FLERE ØSTEUROPÆISKE ARBEJDSTAGERE ER EN GOD NYHED FOR DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLERE ØSTEUROPÆISKE ARBEJDSTAGERE ER EN GOD NYHED FOR DANMARK"

Transkript

1 NOTAT FLERE ØSTEUROPÆISKE ARBEJDSTAGERE ER EN GOD NYHED FOR DANMARK Kontakt: Senioranalytiker, ph.d., Maja Kluger Rasmussen RESUME Nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at antallet af arbejdere fra Østeuropa med lønindkomst i Danmark steg med 10 pct. til godt fra 2013 til Antallet af fuldtidsbeskæftigede fra Østeuropa med lønindkomst i Danmark steg i samme periode med 13 pct. til knap Det er en god nyhed. Vandrende arbejdstagere er nemlig en økonomisk gevinst for det danske samfund. Alligevel har arbejdskraftens frie bevægelighed i EU været genstand fra hård kritik i mange af EU s medlemslande. I debatten glemmer vi ofte, at arbejdskraftens frie bevægelighed er en fundamental rettighed i EU. Det er også en økonomisk ressource, der spiller en vigtig rolle i forhold til at skabe vækst og beskæftigelse i EU. I dette notat ser Tænketanken EUROPA nærmere på, hvilke muligheder og udfordringer den vandrende arbejds- kraft rejser for EU s og medlemslandenes økonomier. Notatet, der gennemgår en række internationale analyser og rapporter, viser, at vandrende arbejdstagere, trods en række udfordringer som f.eks. social dumping, bidrager positivt til økonomien, og i Danmark er de en nettogevinst for samfundet. De bidrager positivt til de offentlige kasser, løser flaskehalsproblemer og har en højere beskæftigelsesfrekvens end danskerne. Derudover er den typiske vandrende arbejdstager fra Østeuropa yngre end befolkningen i værtslandet. De udgør derfor et kærkomment demografisk løft for værtslandet, hvis de bliver. Tænketanken EUROPA 2015 thinkeuropa.dk

2 HOVEDKONKLUSIONER: Østeuropæisk arbejdskraft er et scoop for modtagerlandenes statskasser. De bidrager netto de offentlige finanser, og er dermed en større over- skudsforretning end værtslandets borgere, hvis man ser det over et sam- let livsforløb. Udvidelserne i 2004 og 2007 og den økonomiske krise i 2008 har ført til øget arbejdsmigration fra henholdsvis øst- til- vest og syd- til- nord. Dog be- nytter blot 3,3 pct. af EU's borgere sig af retten til at arbejde i et andet EU- land. Den vandrende arbejdstager fra de nye medlemslande i Østeuropa er typisk yngre og ofte bedre uddannet end værtslandets borgere. Vandrende arbejdstagere fra øst har en høj beskæftigelsesfrekvens. Trods relativt højt uddannelsesniveau bliver de primært rekrutteret til at udføre arbejde, der kræver få formelle kompetencer. Der ligger derfor et potenti- ale i at udnytte deres ressourcer bedre. Der er ikke entydige konklusioner i retning af, at østeuropæisk arbejds- kraft har resulteret i et nedadgående lønpres. Set i lyset af den danske de- bat om at øge arbejdsudbuddet for at modstå fremtidens udfordringer, er det ikke nødvendigvis godt. 2

3 Arbejdskraftens frie bevægelighed er et grundlæggende princip i EU. Omkring 8,1 millioner af EU s borgere bor i et andet EU- land end deres eget. Det svarer til ca. 3,3 pct. af EU s arbejdsstyrke. Dertil kommer ca. 1,1 millioner EU- borgere, der arbejder i et andet medlemsland, end de bor i (pendlere), og ca. 1,2 millioner udsendte arbejdere, der arbejder midlertidigt i et andet EU- land. 1 To forhold har haft særlig betydning for arbejdskraftens mobilitet i EU inden for de sidste ti år. For det første EU s udvidelser mod Central- og Østeuropa i 2004 og 2007 og for det andet den økonomiske krises udbrud i Udvidelserne har siden 2004 ført til en øget stigning i arbejdsmobiliteten fra de nye til de gamle medlemslande (fra øst til vest). I 2004 arbejdede 1,7 millioner østeuropæere i de gamle EU- medlemslande (medlemmer før 2004). I 2014 var antallet steget til 5,6 millioner. Samtidig har den økonomiske krise øget udstrømningen af arbejdskraft fra Sydeuropa til stærkere økonomier i Nordeuropa. Figur 1 viser, at mobiliteten fra Grækenland, Italien, Portugal og Spanien (Sydeuropa) til andre EU- lande er steget mellem 2011 og Figur 1. Arbejdsmobiliteten varierer i Europa Økonomisk aktive EU-borgere, der har boet mindre end to år i et andet EU-land, tusind personer Sydeuropa Andre EU-15 Polen Rumænien Balitske lande Andre EU-15 Kilde: Eurostat. Note: Sydeuropa refererer til Grækenland, Italien, Portugal og Spanien, Andre EU-15 refererer til Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Holland, Irland, Luxembourg, Storbritannien, Sverige, Tyskland og Østrig og Andre EU-13 til nyere medlemslande optaget efter Destinationen for den vandrende arbejdskraft har ændret sig. Flere rejser til Belgien, Tyskland samt de nordiske lande og færre til Spanien og Irland. 1 Europa-Kommissionen, pressemeddelelse, Labour Mobility in the EU: challenges and perspectives, for a genuine European labour market, forelæsning ved European University Institute, 24. juni

4 Tyskland og Storbritannien er top- destinationerne for den vandrende arbejds- kraft. En af grundene til, at Storbritannien har oplevet en større stigning af EU- migranter end de andre medlemslande, er, at de sammen med Irland og Sverige var de eneste lande, der åbnede deres arbejdsmarkeder fra dag ét uden overgangsordninger for nye medlemslande efter udvidelserne. Dertil kommer sproglige fordele ved at bosætte sig i Storbritannien eller Tyskland. Andelen af EU- migranter til Storbritannien har dog været stabil over tid med ca. 30 pct. af det samlede antal EU- migranter, mens Tysklands andel er steget fra 13 pct. til 25 pct. mellem 2008 og Den økonomiske situation i de enkelte EU- medlemslande har mærkbart påvirket migrationsmønstrene. Det er ikke et tilfælde, at Tyskland er blevet topdestinati- on for den vandrende arbejdskraft. Tysklands lave arbejdsløshedsrate (4,8 pct. i december 2014) og stigende beskæftigelsesrate, har gjort Tyskland mere attraktiv for jobsøgende end GIIPS- landene (Grækenland, Italien, Irland, Portugal og Spanien). Da arbejdsløsheden steg i Irland og Spanien, vendte flere arbejdsmigranter tilbage til deres hjemland. 3 I Spanien faldt andelen af EU- arbejdsmigranter fra 20 pct. til 6 pct. og Irland fra 9 pct. til 3 pct. mellem 2008 og Spanien oplevede i samme periode et migrationsunderskud, da emigrationen fra Spanien var højere end immigrationen til Spanien. Beregninger viser, at Spaniens arbejdsløshedsrate i 2013 ville have været 34,4 pct. i stedet for 26,1 pct., hvis der ikke havde været nogen ændringer i migrationen. 5 Ændringen i arbejdsmobilite- ten har dog langt fra været tilstrækkelig til at kompensere for de store forskelle i arbejdsløsheden på tværs af EU s medlemslande. Østeuropæere på det danske arbejdsmarked I Danmark er det samlede antal arbejdsmigranter fra de nye medlemslande steget stødt siden Østeuropæere er i dag en fast bestanddel af det danske arbejdsmarked. Tilgangen af arbejdskraft fra de nye østeuropæiske EU- medlemslande til Danmark kan opdeles i tre perioder: 2 Europa-Kommissionen, EU Employment and Social Situation. Quarterly Review, juni Eurofound, Labour mobility within the EU: the impact of return migration, august Europa-Kommissionen, EU Employment and Social Situation. Quarterly Review, juni Deutche Bank Research, The dynamics of migration in the euro area, 14. juli

5 : Her sker den mest markante tilgang af arbejdskraft fra de nye medlemslande pga. den økonomiske højkonjunktur og den tilsvarende la- ve ledighed i Danmark : I årene sker et fald i tilgangen af østeuropæisk arbejdskraft pga. den økonomiske krise. En stor andel af østeuropæere er ansat i kon- junkturfølsomme brancher som hotel og restauration samt bygge og an- læg. Dertil kommer, at de ofte er ansat i midlertidige og usikre stillinger og frem: Her viser sig igen en stigning i øst- og centraleuropæisk arbejdskraft i Danmark, formentlig pga. de forbedrede konjunkturer. 7 Figur 2 viser, at sammensætningen af arbejdsmigranterne fra de nye medlems- lande har ændret sig over tid. I 2008 udgjorde polakkerne og litauerne størstede- len af arbejdskraften fra de nye medlemslande, mens arbejdstilstrømningen fra Rumænien steg betydeligt efter I dag udgør Polen, Rumænien og Litauen den største gruppe af EU- arbejdskraften i Danmark. Figur 2. Polakker udgør den største andel af EU-arbejdskraften i Danmark Antal fuldtidsansatte østeuropæiske statsborgere med indkomst i Danmark, Polen Rumænien Litauen Bulgarien Letland Ungarn Slovakiet Estland Kilde: Jobindsats.dk. Note: Tjekkiet og Ungarn er udtaget pga. af lave tal. Virksomheders efterspørgsel efter østeuropæisk arbejdskraft har været en afgørende faktor bag arbejdsvandringen fra Østeuropa. En undersøgelse lavet af Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og organisationsstudier (FAOS) i 6 FAOS, Danske virksomheder brug af østeuropæisk arbejdskraft, Andersen, K.S. og Felbo-Kolding, J., Midlertidig øst-migranter udfordrer den danske model, Samfundsøkonomen, nr. 4,

6 perioden 1. marts 2011 til 29. februar 2012 blandt 829 danske virksomheder viser, at virksomheder ofte vælger at hyre østeuropæisk arbejdskraft, når der er mangel på kvalificeret national arbejdskraft. Dermed spiller østeuropæisk arbejdskraft en væsentlig rolle, når det kommer til at løse flaskehalsproblemer. Endvidere anser virksomheder østeuropæisk arbejdskraft for mere fleksibel end dansk arbejdskraft. 8 Set i lyset af den danske debat om genindførelse af boligjob- ordningen og de lysere fremtidsudsigter for dansk økonomi, kan diskussionen om flaskehalse meget vel blive aktuel. Vandrende arbejdstagere bidrager til økonomien I en række EU- lande, herunder Danmark, har der været heftig debat om den vandrende arbejdskraft. Nogle mener, at den østeuropæisk arbejdskraft er en byrde for værtslandenes offentlige kasser, øger konkurrencen om arbejdsplad- serne og lægger tryk på offentlige ydelser og sociale- og almennyttige boliger. Den positive historie er, at den vandrende arbejdskraft er en nettogevinst 9 for værtslandenes økonomi og kan være med til at løse flaskehalsproblemer. For det første er flertallet af de østeuropæiske arbejdere en økonomisk gevinst for værtslandet. Adskillige undersøgelser 10 viser, at velfærdsturisme ikke er et reelt problem, da de fleste EU- borgere, der vælger at bosætte sig i et andet EU- land, gør det for at arbejde. De betaler mere ind til det nationale velfærdssystem, end de får tilbage 11, hvilket gør dem til nettobidragsydere til værtslandets statskasse. 12 Desuden har den vandrende arbejdskraft fra lande optaget i EU efter 2004 en højere beskæftigelsesfrekvens end statsborgere i det land, de flytter til. Ikke- erhvervsaktive EU- borgere, der bor i et andet medlemsland end deres eget, udgør en meget lille andel, ca. 0,7-1 pct., af EU s samlede befolkning FAOS, Danske virksomheder brug af østeuropæisk arbejdskraft, Beregninger fra Dansk Arbejdsgiverforening viser, at der er tale om en nettogevinst på kroner pr. arbejdstager fra Østeuropa (http://www.da.dk/bilag/udenlandsk%20arbejdskraft%20i%20danmark%2c%20august% pdf). 10 Se f.eks.: FAOS, Danske virksomheder brug af østeuropæisk arbejdskraft, 2013; Tænketanken EUROPA, Sociale ydelser og fri bevægelighed fire bud på vejen frem, 2014 (http://thinkeuropa.dk/socialt/sociale-ydelser-og-fri-bevaegelighed-fire-bud-paa-vejen-frem); Dustmann, C. Og Frattini, T., The fiscal effect of immigration to the UK, The Economic Journal, 2014; Europa-Kommissionen, A fact finding analysis on the impact on the Member States' social security systems of the entitlements of non-active intra-eu migrants to special non-contributory cash benefits and healthcare granted on the basis of residence, Dustmann, C. Og Frattini, T., The fiscal effect of immigration to the UK, The Economic Journal, Eurostat, Labour force survey, Europa-Kommissionen, A fact finding analysis on the impact on the Member States' social security systems of the entitlements of non-active intra-eu migrants to special non-contributory cash benefits and healthcare granted on the basis of residence,

7 For det andet er den vandrende arbejdskraft økonomisk afgørende i situationer, hvor der skal udfyldes midlertidige huller i arbejdsstyrken i bestemte sektorer, f.eks. byggebranchen. Særligt landbrugsorganisationer og gartnerier har høstet gevinster ved vandrende arbejdskraft, da det har modvirket flaskehalse. Her tager den vandrende arbejdskraft ikke arbejdspladser fra nationale borgere, men supplerer derimod arbejdsmarkedet i det enkelte land. 14 På den måde hjælper arbejdskraftens frie bevægelighed med at reducere strukturel arbejdsløshed, dvs. den del af arbejdsløsheden, der ikke kan nedbringes ved hjælp af en traditionel forøgelse af efterspørgslen. 15 Den vandrende arbejder fra lande optaget i EU efter 2004 rekrutteres oftest til at udføre arbejde, der kræver få formelle kompetencer, og i et ganske snævert sæt af jobtyper, som typisk har lav status blandt indenlandske arbejdstagere. Det gælder sektorer som byggeri, industriel produktion, landbrug og lavt kvalificeret servicearbejde. 16 Vandrende arbejdstagere er ofte overkvalificerede i forhold til det arbejde, de udfører, og der ligger derfor et potentiale i at udnytte deres ressourcer bedre. For det tredje er den vandrende arbejdskraft fra de nye medlemslande yngre end befolkningen i værtslandet. Det udgør derfor et kærkomment demografisk løft for værtslandet, såfremt de unge arbejdsmigranter vælger at slå sig ned i længere tid. 17 F.eks. var 68 pct. af polakkerne og 83 pct. af rumænerne i Danmark mellem 20 og 49 år i Til sammenligning lå andelen af tyskere og briter i denne aldersgruppe på henholdsvis 47 og 50 pct. 18 EU- borgere, der benytter sig af arbejdskraftens frie bevægelighed, søger oftest først arbejde i et andet EU- land efter endt uddannelse i hjemlandet. 19 Det er en gevinst for modtagerlandet, da der ikke er omkostninger forbundet med uddannelse. Endelig er der ikke entydige konklusioner i retning af, at østeuropæisk arbejds- kraft har resulteret i et nedadgående lønpres for værtslandenes egne borgere. Undersøgelser viser, at øget immigration ikke umiddelbart har nogen effekt på lønniveauet. Det skyldes, at indvandrere og indfødte med den samme uddannel- 14 Deutche Bank Research, The dynamics of migration in the euro area, 14. Juli Barslund, M. og Busse, Matthias, Making the most of EU labour mobility, CEPS, Andersen, K.S. og Felbo-Kolding, J., Midlertidig øst-migranter udfordrer den danske model, Samfundsøkonomen, nr. 4, 2014; Springford, J., Central and East European Migrants are a boon for Britain, Centre for European Reform, Europa-Kommissionen, EU Employment and Social Situation, Quarterly Review, juni Tænketanken EUROPA, Sociale ydelser og fri bevægelighed fire bud på vejen frem, 2014 (http://thinkeuropa.dk/socialt/sociale-ydelser-og-fri-bevaegelighed-fire-bud-paa-vejen-frem). 19 Europa-Kommissionen, pressemeddelelse, Labour mobility in the EU: Challenges and perspectives for a genuine European labour market, forelæsning ved European University Institute, 24. juni

8 ses- og erhvervserfaring ikke er perfekte substitutter. 20 En rapport fra det britiske overhus antyder, at de største vindere ved immigrationen til Storbri- tannien (både fra og uden for EU) er migranterne selv og de virksomheder, der hyrer dem, mens dem, der udfordres, er ansatte i lavbetalte job. Selvom flere undersøgelser finder en negativ korrelation mellem antallet af udenlandske arbejdere i et land og lønnen for ufaglærte, er effekten meget lille. 21 Der er ingen tvivl om, at lønforskelle mellem EU s medlemslande er en væsentlig faktor for arbejdsmobiliteten fra øst til vest. Tal fra Eurostat fra 2013 viser, at arbejdskraftsomkostningerne i industri-, bygge- og servicesektoren i Polen er fem gange lavere end i Danmark, mens den i Rumænien er 8,4 gange lavere. 22 Her skal dog tages højde for forskelle i leveomkostninger landene imellem. En Eurobarometerundersøgelse fra efteråret 2013 viser, at motiverne for at søge arbejde i et andet EU- land varierer markant mellem gamle og nye medlemslande. Borgere fra EU s gamle medlemslande (medlemmer før 2004) vælger i højere grad at flytte ud pga. udsigten til bedre karrieremuligheder og ønsket om at bo eller arbejde i et andet EU- land. Borgere fra Sydeuropa angiver typisk arbejds- løshed i deres hjemland som hovedmotiv for at flytte til et andet EU- land. For borgere fra EU s nye medlemslande er udsigten til en bedre løn afgørende. 80 pct. af de adspurgte fra de nye medlemslande (eksklusiv Malta og Cypern) svarer, at løn er en væsentlig faktor for at flytte, mens kun 42 pct. fra de gamle medlemslande ser løn som et trækplaster. 23 Selvom arbejdstagere fra de nye medlemslande flytter ud pga. udsigterne til en bedre løn, er der ikke klare indikatorer på, at det har resulteret i et nedadgående lønpres i værtslandet. Udfordringer ved den vandrende arbejdskraft Historier om social dumping for østeuropæisk arbejdskraft har fyldt godt i danske og udenlandske medier. Social dumping refererer til det forhold, at udenlandsk arbejdskraft udfører opgaver i værtslandet til en langt lavere løn og under ringere arbejdsforhold end værtslandets borgere. 20 Ottavianno, G.I.P. og Peri, G. (2011) Rethinking the Effect of Immigration on Wages, Journal of the European Economic Association, 10(1): Ruhs, Martin and Calos Vargas-Silva (2014) Briefing. The Labour Market Effect of Immigration, The Migration Observatory at the University of Oxford; Dustmann, C., T.Frattini, and I. P. Preston (2013) The Effect of Immigration along the Distribution of Wages, Review of Economic Studies, 80(1): Eurostat, data tilgængelig her: 23 Special Eurobarometer report 398, oktober

9 Danske undersøgelser viser, at risikoen for social dumping er mindre, hvis østeuropæere arbejder for virksomheder, der er medlem af en arbejdsgiverfor- ening og/eller er overenskomstdækket. Direkte ansættelse i en dansk virksom- hed øger også sandsynligheden for løn- og arbejdsvilkår, der er i overensstem- melse med gældende danske overenskomster. 24 Den mest udsatte gruppe er udstationeret arbejdskraft 25, da værtslandets virksomheder ikke har pligt til at underlægge denne gruppe de samme løn- og arbejdsvilkår som indenlandske arbejdstagere. Som det fremgår af figur 3 er størstedelen af den østeuropæiske arbejdskraft i Danmark i bygge- og anlægs- branchen udstationerede. Figur 3. Østeuropæisk arbejdskraft er koncentreret på få brancher Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark fordelt på hovedbrancher, Vandrende arbejdstagere Udstationerede Kilde: Jobindsats.dk. De polske arbejdstagere udgør den største gruppe blandt arbejdsmigranterne fra de nye medlemslande og er overrepræsenteret i udstationerede arbejdskraft inden for bygge og anlæg. De arbejder ofte til en lavere løn og i mere usikre ansættelsesforhold end de indfødte arbejdstagere. En undersøgelse foretaget af FAOS i 2012 blandt 829 danske virksomheder viser, at øst- og centraleuropæeres gennemsnitsløn ligger inden for rammen af mindstebetaling i relevante kollektive overenskomster, selvom de får en lavere 24 FAOS, Danske virksomheder brug af østeuropæisk arbejdskraft, En ansat er udstationeret, når han eller hun er ansat i ét EU-land, men midlertidigt er udsendt for at udføre sit arbejde i et andet EU-land. Det kan f.eks. være, hvis en rumænsk leverandør vinder en ordre i Danmark, og derefter sender sine ansatte hertil for at udføre arbejdet. 9

10 løn end danskere i tilsvarende stillinger. 26 Undersøgelsen viser dog også, at lønnen for øst- og centraleuropæisk arbejdskraft ofte ligger lidt under mindste- satserne i landbrugsbranchen samt i hotel- og restaurationsbranchen. Disse brancher er også kendetegnet ved en relativ lav organisationsgrad og en lav overenskomstdækning i modsætning til f.eks. bygge- og anlægsbranchen. Fra EU s side har man gennem udstationeringsdirektivet forsøgt at sikre beskyttelse af udstationerede arbejdstagere. Arbejdsgiveren for den udsendte arbejdstager er forpligtet til at sikre, at medarbejderen som minimum får de arbejds- og ansættelsesvilkår, der er fastlagt ved lov og/eller generelt anvendeli- ge kollektive aftaler i det land, hvor medarbejderen arbejder. Det gælder f.eks. regler om arbejdsmiljø, mindsteløn og feriedage. I flere af EU s medlemslande, herunder f.eks. Danmark, er mindstelønnen dog ikke bestemt ved lov, men i stedet overenskomstreguleret. Det betyder, at virksomheder, der ikke er overenskomstdækket, selv kan bestemme, hvad de vil betale deres ansatte i løn. Det kan resultere i løndumping. Fagforeninger har flere muligheder for at sikre, at udstationeret arbejdskraft er underlagt ordentlige lønvilkår. De kan f.eks. indlede forhandlinger med den udenlandske virksomhed, der har udsendt arbejdere til Danmark, for at få denne til at indgå overenskomst. Hvis forhandlingerne ikke fører til noget, kan den relevante danske fagforening lægge pres på den udenlandske arbejdsgiver via såkaldte kollektive kampskridt som f.eks. strejke og blokade. 27 På grund af problemer med social dumping fremførte Kommissionen i 2012 et direktiv (2014/67/EU) om forbedring og bedre håndhævelse af udstatione- ringsdirektivet. Direktivet skal sikre, at udstationerede arbejdstageres rettighe- der bliver overholdt i praksis og styrker den retlige ramme for tjenesteydere. Det gøres blandt andet ved brug af såkaldt kædeansvar i bygge- og anlægsbran- chen, hvorved arbejdsgivere har ansvar for, at også underleverandører overhol- der reglerne. En hovedentreprenør kan blive ansvarlig for at udbetale løn, hvis det udenlandske firma ikke giver sine ansatte den løn, som kræves i værtslandet. Derudover styrker direktivet mulighederne for udveksling af oplysninger på tværs af grænserne. I Danmark skal udenlandske virksomheder, der arbejder i landet, tilmelde sig Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), så de danske myndigheder har 26 FAOS, Danske virksomheder brug af østeuropæisk arbejdskraft, Lov om udstationering af medarbejdere mv. 6a. 10

11 mulighed for at håndhæve reglerne. Der er desværre en stigning i antallet af danske og udenlandske virksomheder, der undlader at lade sig registrere i RUT- registret 28 Der er derfor behov for bedre opfølgningsmuligheder i forhold til RUT- registret. Et element kunne være at bruge flere ressourcer på kontrolbesøg på for eksempel byggepladser og andre arbejdspladser, der bruger østeuropæisk arbejdskraft. Derudover kunne man også overveje at hæve bødeniveauet for manglende overholdelse af anmeldelsespligten til RUT, der på nuværende tidspunkt er på kroner. En væsentlig opgave for den nye Juncker- Kommissionen bliver både at fjerne forhindringer for den vandrende arbejdskraft og at skabe værn mod social dumping. Kommissionen har i dets arbejdsprogram for 2015 annonceret en såkaldt mobilitetspakke med initiativer, der skal fremme arbejdskraftens frie bevægelighed, tackle problemer med social dumping og udnyttelse af sociale ydelser samt indsatsen for ungdoms- og langtidsledighed. Mobilitetspakken forventes at være klar i slutningen af Tænketanken EUROPA vil i 2015 løbende dække og analysere de enkelte initiativer i mobilitetspakken. 28 Gerdes, J., Østfirmaer bryder loven i Danmark, Børsen, 28. januar

Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst

Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Med bidrag af Vibeke Borchsenius, Camilla Hvidtfeldt, Claus Aastrup Jensen, Jonas Helth

Læs mere

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED NOTAT ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Import af udenlandsk arbejdskraft er en afgørende forudsætning,

Læs mere

Mangel på arbejdskraft

Mangel på arbejdskraft 2 7 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Mangel på arbejdskraft 1.1 Sammenfatning... side 35 1.2 Arbejdskraftmangel koster dyrt... side 36 1.3 Virksomhedernes rekrutteringsformer... side 46 1.4 Rekruttering af udenlandsk

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Norden Sammenfatning af landerapporter fra forprojekt til Nordisk Ministerråds globaliseringsprojekt

Udenlandsk arbejdskraft i Norden Sammenfatning af landerapporter fra forprojekt til Nordisk Ministerråds globaliseringsprojekt Udenlandsk arbejdskraft i Norden Sammenfatning af landerapporter fra forprojekt til Nordisk Ministerråds globaliseringsprojekt Kirsten Hviid og Mari-Ann Flyvholm TemaNord 2010:588 Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM

JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM NOTAT 1. juli 2015 JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Med Dansk Folkepartis vælgersucces og blå

Læs mere

DEN DANSKE MODELS STYRKER

DEN DANSKE MODELS STYRKER Rapport DEN DANSKE MODELS STYRKER De empiriske argumenter for den danske arbejdsmarkedsmodel September 2013 Forord Den danske model har leveret og leverer til stadighed resultater for både arbejdsgiver,

Læs mere

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft: Indvandreres arbejdsmiljø og tilknytning til arbejdsmarkedet i Danmark

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft: Indvandreres arbejdsmiljø og tilknytning til arbejdsmarkedet i Danmark Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft: Indvandreres arbejdsmiljø og tilknytning til arbejdsmarkedet i Danmark Kirsten Hviid, Flemming Wridt Jensen, Kasper Olesen & Mari-Ann Flyvholm Rapporten Forfattere

Læs mere

Den danske model i modvind

Den danske model i modvind 128 Den danske model i modvind Et debatoplæg udarbejdet for FTF Søren Kaj Andersen, Mikkel Mailand & Christian Lyhne Ibsen November 2012 ISBN 978-87-91833-76-2 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier

Læs mere

EU OG DEN DANSKE MODEL

EU OG DEN DANSKE MODEL EU OG DEN DANSKE MODEL 27. juni 2014 Indholdsfortegnelse EU OG DEN DANSKE MODEL, PROBLEMFORMULERING... 5 INDLEDNING... 5 UDFORDRINGERNE... 6 1. NY STYRING UDFORDRER DET ØKONOMISK POLITISKE RÅDERUM OG

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Konsekvenserne for løn og beskæftigelse

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Konsekvenserne for løn og beskæftigelse Arbejdspapir 16 Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Konsekvenserne for løn og beskæftigelse Nikolaj Malchow-Møller Jakob Roland Munch Jan Rose Skaksen Rockwool Fondens Forskningsenhed København 2007 Udenlandsk

Læs mere

Samfundsøkonomen. Aktuelle udgivelser fra Djøf Forlag. TEMA Indvandring og integration I N DHOLD

Samfundsøkonomen. Aktuelle udgivelser fra Djøf Forlag. TEMA Indvandring og integration I N DHOLD Samfundsøkonomen December 2014 nr. 4 Djøf Forlag Gothersgade 137 1123 København K Aktuelle udgivelser fra Djøf Forlag TEMA Indvandring og integration DANSKE ASYLAFGØRELSER Baggrund, kontekst, analyse af

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Lovregulerede erhverv og velfærdsprofessioner Tværgående analyse DAMVAD A/S NA2013:920 http://dx.doi.org/10.6027/na2013-920

Læs mere

ARBEJDSMARKED LØNNEN - DEN TALER VI IKKE OM. EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg. Et spil af Danmarks Radios

ARBEJDSMARKED LØNNEN - DEN TALER VI IKKE OM. EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg. Et spil af Danmarks Radios Et spil af Danmarks Radios EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg Indhold Indledning 3 Lærervejledning 4 - Rollekort 9-12 Spillevejledning 13 Materiale: - Historien 16 - Europa-Kommissionsens forslag 18 -

Læs mere

Mens der først de senere år for alvor har

Mens der først de senere år for alvor har Faglig organisering under forandring Komparative perspektiver på faglige organisationsgrader i Europa Carsten Strøby Jensen Fagbevægelsen i Europa har de senere år oplevet betydelig tilbagegang i medlemsskaren.

Læs mere

Den danske model i to varianter og i forandring

Den danske model i to varianter og i forandring Den danske model i to varianter og i forandring Af Herman Knudsen og Jens Lind Aalborg Universitet Indledning Ligesom begrebet det udviklende arbejde oprindeligt stammer fra den svenske fagbevægelse, var

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Dagpengereformer og flexicurity i forandring

Dagpengereformer og flexicurity i forandring 146 Dagpengereformer og flexicurity i forandring Mikkel Mailand April 2015 ISBN 978-87-93320-03-1 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

Globalisering af magisterarbejdet

Globalisering af magisterarbejdet Globalisering af magisterarbejdet Rapport udarbejdet for DM Dansk Magisterforening Nana W. Hansen, Steen E. Navrbjerg og Anna P. Kylling April 2014 ISBN 978-87-91833-90-8 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds-

Læs mere

INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011

INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011 INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011 FÆLLES STUDIE FORETAGET AF DE EUROPÆISKE SOCIALE PARTNERE (ARBEJDSMARKEDETS PARTER) IMPLEMENTERINGEN AF FLEXICURITY OG ARBEJDSMARKEDETS PARTERS ROLLE

Læs mere

Jon Kvist. De nordiske modellene etter 2000 udviklingen i Danmark

Jon Kvist. De nordiske modellene etter 2000 udviklingen i Danmark Jon Kvist De nordiske modellene etter 2000 udviklingen i Danmark Jon Kvist De nordiske modellene etter 2000 udviklingen i Danmark Fafo-notat 2009:10 Fafo 2009 ISSN 0804-5135 Innhold Introduksjon... 5

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

Fagforeninger får flere på førtidspension

Fagforeninger får flere på førtidspension 5. DECEMBER 2002 20 FØRTIDSPENSION Kommunerne tilkender flere førtidspensioner, når de undervejs samarbejder med fagforeninger eller frivillige organisationer, viser en ny SFI-rapport, der offentliggøres

Læs mere

11:42 REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF HØJTUDDANNET ARBEJDSKRAFT DANMARK, NORGE, HOLLAND, STORBRITANNIEN OG CANADA

11:42 REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF HØJTUDDANNET ARBEJDSKRAFT DANMARK, NORGE, HOLLAND, STORBRITANNIEN OG CANADA 11:42 REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF HØJTUDDANNET ARBEJDSKRAFT DANMARK, NORGE, HOLLAND, STORBRITANNIEN OG CANADA FREDERIK THUESEN METTE KIRSTINE TØRSLEV TINA GUDRUN JENSEN KØBENHAVN 2011 SFI DET NATIONALE

Læs mere

ARITAKE-WILD. Fælles arbejdsprogram for de sociale partnere på europæisk plan for 2006 2008

ARITAKE-WILD. Fælles arbejdsprogram for de sociale partnere på europæisk plan for 2006 2008 Fælles arbejdsprogram for de sociale partnere på europæisk plan for 2006 2008 Fælles undersøgelse vedrørende omstrukturering i EU15 Fase et Danmark Nationalt dossier Forfatter til dossierudkastet: Gennemgået

Læs mere

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde?

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Søkelys på Norden Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Den relativt store indvandring til Danmark gennem de sidste

Læs mere