAJ INDHOLD 05 OM DENNE RAPPORT 05 KORT OM KROMANN REUMERT 07 VORES RELATIONER 08 VORES AMBITIONER 12 CSR-ORGANISATIONEN 14 GLOBAL COMPACTS 10 PRINCIPPER

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Forord....................................................... 3 1. Indledning.................................................

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler O1. CSR introduktion

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

CSR rapport. Indhold. 1. Danske Spils CSR-politik 2. 2. KPI er for 2011 3. 3. Tiltag der begrænser risiko for spilafhængighed 3

CSR rapport. Indhold. 1. Danske Spils CSR-politik 2. 2. KPI er for 2011 3. 3. Tiltag der begrænser risiko for spilafhængighed 3 0 1 Indhold 1. Danske Spils CSR-politik 2 2. KPI er for 2011 3 3. Tiltag der begrænser risiko for spilafhængighed 3 4. Samarbejde med behandlingsinstitutioner 4 5. Etablering af egen hjælpelinje til ludomaner

Læs mere

Vestas forhold til koncernens interessenter

Vestas forhold til koncernens interessenter Vestas forhold til koncernens interessenter 1. Vestas forhold til koncernens interessenter Indhold 3 Indledning 3 Code of Conduct 4 Aktionærer 4 Forretningspartnere 6 Medarbejdere 8 Det omgivende samfund

Læs mere

Vores værdier. Bæredygtig værdiskabelse

Vores værdier. Bæredygtig værdiskabelse 1 Vores værdier Bæredygtig værdiskabelse Vores værdier Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores forretningsprincipper" og

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS

COMMUNICATION ON PROGRESS COMMUNICATION ON PROGRESS UN GLOBAL COMPACT BALSLEV, 2013 2 INDHOLD Erklæring om støtte til Global Compact Balslev Rådgivende Ingeniører A/S De 10 principper i Global Compact Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Code of Business Conduct

Code of Business Conduct Code of Business Conduct REMA 1000s samlede politikker for ansvarlighed Indhold Kapitel 1 Den sunde familie 4 Kapitel 2 Den glade natur 5 Kapitel 3 Den gode leverandør 9 Kapitel 4 REMA s 1000 donationer

Læs mere

Indhold. Indhold... 1. Forord... 2. Indledning... 2. Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2. Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar...

Indhold. Indhold... 1. Forord... 2. Indledning... 2. Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2. Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar... Indhold Indhold... 1 Forord... 2 Indledning... 2 Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2 Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar... 2 Samfund og lokalt engagement... 4 Skoler, viden og innovation...

Læs mere

CSR-rapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

CSR-rapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2013 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2013 for Arbejdernes Landsbank CSR-rapport 2013 Indhold Kunder og produkter Initiativer 5 Resultater 6 Målsætninger

Læs mere

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Begreber og forkortelser CSR Corporate Social Responsibility på dansk oversat til virksomheders sociale ansvar, samfundsansvar eller etiske

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner Dansk Initiativ for Etisk Handel Bredgade 26, 2. sal Postboks 9042 DK-1022 København K Tel. +45 9942 1453 info@dieh.dk www.dieh.dk Foto: Lotte La Cour Kom godt i gang - etiske offentlige indkøb En guide

Læs mere