Engskolens læseplan for IT april /17 engskolen0407

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Engskolens læseplan for IT april 2007. 1/17 engskolen0407"

Transkript

1 1/17

2 OM LÆREPLANEN Den vejledende læreplan forpligter os i vores arbejde på Engskolen til at sikre, at alle elevgrupper tilnærmelsesvis får de samme kundskaber på IT-området. Det betyder ikke, at planen skal følges slavisk, men et lærerteam skal kunne redegøre for, hvor langt man er i forhold til planen. Et lærerteam aftaler i hvilke faglige eller tværfaglige forløb IT-området skal indgå, og finder ud af om teamet selv råder over de kvalifikationer, der skal bruges, - eller om de næsten råder over de fornødne kvalifikationer og kun behøver en kort instruktion, - eller om teamet ønsker at erhverve de fornødne kvalifikationer ved interne lærerkurser. Aftaler om hjælp eller kurser aftales med Pædagogisk Center-team i god tid inden undervisningsstart. Den vejledende IT-Iæseplan skal betragtes som et endemål for vores IT-undervisning, altså noget vi skal arbejde os hen imod. Vore elever er på meget forskellige steder også i IT-udvikling, men vi må så tage udgangspunkt i den aktuelle situation og benytte læseplanen som en perspektivplan. Planen evalueres hvert år i marts/april på et PR-møde, hvor målsætning og erfaringer holdes op mod hinanden, og hvor justeringer af planen kan finde sted. Forord IT er en kulturteknik, der indgår som en del af hele skolens arbejdsfelt. Undervisningen lægger vægt på det at være skabende, eksperimenterende og problemløsende. Elevernes kommunikation på nettet åbner mulighed for at styrke den skriftlige dimension. Samtidig giver IT mulighed for at tage del i ændrede demokratiske processer. For at eleverne kan forholde sig til den verden, de lever i, skal de i skolen have mulighed for at bruge IT som kilde til viden og som deres egne kommunikationsredskaber. At kunne forstå og udnytte IT-udtryk kan udmønte sig i to dimensioner: færdighed i at kunne udvælge og forstå de informationer, som har relevans for én selv færdighed i at kunne omsætte dem til brugbar viden 2/17

3 Det er vigtigt at kunne anvende en computer, da den nu er det mest almindelige kommunikationsforum mellem mennesker og alle skal kunne anvende en pc som kommunikationsplatform Dette forudsætter, at Engskolens elever skal have o kendskab til tekstbehandling for at kunne skrive breve, rapporter, lave lay-out m.v. o kendskab til hjemmesider for at kunne søge, sammensætte, bearbejde og analysere information o kendskab til billedbehandling for at kunne sammensætte digitale præsentationer o kendskab til regneark for at kunne anvende en pc som hjælp til regneopgaver og databaser o kendskab til internet for at kunne kommunikere eller søge/udbrede information via Internet gennem portaler o kendskab til grafisk opsætning for at kunne skabe, ændre og oprette egne hjemmesider Undervisning og leg Eleverne skal opnå fortrolighed til arbejdet ved en pc. Dette skal bibringes både gennem egentlig undervisning i bestemte udvalgte programmer, i sammenhængende forløb med opgaveløsning - og gennem meningsfyldte, målrettede lege med computeren. I den daglige undervisning skal computeren inddrages som et relevant redskab og herigennem blive et nødvendigt værktøj, som hjælper med at indsamle, organisere og kommunikere informationer. I dagligdagen bør elevernes arbejde med pc en udvise en oplevelse og glæde, som kan være en yderligere drivkraft i indlæringsprocessen. Alt i alt skal computeren og arbejdet med denne skal opleves som udviklende, spændende og sjovt. Differentiering Eleven skal arbejde med relevante programmer, der svarer den enkelte elevs potentialer. Opgaverne skal være relevante for elevens niveau. Derfor er Læreplanen opdelt i faser, som den enkelte elevs lærerteam arbejder ud fra. 3/17

4 Hensigt o Alle elever skal være i stand til at anvende IT på en for den enkelte person nyttig måde. o Eleverne skal gennem undervisning om og brug af IT i undervisningen kunne anvende informationsteknologiens begreber og metoder samt have kendskab til problemløsning ved hjælp af IT. o Eleverne skal have viden om, hvordan anvendelsen af IT påvirker samfundsmæssige forhold, såsom sociale, arbejdsmiljømæssige og organisatoriske forhold. o Undervisningen skal medvirke til at give eleverne en baggrund for at tage ansvar for egen anvendelse af IT og kunne tage stilling til andres anvendelse af IT. IT-kompetencer Elevernes IT-kompetencer dækker over en lang række IT-elementer, som skal erhverves gennem hele skoleforløbet. For hvert af disse elementer sker der en progression fra en betjeningskompetence over en begrebskompetence til en forståelseskompetence. Den indbyrdes vægtning af disse tre kompetenceniveauer ændres op gennem skoleforløbet med udgangspunkt i den enkelte elevs niveau. I de første skoleår lægges hovedvægten på betjeningskompetencen, på mellemtrinnet lægges vægten på begrebskompetencen og på de ældste klassetrin lægges vægten på forståelseskompetencen. På alle klassetrin arbejdes med at give eleverne en viden om IT s betydning for samfundsmæssige forhold, herunder arbejdsmiljøet, ligesom eleverne gennem undervisningen skal lære at tage stilling til etiske og moralske problemstillinger, der knytter sig til brug af informationsteknologien. Betjeningskompetencen vedrører de almene betjeningsmæssige færdigheder samt kendskab til de overordnede principper for IT-udstyrs virkemåde. Undervisningen skal resultere i, at eleverne bliver fortrolige med at arbejde med dette udstyr, og at de herigennem får opbygget hensigtsmæssige billeder af, hvordan udstyr og programmel virker og samvirker. 4/17

5 Begrebskompetencen vedrører de begreber og metoder, der er nødvendige for en relevant brug af IT. Undervisningen skal resultere i, at eleverne især bliver opmærksomme på de fællestræk i form af begreber og metoder, der knytter sig til stort set alle IT-anvendelser. En sådan opmærksomhed skal medvirke til, at skabe struktur i elevernes IT-viden. Forståelseskompetencen vedrører IT s betydning for samfundsmæssige processer. Undervisningen skal resultere i, at eleverne ved deres egen og andres anvendelse af IT er opmærksomme på, om IT-anvendelsen i disse processer ændrer betingelser og resultater. De skal ligeledes kunne forholde sig til problemstillinger, der opstår ved den samfundsmæssige anvendelse af IT. Det væsentlige i undervisningen er elevernes praktiske arbejde med de informationsteknologiske værktøjer. Udgangspunktet er derfor anvendelses- og handlingsorienteret, så eleverne i videst muligt omfang lærer om IT gennem praktisk arbejde. Bemærkninger til kompetencer Erhvervelse af kompetencer i disse elementer dækker i hvert af elementerne over en grundlæggende forståelse for genrens funktion, kendskab til den begrebsverden og terminologi, der er knyttet til genren og en færdighed i at anvende den i praksis. Der er ikke kun én anvendelsesmåde for de enkelte IT-elementer. De varierer fra fag til fag og fra læringssituation til læringssituation. Den konkrete anvendelse er resultatet af et bevidst valg, hvor læreren planlægger og tilrettelægger undervisningen, herunder anvendelsen af de forskellige IT-elementer. Den beskrevne progression op gennem klassetrinnene afspejler, at eleverne udvikler sig fra at tilegne sig ITelementerne i forhold til de enkelte fag, til at kunne håndtere ITelementerne i forhold til alle fagenes forskellige dimensioner. Ved introduktion af nye fag op gennem skoleforløbet, skal det sikres, færdigheder, begreber og specielle metoder der knytter sig til faget, tages op på det pågældende tidspunkt. Det forudsættes i øvrigt, at undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs aktuelle niveau, også hvad angår IT-færdigheder og - kompetencer. 5/17

6 Uddybende bemærkninger Begreber og specielle metoder der knytter sig til faget, tages op på det pågældende tidspunkt. Det forudsættes i øvrigt, at undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs aktuelle niveau, også hvad angår ITfærdigheder og -kompetencer. Eleverne skal have en klar forståelse af, at computeren består af forskellige enheder (tastatur, mus, skærm osv.) lagringsmedier (harddisk, server, cd-rom/dvd, usb-nøgler, mp3-afspillere) og udskrivningsenheder (printer). Eleverne skal vide, hvilke opgaver de forskellige enheder løser og hvordan enhederne arbejder sammen. Den fysiske virkemåde omtales kun, når det letter begrebsdannelsen. Eleverne skal vide, at der hele tiden transmitteres data imellem enhederne. Det er vigtigt, at eleven er klar over, hvor de bearbejdede data befinder sig (på f.eks. SkoleIntra-server, Engskolens server, harddisk, cd-rom/dvd, skærm osv.) Den simple betjening af computeren omfatter eksempelvis at tænde og slukke for udstyret at logge sig på og af Engskolens net at kunne sende en fil til printeren at kunne gemme og hente, at koble usb-nøgler, mobiltelefoner med pc at sætte cd er i pc og åbne dem osv.. Det kan i sammenhæng med betjeningen være nyttigt med et forløb, hvor eleverne bliver bekendt med tastatur og tilslutningsmuligheder på pc en og får automatiseret deres færdighed heri. 6/17

7 Om computerens muligheder og begrænsninger som redskab Det er vigtigt, at eleverne forstår, at computeren er et redskab, der er i stand til at hjælpe med løsning af mange, forskelligartede problemer; men de skal samtidig være opmærksom på, at der også er problemstillinger, der vil kunne løses bedre uden brug af dette redskab. Eleverne skal være i stand til at foretage en analyse af et problem, og ud fra denne analyse skal de kunne vurdere, om problemet med fordel kan løses ved hjælp af brug af en computer. De skal derefter kunne vælge et hensigtsmæssigt program til løsning af dette problem. Det er vigtigt, at eleverne får kendskab til de arbejdsmiljømæssige aspekter, der er forbundet med arbejdet med computere, eksempelvis arbejdsstillinger, apparatur, borde, stole og belysning.. I forbindelse med anvendelse af IT det vigtigt, at eleverne kan forholde sig kritisk til de oplysninger, som de møder ved anvendelsen af Internet. Det drejer sig f.eks. om informationernes lødighed, klarhed over afsender og formålet med oplysningerne og om kildekritik med henblik på skjulte påvirkninger o.lgn., der er indeholdt i teksten. Elevernes skal således kunne vurdere og sortere i informationerne. Det er ligeledes vigtigt, at de er opmærksomme på den måde de selv kommunikerer på elektroniske netværk. Eleverne skal undervises i grundlæggende principper og begreber og ikke i alle de muligheder, som et benyttet program tilbyder. Det forventes at eleverne i løbet af deres skolegang har arbejdet med/ er blevet præsenteret for alle IT-elementerne som fremgår af nedenstående tabel: 7/17

8 IT i Undervisningen omfatter følgende elementer: o Specifikke fagligt relaterede undervisningsprogrammer, der opøver kompetencer o Tekstbehandling, layout og grafisk tilrettelæggelse o Billedbehandling (redigering af digitalt materiale, tegneog maleprogrammer) o Præsentationer o Talbehandling (regneark) o Lydbehandling o Videobehandling o IT-baserede informationskilder (lokale databaser og internetbaserede kilder - søgetjenester) o Netkommunikation ( , chat, Netetik) o Netpublicering (egen hjemmeside via f.eks. ElevIntra) 8/17

9 Konkrete kompetencer for indhold i undervisningen Kompetencer i brug af IT skaleres i 3 faser, der følger Junior-PC-kørekortkonceptet, men ikke de enkelte klassetrin. Der tages udgangspunkt i den enkelte elevs udvikling. Fase 1: Fase 2: o Eleverne skal kunne anvende skolens computere, herunder logge sig på skolens netværk, åbne programmer, bruge mus, tastatur og printer og hente og gemme data. o Eleverne skal kunne skrive, gemme, hente og udskrive en tekst. o Eleverne skal kunne lave simple tegninger ved hjælp af computeren, herunder ændre på forskellige elementer i tegninger (stregtykkelse, stregtyper, farver) o Eleverne skal arbejde med optællinger o.lign. og kunne lægge de indsamlede oplysninger ind i computeren i færdige baser og skemaer o Eleverne skal kunne sende og modtage elektronisk post o Eleverne skal have kendskab til korrekte arbejdsstillinger i forbindelse med anvendelsen af computere. o Elevernes kendskab til en computers og det tilhørende udstyrs opbygning og virkemåde udbygges, således at de har kendskab til mere overordnede principper for computerens og det tilhørende udstyrs virkemåde. o Eleverne skal arbejde med simuleringer og afvikling af disse på en computer o Elevernes arbejde med tekster og tegninger/billeder udbygges, således at de opnår en fortrolighed med dette arbejde Arbejdet med baser og skemaer udvides og udbygges, således at de er i stand til at præsentere disse oplysninger på forskellig måde og i forskellige former. o Elevernes skal opnå færdighed i at sende og modtage elektronisk post, herunder også at sende og modtage medsendte filer. o Eleverne skal arbejde med sammensætning af tekst, billeder og lyde til simple præsentationer. 9/17

10 Fase 3: o Eleverne skal kunne hente oplysninger fra forskellige informationskilder fx baser på skolen, på CD-rom/DVD og på Internet. o Eleverne skal kunne foretage en analyse af disse informationer ud fra deres afsender og deres indhold. o Eleverne skal kunne bruge computeren til at arbejde med lyde o Eleverne skal arbejde med levende billeder på computeren o Eleverne skal være bevidste om deres egen arbejdsstilling ved computeren. o Elevernes viden, færdigheder og erfaringer udbygges, så de opnår fortrolighed med anvendelse af de nævnte redskaber, begreber, metoder og processer. o Eleverne skal kunne vælge og anvende hensigtsmæssige programmer til løsning af givne opgaver. o Eleverne skal have kendskab til, hvilken betydning anvendelsen af IT har for både arbejdsproces og produkt, herunder fordele og ulemper ved denne anvendelse. o Eleverne skal med baggrund i undervisningen og egne erfaringer være i stand til at forholde sig kritisk til deres egen anvendelse af IT o Eleverne skal kritisk kunne vurdere de informationer, som de henter fra forskellige informationskilder, eksempelvis Internet. o Eleverne skal kunne foretage en vurdering af det fysiske arbejdsmiljø omkring en computerarbejdsplads og anvise eventuelle forbedringer. 10/17

11 IT på Engskolen - Hvad skal eleverne kunne og hvornår? Undervisning Fase: Tænde og slukke en PC * * ** *** *** *** *** *** *** *** 2. Starte og afslutte WindowsXP * * ** *** *** *** *** *** *** *** 3. Logge på skolens netværk med eget password * * ** *** *** *** *** *** *** *** 4. Logge på ElevIntra * * ** ** *** *** *** *** *** *** 5. Starte og afslutte simple undervisningsprogrammer * * * ** *** *** *** *** *** *** 6. Arbejde med simple undervisningsprogrammer * * * ** ** *** *** *** *** *** 7. Starte og arbejde med simple multimedia-programmer. * * ** ** ** *** *** *** *** *** 8. Starte og afvikle mere komplekse multimediaprogrammer * * ** ** *** 9. Bruge elektroniske opslagsbøger (leksika - ordbøger mm.) * * * ** ** *** Tekst og billede Fase: Fremstille simple tekststykker vha. tekstbehandlingsprogrammer * * ** ** *** *** *** *** *** 11. Afmærke tekster og ændre udseende, skrifttyper og størrelse * * ** ** *** *** *** *** *** 12. Gemme og finde filer på forskellige drev og netværksdrev * ** ** *** *** *** *** *** *** 13. Ændre på printeropsætninger (margen, sidenummerering mm.) * ** ** *** *** *** *** 14. Indsætte billeder vha. udklipsholderen * ** ** *** *** *** *** *** 15. Ændre billedstørrelser og placering * * ** ** *** *** *** *** *** 16. Starte og anvende forskellige tegne- og maleprogrammer. * * ** ** *** *** *** *** *** *** 17. Manipulere billeder * ** ** *** *** *** *** *** 18. Anvende billedscanner og digitale kameraer * * ** ** *** *** 19. Anvende regneark til simpel fremstilling af tabeller og diagrammer * * ** ** ** *** *** 20. Indsætte regnearkstabeller og diagrammer i tekster * * ** *** *** 21. Oprette simple databaser som f.eks. adressekartoteker * ** ** *** *** 22. Sammenflette tekst, database og regneark * * ** *** *** 23. Lay-out vha. tekst- eller billedbehandlings-programmer * * ** ** *** *** 11/17

12 Internet Fase: Sende og modtage elektronisk post ( ) * ** *** *** *** *** *** 25. Starte og anvende en Internetbrowser * ** *** *** *** *** *** 26. Finde adresser på Internettet * ** *** *** *** *** *** 27. Benytte forskellige søgemuligheder på Internettet * * ** ** *** *** *** 28. Søgning på afgrænsede emner * * * ** ** *** *** 29. Fremstille egne hjemmesider vha. simpel tekstbehandling * * * ** ** ** *** Fremstilling af multimedieprojekter Fase: Anvende forskellige multimediaprogrammer til fremstilling af: 30. Præsentationer * * * ** ** *** *** *** *** 31. Projektopgaver * ** ** ** *** *** 32. Multimedieværksted - Video/digitalisering * * ** ** 12/17

13 Fase Målbeskrivelse Materialer og færdigheder Forslag til programmer 1. Eleverne skal blive fortrolige med computerens almene betjening: kunne logge på skolens netværk kunne åbne specifikke programmer kunne bruge mus, tastatur og printer kunne hente og gemme data Materialer: Spil, tegneprogrammer, internetprogrammer og medier. Færdigheder: tænde og slukke computeren lære sit pc-navn og password anvende mus og tastatur kende IT-begreber som skærm, pc, printer, internet mv. Leg & Lær-programmer Alf og alfabetet Bogstavleg Fra A til Å Lær Mere 1 og 2 Læseværktøjet Skolestart Matematik Fie og Frederik i Regneskoven Taljagten 2. Eleverne skal kunne arbejde med: de enkleste funktioner i tekstbehandling simple fagspecifikke programmer arbejde med enkle tegneprogrammer Materialer: Spil, tegneprogrammer, enkle tekstbehandlingsprogrammer, fagspecifikke programmer, multimedier. Færdigheder: Begyndende sikkerhed i brug af tastatur. Rette og slette i en tekst. Udskrive en arbejdsside. Lave enkle tegninger. Leg & Lær-programmer Læseværktøjet Fra A til Å Billedordbog 3 Matematik i Måneby Matematikvæktøjet 1 Fra Animator Dansk Arbejde Læselandet Reading World PowerPoint PhotoStory Farvelægning af scannet elevtegning. 13/17

14 Fase Målbeskrivelse Materialer og færdigheder Forslag til programmer 3. Eleverne skal blive fortrolige med: mindst 1 tekstbehandlingsprogram. selvstændigt åbne uv.programmer. flere IT-begreber. Eleverne skal have kendskab til korrekte arbejdsstillinger i forbindelse med anvendelsen af computere. Materialer: Spil, tegneprogrammer, enkle tekstbehandlingsprogrammer, fagspecifikke programmer, multimedier. Færdigheder: at kunne hente/gemme/redigere en tekst. at kunne indsætte billeder i en tekst bearbejde billeder billedbehandling at kunne kende og forstå drevfunktioner(lokal-pc og server) Dansk Arbejde Se-lyt-skriv Læselandet Dansk Arbejde Billedordbog 3 Se-lyt-skriv Matematik i Måneby Matematikvæktøjet 1 og 2 Reading World Photoshop Elements, PaintShopPro, PhotoStory MovieMaker dr/skole Lær-It 4. Eleverne skal lære at opsætte en tekst grafisk hensigtsmæssigt sammensætte af tekst, billeder og lyde til præsentationer at arbejde med simple regneark at kunne hente oplysninger fra forskellige informationskilder baser på skolen på CD-rom/DVD og på internet Eleverne skal opnå sikkerhed i brug af internet til kommunikation udvikle kritisk forståelse for anvendelse af internet have kendskab til korrekte arbejdsstillinger i forbindelse med anvendelsen af computere Materialer: Tekstbehandling, fagspecifikke programmer, multimedier, forskellige browsere. Færdigheder: at kunne anvende billede/video/lyd i et multimedieprojekt at kunne anvende en browser at kunne sende og modtage elektronisk post, herunder også at sende og modtage medsendte filer. at kunne benytte blindskrift på tastatur at opøve og anvende en net-etik Brug af internet og Word PowerPoint Billedordbog 3 Dansk Arbejde Matematikvæktøjet 1 og 2 Blindskriftkursus 1o-finger Publisher Excel PhotoStory Animator MovieMaker Photoshop Element/ PaintShopPro ElevIntra dr/skole Lær-IT 14/17

15 Lærernes IT-kvalifikationer Generelt En bred basisviden om IT er nødvendig for alle lærere, svarende til niveauet for Det Pædagogiske IT-kørekort. Engskolens pædagogiske funktion fordrer, at den enkelte lærer løbende ajourfører deres IT viden i henhold til skolens kursuspolitik. Kunne vurdere computerens og Internettets muligheder (og umuligheder) til en given opgave. Kendskab til skolens øvrige redskabsprogrammer som Word, Publisher, PowerPoint, Excel etc.. Kendskab til gængse filformater og filtyper. Forståelse for opbygningen af skolens netværk og skolens printere. Kunne anvende bærbar computer + videoprojektor til fremvisning. Computerens opbygning og brug af de forskellige funktioner i Windows skærmbilledet. Kunne vejlede elever i hensigtsmæssige arbejdsvaner. Gængse genvejstaster (se bilag) og grundprincipper for god layout: Grundprincipper for god layout og Etb og orden Tekstbehandling Skrivning, formatering, redigering, sideopsætning, printning, hente/gemme tekst. Sidehoved og sidefod. Tabeller og punktopstilling. Brug af udklipsholder. Tabulator. Orddeling, stavekontrol og synonymordbog. Indsætte clipart, autofigurer og billeder i en tekst. Søg og erstat. Kendskab til funktionerne i tekstbehandlingsprogrammer og konvertering mellem forskellige gængse tekstfilformater. Arbejde med rammer og spalter. Anvende fodnote. Talbehandling Kunne anvende regneark og grafisk præsentation af disse samt overføre til tekst. Opbygning af simple former og databaser. Anvendelse af regneark til opstilling af prognoser, modeller og statistik. Navngivning af diagram. Formatere celler. Billedbehandling Brug af digitalt kamera. Hente billeder fra nettet ind i f.eks. tekstbehandling. Beskære, ændre størrelse, kontrast og lys. Zoom, rotation, farver/paletter. Manipulere et digitalt foto (deformation og effekter, spejling, retouchering, sammenklip af fotos) og arbejde med lag ( layer ). Flytte digitale billeder/bruge i anden sammenhæng (Grafisk layout, Præsentationer og Web-publicering). Scanning. Kendskab til og håndtering og redigering af forskellige billedfilformater og deres funktion. Brug af forskellige pensler i Paint, Paint Shop Pro og PhotoShop Elements. 15/17

16 Brug af Print multiple images i Paint Shop Pro. Grafisk layout Kunne anvende billeder og tekst i trykte publikationer. Tekstombrydning. Kunne anvende de grundlæggende funktioner (billede, tekst, opsætning mm.) i DTP-programmer (Word, Publisher, PowerPoint mm.). Brug af forskellige skriftfamilier. Import af regneark, diagrammer, grafer, illustrationer og fotos. Præsentation Kunne lave digitale lineære og forgrenede præsentationer med kombination af tekst, billeder, lyd, animationer og video. Brug af knapper og hotspots i PowerPoint. Kunne inddrage erfaringer og viden om andre IT genrer i en præsentation. Web-publicering Kunne fremstille mindre websider til brug på SkoleIntra(ElevIntra og Skoleporten) Konvertering af forskellige filer til web-sider. Kendskab til programmer til fremstilling af websider. Anvende web-sider til distribution af tekster på Internet(ElevIntra) og præsentation af f.eks. projektarbejde. Informationssøgning Kunne søge på websider, databaser, kende flere søgemaskiner, flytte tekst, tabeller og billeder mv. ind i dokumenter. Download af tekst, billeder, lyd, video og programmer. Kendskab til ophavsrettigheder og NetEtik. Vurdering af hensigtsmæssige søgesteder. Kildekritik. Netkommunikation Kunne bruge (herunder forskellige svarformer og indsættelse af billede, resumé), chat og elektroniske konferencer. Personlig sikkerhed på nettet. Fremstille personlig . Lydbehandling Kunne arbejde med produktion og enkel redigering af digital lyd og musik. Lydmixning. Håndtering af diverse lydfiler fra f.eks. Internet - Wave- og midi-filer. Konvertering til MP3 format. Ophavsret. Overføre lyd til præsentationer. Video og animation Have kendskab til produktion og redigering af levende digitale billeder. Brug af analogt og digitalt videokamera. Tidslinje og klip. Underlægningsmusik. Indsættelse af tekster i billeder og rulletekster. Overførsel af billeder fra kamera til harddisk. Anvende enkle animationer i præsentationer. 16/17

17 Pædagogisk Servicecenter Skolens IT-vejledere er en del af Pædagogisk Servicecenter. De er til stede i Pædagogisk Servicecenter i to ugentlige lektioner på forskellige tidspunkter, således at der i skolens åbningstid altid er en bibliotekar eller en ITvejleder til stede. IT-vejlederne kan hjælpe de elever, som arbejder på Servicecenteret med skanning, billedbehandling, præsentationer etc.. Derudover kan lærerne få vejledning i nogle af de mere komplicerede ting inden for IT. Arbejdspladser IT-indskoling I IT-indskoling er der 8 multimediemaskiner og 1 laserprinter(farve) og 1 scanner. Lokalerne kan anvendes til alle former for IT inkl. billedbehandling, multimediearbejde mv.. Dette lokale kan fortrinsvis reserveres til gruppeundervisning for de tre yngste elevgrupper. IT-udskoling I IT-udskoling er der 8 multimediemaskiner med videoprojektor, 1 laserprinter(s/h), 1 farve InkJetprinter (i A4 eller A3-format) og 1 scanner. Lokalet kan anvendes til alle former for IT inkl. billedbehandling, multimediepræsentationer mv.. Dette lokale kan fortrinsvis reserveres til gruppeundervisning for de tre ældste elevgrupper. Klasselokalerne I alle klasselokaler er der en net-opkoblet computer. Disse kan anvendes til alle former for IT inkl. billedbehandling, multimediearbejde mv.. Pædagogisk Servicecenter På Pædagogisk Servicecenter er der placeret 3 multimediemaskiner og skanner med mulighed for digital videoredigering, skanning, billedbehandling mv.. 17/17

IT i undervisningen. Læseplan for. Dansk Skoleforening for Sydslesvig. 1. 10. klassetrin

IT i undervisningen. Læseplan for. Dansk Skoleforening for Sydslesvig. 1. 10. klassetrin Dansk Skoleforening for Sydslesvig Læseplan for IT i undervisningen 1. 10. klassetrin grundskolen, hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet 2002 Indholdsfortegnelse Formål 5 Centrale kundskabs-

Læs mere

Mediehandleplan med udgangspunkt i IT

Mediehandleplan med udgangspunkt i IT Juni 2005 Foto: Vibeke Dilling Hermansen og Lars Andersen Indhold Mediehandleplan med udgangspunkt i IT... 1... 1 Juni 2005... 1 Indhold... 2 Mediehandleplan med udgangspunkt i IT... 6 Ny teknik, nye muligheder...

Læs mere

Mediehandleplan med udgangspunkt i IT

Mediehandleplan med udgangspunkt i IT Juni 2007 Foto: Vibeke Dilling Hermansen og Lars Andersen Indhold Mediehandleplan med udgangspunkt i IT... 1... 1 Juni 2007... 1 Indhold... 2 Mediehandleplan med udgangspunkt i IT... 5 Handleplan... 5

Læs mere

Mediehandleplan med udgangspunkt i IT

Mediehandleplan med udgangspunkt i IT Juni 2001 Foto: Vibeke Dilling Hermansen og Lars Andersen Indhold Indhold... 2 Mediehandleplan med udgangspunkt i IT... 5 Ny teknik, nye muligheder... 5 Handleplan... 5 Opbygning og ansvarsfordeling...

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

IT-integrationsplan Januar 2004

IT-integrationsplan Januar 2004 IT-integrationsplan Januar 2004 Erik Kristensen, 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Målsætning for IT-integration...3 Formål...3 Plan...3 1 3 årgang...3 4 7 årgang...3 8 9 årgang...4 Afsluttende bemærkninger...4

Læs mere

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen Ledelsen forventer, at der sammen med årsplanerne fra hver klasse medfølger en IKT handleplan, som beskriver, hvorledes IKT indgår i undervisningen. IKT-kompetenceplan

Læs mere

It- og medieplan Engelsborgskolen

It- og medieplan Engelsborgskolen De fem søjler Trinmål Indskoling It- og mediestøttede læreprocesser Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at bruge it- og medieværktøjer

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011 IT handleplan Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Bjedstrup Skole & Børnehus. Efter hvert skoleår evaluerer de ansatte på skolen IT-handleplanen på form og indhold, og den tilpasses

Læs mere

Lundebakkeskolens. IT-trinmål

Lundebakkeskolens. IT-trinmål Lundebakkeskolens IT-trinmål Skoleåret 2012/2013 Indhold FORMÅL... 3 FÆRDIGHEDSNIVEAUER... 4 SKEMAET... 4 TRINMÅL FOR BØRNEHAVEKLASSEN... 5 TRINMÅL FOR 1. KLASSE... 6 TRINMÅL FOR 2. KLASSE... 7 TRINMÅL

Læs mere

IT-handleplan for Hillerslev skole - udarbejdet 2011. På Hillerslev Skole er brugen af IT en integreret del af undervisningen i alle fag.

IT-handleplan for Hillerslev skole - udarbejdet 2011. På Hillerslev Skole er brugen af IT en integreret del af undervisningen i alle fag. HILLERSLEV SKOLE IT-handleplan for Hillerslev skole - udarbejdet 2011 På Hillerslev Skole er brugen af IT en integreret del af undervisningen i alle fag. For at synliggøre dette har vi udarbejdet følgende

Læs mere

Digitale færdigheder i forskole-3. klasse Forskolen 1. klasse 2. klasse 3. klasse UNI-login

Digitale færdigheder i forskole-3. klasse Forskolen 1. klasse 2. klasse 3. klasse UNI-login Digitale færdigheder i forskole-3. klasse Forskolen 1. klasse 2. klasse 3. klasse UNI-login UNI-login At kunne logge på diverse apps med At kunne logge på diverse apps med eget UNI-login uden eller med

Læs mere

Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen

Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne bruge piletasterne Kunne bruge musen enter, shift-, mellemrums- og backspacetasters navn og brug Kunne udføre simple skriveopgaver

Læs mere

IT- & MEDIEkompetencer vol. 2.0 Tinglev Skole, august 2013 NH & MA

IT- & MEDIEkompetencer vol. 2.0 Tinglev Skole, august 2013 NH & MA 0.- 3. klasse Mål Programmer/links Klasse behandle udstyret pænt 0. tænde computeren og logge sig på skolens netværk med uni-login. 0. Logge af og lukke rigtigt ned for computeren åbne og lukke programmer

Læs mere

IKT Handleplan for Randersgades Skole

IKT Handleplan for Randersgades Skole IKT Handleplan for Randersgades Skole IKT Handleplan Skolens IKT handleplan er en plan, der gør det overskueligt for elever og lærere at se hvad der forventes de enkelte klasser har arbejdet med på it-området.

Læs mere

KCH IT-HANDLEPLAN 2011

KCH IT-HANDLEPLAN 2011 KCH IT-HANDLEPLAN 2011 IT-fagligt indhold 0. klasse Tænde og slukke for computeren Hente programmer ved hjælp af ikoner Åbne og lukke programmer Betjene musen Netværk: Logge på elevdrev med brugernavn

Læs mere

Mål Eleverne skal dygtiggøres i følgende tre aspekter af informationsteknologien:

Mål Eleverne skal dygtiggøres i følgende tre aspekter af informationsteknologien: IT-læseplan/-handleplan for Sdr. Omme Skole I fælles Mål 2009 indgår it som integrerede dele i de forskellige fags beskrivelser og vejledninger. Formål At IT bliver en stadig større del af undervisningen,

Læs mere

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj.

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj. IT-HANDLEPLAN Århus Privatskole 2007-2008 Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Århus Privatskole. Da det er første år, vi arbejder med skolen og dermed også efter denne IT handleplan,

Læs mere

IT på Johannesskolen

IT på Johannesskolen IT på Johannesskolen Gældende fra skoleåret 2002/03 Mål: Eleverne skal beherske brugen af de almindelige IT-værktøjer. Brugen af IT skal indgå som en naturlig del af undervisningen. Dvs. værktøjet skal

Læs mere

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne

Læs mere

Medieplan for Egholmskolen Mål og muligheder for arbejde med IT på Egholmskolen

Medieplan for Egholmskolen Mål og muligheder for arbejde med IT på Egholmskolen Medieplan for Egholmskolen og muligheder for arbejde med IT på Egholmskolen 0. klasse IT Opnå en vis fortrolighed med computerens betjening. Revideret 21. 5. 08 Tænd og sluk Logge på netværk Bruge mus

Læs mere

Klassens IT og medie checkliste Indskoling

Klassens IT og medie checkliste Indskoling Klassens IT og medie checkliste Indskoling I indskolingen begynder eleverne at træne brugen af forskellige IT og medie-værktøjer. Læreren vælger relevante værktøjer, så eleverne kan få et indtryk at, i

Læs mere

Man skal lære informations- og kommunikationstek-nologi på linie med læsning, skrivning og regning.

Man skal lære informations- og kommunikationstek-nologi på linie med læsning, skrivning og regning. IT Edb skal integreres i alle skolens fag, som beskrevet i faghæftet EDB og de enkelte fags læseplaner. Undervisningsministeriet har beskrevet retningslinierne for, hvordan de generelle IT-færdigheder

Læs mere

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse Computere og netværk Trinmål 1 kompetencer, der sætter dem i stand til at 1. kende de forskellige dele af et skærmbillede It-bogen for 0. 1. 1. kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder

Læs mere

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan

Læs mere

Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011. 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv. Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder

Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011. 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv. Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder 1 At stille skarpt med ørerne at lytte. At lyde skaber billeder

Læs mere

MEDIE- & IT HANDLEPLAN FOR MØLDRUP SKOLE

MEDIE- & IT HANDLEPLAN FOR MØLDRUP SKOLE Som en del af arbejdet med IT handleplanen på Møldrup skole indeholder denne plan en udførlig beskrivelse af progressionen i elevernes kompetenceudvikling som en integreret del af undervisningen MEDIE-

Læs mere

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:...

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:... Indhold Målsætning :... 2 Handleplan for elever:... 2 Handleplan for lærerne:... 2 Indholdsoversigt for årgangene... 3 Indskoling:... 4 Kurser:... 4 Mellemtrin:... 4 Kurser:... 5 Udskoling:... 6 Kurser:...

Læs mere

Ansvar Klasselæreren er ansvarlig for, at klasseteamet implementerer handleplanen. Teamet tager stilling til, om medievejlederen skal inddrages.

Ansvar Klasselæreren er ansvarlig for, at klasseteamet implementerer handleplanen. Teamet tager stilling til, om medievejlederen skal inddrages. MEDIEHANDLEPLAN SKOVVANGSKOLEN sidst red. 7. november 2004 Ansvar Klasselæreren er ansvarlig for, at klasseteamet implementerer handleplanen. Teamet tager stilling til, om medievejlederen skal inddrages.

Læs mere

Læseplan for IT-undervisningen på Bedsted Skole - samt forslag til aktiviteter som involverer IKT

Læseplan for IT-undervisningen på Bedsted Skole - samt forslag til aktiviteter som involverer IKT Læseplan for IT-undervisningen på Bedsted Skole - samt forslag til aktiviteter som involverer IKT Udarbejdet på grundlag af Pædagogisk IKT-handlingsplan for Løgumkloster Kommune De nedenstående mål er

Læs mere

Klassetrinsoversigt 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Computere og netværk

Klassetrinsoversigt 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Computere og netværk I nedenstående klassetrinsoversigt gives et indblik i, hvornår man begynder at introducere klasserne for de enkelte programmer på Lundehusskolen. Som udgangspunkt introduceres klasserne for de enkelte

Læs mere

Junior PC Kørekort 0. til 3. klasse Risingskolen

Junior PC Kørekort 0. til 3. klasse Risingskolen Junior PC Kørekort 0. til 3. klasse Risingskolen Trin 1 Læreprocesser Informationsindsamling Produktion og analyse Kommunikation Computere og netværk bruge it- og medieværktøjer i procesorienterede arbejdsforløb

Læs mere

Læseplan handleplan for IT 1

Læseplan handleplan for IT 1 Læseplan handleplan for IT 1 Læseplan & handleplan STRUER IT - EDB 2007/08 Indhold: Baggrund Hensigt, overordnede mål Oversigt begreber Læseplan (Trinmål, aktivitetsforslag, praksis) 1.-3. klassetrin Læseplan

Læs mere

IT & medieplan for Kirke Hyllinge skole Kendskab, Hjælp & Selvstændighed

IT & medieplan for Kirke Hyllinge skole Kendskab, Hjælp & Selvstændighed Hensigt med lære At stille skarpt med ørerne at lytte. At lyde skaber billeder og stemninger. At turde noget, spille skuespil samt udtrykke sig klart og tydeligt. At gå tæt på mennesker, at udvikle kritisk

Læs mere

Sct. Hans Skole IKT- handleplan 2005-2006 (Udkast til drøftelse)

Sct. Hans Skole IKT- handleplan 2005-2006 (Udkast til drøftelse) Sct. Hans Skole IKT- handleplan 2005-2006 (Udkast til drøftelse) Kl. trin + ansvarlig Målbeskrivelse Færdigheder O. klasse Bh. Klasselederen IT- vejlederen inddrages to gange årligt. Eleverne skal opnå

Læs mere

IT-Plan Agerbæk Skole 2012/2013

IT-Plan Agerbæk Skole 2012/2013 0. Klasse Tænde og slukke computeren Logge på og af skolens netværk Bruge skærm, mus(dobbeltklik), tastatur og head-set rigtigt Åbne programmer på computeren(zen klienten) Lave tegninger i Paint og gemme

Læs mere

Mål og beskrivelse af elevernes færdigheder i relation til deres IT uddannelse

Mål og beskrivelse af elevernes færdigheder i relation til deres IT uddannelse for lærernes IT uddannelse Pædagogisk IT kørekort el lign. efteruddannelse til alle lærere inden skoleåret 2004/05. Korte kurser i multimedie/filmredigering Kurser i fagspecifikke nyskabelser Ledelse PC

Læs mere

ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN

ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN Medielæseplan: Formålet med undervisningen er: - at støtte og udvikle elevernes virke-, læse- og lærelyst - at eleverne udvikler tidssvarende it og mediekompetencer - at lære

Læs mere

Medie- og IT Handleplan for Vissenbjerg Skole

Medie- og IT Handleplan for Vissenbjerg Skole 2011 Medie- og IT Handleplan for Vissenbjerg Skole Den røde tråd Som en del af arbejdet med den røde tråd, er her planen for IT i undervisningen på Vissenbjerg Skole. Hvad skal man kunne på de forskellige

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2014-15.

IT handleplan for Mou skole 2014-15. IT handleplan for Mou skole 2014-15. IT og digitale løsninger skal tænkes ind i alle fag i folkeskolen. Den normale klasseundervisning skal kombineres med onlineundervisning, afgangsprøver skal fremover

Læs mere

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser bruge it- og medieværktøjer i et procesorienteret arbejdsforløb med hjælp fra læreren bruge en logbog på en computer kende til at gemme

Læs mere

IT- og mediekompetencer synoptisk opstillet

IT- og mediekompetencer synoptisk opstillet IT- og mediekompetencer synoptisk opstillet Læreprocesser der sætter dem i stand til at.. Procesorienterede arbejdsforløb bruge it- og medieværktøjer i procesorienterede arbejdsforløb med hjælp fra læreren

Læs mere

Kursuskalender (oversigt) IT-KURSER. Kursusbeskrivelse: Målgruppe: Begyndere. Lay-out Formål: (MS Publisher) xx/xx 200x kl. xx.xx

Kursuskalender (oversigt) IT-KURSER. Kursusbeskrivelse: Målgruppe: Begyndere. Lay-out Formål: (MS Publisher) xx/xx 200x kl. xx.xx XX Skole (oversigt) 200x/200x IT-KURSER Kursusnavn: Log on (startkursus nye lærere) Tekstbehandling (begyndere) Målgruppe: Begyndere Tekstbehandling (øvede) XX Skoles programmer Lay-out (MS Publisher)

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU AMU IT-CENTRET Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo Vi udbyder korte kurser i følgende programmer: Tekstbehandling - Regneark Præsentation og DTP - Internet og E-mail Database - Start din PC IT

Læs mere

Inspiration til undervisningsforløb for de tekniske indgange Informationsteknologi - E-niveau

Inspiration til undervisningsforløb for de tekniske indgange Informationsteknologi - E-niveau Inspiration til undervisningsforløb for de tekniske indgange Informationsteknologi - E-niveau Lektioner Læringsaktivitet Læringselement Kompetencemål Didaktiske stikord og 1-4 Copyright Ophavsret Persondatalovgivningen

Læs mere

1. klasse Målbeskrivelse Færdigheder Programmer, digitale redskaber og lærermidler. opsætning af cd- ord efter individuel behov.

1. klasse Målbeskrivelse Færdigheder Programmer, digitale redskaber og lærermidler. opsætning af cd- ord efter individuel behov. 0. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. ipad Eleverne skal opnå fortrolighed med ipadens almene betjening. Tænde og slukke Betjene mus og tastetur Åbne og lukke programmer

Læs mere

Oversigt trin 1 alle hovedområder

Oversigt trin 1 alle hovedområder Oversigt trin 1 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...4...4 Kommunikation...5...5 Computere og netværk...6...6 It- og mediestøttede

Læs mere

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for IT Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for Boulevarden 19D DK - 7100 Vejle tel: +45 7216 2830 www.campusvejle.dk GRUNDLÆGGENDE KURSER ER DU NYBEGYNDER, BØR DU OVERVEJE

Læs mere

Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb

Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb 7. 9. klasse It- og mediestøttende læreprocesser Kan analysere, vurdere og tage stilling til procesorienterede arbejdsforløb Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne

Læs mere

Windows XP - generelt...1. <Start> - venstre menu... 6 <Start> - Alle programmer... 7 Tilbehør - Spil... 7

Windows XP - generelt...1. <Start> - venstre menu... 6 <Start> - Alle programmer... 7 Tilbehør - Spil... 7 Indholdsfortegnelse Windows XP - generelt...1 Opstartsskærmbilledet Skrivebordet... 2 Brug af musen... 3 Tastatur... 4 -knappen...5 - venstre menu... 6 - Alle programmer... 7 Tilbehør

Læs mere

Blågård Skoles IT-handleplan

Blågård Skoles IT-handleplan Blågård Skoles IT-handleplan 2012-2013 Indholdsfortegnelse Faghæfte 48 om It- og mediekompetence... 3 Informationssøgning og -indsamling... 3 Analyse... 3 Produktion og formidling... 3 Kommunikation, videndeling

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2013-14.

IT handleplan for Mou skole 2013-14. IT handleplan for Mou skole 2013-14. På Mou skole vil vi med afsæt i Fælles skolebeskrivelse 2010 samt Strategiplan for Pædagogisk IT sætte fokus på, hvordan kan vi løfte undervisningen mest muligt via

Læs mere

IT-Handleplan. for Sankt Petri Skole

IT-Handleplan. for Sankt Petri Skole IT-Handleplan for Sankt Petri Skole Klassetrin... 3 0. - 3. klasse... 3 4. - 6. klasse... 3 7. - 9. klasse... 3 IT-Værktøjer... 4 Tekstbehandling... 4 0. - 3. klasse.... 4 4. - 6. klasse... 4 7. - 9. klasse...

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2015-16.

IT handleplan for Mou skole 2015-16. IT handleplan for Mou skole 2015-16. IT og digitale løsninger skal tænkes ind i alle fag i folkeskolen. Den normale klasseundervisning skal kombineres med onlineundervisning og afgangsprøver vil fremover

Læs mere

IT undervisning. Digitale medier. Skræddersy dit eget forløb! Office

IT undervisning. Digitale medier. Skræddersy dit eget forløb! Office UNDERVISNING IT undervisning Skræddersy dit eget forløb! WebGaits undervisere har en bred erfaring indenfor en lang række IT-områder. WebGait planlægger undervisningen så den passer til de udfordringer

Læs mere

Gemme og hente filer på Google drev. Skal kunne logge på elevintra. 1. klasse Målbeskrivelse Færdigheder Programmer, digitale redskaber og lærermidler

Gemme og hente filer på Google drev. Skal kunne logge på elevintra. 1. klasse Målbeskrivelse Færdigheder Programmer, digitale redskaber og lærermidler 0. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. ipad Eleverne skal opnå fortrolighed med ipadens almene betjening. Tænde og slukke Betjene mus og tastetur Åbne og lukke programmer

Læs mere

Oversigt trin 2 alle hovedområder

Oversigt trin 2 alle hovedområder Oversigt trin 2 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...5 Kommunikation...6 Computere og netværk...7 1 It- og mediestøttede læreprocesser

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole

Læs mere

IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole

IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole 7. okt. 2006 Forord It- og mediehandleplanen skal være med til at sikre Sct. Jørgens Skole som en JPCK-skole,

Læs mere

Fælles Mål 2009. Edb. Faghæfte 26

Fælles Mål 2009. Edb. Faghæfte 26 Fælles Mål 2009 Edb Faghæfte 26 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 28 2009 Fælles Mål 2009 Edb Faghæfte 26 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 28 2009 Indhold Formål for faget edb 3 Slutmål

Læs mere

Overordnede mål og færdigheder

Overordnede mål og færdigheder Værløse Kommune Overordnede mål og færdigheder for Informations- og Kommunikationsteknologien i skolerne 2 Forord Informations- og Kommunikationsteknologien (IKT) skal som bekendt integreres i alle fag

Læs mere

IT-progressionsplan 2014

IT-progressionsplan 2014 IT-progressionsplan 2014 (Planen er stadig under udvikling) Overordnet beskrivelse - "IT-dannelse" Eleverne skal undervises i forskellige systemer, hvorved de gennem undervisningen og den konkrete anvendelse

Læs mere

FAG DANSK MATEMATIK BILLEDKUNST TEAM

FAG DANSK MATEMATIK BILLEDKUNST TEAM FAG DANSK MATEMATIK BILLEDKUNST TEAM 0. klasse Tænd/sluk kursus. Personligt brugernavn til hver elev. Skrive tal og bogstaver i skriveprogrammet WORD Evt. 10 finger system Værsgo grammer 1. klasse Bruge

Læs mere

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan

Læs mere

Uglegårdsskolen IT-læringsplan - Børnehaveklasse - 9. klasse PL 26/10-2001

Uglegårdsskolen IT-læringsplan - Børnehaveklasse - 9. klasse PL 26/10-2001 Uglegårdsskolen IT-læringsplan - Børnehaveklasse - 9. klasse PL 26/10-2001 Eleverne skal kunne anvende InformationsTeknologien, således at de: $ Bliver fortrolig med at anvende IT-værktøjer og -metoder.

Læs mere

trinmål arbejde procesorienteret

trinmål arbejde procesorienteret Hovedområder i Junior-PCkørekort IT- og mediestøttede læreprocesser Elevkompetencer Det forventes at eleven: kan bruge grundlæggende funktioner i relevante IT- og medieværktøjer samt kende de mest almindelige

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU IT-CENTRET PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil Vi udbyder korte kurser indenfor følgende: Start din PC - Tekstbehandling

Læs mere

IT & MEDIE- KATALOG 2006. Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter

IT & MEDIE- KATALOG 2006. Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter IT & MEDIE- KATALOG 2006 Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter KK-MH-SC-NO-PLC RUNGSTED SKOLE 21-03-2006 1 INDHOLD Indledning...... 3 Klassetrinsoversigt.... 4 Tekstbehandling....

Læs mere

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til:

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til: Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) 0. kl. Informationssøgning Elevene skal kende til: bibliotekets billedbøger børnebøger samt almindelig adfærd på biblioteket, behandling

Læs mere

IT- og medieplan. 4. klasse - 6. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. 4. klasse - 6. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser Det er naturligt at fortsætte de procesorienterede arbejdsformer ved computeren, hvor eleverne nu i stigende grad kan være hinandens

Læs mere

IT Elevuddannelse i DIA

IT Elevuddannelse i DIA IT Elevuddannelse i DIA Elevuddannelse i DIA Målsætning Undervisning Undervisnings og arbejdsformer Kontrol og motivation Evalueringsprogram Retningslinjer og samværsregler IT emner Undervisningsmaterialer

Læs mere

Vordingborg Bibliotek Præstø Bibliotek Møn Bibliotek

Vordingborg Bibliotek Præstø Bibliotek Møn Bibliotek IT - KURSER oktober - januar 2010/2011 2 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag

Læs mere

IT og mediehandleplan 2012. Eggeslevmagle Skole

IT og mediehandleplan 2012. Eggeslevmagle Skole IT og mediehandleplan 2012 Eggeslevmagle Skole Eggeslevmagle Skole vil fortsat arbejde med IT og medier som et redskab til elevernes læring i overensstemmelse med skolens vision, Slagelse Kommunes IT-vision

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

meget svært ved at anvende et enkelt layout i elektroniske tekster Er usædvanlig god til/meget god til/god til/har svært ved/har

meget svært ved at anvende et enkelt layout i elektroniske tekster Er usædvanlig god til/meget god til/god til/har svært ved/har Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan for It-kompetence STATUS it 2. klasse 4. klasse 6. klasse 9. klasse Produktion og formidling layout Computerskrift og tekstbehandling

Læs mere

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Vil du efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Open learning tilbud Kære kursist Open learning tilbydes til dig, der ønsker at styrke dine IT kompetencer indenfor flere forskellige områder. Udover

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: august 2010 - juni

Læs mere

Elementer i Junior PC-kørekort. Beskrivelserne indeholder 3 elementer, der indgår på alle udviklingstrin og inden for alle områder:

Elementer i Junior PC-kørekort. Beskrivelserne indeholder 3 elementer, der indgår på alle udviklingstrin og inden for alle områder: Baggrund for Junior PC-kørekort. Opgaven omkring Junior PC-kørekortet er konkretiseret i følgende tekst: Den overordnede opgave er at udvikle et IT-bevis rettet til eleverne i folkeskolen, der kan bidrage

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive Tidspunkt Løbende optag. Undervisning Man. ons. Kl. 08.00 15.25 Materialer Kan lånes eller købes. Kursusgebyr* Individuel pris. Kontakt os. VEU-godtgørelse Der kan søges VEU- godtgørelse efter gældende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Multimedier C Frede

Læs mere

JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE. Junior PC Kørekort

JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE. Junior PC Kørekort HR JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE Junior PC Kørekort Verden ændrer sig hastigt. Gennem de seneste ti-år har computeren holdt sit indtog i såvel vort private liv, som i vort arbejdsliv. Som en følge

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Fra kælder til kvist. Køreplan for projektarbejdsformen på Eggeslevmagle Skole. Udarbejdet i skoleåret 2003/2004

Fra kælder til kvist. Køreplan for projektarbejdsformen på Eggeslevmagle Skole. Udarbejdet i skoleåret 2003/2004 Fra kælder til kvist Køreplan for projektarbejdsformen på Eggeslevmagle Skole Udarbejdet i skoleåret 2003/2004 Køreplanen består af: Et afsnit med overskrifterne: Hvorfor projektarbejde Projektarbejdsformen

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Frede Braüner på besøg i april 2012. Målsætning for Læringscenteret skoleåret 2012 2013. at fungere som et kulturformidlende og skabende læringsmiljø.

Læs mere

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Bilag 3 : På vej mod Digital Dannelse 1 På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Forventninger til medarbejdernes it-kompetencer på Skoleområdet It er blevet en stadig mere betydelig del

Læs mere

Tænde og slukke Betjene mus og tastetur Åbne og lukke programmer. Tænde og slukke Åbne og lukke programmer Generel betjening af ipad

Tænde og slukke Betjene mus og tastetur Åbne og lukke programmer. Tænde og slukke Åbne og lukke programmer Generel betjening af ipad 0. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Tænde og slukke Betjene mus og tastetur Åbne og lukke programmer UNI-login ipad Eleverne skal opnå fortrolighed med ipadens almene

Læs mere

IT- og medieplan. 7. klasse - 9. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. 7. klasse - 9. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser stilling til procesorienterede arbejdsforløb stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb analysere og tage stilling til egen

Læs mere

Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling!

Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling! Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: August 2009 Formater tekst Brug billeder Kopier/indsæt Med mere Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

!!! Undervisningsbeskrivelse. Termin Grundforløb 2013 til studieretningsforløb 2014. Oversigt over undervisningsforløb

!!! Undervisningsbeskrivelse. Termin Grundforløb 2013 til studieretningsforløb 2014. Oversigt over undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Sted EUC Vest Skole HTX Underviser Hold 1.G Oversigt over undervisningsforløb Termin Grundforløb 2013 til studieretningsforløb 2014 Titel 1 Titel 2 Titel 3 Tine Helen Schlaikjer

Læs mere

Sammenligning af Office 2013-versionen

Sammenligning af Office 2013-versionen Sammenligning af 2013-versionen Nyt eller forbedret Udvalgt Word 2013 2013 2010 2007 2003 Opret flotte dokumenter, og få en bedre læseoplevelse Med den nye læsetilstand kan du koncentrere dig fuldt ud

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

Undervisningsplan. Side 1 af 11. Termin Uddannelse. Kommunikation/IT C. Fag og niveau. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsplan. Side 1 af 11. Termin Uddannelse. Kommunikation/IT C. Fag og niveau. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsplan Termin 2015-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Kommunikation/IT C Rolf Andersen Meier 8HX115g1a Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 1 2 3 4

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 DU VÆLGER SELV 1. halvår 2012 6praksis teori - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 byder på seks forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Læs mere

Vi har brug for din feedback: Hjælp os med den løbende forbedring af UC Syddanmarks

Vi har brug for din feedback: Hjælp os med den løbende forbedring af UC Syddanmarks Vi har brug for din feedback: Hjælp os med den løbende forbedring af UC Syddanmarks IT-løsninger ved at deltage i denne brugerundersøgelse. Det tager ca. 10 minutter. Undersøgelsen er ikke anonym, da vi

Læs mere