Kvalitetsstandard for sygeplejen i Lejre Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for sygeplejen i Lejre Kommune"

Transkript

1

2 Kvalitetsstandard for sygeplejen i Lejre Kommune Formålet kvalitetsstandarderne er: At udføre, lede, formidle og udvikle sygeplejen i Lejre Kommune. At sikre ensartet tildeling af sygepleje og omsorg indenfor grænser uanset, hvor man bor. Beskrive de politisk besluttede ydelser. At give borgerne et kendskab til tilbud i forhold til sygepleje. At sikre overensstemmelse mellem de politiske mål og sygeplejehandlingerne. Medvirke til at sikre dokumentation, kvalitet og udvikling indenfor sygeplejen. Et arbejdsredskab, som kan sikre at sygeplejen i Lejre Kommune har et fælles fundament. Kvalitetsstandarderne skal som redskab revideres løbende i forhold til de ændringer, der sker i sygeplejen. Generelle informationer Hvad er ydelsens lovgrundlag? Hvilke behov dækker Bytteydelser Valgmulighed Hvem kan modtage Kompetencekrav Særlige forhold der skal tages hensyn til? Hvor kan ydelsen leveres? Lov nr. 546 af 24/06/2005 kapitel 38 om hjemmesygepleje Bekendtgørelsel nr.1602 af 21. december 2007 om hjemmesygepleje Vejledning nr. 102 af 11/12/2006 vejledning om hjemmesygepleje Lov nr. 858 af 8708/2006 om retssikkerhed og administration på det sociale område. Arbejdsmiljøloven. Vederlagsfri hjemmesygepleje / udførelse af lægelige ordinationer. Hvis borgeren ikke ønsker sygeplejeydelsen, kan ydelsen ikke byttes. Der er ikke indført mulighed for valg af privat leverandør Alle borgere fast eller midlertidigt ophold i kommunen. Sygeplejerske eller social og sundhedsassistent. Arbejdspladsvurdering henblik på hensigtsmæssigt arbejdsmiljø. At sygeplejen udføres etisk korrekt og værdighed. I borgerens eget hjem. Midlertidigt ophold på Ældrecentrene og Grønnehave. I sygeplejeklinik.

3 Lejre Kommune leverer sygepleje ydelser efter følgende værdier: At borgeren mødes respekt At sygeplejeydelser planlægges i dialog borgeren At borgeren i videst muligt omfang inddrages i opgaveløsningen tor at bevare/ udvikle borgerens færdigheder. At sygeplejeydelserne udføres så borgeren bevarer ansvar og selvbestemmelse for eget liv og så borgeren oplever det ligeværdigt. Sygeplejeydelser leveres i forhold til kontaktpersonsordning. Eget hjem som arbejdsplads Ved første besøg i hjemmet vil blive lavet en gennemgang af hjemmet henblik på at kunne yde den fornødne hjælp sikkerhedsmæssigt forsvarligt. det kan være nød vendigt at flytte møbler, installere hjælpemidler og lignende. Der vil blive udleveret en folder ser omhandler de forskellige områder såsom: Pladsforhold Adgangsforhold Belysning Husdyr Rygning. Vurdering af behov Sygepleje ydelser kan visiteres af hjemmesygeplejersken efter henvisning fra læge eller sygehus. Sygeplejeydelser kan visiteres af hjemmesygeplejerske efter intern henvendelse. Opfølgning af visitationen foretages af hjemmesygeplejersken Levering af sygeplejeydelser Sygeplejeydelser kan leveres i eget hjem eller på sygeplejeklinik.

4 Krav til arbejdere der levere sygeplejeydelser Medarbejdere der udfører sygeplejeydelser skal fremvise dokumentation for gennemgået uddannelse / autorisation som sygeplejerske eller som social og sundhedsassistent. Sygeplejersken kan under eget ansvar uddelegere opgaver til andre faggrupper der har modtaget den relevante oplæring i opgaven. Medarbejderne skal opfylde generelle krav til etik, hvad angår optræden og påklædning. Medarbejderen skal kunne gøre sig forståelig på dansk ( både i skrift og tale ) eller udføre opgaverne sammen en kollega som kan det. Frit valg kræver privat straffeattest på samtlige arbejdere og ledere. Frit Valg forventer at sygeplejerskerne engagere sig og deltager i kompetenceudviklings forløb. Ved visitation af komplekse sygeplejeopgaver vil der blive udarbejdet en helhedsbeskrivelse. I forbindelse levering af sygeplejeydelser skal der i relevant omfang dokumenteres via elektronisk journal i henhold til lov nr. 537 af 17. juni Tavshedspligt Alle arbejdere bliver ved ansættelsen gjort bekendt tavshedspligten og underskriver en tavshedserklæring.

5 Leverancesikkerhed Sygeplejeydelserne skal leveres i overensstemmelse lægelig ordination. Hjælpen skal kunne iværksættes akut. Hjemmesygeplejen vil kontakte borgeren indenfor 3 hverdage ved ikke akutte opgaver for nærmere aftale. Hjemmesygeplejen er forpligtiget til at kontakte borgeren hvis den aftale hjælp bliver ændret eller flyttet. Klagemulighed Borgere der modtager ydelser efter sundhedsloven kan klage til patientklagenævnet: Klagen skal være indsendt inden 2 år efter det tidspunkt, hvor du første gang fik mistanke om, eller burde have fået mistanke om, at du kunne have modtaget en forkert behandling. Dog senest 5 år efter den dag, hvor klageforholdet har fundet sted. I sjældne tilfælde kan Patientklagenævnet se bort fra den 2 årige forældelsesfrist, hvis ganske særlige grunde taler for det.

6 Sygeplejestandard nr.1 Sår -og hudpleje At borgeren for viden om, motiveres og virker til fremme af sårheling og forebyggelse af nye sår. At såret heler op, og hvor det ikke er muligt, sikres en optimal sårbehandling så borgeren oplever trivsel, velvære og værdighed. Sikre at lægeordineret sårbehandling udføres. Sikre at der er kontinuitet i sår og hudbehandling. indgår i Sikre at sår - og hudbehandling udføres sygeplejefagligt korrekt, udgangspunkt i den nyeste dokumenterede viden på området. Sår / hudbehandling til borgere, der er henvist til hjemmesygeplejen. Sår / hudbehandling foregår i samarbejde borgeren, evt. pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere. Herunder oplæring og undervisning. Kvalitetssikring og dokumentation ved anvendelse af sårbehandling og scoreskema. Vejledning og information om forebyggelse og sundhedsfremmende levevis, kost, motion, rygning mm.. Smertevurdering i samarbejde mellem borger og sygeplejerske og relevante samarbejdspartere. Forebyggelse af smittespredning (vejledning fra dansk standard, håndhygiejne / handsker). 3. Hvilke akviteter 4. Ydelsens omfang? Udføre forbindingsskift efter gældende hygiejniske forskrifter. Levering af kompressionsbind / komprilanforbinding. Hudbehandlingsprodukter. Udlevering af særlige / specielle sårprodukter udenfor egen indkøbsstandard Der udføres sår / hudbehandling fortrinsvis i dagvagt. Sår /hudbehandling efter lægeordination eller sygeplejefaglig vurdering. Ydelsen kan leveres i eget hjem eller i sygeplejeklinik. 6. Hvordan kan der følges op på kvalitetsmålene? Sårbehandling aflyses ikke. At borgeren oplever at få kvalificeret sår / hudbehandling forebyggelse og sundhedsfremme i fokus. At der efter henvendelse om sårpleje tages kontakt til borgeren iværksættelse af behandling - inden 24 timer. Stikprøver via borgerjournaler. Opgørelse over afsluttede sårbehandlinger. Opgørelse over behandlingsvarighed.

7 Sygeplejestandard nr.2 Medicinadministration ydelsen? 2. Hvilke akti viteter indgår i 3. Hvilke 4. Ydelsens omfang? 6. Hvordan kan der følges op på kvalitetsmålene? At forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygepleje og behandling, rehabili tering og palliation til borgere der har behov for det. Sikre at borgeren får den rigtige icin på det rigtige tidspunkt. Afdække mulighed for selvadministration. Sikre korrekt icinering hos borgere visiteret til icin administration. Medicindosering i doseringstæsker (hos borgere der ikke kan visiteres til dosisdispensering). Medicindosering til borgere der kun delvist kan overgå til dosisdispensering. Efterdosering i forbindelse akut opstået sygdom. Midlertidig icindosering hos borgere der får dosispakket icin, hvor icinændring ikke kan vente til næste icinlevering. Påsætning og skift af smerteplaster. Subcutan injektion. Intramuskulær injektion. Medicinering via CVK adgang. Pædagogisk støtte og vejledning i forbindelse dispensering af icin. Bestille icin. Medicingivning af alle former for icin. Vejledning, observation og evaluering i forbindelse icinens virkning / bivirkning. Dokumentation. Ajourføre icinskema. Kontakt til samarbejdspartnere læge, speciallæge, sygehus og ambulatorier. Pædagogisk støtte og vejledning i forbindelse oplæring af borger til at dosere icin selv. Dosering af ikke godkendt læge ordineret icin. Afhentning af icin på apotek. IV-icinering via perifer adgang (venflon). Akut icinadministration hos borgere der er henvist af læge eller vagtsygeplejerske. Medicindosering i doseringstæsker ydes som udgangspunkt hver 14. dag på hverdage i dagvagten efter individuel vurdering. Efterdosering kan foretages dag, aften og weekend. IV icin kan kun gives via CVK (central venekateter) eller lign. Registrering af aflysninger og evt. klagesager. Registrering af fejl og utilsigtede hændelser.

8 Sygeplejestandard nr.3 Forebyggelse og sundhedsfremme At sikre den sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende, behandlende og lindrende pleje til borgere ringe egenomsorgsevne. At forhindre forværring af sygdom, samt forebygge kroniske tilstande hos borgere behov for kompleks, elementær og grundlæggende sygepleje. At borgeren / patienten og evt. pårørende opnår større handlekompetence i forhold til egen sundhed og sygdom, ud fra rådgivning og undervisning. At borgeren / patienten sikres bedst mulig livskvalitet på trods af evt. handicap ved at fokusere på den sunde del og ressourcerne. Observation, refleksion, planlægning og iværksættelse af handlinger samt evaluering. Undervisning / vejledning borger / pårørende og social og sundhedspersonale i relation til borgerens konkrete situation. Inddrage relevante samarbejdspartnere internt og eksternt. Dokumentere relevante oplysninger / data. 3. Hvilke Pædagogisk indsats. Borgere høj grad af egenomsorgsevne kan ikke henvises. Ledsagelse til læge, speciallæge, sygehus eller ambulatorier. Afhentning af icin på apotek. Hjælpen visiteres efter en individuel vurdering af borgeren. Hjælpen kan udføres alle hverdage efter planlægning og disponering af ledelse og arbejdere. I enhver plejesituation tænkes sundhedsfremme og forebyggelse 6. Hvordan kan der følges op på kvalitetsmålene? At borgeren oplever en faglig kvalificeret og professionel planlægning og udførelse af sygepleje. Færre indlæggelser. Tilfredshedsundersøgelser. Positive tilkendegivelser fra borgerne. Opgørelse over antal indlæggelser.

9 Sygeplejestandard nr.4 Terminal pleje (pleje af uhelbredeligt syge og døende) At der ydes faglig kompetent sygepleje til den terminale borger. At hjælpe borgeren og pårørende til at opnå bedst mulig livskvalitet den sidste tid. At borger og pårørende oplever tryghed i plejeforløbet. Observationer samt vejledende og koordinerende funktioner omkring borger og pårørende i forbindelse plejen. Dette omfatter Personlig pleje i særligt komplekse forløb Vejledning og hjælp i forbindelse ernæring og væske Mundpleje Observation og pleje i forbindelse kroppens udskillelser Forebyggelse af tryksår Palliativ (lindrende) behandling i samråd sygehus, palliativ enhed og egen læge Administration af icin i forskellige dispenseringsformer Behandling af sår Vejlede i ansøgning om terminalerklæring, sygeplejeartikler, plejeorlov og lignende Koordinering og samarbejde relevante samarbejdspartnere såvel eksternt som internt Istandgøre efter dødsfald Støtte og vejlede pårørende under forløbet Individuel aftale pårørende om kontakt efter dødsfald. Hvilke Sygeplejersken påtager sig ikke kontinuerlig overvågning i forbindelse eks. i.v.væsker. Fast vagt. Ydelsen kan tilbydes hele døgnet. At der ydes palliativ og terminal pleje til borgere og pårørende. At borger og pårørende oplever tryghed ved den ydede sygepleje. At give borgeren mulighed for en værdig død i eget hjem. 6. Hvordan følges der op på kvalitetsmålene?

10 Sygeplejestandard nr.5 Undersøgelse og behandling 3 Hvilke 6. Hvordan følges der op på kvalitetsmåle ne? At borgeren oplever kontinuitet og sammenhæng i forhold til undersøgelser og behandling. At borgeren inddrages og der får forståelse for betydningen af undersøgelse og behandling. At forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser. At sikre, at lægeordineret behandling udføres. Rådgivning, undervisning og støtte til borgere og pårørende i forbindelse lægeordinerede undersøgelse og behandling. Koordinering, udførelse og ledelse af undersøgelse - sygepleje- og behandlingsforløb samt dokumentation i forbindelse dette.. Evaluering af undersøgelse og behandling. Måling af blodsukker Måling af blodtryk, temperatur og puls Undersøgelse af urin (stix) Prøvetagning: Urin, afføring Prøvetagning: Expectorat, podning Kompressionsforbinding. Støttestrømper Sårbehandling ( se standard 1 ) Medicinadministration ( se standard 2 ) Ernæring og væske, herunder væske i sonde og sondeernæring Anlægge duodenalsonde Øjendrypning. ( icin adm. se standard 2 ) Skift af PEG-sonde Øredrypning Pleje af øjenprotese Anlæggelse af kateter a demeure ( se standard 9 ) Skift af kateter a demeure og topkateter ( se standard 9 ) Intermirende katarisation ( se standard 9 ) Skylning af kateter m. saltvand eller urotainer mild/stærk ( se stand. 9 ) Pasning og skiftning af topkateter ( se standard 9 ) Stomipleje Pleje af CVK / PAC, subcutan kanyle og pumper Pasning af dræn Pasning af sonde Slimløsende behandling, PEEP, C-PAP Iltterapi Pleje og af tracheostomi Sugning af sekret fra øvrige luftveje - kun i de tilfælde hvor borgeren selv har sug fra hospitalet og personalet bliver instrueret heri Posedialyse Fjerne suturer og agraffer Væskebehandling og ernæringsvæsker via CVK eller PAC. Sygeplejersken påtager sig ikke ansvaret for kontinuerlig overvågning i forbindelse intravenøsevæsker. Sygeplejersken henter ikke icin. Sygeplejersken transportere ikke prøver til undersøgelse hos egen læge, hospital m.fl.. Ydelsen kan ske i eget hjem eller efter aftale sygeplejersken på et af ældrecentre eller på sygeplejeklinik. Ydelserne udføres fortrinsvis dag og aften. Ydelserne udføres efter visitation af sygeplejersken eller efter ordination fra læge. At tilbyde borgere kvalificeret sygepleje i forbindelse undersøgelser og behandling. At borgeren kontaktes indenfor 2 hverdage efter henvisning. Klager registreres og evalueres Registrering af utilsigtede hændelser Stikprøvekontrol og dokumentation i borgerjournaler.

11 Sygeplejestandard nr.6 Akut sygepleje At yde sygepleje ved akut opstået sygdom hos borgere, der er visiteret til hjemmeplejeordningen. Akut sygepleje iværksættes via: Nødkald til borgere Ved opkald til hjemmeplejen Lægehenvisning Sygehus Andre samarbejdspartnere Følgende kan indgå i akut sygepleje: Fysisk og psykisk pleje og omsorg Undersøgelse og behandling Praktisk bistand i særlige tilfælde Praktiske / administrative foranstaltninger i forbindelse aflastningstilbud. 3 Hvilke 6. Hvordan føl ges der op på kvalitetsmåle ne? Praktiske / administrative foranstaltninger i forbindelse akut indlæggelse / udskrivelse. Medicin administration. Besøg, der erstatter lægebesøg. Tilsyn til borgere, der kræver intensiv observation. Der kan ydes akut sygepleje hele døgnet til alle borgere fast eller midlertidig ophold i kommunen, der er visiteret til hjemmeplejeordningen, samt efter læge henvisning. At der er et beredskab der kan levere akutte sygeplejeydelser. Akutte sygeplejeydelser registreres og evalueres.

12 Sygeplejestandard nr.7 Kompleks sygepleje til fysisk og psykisk syge At sikre at fysisk og psykiske syge borgere får størst mulig sundhed og livskvalitet. Sikre udarbejdelse af mål for plejen i samarbejde borgeren. Sikre at der ydes målrettet kompleks sygepleje og omsorg for de fysisk og psykiske borgere, hvis situation er præget af: Vekselvirkning mellem stabil og ustabil tilstand Flere sundhedsproblemer, som påvirker hinanden Sikre forebyggende og sundhedsfremmende sygepleje Sikre tværfaglige behandlingsforløb At borgere og pårørende får viden om og forståelse for kronisk sygdom. Observation af sygdomsforløb, udførelse og / eller oplæring samt vejledning af borgere og pårørende i specielle og tekniske sygeplejeopgaver. Forebyggelse af komplikationer, - der kan opstå i forbindelse sygepleje - og behandlingsforløbet. Pædagogiske opgaver, - der har til hensigt at give borgeren øget handlekompetence i forhold til egen sundhed og sygdom. Psykisk pleje og omsorg i tæt samarbejde distrikts - og socialpsykiatrien. Samarbejde - og støtte til pårørende. Koordinerer den tværfaglige indsats. Støtte til henvendelse til det offentlige netværk fx præst m.m.. 3 Hvilke 6. Hvordan følges der op på kvalitetsmåle ne? Ydes efter aftale sygeplejerske og kan ved behov tilbydes dag og aften. Som udgangspunkt leveres ydelserne i dagvagt som planlagte besøg. At borgeren og pårørende tilbydes en kvalificeret sygepleje og vejledning efter borgerens individuelle behov. Stikprøve kontrol af borgerjournaler.

13 Sygeplejestandard nr.8 Kompleks sygepleje i forbindelse hospitalsophold Forebygge udvikling af sygdom og sikre hurtig rehabilitering Sikre at der ydes sygepleje før og efter hospitalsophold. I samarbejde borger og pårørende sikre kontinuitet i sygeplejen mellem hospital og hjemmeplejen. Skabe tryghed og kvalitet for borgeren før og efter hospitalsophold. Før indlæggelse forebygge udvikling af sygdom i samarbejde social- og sundhedsfagligt personale. Efter hospitalsophold sikre sundhedsfremme, rehabilitering og sygdomsforebyggelse i samarbejde social - og sundhedsfagligt personale. Støtte og vejledning i forhold til forestående hospitalsophold. Kontakt til samarbejde pårørende efter aftale borgeren. Sørge for at borgeren får relevante personlige ejendele på hospitalet. Videregive resume af borgerens aktuelle situation samt icinliste til hospitalet. Ajourføre interne plejepapirer / dokumentere oplysninger i CSC omsorg. Deltage i udskrivningskonferencer for udskrivelse af borgere behov for kompleks sygepleje. Efter hospitals ophold Støtte og vejledning i forhold til planlægning og iværksættelse af opgaver. Etablere samarbejde borger, pårørende og tværfaglige samarbejds-partnere. Ajourføre interne plejepapirer / dokumentere i CSC omsorg. Koordinere informationer ved udskrivelsen. Følge op på behandlingsplaner og ordinationer fra sygehus og opnå kontinuitet i pleje og behandling. 3 Hvilke 6. Hvordan følges der op på kvalitetsmåle ne? Opgaver som ikke er lægeligt ordineret eller sygeplejefagligt visiteret. Ledsagelse til læge, speciallæge, sygehus eller ambulatorium. Afhentning af icin på apotek Ydelsen kan gives dag, aften og nat efter individuel vurdering. At borgeren oplever kontinuitet og sammenhæng mellem hjemmeplejen og sygehuset. At borgeren modtager den relevante pleje og behandling før og efter hospitalsophold. Registrering, analyse og evaluering af indlæggelses og udskrivningsforløb. Hjemmesygeplejersken vurderer løbende om ydelsen er relevant, - og om ydelsen skal justeres eller suppleres andre ydelser.

14 Sygeplejestandard nr. 9 Inkontinens At sikre borgere inkontinens og blæretømningsproblemer en tilstrækkelig og individuel udredning samt den rette hjælp. At informere borgere om undersøgelses / behandlingsmuligheder. At vejlede i træning og behandling af urininkontinens og andre former for inkontinens. At finde de bedst egnede hjælpemidler til at afhjælpe gener ved inkontinens. Identificering og udredning af inkontinensform Undersøge urin for bakterier, blod, nitrit og sukker Instruere borger i at føre et 3 dags væske / vandladningsskema Henvise til nærmere udredning hos egen læge Vejledning i hensigtsmæssig livsførelse og træningstilbud for borgere inkontinens Hjælpe ansøgning og bestilling af hjælpemidler Efter hospitals ophold Afprøvning og opfølgning af hjælpemidler Vejledning omkring icinsk behandling af inkontinens og evt. bivirkninger ved icinen Hjælp til blæretømning ved RIK, evt. oplæring i selvkaterisation Anlægge / skifte kateter på kvinder og mænd Skifte topkateter der er anlagt for minimum 6. mdr. siden Vejlede borgere i hygiejniske forskrifter i forbindelse kateter. 3 Hvilke Anlæggelse / skift af kateter kan udføres hele døgnet. Vejledning og udredning af inkontinensproblemer udføres fortrinsvis i dagvagt på hverdage. At borgeren oplever en faglig og kompetent vejledning, pleje, behandling og opfølgning. At borgeren er bekendt tilbud. At borgeren får de hjælpemidler som bedst muligt afhjælper inkontinensproblemet. 6. Hvordan følges der op på kvalitetsmåle ne? Brugerudsagn. Udsagn fra øvrige social - og sundhedsarbejdere. Kvartalsmøder konsulent fra leverandør af hjælpemidler.

15 Sygeplejestandard nr.10 Borgere en demenslidelse At støtte borgeren en demenssygdom og dennes pårørende i at mestre hverdagen. At tilbud til borgeren diagnosticeret demenssygdom så vidt muligt fungerer på borgeren præmisser bevarelse af den enkeltes identitet og udgangspunkt i den enkeltes ressourcer. Beskrivelse af: Livshistorie Udredningsforløb Borgerens ressourcer og behandlingsplan Motivere til demensudredning, hvor egen læge er nøglepersonen. Medvirke til at skabe trygge, overskuelige og genkendelige rammer for den enkelte borger demens. Medvirke til at skabe gode oplevelser / stjernestunder udgangspunkt i det enkelte menneske. Medvirke til at der udarbejdes individuelle og målrettede handleplaner. Tværfaglig samarbejde, rådgivning / vejledning. Skabe netværk gennem støttegrupper og pårørendegrupper. Vejlede / rådgive og være behjælpelig omkring værgemål og magtanvendelse 3 Hvilke 6. Hvordan følges der op på kvalitetsmåle ne? Ydelserne leveres af demenskoordinatorer efter visitation fra demenskoordinator. Aftalt besøg hos den demente borger kan som udgangspunkt ikke aflyses. At borgeren og de pårørende får den nødvendige støtte. Indsatsen for den enkelte borger revurderes efter behov senest efter 3 måneder. Demenskoordinator og de 3 centerdemenskoordinatorer mødes hvert halve år og følger op på hvorvidt der arbejdes efter standarden

16 Sygeplejestandard for Sygeplejeklinik Større indflydelse til borgerne på hvornår de kan få hjælp og der større uafhængighed. Borgeren kan træne og modtage sygepleje samme sted. Nedsætte transporttiden for sygeplejerskerne Bedre arbejdsstillinger og belysning. Bedre mulighed for at overholde hygiejniske standarder Besparelse i sygeplejeartikler Visiterede sygeplejeydelser efter henvendelse fra praktiserende læge sygehus eller efter en konkret vurdering. Det er sygeplejersken der vurderer om indsatsen skal ydes i sygeplejeklinikken eller i borgerens hjem. I princippet kan alle indsatser leveres i sygeplejeklinikken, når nedenstående kriterier er opfyldt: Borgeren skal være tildelt hjemmeplejeindsatser Borgerens fysiske og psykosociale tilstand skal muliggøre modtagelse af indsatsen på sygeplejeklinik Borgeren skal være i stand til at møde op i klinikken selv eller ved hjælp af ægtefælle eller pårørende Ved indsatser der involverer icin, skal borgeren være i stand til at bringe behandlende icin Ved indsatser der involverer sårbehandling skal borgeren være i stand til at bringe relevant materiale Der laves en samlet vurdering af indsatser målrettet den enkelte borger, således at der ikke indenfor samme dag også skal leveres sygeplejeindsat ser i borgerens hjem. Borgeren må ikke være bærer af smitsomme sygdomme. 3 Hvilke Akutte ydelser. Ydelser udført på sygeplejeklinik kan aftales på hverdage kl Krav til bruger Lejre kommune yder ikke transportgodtgørelse til sygeplejeklinikken. Hjemmesygepleje leveret i sygeplejeklinikken er gratis. Dog er der egenbetaling på visse sygeplejeartikler i forbindelse indsatserne, bl.a. doseringsæsker. Dette er gældende ligeledes for sygeplejeindsatser i eget hjem.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hvad er hjemmesygepleje: Hjemmesygepleje er for eksempel Råd og vejledning til håndtering af nye livssituationer i forbindelse med sygdom Undersøgelse og behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje 138 i Sundhedsloven. Ydelser inden for hjemmesygepleje: Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012 Du kan blive visiteret til hjemmesygepleje, hvis du i forbindelse med akut eller kronisk sygdom har brug for sygepleje, omsorg, undersøgelse eller behandling. Hjemmesygeplejersken

Læs mere

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Den kommunale sygepleje Kvalitetsstandard 2017 Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard 3 Kvalitetsstandard for kommunale sygepleje 4 Om den kommunale sygepleje

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 2 2.0 Formålet med sygeplejen... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 2 2.0 Formålet med sygeplejen... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter... 2

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER

KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold INDLEDNING... 3 FORMÅLET MED KVALITETSSTANDARDERNE...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER 2013/2014

KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER 2013/2014 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER 2013/2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Kvalitetsstandarderne er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune

Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune 1 Indholdsfortegnelse Udvikle/ fastholde... 3 Hverdagens aktiviteter... 3 Sociale sammenhænge og kontakt til personer i netværket.... 6 Personlige

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2010-2011 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje

Læs mere

MØDEARK. Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog for sygeplejeydelser i Hjemmesygeplejen 2010-2011

MØDEARK. Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog for sygeplejeydelser i Hjemmesygeplejen 2010-2011 HVIDOVRE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Britta Westh/khl/unn Dato: 19-04-2010 Brevnr.; Sagsid: J.nr.: Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget MØDEARK Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog for sygeplejeydelser

Læs mere

Ansvars- og kompetenceområde. for. sygeplejersken

Ansvars- og kompetenceområde. for. sygeplejersken Ansvars- og kompetenceområde for sygeplejersken Ældreområdet Guldborgsund Kommune Sygeplejerskens arbejdsområde/ kompetence i Ældreområdet, i Guldborgsund Kommune. Formålet med den kommunale hjemmesygepleje,

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016 Hvad er målet? Hvad er hjemmesygepleje? Målet er, at fremme sundhed, forebygge sygdom, og bidrage til at du får en sammenhængende pleje, og det bedst mulige sygdomsforløb.

Læs mere

Medicingivning / Medicinadministration

Medicingivning / Medicinadministration Medicingivning / Medicinadministration Ydelsestype Medicingivning / Medicinadministration (6) Ydelsens ydelsen ydelsen er ifølge Vejledning om hjemmesygepleje: At forebygge sygdom, fremme sundhed, yde

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune. Formålet med sygeplejefaglig

Læs mere

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje 2015 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune Formålet med den sygeplejefaglige

Læs mere

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå Kvalitetsstandard Sygepleje Skanderborg Kommune Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - sygepleje... 4 2 Forord Denne kvalitetsstandard skal give borgerne

Læs mere

Undersøgelser og behandling

Undersøgelser og behandling Ydelsestype (4) Ydelsens ydelsen ydelsen er ifølge Vejledning til hjemmesygepleje: At forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygepleje og behandling, rehabilitering og palliation til patienter, der har

Læs mere

Indsatskatalog, sygepleje

Indsatskatalog, sygepleje Akutindsats n er: Borgere, der i forvejen er tilknyttet en kommunal indsats, som får en uventet ændring i almentilstanden. Borgere, der får en uventet ændring i almentilstanden, der efter at være tilset

Læs mere

Kvalitetsstandard for Odder Kommune

Kvalitetsstandard for Odder Kommune Kvalitetsstandard for Odder Kommune Medicingivning / medicinadministration i hjemmesygeplejen 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter

Læs mere

Indsatskatalog, sygepleje

Indsatskatalog, sygepleje Akutindsats n er: Borgere, der i forvejen er tilknyttet en kommunal indsats, som får en uventet ændring i almentilstanden. Borgere, der får en uventet ændring i almentilstanden, der efter at være tilset

Læs mere

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune 1 20-01-2014 Indhold Hvad er hjemmesygepleje?... 3 Hvad er formålet?... 3 Servicemål for Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune?... 3 Hvordan henvises borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for sygepleje

Kvalitetsstandard for sygepleje SYGEPLEJE 2014 Kvalitetsstandard for sygepleje Hvad er ydelsens grundlag Visitationskriterier Sundhedsloven 138. Bevilling af hjemmesygeplejerske i henhold til: Lovgrundlagsanvisningerne Jammerbugt Kommunes

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter... 2 3.3 Levering af indsatsen...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjemmesygepleje

Kvalitetsstandard for Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard for Hjemmesygepleje 2007 Hvad er hjemmesygepleje? Funktionsområde. Hjemmesygeplejens funktionsområde er at fremme sundhed, forebygge sygdom, behandle, lindre og rehabilitere. Formålet.

Læs mere

Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet

Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet 1. Indsatsens lovgrundlag 2. Formål med sygdomsspecifik rehabilitering Sundhedsloven 119 patientrettet forebyggelse At borgeren oplever rehabiliteringen

Læs mere

Oversigt over kommunale akut- og subakutte tilbud (notat af 19. juni 2013)

Oversigt over kommunale akut- og subakutte tilbud (notat af 19. juni 2013) Oversigt over kommunale akut- og subakutte tilbud (notat af 19. juni 2013) Notatet giver et overblik over kommunale akutte- og subakutte tilbud, der skal styrke sygeplejen, rehabiliteringen og forebygge

Læs mere

aktiviteter og tilsyn/omsorg

aktiviteter og tilsyn/omsorg Understregningerne betyder, at der er lavet ændringer i kvalitetsstandarden i forbindelse med beslutningen om at indføre klippekortsordning selvbestemmelse i hverdagens aktiviteter. Side 1 af 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofil for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofilen er skrevet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne hverdagsfortællinger,

Læs mere

SYGEPLEJE. KVALITETSSTANDARD og Ydelseskatalog NORDDJURS KOMMUNE

SYGEPLEJE. KVALITETSSTANDARD og Ydelseskatalog NORDDJURS KOMMUNE SYGEPLEJE KVALITETSSTANDARD og Ydelseskatalog NORDDJURS KOMMUNE September 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlag... 4 3. Formål med sygepleje... 4 4. Visitationskriterier... 5 5.

Læs mere

Center for Borgerservice Den Fælles Visitation 2012.

Center for Borgerservice Den Fælles Visitation 2012. Kvalitetsstandard for Sygepleje Center for Borgerservice Den Fælles Visitation 2012. Indholdsfortegnelse Indledning til kvalitetsstandarder for hjemmesygepleje... 3 Sygepleje... 6 Sonde og parenteral ernæring...

Læs mere

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Formål med afdelingsprofilen side 1 2. Organisering af hjemmesygeplejen side 1-2 a. Organisation b. Lovgrundlag c. Vejledning om hjemmesygepleje 3. Værdigrundlag side 2-3 4. Hjemmesygeplejens

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Sårbehandling KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

Sårbehandling KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Sårbehandling KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Sårbehandling Kvalitetsstandarden sårbehandling giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om behandling af sår. Hjælpen til sårbehandling

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Primærsygepleje - Ældreområdet Senest godkendt i SÆH-udvalget 5. maj 2015. Hvad er indsatsens lovgrundlag?

KVALITETSSTANDARD. Primærsygepleje - Ældreområdet Senest godkendt i SÆH-udvalget 5. maj 2015. Hvad er indsatsens lovgrundlag? KVALITETSSTANDARD 2016 Primærsygepleje - Ældreområdet Senest godkendt i SÆH-udvalget 5. maj 2015 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Sundhedsloven 138, 139. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier

Læs mere

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskens unikke funktion er at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil Sygeplejeprofilen er udarbejdet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne oplevelser og hverdagsfortællinger, den gældende lovgivning omkring hjemmesygeplejen,

Læs mere

SYGEPLEJE KVALITETSSTANDARDER NORDDJURS KOMMUNE

SYGEPLEJE KVALITETSSTANDARDER NORDDJURS KOMMUNE SYGEPLEJE KVALITETSSTANDARDER NORDDJURS KOMMUNE 1. oktober 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...4 2. Lovgrundlag...4 3. Formål med sygepleje...4 4. Visitationskriterier...5

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Kvalitetsstandard. Uddelegerede sygeplejerskeydelser. 04 den 29. juni 07

Kvalitetsstandard. Uddelegerede sygeplejerskeydelser. 04 den 29. juni 07 Kvalitetsstandard Uddelegerede sygeplejerskeydelser 04 den 29. juni 07 1 Indledning. Som et led i harmoniseringen har bestillerenheden fremsendt forslag til harmonisering for området Uddelegerede sygeplejerskeydelser.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for Akutteam, Høje-Taastrup Kommune.

Funktionsbeskrivelse for Akutteam, Høje-Taastrup Kommune. Funktionsbeskrivelse for Akutteam, Høje-Taastrup Kommune. 1. Formål 1. Formål med akutteamet 2. Målgruppe 3. Definition på akut og subakut indsats 4. Visitation/henvisning til akutteamet 5. Organisering

Læs mere

Kvalitetsstandard Morsø Afklaringscenter Morsø Kommune

Kvalitetsstandard Morsø Afklaringscenter Morsø Kommune S o c i a l o g S u n d h e d. Kvalitetsstandard Morsø Afklaringscenter Morsø Kommune Midlertidige døgnpladser December 2013 Indholdsfortegnelse Morsø Afklaringscenter i Morsø Kommune. 2 Et midlertidigt

Læs mere

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav 1 / 5 Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav Personlig pleje :, psykisk pleje og omsorg, ernæring Formål/ mål med ydelsen Personlig pleje Give til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke

Læs mere

1. Generelle krav til leverandøren

1. Generelle krav til leverandøren 1. Generelle krav til leverandøren Leverandøren forventes at kunne levere ydelser til hele kommunen. Leverandøren skal være kendt med gældende lovgivning på området. Leverandøren skal være bekendt med

Læs mere

Indsatskatalog - sygeplejen

Indsatskatalog - sygeplejen Indsatskatalog - sygeplejen (1) Indsatser m.h.p. at udvikle Sygepleje opgaver Fremme sundhed og forebygge sygdom 1.1.3 Rådgive/vejlede personer i borgerens netværk, så de kan handle i relation til borgeren

Læs mere

SYGEPLEJE KVALITETSSTANDARDER NORDDJURS KOMMUNE

SYGEPLEJE KVALITETSSTANDARDER NORDDJURS KOMMUNE SYGEPLEJE KVALITETSSTANDARDER NORDDJURS KOMMUNE 04 den 4. juni 2009 1 ydelser Områdeledergruppen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til en fælles kvalitetsstandard på sygeplejeydelser

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser. Formål, opgaver og personalekompetencer.

Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser. Formål, opgaver og personalekompetencer. Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser Formål, opgaver og personalekompetencer. Der er tale om 4 akutpladser i tilknytning til de 16 midlertidige pladser, der er beliggende på områdecentret Kristianslyst.

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88 Ældreområdet Kvalitetsstandard Visitation i henhold til Lov om social service 88 01/September 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. 3 2. Forudsætning for at kunne modtage hjælp... 3 3. Visitation..5

Læs mere

Opgavebeskrivelse for samarbejdet

Opgavebeskrivelse for samarbejdet Opgavebeskrivelse for samarbejdet - mellem praktiserende læger og akutsygeplejeteam i Holbæk Kommune Indledning Udviklingen af det nære sundhedsvæsen, omlægningen af aktiviteten i sygehusvæsenet med nye

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Kvalitetsstandard for den kommunale sygepleje

Kvalitetsstandard for den kommunale sygepleje Den kommunale sygepleje Assens Kommune Kvalitetsstandard for den kommunale sygepleje 1. Indledning Dette er Assens Kommunes beskrivelse af kvalitetsstandarden for de visiterede indsatser indenfor den kommunale

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Kompetencekort Studerende

Kompetencekort Studerende Kompetencekort Studerende Modul 6 Et lærings- og evalueringsredskab i Klinikken Uge 1 Uge samtaler Forventningssamtale Planlagt dato Udført/ aflyst Dato for afleverede refleksioner Uge 2 Intro til refleksion

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

FSIII Fælleskommunalt indsatskatalog (Sundhedslov) version 1.0 Februar 2016

FSIII Fælleskommunalt indsatskatalog (Sundhedslov) version 1.0 Februar 2016 FSIII Fælleskommunalt indsatskatalog (Sundhedslov) version 1.0 Februar 2016 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 0-ydelser... 6 Sygeplejefaglig udredning... 6 Koordinering... 6 Opfølgning... 6 Generel

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Ydelseskatalog for sygepleje - sygeplejersker

Ydelseskatalog for sygepleje - sygeplejersker Ydelseskatalog for sygepleje - sygeplejersker Indledning og formål Ydelseskatalog er et arbejdsredskab for visitatorer i Jammerbugt Kommune. Kataloget synliggør det gældende serviceniveau. Det vil sige,

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig i tæt plejemiljø kan bevilges

Læs mere

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent.

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. Odder Kommune Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. For social- og sundhedsassistenter ansat ved Odder Kommunes Ældreservice I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang.

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg

Psykisk pleje og omsorg Ydelsestype (2) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten (Serviceloven

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning fra sygehus, herunder koordinering af udskrivningstidspunkt

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Kvalitetsstandard Rehabiliteringscentret Lillevang Furesø Kommune

Kvalitetsstandard Rehabiliteringscentret Lillevang Furesø Kommune Kvalitetsstandard Rehabiliteringscentret Lillevang Furesø Kommune 1 Indhold Hvad er formålet med rehabiliteringscentret?... 3 Fire forskellige rehabiliteringsforløb... 3 Hvordan henvises borgere?... 4

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 1 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Forudsætning

Læs mere

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter Ansvars og kompetenceområde for social- og sundhedsassistenter Ældreområdet Guldborgsund Kommune Januar 2013 1 Faglig kompetenceprofil: Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedsassistenter arbejder

Læs mere

Sygeplejeprofil i Skive Kommune

Sygeplejeprofil i Skive Kommune Sygeplejeprofil i Skive Kommune Indledning. Kommunerne kommer i fremtiden til at spille en større rolle i sundhedsvæsenet. De eksisterende kommunale sundhedstilbud bliver sammen med helt nye en del af

Læs mere

Indholdsfortegnelse side

Indholdsfortegnelse side Ydelseskatalog Personlig og praktisk hjælp for borgere i eget hjem 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse side Forord... 3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøring... 4-5 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp

Læs mere

Styrk den sundhedsfaglige indsats i plejeboligerne

Styrk den sundhedsfaglige indsats i plejeboligerne Styrk den sundhedsfaglige indsats i plejeboligerne Styrk den sundhedsfaglige indsats i plejeboligerne Dansk Sygeplejeråd Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd 2 forord

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af kommunens lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

Døgnrehabilitering efter sundheds- og servicelov

Døgnrehabilitering efter sundheds- og servicelov efter sundheds- og servicelov Ydelsestype efter sundheds- og servicelov Ydelsens lovgrundlag Serviceloven: Serviceloven 83 (personlig og praktisk hjælp) Serviceloven 86 (genoptræning og vedligeholdende

Læs mere

Tilberedning og anretning af mad

Tilberedning og anretning af mad Tilberedning og anretning af mad efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold 2016 1 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder midlertidigt ophold til borgere med særlige behov. Kvalitetsstandarden

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2013 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere