Bilag 4 - Statsgaranti eller selvbudgettering i 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 4 - Statsgaranti eller selvbudgettering i 2015"

Transkript

1 Til: Byrådet 25. september 2014 Bilag 4 - Statsgaranti eller selvbudgettering i Indledning Dette notat beskriver valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i Notatet indeholder: Center for Økonomi og Administration Budget og Analyse Stiager Værløse 1. Indledning 2. Definition af statsgaranti og selvbudgettering 3. Det forventede resultat givet valg af selvbudgettering 4. En analyse af, hvor følsom beregningen er 5. Historik hvad er valgt tidligere 6. Forskellige budgetmetoder ved valg af selvbudgettering 7. Vurdering og konklusion Bilag 1: De bagvedliggende forudsætninger og mekanismer for beregningerne af det forventede provenu (teknisk gennemgang)

2 2. Statsgaranti eller selvbudgettering definition I forbindelse med vedtagelsen af budget skal Byrådet tage stilling til, hvordan Furesø Kommune skal budgettere indtægter fra personskat samt tilskuds- og udligningsbeløbene. I det fremlagte budgetforslag 2015 til 2. behandling er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendt. Kommunen har mulighed for at vælge mellem: Statsgarantien: Beror på statens vurdering af Furesø Kommunes udskrivningsgrundlag, grundværdier, betalingskommunefolketal samt beregnet udgiftsbehov. Herudover indgår statens skøn for de tilsvarende parametre for hele landet, og Hovedstadsområdet i beregningen. Vurderingen beror på statens prognose for den samlede økonomi pr. maj 2014, og dermed kommuneaftalen indgået mellem Staten og KL i juni Furesø Kommune er ved valg af statsgaranti garanteret indtægter fra skat, tilskud og udligning. Disse indtægter vil ikke blive efterreguleret i forhold til de faktiske realiserede skatter og folketal for 2015, som først er endeligt kendt i Selvbudgettering: Beror på Furesø Kommunes vurdering af kommunens udskrivningsgrundlag, grundværdier, betalingskommunefolketal samt beregnet udgiftsbehov. Herudover indgår statens skøn for udskrivningsgrundlaget for hele landet opgjort på baggrund af statens prognose for den samlede økonomi i august 2014 i beregningen. Endeligt indgår også KL s skøn for udskrivningsgrundlaget i hovedstadsområdet opgjort i september 2014 i beregningen. Vælger kommunen at selvbudgettere kan kommunen modtage foreløbige skatter samt tilskuds- og udligningsbeløb i 2015, som efterreguleres i 2018, når de faktiske tal vedr. udskrivningsgrundlag, grundværdier, drifts- og anlægsudgifter samt folketal, såvel for Furesø Kommune som for hovedstadsområdet og på landsplan er kendt. Derfor er valget mellem statsgaranti og selvbudgettering forbundet med potentielt store konsekvenser for kommunens indtægtsside og dermed også en stor usikkerhed. De primære faktorer, der kan påvirke valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering er: 1. Betalingskommunefolketallet i Furesø Kommune 2. Udskrivningsgrundlag i Furesø Kommune 3. Udskrivningsgrundlag på landsplan 4. Udskrivningsgrundlag i Hovedstadsområdet 5. Bruttodrifts- og anlægsudgifterne i hele landet Side 2 af 17

3 De to første faktorer påvirker afregningen i budget 2015, mens de tre sidste har betydning for den efterregulering vedr. selvbudgettering, der foretages i budget Tabel 1 i afsnit 3 nedenfor, viser effekterne af de forskellige faktorer, og dermed det skønnede provenu ved valg af selvbudgettering. 3. Det samlede resultat ved valg af selvbudgettering Tabel 1 nedenfor viser det samlede forventede provenu ved valg af selvbudgettering for Beregningen er foretaget i to etaper. Den viser først det forventede provenu ved valg af selvbudgettering i Den næste beregning viser det forventede provenu, som Furesø Kommune forventes reguleret med ved efterreguleringen i 2018, når alle ligningsresultater m.m. for 2015 kendes. Tabel 1: Resultat for det samlede forventede provenu ved valg af selvbudgettering (- = tab) Beskrevet i bilag 1 Isolerede effekter I kr Gevinst som følge af højere indkomstskatteprovenu Udligningseffekt af højere indkomstskatteprovenu Tilskuds- og udligningseffekt som følge af højere befolkningstal i forhold til statsgarantien Tilskuds- og udligningseffekt af eget skøn for grundskyld 0 A. samlet skøn for provenu i Udligningseffekt af ændrede skøn for udskrivningsgrundlaget i hele landet i forhold til statsgarantien Udligningseffekt af ændrede skøn for udskrivningsgrundlaget i Hovedstadsområdet i forhold til statsgarantien Skøn som følge af lavere drifts- og anlægsudgifter i regnskab B. Skøn for efterregulering i A. + B. Samlet forventet provenu i budgetperioden Kilde: KL s tilskudsmodel, Økonomi- og Indenrigsministeriets regneark til brug for selvbudgettering, samt forvaltningens egne beregninger Tabel 1 viser, at det samlede provenu ved valg af selvbudgettering forventes at udgøre 21,7 mio. kr. En tommelfingerregel i Københavns Kommune er, at der skal være en gevinst på mindst 150 mio. kr. før end det overhovedet overvejes at vælge selvbudgettering. Det svarer til ca.13 mio. kr. i Furesø Kommune, hvis det antages, at Furesø Side 3 af 17

4 Kommunes udskrivningsgrundlag udgør ca. 9 pct. af Københavns Kommunes udskrivningsgrundlag. Furesø Kommunes forventede provenu overstiger denne grænse, og det vurderes på den baggrund, at det er relevant at overveje, hvorvidt Furesø Kommune bør vælge selvbudgettering. Dette uddybes nærmere nedenfor. Det skal dog bemærkes, at beregningerne for 2015 bygger på de faktorer, der er nævnt i afsnit 2, og som er skønnet i beregningen i tabel 1. Det er uvist hvilken vægt og betydning de forskellige faktorer har i forhold til hinanden og det endelige kendte provenu, ved et eventuelt valg af selvbudgettering. Det vil i sig selv øge risikoen ved valget mellem netop statsgaranti og selvbudgettering. Bilag 1 beskriver de forudsætninger og bagvedliggende tal, som er anvendt i beregningen (Teknisk afsnit). 4. Følsomhedsanalyse Bilag 1 beskriver de forudsætninger, der ligger bag beregningen af et eventuelt provenu ved valg af selvbudgettering. Beregningerne bygger på økonomiske skøn, der er ændret fra juni 2014 (kommuneaftale og statsgaranti) til august 2014 (Økonomi- og Indenrigsministeriets økonomiske redegørelse og KL s opdaterede tilskudsmodel). På den relativt korte tid har prognosen for udskrivningsgrundlag m.m. ændret sig væsentligt. Set i lyset af, at de endelige tal først kendes i maj 2017 kan skønnene ændre sig og dermed påvirke et eventuelt forventet provenu i både positiv og negativ retning. Valget af selvbudgettering er dermed forbundet med høj risiko og stor usikkerhed. Set i det lys, er der i dette afsnit udarbejdet en følsomhedsanalyse, der viser, hvor meget et forventet provenu kan variere, hvis forudsætninger om folketal og udskrivningsgrundlag ændrer sig i såvel positiv som negativ retning. Scenarierne er ikke et udtryk for forventninger til udviklingen, men beregnede eksempler, der viser spændvidden og dermed følsomheden for kommunens økonomi, hvis nogle faktorer ændrer sig op og ned i forhold til forvaltningens nuværende skøn eller statsgarantien. Side 4 af 17

5 Tabel 2: Forskellige scenarier for mulig gevinst/tab ved selvbudgettering (-=tab) Variabel/Scenarie Scenarie 1 Scenarie 2 Statsgaranti 3 Selvbudgettering 4 Scenarie 5 Scenarie 6 Udskrivningsgrundlag i Furesø Kommune i mia. kr. 8,16 8,26 8,36 8,44 8,54 8,64 Udskrivningsgrundlag i Hovedstadsområdet i mia. kr. 353,01 355,01 357,01 362,69 364,69 366,69 Udskrivningsgrundlag i hele landet i mia. kr. 882,72 887,72 906,65 902,72 911,65 916,65 Betalingskommunefolketal i Furesø Kommune Forventet provenu ved valg af selvbudgettering i mio. kr.( - = tab) -48,9-19,8 0,0 21,6 47,8 66,2 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets regneark til selvbudgettering og forvaltningens egne beregninger Scenarie 4 dækker over de forudsætninger, der er beskrevet i afsnit 3 og giver et samlet forventet provenu på 21,6 mio. kr., mens scenarie 3 er statsgarantien. Hvis den vælges, eller de reelle tal for befolkning, udskrivningsgrundlag m.m. viser sig at være, som forudsat i statsgarantien vil valg af selvbudgettering give et provenu på 0,0 mio. kr. Scenarie 1 og 2 er negative scenarier, mens scenarie 5 og 6 er positive scenarier. De negative scenarier bygger på en forventning om lav vækst generelt og lave befolkningstal, mens det omvendte gælder for de positive scenarier. Spændet mellem gevinst og tab går fra et tab på 48,9 mio. kr. i scenarie 1 til en forventet gevinst på 66,2 mio. kr. i scenarie 6, og vidner om at der er en væsentlig risiko forbundet med valget. Side 5 af 17

6 5. Historik Hvorvidt en kommune ved valg af selvbudgettering, træffer det økonomisk rigtige valg afhænger af, om kommunen hjemtager et positivt provenu eller ej. Omvendt kan et valg af statsgaranti være det rigtige valg, hvis det viser sig, at kommunen havde hjemtaget et tab ved valg af selvbudgettering. På den måde er der en form for ligeværdighed i, at valg mellem statsgaranti og selvbudgettering ikke kun et tilvalg af en forventet gevinst, men ligeledes et valg, der handler om at undgå et tab. Tabellen nedenfor viser om Furesø Kommune historisk har truffet de rigtige valg i forbindelse af valget mellem statsgaranti og selvbudgettering. Tabel 3: Resultater for valg af statsgaranti/selvbudgettering Skønnet provenu på Nettoprovenu ved tidspunkt for valget Kommunens valg År selvbudgettering i mellem statsgaranti og det pågældende år mio. kr. selvbudgettering Tab/Gevinst ,2-23,1 Selvbudgettering Realiseret tab ,7-10,7 Selvbudgettering Realiseret tab ,6-12,0 Statsgaranti Undgået tab ,3 15,2 Statsgaranti Mistet gevinst ,1-3,8 Statsgaranti Undgået tab ,3 4,3 Statsgaranti Mistet gevinst ,2-32,0 Statsgaranti Undgået tab ,1-10,2 Statsgaranti Undgået tab ,6 21,6?? Kilde: Indkomstårene er de endelige afregninger Indkomstårene bygger på KL`s skøn Tabel 3 viser, at valg mellem statsgaranti og selvbudgettering har været truffet korrekt i 50 % af tilfældene i perioden siden kommunalreformen, hvor tab er undgået. Omvendt har beslutningen været forkert i 50 % af tilfældene, hvor kommunen har mistet en mulig gevinst eller fået et tab som følge af beslutningen. Det viser dels, at valget er vanskeligt at træffe og det er vanskeligt at forudsige udfaldet. Spændet mellem tab og gevinster ligger i intervallet -32,0 mio. kr. og +15,2 mio. kr. Samtidig udgør den største forskel på forventet gevinst (16,2 mio. kr.) og et realiseret tab (-23,1 mio. kr.), samlet 39,3 mio. kr. Dette viser, at der er en betydelig risiko forbundet med valget, som kan have betydelige økonomiske konsekvenser. Side 6 af 17

7 Fx vurderede forvaltningen i oplæg til Byrådets 2. behandling af budget 2014, at gevinsten ved valg af selvbudgettering forventedes at udgøre ca. 13 mio. kr. I de foreløbige beregninger af provenutabet i 2014 skønnes tabet at udgøre 10,2 mio. kr. Det forventede provenu har dermed ændret sig med over 23 mio. kr. i negativ retning fra august 2013 til august Dette er tilfældet, på trods af, at de befolkningstal, som Furesø Kommune anvendte i beregningerne viste sig at være lavere, end de reale betalingskommunefolketal for 2014 blev. Provenu som følge af højere befolkningstal ville dermed være hjemtaget. Dette er dog mere end opvejet af, at de øvrige faktorer trækker i modsatte retning. Endeligt skal nævnes, at de realiserede befolkningstal pr 1. september 2013 var lavere end forudsat i prognosen for 1. januar På nuværende tidspunkt er befolkningstallet pr. 1. september 2014 højere, end det der er forudsat i befolkningsprognosen for 1. januar Således er skøn for befolkningstallene mere sikre i beregningen af selvbudgettering for 2015 end tilfældet var på samme tidspunkt sidste år i beregningen af selvbudgettering for Tabel 4: Antal Kommuner der har valgt selvbudgettering Antal kommuner Statsgaranti Selvbudgettering Kilde: KL Tabel 4 viser, hvor stor en andel kommuner, der har valgt selvbudgettering siden kommunalreformen. Det fremgår tydeligt, at antallet af kommuner der vælger selvbudgettering faldt markant efter finanskrisen i 2008, og der er dermed en tydelig kobling mellem de generelle konjunkturer og antallet af kommuner, der vælger at selvbudgettere. Således vil en generel forventning om, hvorvidt konjunkturerne vender, og der kommer en styrket vækst i dansk økonomi i 2015 generelt kunne forventes at styrke incitamentet til at vælge selvbudgettering. Side 7 af 17

8 I slutningen af august fremlagde Økonomi- og Indenrigsministeriet en konjunkturvurdering, hvor hovedbudskabet var, at Danmark ikke længere er fanget af krisen, men på vej ud af den. Vækstskønnet for både 2014 og 2015 blev fastholdt på henholdsvis 1,4 pct. og 2,0 pct. Det afspejler, at konjunkturbilledet ikke har ændret sig i forhold til de forudsætninger statsgarantien bygger på. Omvendt viser Danmarks Statistik nationalregnskab for 2. kvartal et fald i bruttonationalproduktet på 0,3 pct. Endeligt viser opgørelser fra Danmarks Statistik, at stigningen i privatforbruget i 1. halvår af 2014 er den højeste siden Konjunkturbilledet er derfor ikke entydigt, og der er heller ikke helt klar enighed blandt økonomerne om, hvorvidt Danmark endegyldigt er ude af finanskrisen, eller med hvilken kraft en eventuel konjunkturvending vil slå igennem i Dette er ikke med til, hverken at be- eller afkræfte, om et valg af selvbudgettering er det korrekte valg. 6. Budgetmetode Grundlæggende er der, som nævnt ovenfor, en høj risiko forbundet med valg af selvbudgettering. Samtidig vil en eventuel gevinst ved valget udløse en engangsindtægt for kommunen, der selvsagt ikke er varig. Et eventuelt provenu bør derfor ikke anvendes til drift, men derimod betragtes som ekstraordinære indtægter, der tilfalder kassen. I tilfælde af, at kommunen vælger at selvbudgettere i 2015, bør der i den forbindelse træffes en selvstændig beslutning om, hvilken model der anvendes, når en eventuel forventet gevinst ved valget, skal indarbejdes i budget Idet en eventuel engangsindtægt er meget usikker er der flere forskellige måde at opfatte og håndtere indtægten på budgetmæssigt, afhængigt af risikovillighed og forsigtighed. Nedenfor opstilles tre modeller herfor: Høj risiko model: (Risk Lover Model) Kommunen vælger selvbudgettering og gevinsten indarbejdes i budget 2015 og skønnet for efterreguleringen indarbejdes i budgetoverslagsår Det er den mest risikobetonede model, hvor hele den forventede gevinst indarbejdes forlods i budgettet og eventuelt anvendes til engangsudgifter. Den risikoneutrale model: (Risk Neutral Model) Kommunen vælger selvbudgettering og indarbejder den forventede gevinst i Budget Samtidigt nedjusteres budgetoverslagsår 2018 med et tilsvarende beløb, således at valget rent provenumæssigt bliver budgetneutralt i budgetperi- Side 8 af 17

9 oden under et. Det bør dog bemærkes, at dette betyder, at kommunen stadig påtager sig en risiko ved valget af selvbudgettering. Der kan stadig opstå et økonomisk tab, hvis valget viser sig at være forkert. Lav risiko model: (Risk Averse Model) Kommunen vælger selvbudgettering, men budgetterer med de statsgaranterede indtægter fra skat, tilskud og udligning. Her er der stadigt risiko for et tab, men kun som følge af, at valget viser sig at være forkert, og ikke som følge af, at der indarbejdes en gevinst, som anvendes til finansiering, hvor gevinsten senere viser sig ikke at være til stede. Denne model anvendes fx i Københavns Kommune, når der vælges selvbudgettering. I dette tilfælde indarbejdes først de endelige beløb i budget 2018, når efterreguleringen vedrørende selvbudgettering for 2015 foretages i forbindelse med budgetlægningen for Denne anbefaling indebærer således, at kommunen medio 2017, ved den endelige afregning af valget af selvbudgettering kan opgøre gevinsten eller tabet ved valget af selvbudgettering, og at kassen bærer risikoen herfor. Det betyder også, at et eventuelt finansieringsbehov som følge af et tab minimeres mest muligt, som følge af, at en potentiel gevinst ikke er blevet anvendt forlods til finansiering i budget Figuren nedenfor viser de økonomiske konsekvenser ved valg af selvbudgettering i hhv. Risk Lover Model og Risk Averse Model: Side 9 af 17

10 7. Vurdering og konklusion Beregningerne af det skønnede og dermed forventede provenu ved valg af selvbudgettering viser en gevinst på 21,7 mio. kr. jf. afsnit 3 tabel 1. En tommelfingerregel i Københavns Kommune er, at der skal være en gevinst på mindst 150 mio. kr. før end, at det overhovedet overvejes at vælge selvbudgettering. Det svarer til ca. 13 mio. kr. i Furesø Kommune, hvis det antages, at Furesø Kommunes udskrivningsgrundlag udgør ca. 9 pct. af Københavns Kommunes udskrivningsgrundlag. Således viser tallene isoleret set, at det er relevant at overveje valget. Det skal dog understreges, som det er nævnt ovenfor, at det forventede provenu er et skønnet tal, der bygger på mange forskellige prognoser fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, KL og forvaltningens egne beregninger. Omvendt er beregningen det bedste bud, der kan gives på nuværende tidspunkt, givet det grundlag der foreligger nu. Endeligt skal valget bero på, om kommunens økonomi i 2018 er robust nok til at bære et eventuelt tab, som følge af at valget viser sig at være forkert, og om der er et ønske om at påtage sig risikoen herfor. Væksten i Hovedstadsområdet forventes at være højere end i statsgarantien, hvilket bekræftes af skøn, der er indhentet fra blandt andet Københavns, Egedal og Allerød Kommuner. Befolkningstallene, der ligger til grund for selvbudgetteringsberegningen (og er skøn for befolkningstallet pr. 1. januar 2015), er allerede mere end realiserede pr 1. september Det betyder, at den del af et skønnet provenu, der kan henføres til et højere befolkningstal vurderes at være meget sikkert. Endelig bør en klar forudsætning for valg af selvbudgettering være, at kommunen vælger at budgetlægge med de statsgaranterede værdier for skatter- tilskud og udligning i Således minimeres risikoen for en finansieringsmanko, hvis valget viser sig at være forkert. Der er den metode, som fx Københavns Kommune anvender, ved valg af selvbudgettering. Der er dog også en række væsentlige argumenter imod at vælge selvbudgettering. Skønnene for udskrivningsgrundlaget i hele landet og Hovedstadsområdet er meget usikre og kan ændre sig væsentligt. Det kan dermed også påvirke det skønnede provenu væsentligt i negativ retning. Et andet forhold er fx, at der på samme tidspunkt i 2013 forventedes et provenu ved valg af selvbudgettering på 13,1 mio. kr. ved valg af selvbudgettering i Side 10 af 17

11 2014. Dette provenu forventes nu at være et tab på 10,0 mio. kr. Skønnet har dermed ændret sig med over 23 mio. kr. i negativ retning. Dette er tilfældet på trods af, at de endelige befolkningstal, som Furesø Kommune anvendte i beregningerne viste sig at være lavere, end de reale betalingskommunefolketal for 2014 blev. Provenu som følge af højere befolkningstal ville dermed være hjemtaget. Dette er dog mere end opvejet af, at de øvrige faktorer trækker i modsatte retning. Valg af selvbudgettering bringer et stort element af usikkerhed ind i budgettet, hvilket kan være uhensigtsmæssigt i forbindelse med anvendelsen af kassen til en investeringspulje. Ved et tab skal dette alt andet lige finansieres af kassen og dermed af investeringspuljen. Andre kommuner (som Furesø Kommune har kontaktet) som umiddelbart står til en gevinst ved at vælge selvbudgettering forventes at vælge statsgaranti, enten grundet den store usikkerhed forbundet med de økonomiske prognoser eller ud fra en betragtning om budgetsikkerhed. Konklusion Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i forbindelse med budget 2015 er særskilt vanskeligt. Det skyldes, at den potentielle gevinst ved at vælge selvbudgettering er af en sådan størrelse, at det er en reel mulighed. Hertil kommer, at udviklingen i befolkningstal i 2014 er så gunstig, at der i skrivende stund medio september allerede er 55 flere borgere end befolkningsprognosen fra marts 2014 forudser pr. 1. januar Omvendt er et valg af selvbudgettering en risikobetonet beslutning uden nogen nedre grænse for et tab, som i givet fald skal bæres af kommunen selv i Kun ganske få andre kommuner kan forventes at vælge selvbudgettering i Ud fra et forsigtighedsprincip og en samlet vurdering af fordele og ulemper vil forvaltningen dog anbefale, at statsgarantien vælges for 2015, idet der er relativt stor usikkerhed forbundet med udviklingen i konjunkturerne. Side 11 af 17

12 Bilag 1: De bagvedliggende forudsætninger og mekanismer for beregningerne af det forventede provenu (teknisk gennemgang) 1.1 Udskrivningsgrundlag i Furesø Kommune: Skønnet for udskrivningsgrundlaget for 2015 er på nuværende tidspunkt baseret på udskrivningsgrundlaget for indkomstårene i 2012 og 2013 beregnet i KL`s skattemodel. For indkomstårene er grundlaget fremskrevet med KL`s skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget pr. skattepligtig. Forskellen i vækstskønnet jf. tabel 5 skyldes, at udgangspunktet for beregningen af statsgarantien for 2015 er den endelige opgørelse af indkomsterne for 2012, som opgøres i maj 2014, tillagt den af staten skønnede vækst i udskrivningsgrundlaget for hele landet fra 2012 til 2015, som udgør 10,0 % (statsgarantiprocenten). Udgangspunktet for beregningen af kommunens eget skøn er opgørelsen af indkomsterne for 2013 i Furesø Kommune pr. september Det betyder, at statsgarantiberegningen bruger en vækstrate fra 2012 til 2013, der beror på en landstendens, mens kommunens egen beregning beror på de endelige afregninger i 2013 for så vidt angår 99 % af befolkningen i Furesø Kommune. Dette giver anledning til følgende to fremskrivninger som vist nedenfor: Tabel 1: Vækst i udskrivningsgrundlag Udskrivningsgrundlag, vækst i % 2011/ / / /2015 Statsgaranti baseret på 2012 afregning (statsgaranti) 2,6 4,7 2,7 2,7 Beregning baseret på foreløbig 2013 afregning (selvbudgettering) 2,6 5,6 2,8 3,1 KL s vækstrater som tager udgangspunkt i et korrigeret udskrivningsgrundlag (skatteregler gældende på tidspunktet for udmelding af statsgarantien) og stemmer derfor ikke overens med tabel 5 som er de vækstrater, som Økonomi- og Indenrigsministeriet anvender, hvor der er taget udgangspunkt i et ukorrigeret udskrivningsgrundlag (skatteregler i det pågældende år). Tabellen viser, at væksten i udskrivningsgrundlaget i Furesø Kommune er 0,9 procentpoint højere i 2013 end forudsat i statsgarantien, hvilket betyder, at det skønnede udskrivningsgrundlag i 2015 også bliver højere end i statsgarantien. Dette er netop primært drevet af væksten fra 2012 til Den skønnede forskel i provenu i 2015 er 20,7 mio. kr. (Se endvidere tabel 1 i afsnit 3). Det betyder, at niveauet for udskrivningsgrundlaget er højere i beregningen af selvbudgettering i forhold til statsgarantien, jf. nedenstående tabel. Side 12 af 17

13 Tabel 2: Udskrivningsgrundlag i Furesø Kommune Mio. kr. Statsgaranti Selvbudgettering Forskel Indkomstskat Udskrivningsgrundlag Skatteprocent 24,8 24,8 0,0 Kilde: Egne beregninger En gennemgang af komponenterne i udskrivningsgrundlaget viser, at væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2012 til 2013 (som har betydning for niveauet i 2015) især bliver trukket af en gunstig udvikling i lønindkomst og pension. Samtidigt er især beskæftigelsesfradraget og fradrag for kapitalpension faldet, hvilket betyder, at de skattepligtige indkomster stiger samlet set. Det forklarer dels, at væksten i udskrivningsgrundlaget for Furesø Kommune i 2013 er opjusteret fra 4,7 % i statsgarantien til 5,6 % i selvbudgetteringsberegningen. 1.2 Udligningseffekten af højere udskrivningsgrundlag i Furesø Kommune: Når udskrivningsgrundlaget pr borger i Furesø Kommune bliver relativt højere end landsniveauet betyder dette, at Furesø Kommune bliver relativt rigere end en gennemsnitskommune. I tilskuds- og udligningsberegningen afspejler dette sig i, at Furesø Kommunes strukturelle overskud (forskel mellem beregnede skatteindtægter og beregnet udgiftsbehov) bliver højere. Det betyder endeligt, at kommunen skal betale relativt mere i landsudligning (57 % af provenu) og hovedstadsudligning (27 % af provenu) samt til kommuner med højt strukturelt underskud (32 % af provenu). Da de tre udligningsordninger giver mere end 100 % i udligning, betyder dette principielt, at kommunen afleverer mere i udligning end den får i ekstra provenu fra skatter. Der er dog en bestemmelse i udligningsloven som betyder, at en kommune der bliver ramt af dette, højst kan aflevere 92 % af ekstra skatteprovenu (der træder en såkaldt overudligningskorrektion i kraft). Det bevirker, at kommunens bidrag til de tre udligningsordninger korrigeret for overudligning giver et samlet bidrag på 18,7 mio. kr. jf. tabel 1 i afsnit Befolkningstal: Kommunens egen befolkningsprognose fra marts 2014 viser et forventet befolkningstal på borgere pr 1. januar Denne prognose er baseret på cpr-folketal, og er et udtryk for det antal borgere der er bosat i kommunen. Side 13 af 17

14 Til beregning af tilskuds- og udligningsbeløbene anvendes betalingskommunefolketallet, der er et udtryk for det antal borgere, kommunen har betalingsforpligtelse for den 1. januar Kommunens eget skøn for betalingskommunefolketallet er på , beregnet på baggrund af befolkningsprognosen fra marts 2014, idet cpr. folketallet erfaringsmæssigt er 50 borgere højere end betalingskommunefolketallet. Betalingskommunefolketallet i statsgarantien for 2015 er på , og er således 373 borgere lavere end kommunens eget skøn. Pr. 17. september 2014 er der reelt borgere i Furesø Kommune (opgjort efter cpr-folketallet), hvilket betyder, at betalingskommunefolketallet skønnes til at være borgere. Dette er 55 borgere mere end forudsat i selvbudgetteringsberegningen. Det betyder, at skønnet for det forudsatte betalingskommunefolketal i beregningen er meget sikkert. Forskellen mellem kommunens prognose for 2014 i marts 2013 og de endelige tal pr 1. januar 2014 var på 11 borgere. Det bekræfter yderligere, at skønnet i beregningen at være validt. Det lave betalingskommunefolketal i statsgarantien skyldes blandt andet forskellen i opgørelsesmetoder, hvor Danmarks Statistik blandt andet ikke indregner effekten af kommunens boligprogram i Danmarks Statistik beregning. Rent beregningsteknisk betyder et højere betalingskommunefolketal, at kommunens skattegrundlag pr. borger falder i beregningen af kommunes strukturelle overskud, som dermed også bliver lavere. Det betyder, at Furesø Kommune i beregningen ved selvbudgettering bliver relativt fattigere i forhold til en gennemsnitskommune, og dermed skal bidrage med et mindre beløb i landsudligning og hovedstadsudligning. Den samlede effekt er opgjort til 18,8 mio. kr. jf. tabel 1 i afsnit 3. Da kommunens budget på udgiftssiden er reguleret i forholdet til antallet af borgere i befolkningsprognosen, betyder dette, at der er en opdrift på udgiftssiden som følge af et højere befolkningstal som allerede er indarbejdet. Omvendt modtagere kommunen tilskuds- og udligningsbeløb svarende til et lavere folketal hvis statsgarantien vælges. Med andre ord er gevinsten ved valg af selvbudgettering (som følge af højere folketal) faktisk et udtryk for, at en budgetmæssig ubalance elimineres, idet der Side 14 af 17

15 er forskel mellem forudsætningerne om folketal på hhv. indtægts- og udgiftssiden i tilfælde af valg af statsgaranti. 1.4 Afgiftspligtige grundværdier: I beregning af kommunens strukturelle overskud og dermed tilskuds- og udligningsbeløbene indgår kommunens samlede beskatningsgrundlag. I beskatningsgrundlaget indgår udskrivningsgrundlaget (indkomstskat) samt de samlede afgiftspligtige grundværdier (grundskyld). Dermed vil en afvigelse mellem grundværdierne i statsgarantien og kommunens eget skøn også have betydning for et skønnet provenu ved valg af selvbudgettering. Afvigelsen mellem statsgarantien og kommunens eget skøn er vist i tabellen nedenfor. Tabel 3: Grundværdier I mio. kr. Statsgaranti Selvbudgettering Forskel Antal ejendomme Private ejendomme Landbrug I alt Beregningsgrundlaget i budgetoplægget for 2015 hviler på det statsgaranterede grundlag, mens grundlaget i selvbudgetteringsberegningen hviler på udtræk fra ejendomsstamregisteret (ESR) ultimo august Der er sket marginale ændringer, der primært kan henføres til revurderinger. Ændringerne svarer samlet set til en mindreindtægt på 113 t. kr. Tilskuds- og udligningseffekten heraf vurderes til at udgøre 132 t. kr. Således vurderes det, at ændrede skøn for grundværdierne ikke vil påvirke nettoprovenuet ved valg af selvbudgettering. 1.5 Effekt af ændrede skøn i udskrivningsgrundlaget (opgjort i 2018) Hvis det viser sig, at udskrivningsgrundlaget i hele landet og hovedstadsområdet afviger fra statsgarantien påvirker dette også provenuet ved valg af selvbudgettering. Fx vil et højere udskrivningsgrundlag i 2015 i forhold til niveauet i statsgarantien betyde, at kommunerne i gennemsnit har et beregnet strukturelt underskud, der er relativt lavere end Furesø Kommune, som derfor skal bidrage relativt mere til landsudligningen. Samme mekanisme er gældende for en ændring i udskrivningsgrundlaget i Hovedstadsområdet, som vil afspejle sig i et ændret bidrag til hovedstadsudligningen. 1. Ændring af skøn for udskrivningsgrundlaget for hele landet: Skønnet for udskrivningsgrundlaget i statsgarantien beror på Økonomi- og Indenrigsministeriets økonomiske redegørelse fra maj Her skønnes udskrivningsgrundlaget til 906,5 mia. kr. Ministeriet har efterfølgende nedjusteret Side 15 af 17

16 skønnet i økonomisk redegørelse fra august 2014 til 896,6 mia. kr. Det er dette skøn, der ligger til grund for selvbudgetteringsberegningen. Dog skal det bemærkes, at ministeriets markante nedjustering på 9,9 mia. kr. skyldes tre forhold: A: Der er indregnet effekter af ændringer i skattelovgivningen, der endnu ikke er vedtaget, som påvirker udskrivningsgrundlaget. Denne effekt skønnes til knap 5,0 mia. kr. B: En fejl i statens skøn for udskrivningsgrundlaget for 2013, som har påvirket skønnet negativt med ca. 1,0 mia. kr. Disse to effekter (A og B) påvirker dog ikke selvbudgetteringsberegningen, idet efterreguleringen vedr. selvbudgetteringen afregnes i forhold til de skatteregler, der var gældende på det tidspunkt, hvor statsgarantien blev udmeldt (efterreguleringsgrundlaget). C: En reel nedjustering af statens skøn for udskrivningsgrundlaget på 3,9 mia. kr., som primært skønnes ændrede skøn for fradrag for kapitalindkomst m.m. En nedjustering af udskrivningsgrundlaget på 3,9 mia. kr. betyder, at kommunernes strukturelle underskud bliver større og kommunerne bliver relativt fattigere i forhold til Furesø Kommuner, der dermed skal bidrage med 5,5 mio. kr. mere i landsudligning jf. tabel Ændring af skøn i udskrivningsgrundlaget i Hovedstadsområdet Skønnet i udskrivningsgrundlaget for hovedstadsområdet i statsgarantien beror på statens endelige opgørelse af udskrivningsgrundlaget for 2012 tillagt en vækstrate fra 2012 til 2015 for hele landet. KL s skøn for udskrivningsgrundlaget i hovedstadsområdet beror på skattekørsler for udskrivningsgrundlaget for 2013 for kommunerne i hovedstadsområdet fremskrevet til 2015 niveau. Idet væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2012 til 2013 er højere i hovedstadsområdet (5,1 %) end forudsat i statsgarantien (3,3 %) vil niveauet i 2015 også være højere i beregning af selvbudgettering i forhold til statsgarantien. KL vurderer på den baggrund, at udskrivningsgrundlaget i Hovedstadsområdet vil være 5,7 mia. kr. højere end skønnet i statsgarantien. I tilskuds- og udligningsberegningen betyder dette isoleret set, at kommunerne i Hovedstadsområdet i gennemsnit bliver relativt rigere i forhold til Furesø Kommune (pga. et relativt mindre strukturelt underskud). Derfor skal Furesø Kommune bidrage relativt mindre til hovedstadsudligningen, svarende til 10,6 mio. kr. jf. tabel 1. Side 16 af 17

17 Tabellen nedenfor opsummerer de niveauer for hhv. statsgaranti og selvbudgettering, der er anvendt i beregningerne og beskrevet ovenfor. Tabel 4: Udskrivningsgrundlag og væsentlige vækstrater I mia. kr Vækst I procent Vækst Hele landet Statsgaranti 824,23 906,65 3,3 10,0 Selvbudgettering 824,23 902,72 4,2 9,5 Hovedstadsområdet Statsgaranti 324,55 357,01 3,3 10,0 Selvbudgettering 324,55 362,69 5,1 11,8 Furesø Kommune Statsgaranti 7,60 8,36 3,3 10,0 Selvbudgettering 7,60 8,44 5,6 11,1 Kilde: KL s tilskudsmodel samt Økonomi- og Indenrigsministeriets tilskudsudmelding 1.6 Teknisk afgivelse i nettodrift- og anlægsudgifterne i hele landet I beregningen af tilskuds- og udligningsbeløbene afviger metoden for opgørelse af de samlede nettodrift- og anlægsudgifter i henholdsvis budget (statsgaranti) og regnskabssituationen (selvbudgettering). KL s skøn inddrager kommunernes regnskaber for 2013 i deres skøn, mens udgifterne der ligger til grund for statsgarantien teknisk fremskrives af Økonomi- og Indenrigsministeriet på baggrund af kommunernes budgetter for De lavere nettodrift- og anlægsudgifter i regnskabssituationen i hele landet medfører at færre penge fordeles via lands- og hovedstadsudligningen og at en større andel af bloktilskuddet fordeles som statstilskud via folketal. Denne effekt skønnes at give et tab på 4,2 mio. kr. i Furesø Kommune. 1.7 Balancetilskudseffekten Den sidste effekt, der kan påvirke provenuet, ved selvbudgettering er balancetilskudseffekten. Størrelsen af denne afhænger dels af, hvor mange kommuner, der selvbudgetterer, og dels af, i hvor høj grad kommunerne rammer rigtigt. Det skyldes, at når kommuner samlet set efterreguleres i 2018, som følge af selvbudgettering i 2015, vil kommunernes økonomi ikke være i balance. Kommunerne får derfor et balancetilskud, som modsvarer reguleringen. Mens efterreguleringen udelukkende rammer de kommuner, der har selvbudgetteret i 2015 vil balancetilskuddet derimod blive fordelt på alle kommuner som et statstilskud, der fordeles efter andelen af det samlede folketal. Der er i beregningen af det forventede provenu ved valg af selvbudgettering for Furesø Kommune ikke taget højde for balancetilskudseffekten, idet det ikke er klart, hvor mange kommuner der vælger selvbudgettering. Den samlet effekt af valget på landplan kendes heller ikke. Side 17 af 17

Analyse af valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Analyse af valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Til: Byrådet Bilag 8 Analyse af valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 1. Indledning 23. september 2015 Kontaktperson: MIPU/CHF/RBJ Dette notat beskriver valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Læs mere

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-09-2015 Indtægtsprognose 2016 Økonomisk udvikling og sammenfatning I slutningen af august fremlagde Finansministeriet en konjunkturvurdering,

Læs mere

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering Administrationen anbefaler at statsgarantien vælges for 2018. I forbindelse med budgetvedtagelsen skal byrådet træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat,

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Notat Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2016 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato:

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013 Økonomistaben September 2012 Budget & Analyse Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013 Ved byrådets 2. behandling af budgettet den 10. oktober 2012 skal det besluttes, om kommunen vælger statsgaranti,

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 22-09-2014

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018

Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018 DIREKTIONENS STAB Notat Kontaktperson: Thomas Herskind Dato: 27. september 2017 Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018 1. Resume og vurdering De aktuelle tal viser en gevinst ved selvbudgettering på

Læs mere

I materialet til 1. behandlingen af budgettet er de statsgaranterede beløb benyttet til budgetteringen af indtægter i 2019.

I materialet til 1. behandlingen af budgettet er de statsgaranterede beløb benyttet til budgetteringen af indtægter i 2019. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Valg af statsgaranti versus selvbudgettering 2019 Indledning Kommunerne har ved budgetlægningen for budgetåret 2019 valgfrihed mellem: Køge

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Økonomiudvalg / Byråd 00.30.10-Ø00-8-17 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Dato: 25-09-2018 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Byrådet skal ved vedtagelsen

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 19. september 2013 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2014 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 5 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 5 afsnit: Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 21. september 2010 Udfærdiget af: Brian Hansen Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2011 Notatet sendes/sendt til: Økonomiudvalg

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Fællesforvaltning Økonomi. Byrådet

Fællesforvaltning Økonomi. Byrådet Byrådet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 25. september 2017 Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 E-mail fnj@esbjergkommune.dk Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i 2018 Kommunerne

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7 Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Drøftelse Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2018 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 11. september 2014 Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Læs mere

Notat. Det er primært ændringer i vækstskønnene på landsplan, som kan ændre konsekvenserne af selvbudgettering.

Notat. Det er primært ændringer i vækstskønnene på landsplan, som kan ændre konsekvenserne af selvbudgettering. Notat Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti budget 2019 Økonomi og Løn 20-09-2018 Resumé Hvert år til budgetlægningen kan kommunerne vælge mellem at budgettere skatter, tilskud og udligning på baggrund

Læs mere

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Notat Side 1 af 8 Til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Til Drøftelse Kopi til Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2017 BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Byrådet

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2020.

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2020. Stab for Økonomi, IT & Digitalisering Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2020. Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag

Læs mere

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Hjørring Kommune 16. september 2016 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for Budget 2017 Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Notat 27. september 2017 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering En kommune kan ved hvert budget vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget,

Læs mere

Indtægtsprognose Sagsnr Den økonomiske udvikling. Dokumentnr

Indtægtsprognose Sagsnr Den økonomiske udvikling. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Indtægtsprognose 2017 Den økonomiske udvikling I slutningen af august fremlagde Finansministeriet Økonomisk redegørelse, hvor hovedbudskabet

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning Notat Budget 2017 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomi, IT & Digitalisering Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget 2018-2021 Dette notat beskriver budgetteringen af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Notat. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgettering

Notat. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgettering Notat Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti budget 2018 Økonomi og Løn 26-09-2017 Resumé Økonomi og Løn har lavet en beregning af den økonomiske konsekvens, ved budgetlægning med udgangspunkt i

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 10. juli 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser mindreindtægter på 109,0 mio. kr. i 2018 som bliver til merindtægter

Læs mere

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret.

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret. NOTAT Dato: 14. september 2017 Budget 2018 budgettering af skatter, tilskud og udligning Indledning Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet vælge om kommunen selvbudgetterer det skattegrundlag

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen

Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 31. august 2016 UNDERBILAG C TIL BUDGETBILAG V Indtægter 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

Tabel 1: Udvalgte skøn fra danske konjunkturvurderinger

Tabel 1: Udvalgte skøn fra danske konjunkturvurderinger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 15. september 2017 Bilag - Indtægtsprognose Den økonomiske udvikling Sagsnr. 2017-0290272 Dokumentnr. 2017-0290272-5 Sagsbehandler Lene

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2018-2021 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold Bilag 6 NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 31. august 2015 Valg mellem statsgaranti eller i budget 2016 Sagsnr. - Sagsbehandler: -

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 15. september 2014 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2015 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2016-2019 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2016-19. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018.

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018. Notat Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018 Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet.

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2018 Dato: 8. oktober 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Valg mellem statsgaranti og I lighed med tidligere år, skal byrådet ved dets 2. behandling af budgettet tage stilling til, om Viborg Kommune vælger at budgettere indtægter fra skatter, tilskud og udligning

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 5 2012 Dato: 7. august 2012 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2012-515 Dok.nr: 2012-140068 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018

NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018 NOTAT Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018 I notatet gennemgås baggrunden for valget, samt hvilken udvikling der har været i befolkningen og i skattegrundlaget i Helsingør Kommune. Resultatet

Læs mere

14. september Sagsnr Bilag 1 Indtægtsprognose. Dokumentnr Den økonomiske udvikling

14. september Sagsnr Bilag 1 Indtægtsprognose. Dokumentnr Den økonomiske udvikling KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 14. september 2018 Bilag 1 Indtægtsprognose Den økonomiske udvikling I slutningen af august fremlagde Økonomi- og Indenrigsministeriet Økonomisk

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen N O TAT Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen Tilskudsmodellen er nu tilpasset det beregningsgrundlag, Indenrigs- og Socialministeriet forventes at anvende for tilskudsåret 2010. Det skal dog understreges,

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2017-2020 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2017-20. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

anbefales det, at Aabenraa Kommune i 2015 vælger statsgarantien Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

anbefales det, at Aabenraa Kommune i 2015 vælger statsgarantien Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 22-09-2014 Sagsnr.: 14/7514 Dokumentnr.: Sagsbehandler: Kim Frandsen Valg af statsgaranti kontra selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen til 1. udviklingen i udskrivningsgrundlaget

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2018 Dato: 10. august 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 27. april 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser samlede mindreindtægter på 3,7 mio. kr. i 2018 stigende til 18,4

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter 15. august 2011 Sags id: 190-2011-8309 Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter

Læs mere

Indtægtsprognose Sagsnr

Indtægtsprognose Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Indtægtsprognose 2015 Den økonomiske udvikling ECBs rentesænkning i september blev begrundet med den seneste tids aftagende vækst i eurolandene.

Læs mere

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen N O TAT Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen Tilskudsmodellen er nu tilpasset det beregningsgrundlag, Indenrigs- og Sundhedsministeriet forventes at anvende for tilskudsåret 2011. Det skal dog understreges,

Læs mere

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Hjørring Kommune september 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for Budget 2018 Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Økonomisk

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015 Forudsætninger for budget 2015 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2014 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Indtægtsbudgettering valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering (Underbilag A til Budgetbilag V, budgetforslag )

Indtægtsbudgettering valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering (Underbilag A til Budgetbilag V, budgetforslag ) NOTAT Sagsbeh: Johan Lorentzen J. nr.: Dato: 22-08-2018 Indtægtsbudgettering valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering (Underbilag A til Budgetbilag V, budgetforslag 2019-2022) Brøndby Kommune

Læs mere

Indtægtsskøn for

Indtægtsskøn for Indtægtsskøn for 2014-2017 Der er udarbejdet en ny indtægtsprognose for Fredensborg Kommune medio april 2013. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i KL s nye skatte- og tilskudsmodel. NOTAT Center for

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Forudsætninger for budget 2014 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2013 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter i budgetoplægget for 2013-2016. Furesø

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016 Bilag 7 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016 Forudsætninger for budget 2016 KL og Finansministeriet aftalte ult. juni 2015 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2018 samt budgetforslag 2019 til 2022

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2018 samt budgetforslag 2019 til 2022 Notat 07-08-2018 J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser merindtægter på 2 mio. kr. i 2019 faldende til mindreindtægter på 267 mio. kr. i 2022,

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Bilag 5. Tilskud og udligning

Bilag 5. Tilskud og udligning Bilag 5 Tilskud og udligning 22. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-2 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Indledning Der er en række ændringer på både skat og T/U (tilskud-udligning)

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2017 budgetteret til 2.477,1 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Byrådet BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat redegøres for tering af Furesø Kommunes skatteindtægter for 2015-2018, som indgår i Totaltet 2015-2018 til tets 2. behandling

Læs mere

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Underbilag til Budgetbilag IV Kommunens indtægter 2014-2017 Siden Budgetbilag III fra juni 2013 er økonomiaftalen mellem KL og regeringen

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning Notat Budget 2011 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomidirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 6. oktober 2010 Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som

Læs mere

Budgetbilag. Nr. 5. Til: 4-årsbudget ØKONOMI & PLANLÆGNING. Dato: 12. august 2010

Budgetbilag. Nr. 5. Til: 4-årsbudget ØKONOMI & PLANLÆGNING. Dato: 12. august 2010 Til: 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 5 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 12. august 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-132736 Budgetbilag Udskrivningsgrundlag

Læs mere

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august

Læs mere