Markedsføring af sundhedsskadelige fødevarer er ikke tilladt, jf. art. 14 i fødevareforordningen (178/2002).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsføring af sundhedsskadelige fødevarer er ikke tilladt, jf. art. 14 i fødevareforordningen (178/2002)."

Transkript

1 Oversigt over de enkelte kategorier af strafbare forhold i lovforslag L 28/2006 fødevareloven Bødestørrelserne omtalt i denne oversigt finder anvendelse på overtrædelser begået efter den 21. februar Nedenfor angives overtrædelse og den deraf følgende bødestørrelse som anført i bemærkningerne til L28/2006. De enkelte bødestørrelser er omtalt i bemærkningernes afsnit Forureninger og fare for folkesundheden - Sundhedsskadelige fødevarer Markedsføring af sundhedsskadelige fødevarer er ikke tilladt, jf. art. 14 i fødevareforordningen (178/2002). Der findes adskillige bestemmelser, som tager sigte på at sikre, at fødevarer ikke er sundhedsskadelige, herunder bestemmelser om opbevaring, temperaturer, mikrobiologiske kriterier, forureninger m.v. Bestemmelserne findes hovedsagligt i bilag 2 i hygiejneforordningen (852/2004), bilag 2 og 3 i hygiejneforordningen for animalske fødevarer (853/2004), artikel 3, 4, 7 og 9 i mikrobiologiforordningen (2073/2005) og i de bestemmelser, som er nævnt nedenfor i afsnittet om forureninger. Udgangspunktet ved overtrædelse af forbuddet mod markedsføring af sundhedsskadelige fødevarer er en bøde på kr. I tilfælde, hvor et forhold både udgør en overtrædelse af reglerne om sundhedsskadelige fødevarer og en overtrædelse af andre regler (f.eks. forkert opbevaring) skal bødestørrelsen for sundhedsskadelige fødevarer anvendes. I tilfælde, hvor de sundhedsskadelige fødevarer konkret medfører skade på personer eller nærliggende fare herfor, er der særlig anledning til at overveje politianmeldelse af den ansvarlige virksomhed, eventuel med påstand om fængselsstraf. - Fødevarer uegnet til menneskeføde Markedsføring af fødevarer uegnet til menneskeføde er ikke tilladt, jf. art. 14 i fødevareforordningen (178/2002). Der findes adskillige bestemmelser, som tager sigte på at sikre, at fødevarer ikke er uegnet til menneskeføde, herunder bestemmelser om opbevaring, temperaturer, mikrobiologiske kriterier, forureninger m.v. Bestemmelserne findes hovedsagligt i bilag 2 i hygiejneforordningen (852/2004), bilag 2 og 3 i hygiejneforordningen for animalske fødevarer (853/2004) og artikel 3, 4, 7 og 9 i mikrobiologiforordningen (2073/2005). Udgangspunktet ved overtrædelse af forbuddet mod markedsføring af fødevarer uegnet til menneskeføde er en bøde på kr. I tilfælde, hvor et forhold både udgør en overtrædelse af reglerne om fødevarer uegnet til menneskeføde og en overtrædelse af andre regler (f.eks. forkert opbevaring) skal bødestørrelsen for fødevarer uegnet til menneskeføde anvendes.

2 - Forureninger m.v. I fødevarelovgivningen er indeholdt flere regler om forureninger af mikrobiologisk og kemisk karakter. Kravene rettet sig bl.a. til materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer, mikrobiologiske og kemiske forureninger i fødevarer m.v. Reglerne indeholder bl.a. forbud mod markedsføring, salg m.v. af forurenede fødevarer m.v. Reglerne om forureninger findes bl.a. i bekendtgørelse nr af 9. november 2006 ( 2, 4 og 6) om vise forureninger i fødevarer, EU-forordning 466/2001 med senere ændringer om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer (strafbelagt i ovennævnte bekendtgørelse 19, stk. 1, nr. 3), EU-forordning 315/93 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler (strafbelagt i ovennævnte bekendtgørelse 19, stk. 1, nr. 2), EU-forordning 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer, art. 3 og 4 (strafbelagt i bekendtgørelse nr af 9. november 2006), EU-forordning 1895/2005, art. 2-4 (strafbelagt i bekendtgørelse nr af 9. november 2006), bekendtgørelse nr af 9. november 2006 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og bekendtgørelse nr. 375 af 28. april 2006 om pesticidrester i fødevarer. Udgangspunktet ved overtrædelse af reglerne om forurening af fødevarer m.v. er en bøde på kr. I sådanne sager skal man være specielt opmærksom på, om der tillige er tale om sundhedsskadelige fødevarer i så fald skal den vejledende bødestørrelse for sundhedsskadelige fødevarer anvendes. - Forkert behandling af specificeret risikomateriale m.v. Regler om behandling, herunder fjernelse og den videre håndtering, af specificeret risikomateriale har til formål at beskytte forbrugerne mod BSE. Reglerne om specificeret risikomateriale findes bl.a. i EU-forordning 999/2001 om TSEsygdomme, EU-forordning 1774/2002 om sundhedsbestemmelser for animalske produkter, der ikke er bestemt til konsum og i bekendtgørelse nr. 773 af 6. juli 2006 om fødevarehygiejne. Udgangspunktet ved overtrædelse af reglerne om specificeret risikomateriale er en bøde på kr. - Fiskeri efter eller ulovlig omsætning af fisk m.v., som er uegnet til human konsum m.v. på grund af forureningsrisiko Fødevarelovgivningen regulerer i begrænset omfang fiskeri efter eller ulovlig omsætning af fisk m.v. i de tilfælde, hvor der kan være fødevaresikkerhedsmæssige følger forbundet med dette. Regulering af fiskeri og omsætning af fisk i øvrigt reguleres i fiskerilovgivningen. Reguleringerne i fødevarelovgivningen findes bl.a. i bekendtgørelse nr. 400 af 28. maj 2004 og nr af 10. november 2006 om forbud mod fangst og salg af visse fiskearter fra Østersøen og bekendtgørelse nr. 274 af 31. marts 2006 om fiskeri i Københavns Havn.

3 Udgangspunktet ved overtrædelse af regler om fiskeri og ulovlig omsætning af fisk m.v. i henhold til fødevarelovgivningen er en bøde på kr. - Manglende udtagelse af prøver m.v. Udtagelse af nødvendige prøver til sikring af, at fødevarer har en tilfredsstillende mikrobiologisk kvalitet, er et led i at sikre fødevaresikkerheden. Reglerne om udtagelse af sådanne prøver findes bl.a. i art. 3, 4 og 5 i mikrobiologiforordningen (2073/2005). Udgangspunktet ved manglende udtagelse af prøver m.v. er en bøde på kr. Hygiejne De grundlæggende principper og regler for fødevarehygiejne fremgår hovedsagligt af EUforordning 852/2004 (hygiejneforordningen), EU-forordning 853/2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, bekendtgørelse nr. 773 af 6. juli 2006 om fødevarehygiejne og bekendtgørelse nr.1185 af 5. december 205 om uddannelse i fødevarehygiejne. - Indretning, vedligeholdelse, rengøring og desinfektion af fødevarevirksomheder Lokaler, hvor der findes fødevarer, skal være tilstrækkelig rengjort, der skal være de nødvendige faciliteter til rengøring, desinfektion m.v., herunder tilstrækkelig forsyning af rindende varmt og koldt vand, alle redskaber, udstyr og tilbehør, som kommer i berøring med fødevarer, skal holdes rene og om nødvendigt desinficeres, og der skal være korrekt indretning og vedligeholdelse, bl.a. så det er muligt at komme til at gøre ordentligt rent. Lokalerne skal bl.a. være indrettet, så der ikke er direkte adgang fra toiletter til lokaler, hvor der håndteres fødevarer, der skal være tilstrækkelige faciliteter i form af håndvaske med sæbe og rindende vand for at sikre mulighed for korrekt personlig hygiejne m.v. Tiltagene skal sikre, at der ikke sker kontaminering af fødevarerne. Udgangspunktet ved overtrædelse af reglerne om indretning, vedligeholdelse og rengøring m.v. er en bøde på kr. - Manglende/utilstrækkelig skadedyrssikring m.v. Der skal træffes passende foranstaltninger til bekæmpelse af skadedyr m.v., ligesom der skal træffes passende foranstaltninger til at hindre husdyrs afgang til lokaler m.v., hvor fødevarer tilberedes, håndteres eller opbevares. Passende foranstaltninger kan bl.a. består i muse- og rotteforebyggende og -bekæmpende foranstaltninger eller i et insektnet. Begrebet skadedyr skal forstås bredt. Udgangspunktet ved overtrædelse af reglerne om skadedyrssikring m.v. er en bøde på kr.

4 - Ikke-hygiejnisk opbevaring, herunder overtrædelse af temperaturkrav, emballering m.v. Korrekt opbevaring og emballering er nødvendigt for at sikre, at fødevarerne er gode og sunde og ikke udsættes for kontaminering; dette gælder ikke mindst for letfordærvelige fødevarer. Kravene om hygiejnisk opbevaring omfatter bl.a. krav om opbevaring og behandling af fødevarer ved korrekt temperatur. Der stilles således krav om tilstrækkelig køle- og frysekapacitet m.v. Udgangspunktet ved overtrædelse af reglerne om opbevaring og emballering m.v. er en bøde på kr. - Manglende/utilstrækkelig hygiejneuddannelse Kravet om hygiejneuddannelse til de personer, som håndterer fødevarer, er helt basal i forhold til at sikre en forsvarlig hygiejnisk standard. Udgangspunktet ved overtrædelse af reglerne om hygiejneuddannelse er en bøde på kr. for hver person, som ikke har den tilstrækkelige uddannelse. - Manglende/utilstrækkelig personlig hygiejne Personlig hygiejne hos personer, som håndterer fødevarer, er nødvendigt for at undgå kontaminering af fødevarerne. Det omfatter bl.a. krav om tilstrækkelig håndhygiejne, ren og passende beklædning, at undgå smitte med sygdomme m.v. fra f.eks. inficerede sår eller hudinfektioner. Udgangspunktet ved overtrædelse af reglerne om personlig hygiejne m.v. er en bøde på kr. - Overtrædelse af reglerne om vandforsyning I forbindelse med fødevarebehandling skal der være tilstrækkelig forsyning med drikkevand, som skal anvendes, når det er nødvendigt for at sikre, at fødevarerne ikke kontamineres; f.eks. til is, som kommer i direkte berøring med fødevarer. Der skal være særskilte ledningssystemer til vand der anvendes og som ikke har drikkevandskvalitet, f.eks. til damp eller køling, og der må ikke være forbindelse til drikkevandsforsyningen. Genbrug af vand må ikke udgøre en risiko for kontaminering, og damp, som kommer i direkte berøring med fødevarer, må ikke indeholde sundhedsskadelige eller forurenende stoffer. Udgangspunktet ved overtrædelse af reglerne om vandforsyning er en bøde på kr. - Uhygiejnisk affaldshåndtering Affald skal hurtigst muligt fjernes fra lokaler, hvor der forefindes fødevarer. Affaldet skal som udgangspunkt anbringes i lukkede beholdere, som er lette at rengøre og der skal være passende mulighed for opbevaring og bortskaffelse af affald, som skal ske på en hygiejnisk måde, så det ikke direkte eller indirekte udgør en kilde til kontaminering af fødevarer. Udgangspunktet ved overtrædelse af reglerne om affaldshåndtering er en bøde på kr.

5 - Manglende undersøgelse af returvarer m.v. Fødevarevirksomheder skal i medfør af 25 og 26 i bekendtgørelse nr. 773 af 6. juli 2006 foretage de nødvendige undersøgelser ved modtagelse af returvarer, f.eks. undersøgelser af årsagen til afvisningen, og det skal vurderes, om fødevaren opfylder fødevarelovgivningens krav. Udgangspunktet ved overtrædelse af reglerne om undersøgelse af returvarer er en bøde på kr. Egenkontrol, sporbarhed og tilbagetrækning - Manglende egenkontrolprogram Kategorien omfatter virksomheder, som ikke har etableret et egenkontrolprogram. Udgangspunktet ved manglende egenkontrolprogram er en bøde på kr. - Manglende overholdelse eller manglende dokumentation for overholdelse af egenkontrolprogram Kategorien omfatter manglende eller delvist manglende overholdelse af egenkontrolprogrammet, herunder virksomheder, som ikke udfører egenkontrollen korrekt, f.eks. manglende korrigering af konstaterede fejl samt virksomheder som ikke kan dokumentere, at egenkontrollen er gennemført. Udgangspunktet ved manglende overholdelse eller manglende dokumentation for overholdelse af egenkontrolprogram er en bøde på kr. - Analyse af prøver udtaget som led i egenkontrollen Prøver, der udtages som led i egenkontrollen, skal analyseres på et laboratorium, som har et dokumenteret kvalitetssikringssystem, jf. 29 i bekendtgørelse nr. 771 af 7. juli 2006 om autorisation og registrering m.v. Udgangspunktet ved overtrædelse af reglerne om analyse af prøver udtaget som led i egenkontrollen er en bøde på kr. - Manglende sporbarhedssystem Kategorien omfatter virksomheder, som ikke har etableret et sporbarhedssystem. Udgangspunktet ved manglende sporbarhedssystem er en bøde på kr. - Manglende overholdelse eller manglende dokumentation for overholdelse af sporbarhedssystem Kategorien omfatter manglende eller delvist manglende overholdelse af sporbarhedssystem eller dokumentation for overholdelse af sporbarhedssystem.

6 Udgangspunktet ved manglende overholdelse eller manglende dokumentation for overholdelse af sporbarhedssystem er en bøde på kr. - Modtagelse af fødevarer fra ikke autoriseret eller registreret virksomhed Fødevarevirksomheder omfattet af EU-forordning 853/2004 om animalske fødevarer må alene markedsføre fødevarer fra autoriseret eller registreret virksomhed. Kravet er bl.a. med til at sikre fødevarernes sporbarhed. Udgangspunktet ved modtagelse af fødevarer fra ikke autoriseret eller registreret fødevarevirksomhed er en bøde på kr. - Manglende eller utilstrækkelig tilbagetrækning Kategorien omfatter manglende eller utilstrækkelig tilbagetrækning i de tilfælde, hvor der i fødevarelovgivningen er fastsat regler om tilbagetrækning, herunder regler om tilbagetrækning af vildledende fødevarer, jf. bl.a. EU forordning 178/2002 (fødevareforordningen) art. 16 og 19 og 52 i lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer. Udgangspunktet ved manglende eller utilstrækkelig tilbagetrækning er en bøde på kr. Bødestørrelsen er udgangspunktet uanset hvilket led i tilbagetrækningsproceduren, herunder underretning af fødevaremyndighederne, fysisk tilbagetrækning af varerne, offentliggørelse, opfølgning på tilbagetrækning m.v., som ikke er opfyldt. Ved mindre fejl, som vurderes ikke at have haft konkret betydning for en effektiv tilbagetrækning eller for fødevaresikkerheden, kan det dog særligt overvejes, om der er grundlag for anvendelse af eventuelle formildende omstændigheder. Import/eksport - Overtrædelse af reglerne om import, genindførsel, transit og samhandel af fødevarer m.v. Bestemmelserne, som regulerer området, findes hovedsagligt i bekendtgørelse nr. 935 af 8. september 2006 om indførsel af fødevarer m.v. med særlige restriktioner og bekendtgørelse nr. 444 af 19. maj 2006 om veterinærkontrol med indførsel af animalske produkter m.v. Kategorien omfatter bl.a. modtagelse af fødevarer uden fornødent certifikat, erklæring eller tilladelse, overtrædelse af vilkår i en tilladelse, indførsel af fødevarer fra lande eller områder, hvorfra det af særlige grunde ikke er tilladt, import af vise fødevarer uden forudgående veterinærkontrol ved grænsen, indførsel af visse kødprodukter, uden at disse har gennemgået en tilstrækkelig varmebehandling, indførsel af visse fødevarer uden ledsagelse af officielle prøveresultater eller krævede analyser, genindførsel uden fornøden tilladelse og fjernelse af fødevaremyndighedernes segl på transportmidler eller partier af animalske fødevarer. Udgangspunktet ved overtrædelse af reglerne om import m.v. er en bøde på kr.

7 - Overtrædelse af reglerne om eksport og samhandel af fødevarer m.v. Bestemmelserne, som regulerer området, findes hovedsagligt i bekendtgørelse nr. 45 af 18. januar 2007 om eksport af fødevarer til tredjelande. Kategorien omfatter bl.a. eksport fra virksomhed, som ikke er autoriseret eller registreret efter gældende regler, afgivelse af urigtige oplysninger i certifikater eller manglende opfyldelse af betingelserne angivet i certifikatet, eksport af fødevarer, som ikke overholder kravene i lovgivningen, påbegyndelse af eksport til visse lande uden tilladelse eller godkendelse, eksport af fødevarer, som er fremstillet eller opbevaret før tidspunktet for virksomhedens godkendelse. Udgangspunktet ved overtrædelse af reglerne om eksport m.v. er en bøde på kr. Mærkning, information og markedsføring - Overtrædelse af regler om varestandarder, handelsnormer, kvalitetsmæssige krav m.v. Der findes en lang række bestemmelser om varestandarder, handelsnormer, kvalitetsmæssige krav m.v. Der stilles bl.a. krav til sammensætningen af produktet, forarbejdningsmetoder, størrelse eller modningsgrad m.v. Uretmæssig anvendelse af betegnelserne eller klassifikationerne vil typisk medføre vildledning af forbrugerne. Udgangspunktet ved overtrædelse af reglerne om varestandarder m.v. er en bøde på kr. - Manglende, urigtig eller utilstrækkelig mærkning m.v. Der er spredt i lovgivningen en række bestemmelser om mærkning af fødevarer, materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og desinfektionsmidler til brug i visse fødevarevirksomheder. Kategorien omfatter forhold, hvor der ikke er mærket, hvor der er mærket urigtigt eller utilstrækkeligt, f.eks. manglende mærkning på dansk eller manglende mærkning med obligatoriske oplysninger. Såfremt der i specialregler findes regler om mærkning, skal bødestørrelsen for den bødekategori, som reglerne henhører under, anvendes. F.eks. er der særlige bestemmelser om mærkning i reglerne om varestandarder, og i så fald skal bødekategorien for varestandarder anvendes. Udgangspunktet ved manglende, urigtig eller utilstrækkelig mærkning er en bøde på kr. - Overtrædelse af reglerne om holdbarhedsmærkning m.v. Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt være mærket med holdbarhed. Sådan mærkede fødevarer må ikke uden særlig tilladelse ommærkes med forlænget frist, ompakkes eller sælges i pakningen efter fristens udløb. Salg af færdigpakkede fødevarer med udløben holdbarhed er således omfattet af kategorien.

8 Udgangspunktet ved overtrædelse af reglerne om holdbarhedsmærkning m.v. er en bøde på kr. i detailleddet og kr. i engrosleddet. - Vildledning, anprisning m.v. Der findes spredt i lovgivningen bestemmelser om forbud mod vildledende markedsføring af fødevarer m.v. Fødevarerne må således bl.a. ikke ved reklamer, mærkning, præsentation, form, fremtræden, indpakning, måden hvorpå de udstilles eller arrangeres vildlede eller være egnet til at vildlede forbrugerne. Udgangspunktet ved overtrædelse af reglerne om vildledning, anprisning m.v. er en bøde på kr. Formelle regler - Manglende autorisation mv. Kategorien omfatter bl.a. produktion, opbevaring m.v. af fødevarer uden forudgående autorisation, manglende indhentelse af fornyet autorisation ved ændringer i produktion, vareudvalg, indretning eller bygningsmæssige forhold, samt udøvelse af andre aktiviteter end dem, virksomheden er autoriseret til. Udgangspunktet ved manglende autorisation m.v. er en bøde på kr. i detailleddet og kr. i engrosleddet. - Manglende registrering m.v. Kategorien omfatter bl.a. manglende registrering og udøvelse af andre aktiviteter end dem, som er omfattet af registreringen. Udgangspunktet ved manglende registrering m.v. er en bøde på kr. - Manglende efterkommelse af vilkår, påbud, forbud m.v. Kategorien omfatter bl.a. overtrædelse af vilkår stillet i virksomhedens autorisation og manglende overholdelse af udstedte påbud og forbud. Den manglende efterkommelse af vilkår, påbud og forbud kan også medføre forbud mod fortsat drift eller virksomheden kan fratages autorisationen eller registreringen. Udgangspunktet ved manglende efterkommelse af vilkår, påbud og forbud m.v. er en bøde på kr. - Manglende godkendelse af desinfektionsmidler m.v. Der findes i fødevarelovgivningen forskellige bestemmelser om godkendelse af desinfektionsmidler m.v., som anvendes i fødevarevirksomheder m.v. Udgangspunktet ved manglende godkendelse af desinfektionsmidler m.v. er en bøde på kr.

9 I sådanne sager skal man være specielt opmærksom på, om der tillige er tale om sundhedsskadelige fødevarer i så fald skal den vejledende bødestørrelse for sundhedsskadelige fødevarer anvendes. - Manglende indberetninger, udlevering af oplysninger m.v. Der findes i fødevarelovgivningen en række bestemmelser, som pålægger virksomheder m.v. pligt til at foretage indberetninger, give informationer, udlevere oplysninger, føre registre m.v. Udgangspunktet ved manglende indberetninger, udlevering af oplysninger m.v. er en bøde på kr. - Manglende ophængning af kontrolrapport Kategorien omfatter manglende og forkert ophængning af kontrolrapport i detailvirksomheder. Udgangspunktet ved manglende og forkert ophængning af kontrolrapporten er en bøde på kr. - Manglende samarbejde med tilsynsmyndighederne m.v. Kategorien omfatter manglende samarbejde f.eks. i form af manglende udlevering af oplysninger af relevans for gennemførelsen af kontrollen, manglende bistand ved kontrollen, prøveudtagningen, kopiering m.v. og fysisk hindring af den tilsynsførendes adgang til at føre kontrol. Udgangspunktet ved manglende samarbejde med kontrolmyndighederne er en bøde på kr. Nogle af overtrædelserne i denne kategori kan også være omfattet af andre bødekategorier, f.eks. manglende indberetninger, udlevering af oplysninger m.v. I så fald skal bødestørrelsen for den mere specifikke bødekategori anvendes. - Manglende anmeldelse af ejerskifte m.v. Udgangspunktet ved manglende anmeldelse af ejerskifte er en bøde på kr. Overtrædelse af regler på særlige områder - Overtrædelse af reglerne om kosttilskud, slankeprodukter, særlig ernæring, børnemad, levnedsmidler til særlige medicinske formål, berigelse m.v. Der findes spredt i fødevarelovgivningen regler om særlige typer af fødevarer eller fødevarer bestemt til særlige befolkningsgrupper. Det drejer sig f.eks. om kosttilskud, slankekostprodukter, fødevarer bestemt til særlig ernæring, børnemad, modermælkserstatninger, levnedsmidler til særlige medicinske formål, transfedtsyrer i olier og fedtstoffer, jod i husholdningssalt og tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer. Der stilles bl.a. krav til fødevarernes sammensætning, mærkning og markedsføring. Udgangspunktet ved overtrædelse af reglerne om kosttilskud m.v. er en bøde på kr.

10 - Overtrædelse af reglerne om tilsætningsstoffer, aromastoffer m.v. Der findes en række regler om anvendelsen af tilsætningsstoffer og aromastoffer m.v. i fødevarer, herunder hvilke der må anvendes, deres sammensætning, vilkår for anvendelsen, til hvilke formål de må anvendes m.v. Udgangspunktet ved overtrædelse af reglerne om tilsætningsstoffer og aromastoffer er en bøde på kr. I sådanne sager skal man være specielt opmærksom på, om der tillige er tale om sundhedsskadelige fødevarer i så fald skal den vejledende bødestørrelse for sundhedsskadelige fødevarer anvendes. - Overtrædelse af reglerne om Novel Food Der findes i fødevarelovgivningen en række bestemmelser, hvis formål er at sikre, at der sker godkendelse af Novel Food produkter inden sådanne produkter markedsføres. Udgangspunktet ved overtrædelse af reglerne om Novel Food er en bøde på kr. - Ulovlig bestråling m.v. Der er fastsat bestemmelser med henblik på bl.a. regulering af bestråling af fødevarer, som det ikke er tilladt at bestråle, overskridelse af maksimal dosis for fødevarer, som det er tilladt at bestråle, anvendelse af ikke-egnede materialer til emballering af fødevarer, som skal bestråles, behandling af fødevare med ioniserende bestråling på bestrålingsanlæg, som ikke er autoriseret m.v. Udgangspunktet ved overtrædelse af reglerne om bestråling er en bøde på kr.

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger NOTAT 20.07.2007 Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger fødevarer Baggrund Fødevarevirksomheders ansvar for at overholde fødevarelovgivningen er bestemt

Læs mere

1 Område Hvad skal kontrolleres vedr. hygiejne Registrerede virksomheder... 2

1 Område Hvad skal kontrolleres vedr. hygiejne Registrerede virksomheder... 2 Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-28-33-00024 7. juli 2014 Notat om kontrol med boder m.v. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Område... 2 2 Hvad skal kontrolleres vedr. hygiejne... 2 2.1 Registrerede virksomheder... 2

Læs mere

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrollen Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrolområdet Lovgivning (ændringer) Nuværende krav Eksempler på hvad ændringerne betyder i praksis

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for familie- og forbrugeranliggender (Lars Barfoed)

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for familie- og forbrugeranliggender (Lars Barfoed) Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 541 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for familie- og forbrugeranliggender (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed. - kom godt i gang! For detailvirksomheder

Ny fødevarevirksomhed. - kom godt i gang! For detailvirksomheder Ny fødevarevirksomhed - kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed Når Fødevarestyrelsen kommer på besøg i din restaurant, supermarked, kiosk eller lignende, kontrollerer

Læs mere

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen)

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) KAPITEL VIII Personlig hygiejne 1. Alle, der arbejder på steder, hvor der håndteres

Læs mere

National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation:

National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation: BILAG Bilag 1 Oversigt over regler på hygiejneområdet National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation: www.retsinfo.dk EU-lovgivning i form af

Læs mere

Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker?

Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker? Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker? Program Lovgivning Myndigheder - overordnet. Forskellige former for salg. Registrering.

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater I medfør af 50, 56 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, 1 a i lov om frø, kartofler

Læs mere

Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice

Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice DK international Food A/S Niels Bohrsvej 45 8660 Skanderborg 23.09.2005 J.nr.: 2005-20-272-01525 / TEG Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice Afgørelse Fødevarestyrelsen ændrer herved

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse UDKAST Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Registrering af insektopdræt og fremstilling af insektprodukter

Registrering af insektopdræt og fremstilling af insektprodukter Registrering af insektopdræt og fremstilling af insektprodukter Dansk Insektnetværk 13. december 2017 Carl-Aage Morgen Foder- og Fødevaresikkerhed Foder- og fødevarevirksomheders ansvar (primærproducenter

Læs mere

BILAG 1. OVERSIGT OVER REGLER PÅ AUTORISATIONSOMRÅDET

BILAG 1. OVERSIGT OVER REGLER PÅ AUTORISATIONSOMRÅDET BILAG 1. OVERSIGT OVER REGLER PÅ AUTORISATIONSOMRÅDET National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation: www.retsinfo.dk EU-lovgivning i form af

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse 26. april 2017 Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

16. april 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 201x om fødevarer og zoonoser. Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde

16. april 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 201x om fødevarer og zoonoser. Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 16. april 2014 EM 2014/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 201x om fødevarer og zoonoser Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Loven omfatter: 1) Fødevaresikkerhed og fødevarernes sammensætning.

Læs mere

Om fødevarer ved midlertidlige og lejlighedsvise arrangementer

Om fødevarer ved midlertidlige og lejlighedsvise arrangementer Publikationsliste Forside. Komplet printvenlig version Om fødevarer ved midlertidige og lejlighedsvise arrangementer Denne folder handler om tilberedning og salg af mad i forbindelse med midlertidige og

Læs mere

Egenkontrolprogram for mælkekøkkenet i Mor / barn center

Egenkontrolprogram for mælkekøkkenet i Mor / barn center Egenkontrolprogram for mælkekøkkenet i Mor / barn center Sydvestjysk Sygehus INFEKTIONSHYGIEJNISK ENHED Indholdsfortegnelse Egenkontrol... 3 Ansvarsplacering... 3 Eksternt tilsyn... 3 Fødevarestyrelsens

Læs mere

Fødevarestyrelsen. HKScan Denmark A/S. 0side 1 af 5. Elmegårdsvej 4 9460 Brovst 25177509 763

Fødevarestyrelsen. HKScan Denmark A/S. 0side 1 af 5. Elmegårdsvej 4 9460 Brovst 25177509 763 763 0side af 5 Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Animalske biprodukter: procedure og dokumentation. Kontrolleret virksomhedens procedure for affald/biprodukter. Virksomheden har kun kat. 3 affald idet

Læs mere

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Mette Christiansen Fødevarekontrollens Rejsehold, Kosttilskudsgruppen Fødevarestyrelsen Titel 1 Disposition Om Kosttilskudsgruppen Markedet Reglerne

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Eva Høy Engelund, ph. d. (food science) Miljø og Toksikologi, DHI ehe@dhigroup.com 4516 9096 18. Marts 2015, Odense Indhold Hvor findes reglerne,

Læs mere

Fødevarekontrol. Hvad tjekkes

Fødevarekontrol. Hvad tjekkes Fødevarekontrol Virksomhederne har ansvar for maden. *Fødevareregionerne har ansvar for at kontrollere, at virksomhederne lever op til ansvaret. Landet er inddelt i to fødevareregioner. Fødevareregionen

Læs mere

Kolonne 1: B for bekendtgørelse, L for lov, F for forordning og reglens nummer (4 cifre). 2: Dato for ikrafttrædelse (år, mdr., dato).

Kolonne 1: B for bekendtgørelse, L for lov, F for forordning og reglens nummer (4 cifre). 2: Dato for ikrafttrædelse (år, mdr., dato). Senest opdateret: 18. maj 2011 Side 1 af 8 Bilag 3 Fødevareregler fordelt efter lovgivningsområde Nedenstående oversigter viser først fødevarereglerne fordelt på lovgivningsområder til kontrolrapporten,

Læs mere

Hygiejnelovgivningen for fødevarer

Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle, (herefter: Muslinger m.m.) Thyra Bjergskov og Salima Benali Fødevarestyrelsen 28. august 2006

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder- og Fødevaresikkerhed J.nr. 2012-20-2301-00909 Den 8. juni 2012 FVM 039 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til: Kommissionens

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om fødevarer m.m.

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om fødevarer m.m. Anordning nr. 523 af 8. juni 2004 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om fødevarer m.m. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 82 i lov nr. 471 af

Læs mere

UDKAST Vejledning om tilbagetrækning og tilbagekaldelse af fødevarer, foder og fødevarekontaktmaterialer (Tilbagetrækningsvejledningen)

UDKAST Vejledning om tilbagetrækning og tilbagekaldelse af fødevarer, foder og fødevarekontaktmaterialer (Tilbagetrækningsvejledningen) UDKAST Vejledning om tilbagetrækning og tilbagekaldelse af fødevarer, foder og fødevarekontaktmaterialer (Tilbagetrækningsvejledningen) 1. marts 2016 J.nr. 2015-28-33-00077 Side 1 af 57 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Slutrapport for kampagnen

Slutrapport for kampagnen J. nr.: 2015-24-60-00140 30-08-2016 Slutrapport for kampagnen Import og samhandel af ikke-animalske fødevarer 2016 INDLEDNING En stor andel af de ikke-animalske (vegetabilske) fødevarer, som findes på

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden Indholdsfortegnelse Gældende program - del 1 1. Egenkontrol for rejekoger 2. Egenkontrol for frysefartøjer Vejledende program - del 2 1. Egenkontrol

Læs mere

Om salg af fødevarer på markeder, dyrskuer, sportsstævner med mere

Om salg af fødevarer på markeder, dyrskuer, sportsstævner med mere Fødevarestyrelsen - Om salg af fødevarer på markeder, dyrskuer, sportsstævner med m... Side 1 af 11 Om salg af fødevarer på markeder, dyrskuer, sportsstævner med mere publikationsliste forside forside

Læs mere

12. august 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

12. august 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 12. august 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 201x om fødevarer Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven omfatter: 1) Fødevaresikkerhed. 2) Fødevarernes sammensætning. 3) Markedsføring

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

Dokumentationskrav som ikke er en del af et egenkontrolprogram

Dokumentationskrav som ikke er en del af et egenkontrolprogram Fødevarestyrelsen 5. februar 2010 J. nr. 2010-20-2301-00369 Dokumentationskrav som ikke er en del af et egenkontrolprogram På listen st de krav om skriftlig dokumentation i fødevarelovgivningen, som ligger

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 1)

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 1) Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 1) I medfør af 28-30, 31, stk. 1, 34, stk. 2, 35, 36, stk. 2, 37, stk. 3, 48-49, 59 a - 59 b og 60, stk. 3, i lov om fødevarer,

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

Sikre fisk - om fødevarehygiejne og egenkontrol

Sikre fisk - om fødevarehygiejne og egenkontrol Kapitel 4 side 37 Sikre fisk - om fødevarehygiejne og egenkontrol Fødevaresikkerhed handler om, at maden ikke må være sundhedsskadelig eller sygdomsfremkaldende. Fisk og skaldyr bør ligesom andre fødevarer

Læs mere

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier J.nr. 14-3410-000002 Instruksen træder i kraft marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Retsinformation. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører. LOV Nr.

Retsinformation. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører. LOV Nr. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) LOV Nr. 310 af 06/06/1973 Lovgivning som forskriften vedrører BEK Nr. 482 af 06/06/1997 Senere ændringer til forskriften Oversigt Kapitel

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.:

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: ANSØGNING OM AUTORISATION SOM ØKOLOGISK FODERSTOFVIRKSOMHED Til virksomheder, der vil producere, behandle, opbevare, importere, sælge og/eller eksportere foderstoffer med henvisning til den økologiske

Læs mere

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL 1 Dette eksempel kan bruges i forbindelse med indførsel af egenkontrol i mindre fødevarevirksomheder med begrænset behandling af fødevarer. Eksemplet er vejledende og skal tilrettes

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Tulip Food Company. 0side 1 af 5. Østerbro Aalborg

Fødevarestyrelsen. Tulip Food Company. 0side 1 af 5. Østerbro Aalborg 884 0side af 5 Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Animalske biprodukter: Kontrolmetode: Egne observationer og gennemgang af procedure og dokumentation. Kontrolleret procedure 06.08-0 for bortskaffelse/opbevaring

Læs mere

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL 1 Dette eksempel kan bruges i forbindelse med indførsel af egenkontrol i mindre fødevarevirksomheder. Virksomheder, hvis aktiviteter er dækket af eksemplet, kan bruge dette som

Læs mere

LOVGIVNINGS-NYT 21. årgang nr september 2014

LOVGIVNINGS-NYT 21. årgang nr september 2014 21. årgang nr. 5 30. september 2014 Holdbarhedsangivelse bedst før... Fødevarestyrelsen har tilkendegivet, at det er tilladt at anvende udtrykket bedst før... i stedet for den hidtidige betegnelse mindst

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 1007 af 19/09/2014 Gældende (Autorisationsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-09-2014 Fødevareministeriet Lovgivning forskriften vedrører LBK nr 467 af 15/05/2014 Ændrer i/ophæver BEK nr

Læs mere

Branchekode for konditorer, bagere og chokolademagere

Branchekode for konditorer, bagere og chokolademagere Risikoanalyse, side 1 af 6 Område / Proces Risici Styring / Indkøb af varer Alle varer skal komme fra autoriserede eller registrerede virksomheder. Det kontrolleres, at leverandører er registreret eller

Læs mere

FAKTA 5:1. Sikre fødevarer fra jord til bord. Sikre fødevarer fra jord til bord. Mad, hygiejne og mikroorganismer 2

FAKTA 5:1. Sikre fødevarer fra jord til bord. Sikre fødevarer fra jord til bord. Mad, hygiejne og mikroorganismer 2 FAKTA 5:1 Sikre fødevarer fra jord til bord Der er mange involveret i en fødevares vej fra jord til bord. F.eks. starter fremstillingen af en ost hos landmanden, der malker sine køer. Mælken køres til

Læs mere

Fastsættelse af frekvens for audit for den enkelte engrosvirksomhed med behandling

Fastsættelse af frekvens for audit for den enkelte engrosvirksomhed med behandling Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 255 Offentligt 1 Fastsættelse af frekvens for audit for den enkelte engros med behandling 2007 Bilag 2 1. Indledning Regionerne skal foretage

Læs mere

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Høring vedrørende dansk foderstoflovgivning, som ændres som følge af de nye forordninger hhv. om krav til foderstofhygiejne

Læs mere

Hvilke krav er der til vandkvalitet i fødevarelovgivningen? Helle Buchardt Boyd, Seniortoksikolog, cand.brom.

Hvilke krav er der til vandkvalitet i fødevarelovgivningen? Helle Buchardt Boyd, Seniortoksikolog, cand.brom. Hvilke krav er der til vandkvalitet i fødevarelovgivningen? Helle Buchardt Boyd, Seniortoksikolog, cand.brom. hbb@dhigroup.com 4516 9097 Juni 2014 Indhold Hvad siger hygiejneforordningen om kravene til

Læs mere

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen)

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) Uddrag af lovstof EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) Kapitel II Artikel 5 Egenkontrol Risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter

Læs mere

Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA

Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR ERNÆRING 03.05.2010 J.nr.: 2010-20-2301-00416/ANFL Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD)

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) I medfør af 4, stk. 1, 5, 9, 29-30, 33, 34, 35, 37, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 47, 53,

Læs mere

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie...

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie... Side 1 af 12 Version: 15. januar 2014 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 2 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede Skriv hvad du laver her:

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Cater Food A/S Mors Vestmorsvej 56-60 7900 Nykøbing M 11794548 2117. side 1 af 5

Fødevarestyrelsen. Cater Food A/S Mors Vestmorsvej 56-60 7900 Nykøbing M 11794548 2117. side 1 af 5 0 X 794548 27 side af 5 Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Personlig hygiejne og helbred samt husorden: procedure og dokumentation. Kontrolleret husorden i opskæringslokale, opbevaring af redskaber i pauser.

Læs mere

Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU. Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen

Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU. Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen Henvendelser til Fødevarestyrelsen om insekter Opdræt/primærproduktion

Læs mere

FORBEREDENDE KURSUS TIL NÆRINGSPRØVEN MODUL FØDEVARELOV- GIVNING

FORBEREDENDE KURSUS TIL NÆRINGSPRØVEN MODUL FØDEVARELOV- GIVNING Udarbejdet af KMD for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Dokumenttype Undervisningsmateriale til kursister Dato Opdateret maj 2013 FORBEREDENDE KURSUS TIL NÆRINGSPRØVEN MODUL FØDEVARELOV- GIVNING 1 FORBEREDENDE

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01530/Dep. sagsnr. 18351 5. december 2012 FVM 104 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Anvendelse og beskrivelse af certifikaterne

Anvendelse og beskrivelse af certifikaterne Team eksport Center for Dyresundhed, Dyrevelfærd og omsætning J.nr.: 2011-20-2310-00947/jok 23.03.2011 Deres ref. nr.: Anvendelse og beskrivelse af certifikaterne Eksportcertifikaterne HC01 Certifikat

Læs mere

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Fødevarestyrelsen INTERNATIONAL HANDEL 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Høring over bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter

Læs mere

Mærkning af kød. 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575

Mærkning af kød. 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575 NOTAT 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575 Mærkning af kød Dette notat omhandler kun kød, dvs. fersk kød, hakket kød, tilberedt kød og kødprodukter. Når der enkelte steder i notatet anvendes udtrykket

Læs mere

RAPPORT OM KONTROLKAMPAGNE MOD VILDLEDENDE MARKEDSFØRING 2008

RAPPORT OM KONTROLKAMPAGNE MOD VILDLEDENDE MARKEDSFØRING 2008 RAPPORT OM KONTROLKAMPAGNE MOD VILDLEDENDE MARKEDSFØRING 2008 December 2008 Kontor for fødevarekvalitet, teknologi og markedsføring (6.kontor) Kontor for ernæring (7. kontor) Resumé Fødevarestyrelsen gennemførte

Læs mere

Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Fødevarestyrelsen

Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Fødevarestyrelsen Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Fødevarestyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Fødevarekontaktmaterialer (FKM) regler og grænseflade til byggevarer. Jan Petersen Fødevarestyrelsen

Fødevarekontaktmaterialer (FKM) regler og grænseflade til byggevarer. Jan Petersen Fødevarestyrelsen Fødevarekontaktmaterialer (FKM) regler og grænseflade til byggevarer Jan Petersen Fødevarestyrelsen VA-godkendelsesordningen Ophører pr. 1. april 2013 Og hvad så? 2 nye sæt regler: FKM og Byggevarer Regler

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 1)

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 1) BEK nr 1356 af 27/11/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 201528-31-00171 Senere ændringer

Læs mere

Anmeldelse af jordflytning

Anmeldelse af jordflytning Ringkøbing-Skjern Kommune Land, og Kultur Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Udfyldes af kommunen Dato Sagsidentifikation - KLE 09.08.15P19 5 708410 032288 Anmeldelse af jordflytning Løbenummer Løbenummer

Læs mere

Inden for mejeriindustrien beskæftiges ufaglærte og faglærte. Der benyttes i mindre udstrækning afløsere.

Inden for mejeriindustrien beskæftiges ufaglærte og faglærte. Der benyttes i mindre udstrækning afløsere. Bilag 1 Hygiejneuddannelse. Afløsere. Inden for mejeriindustrien beskæftiges ufaglærte og faglærte. Der benyttes i mindre udstrækning afløsere. En afløser i produktionen er typisk studerende. Træder til

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul Fødevarelovgivning Tekst til kursister Opdateret juli 2009 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indhold Indhold... 2 Forord... 4 Hvorfor

Læs mere

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr BEK nr 1426 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i )

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i ) Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i 2006 1) I medfør af 1, stk. 3, nr. 11, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2000, som ændret ved lov nr. 376 af 28. maj 2003

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1073 af 13/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Føedvarestyrelsen, j.nr.2017-29-31-00344 Senere ændringer

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

Indledning Målet med denne aktivitet er at: Afdække løsningsrummet for risikobaseret rengøring i kødindustrien

Indledning Målet med denne aktivitet er at: Afdække løsningsrummet for risikobaseret rengøring i kødindustrien Rapport 31.12.2014 2003024 RENPÅNY Version1 AGLK/JUSS Kunder og myndigheders forventninger til risikobaseret rengøring (Milepæl 1, deliverable 1.1) Anette Granly Koch Baggrund Indledning Målet med denne

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 1) I medfør af 28-30, 31, stk. 1, 34, stk. 2, 35, 36, stk. 2, 37, stk. 3, 48-49, 59 a - 59 b og 60, stk. 3, i lov om fødevarer,

Læs mere

Om skadedyr i fødevarevirksomheder

Om skadedyr i fødevarevirksomheder Om skadedyr i fødevarevirksomheder Skadedyrssikring Fødevarevirksomheder skal forhindre skadedyr i at komme ind i virksomheden. Skadedyr kan nedbryde eller forringe fødevarer, de kan sprede smitte og udløse

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om fremstilling af fiskemel, fiskeolie, tørfisk og ferske fiskeprodukter, som ikke er bestemt til konsum

Bekendtgørelse for Grønland om fremstilling af fiskemel, fiskeolie, tørfisk og ferske fiskeprodukter, som ikke er bestemt til konsum Bekendtgørelse nr. 1346 af 5. december 2007 Bekendtgørelse for Grønland om fremstilling af fiskemel, fiskeolie, tørfisk og ferske fiskeprodukter, som ikke er bestemt til konsum I medfør af 27, 28, 29,

Læs mere

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m.

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m. HÅNDTERING AF VILDT VILDTDEPOT Alle jagtvæsner, skovdistrikter eller jagtkonsortier skal være autoriseret som et vildtdepot, for at kunne sælge eller overdrage vildt til en vildtbehandlingsvirksomhed.

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 314/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1063/2012 af 13. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Kød af får og opdrættede rensdyr

Kød af får og opdrættede rensdyr Bilag 6 Kød af får og opdrættede rensdyr Kapitel I: Transport af levende dyr til slagteriet Fødevarevirksomheden, der transporterer levende dyr til slagteriet, skal sikre, at følgende krav er opfyldt:

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 I bekendtgørelse nr. 1423 af den 16. december 2009 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1)

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1) Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1) I medfør af 37 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 55 af 11. januar 2017, og 1, stk.

Læs mere

Om keramik, glas og lignende til fødevarer

Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas, porcelæn og fajance beregnet til fødevarekontakt og om de regler, der skal overholdes ved fremstilling eller salg af fx fade, skåle, kander,

Læs mere

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie...

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie... Side 1 af 9 Version: 15. januar 2014 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede Skriv hvad du laver her:

Læs mere

Bilag 1.b Kvægbedrift og drøvtyggere, fokusliste foder- og hygiejnekontrol

Bilag 1.b Kvægbedrift og drøvtyggere, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Bilag 1.b Kvægbedrift og drøvtyggere, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Eksempler på fokusområder på en kvægbedrift eller bedrifter med andre drøvtyggere. Vær opmærksom på, at planteproduktion ofte

Læs mere

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning ANSØGNING OM AUTORISATION TIL PRODUKTION, BEHANDLING, OPBEVARING, IMPORT, SALG OG EKSPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER, TIL BRUG FOR DEN ØKOLOGISKE JORDBRUGSPRODUKTION Aut.nr.: Sagsnr.: I skal udfylde alle

Læs mere

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >> Når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik?

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul Fødevarelovgivning Tekst til kursister Sidst opdateret den 11. september 2007 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indhold Indhold... 2

Læs mere

Bilag 1.a Svinebedrift, fokusliste foder- og hygiejnekontrol

Bilag 1.a Svinebedrift, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Bilag 1.a Svinebedrift, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Eksempler på fokusområder på en svinebedrift. Vær opmærksom på, at planteproduktion ofte også er en del af et svinebrug, brug derfor også fokusliste

Læs mere

Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen

Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen Fuldmægtig Per Rathmann Hansen Mejeriingeniør Kontoret for kontrolstyring 2. Kontor Ny kontrolstrategi

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) BEK nr 47 af 12/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 1 I bekendtgørelse nr. 1356 af 27. november 2015 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 UDKAST Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 I medfør af 45, 56 b, 58, 59 a, stk. 1 og 2 og 59 b, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 11. januar 2016, fastsættes

Læs mere