FLERE ØSTEUROPÆISKE ARBEJDSTAGERE ER EN GOD NYHED FOR DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLERE ØSTEUROPÆISKE ARBEJDSTAGERE ER EN GOD NYHED FOR DANMARK"

Transkript

1 NOTAT FLERE ØSTEUROPÆISKE ARBEJDSTAGERE ER EN GOD NYHED FOR DANMARK Kontakt: Senioranalytiker, ph.d., Maja Kluger Rasmussen RESUME Nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at antallet af arbejdere fra Østeuropa med lønindkomst i Danmark steg med 10 pct. til godt fra 2013 til Antallet af fuldtidsbeskæftigede fra Østeuropa med lønindkomst i Danmark steg i samme periode med 13 pct. til knap Det er en god nyhed. Vandrende arbejdstagere er nemlig en økonomisk gevinst for det danske samfund. Alligevel har arbejdskraftens frie bevægelighed i EU været genstand fra hård kritik i mange af EU s medlemslande. I debatten glemmer vi ofte, at arbejdskraftens frie bevægelighed er en fundamental rettighed i EU. Det er også en økonomisk ressource, der spiller en vigtig rolle i forhold til at skabe vækst og beskæftigelse i EU. I dette notat ser Tænketanken EUROPA nærmere på, hvilke muligheder og udfordringer den vandrende arbejds- kraft rejser for EU s og medlemslandenes økonomier. Notatet, der gennemgår en række internationale analyser og rapporter, viser, at vandrende arbejdstagere, trods en række udfordringer som f.eks. social dumping, bidrager positivt til økonomien, og i Danmark er de en nettogevinst for samfundet. De bidrager positivt til de offentlige kasser, løser flaskehalsproblemer og har en højere beskæftigelsesfrekvens end danskerne. Derudover er den typiske vandrende arbejdstager fra Østeuropa yngre end befolkningen i værtslandet. De udgør derfor et kærkomment demografisk løft for værtslandet, hvis de bliver. Tænketanken EUROPA 2015 thinkeuropa.dk

2 HOVEDKONKLUSIONER: Østeuropæisk arbejdskraft er et scoop for modtagerlandenes statskasser. De bidrager netto de offentlige finanser, og er dermed en større over- skudsforretning end værtslandets borgere, hvis man ser det over et sam- let livsforløb. Udvidelserne i 2004 og 2007 og den økonomiske krise i 2008 har ført til øget arbejdsmigration fra henholdsvis øst- til- vest og syd- til- nord. Dog be- nytter blot 3,3 pct. af EU's borgere sig af retten til at arbejde i et andet EU- land. Den vandrende arbejdstager fra de nye medlemslande i Østeuropa er typisk yngre og ofte bedre uddannet end værtslandets borgere. Vandrende arbejdstagere fra øst har en høj beskæftigelsesfrekvens. Trods relativt højt uddannelsesniveau bliver de primært rekrutteret til at udføre arbejde, der kræver få formelle kompetencer. Der ligger derfor et potenti- ale i at udnytte deres ressourcer bedre. Der er ikke entydige konklusioner i retning af, at østeuropæisk arbejds- kraft har resulteret i et nedadgående lønpres. Set i lyset af den danske de- bat om at øge arbejdsudbuddet for at modstå fremtidens udfordringer, er det ikke nødvendigvis godt. 2

3 Arbejdskraftens frie bevægelighed er et grundlæggende princip i EU. Omkring 8,1 millioner af EU s borgere bor i et andet EU- land end deres eget. Det svarer til ca. 3,3 pct. af EU s arbejdsstyrke. Dertil kommer ca. 1,1 millioner EU- borgere, der arbejder i et andet medlemsland, end de bor i (pendlere), og ca. 1,2 millioner udsendte arbejdere, der arbejder midlertidigt i et andet EU- land. 1 To forhold har haft særlig betydning for arbejdskraftens mobilitet i EU inden for de sidste ti år. For det første EU s udvidelser mod Central- og Østeuropa i 2004 og 2007 og for det andet den økonomiske krises udbrud i Udvidelserne har siden 2004 ført til en øget stigning i arbejdsmobiliteten fra de nye til de gamle medlemslande (fra øst til vest). I 2004 arbejdede 1,7 millioner østeuropæere i de gamle EU- medlemslande (medlemmer før 2004). I 2014 var antallet steget til 5,6 millioner. Samtidig har den økonomiske krise øget udstrømningen af arbejdskraft fra Sydeuropa til stærkere økonomier i Nordeuropa. Figur 1 viser, at mobiliteten fra Grækenland, Italien, Portugal og Spanien (Sydeuropa) til andre EU- lande er steget mellem 2011 og Figur 1. Arbejdsmobiliteten varierer i Europa Økonomisk aktive EU-borgere, der har boet mindre end to år i et andet EU-land, tusind personer Sydeuropa Andre EU-15 Polen Rumænien Balitske lande Andre EU-15 Kilde: Eurostat. Note: Sydeuropa refererer til Grækenland, Italien, Portugal og Spanien, Andre EU-15 refererer til Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Holland, Irland, Luxembourg, Storbritannien, Sverige, Tyskland og Østrig og Andre EU-13 til nyere medlemslande optaget efter Destinationen for den vandrende arbejdskraft har ændret sig. Flere rejser til Belgien, Tyskland samt de nordiske lande og færre til Spanien og Irland. 1 Europa-Kommissionen, pressemeddelelse, Labour Mobility in the EU: challenges and perspectives, for a genuine European labour market, forelæsning ved European University Institute, 24. juni

4 Tyskland og Storbritannien er top- destinationerne for den vandrende arbejds- kraft. En af grundene til, at Storbritannien har oplevet en større stigning af EU- migranter end de andre medlemslande, er, at de sammen med Irland og Sverige var de eneste lande, der åbnede deres arbejdsmarkeder fra dag ét uden overgangsordninger for nye medlemslande efter udvidelserne. Dertil kommer sproglige fordele ved at bosætte sig i Storbritannien eller Tyskland. Andelen af EU- migranter til Storbritannien har dog været stabil over tid med ca. 30 pct. af det samlede antal EU- migranter, mens Tysklands andel er steget fra 13 pct. til 25 pct. mellem 2008 og Den økonomiske situation i de enkelte EU- medlemslande har mærkbart påvirket migrationsmønstrene. Det er ikke et tilfælde, at Tyskland er blevet topdestinati- on for den vandrende arbejdskraft. Tysklands lave arbejdsløshedsrate (4,8 pct. i december 2014) og stigende beskæftigelsesrate, har gjort Tyskland mere attraktiv for jobsøgende end GIIPS- landene (Grækenland, Italien, Irland, Portugal og Spanien). Da arbejdsløsheden steg i Irland og Spanien, vendte flere arbejdsmigranter tilbage til deres hjemland. 3 I Spanien faldt andelen af EU- arbejdsmigranter fra 20 pct. til 6 pct. og Irland fra 9 pct. til 3 pct. mellem 2008 og Spanien oplevede i samme periode et migrationsunderskud, da emigrationen fra Spanien var højere end immigrationen til Spanien. Beregninger viser, at Spaniens arbejdsløshedsrate i 2013 ville have været 34,4 pct. i stedet for 26,1 pct., hvis der ikke havde været nogen ændringer i migrationen. 5 Ændringen i arbejdsmobilite- ten har dog langt fra været tilstrækkelig til at kompensere for de store forskelle i arbejdsløsheden på tværs af EU s medlemslande. Østeuropæere på det danske arbejdsmarked I Danmark er det samlede antal arbejdsmigranter fra de nye medlemslande steget stødt siden Østeuropæere er i dag en fast bestanddel af det danske arbejdsmarked. Tilgangen af arbejdskraft fra de nye østeuropæiske EU- medlemslande til Danmark kan opdeles i tre perioder: 2 Europa-Kommissionen, EU Employment and Social Situation. Quarterly Review, juni Eurofound, Labour mobility within the EU: the impact of return migration, august Europa-Kommissionen, EU Employment and Social Situation. Quarterly Review, juni Deutche Bank Research, The dynamics of migration in the euro area, 14. juli

5 : Her sker den mest markante tilgang af arbejdskraft fra de nye medlemslande pga. den økonomiske højkonjunktur og den tilsvarende la- ve ledighed i Danmark : I årene sker et fald i tilgangen af østeuropæisk arbejdskraft pga. den økonomiske krise. En stor andel af østeuropæere er ansat i kon- junkturfølsomme brancher som hotel og restauration samt bygge og an- læg. Dertil kommer, at de ofte er ansat i midlertidige og usikre stillinger og frem: Her viser sig igen en stigning i øst- og centraleuropæisk arbejdskraft i Danmark, formentlig pga. de forbedrede konjunkturer. 7 Figur 2 viser, at sammensætningen af arbejdsmigranterne fra de nye medlems- lande har ændret sig over tid. I 2008 udgjorde polakkerne og litauerne størstede- len af arbejdskraften fra de nye medlemslande, mens arbejdstilstrømningen fra Rumænien steg betydeligt efter I dag udgør Polen, Rumænien og Litauen den største gruppe af EU- arbejdskraften i Danmark. Figur 2. Polakker udgør den største andel af EU-arbejdskraften i Danmark Antal fuldtidsansatte østeuropæiske statsborgere med indkomst i Danmark, Polen Rumænien Litauen Bulgarien Letland Ungarn Slovakiet Estland Kilde: Jobindsats.dk. Note: Tjekkiet og Ungarn er udtaget pga. af lave tal. Virksomheders efterspørgsel efter østeuropæisk arbejdskraft har været en afgørende faktor bag arbejdsvandringen fra Østeuropa. En undersøgelse lavet af Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og organisationsstudier (FAOS) i 6 FAOS, Danske virksomheder brug af østeuropæisk arbejdskraft, Andersen, K.S. og Felbo-Kolding, J., Midlertidig øst-migranter udfordrer den danske model, Samfundsøkonomen, nr. 4,

6 perioden 1. marts 2011 til 29. februar 2012 blandt 829 danske virksomheder viser, at virksomheder ofte vælger at hyre østeuropæisk arbejdskraft, når der er mangel på kvalificeret national arbejdskraft. Dermed spiller østeuropæisk arbejdskraft en væsentlig rolle, når det kommer til at løse flaskehalsproblemer. Endvidere anser virksomheder østeuropæisk arbejdskraft for mere fleksibel end dansk arbejdskraft. 8 Set i lyset af den danske debat om genindførelse af boligjob- ordningen og de lysere fremtidsudsigter for dansk økonomi, kan diskussionen om flaskehalse meget vel blive aktuel. Vandrende arbejdstagere bidrager til økonomien I en række EU- lande, herunder Danmark, har der været heftig debat om den vandrende arbejdskraft. Nogle mener, at den østeuropæisk arbejdskraft er en byrde for værtslandenes offentlige kasser, øger konkurrencen om arbejdsplad- serne og lægger tryk på offentlige ydelser og sociale- og almennyttige boliger. Den positive historie er, at den vandrende arbejdskraft er en nettogevinst 9 for værtslandenes økonomi og kan være med til at løse flaskehalsproblemer. For det første er flertallet af de østeuropæiske arbejdere en økonomisk gevinst for værtslandet. Adskillige undersøgelser 10 viser, at velfærdsturisme ikke er et reelt problem, da de fleste EU- borgere, der vælger at bosætte sig i et andet EU- land, gør det for at arbejde. De betaler mere ind til det nationale velfærdssystem, end de får tilbage 11, hvilket gør dem til nettobidragsydere til værtslandets statskasse. 12 Desuden har den vandrende arbejdskraft fra lande optaget i EU efter 2004 en højere beskæftigelsesfrekvens end statsborgere i det land, de flytter til. Ikke- erhvervsaktive EU- borgere, der bor i et andet medlemsland end deres eget, udgør en meget lille andel, ca. 0,7-1 pct., af EU s samlede befolkning FAOS, Danske virksomheder brug af østeuropæisk arbejdskraft, Beregninger fra Dansk Arbejdsgiverforening viser, at der er tale om en nettogevinst på kroner pr. arbejdstager fra Østeuropa (http://www.da.dk/bilag/udenlandsk%20arbejdskraft%20i%20danmark%2c%20august% pdf). 10 Se f.eks.: FAOS, Danske virksomheder brug af østeuropæisk arbejdskraft, 2013; Tænketanken EUROPA, Sociale ydelser og fri bevægelighed fire bud på vejen frem, 2014 (http://thinkeuropa.dk/socialt/sociale-ydelser-og-fri-bevaegelighed-fire-bud-paa-vejen-frem); Dustmann, C. Og Frattini, T., The fiscal effect of immigration to the UK, The Economic Journal, 2014; Europa-Kommissionen, A fact finding analysis on the impact on the Member States' social security systems of the entitlements of non-active intra-eu migrants to special non-contributory cash benefits and healthcare granted on the basis of residence, Dustmann, C. Og Frattini, T., The fiscal effect of immigration to the UK, The Economic Journal, Eurostat, Labour force survey, Europa-Kommissionen, A fact finding analysis on the impact on the Member States' social security systems of the entitlements of non-active intra-eu migrants to special non-contributory cash benefits and healthcare granted on the basis of residence,

7 For det andet er den vandrende arbejdskraft økonomisk afgørende i situationer, hvor der skal udfyldes midlertidige huller i arbejdsstyrken i bestemte sektorer, f.eks. byggebranchen. Særligt landbrugsorganisationer og gartnerier har høstet gevinster ved vandrende arbejdskraft, da det har modvirket flaskehalse. Her tager den vandrende arbejdskraft ikke arbejdspladser fra nationale borgere, men supplerer derimod arbejdsmarkedet i det enkelte land. 14 På den måde hjælper arbejdskraftens frie bevægelighed med at reducere strukturel arbejdsløshed, dvs. den del af arbejdsløsheden, der ikke kan nedbringes ved hjælp af en traditionel forøgelse af efterspørgslen. 15 Den vandrende arbejder fra lande optaget i EU efter 2004 rekrutteres oftest til at udføre arbejde, der kræver få formelle kompetencer, og i et ganske snævert sæt af jobtyper, som typisk har lav status blandt indenlandske arbejdstagere. Det gælder sektorer som byggeri, industriel produktion, landbrug og lavt kvalificeret servicearbejde. 16 Vandrende arbejdstagere er ofte overkvalificerede i forhold til det arbejde, de udfører, og der ligger derfor et potentiale i at udnytte deres ressourcer bedre. For det tredje er den vandrende arbejdskraft fra de nye medlemslande yngre end befolkningen i værtslandet. Det udgør derfor et kærkomment demografisk løft for værtslandet, såfremt de unge arbejdsmigranter vælger at slå sig ned i længere tid. 17 F.eks. var 68 pct. af polakkerne og 83 pct. af rumænerne i Danmark mellem 20 og 49 år i Til sammenligning lå andelen af tyskere og briter i denne aldersgruppe på henholdsvis 47 og 50 pct. 18 EU- borgere, der benytter sig af arbejdskraftens frie bevægelighed, søger oftest først arbejde i et andet EU- land efter endt uddannelse i hjemlandet. 19 Det er en gevinst for modtagerlandet, da der ikke er omkostninger forbundet med uddannelse. Endelig er der ikke entydige konklusioner i retning af, at østeuropæisk arbejds- kraft har resulteret i et nedadgående lønpres for værtslandenes egne borgere. Undersøgelser viser, at øget immigration ikke umiddelbart har nogen effekt på lønniveauet. Det skyldes, at indvandrere og indfødte med den samme uddannel- 14 Deutche Bank Research, The dynamics of migration in the euro area, 14. Juli Barslund, M. og Busse, Matthias, Making the most of EU labour mobility, CEPS, Andersen, K.S. og Felbo-Kolding, J., Midlertidig øst-migranter udfordrer den danske model, Samfundsøkonomen, nr. 4, 2014; Springford, J., Central and East European Migrants are a boon for Britain, Centre for European Reform, Europa-Kommissionen, EU Employment and Social Situation, Quarterly Review, juni Tænketanken EUROPA, Sociale ydelser og fri bevægelighed fire bud på vejen frem, 2014 (http://thinkeuropa.dk/socialt/sociale-ydelser-og-fri-bevaegelighed-fire-bud-paa-vejen-frem). 19 Europa-Kommissionen, pressemeddelelse, Labour mobility in the EU: Challenges and perspectives for a genuine European labour market, forelæsning ved European University Institute, 24. juni

8 ses- og erhvervserfaring ikke er perfekte substitutter. 20 En rapport fra det britiske overhus antyder, at de største vindere ved immigrationen til Storbri- tannien (både fra og uden for EU) er migranterne selv og de virksomheder, der hyrer dem, mens dem, der udfordres, er ansatte i lavbetalte job. Selvom flere undersøgelser finder en negativ korrelation mellem antallet af udenlandske arbejdere i et land og lønnen for ufaglærte, er effekten meget lille. 21 Der er ingen tvivl om, at lønforskelle mellem EU s medlemslande er en væsentlig faktor for arbejdsmobiliteten fra øst til vest. Tal fra Eurostat fra 2013 viser, at arbejdskraftsomkostningerne i industri-, bygge- og servicesektoren i Polen er fem gange lavere end i Danmark, mens den i Rumænien er 8,4 gange lavere. 22 Her skal dog tages højde for forskelle i leveomkostninger landene imellem. En Eurobarometerundersøgelse fra efteråret 2013 viser, at motiverne for at søge arbejde i et andet EU- land varierer markant mellem gamle og nye medlemslande. Borgere fra EU s gamle medlemslande (medlemmer før 2004) vælger i højere grad at flytte ud pga. udsigten til bedre karrieremuligheder og ønsket om at bo eller arbejde i et andet EU- land. Borgere fra Sydeuropa angiver typisk arbejds- løshed i deres hjemland som hovedmotiv for at flytte til et andet EU- land. For borgere fra EU s nye medlemslande er udsigten til en bedre løn afgørende. 80 pct. af de adspurgte fra de nye medlemslande (eksklusiv Malta og Cypern) svarer, at løn er en væsentlig faktor for at flytte, mens kun 42 pct. fra de gamle medlemslande ser løn som et trækplaster. 23 Selvom arbejdstagere fra de nye medlemslande flytter ud pga. udsigterne til en bedre løn, er der ikke klare indikatorer på, at det har resulteret i et nedadgående lønpres i værtslandet. Udfordringer ved den vandrende arbejdskraft Historier om social dumping for østeuropæisk arbejdskraft har fyldt godt i danske og udenlandske medier. Social dumping refererer til det forhold, at udenlandsk arbejdskraft udfører opgaver i værtslandet til en langt lavere løn og under ringere arbejdsforhold end værtslandets borgere. 20 Ottavianno, G.I.P. og Peri, G. (2011) Rethinking the Effect of Immigration on Wages, Journal of the European Economic Association, 10(1): Ruhs, Martin and Calos Vargas-Silva (2014) Briefing. The Labour Market Effect of Immigration, The Migration Observatory at the University of Oxford; Dustmann, C., T.Frattini, and I. P. Preston (2013) The Effect of Immigration along the Distribution of Wages, Review of Economic Studies, 80(1): Eurostat, data tilgængelig her: 23 Special Eurobarometer report 398, oktober

9 Danske undersøgelser viser, at risikoen for social dumping er mindre, hvis østeuropæere arbejder for virksomheder, der er medlem af en arbejdsgiverfor- ening og/eller er overenskomstdækket. Direkte ansættelse i en dansk virksom- hed øger også sandsynligheden for løn- og arbejdsvilkår, der er i overensstem- melse med gældende danske overenskomster. 24 Den mest udsatte gruppe er udstationeret arbejdskraft 25, da værtslandets virksomheder ikke har pligt til at underlægge denne gruppe de samme løn- og arbejdsvilkår som indenlandske arbejdstagere. Som det fremgår af figur 3 er størstedelen af den østeuropæiske arbejdskraft i Danmark i bygge- og anlægs- branchen udstationerede. Figur 3. Østeuropæisk arbejdskraft er koncentreret på få brancher Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark fordelt på hovedbrancher, Vandrende arbejdstagere Udstationerede Kilde: Jobindsats.dk. De polske arbejdstagere udgør den største gruppe blandt arbejdsmigranterne fra de nye medlemslande og er overrepræsenteret i udstationerede arbejdskraft inden for bygge og anlæg. De arbejder ofte til en lavere løn og i mere usikre ansættelsesforhold end de indfødte arbejdstagere. En undersøgelse foretaget af FAOS i 2012 blandt 829 danske virksomheder viser, at øst- og centraleuropæeres gennemsnitsløn ligger inden for rammen af mindstebetaling i relevante kollektive overenskomster, selvom de får en lavere 24 FAOS, Danske virksomheder brug af østeuropæisk arbejdskraft, En ansat er udstationeret, når han eller hun er ansat i ét EU-land, men midlertidigt er udsendt for at udføre sit arbejde i et andet EU-land. Det kan f.eks. være, hvis en rumænsk leverandør vinder en ordre i Danmark, og derefter sender sine ansatte hertil for at udføre arbejdet. 9

10 løn end danskere i tilsvarende stillinger. 26 Undersøgelsen viser dog også, at lønnen for øst- og centraleuropæisk arbejdskraft ofte ligger lidt under mindste- satserne i landbrugsbranchen samt i hotel- og restaurationsbranchen. Disse brancher er også kendetegnet ved en relativ lav organisationsgrad og en lav overenskomstdækning i modsætning til f.eks. bygge- og anlægsbranchen. Fra EU s side har man gennem udstationeringsdirektivet forsøgt at sikre beskyttelse af udstationerede arbejdstagere. Arbejdsgiveren for den udsendte arbejdstager er forpligtet til at sikre, at medarbejderen som minimum får de arbejds- og ansættelsesvilkår, der er fastlagt ved lov og/eller generelt anvendeli- ge kollektive aftaler i det land, hvor medarbejderen arbejder. Det gælder f.eks. regler om arbejdsmiljø, mindsteløn og feriedage. I flere af EU s medlemslande, herunder f.eks. Danmark, er mindstelønnen dog ikke bestemt ved lov, men i stedet overenskomstreguleret. Det betyder, at virksomheder, der ikke er overenskomstdækket, selv kan bestemme, hvad de vil betale deres ansatte i løn. Det kan resultere i løndumping. Fagforeninger har flere muligheder for at sikre, at udstationeret arbejdskraft er underlagt ordentlige lønvilkår. De kan f.eks. indlede forhandlinger med den udenlandske virksomhed, der har udsendt arbejdere til Danmark, for at få denne til at indgå overenskomst. Hvis forhandlingerne ikke fører til noget, kan den relevante danske fagforening lægge pres på den udenlandske arbejdsgiver via såkaldte kollektive kampskridt som f.eks. strejke og blokade. 27 På grund af problemer med social dumping fremførte Kommissionen i 2012 et direktiv (2014/67/EU) om forbedring og bedre håndhævelse af udstatione- ringsdirektivet. Direktivet skal sikre, at udstationerede arbejdstageres rettighe- der bliver overholdt i praksis og styrker den retlige ramme for tjenesteydere. Det gøres blandt andet ved brug af såkaldt kædeansvar i bygge- og anlægsbran- chen, hvorved arbejdsgivere har ansvar for, at også underleverandører overhol- der reglerne. En hovedentreprenør kan blive ansvarlig for at udbetale løn, hvis det udenlandske firma ikke giver sine ansatte den løn, som kræves i værtslandet. Derudover styrker direktivet mulighederne for udveksling af oplysninger på tværs af grænserne. I Danmark skal udenlandske virksomheder, der arbejder i landet, tilmelde sig Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), så de danske myndigheder har 26 FAOS, Danske virksomheder brug af østeuropæisk arbejdskraft, Lov om udstationering af medarbejdere mv. 6a. 10

11 mulighed for at håndhæve reglerne. Der er desværre en stigning i antallet af danske og udenlandske virksomheder, der undlader at lade sig registrere i RUT- registret 28 Der er derfor behov for bedre opfølgningsmuligheder i forhold til RUT- registret. Et element kunne være at bruge flere ressourcer på kontrolbesøg på for eksempel byggepladser og andre arbejdspladser, der bruger østeuropæisk arbejdskraft. Derudover kunne man også overveje at hæve bødeniveauet for manglende overholdelse af anmeldelsespligten til RUT, der på nuværende tidspunkt er på kroner. En væsentlig opgave for den nye Juncker- Kommissionen bliver både at fjerne forhindringer for den vandrende arbejdskraft og at skabe værn mod social dumping. Kommissionen har i dets arbejdsprogram for 2015 annonceret en såkaldt mobilitetspakke med initiativer, der skal fremme arbejdskraftens frie bevægelighed, tackle problemer med social dumping og udnyttelse af sociale ydelser samt indsatsen for ungdoms- og langtidsledighed. Mobilitetspakken forventes at være klar i slutningen af Tænketanken EUROPA vil i 2015 løbende dække og analysere de enkelte initiativer i mobilitetspakken. 28 Gerdes, J., Østfirmaer bryder loven i Danmark, Børsen, 28. januar

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. To tredjedele

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige Krise i Europa: 10 millioner Krisen i Europa gør ondt. Ledigheden i EU-7 er nu oppe på 10,3 pct. svarende til,7 mio. personer. Det er det højeste niveau i 1 år. Samtidig viser nye tal fra Eurostat, som

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Høj organisering øger velstand og lighed

Høj organisering øger velstand og lighed Ln (BNP per indbygger) Høj organisering øger velstand og lighed En stærk fagbevægelse sikrer lav ulighed og høj velstand. I en tid hvor fagbevægelsen sættes under stadig mere heftig beskydning, så viser

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 7 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Finanslovsaftalen for på beskæftigelsesområdet Lidt færre beskæftigede lønmodtagere Ugens tendenser.8 nye jobannoncer i oktober Tal om

Læs mere

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1 Dansk Forening For Udbudsret Sociale Klausuler Oplæg ved Sune Troels Poulsen Advokat, partner, Andersen Partners 1 Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler Arbejdsklausuler søger at sikre mod social dumping

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

Bilag 4. Interview med Bent Greve, d. 25.11.2013

Bilag 4. Interview med Bent Greve, d. 25.11.2013 Bilag 4 Interview med Bent Greve, d. 25.11.2013 Andres: Til at starte med - hvilke konsekvenser, positive såvel som negative, ser du ved arbejdskraftens frie bevægelighed for det danske samfund? Bent:

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse Brug af udenlandske underentreprenører Spørgsmål om dette cirkulært kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet Søren Lange Nielsen, tlf. 72160094 (SLN@danskbyggeri.dk) Indledende bemærkninger

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM

JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM NOTAT 1. juli 2015 JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Med Dansk Folkepartis vælgersucces og blå

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

International Migration Outlook: SOPEMI 2010

International Migration Outlook: SOPEMI 2010 International Migration Outlook: SOPEMI 2010 Summary in Danish International Migration Outlook: SOPEMI 2010 Sammendrag på dansk International migration står til trods for en lavere efterspørgsel efter

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 Indhold: Ugens tema I Ugens tema II Kontanthjælpsreform: flere i uddannelse og job Regeringens vækstplan skal øge væksten og skabe job Ugens tendens Fald i ledigheden

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i forskellige lande. Den sammensatte

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort

Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort Danmark ligger på en 23. plads ud af 28 europæiske lande med hensyn til at integrere indvandrere fra ikke-eu lande på arbejdsmarkedet i 1,

Læs mere

BRITISK EMBEDSVÆRK: EU ER EN KLAR FORDEL

BRITISK EMBEDSVÆRK: EU ER EN KLAR FORDEL NOTAT 10. januar 2015 BRITISK EMBEDSVÆRK: EU ER EN KLAR FORDEL Kontakt: Senioranalytiker, ph.d. Maja Kluger Rasmussen +45 30 59 55 87 mkr@thinkeuropa.dk RESUME Det er en klar fordel for Storbritannien

Læs mere

International Migration Outlook 2012. International Migration Outlook 2012. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

International Migration Outlook 2012. International Migration Outlook 2012. Summary in Danish. Sammendrag på dansk International Migration Outlook 2012 Summary in Danish Read the full book on: 10.1787/migr_outlook-2012-en International Migration Outlook 2012 Sammendrag på dansk Opbremsningen i migrationen til OECD-landene

Læs mere

Østeuropæiske arbejdere i

Østeuropæiske arbejdere i Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægssektoren Rekrutteringsstrategier og konsekvenser for løn-, ansættelses- og aftaleforhold Præsentation ved Jens Arnholtz Hansen Formålet med projektet er at beskrive

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

5. Østarbejdernes bidrag til dansk økonomi

5. Østarbejdernes bidrag til dansk økonomi 5. Østarbejdernes bidrag til dansk økonomi Arbejdskraftindvandringen fra de nye EU-medlemslande gav et pust til dansk økonomi på 3,4 mia.kr. og fik væksten til at stige 0,2 pct. point i 2006. Til gengæld

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft. Søren Kaj Andersen og Jonas Felbo-Kolding

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft. Søren Kaj Andersen og Jonas Felbo-Kolding Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Søren Kaj Andersen og Jonas Felbo-Kolding Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Copyright 2013 FAOS Printed in Denmark, juni 2013

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Livskvalitet og krisen i Europa

Livskvalitet og krisen i Europa 14. maj 2014 Livskvalitet og krisen i Europa Af Nicolai Kaarsen Danmark og de fleste andre europæiske lande blev ramt relativt hårdt af den finansielle krise med stigende ledighed og faldende produktion

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport

Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport Natur og Landbrugskommissionen Den 19. dec. 2012 J.nr. Sekretariatet Ref. carni Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport Beskæftigelse: Der er ca. 134.000 fuldtidsbeskæftigede i det jordbrugsindustrielle

Læs mere

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 Del: 11 år efter EU's udvidelse mod øst er fagbevægelsen og de polske arbejdere så

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct.

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i OECD-landene i 2007. Den sammensatte

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY Har vi overhovedet brug for udenlandsk arbejdskraft? Kan den danske arbejdsmarkedsmodel håndtere social dumping? Strømmer udlændinge som velfærdsturister til Danmark? FORORD

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Brugen af østeuropæisk arbejdskraft stiger i Danmark. Ikke alene er østeuropæerne koncentreret i ganske få brancher, koncentrationen er stigende. Brancher, som

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Der er meget store usikkerheder forbundet med international økonomi i øjeblikket og meget taler for, at væksten i udlandet bliver lavere end først

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Arbejdsløsheden er for de unge faldende. Samtidige er den danske ungdomsledighed blandt de laveste i EU. Mindst lige så positivt er det

Læs mere

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Mellem 1991 0g 2010 var 24 pct. af alle nyoprettede job i Danmark lavtlønsjob. De har i høj grad erstattet de 146.000 tabte job i industrien, der

Læs mere

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4 5.3 Løn og indkomst Lønomkostningerne for arbejdere indenfor DA-området steg med 3,1 pct. på årsbasis fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Det er en lavere lønstigningstakt sammenlignet med starten

Læs mere

Urbaniseringen i et globalt perspektiv

Urbaniseringen i et globalt perspektiv 284 8 Urbaniseringen i et globalt perspektiv 285 286 Sammenfatning Danmark er ikke alene om, at befolkningen flytter mod byerne, og Danmark er langt fra at være blandt de lande, hvor den største andel

Læs mere

Midlertidigt ansatte i Danmark

Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidige kontrakter kan indbefatte øget usikkerhed for medarbejderne. Herudover finder analysen indikationer på, at midlertidigt ansatte i 2010 fik 19 pct. mindre i løn

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Videncenter for Økonomi og Finans Horsens d. 13. marts 2012 V. Niels Storm Stenbæk Punkter Danske bankers situation pt. Udfordringer Funding Presset

Læs mere