en broget skare danskekrigssejlereinewcastleupontyne C.P. Baird

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "en broget skare danskekrigssejlereinewcastleupontyne C.P. Baird"

Transkript

1 C.P. Baird en broget skare danskekrigssejlereinewcastleupontyne i Årbog 2011 fortalte Peter baird, M.a. (oxon), historien om sin far, frithiof Helge Christiansen, som var officeriudeflåden dedanskeskibeogsømænd, der sejlede for de allierede mellem 1940 og f.h. Christiansen døde sammen med alle andre ombordværende på Peter MÆrSk, der blev ramt afentysktorpedoogsankinordatlanten7.december denne gang, som opfølgning til sin tidligere artikel, beretter han om fire almindelige sømænds oplevelser i udeflåden under krigen, og han beskriverdenrolle,somnewcastleupontyneidet nordøstlige england spillede som hjemhavn for krigssejlerne. Han diskuterer de følger, som krigstjenesten fik for sømændene efter krigens slutning, oghvordansømændeneføltesigudelukkedeog glemte af den danske stat. WhenYouGoHome, Tell Them Of Us And Say, For Your Tomorrow, WeGaveOurToday. 1 JohnMaxwellEdmonds Introduktion Generelt er kronologien omkring Danmarkshistorien umiddelbart før og under 2. Verdenskrig velkendt: Ikke-angrebspagten med Tyskland 31. maj 1939, Besættelsen 9. april 1940 og som følge heraf 13 danske faldne soldater ved grænsen; efterfulgt af regeringens ordre om at opgive al modstand; samarbejdspolitikken, hvor befolkningens vrede mod tyskerne voksede og ledte til fredelige demonstrationer; dernæst Augustoprøret 1943; samlingsregeringens tilbagetræden 29. august 1943 og tyskernes indførelse af militær undtagelsestilstand; evakueringen af over 7000 jøder til Sverige i oktober 1943; intensiveringen af de hidtil spredte og tilfældige sabotageaktioner under Danmarks Frihedsråds ledelse; og endelig de allieredes befrielse af Danmark 5. maj Modstandsbevægelsen har i Danmark siden krigens slutning været bredt anerkendt og påskønnet i form af sejrsparader, mindearrangementer, medaljer, Frihedsmuseet på Esplanaden i København, Mindelunden i Ryvangen, 1 gravskriftpåmindesmærketforbritiskesoldaterikohimai den nordøstlige del af indien. 2 den nyeste udgivelse om danmarkshistorien på engelsk er, så vidt jeg ved, knud J.v. Jespersen: A History of Denmark, 2.udg.,2011.Seisærdiskussionens.27-30og om danmark under 2. verdenskrig. en broget Skare 33

2 samt af historikere 3, politikere og det danske samfund som helhed. Det er almindeligt kendt, at over 850 medlemmer af modstandsbevægelsen blev dræbt under Besættelsen, og atmangeflereblevsåret. Derimod har der i Danmark siden 1945 stort set ikke været bevidsthed om og anerkendelse af det, der med en vis ret kan kaldes den danske udenrigs-modstandsbevægelse, og i særdeleshed den rolle, de danske sømænd i handelsflåden spillede i forhold til at vinde krigen mod Tyskland, dengang de havde base ibyennewcastleupontyneiengland,hvis centrum uden overdrivelse mellem 1940 og 1945 blev kaldt Denmark upon Tyne 4.Fra april 1940 til september 1945 var der faktisk 6.300danskere,somfrivilligtsejledeforde allierede i kampen mod Tyskland; i konvojer over Atlanten og gennem Østersøen, i Middelhavet og over Stillehavet, i farvandene ved De Britiske Øers østkyst, og hen imod krigens af- 3 Jf.davidLampe: Hiler s Savage Canary, den vistnok eneste betydningsfulde undtagelse er historikeren Christian tortzen, som desværre døde 1. september beklageligvis er hans største forskningsprojekter Søfolk og skibe samt Krigssejlerne: træk af dansk skibsfarts historie ikke oversat til engelsk, men på engelsk findes danish Merchant Seamen and their Ships in british Service , i: Britain and Denmark Political, Economic and Cultural Relations in the 19th and 20th Centuries, redigeret afjørgensevaldsenogudgivetafmuseumtusculanums forlag i artiklen udgør rygraden for denne artikel, og jeg skylder stor tak til tortzens forskning. Modsætningen er Martin Conway og José gotovich (red.): Europe in Exile: European Exile Communities in Britain , berghahn books i bogen behandler landflygtige fra belgien, frankrig, nederlandene, Polen og tjekkoslovakiet. danmark er ikke engang nævnt. slutning som bidrag til de allieredes landgang i Italien, Normandiet og Japan. Igennem krigen blev omtrent 280 danske handelsskibe sænket, ogomkring1850danskesømænd døde i kampen for Danmarks frihed. Ifølge historikeren Christian Tortzen [..]varhandelsflåden[..](tilhvilkende danske sømænd i England kom til at høre under) [..] i realiteten en skjult militærstyrke [..] det fjerde ben i kronens forsvarsstyrker. 5 Denneartikelberetteromnogleafdesømænd, hvis historie blev en del af det, der siden blev kendt som udeflåden, og som udgjorde reservemandskabet af danske sømænd (The Danish Pool), der lod sig hverve til at bemande allierede handelsskibe. Artiklen beskriverderesliv,nårdebefandtsigpålandi Newcastle upon Tyne, der af de britiske myndigheder var udpeget som hjemhavn for de danske sømænd, der ankom til Storbritannienefter1940.Detpåstås,atderesoplevelser, modogpatriotisme,somafdeallieredeblev anerkendt krigen igennem, var på samme niveau som hos dem, der deltog i den danske modstandsbevægelse i hjemlandet; og deres indsats fortjener at blive alment kendt i deres eget land. Fire af disse mænd var Carlo Andersen, EdmundPetersen,HenrikJessenogErikKragelund Nielsen. Carlo andersen Kunfå hvisnogen afdedanskesømænd, som pludselig befandt sig i Newcastle efter april1940,kanværeankommetdertilunder 5 op.cit.note(4)s Årbog 2012

3 mere dramatiske omstændigheder end Carlo Andersen 6, der stammede fra Aalborg. Carlo havdesejlet,sidenhanvar14.hanvarhyret pås/selse,dersejledeimiddelhavetideførstemånederaf1940,daskibetfikproblemer med skibsskruen. Skibet var i dok i Casablanca i Marokko, på det tidspunkt fransk koloni, men da Frankrig blev besat af Tyskland, fik ELSE ikke afrejsetilladelse. Mens Carlo var tilbageholdt i Casablanca, blev han slået ned med en jernstang af en araber, der stjal alle hans værdier og efterlod ham liggende i en blodpøl. Han blev fundet af politiet og bragt bevidstløs til hospitalet. Efter udskrivelsen fra hospitalet forsøgte hantregangeatflygtefracasablanca.veddet første forsøg sejlede han og syv andre skibskammerater ud på Middelhavet i en af redningsbådenefraelse,mendetoprørtehav tvang dem tilbage i havnen. Senere, denne gang sammen med fire andre sømænd, sejlede han igen ud fra Casablanca, men dårligt vejr tvang deres lille båd omkring 160 km langs kysten, før de blev standset af en destroyer fra det franske Vichy-styre. De ombordværende blev arresteret og sendt tilbage til Casablanca, hvor de blev idømt 15 dages fængsel af nazisterne. De overlevede på to skiver brød om da- 6 Carlo andersens historie er baseret på et detaljeret spørgeskema, som han udfyldte efter forespørgsel af inger batchelor, menighedsrådsformand ved den danske kirke i newcastle,i1987.informationenomdeskibe,hansejlede med,stammerfrahanssøfartsbog.carloandersenskrev desuden om sine oplevelser i Marokko i artiklen flugten framarokko i:j.hjort(red.):den Danske Sømand Under De To Verdenskrige og ,Samlerensforlag, københavn gen og en vandig suppe med to-tre bønner i. Carlos tredje og sidste flugtforsøg involverede tyveri af en redningsbåd fra et belgisk skib. Hanogenandendansker,JørgenThomsen, samttobelgiskesømændfraantwerpenmonteredeenekstrakøl,sådekunnesejlebåden somenyacht.dettognidageatkrydseover framarokkotilgibraltar,ogundervejsfikde hjælp fra en spansk fiskerbåd, hvis besætning forsynede dem med vand og gav dem retningsanvisninger. Deres proviant bestod hovedsageligt af sardinolie. IGibraltartogCarlohyresomkokpåen britisk olietanker, SAN ZEFERINO, indtil de nåede Free Town i Sierra Leone. Dernæst kom han om bord på en new zealandsk troppetransport,rangitata,derankomtilliverpoolimarts1942,hvorefterhanigenafmønstredeogafdebritiskeimmigrationsmyndigheder blev beordret til at tage til Newcastle og dér tilslutte sig reservemandskabet af danske sømænd. Ved ankomsten blev han stillet over for det gængse valg mellem at sejle for briterne eller arbejde for Skovkommissionen som afløsning for indrullerede britiske mænd i det vigtige arbejde med at skaffe tømmer, blandt andettilkrigsformålogafstivningafminegange. Carlovalgteatvendetilbagetilhavetog havde efterfølgende hyre på coastere, der besejlede ruten mellem Glasgow i Skotland, Blyth nær Newcastle og Cardiff i Sydwales; en rute, der blev berygtet som EBoatAlleypå grund af de aktive tyske motortorpedobåde, kendtsome-både.seneresejledehanikonvojer mellem Skotland og Vestafrika, hvor de skibe, han sejlede med, blev angrebet af ubåde. en broget Skare 35

4 Han fik malaria, tog endnu en tur på en coaster, der sejlede kul fra Newcastle til kraftværket Barking i Essex. Dernæst blev han hovmesterpås/ssvanholm,hvorhanhjalpmed at skaffe forsyninger til de allieredes 8. Armé, da den invaderede Sicilien og Italien; og han arbejdede på S/S HARDICANUTE med at sejle fisk fra Island til England med kul som returfragt,daskibetblevangrebetaftyskeflyvere. Ved krigens slutning sejlede han med S/S HA- RALD,etforsyningsskib,somassisteredebritiske og allierede tropper under de allieredes landgang i Normandiet på D-dag. Edmund Bonnano Petersen En anden ung sømand, der ankom til Newcastle betydeligt senere end Carlo efter sine egne dramatiske og sindsoprivende oplevelser, var Edmund Petersen 7.Edmundvarfødti 1926ogtoghyresomkahytsdrengombordpå S/S AXEL CARL, som tilhørte rederiet Heimdal i København. Han var 15 år gammel, da skibet ankom til Korsør i foråret 1941 med en ladning kul fra Hamborg til DSB. I de næste mange måneder sejlede AXEL CARL under tysk kontrol mellem danske og tyske havne og ved en enkelt lejlighed til Rotterdam i det tysk besatte Nederlandene. Både i Rotterdam og Hamborg blev skibet bombet og ramt af maskingeværsalver fra det britiske luftvåben, men uden at lide nævneværdig skade. 7 edmundpetersenskrevenbiografiommandskabetpå S/SaxeLCarL ,privattryk2004,ogjegharfået venlig adgang til den af hans datter Charlotte Stenholt. I forsommeren 1941 medbragte AXEL CARLenblandetlastfraHamborgtilLeningrad, da Sovjetunionen på det tidspunkt var Tysklands allierede. Den 20. juni gik sovjetiske agenter om bord og arresterede besætningsmedlemmet Nicolai Krecow, der var født i Sovjetunionen, men som ung var stukket af til Frankrig. Senere var han kommet til Danmark, sejlede på danske skibe og blev gift. Han blevikkesetsiden.den22.juni1941opsagde Hitler pagten med Stalin og invaderede Sovjetunionen i Operation Barbarossa. Da Leningrad blev angrebet, mens AXEL CARL stadig lå i havnen, entrede sovjetiske soldater med maskingeværer skibet, arresterede Edmund og resten af besætningen og bragte dem ind til land. Det sidste, de så af AXEL CARL, var, dadedanskeflagpåsidenafskibetblevmaletoverafsovjetiskearbejdere,ogdannebrog blevtagetnedogerstattetafhammerogsegl. De næste 18 måneder var Edmund og restenafbesætningenfraaxelcarlkrigsfanger i fængsler og koncentrationslejre i forskellige dele af Sovjetunionen. Kosten bestod af en blanding af hirsegrød, kålsuppe, saltet fisk, brød (ofte muggent) og vand. Mændene blev kronraget og sov på træplanker med høfyldte lærredssække som madrasser. De havde konstant lus. I en af lejrene bestod toiletterne af bjælker over et stort hul i jorden, og de blev brugtafoptil200fangeradgangen.tilfælde af tyfus forekom ofte. Transporten til en fangelejr i Sibirien indebar 12 dages indespærring i en uopvarmet kvægvogn sammen med omkring 60 andre fanger, hvor de rejste over tilsyneladende en- 36 Årbog 2012

5 axel CarL set fra bagbord. Her arbejdede den 15-årige edmund bonnano Petersen i 1941 før han kom til at tilbringe 18 måneder tilbageholdt i Sovjetunionen. foto: M/S Museet for Søfart axel CarL seen from the port side. this is the ship on which the 15 year old edmund bonnano Petersen served in 1941 before being incarcerated for 18 months in the Soviet Union. Photo: Maritime Museum of denmark deløse stepper i bidende koldt vejr, og sneen trængte ind i vognen gennem sprækkerne. Adskillige fanger døde og blev taget ud og efterladtpåstepperne,nårtogetstoppede. Ved forskellige lejligheder blev Edmund og hans besætningskammerater forhørt af sovjetiske kommissærer. Selv om de tilbød at sejle for de allierede, fik de at vide, at de blev behandlet som fjender, fordi danske soldater kæmpede sammen med tyskerne mod Sovjetunionen på Østfronten. Otto, et af de andre besætningsmedlemmer, spurgte Edmund: Hvad helvedehardegjortderhjemme,sidenviskalvære ien[ ]krigsfangelejr? 8 Det var Karanda-lejren nær den kinesiske grænse, hvor kosten var særligt ringe, så besætningsmedlemmernes helbred led under det, og der udbrød dysenteri. Et finsk besætningsmedlem, Sjöholm, døde som 34-årig efterfulgt af to danskere, Hans Larsen på samme alder og Frede Christiansen 8 i 2003 udtalte den daværende danske statsminister, andersfoghrasmussen,forførstegangoffentligtkritikaf danmarks samarbejde med det nazistiske tyskland som et moralsk svigt i sin tale for 60-året for ophøret af den samarbejdende koalitionsregering en broget Skare 37

6 Mindetavle ved St. nicholas buildings, som var centrum fordedanskesøfolkinewcastleupontynemellem1940 og et billede af bygningerne kan ses i Årbog 2011, s. 47. foto: C.P. baird Commemorative plaque on the rear wall of the St. nicholasbuildingswhichwerethefocusofthedanishseamen s lives in newcastle upon tyne between 1940 and a photograph of the buildings can be seen in Årbog 2011, p. 47. Photo: C.P. baird Mindetavle ved sømandskirken tæt ved kajkanten i newcastle upon tyne. foto: C.P. baird Commemorative plaque at the danish seamen s bethel orchapelnearthequaysideinnewcastleupontyne. Photo: C.P. baird på35år.alletreblevbegravetsideomsidepå de sibiriske stepper. Senere i 1942 blev de resterende besætningsmedlemmer bedt om at underskrive et tilsagnomatsejlefordeallierede,ogdade gjorde det, fik de at vide, at de ville blive overdraget til briterne i Persien, det nuværende Iran. Dette var en dag med fantastisk glæde! De fik deres pas, som de ikke havde set siden Leningrad, tilbage, og med tog blev de ført til Krasnovidsk ved Det Kaspiske Hav. Undervejs solgte de, på forskellige stationer hvor toget gjorde holdt, lynlåse fra deres tøj, løse knapper,vesteogjakkerforatkunnekøbemad. Endelig sejlede de over Det Kaspiske Hav tilbaku,hvordeigenblevfængsleti2½dage, førdeblevløsladt,mødtafdensvenskekonsul og indlogeret på et førsteklasses Intourist Hotel med tjenere i sorte og hvide uniformer. Sengene havde hvide lagner og tæpper, men sømændene var så uvante med al den komfort, atdekunkunnesovepågulvet.dernæstblev deiteheranbudtvelkommenafdenbritiske øverstbefalende, fik uniformer fra den britiske 38 Årbog 2012

7 hær (der kunne ikke skaffes flådeuniformer), fikmorgenmadmedvarmgrød,pressetog saltetoksekødfradåse,spejlæg,brødogte ogsåmeget,somdevillehave.despilledeen fodboldkamp mod britiske soldater og mødte den danske ambassadør og hans kone. Defikatvide,atdervartrehovedårsagertil deres løsladelse fra Sovjetunionen: Fra begyndelsen af deres fangenskab havde de tilbudt at sejle for de allierede; andre danske sømænd havde gjort tilsvarende siden krigens udbrud; og den svenske konsul havde været meget aktivpåderesvegneefteratværeblevetkontaktet af rederiet Heimdals ejere. Desværre blev AXEL CARL s førstestyrmand dræbt i en trafikulykke i Teheran; han var det femte besætningsmedlem, som mistede livet. Fra Persien krydsede Edmund og hans tilbageværende skibskammerater Det Røde Hav, hvorefter de rejste nordpå gennem Palæstina til Cairo, videre til Alexandria, hvor de blev indrulleret i den britske handelsflåde og mødte andre danske sømænd fra ROBERT MÆRSK, GUDRUN MÆRSK og THUREBY samt andre skibe i allieret tjeneste. Edmund selv og omtrent halvdelen af besætningen fra AXEL CARL tog hyre på et norsk motorskib, HER- MELIN,hvordeimereendetårtransporterede flybrændstof og tropper fra den britiske 8. armé mellem Alexandria og forskellige havne langs den nordafrikanske kyst; ofte under angrebaftyskeogitalienskeflyogubåde. Alles nerver var på højkant under de angreb, vi oplevede. De kom som lyn fra en klar himmel, og vi havde flybrændstofilastrummetunderos.vividstealle, hvad der ville ske [hvis vi blev ramt] skibet ville simpelthen eksplodere[ ] Vores nerver blev udsat for pres dag og nat! Sommetider blev mænd trukket ud fra lastrummet, bevidstløse af dampe fra brændstoffet under af- og pålæsning. På det tidspunkt var et sjette besætningsmedlem fra AXEL CARL afgået ved døden; donkeymand Olaf Christian Hansen faldt over bord i Alexandrias havn, da han havde taget hyre som besætningsmedlem på ROBERT MÆRSK, og druknede. Han blev begravet på 8. Armés krigskirkegård i Alexandria. Gradvist, efterhånden som den tyske krigslykke endegyldigt vendte, sejlede HERMELIN i konvojer længere og længere mod vest i Middelhavet og nåede til sidst Gibraltar. I juli 1943 deltog HERMELIN i de allieredes invasion af Sicilien, igen med transport af brændstofcontainere og tropper fra 8. armé. I august overværedeedmundimessinafeltmarskalmontgomery, der senere ledte Danmarks befrielse, køre gennem byen, mens han vinkede til sine tropper. Efter endnu flere sejladser i pendulfart mellem Alexandria, Malta, Nordafrika, Sicilien og Italien blev HERMELIN lastet med sækkevis af hasselnødder, hvilket besætningen var lykkelige for, fordi de gav ekstra beskyttelse imod torpedoer, og tilsluttede sig en konvoj på 30-40skibefraGibraltartilEngland.Pådettidspunkt havde de danske skibe fået tilladelse til at hejse Dannebrog: Det var et vidunderligt syn atsedetdanskeflagpåalledisseskibe.vihavde heletidenværetkedeaf,atdedanskeskibeførte britiske flag! Ved ankomsten til England var alle glade og spændte [ ]. Der var smukt, og det regnede. en broget Skare 39

8 Vivargladeforatmærkeregnen[ ].Køerne græssede på markerne. Vi besøgte de engelske pubber[ ]vifølteosgodttilpas[ ],englænderne var meget gæstfrie og venlige at tale med [ ]. Efter at have været på HERMELIN i 17 måneder afmønstrede Edmund i Liverpool og kunne langt om længe rejse til Newcastle for at lade sig indregistrere i The Danish Pool, hvor der var en særlig atmosfære blandt de danske og norske sømænd». Efter tre uger tog Edmund hyre på INGER TOFT, der lå for anker ved South Shields ved floden Tyne, og sejlede derefter hovedsageligt ikonvojertilogfraisland,menkrydsedeogså ved en enkelt lejlighed Nordatlanten til Canada. Han bød Atlanterhavets storme velkomne, fordi de forhindrede de tyske ubåde i at kommeoptiloverfladen. Ellers var der konstant en nervøs stemning. En morgen blev INGER TOFT ramt af en torpedo og brækkede i to dele, og flammer og vand væltede ud af koøjerne. Det tog kun sølle 70 sekunder (en britisk fregat, der var følgeskib, tog tid), før skibet sank. Edmund tilbragte to timer i havet, mens han klyngede sig til enplankefraenafskibetsluger,førhanblev reddet af fregatten. Vi blev behandlet vældigt pænt.vifikvarmte.vifiksnartvarmenigen[ ] vi fik det snart bedre. Via Loch Ewe og Edinburgh i Skotland vendte Edmund og de andre overlevende tilbage til Newcastle, hvor de hver modtog 25 frathedanishpoolsomkompensationfor mistede ejendele efter torpederingen og yderligere 25 fra penge indsamlet af danskere bosiddende i London. 25 var det gængse beløb beregnet til menige sømænd; officerer fik en del mere. Hans sidste skib blev S/S ROTA, et køleskibirutefartmellemlondon,belfastiirland og Glasgow i Skotland. Da han var i land ilondon,søgtehanlymoddetyskebombefly og V2-raketter i undergrundsstationerne. Da krigen mod Tyskland endte, var det fantastisk atværeilondonpåbefrielsesdagen.alleskibene ikajoglangsthemsentudedemedhornene[ ] sirenerne lød hele dagen, alle på land var lykkelige. Dervarfriølipubberne,ogdeholdtåbenindtilde tidlige morgentimer. Som mange andre sømænd i udeflåden og omtrent halvdelen af besætningen fra AXEL CARL vendte Edmund ikke tilbage til Danmark efter krigen. Han var stadig kun 19 år gammelogendnuikkeparattilatslåsigned. IBlythfikhanhyrepåULLAfrarederietLauritzen som en fredelig handelssømand, men hanfandtdetmedtidensværtatværepået skib, der sejlede alene og ikke i konvoj. Indtil dahavdehankunkendttilatværekrigssejler. Han vendte endegyldigt tilbage til Danmark i sommeren Henrik Jessen En tredje krigssejler, som efterlod sig optegnelser om sine oplevelser under krigen, var Henrik Jessen 9.Dakrigenbrødudi1939,varhan kun16årgammel,menhanhavdeallerede hyrepåhandelsfartøjetbrynhild.daskibet ankomfraaalborgtilblythvednorthumber- 9 HenrikJessen:diary aviewofWorldWariiby a danish Merchant navy Seaman on the atlantic ocean, privattryk i 1990 erne. 40 Årbog 2012

9 bibliotek og læserum i sømændenes klub i St. nicholas buildings. kurér, der var en avis på dansk for de danske søfolk fra 1942 til 1945, bliver læst i for- og baggrunden. foto: M/S Museet for Søfart Library and reading room in the seamen s club in thest.nicholasbuildings.copiesofthe kurer,the danish language newspaper produced for the danish seamen between 1942 and 1945, are being read in the background and the foreground. Photo: Maritime Museum of denmark lands kyst i april 1940, fik mandskabet besked om,atdanmarkvarblevetinvaderet.bryn- HILD blev straks konfiskeret af briterne, udstyret med firetommers skibskanoner og maskingeværer, og dernæst sendt ud på konvojsejlads til Canada, hvorfra de vendte tilbage med en last bestående af tømmer og stålplader.påenandenrejsesenerei1940,tilcanada, USA, De Vestindiske Øer, Guantanamo og Den Dominikanske Republik, blev skibet strejfet af ammunition fra maskingeværer fra en tysk Junker 52-bomber. Kaptajnen fik et af sine brilleglas og en messingknap på uniformsjakken skudt væk. De eneste andre skader var otte skudhuller i skibets skorsten og et enkeltietdørpanel.fireandreskibeikonvojen blev sænket af tyske ubåde. Da BRYNHILD lagde til kaj i Liverpool på turen tilbage til England, afmønstrede Henrik og blev sendt med tog til Newcastle. Han lod sigregistrerevedthedanishpoolist.nicholas Buildings og fik hyre som matros på ULLA inorthshields,førskibettilsluttedesigendnu en konvoj, der mellem december 1940 og ja- en broget Skare 41

10 officerernes spisesal i sømændenes klub. På væggen hænger et fotografi af Winston Churchill og det amerikanske Stars and Stripes. Mange krigssejlere sejlede på amerikanske skibe. foto: M/S Museet for Søfart the officers dining room in the seamen s club. the photograph on the wall is of Winston Churchill. note also the Stars and Stripes. a number of krigssejlere served on american ships. Photo: Maritime Museum of denmark nuar1941skullehentemeretømmerogståli Canada. På udrejsen blev fire skibe torpederet, ogpåhjemrejsenmistedemantreskibe. Henrik afmønstrede igen, og efter endnu et ophold i Newcastle, indtil pengene begyndteatslippeop,fikhanhyrepådagoii,der sejlede i konvoj til Lagos i Nigeria og retur til Southamptonmedenlastbeståendeafkakao og jordnødder. Den næste sejlads med DAGO II var som del af en anden konvoj til Canada efter tømmer, stål og landbrugskemikalier. Tre skibe blevsænketafubådepåudrejsen,meningen skibegiktabtpåhjemturentrodsdårligtvejr med op til syv-otte meter høje bølger. Efter endnu engang at have afmønstret vendte Henrik tilbage til Newcastle og mindes begejstringen over at være hjemme. Hans næste skib var M/S BORNHOLM med endnu en konvojtilcanadaoghjemkomstijanuar1943. Dennegangvarstormenesåvoldsomme,atfire redningsbåde røg over bord, indgangsdøren til kahytterne blev smadret, så vand væltede ind, adskillige ventilatorer blev beskadiget, og meget af tømmeret på dækket blev rykket løs. Efter at have tilbragt otte uger med reparationer 42 Årbog 2012

11 i St. John s ved Newfoundland vendte BORN- HOLMsikkerttilbagetilEnglandiapril.Da de lastede om i Thameshaven før hjemkomstentiltyne,såhenriktobombeflymeden hale af flammer efter sig på vej mod London, projektører gennemlyste himlen, og han hørte antiluftskyts blive affyret. Tilbage i Newcastle så han ved et af sine ugentligebesøghosthedanishpooletopslag, som eftersøgte danske sømænd, der ville tilslutte sig den danske afdeling af British Royal Navy. Henrik og vennen Danny Olsen søgte ogfikafskedfradendanskehandelsflådeaf kaptajn J. P. Madsen, den danske konsul ved konsulatet i Neville Street, før de lod sig indrullere i den kongelige flåde og sluttede sig til andre danskere, der også havde meldt sig til to måneder med marchtræning, riffeløvelser og artillerihåndtering ved et ombygget feriecenter iskegnesspåenglandsøstkyst.hanblevderefter sendt til en anden Royal Navy-lejr i Cornwall for at få træning i specialstyrkefærdigheder, antiluftskyts og flygenkendelse. Derefter tilbragtehantremånederombordpåenfisketrawler som kanonér. På det tidspunkt blev danske sømænd rekrutteret som mandskab på minestrygere. Efter træningen i fjorden Forth i Skotland, kvalificerede Henrik sig som bådsmand om bord på flådens øvelsesskib HMS DRAKE i Plymouth, før han tilbragte sommeren 1945 som besætningsmedlem på en minestryger, der arbejdede ud for den belgiske kyst med base i Zeebrugge. Midt i august fik de danske minestrygere tilladelse til at sejle til Danmark, hvor de lagde til kaj i Christianshavn. Henrik tilbragte tiden med familie, venner og naboer, før han blev bragt tilbage til England af en britisk krydser for officielt at tage afsked med Royal Navy. Den10.oktober1945vendtehantilbage til Newcastle, fik arbejde som nedbrydningsarbejderogblevseneregiftdér.hanvarenaf de danske sømænd, som kom igennem krigen uden mén og med minder om glade timer tilbragt med kærlighedsaffærer, svireture og underholdende forestillinger i Storbritannien, AfrikaogCanadasommodvægttilprøvelserne og de evigt tilstedeværende farer om bord pådenordatlantiskekonvojer. Erik Kragelund Nielsen Erik Kragelund 10, den sidste af de sømænd, hvis krigsmemoirer danner grundlaget for denne artikel, blev født i 1924 og var i april 1940 lærling på et norsk skib, der lå i havnen SantosiBrasilien.UnderkrigentilhørteBrasilien den tyske side, og myndighederne forhindredederforeriksskibiatsejleforatslutte sig til de allierede, selv om Erik begyndte krigsårene med at blive involveret i en slåskampmodnogletyskesejlerepåvolgabarog som resultat deraf tilbragte fem dage i et brasiliansk fængsel. Da skibets kaptajn nægtede at lade besætningen afmønstre, deserterede Eriksammenmednogleandreskibskamme- 10 erik kragelund nielsen: Excluded and Forgotten,privattryk februar erik er i øjeblikket ved at skrive en artikel om dansk deltagelse i operation overlord (danish Participation in operation overlord), en stort set overset episodemeddeltagelseafkrigssejlerneogandredanskere ved d-dag og landgangen i normandiet. en broget Skare 43

12 Sømænd spiller snooker i klubben. bemærk fagforeningsbanneret og tavlen med annoncer for ledige stillinger på skibene. foto: M/S Museet for Søfart Seamen play snooker in the seamen s club. note the flag of the United Seamen s Union and the blackboard used to advertise shipboard vacancies. Photo: Maritime Museum of denmark rater, fandt vej til USA og påmønstrede et andet norsk skib, der skulle til England. Mellem HalifaxiNovaScotiaogLiverpoolblevskibet torpederet. Redningsbådene på styrbord side blev ødelagt under angrebet, og dem på bagbord side kunne ikke sænkes ned, fordi skibet havde slagside. Erik og syv andre overlevende, inklusive tre sårede, formåede at kravle op i enredningsflåde.havetvarioprør,ogdebesluttedesigforatbindesigselvfasttilflåden, som dog flere gange drejede rundt, så de ombordværende hver gang blev nødt til at binde knuderne op på sig selv og de sårede, så de undgik at drukne. Erik var fristet til at opgive kampen, men fandt styrke til at fortsætte: Jeg villeikkekungøreminpatriotiskepligtogkæmpe formitfædreland,mendervarogsåenvisuretfærdighed i det. Jeg var 17 år gammel og havde endnu ikkekyssetenpige.dajegbad,spurgtejeg,om Han (Gud) virkelig syntes, at det var retfærdigt? To sømænd døde, og deres kroppe forblev under redningsflåden hver gang, den vendte rundt. Dem, der stadig var i live, dykkede ned for at befri dem, men efterhånden kostede det for mange kræfter. De fik fjernet nogle af de dødes klæder, og deres lig blev overgivet til havet. Fire dage senere blev de overlevende taget ombordpåencanadiskkorvet,hvor2.maskinmesteren, en af de sårede fra redningsflåden, døde og blev begravet til søs. Besætningen på korvetten tilbød danskerne et canadiskflagtilatsvøbeomkringkroppen,men de nægtede at tage imod det. Dérbestemtejeg migfor,athvisjegellernogleafmineskibskammeraterskullebegravestilsøs,skulledetværemed detdanskeflag,dannebrog,omkringos.vilavede vores egne flag. Jeg kendte de rette proportioner fra skolen i Esbjerg. Vi lovede hinanden, at det var disse flag, vi ville bruge. EfteretkortopholdpåethospitaliIsland ankom Erik til England og drog mod Newcastle, som han husker som repræsentant for etfritdanmarkigennemdemørkeår.derefter gjorde han tjeneste på britiske skibe indtil 1942, hvor han fik hyre på et amerikansk skib, som udgjorde en del af en konvoj på 38 handelsfartøjer og 11 krigsskibe, der skulle til 44 Årbog 2012

13 MurmanskiSovjetunionenlangsdensåkaldte Helvedeskorridor. Under sejladsen blev alle 11 krigsskibe og 19 af handelsfartøjerne sænket af ubåde, fly eller tyske slagkrydsere. Nær Murmansk blev to fly, som man troede skulle tilatangribekonvojen,skudtned;førstsenere erfarede man, at det havde været venligtsindede sovjetiske jagerfly. Da skibet nåede Murmansk, var otte besætningsmedlemmer døde, og en var blevet sindssyg. De tilbragte hele den dystre vinter dér, og Erik blev behandlet for et skuldersår forårsagetafengranatsplint.etsovjetiskskib strandede tilfældigvis ved Bjørneøen; alle besætningsmedlemmer blev henrettet, formentlig på grund af pligtforsømmelse. Langt om længe sejlede returkonvojen. Adskillige skibe gik tabt på tilbagevejen til USA, og Eriks skib ramte en mine nær Island. Besætningenønskedeatforladeskibet,menkaptajnen holdt dem væk fra redningsbådene ved attruedemmedenpistol.tilsidstgrundstødteskibetogmåtterepareres,sådetnødtørftigt kunne sejle ind i Hvalfjord. Senere,tilbageiUSA,uddannedeEriksig til officer. Mod krigens slutning var han om bord på en tanker, der medbragte flybrændstof fra Houston i Texas via Chittagong og dernæst fra Den Persiske Golf til Stillehavet syd for Australien. Brændstoffet blev omlastet til hangarskibe og ubåde, der sejlede ved siden af med en fartpå15knob.eriksskibvarbeskyttetmod angreb fra japanske kamikazepiloter af seks krigsskibe. De lagde til kaj i Yokosuka få dage efter,japanhavdeovergivetsig. Efter krigen slog Erik sig ned i USA, men han vendte tilbage til Danmark i 1990 erne. Siden 1945 har han utrætteligt arbejdet for at sikre, at de danske krigssejleres bidrag til Danmarks frihed bliver ordentligt anerkendt, og at deres interesser beskyttes. Han er nu formand for Allierede Krigssejlere ( ) og for Danske Veteraner Derudover er han bestyrelsesmedlem i den fond, som bevarer mindesmærker til ære for kampen mod den tyske besættelse. Newcastle under krigen I en tale i Newcastle 5. februar 1941 udtalte Sir Arthur Salter, parlamentssekretær i ministeriet for søtransport, Ministry of Shipping, at den britiske regering ønskede, at alle danske officererogsømænd[ ]skalhaveenfornemmelseaf, atderheristorbritannien,herinewcastle,findes etlillestykkedanmark,derkanværeenformfor hjem for Jer [ ]. 11 Hvordan var livet for Carlo, Edmund, Henrik, Erik og de tusindvis af andre danske sømænd, når de var i land i den by, der blev deres hjem mellem 1940 og 1945? 12 Medsinekurvedeperronerogdetimponerende, store hvælvede tag understøttet af 11 Christian tortzen op.cit. note (4) s i midten af 1980 erne levede der stadig adskillige danske sømændiogomkringnewcastleupontyne,ogi2012 varderesoverlevendeslægtningesåvenligeatudfylde etspørgeskemaomkringoplevelserneunderkrigen.jeg harogsåværetsåprivilegeretatfåkontakttilnogleaf de danske krigssejlere, som vendte tilbage til danmark, oghørtderesberetningerpåførstehånd.hvorderikke er angivet andre specifikke referencer, stammer de fleste oplysninger i denne artikel fra disse kilder. en broget Skare 45

14 slanke jernsøjler har Central Station en fremtrædende og gennemgående rolle i deres historier. Her ankom de fleste for første gang til Newcastle, og her tog de den afsked, som kunne være den sidste, med venner og naturligvis også ofte deres lokale kærester, under det store ur eller over kaffe og kage i cafeteriaet. Stationen var også en overnatningsmulighed indtil de blev smidt ud for dem, der ikke havde nogen penge til natlogi, og her kunne man fåetbadforenshilling.isammeperiodevar deropsatetstortteltudenforstationen,hvor nogle venlige kvinder uddelte te og kiks til værdigt trængende. Fra stationens hovedindgang gik man tværsovervejentilnevillestreet10,optil2. sal i en bygning, der siden er revet ned og erstattetafenkontorbygningfra1960 erne(baron House), og her lå det danske konsulat. Fire stole og en topersoners sofa stod i venteværelset på en repos sammen med et lille kaffebord, hvordervarplaceretenvasemedpåmalede piletræer,gultoggrøntpåenhvidbaggrund, og med en buket tørrede blomster. Der stod også et askebæger. I et lille tilstødende kontor sadendamevedenskrivemaskine.vedsiden af hendes lå konsulens kontor med kaptajn J.P.Madsensnavnpådøren.Hanvaretkendt ansigt blandt de sømænd, som i de første år skulle have kontrolleret og stemplet deres pas, nårdedrogudpåennysejladsmedetskib. 13 Den danske sømandsmission i Horatio Street ved kajen med præsterne H.M. Jensen og senere Mogens Bach (BD, Bachelor of Di- 13 Henrik Jessen op.cit. note (9). vinity) tog sig af dem, der havde umiddelbart brug for hjælp ved ankomsten til Newcastle. Da antallet af danskere i byen voksede igennem krigen, blev Helmer Mørch, præsten fra Hull,sendtudforathjælpe,efterdendanske kirke i Hull var blevet bombet. Der var intet dansk sømandshjem i byen; sømændene måtte finde deres eget logi. Dette stod, ligesom på mange andre områder, i modsætning til forholdene for de norske krigssejlere, der også havde Newcastle som hjemhavn. DehavdeetsømandshjempåWestmoreland Road,hvorErikfiklovtilatboetpardage,da han første gang ankom til Newcastle efter at have haft hyre på adskillige norske skibe. Derefter blev han bedt om at flytte ud, fordi han var dansker. Nordmændene havde også deres egensocialeklubpåosborneroad,hvorde fikbesøgafkonghaakonvii. NoglesømændboedeienperiodepåFrelsensHærsherberg. Det hjalp noget, da Billy Storm, en kontoristvedthedanishpool,sidsti1942udarbejdede en liste over godkendte adresser. Westmoreland Road, Jesmond Road, Osborne Road, Portland Road, Maple Street og Sandyford var nogle af de gader, hvor sømændene kunne finde et sted at indlogere sig og alle lå tætpåbyenscentrum. Rationeringsbøger med mærker til kød, sukker, klæder osv. blev udstedt til sømændene via The Danish Pool, og rationeringsmærker til fødevarer blev normalt givet videre til deres logiværter. Huslejen lå mellem 1 og 30 shillings om måneden. Henrik Jessen havde fast logi hos en 68 år gammel enke, Mrs. Lewis, i Bentinck 46 Årbog 2012

15 Philip noel-baker spiller billard 6. november Han var parlamentssekretær i det britiske Ministry of War transport og besøgte klubben med den danske ambassadør for at indvie en ny udvidelse af klubben. til højre holder fagforeningsformanden børge Møller enkø,mensorlogskaptajnjacob,bestyrelsesformandi klubben, står ved siden af ham. foto: M/S Museet for Søfart Philip noel-baker plays billiards in the seamen s club on He was the Parliamentary Secretary of the Ministry of War transport who visited the Club with the danish ambassador on that date to inaugurate anewextension.børgemøller,theleaderofthe Seamen s Union, holds a cue on the right. next to him is Commander Jacob, the Chairman of the Management Committee of the Club. Photo: Maritime Museum of denmark Road 5. Hun sørgede godt for ham: Baconsuppe med gule ærter og rodfrugter, kødtærter, pølser på dåse, røget sild, kager, frugt inklusive grapefrugt og bananer, sandwich og brød ristet over åben ild med en 18 tommer lang ristegaffel, der altid stod parat i en tung bronzevase til venstre for pejsen, ost, tomater, salat, kakao og the. Desuden var det muligt at få et bad. Han gikofteturmedhendeshund,jess,ibrighton GrovePark.Hansskjorterblevvasketpåetkinesisk vaskeri på Westgate Road. Underholdningen inkluderede dans og jævnlige forestillinger i de lokale biografer. Dervarogsåhyppigebesøgtilenbiografmed ugerevy, hvor der var en restaurant ovenover. Sømændene forlod sjældent byen, når de var i land; dels fordi deres bevægelsesfrihed var begrænset af de britiske myndigheder, dels fordi detvardyrt.detvarhellerikketilladtfordem at eje biler, motorcykler, cykler og endda visse kort og guidebøger ifølge udlændingeloven af 1940, Aliens (Movement Restriction) Order, med mindre de blev undtaget fra reglerne via politimesterens kontor. Nogle gange lykkedes det dem at tage på ture til kysten, især WhitleyBayogettivolivedSpanishCitykendetegnet ved sin bemærkelsesværdige kuppel, eller på picnic i sandklitterne, hvor man soppede ved Seaton Sluice. En enkelt gang fik Henrik kørelejlighed ind i Northumberland sammen medenmedlogerende,kencritchley,derbestyredeetlokaltskibsværft,foratkøbetomater, majroer, gulerødder og æg. Det var uundgåeligt, at druk i de lokale værtshuse blev et tilbagevendende tidsfordriv. Nogle gange opstod der slagsmål over fortrædeligheder, der var opstået, men undertrykt, nårmændenehavdeværettilsøs.erikunderstregerdog,atnårmanigenvarombordpå skibene, forventedes det, at alle igen var krigssejlere,oghvisnogengikoverstregen,blev hanhurtigtirettesatafdeandre. en broget Skare 47

16 ærgrelse,jegsertilbagepåtiden,hvorjegvaren form for britisk statsborger [ ]. der laves mad i klubbens køkken 6. november Mere end stykker smørrebrød blev gjort klar til indvielsen af den nye del af klubben. foto: M/S Museet for Søfart food, including more than 1,800 portions of smorrebrod, is prepared in the club kitchen for the inauguration of the new extension on Photo: Maritime Museum of denmark I det hele taget, sagde Erik, [ ] var der i Newcastleetkammeratskab,somvarnogetafdet bedste,jegnogensindeharoplevet.deterenskam, atderskalenkrigtil,førdetbedstekommerfrem i os [ ] Carl A. Gottschalch, der havde været medhjælpendebestyrerveddendanskeklub(danishclub)ist.nicholasbuildings(senedenfor), skrev i 1946, at determedglædeogenvis The St. Nicholas Buildings Carlo, Edmund, Henrik og Erik fortæller alle om The Danish Pool i St. Nicholas Buildings 14 i Newcastle, og det er tydeligt, at denne massivekontorbygningafsten,ligeoverfordomkirkenst.nicholas,varfokuspunktetforalle danskesømænd,derboedeibyenunderkrigen. Nogle tog derhen hver eneste dag, når de variland.vedkrigensudbrudhusedebygningen allerede de lokale kontorer for det britiske sømandsforbund (NUS), og da de danske sømænd begyndte at ankomme til Storbritannien efter 9. april 1940, tilbød NUS medlemskab til de menige sømænd, fyrbødere og stewarder, og der blev hurtigt stiftet en dansk afdeling for dem med en dansk fagforeningsrepræsentant fra Antwerpen, Børge Møller, som deres leder. Det blev snart besluttet, at den bedste placeringfordennyeafdelingvarnewcastle,og at St. Nicholas Buildings havde de nødvendigefaciliteter.tidligti1941blevderetableret etsammenhængendecenterfordedanskesømænd,danishseamen scentre.detbestod af kontorer for den danske handelsflådes reservemandskab, den danske afdeling af NUS, som1.juli1941blevforbundetmeddeindtil da adskilte officerers, telegrafisters og maskinisters fagforeninger under navnet De Sammensluttede Danske Sømandsorganisationer D.S.D.S. ; en social forening inklusive læse- 14 Jf. Christian tortzen op.cit. note (4) s. 297f. 48 Årbog 2012

17 dele af en avisside fra kurér 17. november Part of a page of the kurér from the issue of rummedetbibliotek,kort-ogbillardborde samt en restaurant. Den 6. november 1942 blev der serveret over 1800 stykker smørrebrød i restauranten, da Mr. Philip Noel-Baker, parlamentssekretær ved ministeriet for krigstransport (Ministry of WarTransport)besøgteklubbensammenmed Hans Excellence grev Eduard Reventlow, den danske gesandt, for at indvie en tilbygning. Formanden for klubbens bestyrelse var i de sidste tre år orlogskaptajn Frederick Burland Jacob RD RNR (Reinforcement Designee, Royal Navy Reserve, dvs. del af forstærkningsstyrken i den kongelige flåde), politiinspektør imercantilemarineofficeiministryofwar TransportiNewcastle.Hanmodtogi1946 Christian X s Frihedsmedalje fra den danske statsomenanerkendelseafhanstjenesterpå vegneafdedanskesømænd.den27.september1945talteorlogskaptajnjacobvedetarrangement, der skulle markere den formelle lukning af foreningen, hvor han hyldede de utallige heltegerninger udført af de danske sømænd, som, sagde han, havde vist sig at være blandt de ypperste sømænd i verden og havde bidraget til de allieredes sejr over deres fjender informationomhansfarogenkopiafdentale, der refereres til, blev venligt tilvejebragt for mig af orlogskaptajn Jacobs søn, burland Jacob. en broget Skare 49

18 D.S.D.S. Kurer 16 Fra 1942 udkom i Newcastle en blomstrende avis for de danske sømænd med titlen D.S.D.S. Kurér. Avisen udkom hver fjortende dag med D.V. Aagaard som redaktør og en årlig abonnementspris på 12 shillings. Man kunne hente eksemplarer fra underkontorerne eller de tilknyttede organisationer i Liverpool, Cardiff, Glasgow,London,NewYorkogArkhangelsk. I november begyndte man at etablere kontakter i Sydamerika, Sydafrika og Australien. Kurér bragte mange forskelligartede artikler:forsidenafnr.4fra17.november1942 hudflettede den nazivenlige Scavenius (den danske statsminister) for at danne en samarbejdsregering; beskrev Philip Noel-Bakers besøg 6. november, hvor han havde indviet tilbygningerne i den danske handelsflådes klub, Danish Merchant Navy Club; og rapporterede, at der var blevet indsamlet 1500 blandt danske sømænd og andre frie danskere til at købe en ambulance med røntgenfaciliteter til SovjetunionensRødeHær.Isammenummer var der information om en konkurrence om atskriveetjuledigt,omradioprogrammerpå dansk fra BBC samt tidspunkter for fremvisning af film i sømændenes klub. De første var Jack Ahoy og en gammel Chaplin-film. Allerede på det tidspunkt var redaktørens sovjetkommunistiske sympatier tydelige, hvilket i 1945 gjorde en ende påpapirforsyningerne til Kurér fradebritiskemyndigheder. En senere udgave (4. januar 1943) indeholdt en halv side med neuruppinere (groft skitserede tegninger med korte tekster), der hovedsageligt handlede om The Danish Pool og klubben i St. Nicholas Buildings, og et digt af Peter Skibsdreng kaldet: STILLE BETRAGTNING FRA ET STILLE HJØRNE Jegsiddersaaeneogtænker Paa Krigen og al dens Gru, MitBliksigmodJordensænker Ved Tanker, der rinder ihu. Dengang da vi røg Cigaren 17 Der nede ved Afrikas Kyst, VarjegdaMandmidtiFaren? SlogHjertetpaaPladsimitBryst? Og Vennen som blev derude, Vidstemonhanhvorjegstred, Da Torpedoen ramte vor Skude, Og den halve Besætning gik ned? Hvordanjegkomfriogblevfrelst StaaraltidformigsomenGaade, Jegerredeogklartilhvadsomhelst, NaarmeddenSlagsTingdererMaade. Jegsiddersaaeneogdrøfter OmKrigenogaldensGru, MitBliksigmodHimlenløfter, At Humøret staar højt endnu. 16 Christiantortzenop.cit.note(4)s blevtorpederet(fordientorpedoharsammeformsomen cigar). 50 Årbog 2012

19 En broget skare Det var en helt anden krigssejler fra Newcastle-tiden, der beskrev sig selv og de andre sømænd som en broget skare 18.Carlos,Edmunds, Henriks og Eriks oplevelser var alle meget forskellige, og hver eneste af udeflådens sømændvillehavehaftderesegenunikkefortælling at berette. Naturligvis er det historiens rene og skære tilfældighed, at hundredvis af de mennesker, som døde i allieret tjeneste og på vegne af Danmark, ikke efterlod nogle førstehåndsbeskrivelser af deres handlinger og deres mod; deres beretninger vil for størstedelens vedkommende forblive ufortalte 19.Under krigen var det forbudt at skrive dagbog, og breve blev gennemlæst af censorer. Desuden var der mange af de tusinde, som overlevede, der overhovedet ikke ønskede at tale om deres oplevelser. Der er dog stadig nogle almene betragtninger, der med relativ sikkerhed kan udledes omkring krigssejlerne. Fordetførsteerdet70årsenereumuligt ikke at blive imponeret over deres unge alder nogle var ikke mere end år gamle da de begyndte deres tjeneste som handelssømænd, og det var nødvendigt for dem at blive hurtigt voksne; i dag ville de blot blive betragtetsomstoredrenge.dervarnaturligvisen anderledes social attitude, og 1930 ernes økonomiske krise betød, at barndommen var me- 18 Carlnielsenietbrevtilingerbatchelordateret17.februar Minfar,frithiofHelgeChristiansen,varenafdem,som døde,oghanshistoriekanlæsesiårbog2011. get kortere i mellemkrigsårene. Med Eriks ord levede mange som drenge, men døde som mænd. For det andet er der en nøgternhed i deresbetragtningerover,hvaddegjorde.deter naturligvis sandt, at de allerede var sømænd, men ingen kunne have forudset, at de eksempelvis skulle tilbringe uger ad gangen, hvor de ofte kæmpede mod Nordatlantens frygtelige vejr samtidig med frygten for, at deres liv hvertøjeblikkunneslutte;forårsagetafusynlige dræbere i form af tyske ubåde eller Junkersbombefly,derfløjudfrabaseridetbesatte Europa.Mangesømændtilbragtemereendén gang dage og til tider uger i redningsbåde eller på redningsflåder, og trods det var de kort efter deres redning igen til søs, hvor de stod over fordesammerisiciigen.fordetmestebestod deres eneste trøst af kammeratskabet, tobak, rom, et varmt måltid, og lejlighedsvist varme, tørre klæder. For det tredje går ægte patriotisme igen i mange af deres fortællinger; en sømand talte om at være lykkeligforogstoltoverathavehjulpet de allieredes sag. Detvarenkildetilstorsorg, at de, på grund af deres regerings samarbejde med tyskerne, som danske sømænd i England først blev behandlet med mistænksomhed, set som fremmede, og indtil 25. december 1943 ikke havde tilladelse til at føre Dannebrog på de skibe, de gjordetjenestepå.nogle,somforeksempelerik, lavedederesegetdannebrog,derkunnesvøbesom deres døde kammeraters kister før begravelsen til søs, og de malede nationalflaget på deres køjesæk. en broget Skare 51

20 Krigens eftervirkninger 20 Der kan ikke herske megen tvivl om, at mangeafkrigssejlerneistørreellermindregrad succesfuldt tilpassede sig livet efter krigen; de kom bare videre. Nogle, som Henrik Jessen, kom igennem krigen uden en skramme; andre skulle håndtere en blanding af fysiske og psykiske problemer, selv om det ofte er vanskeligt at afgøre, hvilke der udelukkende eller hovedsageligt skyldtes krigen. Én sømand brækkede rygsøjlen, da hans skib blev sænket af en ubåd; en anden led af smerter i mere end 40 år som følge af et skudsårilåret;ingenafdemvaristandtilatvende tilbage til livet på havet. Som en tredje udtrykte det, komfåigennemkrigenudenenvisskade på krop og sjæl. Mangeledaf nerver,ogde følte, at deres oplevelser under krigen havde ødelagt deres liv eller vendt op og ned på alting;noglekunnesimpelthenikkehåndtere livetifredstidogvarudeafstandtilatfalde til ro nogen steder. Ofte var alkohol det eneste beroligende middel. I alderdommen vendtefastbrændtemindertilbageforatplagedem i form af mareridt. Én drømte om hændelser, der altid var lige ved at gå galt, og var ude af stand til at se krigsfilm. De sørgede over ta- 20 Sven arvid birkeland ved rehabiliterings- og forskningscentret for torturofre har for nylig udgivet Sænket af tyskerne. Danske krigssejlere i 2. Verdenskrig.bogen erkuntilgængeligpådansk,ogjegharikkehaftfati den.jeghardogladetmigforstå,atdenerbaseretpå interviews med krigssejlerne, deres enker og børn, og på beretninger skrevet af de sømænd, som siden er døde. den sammenfatter sømændenes oplevelser under og efter krigen og diskuterer, hvordan de påvirkede dem selv og deres familier. bene af gode venner og kolleger, og det ubesvarlige spørgsmål om, hvorfor de selv havde overlevet, plagede dem ofte. Kamptræthed og granatchok var begreber, der blev brugt under krigen; i dag ville diagnosen nok lyde på posttraumatisk stresssyndrom. Dervarnagendefortrydelseomårudenet fredeligt hjemmeliv og en for evigt mistet mulighedforatstiftefamilie,udviklefamilierelationer og få en uddannelse, selv om en enkelt sømand reflekterede over, at krigen havde fået ham til at indse, hvordejligtdeteratleveiog glædes over en fredelig verden. Adskillige af dem, der vendte tilbage til Danmark efter 1945, blev hurtigt desillusionerede. Landet var ikke længere hjemme. De fleste blev sat i land i København, men mange havde hjemme i Jylland. Først da de øvrige krigssejlere skaffede midler, kunne de rejse videre. Der var mangel på boliger og jobs. Nogle af konerne og kæresterne havde fundet nye partnere. På trods af, at de havde deltaget i krigen på havet og tjent de allieredes sag, blev der alligevel stillet krav om, at de aftjente værnepligt for Danmark. Ofte vendte de tilbage til Storbritannien og særligt til Newcastle, hvor degenoptogdereslivifredstid. Pensioner I mange år efter krigen var et af de mest ømtålelige emner for krigssejlerne og deres slægtninge spørgsmålet om pension. Selv om næsten 2000 sømænd var døde, og mange af de overlevende var sårede enten fysisk eller psykisk i allieret tjeneste på Danmarks vegne, blev de unægtelig betragtetsomcivilister,ogderblevikkeudbe- 52 Årbog 2012

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660. Redaktør: Steffen Møller

SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660. Redaktør: Steffen Møller SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660 Redaktør: Steffen Møller 1561 1563 s søret Tre svenske fartøjer erobres Maden i renæssancen var baseret på kål og rodfrugter, dog ikke kartofler. Kødet blev som

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten BESÆTTELSEN ROLLER Værnemagten ANTON SCHMIDT Du er 27 år gammel, og det er dig, der bestemmer over den deling af soldater, som Værnemagten har sendt til Vimmerslev. Du er stolt af at være soldat i den

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Englandskrigene Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Nigel Blundell: Den sidste overlevende genoplever Passchendaeles rædsler, Mail online, 28. juli 2007

Nigel Blundell: Den sidste overlevende genoplever Passchendaeles rædsler, Mail online, 28. juli 2007 Nigel Blundell: Den sidste overlevende genoplever Passchendaeles rædsler, Mail online, 28. juli 2007 Du skal anstrenge dig for at høre Harry Patch. 109 år gammel bliver den sidste overlevende soldat fra

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Tekst til Zeppelin foredrag:

Tekst til Zeppelin foredrag: Page 1 of 9 Besøg på Page 2 of 9 ZEPPELIN MUSEUM Tønder En smagsprøve på hvad der venter FRISKAREN i september 2005: Tønder husede i tiden 1914-1918 en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser Marine

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Svarark til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele

Læs mere

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne.

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Biologi På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Teksterne finder du under punktet Undervisning på teinfo.dk. Derudover

Læs mere

Skræddersyet MC tur til Frankrig

Skræddersyet MC tur til Frankrig I løbet af vinteren 2012/13 var vi to par, som besluttede, at vi ville en tur til Normandiet og se nogle af mindesmærkerne fra 2. verdenskrigs D-dag i 1944. Vi var ret hurtige enige om,, at vi ikke ville

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231)

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) Karakteriser perioden Beskriv situationen i verden omkring periodens begyndelse. Beskriv situationen i verden omkring periodens afslutning. Hvordan blev Europa

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Den 12. januar 2010 blev Haiti ramt af et voldsomt jordskælv med enorme ødelæggelser til følge. I løbet af få uger efter katastrofen besluttede FrikirkeNets

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen Skibet Fredensborg En storyline om trekantshandelen Der fremstilles et en planche forestillende et tværsnit af et skib i målestoksforhold 1:10 og et kort over Atlanten med Europa, Afrika og Amerika. Året

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Søsyg i 21 dage Foredrag Ville være landmand På atletiklandshold S/S "Laura Dan"

Søsyg i 21 dage Foredrag Ville være landmand På atletiklandshold S/S Laura Dan Denne artikel, som er skrevet af Jørgen T.Madsen, bragtes i bladet Søfart nr. 40, 2011 Artiklens forfatter har givet tilladelse til at den nu også ligger på foreningens hjemmeside -Godt jeg ikke er til

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

VÅBEN NA KA MA LA SkH Sm Form Skade AS Mag. InI AR.455 Webley Mk. 6 5/+6 12/+0 25/-4 50/-7 2 --- D 3d6+3 0,3 6 skud 1d4 16

VÅBEN NA KA MA LA SkH Sm Form Skade AS Mag. InI AR.455 Webley Mk. 6 5/+6 12/+0 25/-4 50/-7 2 --- D 3d6+3 0,3 6 skud 1d4 16 10 5 1 2d4 45 Slag 1d4+4 17 1d4 17 Dolk 2d6+4 8 1d4 8 Kolbe 2d4+4 10 1d4+1.455 Webley Mk. 6 5/+6 /+0 25/-4 50/-7 2 --- D 3d6+3 0,3 6 skud 1d4 16 35 år, 185 cm og 88 kg. God opdragelse Overklasse tilknytning

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Ti stille! ikke et ord til!

Ti stille! ikke et ord til! Onsdag kl. 10.00 Pacific Time, privat charterfly 00-647, afgået fra Pago-Bahatah med kurs mod XX. intet at bemærke For tusind millioner rustne skrueaksler! Jeg hader dem! Er det stadig computernes opfindere

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes Svære følelser Forbudte følelser findes ikke, siges det. Kun handlinger kan være forbudte. Alligevel er visse følelser mere vanskelige at håndtere end andre. Vi har bedt tre store skuespillere stille ind

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin I går havde vi muligheden for at høre Tilly Brasch, et bestyrelsesmedlem fra Stepping Stone Clubhouse i Australien, fortælle om hendes søn, Riley. Efter flere år med nyttesløs og ligegyldig behandling,

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at...

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Udvandringen til USA Udvandringen til USA Der har altid været mennesker, som rejser fra hjemlandet, enten på ferie, pga. arbejde nogle få år eller måske for hele livet! Fra 1861 til 1930

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik.

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Taastrup, 2012-08-29 Kjeld Espersen Espersen.kjeld@gmail.com Tlf. 2728 5235 Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Dette stævne var i år lagt til Island og var fra den 16. 19. august. Det var lagt i samme

Læs mere

B17-BOMBEFLYET MAD MONEY II

B17-BOMBEFLYET MAD MONEY II http://www.vestmuseum.dk/museumsforening/kalundborg_arkæologiforening.aspx B17-BOMBEFLYET MAD MONEY II Arkæologiforeningens vigtigste opgave er at støtte Kalundborg Museum arkæologisk, men det gør absolut

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Om de nedskudte flyvere, begravelser og faldskærmsbrudekjoler

Om de nedskudte flyvere, begravelser og faldskærmsbrudekjoler Om de nedskudte flyvere, begravelser og faldskærmsbrudekjoler Dorothy 02.05.15 Under 2. verdenskrig var England ikke uvenner med Danmark, de to lande var ikke i krig med hinanden, og så skulle man ikke

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Historien er om en dansk bondefangers udnyttelse af arbejdsløshed, eventyrlyst, klassekampsstemning og hvid russisk desperation.

Historien er om en dansk bondefangers udnyttelse af arbejdsløshed, eventyrlyst, klassekampsstemning og hvid russisk desperation. Tak for invitationen. Historien er om en dansk bondefangers udnyttelse af arbejdsløshed, eventyrlyst, klassekampsstemning og hvid russisk desperation. Billedet viser danske frivillige på vej til Murmansk

Læs mere

Optakten til 2. verdenskrig

Optakten til 2. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 2. verdenskrig Optakten til 2. verdenskrig Da 1. verdenskrig sluttede i 1918, lå store dele af Europa i ruiner. Alle var enige om, at krigen aldrig måtte gentage sig. Men

Læs mere

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde 10. august 2014 Danmark var tæt på at miste sin neutralitet under 1. Verdenskrig, hvor regeringen måtte balancere på en knivsæg mellem Tyskland

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår.

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. Her ligger TUMLETOFTEN, en almindelig dansk by. Den er ikke særlig stor, men den er heller ikke helt lille. Egentlig

Læs mere

Strandinger ud for Rubjerg Knude

Strandinger ud for Rubjerg Knude Strandinger ud for Rubjerg Knude Jammerbugten Der er gennem tiderne strandet mange skibe i Jammerbugten - deraf navnet. Ser man på kortet over de registrerede strandinger gennem århundreder langs den jyske

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

FANT Årsberetning 2012

FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 Fremlagt og godkendt på generalforsamlingen mandag den 26. august 2013. Erik Rasmussen Louise Dalsgaard Ingo Jensen Maya Christensen Mikkel Thygesen Simon

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Mad og mælk i gaderne

Mad og mælk i gaderne Fra kejserrige til lilleputstat I 1282 blev den habsburgske fyrst Rudolph konge af Østrig. Hans efterkommere skabte over de næste 600 år kejserriget Østrig. I 1914 dækkede kejserriget dele af det nuværende

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Miniferie i Prag. Vi ses i Prag +420 777 768 190. Byrundtur med lokal dansk guide. Prag bedste bryggeritur geritur og øltur. Bådtur på Moldau.

Miniferie i Prag. Vi ses i Prag +420 777 768 190. Byrundtur med lokal dansk guide. Prag bedste bryggeritur geritur og øltur. Bådtur på Moldau. Miniferie i Prag. Prag er en fantastisk, charmerende by med masser af flotte og gamle bygninger. I dag kommer flere millioner gæster årligt til Prag for se den gyldne by med de hundrede tårne. Efter 1989

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

danskere og pirater i tropiske farvande

danskere og pirater i tropiske farvande Overfaldet på fregatten CHARLOTTE AMALIA danskere og pirater i tropiske farvande Af Morten Bronke, stud. mag. Gennem tiderne har mange danske søfolk haft konfrontationer med sørøvere. Det har ofte været

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere