FLERE ØSTEUROPÆISKE ARBEJDSTAGERE ER EN GOD NYHED FOR DANMARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLERE ØSTEUROPÆISKE ARBEJDSTAGERE ER EN GOD NYHED FOR DANMARK"

Transkript

1 NOTAT FLERE ØSTEUROPÆISKE ARBEJDSTAGERE ER EN GOD NYHED FOR DANMARK Kontakt: Senioranalytiker, ph.d., Maja Kluger Rasmussen RESUME Nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at antallet af arbejdere fra Østeuropa med lønindkomst i Danmark steg med 10 pct. til godt fra 2013 til Antallet af fuldtidsbeskæftigede fra Østeuropa med lønindkomst i Danmark steg i samme periode med 13 pct. til knap Det er en god nyhed. Vandrende arbejdstagere er nemlig en økonomisk gevinst for det danske samfund. Alligevel har arbejdskraftens frie bevægelighed i EU været genstand fra hård kritik i mange af EU s medlemslande. I debatten glemmer vi ofte, at arbejdskraftens frie bevægelighed er en fundamental rettighed i EU. Det er også en økonomisk ressource, der spiller en vigtig rolle i forhold til at skabe vækst og beskæftigelse i EU. I dette notat ser Tænketanken EUROPA nærmere på, hvilke muligheder og udfordringer den vandrende arbejds- kraft rejser for EU s og medlemslandenes økonomier. Notatet, der gennemgår en række internationale analyser og rapporter, viser, at vandrende arbejdstagere, trods en række udfordringer som f.eks. social dumping, bidrager positivt til økonomien, og i Danmark er de en nettogevinst for samfundet. De bidrager positivt til de offentlige kasser, løser flaskehalsproblemer og har en højere beskæftigelsesfrekvens end danskerne. Derudover er den typiske vandrende arbejdstager fra Østeuropa yngre end befolkningen i værtslandet. De udgør derfor et kærkomment demografisk løft for værtslandet, hvis de bliver. Tænketanken EUROPA 2015 thinkeuropa.dk

2 HOVEDKONKLUSIONER: Østeuropæisk arbejdskraft er et scoop for modtagerlandenes statskasser. De bidrager netto de offentlige finanser, og er dermed en større over- skudsforretning end værtslandets borgere, hvis man ser det over et sam- let livsforløb. Udvidelserne i 2004 og 2007 og den økonomiske krise i 2008 har ført til øget arbejdsmigration fra henholdsvis øst- til- vest og syd- til- nord. Dog be- nytter blot 3,3 pct. af EU's borgere sig af retten til at arbejde i et andet EU- land. Den vandrende arbejdstager fra de nye medlemslande i Østeuropa er typisk yngre og ofte bedre uddannet end værtslandets borgere. Vandrende arbejdstagere fra øst har en høj beskæftigelsesfrekvens. Trods relativt højt uddannelsesniveau bliver de primært rekrutteret til at udføre arbejde, der kræver få formelle kompetencer. Der ligger derfor et potenti- ale i at udnytte deres ressourcer bedre. Der er ikke entydige konklusioner i retning af, at østeuropæisk arbejds- kraft har resulteret i et nedadgående lønpres. Set i lyset af den danske de- bat om at øge arbejdsudbuddet for at modstå fremtidens udfordringer, er det ikke nødvendigvis godt. 2

3 Arbejdskraftens frie bevægelighed er et grundlæggende princip i EU. Omkring 8,1 millioner af EU s borgere bor i et andet EU- land end deres eget. Det svarer til ca. 3,3 pct. af EU s arbejdsstyrke. Dertil kommer ca. 1,1 millioner EU- borgere, der arbejder i et andet medlemsland, end de bor i (pendlere), og ca. 1,2 millioner udsendte arbejdere, der arbejder midlertidigt i et andet EU- land. 1 To forhold har haft særlig betydning for arbejdskraftens mobilitet i EU inden for de sidste ti år. For det første EU s udvidelser mod Central- og Østeuropa i 2004 og 2007 og for det andet den økonomiske krises udbrud i Udvidelserne har siden 2004 ført til en øget stigning i arbejdsmobiliteten fra de nye til de gamle medlemslande (fra øst til vest). I 2004 arbejdede 1,7 millioner østeuropæere i de gamle EU- medlemslande (medlemmer før 2004). I 2014 var antallet steget til 5,6 millioner. Samtidig har den økonomiske krise øget udstrømningen af arbejdskraft fra Sydeuropa til stærkere økonomier i Nordeuropa. Figur 1 viser, at mobiliteten fra Grækenland, Italien, Portugal og Spanien (Sydeuropa) til andre EU- lande er steget mellem 2011 og Figur 1. Arbejdsmobiliteten varierer i Europa Økonomisk aktive EU-borgere, der har boet mindre end to år i et andet EU-land, tusind personer Sydeuropa Andre EU-15 Polen Rumænien Balitske lande Andre EU-15 Kilde: Eurostat. Note: Sydeuropa refererer til Grækenland, Italien, Portugal og Spanien, Andre EU-15 refererer til Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Holland, Irland, Luxembourg, Storbritannien, Sverige, Tyskland og Østrig og Andre EU-13 til nyere medlemslande optaget efter Destinationen for den vandrende arbejdskraft har ændret sig. Flere rejser til Belgien, Tyskland samt de nordiske lande og færre til Spanien og Irland. 1 Europa-Kommissionen, pressemeddelelse, Labour Mobility in the EU: challenges and perspectives, for a genuine European labour market, forelæsning ved European University Institute, 24. juni

4 Tyskland og Storbritannien er top- destinationerne for den vandrende arbejds- kraft. En af grundene til, at Storbritannien har oplevet en større stigning af EU- migranter end de andre medlemslande, er, at de sammen med Irland og Sverige var de eneste lande, der åbnede deres arbejdsmarkeder fra dag ét uden overgangsordninger for nye medlemslande efter udvidelserne. Dertil kommer sproglige fordele ved at bosætte sig i Storbritannien eller Tyskland. Andelen af EU- migranter til Storbritannien har dog været stabil over tid med ca. 30 pct. af det samlede antal EU- migranter, mens Tysklands andel er steget fra 13 pct. til 25 pct. mellem 2008 og Den økonomiske situation i de enkelte EU- medlemslande har mærkbart påvirket migrationsmønstrene. Det er ikke et tilfælde, at Tyskland er blevet topdestinati- on for den vandrende arbejdskraft. Tysklands lave arbejdsløshedsrate (4,8 pct. i december 2014) og stigende beskæftigelsesrate, har gjort Tyskland mere attraktiv for jobsøgende end GIIPS- landene (Grækenland, Italien, Irland, Portugal og Spanien). Da arbejdsløsheden steg i Irland og Spanien, vendte flere arbejdsmigranter tilbage til deres hjemland. 3 I Spanien faldt andelen af EU- arbejdsmigranter fra 20 pct. til 6 pct. og Irland fra 9 pct. til 3 pct. mellem 2008 og Spanien oplevede i samme periode et migrationsunderskud, da emigrationen fra Spanien var højere end immigrationen til Spanien. Beregninger viser, at Spaniens arbejdsløshedsrate i 2013 ville have været 34,4 pct. i stedet for 26,1 pct., hvis der ikke havde været nogen ændringer i migrationen. 5 Ændringen i arbejdsmobilite- ten har dog langt fra været tilstrækkelig til at kompensere for de store forskelle i arbejdsløsheden på tværs af EU s medlemslande. Østeuropæere på det danske arbejdsmarked I Danmark er det samlede antal arbejdsmigranter fra de nye medlemslande steget stødt siden Østeuropæere er i dag en fast bestanddel af det danske arbejdsmarked. Tilgangen af arbejdskraft fra de nye østeuropæiske EU- medlemslande til Danmark kan opdeles i tre perioder: 2 Europa-Kommissionen, EU Employment and Social Situation. Quarterly Review, juni Eurofound, Labour mobility within the EU: the impact of return migration, august Europa-Kommissionen, EU Employment and Social Situation. Quarterly Review, juni Deutche Bank Research, The dynamics of migration in the euro area, 14. juli

5 : Her sker den mest markante tilgang af arbejdskraft fra de nye medlemslande pga. den økonomiske højkonjunktur og den tilsvarende la- ve ledighed i Danmark : I årene sker et fald i tilgangen af østeuropæisk arbejdskraft pga. den økonomiske krise. En stor andel af østeuropæere er ansat i kon- junkturfølsomme brancher som hotel og restauration samt bygge og an- læg. Dertil kommer, at de ofte er ansat i midlertidige og usikre stillinger og frem: Her viser sig igen en stigning i øst- og centraleuropæisk arbejdskraft i Danmark, formentlig pga. de forbedrede konjunkturer. 7 Figur 2 viser, at sammensætningen af arbejdsmigranterne fra de nye medlems- lande har ændret sig over tid. I 2008 udgjorde polakkerne og litauerne størstede- len af arbejdskraften fra de nye medlemslande, mens arbejdstilstrømningen fra Rumænien steg betydeligt efter I dag udgør Polen, Rumænien og Litauen den største gruppe af EU- arbejdskraften i Danmark. Figur 2. Polakker udgør den største andel af EU-arbejdskraften i Danmark Antal fuldtidsansatte østeuropæiske statsborgere med indkomst i Danmark, Polen Rumænien Litauen Bulgarien Letland Ungarn Slovakiet Estland Kilde: Jobindsats.dk. Note: Tjekkiet og Ungarn er udtaget pga. af lave tal. Virksomheders efterspørgsel efter østeuropæisk arbejdskraft har været en afgørende faktor bag arbejdsvandringen fra Østeuropa. En undersøgelse lavet af Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og organisationsstudier (FAOS) i 6 FAOS, Danske virksomheder brug af østeuropæisk arbejdskraft, Andersen, K.S. og Felbo-Kolding, J., Midlertidig øst-migranter udfordrer den danske model, Samfundsøkonomen, nr. 4,

6 perioden 1. marts 2011 til 29. februar 2012 blandt 829 danske virksomheder viser, at virksomheder ofte vælger at hyre østeuropæisk arbejdskraft, når der er mangel på kvalificeret national arbejdskraft. Dermed spiller østeuropæisk arbejdskraft en væsentlig rolle, når det kommer til at løse flaskehalsproblemer. Endvidere anser virksomheder østeuropæisk arbejdskraft for mere fleksibel end dansk arbejdskraft. 8 Set i lyset af den danske debat om genindførelse af boligjob- ordningen og de lysere fremtidsudsigter for dansk økonomi, kan diskussionen om flaskehalse meget vel blive aktuel. Vandrende arbejdstagere bidrager til økonomien I en række EU- lande, herunder Danmark, har der været heftig debat om den vandrende arbejdskraft. Nogle mener, at den østeuropæisk arbejdskraft er en byrde for værtslandenes offentlige kasser, øger konkurrencen om arbejdsplad- serne og lægger tryk på offentlige ydelser og sociale- og almennyttige boliger. Den positive historie er, at den vandrende arbejdskraft er en nettogevinst 9 for værtslandenes økonomi og kan være med til at løse flaskehalsproblemer. For det første er flertallet af de østeuropæiske arbejdere en økonomisk gevinst for værtslandet. Adskillige undersøgelser 10 viser, at velfærdsturisme ikke er et reelt problem, da de fleste EU- borgere, der vælger at bosætte sig i et andet EU- land, gør det for at arbejde. De betaler mere ind til det nationale velfærdssystem, end de får tilbage 11, hvilket gør dem til nettobidragsydere til værtslandets statskasse. 12 Desuden har den vandrende arbejdskraft fra lande optaget i EU efter 2004 en højere beskæftigelsesfrekvens end statsborgere i det land, de flytter til. Ikke- erhvervsaktive EU- borgere, der bor i et andet medlemsland end deres eget, udgør en meget lille andel, ca. 0,7-1 pct., af EU s samlede befolkning FAOS, Danske virksomheder brug af østeuropæisk arbejdskraft, Beregninger fra Dansk Arbejdsgiverforening viser, at der er tale om en nettogevinst på kroner pr. arbejdstager fra Østeuropa (http://www.da.dk/bilag/udenlandsk%20arbejdskraft%20i%20danmark%2c%20august% pdf). 10 Se f.eks.: FAOS, Danske virksomheder brug af østeuropæisk arbejdskraft, 2013; Tænketanken EUROPA, Sociale ydelser og fri bevægelighed fire bud på vejen frem, 2014 (http://thinkeuropa.dk/socialt/sociale-ydelser-og-fri-bevaegelighed-fire-bud-paa-vejen-frem); Dustmann, C. Og Frattini, T., The fiscal effect of immigration to the UK, The Economic Journal, 2014; Europa-Kommissionen, A fact finding analysis on the impact on the Member States' social security systems of the entitlements of non-active intra-eu migrants to special non-contributory cash benefits and healthcare granted on the basis of residence, Dustmann, C. Og Frattini, T., The fiscal effect of immigration to the UK, The Economic Journal, Eurostat, Labour force survey, Europa-Kommissionen, A fact finding analysis on the impact on the Member States' social security systems of the entitlements of non-active intra-eu migrants to special non-contributory cash benefits and healthcare granted on the basis of residence,

7 For det andet er den vandrende arbejdskraft økonomisk afgørende i situationer, hvor der skal udfyldes midlertidige huller i arbejdsstyrken i bestemte sektorer, f.eks. byggebranchen. Særligt landbrugsorganisationer og gartnerier har høstet gevinster ved vandrende arbejdskraft, da det har modvirket flaskehalse. Her tager den vandrende arbejdskraft ikke arbejdspladser fra nationale borgere, men supplerer derimod arbejdsmarkedet i det enkelte land. 14 På den måde hjælper arbejdskraftens frie bevægelighed med at reducere strukturel arbejdsløshed, dvs. den del af arbejdsløsheden, der ikke kan nedbringes ved hjælp af en traditionel forøgelse af efterspørgslen. 15 Den vandrende arbejder fra lande optaget i EU efter 2004 rekrutteres oftest til at udføre arbejde, der kræver få formelle kompetencer, og i et ganske snævert sæt af jobtyper, som typisk har lav status blandt indenlandske arbejdstagere. Det gælder sektorer som byggeri, industriel produktion, landbrug og lavt kvalificeret servicearbejde. 16 Vandrende arbejdstagere er ofte overkvalificerede i forhold til det arbejde, de udfører, og der ligger derfor et potentiale i at udnytte deres ressourcer bedre. For det tredje er den vandrende arbejdskraft fra de nye medlemslande yngre end befolkningen i værtslandet. Det udgør derfor et kærkomment demografisk løft for værtslandet, såfremt de unge arbejdsmigranter vælger at slå sig ned i længere tid. 17 F.eks. var 68 pct. af polakkerne og 83 pct. af rumænerne i Danmark mellem 20 og 49 år i Til sammenligning lå andelen af tyskere og briter i denne aldersgruppe på henholdsvis 47 og 50 pct. 18 EU- borgere, der benytter sig af arbejdskraftens frie bevægelighed, søger oftest først arbejde i et andet EU- land efter endt uddannelse i hjemlandet. 19 Det er en gevinst for modtagerlandet, da der ikke er omkostninger forbundet med uddannelse. Endelig er der ikke entydige konklusioner i retning af, at østeuropæisk arbejds- kraft har resulteret i et nedadgående lønpres for værtslandenes egne borgere. Undersøgelser viser, at øget immigration ikke umiddelbart har nogen effekt på lønniveauet. Det skyldes, at indvandrere og indfødte med den samme uddannel- 14 Deutche Bank Research, The dynamics of migration in the euro area, 14. Juli Barslund, M. og Busse, Matthias, Making the most of EU labour mobility, CEPS, Andersen, K.S. og Felbo-Kolding, J., Midlertidig øst-migranter udfordrer den danske model, Samfundsøkonomen, nr. 4, 2014; Springford, J., Central and East European Migrants are a boon for Britain, Centre for European Reform, Europa-Kommissionen, EU Employment and Social Situation, Quarterly Review, juni Tænketanken EUROPA, Sociale ydelser og fri bevægelighed fire bud på vejen frem, 2014 (http://thinkeuropa.dk/socialt/sociale-ydelser-og-fri-bevaegelighed-fire-bud-paa-vejen-frem). 19 Europa-Kommissionen, pressemeddelelse, Labour mobility in the EU: Challenges and perspectives for a genuine European labour market, forelæsning ved European University Institute, 24. juni

8 ses- og erhvervserfaring ikke er perfekte substitutter. 20 En rapport fra det britiske overhus antyder, at de største vindere ved immigrationen til Storbri- tannien (både fra og uden for EU) er migranterne selv og de virksomheder, der hyrer dem, mens dem, der udfordres, er ansatte i lavbetalte job. Selvom flere undersøgelser finder en negativ korrelation mellem antallet af udenlandske arbejdere i et land og lønnen for ufaglærte, er effekten meget lille. 21 Der er ingen tvivl om, at lønforskelle mellem EU s medlemslande er en væsentlig faktor for arbejdsmobiliteten fra øst til vest. Tal fra Eurostat fra 2013 viser, at arbejdskraftsomkostningerne i industri-, bygge- og servicesektoren i Polen er fem gange lavere end i Danmark, mens den i Rumænien er 8,4 gange lavere. 22 Her skal dog tages højde for forskelle i leveomkostninger landene imellem. En Eurobarometerundersøgelse fra efteråret 2013 viser, at motiverne for at søge arbejde i et andet EU- land varierer markant mellem gamle og nye medlemslande. Borgere fra EU s gamle medlemslande (medlemmer før 2004) vælger i højere grad at flytte ud pga. udsigten til bedre karrieremuligheder og ønsket om at bo eller arbejde i et andet EU- land. Borgere fra Sydeuropa angiver typisk arbejds- løshed i deres hjemland som hovedmotiv for at flytte til et andet EU- land. For borgere fra EU s nye medlemslande er udsigten til en bedre løn afgørende. 80 pct. af de adspurgte fra de nye medlemslande (eksklusiv Malta og Cypern) svarer, at løn er en væsentlig faktor for at flytte, mens kun 42 pct. fra de gamle medlemslande ser løn som et trækplaster. 23 Selvom arbejdstagere fra de nye medlemslande flytter ud pga. udsigterne til en bedre løn, er der ikke klare indikatorer på, at det har resulteret i et nedadgående lønpres i værtslandet. Udfordringer ved den vandrende arbejdskraft Historier om social dumping for østeuropæisk arbejdskraft har fyldt godt i danske og udenlandske medier. Social dumping refererer til det forhold, at udenlandsk arbejdskraft udfører opgaver i værtslandet til en langt lavere løn og under ringere arbejdsforhold end værtslandets borgere. 20 Ottavianno, G.I.P. og Peri, G. (2011) Rethinking the Effect of Immigration on Wages, Journal of the European Economic Association, 10(1): Ruhs, Martin and Calos Vargas-Silva (2014) Briefing. The Labour Market Effect of Immigration, The Migration Observatory at the University of Oxford; Dustmann, C., T.Frattini, and I. P. Preston (2013) The Effect of Immigration along the Distribution of Wages, Review of Economic Studies, 80(1): Eurostat, data tilgængelig her: 23 Special Eurobarometer report 398, oktober

9 Danske undersøgelser viser, at risikoen for social dumping er mindre, hvis østeuropæere arbejder for virksomheder, der er medlem af en arbejdsgiverfor- ening og/eller er overenskomstdækket. Direkte ansættelse i en dansk virksom- hed øger også sandsynligheden for løn- og arbejdsvilkår, der er i overensstem- melse med gældende danske overenskomster. 24 Den mest udsatte gruppe er udstationeret arbejdskraft 25, da værtslandets virksomheder ikke har pligt til at underlægge denne gruppe de samme løn- og arbejdsvilkår som indenlandske arbejdstagere. Som det fremgår af figur 3 er størstedelen af den østeuropæiske arbejdskraft i Danmark i bygge- og anlægs- branchen udstationerede. Figur 3. Østeuropæisk arbejdskraft er koncentreret på få brancher Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark fordelt på hovedbrancher, Vandrende arbejdstagere Udstationerede Kilde: Jobindsats.dk. De polske arbejdstagere udgør den største gruppe blandt arbejdsmigranterne fra de nye medlemslande og er overrepræsenteret i udstationerede arbejdskraft inden for bygge og anlæg. De arbejder ofte til en lavere løn og i mere usikre ansættelsesforhold end de indfødte arbejdstagere. En undersøgelse foretaget af FAOS i 2012 blandt 829 danske virksomheder viser, at øst- og centraleuropæeres gennemsnitsløn ligger inden for rammen af mindstebetaling i relevante kollektive overenskomster, selvom de får en lavere 24 FAOS, Danske virksomheder brug af østeuropæisk arbejdskraft, En ansat er udstationeret, når han eller hun er ansat i ét EU-land, men midlertidigt er udsendt for at udføre sit arbejde i et andet EU-land. Det kan f.eks. være, hvis en rumænsk leverandør vinder en ordre i Danmark, og derefter sender sine ansatte hertil for at udføre arbejdet. 9

10 løn end danskere i tilsvarende stillinger. 26 Undersøgelsen viser dog også, at lønnen for øst- og centraleuropæisk arbejdskraft ofte ligger lidt under mindste- satserne i landbrugsbranchen samt i hotel- og restaurationsbranchen. Disse brancher er også kendetegnet ved en relativ lav organisationsgrad og en lav overenskomstdækning i modsætning til f.eks. bygge- og anlægsbranchen. Fra EU s side har man gennem udstationeringsdirektivet forsøgt at sikre beskyttelse af udstationerede arbejdstagere. Arbejdsgiveren for den udsendte arbejdstager er forpligtet til at sikre, at medarbejderen som minimum får de arbejds- og ansættelsesvilkår, der er fastlagt ved lov og/eller generelt anvendeli- ge kollektive aftaler i det land, hvor medarbejderen arbejder. Det gælder f.eks. regler om arbejdsmiljø, mindsteløn og feriedage. I flere af EU s medlemslande, herunder f.eks. Danmark, er mindstelønnen dog ikke bestemt ved lov, men i stedet overenskomstreguleret. Det betyder, at virksomheder, der ikke er overenskomstdækket, selv kan bestemme, hvad de vil betale deres ansatte i løn. Det kan resultere i løndumping. Fagforeninger har flere muligheder for at sikre, at udstationeret arbejdskraft er underlagt ordentlige lønvilkår. De kan f.eks. indlede forhandlinger med den udenlandske virksomhed, der har udsendt arbejdere til Danmark, for at få denne til at indgå overenskomst. Hvis forhandlingerne ikke fører til noget, kan den relevante danske fagforening lægge pres på den udenlandske arbejdsgiver via såkaldte kollektive kampskridt som f.eks. strejke og blokade. 27 På grund af problemer med social dumping fremførte Kommissionen i 2012 et direktiv (2014/67/EU) om forbedring og bedre håndhævelse af udstatione- ringsdirektivet. Direktivet skal sikre, at udstationerede arbejdstageres rettighe- der bliver overholdt i praksis og styrker den retlige ramme for tjenesteydere. Det gøres blandt andet ved brug af såkaldt kædeansvar i bygge- og anlægsbran- chen, hvorved arbejdsgivere har ansvar for, at også underleverandører overhol- der reglerne. En hovedentreprenør kan blive ansvarlig for at udbetale løn, hvis det udenlandske firma ikke giver sine ansatte den løn, som kræves i værtslandet. Derudover styrker direktivet mulighederne for udveksling af oplysninger på tværs af grænserne. I Danmark skal udenlandske virksomheder, der arbejder i landet, tilmelde sig Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), så de danske myndigheder har 26 FAOS, Danske virksomheder brug af østeuropæisk arbejdskraft, Lov om udstationering af medarbejdere mv. 6a. 10

11 mulighed for at håndhæve reglerne. Der er desværre en stigning i antallet af danske og udenlandske virksomheder, der undlader at lade sig registrere i RUT- registret 28 Der er derfor behov for bedre opfølgningsmuligheder i forhold til RUT- registret. Et element kunne være at bruge flere ressourcer på kontrolbesøg på for eksempel byggepladser og andre arbejdspladser, der bruger østeuropæisk arbejdskraft. Derudover kunne man også overveje at hæve bødeniveauet for manglende overholdelse af anmeldelsespligten til RUT, der på nuværende tidspunkt er på kroner. En væsentlig opgave for den nye Juncker- Kommissionen bliver både at fjerne forhindringer for den vandrende arbejdskraft og at skabe værn mod social dumping. Kommissionen har i dets arbejdsprogram for 2015 annonceret en såkaldt mobilitetspakke med initiativer, der skal fremme arbejdskraftens frie bevægelighed, tackle problemer med social dumping og udnyttelse af sociale ydelser samt indsatsen for ungdoms- og langtidsledighed. Mobilitetspakken forventes at være klar i slutningen af Tænketanken EUROPA vil i 2015 løbende dække og analysere de enkelte initiativer i mobilitetspakken. 28 Gerdes, J., Østfirmaer bryder loven i Danmark, Børsen, 28. januar

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet

Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet Indvandring har været et centralt politisk tema i Danmark i årevis, og diskussionerne centrerer sig ofte om, hvordan indvandringen særligt fra østeuropæiske

Læs mere

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. To tredjedele

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen 29. januar 2018 Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Alle EU-lande, som det har været muligt at måle på, melder om mangel på arbejdskraft. Helt overordnet ligger indikatorerne

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere 9. april 2016 Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere Med de nuværende regler kan danskerne se frem til at komme senest på pension, sammenlignet med andre EU-borgere. Det viser den

Læs mere

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster i disse år tusinder af danske arbejdspladser. De finanspolitiske stramninger, der ligger i støbeskeen de kommende år

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Arbejdsmobilitet i Østersøregionen Krisen og de demografiske udfordringer. - Konference 27. maj 2009, Københavns Universitet

Arbejdsmobilitet i Østersøregionen Krisen og de demografiske udfordringer. - Konference 27. maj 2009, Københavns Universitet Arbejdsmobilitet i Østersøregionen Krisen og de demografiske udfordringer - Konference 27. maj 2009, Københavns Universitet - EU Østersøregionen som ét arbejdsmarked Christian Aagaard, DG Employment, Europa-Kommissionen

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa ØKONOMISK ANALYSE 16. november 017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa Op til finanskrisen opstod der flaskehalse på det danske arbejdsmarked, og det førte til, at arbejdskraft fra andre særligt østeuropæiske

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Er den danske arbejdstid lav?

Er den danske arbejdstid lav? 29. november 2017 2017:17 Er den danske arbejdstid lav? Af Sofie Valentin Weiskopf, Michèle Naur, Michael Drescher og Mathilde Lund Holm Den danske arbejdstid fremstilles ofte som lav i et europæisk perspektiv,

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva Analyse 08. marts 2016 Danske børnepenge til udenlandske EUborgere Af Kristine Vasiljeva Dette notat opgør, hvor stort et beløb Danmark udbetaler i børnepenge o. lign. til borgere fra andre EU lande. Antallet

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark

RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark Organisation for erhvervslivet Juni 2009 RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK OG INTEGRATIONSKONSULENT PERNILLE KIÆR, PEKI@DI.DK Der er klare

Læs mere

Den danske erfaring og jagten på en europæisk social model

Den danske erfaring og jagten på en europæisk social model Den danske erfaring og jagten på en europæisk social model Jon Kvist SFI Det nationale forskningscenter for velfærd Oplæg på Dansk velfærdspolitik som model for EU? Bidrag til en europæisk høring, konference

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Langtidsledighed og initiativer. Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet

Langtidsledighed og initiativer. Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Langtidsledighed og initiativer Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Ledighedsudfordringen Hvad skal vi gøre ved langtidsledighedssituationen? Kickstart? Ydelsesreform? Beskæftigelsesindsats?

Læs mere

flygtninge & migranter

flygtninge & migranter Fakta om flygtninge & migranter i Danmark Indhold Forord................................................ 3 Hvor kommer flygtninge og migranter fra?...4 Hvor mange hjælper Danmark sammenlignet med andre

Læs mere

Analyse. Integrationen i Danmark set i et europæisk. 22. september 2015. Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier

Analyse. Integrationen i Danmark set i et europæisk. 22. september 2015. Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier Analyse 22. september 21 Integrationen i Danmark set i et europæisk perspektiv Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier I den seneste tid har der været stor fokus på asyl- og integrationspolitikken

Læs mere

PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA

PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA Pres på arbejdsmarkedet i Europa ØKONOMISK ANALYSE Op til finanskrisen opstod der flaskehalse på det danske arbejdsmarked, og det førte til, at arbejdskraft fra andre særligt

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Regeringens ungepakke: Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 41 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Antallet af anmeldte arbejdsulykker er faldet Økonomien er svagere i de socialøkonomiske virksomheder Ugens tendens Dansk ØMU-underskud

Læs mere

A FSLUTNINGSKONFERENCE, FAOS, PROJEKT

A FSLUTNINGSKONFERENCE, FAOS, PROJEKT AFSLUTNINGSKONFERENCE PRECAWO PROJEKT A FSLUTNINGSKONFERENCE, FAOS, D E C E M B ER 6 2 0 1 6 B J A R K E R E F S L U N D, C E N T E R F O R I N D U S T R I A L P R O D U K T I O N, A A L B O R G U N I

Læs mere

Konflikter vil lamme Europa

Konflikter vil lamme Europa Mandagmorgen 13 Mere end hver anden EU-borger vil i løbet af i år blive berørt af strejker i det offentlige De offentligt ansatte er utilfredse med løn og arbejdsvilkår Sammenstød om nedskæringer og effektiviseringer

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014 Økonomisk analyse 1. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Antallet af overførselsmodtagere falder

Antallet af overførselsmodtagere falder Antallet af overførselsmodtagere falder Antallet af overførselsmodtagere var ekskl. personer i støttet beskæftigelse i 212 på ca. 75. fuldtidspersoner svarende til at ca. 21 pct. af de 15-64 årige. Inkl.

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Mens udenlandsk arbejdskraft fra de nordiske lande og Vesteuropa er faldet de seneste fire år så stiger antallet af lønmodtagere i Danmark fra Østeuropa.

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS Af cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS Udfordringer De offentlige finansers holdbarhed Udsigt til lavvækst på den anden side af krisen Offentlige finanser Underskuddene er problematiske: De kan drive

Læs mere

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Der er stor forskel i lønindkomsterne mellem udenlandske arbejdere fra vestlige og østlige lande. Ser man på medianindkomsterne, så modtager midlertidige arbejdere

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit Effektive løsninger på dine problemer i Europa ec.europa.eu/solvit KEND DIN RET At bo, arbejde og studere i det EU-land, du vil, er en af dine grundlæggende rettigheder i EU. Virksomheder har desuden ret

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: HUgens analyseh HRelativtH få på arbejdsmarkedet i de store byer HUgens temah HKraftig stigning i antallet af praktikpladserh HUgens tendenserh HInternationaltH

Læs mere

Arbejdskraft udfordringer og muligheder?

Arbejdskraft udfordringer og muligheder? Kim Graugaard Arbejdskraft udfordringer og Kim Graugaard, viceadm. direktør Erhvervstræf, DI Lolland-Falster Beskæftigelsen på vej op for hele landet men endnu ikke på Sydsjælland og LF Udvikling i samlet

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER 200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER Den økonomiske vækst bremses i de kommende år af mangel på arbejdskraft. Regeringen forventer således, at

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Figur 3.1 Samlede arbejdsudbud, erhvervsfrekvens og arbejdstid pr. beskæftiget, 2014 Figur 3.2. = Erhvervsfrekvens, pct. x ISL CHE SWE NLD NZL NOR DNK

Figur 3.1 Samlede arbejdsudbud, erhvervsfrekvens og arbejdstid pr. beskæftiget, 2014 Figur 3.2. = Erhvervsfrekvens, pct. x ISL CHE SWE NLD NZL NOR DNK 3. 3. Arbejdsudbud Arbejdsudbud Arbejdskraft er virksomhedernes primære produktionsfaktor. Derfor er adgang til kvalificeret arbejdskraft afgørende for vækst og konkurrenceevne. Danmark har et relativt

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Dansk eksport når ikke så langt ud i verden som eksporten fra mange

Læs mere

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016 Finland Storbritannien EU-28 FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 216 31. maj 216 har et godt digitalt udgangspunkt har et godt digitalt udgangspunkt. Vi har en veludbygget digital infrastruktur (mobilnetværk,

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens analyse Ugens tema Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Største ledighedsfald i år De ledige udgør, pct. af arbejdsstyrken Ledigheden

Læs mere

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4.

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4. Danmark har den 3. højeste marginalskat i OECD for højtlønnede Marginalskatten for højtlønnede i Danmark er den 3. højeste i OECD. Med 63 pct. ligger marginalskatten 14 pct.point over gennemsnittet i OECD

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 5, 15. juni 19. juni 9 Indhold: Ugens tema Dansk konkurrenceevne er forbedret, men under pres Ugens tendenser Knap 1.9 personer blev varslet fyret i maj 9 Psykiske lidelser

Læs mere

Arbejdende fattige i Europa

Arbejdende fattige i Europa Arbejdende fattige i Europa I en del europæiske lande er det et stigende problem at flere og flere, på trods af at de er i arbejde, tjener så lidt, at de kan betegnes som arbejdende fattige. Udviklingen

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Stort set uændret tilgang til ledighed i januar Stor hjælpepakke på

Læs mere

7 mio. EU-borgere har været ledige i to år eller mere

7 mio. EU-borgere har været ledige i to år eller mere mio. arbejdsløse i EU mio. EU-borgere har været ledige i to år eller mere Arbejdsløsheden i EU ser ud til at have stabiliseret sig, men skadevirkningerne af krisen har været meget alvorlige. Ca. halvdelen

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Arbejdsmiljøet set igennem LO-briller LO Aalborg

Arbejdsmiljøet set igennem LO-briller LO Aalborg Arbejdsmiljøet set igennem LO-briller LO Aalborg Morten Skov Christiansen Næstformand LO Dagsorden 1. Den aktuelle arbejdsmiljøsituation 2. Udfordringer ift. stigende tilbagetrækning. Hvad kan vi gøre?

Læs mere

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder AF KONSULENT JESPER FRIIS, JEF@DI.DK OG KONSULENT LARS B. TERMANSEN, LBTE@DI.DK Det globale marked for

Læs mere