4> f fii^:-^^*-^ /&**-**-***. 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4> f fii^:-^^*-^ /&**-**-***. 7"

Transkript

1 DG SØFARTSMUSEET KRONBORG OXC/V. ^ fifdc/t\ 4> f fii^:-^^*-^ /&**-**-***. 7 'fy'9-zg: ' ''i 7-24: **SfJ o // Ws^,._l- i^u^-^f L '-''. ~ L- /J^, I t s- ljh : } ' føv«/ " (li i -5Z4 : -«- -*-

2

3 OG SØFARTSMUSEET KRONBORG O; is éioek & /&* &**/ U*~>6&,l ssw~ ø; *té ri / Å ^ sfe^æ^, < ^L-c-i^iS-i-. A-fiS-e-v" ^ ^^S-if-ffi-S?- 4T &$**+ ^Æ-CA~- '. &. / Æc-u "/i <* e-<~t. r7 (- *! *-"«/ "5-3,^l (ixl-lfc-t^*-' ^ -&***&&>&f '$* &*&!-? " 4.. f Cé**&*~»- 4-sf ^ f---5w^*-s?^ ' &- * C-é S^-i' <&- C^t^-g / Lo^^^f v-p*~. ' stt>ék*:~iz. *7/, '% Æ 'Va*a*s.»Cfj /& * > S^-søl >«^,, \_plq i-* r~ '~jz<* r &* I '&Kv'?l>,'<'^i.-^^ V i^srf 4, J tiud&p'ti, i-lfæ^-i ff; G-fr-z^j

4 HANDELS-, OG SØFARTSMUSEET ms Magga Dan. 0 X V III 1 Berlingske lidende lirsdag Morgen 14. December 1954-: Et dansk Værft bygger nu for et dansk Rederi det stærkeste Ishavsskib i Yerden. Det bliver en større \ Søster til "Kista Dan", der ejes af Eederiet «T. Lau- ; ritzen, som altsaa bygger endnu en Skude til den svæ-l re Is længst mod Nord og længst mod Syd i Yerden. Men Hederiet Lauritzen er meget hemmelighedsfuld, j Det staar ikke klart, om det er Aalborg Værft eller 1 et andet dansk Værft, der skal bygge det nye Skib. Heller ikke staar det klart, hvor Skibet skal bruges,j om det skal sejle med udenlandske Ekspeditioner til j Antarktis, eller det skal sættes ind i Forbindelse \ med Det nordiske Mineselskabs Blyproduktion ved Mes- ters Vig i Østgrønland. Skibet skal leveres i Sommeren 1956, og det bliver baade s : tørre og kraftigere end "Eista Dan t!. Dødvæg-! ten bliver paa Tons, B. & W. Motoren paa 2.200; indicerede HK. og Earten mellem 12 og 13 Mil i Tim- ; en. Om Lastekapaciteten siges intet«j Konstruktionen bygger videre paa de Erfaringer, i man dels har faaet i Eederiet, dels hos Den konge- ; lige grønlandske Handel. Finesserne fra "Kista Dan" tages i Brug ogsaa i denne Nybygning, hvis rris in- ; gen kender. Det faar Propeller med vendbare Blade, j de karakteristiske Isfinner og særlig Pladeforstærk-j l ning i Stævn, Sider og Bund. Nogen Ide maa man have om Anvendelsen af det nye : Skib, thi der er rlads til ikke færre end 36.rassa- \ gerer. At det ogsaa vil komme i svær Is, er man klar; over, idet man har beholdt den saakaldte Navigationsrede paa Toppen af Eokkemasten. Men paa '"Kista Dan" maa man klavre op uden paa Masten. Nu skal den laves i saadan, at man kan komme fra Dækshuset op i Naviga- ; tionsrummet indeni Masten - lunt og behageligt. Naar det nye Ishavsskib er sat i Vandet, vil man. stadig søge at chartre "Kista Dan" ud til Den konge-! lige grønlandske Handels østkystrart og Eoraarsture-; ne til Sydgrønland«

5 ms Magleby Mærsk. (I). (Køleskib). 0 W P Q. Int. - 1, Bygget Odense Staalskibsværft. Byggenummer Gudmoder 4/6 1964: Fru Skibsreder Sven Salen. 1 Stk. 8-cyl. Dieselmotor, L3«>3oo IHK. Fart paa Last ca. 2o Knob. Cylinderdiameter: Slaglængde: Fabrikat: A/S. Burmeister & Wain, København. Bygget af Staal. Skroget helsvejst. Dæk. 2 Master, 4 Luger. Krydserhæk. vandtætte Skodder. Vandballast: 7.7oo dw ,51 brutto 3.185,80 netto. Ifølge Anmeldelse dat. I6/I er Skibet bygget til et Interessentselskab bestaaende af: A/S. Dampskibsselskabet Svendborg, Svendborg, og Dampskibsselskabet af 1912, København. Indregistreret 28/I

6 HANDELS- OG SØFARTSMUSES! ss Magnus Cl). N V Q. Mk - i itjsl * B

7 ss Magnus. (I). N Y W Q.! I - Regis treringsprotokoller: XI Registreringsdato; 24/ l/l 1894* (Omregistrering). Certifikaters 24/6 1886, 24/ / Bygget 1884 af Løbnitz & Co., Renfrew, ifølge Bilbrev dat. Renfrew 9/ Stk. 160 NBK. = 800 IHK. Oompoundmaskine. Oylinderdiameter: 32" - 60". Slaglængde: 36". Eart: Fabrikat: Løbnitz & Co., Renfrew. Klinkbygget af Jern. 1 Dæk. 3 Master med Skonnertrigning. 5 Luger. Middelfyldig Boug med glat Stævn. Hækbygget Agterskib med rundt Spejl. Bak. Hytte agter. 3 Huse under Kommandobro. Maskinog Kabysruf. Ufuldstændig Inderklædning. 6 vandtætte Skodder. Vandballast; 450 Ions. Længde: 259'4". Bredde: 32*2 n. Dybde: 17'l n. 250 / dw ? 06 brutto ,10 net. Ifølge Bilbrev dat. Renfrew 9/ og Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. København 23/ bygget til: A/S. Dampskibsselskabet "Carl", København, med Firmaet L. H. Carl, som Forretningsfører* Indført fra Renfrew som njhjgget i September 1884 med Interims Nationalitets Certifikat dat. Kgl. dansk Vicekonsulat i Olasgow 12/ med paaført Nettotonnage: 1#070,74» Indførselstolden er ifølge Generaldirektoratets Skrivelse af 25/ berigtiget ved en Finans-

8 HANDELS- OG SØFARTSMUSEER ss Magnus. (I). N Y W Q. \ I - 2 ministeriet tilstillet Anvisning, som efter Fradrag af i Omkostninger udgør Købesummen er 24*555«- Efter Omregistrering beskrives Skibet: 180 NHK. = 650 IHK. Bak. Hytte agter. Ruf med 2 Sideruf midtskibs. Længde: 250»8". Bredde: 33'6". Dybde: 17! 1". Længde af Maskinrum: 31'0". Ifølge Maalebevis dat. København 22/ er Tonnagen; brutto: 1,658,45. Kubik: 4*693*42 Kubikmeter. netto: 1.041,90. Kubik: 2.948,58 n Ifølge Anmeldelse dat. København 5/ fra Rederiet er Skibet ved Salgsbrev dat. Newcastle on Tjne 22/ solgt til; Firmaet G-ebruder Seeberg, Riga. Salgssum eller Kr Certifikater afleveret. Udslettet af Registret ifølge Bureauets Beslutning af 6/ (Udslettelsesprotokol Nr. 4 - Afdeling II).

9 SS Magnus (l). N V W Q. Int 1. 19/11 19ol 13/3 19o5 indkommen til København fra Shields med Kul. Skibet har paa Hejsen mistet 2 Baade og faaet ødelagt Agterrat og Kommandobro. ved Indsejling til Aarhus tørnede Skibet mod den yderste Spids af nordre Mole, der blev stærkt beskadiget. Straks efter at Skibet var kommen fri af Molen, sank Forskibet hurtigt. Skibet naaede dog over til søndre Mole, hvor det sank. Det blev tætnet af Dykkere og pumpet læns. Ankerfligene var trykket gennem Styrbords Side og Skibet havde faaet Hul i Bunden.

10 ss Magnus (l). N V W Q. II - 1. Søforklaring I Christianssand 24/1 1893, Søforhør i København 6/4 1893: D;en 14. Januar 1893, f rt af Kapt. W. Aaris, afgik Skabet fra Newcastle til Pillau med en Ladning Wallsend-Newcastle Dampskibskul. Da Dkibet befandt sig i Nordsøen den 16/1 skete en Gaseksplosion i Lasten, En Mand var ved at lempe Kul, da Skibet havde faaet stærk Slagside. Han strøg en Tændstik hvorved der skete en Eksplosion, som forbrændte ham. Skibet tog Slqade ved Eksplosionen og søgte Nødhavn for Is i Christianssand, hvor Skaden vurderedes til K r. 26.ooo, Aarsag: Uforsigtighed ved ovennævnte Antænding. Søforhør i København 23/9 1893: Paa Rejse fra St. Petersborg til Amsterdam med Korn og Gryn strandet den 6/ ved Skrillinge og blevet læk. De to forreste Lastrum fyldtes. Den 7/9 ankom Bjergningsdamperne "Skandinavien" og "Kattegat". Lossede den tørre Del af Ladningen over i disse D a mpere og forskellige Sejlfartøjer. Kastede den vaade Del af Ladningen overbord. Efter Tætning af Lækken ved Dykkere, slæbtes Skibet den lo/9 Kl. 7,3o Em. flot af "Skandinavien". C-Ik paa Pumperne og fortøjede I Københavns nordre Havn den 12/9 Kl- 12 Em. Grundstødningen skete i diset Vejr. Fører:' W. Aaris. Aarsag:: Forveksling af Fyrene Christiansø, Hammeren og Sandhammeren. Søforhør i København 6/5 1897: 29. April I897 Kollision i Nordsøen. Afgaaet fra Blyth med Tons Kul til København, ført af Kapt. M. Franzen. Kl. 6,3o Fm. hørtes ombord i "Magnus", som, med langsom Fart, stadig afgivende laagesignaler med Dampfløjten, styredes 0- -S over, omtrent 3 a 4 Streger om ; Styrbord, TaagehorBS Signaler (2 Toner) fra en Sejler* der senere viste sig at være Skonnert "Gertrud" af Kalmar, til Shields med Minetømmer. Maskinen stoppedes, kastedes fuld Kraft bak, men kort efter saas Skonnerten styrende for fulde Sejl næsten bidevind med' Yinden bagbord ind. Da Afstanden mellem Skibene imid- \ lertid, var for ringe til, at "Magnus" kunde vige ag- i ten om "Gertrud" sattes Maskinen paa langsom frem og! Roret lagdes haardt Styrbord for om muligt at dreje ; langs med "Gertrud", men dette naaedes Ikke, Idet "Gertrud" tørnede med sin Bov mod "Magnus's" Styrbords Side omtrent midtskibs. Ved Kollisionen fik "Magnus" i forskellige Skader paa det opstaaende, medens "Ger- i trud" mistede Sprydet og fik Stævnen beskadiget. \ Baad udsattes og det tilbødes at tage "Gertrud" paa i Slæb, men Tilbudet afsloges. Ifølge Skibs-Efterretninger : ankom "Gertrud" til Shields nogle Dage senere. ';

11 ss Magnus (l). N V W Q, II - 2, Søforhør i København 12/2 I898: D e n 23/ paa Rejse fra Riga, afgaaet den 18/12, til Dunkerque, ført af Kapt. N. P. Jørgensen, Kollision og Grundstødning paa Dunkerque Red. Kl. 3,3o Em. stoppedes "Magnus" op udfor Dunker -. que Breakwater for at observere Vandstandssignalerne. Da deri signaliseredes tilstrækkeligt Vand til at løbe ind, gik "Magnus" og styrede ind efter Lodsens Anvisning. ;Tæt ved Indløbet Indhentedes "Magnus" af en Dam- ; per, der viste sig at være engelsk ss "Sunlight", som, til T r iods for Advarselssignaler med Dampfløjten, forceredes forbi, men kom derved gentagne Gange i Kollision med sin Bov mod "Magnus's" Styrbords Side. Ved Tørningen mod "Sunlight" dreves "Magnus" paa Grund paa :. Bagbords Siden af Indløbet og maatte afvente stigende Vande., "Magnus" kom derfor først flojr Kl. 9 Em., blev ikke læk, men tog forøvrigt forskellig ovenbords Skade.: Kollisionsskaden angives at være afgjort i Mindelighed,; idet djen engelske Dampers Rederi erkendte, at "Sunlight" bar Skylden. Søforhør i København 17/9 19o2: Den 7. September 19o2 grundstødte "Magnus", Kapt. N. P. ;Jørgensen, fra Blyth til Lybæk, i Storebælt. Efter at Tønden paa Halskov Rev Kl. 7,lo Em. var passeret i ca. \ Sømils Afstand, styredes retvisende S. lo :Grader V. indtil Kl. 8,2o Fm., da det mærkedes, at "Magnus" tørnede mod Grunden, uden dog at tabe Far- ten. Maskinen stoppedes, men da det ved Pejling viste i sig, at Rummene var tætte, fortsattes Rejsen. Ved at lodde 'havdes 4,3 Favne Vand. Noget senere viste det sig, at Maskinrummet var læk, men ikke mere, end at det kunde iholdes læns ved Maskinpumpen. Den 8/9 ankom "Mag-; nus" til Lybæk. Aarsagen maa formentlig tilskrives, at \ Kursen henset til at "Magnus"s Dybgaaende var godt 18,^ Fod giik for tæt til en 19 Fods Pulle. Søforklaring i Lybæk 4/3 19o3, Søforhør i København 3/5 19o3= Den 1. Marts 19o3 grundstødte "Magnus", Kapt. N. P. Jørgensen, fra Blyth til Lybæk med Kul paa Meck&enburgs Kyst..! Efter at Buk Fyrtaarn Kl. 7,lo Fm. paa 2. Styr-! mands Vagt var passeret i 4 Mils Afstand, styredes først misvisende S. 52 Grader V. i 1 Time og 4o Mi- i nutter og derpaa misvisende SSY. Omtrent 5 Minutter senere saas nogle Sømærker forude om Styrbord. Maski- ; nen blev sat paa langsom frem og nogle Minutter senere\ lagdes Roret haardt Bagbord. Umiddelbart efter tog "Magnus" Grunden paa 1 Fod. Vand og kunde ikke bringes flot ved at lade Maskinen gaa fuld Kraft bak. Kaptajnen, som under hele Rejsen havde været syg og derfor

12 ss Magnus (1). N V W Q. II - havde bverladt Navigeringen til 1. Styrmand, kom straks paa Dækket, og efter afholdt Skibsraad besluttedes det at kaste overbord af Ladningen. Et Varpanker udførtes, men da det i Løbet af Formiddagen ikke lykkedes ved egen Hjælp at komme flot, antogs Bjergningsdamperen "Rugen" af Greifswalde til Assistance. Omtrent Kl. 8 Em. efter at ca. 12o Tons Kul var kastet overbord, bragtes "Magnus" af Grunden og opankredes for Natten. Den 2/3 viste det sig ved Dykkerundersøgelse, at "Mag-. nus" ingen Skade havde taget, hvorefter Rejsen fortsattes.

13 ss Magnus Cl). N V W Q. V. - 1, Billeder: Arkiv Negativer Litteratur: Vikingen Nr. 3/ /14. (Historme) (Forsidebillede af Skibet efter Maleri)

14 ss Magnus. (I). NV IS v _ Billeder: Arkiv - M. Vikingen 1935 Nr. 3

15 ;s Magnus. (2). N P T F. / 0 U I 0, ^ r " "*""" ": *; tmmmt

16 ;s Magnus. (2). N P T F. / 0 U I 0. Int t 19o6 - Sunderland Shipbuilding Co., Ltd. 1 S t k. 145 NHK IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: " Slaglængde: 33" 1 Stk. skotsk Kedel med 3 glatte Kanaler. Risteflade 3^ Kvadratfod. Hedeflade Kvadratfod. Arbejdstryk 180 Pund pr. Kvadrattomme. 1 Stk. Donkeykedel med loo Pund Arbejdstryk. Kedler og Maskine fra North Eastern Marine Engine Co. Ltd., Sunderland. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 2 Master. 4 Luger. Bak 28 Fod. Brodæk 68 Fod. Poop 19 Fod. 4 vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 392 Tons Forpeaktank 60 - Agterpeaktank 31-24o,o x 36,5 x 2o,3 Fod. 158 / 2.o42 dw brutto 782 netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 339A9o6 dat. 23/6 19o6 er Skibet bygget til: A/S. Dampskibsselskabet Carl, København. Indregistreret 25/6 19o6. Ifølge Anmeldelse Nr. 8o7/191$ dat. 19/ er Skibet solgt til: A/S. Dampskibsselskabet Gorm, København, for Kr ,43. Registreret 21/ Ifølge Anmeldelse Nr. /l92o dat. S/3 192o er Skibet solgt til: A/S. D e t Forenede Dampskibs Selskab, København. Registreret / 192o. Ifølge Anmeldelse dat. 22/ er Skibet den 9/12 ' 1939 minesprængt i Nordsøen paa Rejse fra Gøteborg til Methil. 18 Omkomne. Udslettet af Register / vend,

17 4/2 191o I Nærheden af Bordeaux kolliderede Skibet med engelsk ss "Knarwater" og maatte søge Ind til Bordeaux for Reparation. /12 191o paa Rejse fra Riga til Dunkerque har Skibet haft en mindre Brand ombord. / paa Rejse fra Østersøen til Rouen med Træ indkom Skibet til Frederikshavn for Reparation af Stormskader.

18 HANDELS- OG SØFARTSMUSEER ss Magnus. (2). N P T F. / 0 U I 0, V Billeder: Arkiv Negativer: Litteratur:

19 Maine ex Helmer Mørch. N P J K. / 0 Y I C P "* *****

20 KANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Maine ex Helmer Mørch. NPJK. /OYYC ffifsf \ A \HWFB MJU.

21 ss Maine ex Helmer Mørch. N P J K. / 0 Y Y Int Bygget 19o5 - Clyde Shipbuildlng & Engineering Co., Ltd., Port Glasgc. 1 S^k. 219 NHK o IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: " Slaglængde: 39" 2 Stk. skotske Kedler hver med 3 korrugerede Kanaler. Risteflade I06 Kvadratfod. Hedeflade 3-3oo Kvadratfod. Arbejdstryk l8o Pund pr. Kvadrattomme. 1 Stk. Donkeykedel med loo Pund Arbejdstryk. Kedler og Maskine fra Byggeværftet. Klinkbygget af Staal 1 Dæk. 2 Master. 4 Luger. Bak 33 Fod. Brodæk 172 Fod. Poop 2? Fod. 5 vandtætte Skodder«Vandballast: Dobbeltbundtanke 6o5 Tons Agt e rp eaktank ,7 x 42,0 x 22,8 Fod. 15o / 3.55o dw brutto netto, Ifølge Anmeldelse Nr. 446/19o5 dat. 26/8 19o5 er Skibet son ss "Helmer Mørch" bygget til: A/S. Det Dansk-Russiske Dampskibsselskab, København. Indregistreret 28/8 19o5- Ifølge Anmeldelse Nr Skibet solgt til: /192o dat. 16/4 192o er A/3 Det Forenede Dampskibsselskab, København. Registreret 192o. Ifølge Anmeldelse Nr. A923 dat. 26/ har Skibet forandret Navn til "Maine". Registreret / Ifølge Anmeldelse Nr. / 1937 dat. 5/I kolliderede Skibet den 12/8 1937, paa Rejse fra Aalborg til Jacksonville med Cement, 180 Sømil øst for Boston med ss "Duchess of Atholl" af London og sank. Udslettet af Register 5/I Udslettelsesprotokol Nr. - Registreringsprotokol Nr. vend.

22 3o/lo 1933 mistet 2 Mand af Besætningen paa R jse fra Montreal til København. Dækket" blev raseret af en forkert Sø, der skyllede de 2 Mand overbord«3/ reddet 11 Mand fra Skonnert "Edward VII" ved Cape Race. 9/ paa Rejse fra New lork til Oslo bjergede Skibet ved Lxndesnæs 2 Mand, der udgjorde Besætningen paa Motorsejler "Elna R." af Tromsø, der var sunken.

23 , ss Maine ex Helmer Mørch. NPJK. /OYYC. II 1. Søforhør i København 11/9 1937: Den 12. August 1937, paa R e jse fra Aalborg til Jacksonville med Cement, kolli derede Skibet l8o Sømil! øst for Boston med engelsk ss "Duchess of Åtholl". \ "Maine" blev ramt i Forskibet om Bagbord og fik et Hul : paa 4o Fod og da Skibet straks vandfyldtes, saa det j laa med Dækket i Vandfladen bl ev Besætningen taget om-i bord I den engelske Damper og der blev tilkaldt 3ugser4 baad til eventuel Indslæbning af "Maine". Skibet maatte dog opgives og det sank senere paa Dagen. Der havde i flere Timer før Kollisionen været di-i set Vejr med vekslende Sigtbarhed og denne var daar- "; ligst umiddelbart før "Duchess of Åtholl" kom til Syne Kaptajnen vil skønne, at Sigtbarheden da var ca. T Sømil. "Maines" Fart var ca. 8 Sømil og Maskintelegrafen stod paa "Stand by". Naar der ikke straks blev slaaet stop til Maskinen, var det fordi Kaptajnen, der selv var paa B r oen, Ikke straks var klar over, at det var et Taagesignal, der hørtes. Men da der ca. 1 Minut senere hørtes en Tone igen, blev der straks slaaet stop. Kaptajnen mente, at Kollisionen skete i en Vinkel af 6o Grader. Bagbord, mod Bagbord. "Maines" Kurs var før Kollisionen Syd 62 Grader Vest. Den engelske Damper kom med tilsyneladende stor Fart. 1. Styrmand H. C. S. Hansen mente, at "Duchess of Åtholl" ikke havde udført Drejningen til Styrbord, som den ved Signal tilkendegav at ville gøre. Kollisionen vilde efter hans Mening være undgaaet, hvis den engelske Damper havde slaaet fuld Kraft bak. Manøvren lige før Kollisionen havde ikke medført, at "Maine" var kommen ud af Kurs og til Trods for at man blev slaaet haardt over til Styrbord afveg man højst Streg fra Kursen. "Maine" laa omtrent stille i Kollisions jeblikket. Positionen var 41,27 N T. Br. 67,13 V. Lgd. Fører: C. Brinch.

24 SS Maine ex Helmer Mørch. N P J K. / 0 Y Y C.! V Jilleder: Arkiv Negativer. Litteratur

25 X 0" I l tf V.:- * i v? c- ^ 1 * M^ *. r UJ III (O r> flo K æ < o U. CQ CO O.-, CC ^ to tl -...J til o < r *o Ai 1 i" 4 ' \ i ^ '." >i t IN i i \ ' i» 4 ^ ^ v^ ^ ^ > ^ ~N?> ^ ^ '"> ^ '1 V J"l < \ tsj"- ^ - ^ h- \ l ' -S W- l P * -/> ' vt* -^r- A, cv.

26 p ^ N? '^ ^4' s M ^. Ss p^.. cl ^ 4 ^ r 1 X ^- I ^ ^4 t^,. «?P o^x o- iss KS 1 ^ ^ v O%- "vfe N^ ^ l^ 4 4

27 V*.*«IO? VI -4- ^S V 1 ^" <J?» ^. y 1 ^ 1 xj -t ^ v UJ LU CO ^1 i v-* il *y \' < cg (C cd < o LU m i3 s: CO O to - J UJ D 1,4 ^ H ^ ^ y ^4. A H Vsi, 1 v$ V I I vf v-v 0^ ---i 0 --? fe^ i? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ <NJ is ^ 1^4 ^c is & <? ^ ^ v^..

28 - '&*)' '"" " n,, 7, r/ff tjih^^ai^rd^rs, tt r^^^a-^^^^^-^-^---/^w LLt^ÅUcf my^ " t' ' * j i v i -* ^ v - JL-'V

29 " rx rn - NCJM hrt net dw ( ) - "open" 1281 Cf - 752» " - "close< 224,3 x 33.6 x 13,5/16,6«550 ihk trp.exp. værftet - Fragtskib - 1 dæk - 2 master - F.Schichau, Elbing - leveret Maj Bg.t* A/S D/S Skagerak, Kbh. 24.3*1930: anm. s.t. Adolf Bratt & Co. s (Toteborg - Rederi-A/B Nordsjon: s/s "Halvard Bratt" - (SESK - Reg*7621) svensk måling: 1030 brt net - 67,59 x lo,22 x 4,18 m* ca.1933: overgået t. Angfartygs-A/B Adolf - Adolf Bratt & Co*? Gøteborg. 1952: solgt til Reederei C.Koehn, Hamburg: S/S "Hans" - salgssum sv.kr. 575*ooo i (Koehn & Bohlnann, Hamburg) : ankommet til Brdr. Anda, Stavanger for ophugning - fra Bergen, hvor skibet havde været oplagt med skader efter grundstødning 0 --" - /

30 HANDELS- OG SØFARTSMUSEtl. $. ~ } ftf^o;-christa?b -_..3,.-3^^- '.& *-> /to.&:s;m$n\ f_cjf-^c<^'t4^^^. - mm- " /--- - " " " - " ' " "" ^'L oh; B u_r ~ ^s_z^/cf^-mjic r A^k

31 3r < o LU tf) CO o! V "C UJ /

32 ss Maja. NCFP. /OITIP /#!

33 ss Maja. N C P P. /OtJXP. Regis treringsprotokoller: Registreringsdato: l/ l/l 1894 (Omregistrering) Certifikater: l/ Bygget 1890 af A/S. Helsingørs Jernskibs- og Maskinbyggeri, Helsingør, ifølge Bilbrev dat. Helsingør 29/ Stk. 50 NHK. = 240 IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: 19" - 35". Slaglængde: 21". Part: Pabrikat: A/S. Helsingørs Jernskibs- og Maskinbyggeri Stk. skotsk Kedel med 2 Pyr. Længde: 8'9". Diameter: 10'0". Hedeflade: 928 Kvadratfod. Risteflade: 29 " Pabrikat: A/S. Helsingørs Jernskibs- og Maskinbyggeri Klinkbygget af Staal. 1 Bæk. 2 Master. 3 Luger: 7^7* - 15'8"x8 T - 12'3'^S 1. Skarp Boug med glat lodret Stævn. Hækbygget Agterskib med elliptisk Spejl. Bak 22 T. Hytte midtskibs Halvdæk agter 75'. Ruf paa Hytten. Ruf paa Halvdæk. 2 Sidehuse ved Bakken. 2 Sidehuse paa Hytten. Ufuldstændig Inderklædning. (Over 1/3 beklædt). 4 vandtætte Skodder. Vandballast: 59 Tons. Længde: 141' 3!t - Bredde: 22 * 7" - Dybde: 10! 6". Dybgang: 11'8".

34 HANDELS. OG SØFARTSMUSEET. ss Maja. NOPR. / 0 U I P. ji / 4-50 dw. 390,64 brutto. 243?44 netto. Kubik: obft. Korn cbft. Stykgods. < Ifølge Bilbrev dat. Helsingør 29/ og Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. København 1/ bygget til: A/S. Dampskibs Selskabet "Østersøen", København, med Pirmaet Heckscher & Søn, København, som Porre tningsfører.

35 ss Maja. N C F P / 0 U I P. Int. - 1, Ifølge Anmeldelse Nr. 339/1897 dat. 18/ har A/S. Dampskibsselskabet Østersøen solgt Skibet til: A/S Det Forenede Dampskibs Selskab, København. Registrering er foretaget 19/

36 SS Maja. NCFP/OTJIP. II - 1, Søforhør i Helsingør 3/ ; Den 27. November 189^ - P^a Rejse fra Kalundborg til Rudkøbing i Ballast - grundstødte Skibet, der førtes af Kapt. H. Jensen, Kl. 9,3o Em. meget haardt paa Kløverhagen syd for Nyborg. 2 Skrueblade mistedes. Senere viste det sig, at Kølen og flere Støtter var knækkede. Det lykkedes ikke ved egen Hjælp at faa Skibet flot. Den 28/11 Kl. 9 Fm. kom Svitzers "Helsingør" og tog "Maja" af Grunden efter 2i Times Arbejde og ind til Nyborg 3ed. "Maja" afgik derfra Kl. 4 Em. paa Slæb af "Helsingør" og ankom til Helsingør den 29/11 Kl. 3 Fm. Om Aarsagen udtaler Søretten intet Skøn, men efter Vidneforhørene maa det antages, at Grundstødningen skyldes den Omstændighed, at Skibet blev navigeret fra Knudshoved Fyr langs Kysten alene ved Gisning af Afstandene fra denne, i Forbindelse med Mangel af Kendskab til, at Knudshoved Fyr fra 15/11 var bleven forandret fra fast hvidt Fyr til et fast hvidt, grønt, hvidt, rødt Vinkelfyr. Søforhør i København 7/H og lo/il 19oo: Den 4. November 19oo kolliderede "Maja", Kapt. T. Petersen., fra Hamborg til København med Stykgods, i Kaiser Wilhelm Kanalen med ss "Home" af London. Omtrent lo Minutter efter at "Maja" af Hensyn til Taagen var lagt fast 1 Kanalen, stadig givende Taagesignaler med Klokken, viste der sig en Damper "Home" af London, tæt forude. Ved Passagen tørnede den mod "Majas" Bagbords Side, hvorved denne beskadigedes en Del. Kl. lo Fm. s da Taagen lettede, fortsattes Sejsen til Holtenau, hvor Besigtigelse for Sødygtighed foretoges og samme Dag afsejledes til København. Skaderne takseredes til 9oo Kr. Aarsagen var Taagen.

37 HANDELS- OG SØFARTSMUSEE1 ss Maja. NCPP. / 0 U I P.! V - 1. Billeder: Arkiv -

38 SS Maja. N K L G. (Lystfartøj). Int. - 1, Bygget Fairlie. Ombygget Stk. 2o NHK. - loo IHK. Dampmaskine. _ Compound, Cylinderdiameter: Slaglængde: Fabrikat. Bygget af Eg. Længde: Bredde: Dybde lo' dw. 9o brutto 6l netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 345/1899 dat. 25/ er Skihet købt fra af: Grosserer Alfred Christensen, København. Registrering foretaget 29/6 1899«Ifølge Anmeldelse Nr. 78/l9o4 dat. 3/2 19o4 er Skibet solgt til: Fabrikant Emil Falck, København, og omdøbt til "Imatra". s.d. Skibet var en gammel engelsk Skonnert, der havde faaet indsat Maskine, Dækshus med Rygesalon og derover Kommandobro. Agten for Maskincashingen var Spisesalon, 3 Lukafer, Badeværelse samt Kabys og Pantry. Skibet stak 11 Fod.

39 flll ms Majlith. ("Caroliner"). 0 T E J Berlingske lidende Tirsdag Morgen 17. August 1954: I Sø- og Handelsretten var der i G-aar Porhør i Anledning af Motorskibet "Majliths" Kollision den 2. August med Hvalfangerskibet "Olympic Lighting" i Kielerkanalen. "Majlith" ejes og føres af Kaptajn J. Jør gensen fra ierø, men er for liden timecharteret af DPDS i Stykgodsfart paa Hamborg. Kaptajn Jørgensens Rapport og Porklaring sagde: Kort før Færgen "Odensbuttel" gav Hvalfangeren Signal til at overhale "Majlith" s som svarede "Kom". Da Hvalfangeren var Meter agten for "Majlith", sænkede det danske Skib Parten først fra fuld Part til Kanalfart, siden til halv og senere endnu til langsom. Da Skibene passerede hinanden, kom "Majlith" ind i Suget fra Hvalfangerens Skruevand. Derved stødte det danske Skib med bagbords Side sammen med Agter enden paa Hvalfangeren. "Majliths" Skanseklædning blev trykket ind, og nogle Støtter i Lønningen tog ogsaa Skade, skønt ikke af større Omfang. Imidlertid '. var det nødvendigt at gaa paa Værft for Reparation. Berlingske Tidende Mandag Morgen 20. September 1954: Flensborg: Søretten i Flensborg har behandlet Sagen angaaende! Sammenstødet mellem det danske Motorskib "Majlith", 150 Tons, og Hvalfangeren "Olympic idghtening", 700 i Tons, der sejlede under Honduras Plag, sent om Afte- ; nen den 1. August. Rettens Kendelse gik ud paa, at Lodsen paa det danske Skib var Skyld i Sammenstødet. Efter Rettens Anskuelse kunne Sammenstødet, hvor- \! ved der paa "iiaajlith" anretted.es Skade til et Beløb af ca. 4*000 Kr.(Mark), være undgaaet, hvis Lodsen i ; rette Tid og i tilstrækkelig G-srad havde sat Parten i ned ved ^orbisejlingen. j I

40 JS Makrelen ex St. Paul. (Travjler). N R B Q. Int. Bygget Earle's Co., Ltd., Hull. 1 Stk. 30 NHK. - 4oo IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: lli-2o~32" Slaglængde: 22" 1 Stk. skotsk Kedel med 2 glatte Kanaler. Risteflade 31 Kvadratfod. Hedeflade I.0I5 Kvadratfod, Arbejdstryk 180 Pund pr. Kvadrattomme. Kedel og Maskine fra Byggeværftet. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 2 Master. Bak 2o Fod. Halvdæk 46 Fod. 3 vandtætte Skodder. Vandballast: lo3,9 x 21,o x lo,9 Fod. dw. 195 bruttp 71 netto. Som ss "St. Paul" oprindelig bygget til: Grimsby Victor Steam Fishing Co., Ltd., Grimsby, og ifølge Anmeldelse Nr. 48o/19o8 dat. 12/12 19o8 købt fra ovennævnte Selskab af: A/S. Fiskeriselskabet Norden, Frederikshavn, og omdøbt til "Makrelen". Indregistreret 12/12 19o8. Ifølge Anmeldelse Nr. 236/191o dat. I0/5 191o er Skibet solgt til: Grimsby Victor Steam Fishing Co., Ltd., Grimsby, for 2.5oo Pund Sterling og omdøbt til "St. Cuthbert". Udslettet af Register lo/5 191o - Udslettelsesprotokol Nr. 4 - II - Registreringsprotokol Nr llo. Lloyd 191o-19l4 St. Cuthbert - ovennævnte Rederi. derefter ikke i Register.

41 ^ fs>».i.r^ v ^ ^ ^ >-^ ^ ^ ^ V M x. -, f^ 4^, i ^1 S* {^-^ M*^ ^ tt ^ # ^.) "Xi &&

42 W-* t< -^,J <^.

43 o

44 ss Malaya (l) N J S L. ae,rygi r'-^r--.*-?

45 HANDELS- OG SØFARTSMUSEE] PA KRONBORG ss Malaya (1) N J S L. in' Bygget I898 - W. Hamilton & Co., Port Glasgow. 1 Stk. 341 NHK. - I.800 IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: " Slaglængde: 4R,! 3 S^k. enkeltbundede skotske Kedler hver med 3 riflede Fyrkanaler. Risteflade 193 Kvadratfod«Hedeflade Kvadratfod. Arbejdstryk l6o Pund pr. Kvadrattomme. Baade Kedler og Maskine fra D. Rowan & Son, Glasgow. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk og Spar Deck. 2 Master. 4 Luger. Bak 42 T Overbygning midtskibs I76 5 Poop 29 T 6 vandtætte Skodder. Vandballast: Bundtanke 893 Ions Agterpeak 36-37o,l x 46,6 x 18,6' 8lR / dw brutto netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 373/1898 dat. 31/ Skibet bygget til: er A/S. Det østasiatiske Kompagni, København. Registrering er foretaget 31/5 I898. Ifølge Skrivelse dat. 4/ og Anmeldelse Nr. 4/l9oo dat. 3/1 19oo fra Bestyrelsen for A/S. Det østasiatiske Kompagni er Skibet solgt til: Russisch-ostasiatische Dampfschiffsfahrt A/G, Riga. for Rubler Kroner. Udslettet af Skibsregister 3/ (Udslettelsesprotokol Nr. 3 - II - Skibsregister Nr l4o). 19o6 omdøbt til "Petronia". Stærkt beskadiget af Brand I Aden Findes ikke i Register efter 191o.

46 ff V) CC o o

47 SS Malaya. (1). N J S L. V - 1. Billeder: Arkiv. 0. K Pag 4. Negativer: Litteratur: Sea Breezes Maj/Juni 1964: "Eastern Traders"

48 lalaya. 0 X X S. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET Berlingske Tidende Onsdag Morgen 24. Pebruar 1954: ØK's Motorskib "Malaya" eriindefrosset ved Oslo og ligger ved Bastøy mellem Horten ~ og Mos s. Den norske Isbryder "Isenfjord" prøvermau at faa det store Skib fri. Berlingske Tidende Fredag Morgen 26. Februar 195^: Det danske lo.ooo Tons Skib "Malaya" havde i Nat Held til at klare sig ud af Isen og kotaie tilbage til Oslo. Mandskabet tog sig ikke Strabadserne i Isen særllcgt nær. Ellers samlede Interessen om Bord sig først og fremmest om Kommune - Valgene, der i Morgen afholdes paa Skibet. Det vilde maaske have været ganske morsomt at holde Valg ude i Isen.

49 s*&? _ XX S HANDELS- OG SØFARTSMUSEET &>C«^jj, %>*>?** -<^Cs% s -*S>z-zrj ^ t '_/ å. ^_.«"s «æ* &G-&-4 «/, z^l / '^ii-'cu-! 12 (1A <4. ft -f 7 *> / &&4i4> isxx-os^i S^^Z-^r/ S, (L /!< f s*, //. /1/Obt &*-X L é^ 4-^^ D/4*«"Zs,i^/S -s ~, /- ^i t7, Zf, -7- ^ ^>*$i -tic,*«4,?v, * / '"Af / - ' '^ ^s^ /p >h*c*t %* f>^>z4fc^'h/æ*{ z?/ fås? STV*-^ f ^7 ^ / c Z. 1? /' - HSsW - ',/ 4, / ^-SV-**^ * ** 4?-T' % re i && &*? a- o WfaiA. ysi*-z*w fe

50 C5 V> * i ^rf»$ ^ s N \ i 7^ <** 3? i? f ^ ^ f

51 / - (7 / (7 r y 'Ct'fj'C^.d-:. (1 / V 4% ^v S ^L.*^. f^rf^c&^,u / < f-ctf** A 4'$ * <&&'p&i&i. 1 (tø Qé~&*tøÅ*&f - Ji / rå^&-c~&*& i'«. 4" doofy f F*$* LJS~-S~*-Z-&J (*". gs^zf-fr-tz. - ^J"*f. r Æ / S U S - fft^^^^.,4irw-!s-s«;t i^^s-ftæ/s^f %.li/ioos*, u^'s,^^^ ' fxo^^-^;?&,!>s-æ-t- *G-*&Æ^*B-ii*_f ;. '- S **^>6«&, "1>? <U~^. ~-. &C* - /&-«_. jf^-^-«>j ks$~&- %~ ( CZ ' T&~-s.f I^-HV-C r««c /'^W t-»v - /Z ~C<Z*,r : /i<-?7 M ^ '^^pkøe^pc^, - /Cs!ffc>.Js$^, u ff <& w. 1 -^-< jl-t gs&s*k*- T ff 'fj> K^-fr &, /;' 1^VU^rC' - f^-4^^^,^ / $&s /^SMZ^'^CG«^' &? &* * <**-!;.,! <>C< '//«27/

52 :LS- OG SØFARTSMUSEET avyy. ex /Stf/fi-i '' / 'f&.'j? - - -

53 ELS- OG SØFARTSMUSEE ss Malmø. N P C D. ÆaZ/no

54 - WPC 7}. */&. ^f-^r f/77 ^. ''^&7.Hr^&p«fi* Jjfyl:&. : %jtø téfø'fr**?zs&*it fø4**~:, f^^f.% Bctfcfur f> ^ C! \føtf/ ^^'^(' '^^^f^fyrl^.h^^'^^ f^^d^f^rj-q r^f**er^. f$_ _ & /* y**/ 4*<Lu

55 PA KRONBORG SS [almø. N P C B. I - 1. Registreringsprotokoller: VTI-260. X-279. XI Københavns Skibsregis ix-85. Regis trerings dato 14/ l/l (Omregistrering' Certifikater: 14/ / / / /6 1891«25/ Bygget 1870 af J. 0. Bredberg, Oscarshamn, ifølge Bilbrev dat. Oscarshamns Raadhus 28/ Stk. 100 NHK. = 450 IHK. Iregangsmaskine. Cylinderdiameter: Part: Slaglængde: Pabrikat: Oscarshamns mekaniska Verkstad. Klinkbygget af Jern. 1 Bæk. 2 Master. Skarpt Porskib med glat Stævn. Hækbygget Agterskib med rundt Spejl. Bak. Halvdæk agter. Overbygning midtskibs. Ufuldstændig Inderklædning. 2 vandtætte Skodder. Længde: 130*2". Bredde: 20'4". Bybde: 8'8". 10 / 65 dw. 210,80 brutto. 123? 73 netto. Ifølge gin 0f sale dat. Malmø 10/ og Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. København 21/ købt fra Ångfartygs-Actiebolaget "Oresund" i Malmø af: A/S. Bet Porenede Dampskibs Selskab, København, for Kr '

56 ss Malmø. N P C D Skibet blev oprindelig bygget til Angfartygs- Actiebolaget "Thunberg" och "Stockholm" i Malmø, men umiddelbart efter overtaget af "Oresund". Indførselstolden er ifølge Kvittering dat. Københavns Toldkammer 7/6 1875feetaltmed Kr Ifølge Maalebevis dat. 9/ er Tonnagen efter Ombygning af Opbygninger forandret til: 214,70 brutto. 121,89 netto. Efter Tilbygning af Ruf midtskibs til Maskinrum og Officerskaume, Rygesalon og Nedgangsruf er Tonnagen ifølge Maalebevis dat. København 29/ forandret til: 163,91 "brutto.,97 netto Ifølge Paategning paa Certifikat af 16/ er Husene paa Hytten ombyggede uden Porandring af T onnagen Ombygget og forsynet med ny Maskine 1886 hos A/S. Burmeister & Wain. Ifølge Maalebevis dat. København 8/6 1886: 1 Bæk. 2 Master. Middelfyldig Boug med glat Stævn. Hækbygget Agter-' akib med rundt Spejl. ; Bak. Halvdæk agter. 2 Sideruf. Ruf midtskibs til Maskinrum og Postrum. Rathus. Overbygning midt- i skibs til Bækspassagerer samt Hedgangsruf og Rygesalon. 1 Stk. 90 NBK. = 450 TJBK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameters Part: Slaglængde: Pabrikat: A/S. Burmeister & Wain i ;de: 133 f 6". Bredde: 20 ( 4". Dybde: 8 / 65 dw. 177,67 brutto, 86,09 netto.

57 .IDELS- QG SØFARTSMUSEE" ss Malmø. N P C D. Ifølge Anmeldelse Nr. 139/l9oo dat. 28/3 19oo er Skibet af Det Forenede Dampskibs Selskab, København, sc-lg' til: Svenska Rederi A/3. Oresund, Malmø, for Kr. 5^-ooo.- Udslettet af Register 29/3 19oo - Udslettelsesprotokol Nr. 3 - II - Registreringsprotokol Nr. 7-3c.

58 ss Malmø. N P C D. Ix ~! Søforhør i København 17/2 og 19/2 1898: Den 12. Februar 1898 Kl. 7,3o Fm. afgik "Malmø", Kapt. B. C. F. Thorlacius, fra København til Malmø. Farten var langsom, stoppende flere Gange, da der udfor Trekroner hørtes flere Dampfløjtetoner forude lidt om. Bagbord. Kursen var da NO t. N. Da "Malmø" var tæt ved 2-Kosten, saas pludselig Det Forenede Dampskibs Selskabs ss "Baldur" i en Afstand af loo Fod. Maskinen kastedes fuld Kraft bak, men straks efter fandt Kollisionen Sted, hvorved "Malmø" fik Stævnen fladtrykt. Kapt. Thorlacius og 1. Styrmand var paa Broen. Udkig holdtes paa Bakken og iøvrigt iagttoges de samme Forsigtighedsregler som I ss "Baldur".

59 ss Malmø. H" P C HANDELS- OG SØFARTSMUSEET Nationaltidende 9. August 1876: ss "Malmø" kom paa Rejsen fra København til Horsens paa Grund paa Hatterevet paa den østlige Side af Samsø, ss "Tdun" afgik til Assistance fra Tejle og bragte "Malmø" flot, hvorefter "Tdun" i Morges returnerede til Vejle, medens "Malmø", der ikke har taget Skade, fortsatte Rejsen. Nationaltidende 21. Oktober 1876: ss "Malmø", Kaptajn Thorlacius, som afgik fra København i Aftes paa Rejse til Ebeltoft og G-renaa er ifølge modtagen Efterretning løbet paa Grund paa Hesseløen. Dykkerdampskibex "Kattegat" er afgaaet for at tilbyde Assistance og i Pormiddag afsendtes ss "Tdun". Nationaltidende 23. Oktober 1876: Ifølge Efterretning er "Tdun" i Morges ankommen til Ebeltoft med Størstedelen af "Malmøs" Last, som lossedes der, da Grenaa Havn ikke er tilgængelig under de nuværende Porhold. Resten af "Malmøs" Last er ombord I Dykkerdampskibet "Kattegat", som fremdeles arbejder ved "Malmø", der endnu ikke er kommet flot. Hele Lasten er i ubeskadiget Stand. Nationaltidende 24. Oktober 1876: "Malmø" er kommen flot i Gaar og ankommen til København med saavel Skib soito Maskine i uskadt Stand. Den Del af Lasten, der er ombord? er ligeledes i uskadt Stand.

60 Malmø MPGP HAKDELS- OG SØFARTSMUSEER _ Nationaltidende Onsdag 29.A 1879 Aften: I G-aar Ittes ankom der til bestyrelsen for let Porenede Dampskibs Selskabs Øresundsafdeling et Telegram fra Malmø s I Overensstemmelse med, hvad der stod i det samtidig liidkomne Dummer af "SnåMl Posten", forklaredes det s at Isforholdene var langt mindre ugunstige paa åen skaanske end paa den sjællandske Side af Malmø-København Ruten. Den lille Damper Ring havde igaar prøvet tilstanden ved Malmø ose ingenlunde fundet det umuligt at komme ud til Flinterende Løbet østen om Saltholmen, hvor der kun var liden eller ingen Is. Der spurgtes altsaa, om Malmø ikke skulde forsøge at komme herover i Dag* Af Hensyn til,' hvad man her vidste om. Forholdene i den vestlige Del af Sundet og om flere Dai skibes Indeslutning i Isen paa hele strækningen fra Dragør til Helsingør, svai imidlertid, at Malmø vel maatte forsøge at,^aa fra. overige i Pormiddags, men c der maatte vises den største Forsigtighed, da Skibet hellere maatte returnere til Malmø end at risikere at blive siddende midt ude i Sundet. Imidlertid fyre der«til Trods for de lidet lovende Udsigter, under Kjedien paa Lund her i Hai»rsøget lykkedes imidlertid uden seerdeles store Vanskeligheder og Kl. 10^,50 ^f gik Malmø fra Malmø, efter forgæves at have opfordret Orion, som'laa og venl med Last til København osv., til at gøre ifølge, saa at de kunde have givet hii anden Hjælp. I selve Malmø Havn var Isen omtrent som i Københavns Havn, og ud«for - indtil Røåe Prik - var der fast Is, som dog temmelig let lod sig gennemsejle. I Plinterenden var der spredte fe Isflager og Stykker*, derimod var der atter fast is, 4 til 6 Tommer tyk, paa Saltholms Flakke. Hollændersybet var fuldt af Drivis, paa Middelgrunden og i Kongedybet Skrueis, der paa. sine Sted^ havde.lagt sis i en Højde af flere Pod over Havfladen, men som dog var skjør nok til - om end med ikke ringe Arbejde - at lade sig "'gennembrydes Længere sydpaa ( i Drogden ) viste der sig aabent Vande. Alierede KL. 1 naaede Malmø til København. Her havde Lund Kl. 11V4 forladt Havnegade - hverken det eller Malmø havde mange Passagerer eller megen Fragt - og det er formentlig KL. 2 kommet over^ idet det ICU 1 observeredes fra Altanen paa Toldkammerbygningen tværs for Saltholmen, styrende Kurs til Malmø, tilsyneladende uden større Hindringer. " T ationaltidende Fredag 7/ Aften: Dampskibet Malmø har i Dag været oppe i Havnen ved Børsen, hvor det fik sin Agterende løftet op ved Hjælp af Havnevæsenets store Dampkran s for at der kunde blive paasat en nj Bagbordsskrue. Malmø har nemlig to Skruer s og den ene af disse blev forleden slaaet i Stykker, da det skulde forcere Isen undei Farten mellem København og Malmø«

61 P 111 UJ CO ti: m ta ^ CO o 0"* <3 V «-J UJ o z '-) p p o p., ca El P- cd d CD -P -y CJl - co H CM bo cd 'd co d O CD ; d d 0) rd P _p H cd d O CO,Q cd Ai to _t to CD d -P CD t* ro ai «- i> -P to,-dcd,o.d H ^ Ai r d co CQ CD CD Pi d d 3 9 TOCD d p to cd d CD CO <d CD i df. CD H CD y. H d to en CD d -P d-p d H to CD I r d p! 0 -P d d ti p d p d Pt-p CD 0) H d P cd P!> H d!>i H 9- T H 0 0?3 d p d CD co d CD b/j bj) d d cd d P p ro cd 0) E> d d CQ fd CD Cp Ej d to P b0 CD O P r d ^ d -1 ^ d *H d ta CO -P -P Q> bo bjd CD d,d d Cd d CD P P 0) -p d -p rh rh CDCD G> S AI O T3 CD Cd A! id d d Øp d d,d bfl Cd PCD P ø-p (D d CD!> <D d to «, ^ TI -P O P o to to O^ b:> d d P d'r- d -H <D CD CD CD d Cd Mr)'"Ci,d b! dcd cd fl) -JJ. ^ Pi d P CD r-l t>co to to d O o cd d TH d p -P O!H <D CD 8 rh P d " Cd H -P CD d d cd -H CD P-iH 'd CO P 'O H cd ^ CD d 3 P CD -It d ^H b;'.cd (H ^ l>a Cd Ctf P f r i -P to p d CD CD d É p -p d p bcr.^ CD P d CD CD P fd CD d O CD CO 6 q^ O P 'd d r f t l > p p CD p,d CD O bo-p H 'd,d d d d ^ P d CD CD d d f d d d O P. M n.[j CD 'd b.0 H-P ej bj; s d p p to 0 o> >d P cd -P to b!) ro H P lp CD d bii CD d d d t>p p Cd a d CD CD <d d o> J> -p cd O d d in CD * \> P Q El d o> H -d,d d bo3 -p bj) CD O b> P * bo d i d d CD <D d r & \ ro. r-j CD r"j p o ø d!> Ai U <x> P bi; ro CO 0) P 0) > -P b.o CD H ^,-Q to O W ri -d r-l *C* cd rd CD -d c] bf/ d to cd cd P d p -P 'ri P O d P d cd bo.. * cd d -PCD d d-p o si CO O UCD Pi OCD d CD d dcd ESP " d CO co d p CD 'd (3-xi M CD d <d d 3 «in cd CD CD t> *d d d f^h d d cd p cd S r d ><& *.-d cd -p?3 Q) d d CD d M P P^ CD d d d CD *p ^ o,q «> O r d CD,d o d d P M H to d P.d P P 'd CD CD d <d <3 bo-rl MøCD O * CDM O d d CD «<d CD P U - a bi\m td d i d P CD ta bdr-i bo-h P "O H <dcd H O (1) S -rh,y d CD CD Al -P CD.d H f"., TI -P >r 3 to 0) -P P \Å d, d cd CD CO <d d d t> U o5,-c dcd O -I -dcd <H (H ^ Af -P d d P-i 0 'O id d o c^ d -' CO u CD CD d -P to,d P d bo CD CD P H -P d CO CD cd co -P bo b'vd ^ "^ -d -o s H -H -H P o O o d CD to -P p to 03 b'.p CD d bii bil CD to ca P o p ø ^d to CD CD P ro > d d d d,-d to O p d o o CD b'^d Al O -P MCD P P -P I o5 C3P a d rh cd cd! > = : p CO "O s d CD CD l-p d U (SJ fl CDCM 1 d P ø id bii dcd P d bo 0 h d d d Q> P bl; G> cd?3^d CD fct0t>s-p!> -1 CD P P t-q to cyd CD b.o CD -d.p d cd CD bi) CD b.;)'d P P CD» ^ CD t.d CH r d o rjd CD Q> 'ri cd cd cd H P) CD d!>» bi. CD to O d P cd -H I -p -p d bis d i>» [> cd CD P cd P r d cd P *d -P -P "-H * g ^ o CD td d 'ci bo is ^. H -PoP,dbo -pcdcdojcdd cdsdcoto-pddcd>hddrh o H P o CD d '-H f dcd ccd Mt> I -p o & m o d p d to H CD CD CD CD H CD d to d ø H ca to csj ti'cirq'sh bed -H br.m -p CO-S^PiOP^CDCdH ø cd bo o <r ~ 3 cd?r- CD CD M -P CO CD!>-P d cd d,q H cy ro B cd cdp CD «^d CD d bi; d S> d b{; UM CD d P P * d d d P Pi S>j'd d PCD <D CD to H PCD M 0 -.., o P Fl ' co -p d. CD cd P fx OH t"tj M P m CO ( p o d P -P P; r ' bl'd CD -Q cd -p P 03 d d d d 0 r d O Pi cd <D -p 'd d 0 0> bc'cih P'd d d cd -P cd -P ø -p P -P t> ca cd '^ d H cd d d øh ø -d d p to d d o 'td 1 0._7i d ø 0-P U P 0 0 o P t. cd en r 0 o d 'd Ai co CD H T-DA. P r d p o -H!> f> ø d d w ø d to H O H G> -P \> to H H cd d d p H E> d P P cd -3 d to ø ø ^ d -d 'd -d OJ^ r-l cd {> Al -d - d P AJ ^ Hfl)'rl8t> P d to r d d d cd 0 d 0 H H P P,d!> P r d -H d d cd d P d -P ca d %'^ ^ d P r o Vi 8 ti o ø z^ ø ø ø ø ø CO -p fh 0.o co >d d *==** ^-P r d d ø cd r d cd ta s ø co d bl ø co CD d M H r>4 -P ^P UJ; 0J o H id r d A-i : H d tq 1> «H > d o Ai H P P M PCO f-l t^ H -ri P-!-H P d ø ø P H d -P rh -P P -P P -P 03 bi- t d -ri -P ca H P3 f d d P -P P d P P cd -P 'i-a d CO 0 «H d o. G3 d cd rh PQ> ;"d c id P <L d cd ø 05 Ej (Q 0 td Gj -P b: cd a d-l rd -P cd ø H d >J "S AJ i-i] cd to CD -d CD d ø 0 r d.o rcj to.,»{ o> PI cd P cd cd ^d^cd d CD 6 ' H ø d -P 0 -P PQ> f d f d dp t> cd «P d cd ø o. i <d 0 -P H b:'. 0 O d r d r] Cd -H -p ** cd cd ø d -o d \> > d -^ ø cd o o p,d p cd ca -P c«m Q o to P-i ^ B d d 0 p p «i CT^ t- CO H bo td -d 0 d P ø r d d 0 -d ri -P P cd d o H -P fh 43 o to cd p^ 0 d d 0 d o 0 d p d 0 d o -Ai d M o d o ^ ^ -p 0 0 a bon to cd -H d d P r-j AJ d ø cq 0 0 d d-p rd O 0 ø -P d -d t> to cd,d cd d ø "d (D-F S d ø d * P d P d cd 0 cd 0 td 0 ^ Ai EB P S>. t P P4 dc/3... d p. cd A) P o M w ø -p * p P 'd 0 ca 0 cd d cd d d o cd P?3 P<P H cd i> H bo 0 >4 æ cd bx)t3fj^ d fe-0 cd!d 0 0 P >>rt ^d d CD d H 0 H > d d d 0 0 td PH P M o-p t cd 0 cd t> ^2 ta -p to 0 ta d 0 cd P H rd -p cd rq thft d P ta 0 0.p H {> ø ø 0 P p 0 0 -H -H 0 ^ t i r l t J a P rf,q AiCD ep d co d 0 cd 0 PA ø d 4-3 d -P d 0 d

62 HANDELS- OG SØFARTSMUSEE1 ss Malmø. N P C D - 1. Billeders Arkiv - M«G # Garoc: Billeder af danske Dampskibe

63 HAKDELS- OG SØFARTSMUSEET Malmø. NSQT. /OXEE. '?, -?!^^ffife

64 ss Malmø. N S Q T. / 0 X E Bygget A/S. Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværft, Byggenummer Stk. 111 MK. - l.o2l IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: " Slaglængde: 5o" Fabrikat: Byggeværftet. Klinkbygget af Staal. 2 Dæk. 2 Master. Bak 32 Eod. Brodæk 7o Fod. 4 vandtætte Skodder. Vandballast 45 Tons. 194,o x 55,2 x 12,9 Fod. 3o / 55 dw. 6o9 brutto 251 netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 2o6/l9l4 dat. 15/ er Skibet bygget til: A/S. Dampskibsselskabet Øresund, København. Indregistreret, 15/ til: Ifølge Anmeldelse dat. 14/ er Skibet solgt Svenska Rederi A/3. Oresund, Malmø, for Kr. 9oo.ooo.- Udslettet af Register 16/ Udslettelsesprotokol Nr. 6 - II - Segistrerlngsprotokol Nr / Brand ombord i København. Skibets Midterparti blev ødelagt. 18/ Kollision udfor Malmø med ss "Alix" af Oslo. der sank. "Malmø" fik Boven trykket ind. 15 Mennesker blev kvæstet. 7/ Ved Raadhusretten i Malmø blev afsagt Dom i Kollisionssagen med "Alix". Rederiet og Kaptajnen blev dømt til in solidum at betale Kr i Erstatning + 3% Renter samt Kr i Sagsomkostninger. Der er senere sluttet Forlig, saaledes at Assurandørerne betaler Kr. 25o«ooo.- til fuld Afgørelse.

65 ss Malmø. N S C; T. / 0 X E E. V Billeder: Arkiv Kjøbenhavns Flydedok 1897/1922 Pag. 82 og Negativer: Litteratur

66 -5 % Us X& ic^a^a/- -^ R h. ^7 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET L /y* ^ S/fSfjj C-* /-. r 7 C<^y v 'Æ. ^ft^>^/ 4&^^ / fe ff 0-* * ff Cl /< -./* f ftsb>$/&?s$ fø> ji^t,' / <"V *^8>S-c<$.'C^C-B ;s? -^ /' f&? t^f r «' *T~*s.rs&3- % -?U*zcz - / *h Q. 7 i * ^ n & &e* O^^idc^^C^ S ' / k* ** s^'$s(4s> <<d &* Q^J^XéL^c^f - /& i tut fo fe M'(. ff-i*

67 " > i ^ ^ 2^

68 s&*l/l<il&-. O 4? t>> fz-o-t' T&f'4. y&^'^>^f^ f/7 f (/ f "P i> ff r^ \J!" C ^ i*" 'p^o & fsgø* ø$ T /-*&*- ^<f. --> Z**X øt> *> i^t i^<-c^-^^< &"&^< - Løf&r'Lr&øøBi k^6 Ås$ ff'^f- / åø«øon - i^-&^~^,a%^'-/^^ < $"* rr't (ffivsr - <&* "isz*& CøttCvC. &^L. l"zøe~f,.g, fc* fqr&sæ^: -C-S^-?< ' '>* <8>iV*>/r<:-«-=v l/'søfi -Sø-a-ZøC &*0 &"» -&&K. &-,&, /" ^ X, lo^ffls^-^a. i4n "IS-o-wc &»>vr - ki-^,, / '^s^-r s~> (\ipc-oy p 1 ' J> IfL.fJ*' -f W V /L n L -T ^!4M-^;6^-s^/ " /'"/- / Æ-^c-*-.-^;, ^ Éså/k**: -0*sg - tf- '' '4-^a-s^^^ ^ fi _ fø ^-^c. jf%'u C ^ ^ ^pfe, - sfzk*- f tf* f KS>i &!?iøaø!/ 7>=- Ifz-iC-C k\ M//fcr«*&6«t ' i - s -' n <&>*.& -/^Æ-^s-S^^^W-/ '<* J--^Cf s&i^^j -A.' ^ r gié-«-t, Sfej - M**> f<&-*ø--&^>>!;^:: *< s^ «. ^

69 </ (^^ b~føt ff/y ff's<tltir<><tn - ^U^-å^cf^/^^ to, 7 k tu-z/ltl*, s4-^^ /s &6. /y

70 a J $> JstLtstøQ %-ku,. '* ' *~ f :^nl... '/ fåél7&?z>cc^ S *4. kju<^t

71 ms Marchen (I) ex Jesper Mærsk. (10^ J) U K W. Int. Bygget Nippon Kokan, Tsurumi. Byggenummer 775- Gudmodsfc 9/H 1961: Mrs. Sho. 1 Stk. 15.2oo IHK. Dieselmotor. Fart paa Last: 16 Knob. Fabrikat: A/S. Burmeister & Wain, København. Bygget af Staal. Skroget helsvejst. Dæk. 2 Master. 11 Luger. Krydserhæk. Maskine agter, vandtætte Skodder. Vandballast: % x dw brutto netto. Ifølge Anmeldelse dat. 7/ er Skibet under Navnet "Jesper Mærsk" (I) bygget til: Dampskibsselskabet af I960 A/S., København, ved A. P. Møller. Indregistreret 12/2 I / anmeldt omdøbt til "Marchen" Cl). Registreret 17/

72 HANDELS- OG SØFARTSMUSES ras Marchen Mærsk. (I). O Z L H. fflbbv - ", V, f f w i a

73 PÅ KRONSORG %M*re.a J1^I?5:_^5?P>> * Y-n^AJffV. y, ~,n\ "ff, ">-# I " ~ mr^ '. 74. Åk. fa / 7 J ~ V Je~t *^ føtø^_føuu~j ty. -ffg/tft'se Csr-

74 LS- OG SØFARTSMUSEET ms Maren Mærsk. (I). 0 I Q Q. i3s»» - - "i 1 *'*rt" : " 2 -\ r " - *'"^" -**-" = '

75 ms Maren Mærsk. (I). O I Q Q. Int Bygget Kieler Howaldtswerke. Byggenummer 965- Gudmoder 4/3 1955: Fru Kellinghusen. 1 Stk. lo-cyl. Totakts, enkeltvirkende Dieselmotor. 11.4oo IHK. Cylinderdiameter: 74o mm. Slaglængde: 1.6oo mm. Fabrikat: A/S. Burmeister & Wain, København. 1 Stk- Vandrørskedel med loo Pund A r bejdstryk. Bygget af Staal. Skroget helsvejst. 1 Dæk og Shelterdeck. 2 Master. 1 Lademast. 8 Samsonposter. 6 Luger. Krydserhæk. vandtætte Skodder. Vandballast: 489,2 x 62,lo x 27,6 Fod. 9.4o6 dw brutto netto. Ifølge Anmeldelse dat. 2/ er Skibet bygget til et Interessentselskab bestaaende af: A/S. Dampskibsselskabet Svendborg, Svendborg, og Dampskibsselskabet af 1912 A/S., København. Indregistreret 2/5 1955*

76 \ N r. ' * - S.V ""^.» N o '& vtf \vj IS vi V^. *4 ^ vs 3f-.i.<*> «^w ^. > x.^.». ( «*< NJ ^ ti- ^ ** N * A^ f^

77 \Ji u \ -v fci i \ P M

78 HANDELS- OG SØFARTSMUSES! ms Maren Mærsk. (i). O Y Q Q. V Billeder: Arkiv. Negativer Litteratur:

79 ms Margit. 0 Y I Å. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET I III - I "Søfart" to. 1. Januar 1954: 195 det enkeltskruede ende Dimensioner: Største Længde inl«0" I Længde p.p. RV<6» i Bredde paa Span^ OQIQ«^^!!T?^.::::::::::::::::B^O^W. "Margit", der er bygget til Lloyds højeste Klas- i se som lab en Shelterdækker, er forsynet med 2 *aat- : er og 2 Samsonpostersamt 1 Stk. 20-ta., > ^ ; ^" ; ts ov 10 Stk. 5-ts. Ladebomme, som betjenes af elpiske Spil af Thomas B. Thriges Fabrikat. Salonhus og Kaptejnshus rummer Saloner og ^am^ for Kaptejn og Dæksoffocerer, Telegrafist, Hovmester Aspi?St samt Styrehus med Bestiklukaf_og Radiostation. I Maskinhuset er indrettet Aptering for Masklnofficerer, Assistenter, Restaurationspersonale og Lærlinge, medens Mandskabsbeboelsen finaes i Dækshuse agter. Hovedmaskinen er en 6-cyl. B. & V/., 2-takts, enkeltvirkende DieselLmotor paa BHK., der giver Skibet en Eart af ca. 14 Knob. Kølerumsanlægget er leveret af Thomas Ths. Sabroe & Co. i Aarhus. Paa Jomfrurejsen føres "Margit" af Kaptejn E. Hansen og Hr. J. Zingler-Jensen er ^askincnef. Kolding Folkeblad Fredag 3o. April 1954: Sømands-Hævn. Motorskibet "Margit" vendte forleden hjem til Nakskov efter jomfrurejse og blev Klokken 6 om Morgenen modtaget med Hornmusik fra et fem Mands Orkester paa Kajen. En Sømand havde undervejs været utilfreds med Forholdene om Bord, men Kaptajnen havde ironisk svaret ham: - I bliver saamænd nok modtaget med Hornmusik, naar I kommer hjem til jeres elskede Nakskov. Sømanden telegraferede straks loo Kr. hjem og bestilte Messingsuppen.

80 ms Margit. O Y T A. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ' ^ ^ ~ "The Shipbuilder and Marine Engine-Builder", December page 714: Aktieselskabet Nakskov Skibsvaerft: "Margit Cargo motorship of the open shelter deck type. 433ft. 3 3/4-±n. overall and 405ft. Oin. B.P., by 57ft. 6in., by 28ft. 9in. to main deck tons deadweight, 14 knots speed. Built for "Myren" D/S., Å/S. (Messrs. Holm & Wonsild), Copen- ; hagen. The vessel has two complete decks, forecastle and deckhouses amidships. The double bottom is arranged for the carriage of fuel oil. The outfit in- I cludes two masts, two derrick posts, one 20-ton, one 12-ton and ten 5-ton derricks, and ten 5-ton winches windlass, mooring winch and steering gear - all elec trically operated, and supplied by Mr. Thomas B. Thrige, Odense. Cabins for the first, second and third deck of- j ficers and chief steward, together with the dining i saloon, are arranged in the saloon house. The cap- ; tain's suite, cabins for the fourth officer and an : apprentice, and the hospital, are sltuated m a house on the lower bridge. The chartroom, wireless of-i fice and operator 1 s cabin and a spare room are on the bridge. Cabins for the engine-room officers, steward and apprentices, together with the.oiiicers mess-room and the galley, are arranged round the machinery casiog. Single-berth cabins, messrooms and a smoking room for the crew are provided m houses aft. The cold provision room is fitted witn refrigerating machinery, supplied by Messrs. Thomas Ths. Sabroe & Company, Aarhus. The navigatir>g equipment includes wireless and radar apparatus, gyro-compass and auto-pilot. The propelling machinery, constructed by Messrs. Bur-^ meister and Wain, Copenhagen, consists of a B. & W. tvpe 674-VTP-160, single-acting, two-stroke cycle, sis-cylinder Diesel engine developing B.H.P. Trial trip 23rd October.

81 * fs t*&su?'f 22./ ^ ^ / / få % 7&> &«"->> ^" ~* '^S ^C^>*sX^ "^ É»-&^>^ <^ A-A-o-j- spy 1 (Ur-* Iti. ^i^lf&cfæ^f 4 ^ > T Æ ^ / i p /, ^-. V. j. /O«{ * T. 7*.-. tt, V, fy &&* % /^^ <a-w 5^ /-. /.' // Tf, 7^1,4-P^f tf " fy &^~t &~&'>!UZ. k- '^^-./^--""P" Z.J/ "i & *" f * tf M?f.øC? yp M* 9 /&P^,P ti

82 ELS- OG SØFARTSMUSEET Y - 1. ms Margit. 0 Y T A. Billeder: "Søfart" Kr. 1. Januar Pag. 19. "H.S.M." 3ffr Pag. 5.

83 ss Margrete ex Kijn ex Vlug. N T L B, JJ 0

84 ss Margrete ex Rijn ex Vlug. N T L 'Int. - 1, Bygget W. Gray & Co., Ltd., West Hartlepool. 1 Stk. 127 NHK IHK. Tregangsmaskine. Cylinder diameter: l8-28 -V?i-" Slaglængde: 33" 1 Stk. skotsk Kedel med 3 ribbede Kanaler. Risteflade 42 Kvadratfod. Hedeflade 1875 Kvadratfod. Arbejdstryk l6o Pund pr. Kvadrattomme. 1 Stk. Donkeykedel med loo Pund Arhejdstryk. Kedler og Maskine fra Central Marine Engine Works, West Hartlepool. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk og Welldæk. 2 Master. 3 Luger. Bak 27 Fod. Brodæk 55 ^ d. Halvdæk 80 Fod. 4 vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 346 Tons. Agterpeaktank ,9 x 34,7 x 17,9 Fod. 245 / dw brutto 787 netto. Som ss "Vlug" bygget til: Stoomboot Reedereij Baltic, Amsterdam. 19 solgt til: Naamlose Ven. Houtvaart, Rotterdam, og omdøbt til "Rijn". Ifølge Anmeldelse ^r. '425/1915 dat. 19/lo 1915 er Skibet købt fra sidstnævnte Rederi af: A/S. Christiansholms Fabrikker, København, for Kr. 5oo.ooo.- og omdøbt til "Hargrete". Indregistreret 19/1o Ifølge Anmeldelse Kr. 4ol/l922 dat. 8/ er Skibet solgt til: Rederi A/B. Arild (J. A. Thore), Arild, og omdøbt til "Mercia". Udslettet af Register 8/ Udslettelsesprotokol Nr. 5 - II - Registreringsprotokol Nr vend

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KROMSORG

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KROMSORG HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KROMSORG ss Nerma. N G C J. Int. - 1. Ifølge Anmeldelse Nr. 5ol/l895 dat. k/7 1895 har Købmand Laurita Ditlev Lauritzen, Esbjerg, afhændet Skibet til: A/S. Dampskibsselskabet

Læs mere

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet:

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet: 20.02.1932 20.02.1932 Kontraheret som nybygning nr 207 ved Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri A/S 09.04.1932 09.04.1932 Køllagt på Helsingør værft 16.12.1932 16.12.1932 Afholdt afprøvning på prøveplan

Læs mere

th tt- CO o U. CQ cc a. < o O* I H 1 W I ti t i'få ' 1 I

th tt- CO o U. CQ cc a. < o O* I H 1 W I ti t i'få ' 1 I i'få LU 3 cc a. < o U. CQ CO o < th tt- _J LU O 2: O* I o' ^ 0 0 40 fl H fh 1 1 t 1 1 1 I [ t 1 1 1 1 t 1 K 1 O 1 I 1 cd 1 c«1 (i) 1 bo I ti t O 1 tø 1 1 1 to i W I ' 1 I PÅ KROMBORG ss Kongeaa ex Tinto.

Læs mere

ss Chr. Christensen. N M J Q

ss Chr. Christensen. N M J Q HANDELS- OG SØFARTSMUSEET RÅ KRONBORG ss Chr. Christensen. N M J Q *d\ HANDELS- OG SØFARTSMUSEET SS Chr. Christensen. N M J Q. Int. Bygget 19o3 - Flensburger Schiffsbau Gesellschaft. 1 Stk. 169 NHK. -

Læs mere

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009.

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. SIMONE (Foto: Opklaringsenheden) AURORA (Foto: www.shipspotting.com / Willi Thiel) Faktuel information

Læs mere

.., HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dagmar. (aaben Skruedampbaad). PÅ KRONBORG I* Hegistreringsdato:? (Skibet nar ikke tidligere væ-!

.., HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dagmar. (aaben Skruedampbaad). PÅ KRONBORG I* Hegistreringsdato:? (Skibet nar ikke tidligere væ-! I - 1.., HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dagmar. (aaben Skruedampbaad). I* Registreringsprotokoller: Københavns midlertidige Skibsregister Fol. 190. Partøjs Fortegnelse II: Pag. 347- Er. 1255- Ny Fartøjs

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T, il 0 {, Q "T-. i L

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T, il 0 {, Q T-. i L HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T, il 0 {, Q "T-. *,»i/*w i L HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T. Int. - 1* Bygget

Læs mere

f/./ / 7 TsrTU^ly-Tfyyfy;^/

f/./ / 7 TsrTU^ly-Tfyyfy;^/ '"- - ^L..- I OZ /- / O M ^ W - X /7, \NDECS- O G SØFARTSMUSEET; / k/^åul/ufyg,/ &?t &k / ttff^j, X ^, / X. ^ T O,' *pi/aff

Læs mere

ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A.

ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONSORG ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A. ^* s "_J s S"" 7"3 w OJ LU HJ CO 3 S CO te u. < Q to CJ O æ -j LU Q 2: < ø o: 0 co 2; 0 CC < D, o \ j pq I & i fe «-P I n 1 o 1 xb

Læs mere

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o.

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. HANDELS- OG" SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Int. - 1. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. 2 Stk. 2lo NEK. - l.?oo IHK. Tregangsmaskiner.

Læs mere

"Die Beederei M. Jetisen A. G., Apenrade".:

Die Beederei M. Jetisen A. G., Apenrade.: HAN; ms Jacob Jebseru 0 Y J 0. III - "Die Beederei M. Jetisen A. G., Apenrade".: Side 213: G-anz vom lyp des heutigen Frachtschiffes mit einigen Fahrgastkammern. Schutzdeckschiff mit Yermessungswell? langer

Læs mere

i-awnpf.~ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex M.chelle Selchau. K K V T.

i-awnpf.~ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex M.chelle Selchau. K K V T. i-awnpf.~ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex M.chelle Selchau. K K V T. HANDELS- CG: S F.-=' PÅ AAC/.iCF ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex Michelle Selchau N K V T. in." Bvgget 1875 - J. H. Løwe og Søn, brev

Læs mere

Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. "Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland.

Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland. SS Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. "Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland. 1 Stk. 14-6 NHK. - 513 IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: 25-56" Slaglængde: 36" Fabrikat:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

"> O L 03. < o 3 2* t. cc. i O. tf O.' -SK -"SV.

> O L 03. < o 3 2* t. cc. i O. tf O.' -SK -SV. Q LU UJ n i O t. cc < o L 03 3 2* "> O E s tf O.' ^ -"SV. -SK HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dijmphna ex LinkQping. N 2 G 7. Begistreringsprotokoller: X-113 XI-244 Begistreringsdato; 15/7 1882. Københavns

Læs mere

Registreringsdatøs 11/4 1891«l/l 1894«(Omregistrering; Bygget 1876 af Gøteborgs mekaniska Werkstad* Gøte-

Registreringsdatøs 11/4 1891«l/l 1894«(Omregistrering; Bygget 1876 af Gøteborgs mekaniska Werkstad* Gøte- HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Saga«(I), HCI&. Registreringsprotokallers XIT-25* Registreringsdatøs 11/4 1891«l/l 1894«(Omregistrering; Bygget 1876 af Gøteborgs mekaniska Werkstad* Gøte- 2 Stk*

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 27. April 195^:

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 27. April 195^: PÅ KROMSORG i IH " ms Sigrid S. 0 U H C Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 27. April 195^: A. E. Sørensens Motorskib "Sigrid S." begynder i Dag Lastning af Bygningsmaterialer fra Den kgl. Grønlandske Handel

Læs mere

t : - a ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. \JF* \ 53, ' S^P~. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG i!fflw&é r MÆFts«.

t : - a ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. \JF* \ 53, ' S^P~. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG i!fflw&é r MÆFts«. ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. 'i-sffrøf.,, i!fflw&é r MÆFts«. :' \ 53, ' S^P~. \t4bl \JF* V-S^SMfK* \ t : - a ^ DELS- OG SØFARTSMUSEET i BDF. ss Brigit Mærsk. (I). ex Comet. (Tankskib). 0 X V

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a ""

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" ss Gallia Q G, tr,, lw-='a "" HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Gallia. N Q G. Int. - 1, Bygget 1897 - W. Gray & Co. Ltd., W. Hartlepool. 1 Stk. 188 NHK. - 7Io IHK. Tregangsmaskine

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

ss Pregel, N B M K. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

ss Pregel, N B M K. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Pregel, N B M K. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG HAKDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG Pregel. M B M K. ; I - 1,.er: XI-516. 2-125. enhavns Bygget 1889 af A/S. Burmeister & Wain, København, Bygge

Læs mere

MOMMARK. Fra: Til: Aktivitet:

MOMMARK. Fra: Til: Aktivitet: 25.10.1921 25.10.1921 Kontraheret ved Nakskov værft for 649.414 kr som byggenummer 17 17.01.1922 17.01.1922 Køllagt på Nakskov værft 24.06.1922 24.06.1922 Søsat og navngivet MOMMARK ved Nakskov værft 04.08.1922

Læs mere

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 1 af 11 10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014 - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 2 af 11 Wotan Vraget Wotan kan dykkes

Læs mere

Title. MAN Diesel & Turbo < 1 >

Title. MAN Diesel & Turbo < 1 > Title < 1 > Nationalt maritimt klenodie Title < 3 > Fortid og nutid Burmeister Wain 3335177.2007.10.17 (LS/OG) 4 Opfinderen Rudolf Diesel Første Patent 1893 3334511.2006.11.10 Den visionære praktiker

Læs mere

Estelle Mærsk. (D. 0 X I K. Int. - 1. Bygget 1958 - A/S. Burmeister & Wain, København. 755. Gudmoder 19/6 1958: Frk. Leise Mærsk-Møller.

Estelle Mærsk. (D. 0 X I K. Int. - 1. Bygget 1958 - A/S. Burmeister & Wain, København. 755. Gudmoder 19/6 1958: Frk. Leise Mærsk-Møller. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ms Estelle Mærsk. (D. 0 X I K. Int. - 1 Bygget 1958 - A/S. Burmeister & Wain, København. Byggenummer 755. Gudmoder 19/6 1958: Frk. Leise Mærsk-Møller. 3.760 IHK. Fabrikat: Dieselmotor,

Læs mere

H/s* Harriet ex GI ommen. H B J R. / Sf C. Eegistreringsprotokoller; 1-71 1-20. Registreringsdato; 16/12 1867. eeis

H/s* Harriet ex GI ommen. H B J R. / Sf C. Eegistreringsprotokoller; 1-71 1-20. Registreringsdato; 16/12 1867. eeis KAN DELS- OG SØFARTSMUSEET FÅ KRONBORG H/s* Harriet ex GI ommen. H B J R. / Sf C Eegistreringsprotokoller; 1-71 1-20 Registreringsdato; 16/12 1867. eeis Certifikater; 16/12 1867 Bygget 1856 i Stockton*

Læs mere

Entreen mellem 1. klasses ryge- og spisesalon med kort over Østersøen og skibets rute indlagt.

Entreen mellem 1. klasses ryge- og spisesalon med kort over Østersøen og skibets rute indlagt. HAMMERSHUS 1936 M/S HAMMERSHUS er helt igennem Skibet af 1936, saavel hvad Ydre som Indretning og tekniske Installationer angaar. Det er specielt indrettet for Farten på Bornholm, men er tillige bygget

Læs mere

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP.

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP. landbothy Struer Kommune Att.: Bjarke Danvig Planafdelingen Østergade 13 76 Struer MODTAGT 27 SP. 213 STRUR KOMMUN Thisted d. 26. september 213 Sagsnr. V618/KK/idb Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: Hoslagt

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG. ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1.

HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG. ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1. HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1. f s HANDELS- 03 SØFARTSMUSE PÅ KRONBORG ss Skodsborg. E W K V. / O TJ L I 'HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Skodsborg

Læs mere

Bygget 1869 af Henderson. Goulbom & Co., Renfrei ifølge -Bilbrev dat. 2/6 1869* 1 Stk. 110 HHK = 420 IHK. Compoundmaskine. Henderson, Coulbom & Co«

Bygget 1869 af Henderson. Goulbom & Co., Renfrei ifølge -Bilbrev dat. 2/6 1869* 1 Stk. 110 HHK = 420 IHK. Compoundmaskine. Henderson, Coulbom & Co« HANDELS- ZZ S.: FA.\'~.Z'. ss Helge. UT O R J I - i. Registreringsprotokollers 11-256. XI-12. 1-150. 2-155. 1 enhavns Skibsregister 1-120. Registreringsdato: 21/6 1869«l/l 1894«(.Omregistrering) Certifikaters

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / 0 TJ I F,

ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / 0 TJ I F, HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG 1, ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / 0 TJ I F,... 2. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / O U I F. Be*i

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 I medfør af 1, stk. 2, 6, og 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859:

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859: HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ' ' H/s Haderslev. ",w^''.: I±I - Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859: Haderslev, den 26de Januar: Yi underrette herved foreløbig vore Læsere om, at et anseet Firma

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Birte. HGWJ./OXFA.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Birte. HGWJ./OXFA. PÅ KRONBORG ss Birte. HGWJ./OXFA. "HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Birte. I C IJ. / O X F Å. III - Berlingske lidende 13. Februar 194-7 = I Sø- og Handelsretten har der været afholdt Søforhør

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

(,- t< to o S. LA. f.o ^ Sf O. c I. * i. M j. m i H I. C i i. .'i

(,- t< to o S. LA. f.o ^ Sf O. c I. * i. M j. m i H I. C i i. .'i C i i.'i te UJ (O rd O (,- t< Sf O LA. f.o ^ to o S < o. (0 LU Q Z. < X M j c I m i * i M CO H H I cd -p m (0 HANDELS- 03 SØFARTSMUSEET PA KR0i\3ORG H/s. Vesta (1) ex Blekinge. N H G K, HANDELS- OG SOFARTSMUSEET

Læs mere

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses..

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses.. Jordskælvet i det østlige Sjælland den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. Om Jordrystelsen paa Sj ælian den 21. Maj 1881 har J. F. JOHNSTRUP. indsamlet en lang Række af Beretninger, gennem.hvilke Udbredelsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Dansk Færgehistorisk Selskab www.dfhs.dk

Dansk Færgehistorisk Selskab www.dfhs.dk 11.12.1929 13.12.1929 Kontraheret ved Aalborg værft som nybygning nr 42 11.03.1930 11.03.1930 Køllagt på Aalborg værft 29.08.1930 29.08.1930 Søsat kl 13.15 og navngivet HEIMDAL af fru sagfører Cortes 28.10.1930

Læs mere

3/10/2015. Eksempel på prøveopgave. Testopgave 4. Generel opgave. Hjælpemidler: Ingen. Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1.

3/10/2015. Eksempel på prøveopgave. Testopgave 4. Generel opgave. Hjælpemidler: Ingen. Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1. Eksempel på prøveopgave Testopgave 4 Generel opgave Hjælpemidler: Ingen Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1 Hvilken signalfigur skal du føre, om dagen når du ligger til ankers? En sort

Læs mere

SEJLADS I ARKTISKE OMRÅDER.

SEJLADS I ARKTISKE OMRÅDER. Part of The Royal & Sun Alliance Insurance Group plc. SEJLADS I ARKTISKE OMRÅDER. Skibsteknisk Selskab 17.01.2011 NORDVESTPASSAGEN 2 NORDØSTPASSAGEN 3 FARE FORBUNDET MED SEJLADS I ARKTIS ARKTISK IS: Der

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PA KRONBORG. ss Kina (l) ex Lancashire. N P L V. Int. - 1. Bygget 1889 - Harland & Wolff, Ltd., Belfast.

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PA KRONBORG. ss Kina (l) ex Lancashire. N P L V. Int. - 1. Bygget 1889 - Harland & Wolff, Ltd., Belfast. ANDELS- OG SØFARTSMUSES PA KRONBORG ss Kina (l) ex Lancashire. N P L V. Int. - 1. Bygget 1889 - arland & Wolff, Ltd., Belfast. 1 Stk. 526 NK. - 3-000 IK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: 28-V7-78" Slaglængde:

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1929 UDGIVET AF MINISTERIET FOR SØFART OG FISKERI NOVEMBER 1930 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1942 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART SEPTEMBER 1943 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

SELANDIA ved søsætningen i efteråret 1911 ved Refshaleøen.

SELANDIA ved søsætningen i efteråret 1911 ved Refshaleøen. SELANDIA ved søsætningen i efteråret 1911 ved Refshaleøen. SELANDIA 1912 Da Selandia sattes ind i Skibenes Række, sejrede det fuldkomment, mere overlegent og mere varigt end noget andet Skib. Det blev

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Løb 101 (Skib Voyager, Vind: V -> SV, 18 m/s, Strøm: 0, Bølger: Hs=2.0 m, Tp= 6.0s, fra V)

Løb 101 (Skib Voyager, Vind: V -> SV, 18 m/s, Strøm: 0, Bølger: Hs=2.0 m, Tp= 6.0s, fra V) Løb 101 (Skib Voyager, Vind: V -> SV, 18 m/s, Strøm: 0, Bølger: Hs=2.0 m, Tp= 6.0s, fra V) Simulatoren opførte sig realistisk, kom op på 25 grader/min drejehastighed ved anvendelse af 2 PODs med optimal

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1922 23 UDGIVET AF MINISTERIET FOR INDUSTRI, HANDEL OG SØFART APRIL 1925 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Skorstenen fra M/S ENGLAND med DFDS' karakteristiske skorstensmærke. Det røde bånd på sort baggrund blev brugt i de første 100 år frem til 1967, da

Skorstenen fra M/S ENGLAND med DFDS' karakteristiske skorstensmærke. Det røde bånd på sort baggrund blev brugt i de første 100 år frem til 1967, da DFDS 1937-1970 Da Det Forenede Dampskibs Selskab, forkortet DFDS, blev stiftet i 1866, var ambitionen at samle dampskibe i datidens indenrigsfart med passagerer og stykgods, og dampskibe der især sejlede

Læs mere

Beregning af navigationsopgaver til kort 102 kapitel B,C,D + PRØVER

Beregning af navigationsopgaver til kort 102 kapitel B,C,D + PRØVER Beregning af navigationsopgaver til kort 102 kapitel B,C,D + PRØVER 1 B 5 a 082 O strøm (S) 8 O 074 O afdrift (N) 5 O 069 O B 5 c 198 O strøm (V) 6 O 192 O afdrift (Ø) 4 O 188 O B 5 b 102 O strøm (N) 4

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

99,6 x 19,6 x 9,3 Fed.

99,6 x 19,6 x 9,3 Fed. ss Cathrine. N K W R. Tn -f- _ 1 Bygget 19oo - Å/S. Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværf København. Bygge Nummer 23-1 Stk. ik NHK. - 95 IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: lo-g-21" Slaglængde: l*f" Fabrikat:

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1925 UDGIVET AF MINISTERIET FOR INDUSTRI, HANDEL OG SØFART MARTS 1927 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Plan for skriftlige prøver maj-juni 2015

Plan for skriftlige prøver maj-juni 2015 Plan for skriftlige prøver maj-juni 2015 Mød 10 min. før prøven begynder, pc-brugere dog ca. 30 min. før. Pladsoversigter og læs pc-instruks og generel instruks følger! Version 180515 Dato Hold og elevtal

Læs mere

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre Ansvar og vagthold Det er føreren, der har ansvar for, at der bliver holdt behørig bro-, maskinog radiovagt. Vagten er førerens stedfortræder. Der skal altid holdes behørig bro- og maskinvagt, når skibet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. SØFARTSSTYRELSEN Eks. nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. SØVEJSREGLER Hjælpemidler:

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. CATALOfi til Marinemaler ALFRED OLSENS Maleriauktion Mandag d. 13. November 1893, Kl. 11, i Kunstudstillingsbygningen paa Charlottenborg. EFTERSYN:

Læs mere

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 Redegørelse fra Opklaringsenheden Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 TINA ROSENGREN ved kaj, billedet viser agterskibet med muslingeskrabere og rejste bomme Faktuel information TINA

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1931 UDGIVET AF MINISTERIET FOR SØFART OG FISKERI MAJ 1932 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1937 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART JULI 1938 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1930 UDGIVET AF MINISTERIET FOR SØFART OG FISKERI AUGUST 1931 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1932 UDGIVET AF MINISTERIET FOR SØFART OG FISKERI JUNI 1933 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 30. maj 2016 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1939 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART JULI 194l FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af

Læs mere

Til Stockholm med Lis Kristine, 2012

Til Stockholm med Lis Kristine, 2012 Til Stockholm med Lis Kristine, 2012 I år gik sommerturen til Stockholm. En frisk nogle gange hård vind fra sydvest sendte os to dage efter Sct.Hans ud af Limfjorden over Grenå og Helsingør til Svanemøllen

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Foreningen ex Elgina* S" T R L

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Foreningen ex Elgina* S T R L ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Foreningen ex Elgina* S" T R L ANDELS- OG SØFARTSMUSEE1-1. ss Foreningen ex Elgina. I I Registreringsprotokoller: X-251* 1-119«Københavns Skibsregister II - 389- Registreringsdato:

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1941 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART AUGUST 1942 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1947 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1949 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel. Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer.

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.1 Formål KOMMANDOER At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.2 Indledning En god styrmand skal kunne give sit mandskab korrekte, præcise og klare kommandoer i

Læs mere

Bygget 1863 af A. Howaldt & I. Schweffel, Kiel, ifølge Bilbrev dat. Kiel 2/6 1863-

Bygget 1863 af A. Howaldt & I. Schweffel, Kiel, ifølge Bilbrev dat. Kiel 2/6 1863- HANDELS- CG SØFARTSMUSEE PÅ KRONBORG ss Struer ex Kiel. I - i. Registreringsprotokoller: Fartøjs fortegnelse II Pag. 33- iflr. 634. Begistreringsdato: Registreringsbevis dat. Struer 27/9 1876. Certifikater:

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1924 UDGIVET AF MINISTERIET FOR INDUSTRI, HANDEL OG SØFART APRIL 1926 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Saa blæser det op igen

Saa blæser det op igen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront

Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront 540 // 542 2 Skagen Frederikshavn 540 // 542 søbrise 501 // 510 3 Strandby Vesterø

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1940 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1942 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel. Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Bygget 19o8 - A/S. Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværft, Byggenummer 76.

Bygget 19o8 - A/S. Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværft, Byggenummer 76. ss Laura. N R D G, :nt. - 1, Bygget 19o8 - A/S. Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværft, Byggenummer 76. 1 Stk. 79 NHK. - 438 IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: 14-23-37' 1 Slaglængde: 24" 2 Stk. skotske

Læs mere

Tekst til Zeppelin foredrag:

Tekst til Zeppelin foredrag: Page 1 of 9 Besøg på Page 2 of 9 ZEPPELIN MUSEUM Tønder En smagsprøve på hvad der venter FRISKAREN i september 2005: Tønder husede i tiden 1914-1918 en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser Marine

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1945 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART SEPTEMBER 1947 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere