KØERS REJSE-SIG-ADFÆRD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØERS REJSE-SIG-ADFÆRD"

Transkript

1 KØERS REJSE-SIG-ADFÆRD

2 Køers rejse sig adfærd Indhold Baggrundshistorie Formål Rejse sig adfærd en betydelig aktivitet i koen liv Registrering af rejse sig adfærd i en sengebåsestald Litteratur Øvelse Skema A: Registrering af køernes rejse sig adfærd Adfærd og høj mælkeydelse (Dansk Kvæg Kongres 2003, Herning, ) Den højtydende ko har en travl hverdag (Ny KvægForskning 4, 2, 2005) Ordliste 1. Baggrundshistorie I de seneste år har der været øget fokus på husdyrenes velfærd i landbruget. Den offentlige debat vedrører bekymring for hvordan dyrene har det i moderne husdyrproduktion. Forarbejdnings og detailleddet lægger mere vægt på dyrevelfærd ved at stille krav til dyrevelfærd i produktions og kvalitetskoncepter for derved at kunne tilgodese efterspørgslen og forbrugernes interesse. God dyrevelfærd kan således betragtes som et selvstændigt produktionsmål, som defineres på linje med fødevaresikkerhed og produktivitet. Dyrevelfærd er et omdiskuteret og ikke entydigt defineret begreb. Det er ikke muligt direkte at registrere dyrs opfattelse af deres situation, ej heller er en vægtning af forskellige oplevelser umiddelbart tilgængelig. Derfor må dyrevelfærd vurderes på basis af en række indikatorer for velfærdstilstanden. Udvalgte adfærdsforekomster og adfærdstest samt sygdomsregistreringer og fysiologiske registreringer er vigtige velfærdsindikatorer. Også information om de fysiske rammer samt managementrutiner er væsentlige velfærdsindikatorer, fordi disse beskriver de aktuelle forhold, som kan påvirke dyrene i positiv og negativ retning. Når man gennemfører en velfærdsvurdering, er det vigtigt at registreringerne ikke blot er valide indikatorer for dyrenes velfærd, men også at de kan gennemføres på en nem og stabil måde. Hvis registreringerne eksempelvis skal bruges i velfærdsvurderingssystemer, hvor forskellige besætninger kan sammenlignes, er det afgørende at der er en god overensstemmelse mellem forskellige observatørers registreringer. 1.1 Formål Denne øvelse har til formål at demonstrere hvordan adfærdsregistreringer kan bruges til at vurdere velfærden i en ko besætning, samt illustrere overensstemmelse mellem forskellige observatører.

3 Øvelsen er en smagsprøve på nogle af de aktiviteter, vi på Forskningscenter Foulum ved Aarhus Universitet, gennemfører i forbindelse med vores dyrevelfærdsforskning. 1.2 Rejse sig adfærd en betydelig aktivitet i koen liv Kvæg prioriterer deres liggetid meget højt. Kalve ligger ned timer i døgnet fordelt på perioder. Med alderen bliver liggetiden mindre, således at en malkeko normalt ligger ned timer fordelt på perioder. En liggeperiode varierer typisk fra ½ 3 timer. I de længere liggeperioder rejser dyret sig flere gange, for umiddelbart herefter atter at lægge sig ofte på den anden side. Køer ligger således ned mere end halvdelen af deres liv, og i løbet af et år lægger og rejser en malkeko sig gange. Når en ko, under frie forhold, rejser sig, hæver den sig først lige fremover og op på forknæene. Herefter svinges bagkroppen op med forknæene som vippepunkt. Til sidst løfter koen forkroppen fri af underlaget ved at løfte sig op på først det ene forben herefter det andet. Under frie forhold foregår bevægelsen fremadrettet og i en uafbrudt bevægelse der tager 5 6 sekunder. Se figur 1 nedenfor. Under staldforhold, kan dyrets bevægelser være hæmmet af eksempelvis en for kort sengebås og/ eller et hårdt og glat underlag. Endelig kan benproblemer betyde at koens rejse sigadfærd besværes. I så fald kan bevægelsen afvige fra, hvad der ses under frie forhold: Koen kan blive nødt til at krænge hovedet til siden under rejse sig adfærden, og/eller bevægelsen kan blive afbrudt adskillige gange på forskellige stadier af adfærden. Hermed kan adfærden tage betydeligt længere tid end de normalt 5 6 sekunder. Endelig kan rejse sig adfærden blive decideret unormalt udført ved at koen rejser sig som en hest (op på forparten først) Se figur 2. En af de adfærdsregistreringer vi inddrager i en velfærdsvurdering, er derfor køernes rejsesig adfærd i stalden. Figur 1. Normal Rejse sig adffærd (Rasmussen et al, 2005) Den udvoksede ko anvender totalt ca. 3 meter for at rejse og lægge sig. Den fremadgående bevægelse er meter og hovedet/halsens mindste afstand til underlaget er ca. 0,2 m.

4 Figur 2. Unormal rejse-sig-adfærd; rejser sig som hest (Rasmussen et al, 2004) 1.3 Registrering af rejse-sig-adfærd i en sengebåsestald Køer klappes en af gangen på bagparten og provokeres hermed til at rejse sig. Køernes rejse-sig-adfærd kategoriseres efter flg. skala: 1. Uafbrudt og normal rejse-sig-bevægelse Én glidende fremadrettet bevægelse, evt. kort pause på forknæ. 2. Uafbrudt rejse-sig-bevægelse drejer hoved. Én glidende fremadrettet bevægelse, evt. kort pause på forknæ, men hvor koen i starten af bevægelsen krænger hovedet noget til siden. 3. Afbrudt rejse-sig-bevægelse Pause på forknæ. Fremadrettet bevægelse, der er tydeligt afbrudt af pause på forknæ. 4. Tydeligt besværet evt. afbrudt rejse-sig-bevægelse Fremadrettet bevægelse, der er tydeligt besværet: hoved krænges meget til siden / gentagne rejse-sigforsøg / udskrid. Evt. med pause på forknæ. 5. Unormal evt. afbrudt rejse-sig-bevægelse Enhver rejse-sig-bevægelse, der ikke udelukkende er fremadrettet. Eksemplevis: nakke rammer nakkebom ko må vride sid bagud for at komme op, rejser sig evt. som en hest. Se vedlagte skema A for registrering af køers rejse-sig-adfærd. 2. Litteratur Brøgger Rasmussen, Jan (Redaktør), Indretning af stalde til kvæg Danske anbefalinger. Tværfaglig rapport 4. udgave Dansk Landbrugsrådgivning sider. Chaplin, S & Muksgaard, Evaluation of a simple test for assessment of rising behaviour in tethered dairy cows. Animal science, 72,

5 3. Øvelse Registrering af køernes rejse-sig-adfærd sker ved køerne klappes en af gangen på bagparten og provokeres hermed til at rejse sig. Det er jeres øvelsesvejleder, der vil gå rundt i sengebåsestalden og provokere de enkelte køer til at rejse-sig. Udpeg en person, der skal formidle kontakt mellem øvelsesvejlederen, der går nede blandt køerne, og klassen, der står på plateauet og registrerer rejse-sig-adfærd. Kontakten går ud på, at koordinere hvilke køer der testes hvornår (øvelsesvejlederen peger på denne enkelte ko, og giver signal til formidleren, der giver beskeden videre til de øvrige elever) Dan hold to og to men registrer hver især. Stå i hold på plateauet i stalden. Når øvelsesvejlederen giver tegn / formidleren giver besked, provokeres den enkelte ko til at rejse-sig. De testede køer nummereres fortløbende 1, 2, 3, 4 osv. Rejse-sig-adfærden noteres i Skema A, og angives ved score 1 til 5 (se afsnit 1.3). Diskuter gerne kategoriseringen af køernes adfærd men kun indenfor hold! Efter testning af ca. 20 køer: Dan nu nye to-mandshold, og udfyld Skema B for vurdering af overensstemmelse i registreringen. Plot køernes parvise score i skemaet og beregn andelen af registreringer, hvor de to kursister har vurderet adfærden fuldstændig ens. Hvert hold præsenterer til sidst deres resultater. Diskussion af øvelsen samt adfærd og velfærd generelt.

6 4. Skema A: Registrering af køernes rejse-sig-adfærd Et skema per kursist. Diskuter gerne scoringen af rejse-sig-adfærden, men kun med din makker under registreringen. Dato: Navn observatør 1: Navn observatør 2: Ko-nr: Rejse-sig-score Ko-nr: Rejse-sig-score Ko-nr: Rejse-sig-score Ko-nr: Rejse-sig-score Skema B: Vurdering af overensstemmelse i registreringen Et skema per tomandsgruppe ved vurdering af overensstemmelse i registreringer. Plot hver enkelt ko s score for hver af de 2 observatører i nedenstående skema. Beregn den fuldstændige overensstemmelse som andelen af plot i diagonalen delt med antal af observationer i alt: % Antal køer i alt: Navn på observatør 1:: Navn på observatør 2: Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5

7 Adfærd og høj mælkeydelse Seniorforsker Lene Munksgaard og seniorforsker Peter Løvendahl, Danmarks JordbrugsForskning TEMA 9 Muligheder og begrænsninger for høj ydelse Mælkeydelsen pr ko er øget dramatisk de sidste årtier gennem et intensivt avlsarbejde og ved hjælp af en øget viden om ernæring og management. Samtidig har der været en øget fokusering på dyrevelfærd, og der er sat spørgsmålstegn ved om en høj mælkeydelse kan have negative virkninger på køernes velfærd, bl.a. i en rapport fra 1997 udgivet af Farm Animal Welfare Council i Storbritannien. Adfærd er en væsentlig parameter til vurdering af dyrevelfærd. I det følgende opsummeres den viden vi har i dag om sammenhængen mellem adfærd og høj mælkeydelse. Højtydende malkekøer har brug for tid til at optage og omsætte store mængder foder, og samtidig skal der være tilstrækkelig tid til hvileadfærd. En række undersøgelser viser, at malkekøer har et stort behov for hvile og at mangel på hvile kan have negative konsekvenser for dyrenes velfærd. Foderrationens sammensætning og management i besætningen har stor betydning for om koen har mulighed for at få opfyldt de vigtigste adfærdsmæssige behov. Fodring En høj mælkeydelse er betinget af en stor foderoptagelse med et højt energi niveau. Flere forsøg udført ved DJF (1) samt i Skotland (2) viser, at tildeling af en foderration med et højt energiniveau medfører at koen har mere tid til rådighed til hvile end ved tildeling af en foderration med en lavere energi koncentration. Ved en lav energi koncentration skal koen bruge mere tid på at optage foder og tygge drøv, og det kan medføre, at der er mindre tid til rådighed til egentlig hvile, som vist i fig. 1 A. En ny undersøgelse udført ved DJF viser endvidere, at foderrationens sammensætning kan påvirke koens stressfølsomhed. Køer, der fik tildelt en lav energikoncentration i foderet (25% kraftfoder) havde et større cortisol (stresshormon) respons på en kortvarig akut stressor (15 minutters social isolation i nye omgivelser) og var mindre tilbøjelige til at opsøge og æde nyt foder end køer, der fik tildelt foder med en høj energikoncentration (75% kraftfoder). Resultaterne fra forsøget tyder derfor på, at en lav energikoncentration i foderet kan medføre en øget stressfølsomhed selv over for forholdsvis milde belastninger. Sammensætningen af foderrationen kan således påvirke køers tidsbudget og muligvis også stressfølsomheden, men en optimal sammensat ration med henblik på at opnå en høj ydelse har snarere en positiv end en negativ virkning på koens velfærd. Malkefrekvens En øget malkefrekvens kan øge mælkeydelsen, og i systemer med automatisk malkning tilstræbes typisk, at køerne malkes mere end 2 gange dagligt. Køer, der blev malket 3 gange daglig brugte mere tid på foderoptagelse, men forskellen var ikke så stor at det medførte en reduktion i den tid de brugte på hvile jævnfør fig. 1B. Svenske undersøgelser (3) tyder endvidere på, at 3 malkninger sammenlignet med 2 malkninger kan øge hviletiden op mod malkning, sandsynligvis fordi et meget spændt yver kan medføre ubehag for koen, når hun ligger ned. Højtydende køer har mere travlt Alt andet lige har en højtydende ko behov for en større foderoptagelse end en lavt ydende ko, og dermed også brug for mere tid til foderoptagelse. En ny undersøgelse udført på et større dyremateriale fra Skølvad Avlsstation viser da også, at køer med en høj mælkeydelse bruger mere tid på foderoptagelse end køer med en lavere ydelse, når de tildeles samme foderration. Hos køer først i laktationen var der ligeledes en sammenhæng mellem ydelse og liggetid, idet køer med høj ydelse havde en kortere liggetid. Køer med høj ydelse har mindre fri tid tilrådighed, og for at opnå både en stor foderoptagelse og tilstrækkelig lang hviletid, er det derfor vigtigt at der ikke stjæles tid fra køerne. En høj mælkeydelse stiller derfor større krav til staldindretning og management med henblik på at undgå unødvendig ventetid for den højtydende ko. Referencer 1. Munksgaard, L. & Herskin, M.S Does milking frequency and energy concentration of the diet affect time budgets of high yielding dairy cows? Proceedings of the 35rd International Congress of the ISAE, Davis, California. p Nielsen, B.L., Veerkamp, R.F. and Lawrence,A Effects of genotype, feed type and lactational stage on the time budget of dairy cows. Acta. Agric. Sect.A, Anim.Sci. 50: Österman, S. and Redbo, I Effects of milking frequency on lying down and getting up behaviour in dairy cows. Appl. Anim. Beh. Sci. 70:

8 min/dag A: Energikoncentration i foder NS *** Høj Lav min/dag B: Malkefrekvens NS NS *** *** ** * NS NS Æder Ligger Drøvtygger Ligger-inaktiv Står-inaktiv 0 Æder Ligger Drøvtygger Ligger-inaktiv Står-inaktiv Figur 1. Tidsbudget for malkekøer først i laktationen A) hos køer tildelt høj energikoncentration (75 % kraftfoder) versus køer tildelt lav energi koncentration (25% kraftfoder) i foderet; B) hos køer malket 2 eller 3 gange daglig. 101

9

10 8. Ordliste Arvbarhed = arvelighed EKM = Energikorrigeret mælk, omregningsfaktor med enheden kg, der tager højde for mælkens indhold af fedt og protein: Omregningsfaktor = (0,383 x fedt% + 0,242 x prot.% + 0,7832)/ 3,140 Genetisk variation = Genetisk forskel mellem individer indenfor samme race eller art Laktation = Periode hvor koen giver mælk. Afbrydes normalt af golde perioder, hvor koen ikke giver mælk Stressor = Noget, som forårsager stress

DJF rapport. Optimal fodring af søer. Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.)

DJF rapport. Optimal fodring af søer. Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.) DJF rapport Optimal fodring af søer Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.) Husdyrbrug nr. 75 December 2006 DJF rapport Husdyrbrug nr. 75 December 2006 Optimal fodring af søer Kirsten Jakobsen og Viggo

Læs mere

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2009 GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: Kim Lykke

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Er fritiden forsvundet?

Er fritiden forsvundet? Jens Bonke Er fritiden forsvundet? 45 års udvikling i danskernes fritid Rockwool Fondens Forskningsenhed Syddansk Universitetsforlag Er fritiden forsvundet? 45 års udvikling i danskernes fritid Udgivet

Læs mere

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Beskrevet ud fra den landsdækkende kostundersøgelse 1995 og 2000/01. Margit Velsing Groth og Sisse Fagt Afdeling for Ernæring Institut

Læs mere

3 Koens fysiologiske status og indflydelse heraf på produktion og sundhed omkring kælvning afhængig af foderniveau og næringsstofforsyning

3 Koens fysiologiske status og indflydelse heraf på produktion og sundhed omkring kælvning afhængig af foderniveau og næringsstofforsyning 3 Koens fysiologiske status og indflydelse heraf på produktion og sundhed omkring kælvning afhængig af foderniveau og næringsstofforsyning Klaus Lønne Ingvartsen, Lisbeth Mogensen og Torben Larsen Danmarks

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget

Forbundet af It-professionelle. It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget Forbundet af It-professionelle It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget Nedslidning Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Landbrug og dyrevelfærd

Landbrug og dyrevelfærd Landbrug og dyrevelfærd Indhold Landbrug og dyrevelfærd... 3 Husdyravl... 5 Stalde og produktionsforhold... 7 Indsatsen i husdyrbesætningerne... 11 Transport... 15 Slagtning... 16 Love, regler og globalisering...

Læs mere

FAGLIG INFO. Malkekøer med horn i løsdriftsstalde. Anbefalinger om pasning, pladsforhold og staldindretning. Køer har

FAGLIG INFO. Malkekøer med horn i løsdriftsstalde. Anbefalinger om pasning, pladsforhold og staldindretning. Køer har FAGLIG INFO Malkekøer med horn i løsdriftsstalde Anbefalinger om pasning, pladsforhold og staldindretning 2011 Køer har naturligt horn. Pasning og staldindretning skal tage udgangspunkt i dyrenes artsstypiske

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

STRESS I DANMARK - HVAD VED VI?

STRESS I DANMARK - HVAD VED VI? STRESS I DANMARK - HVAD VED VI? 2007 STRESS I DANMARK - HVAD VED VI? 2007 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Naja Rod Nielsen, Statens Institut for Folkesundhed Tage Søndergård Kristensen, Forskningscenter

Læs mere

DANSKERNES FORSTÅELSE AF DE OTTE KOSTRÅD

DANSKERNES FORSTÅELSE AF DE OTTE KOSTRÅD DANSKERNES FORSTÅELSE AF DE OTTE KOSTRÅD INGE HUMMELSHØJ HANSEN, KRISTINA AACHMANN, LIISA LÄTHEENMÄKI OG KLAUS G. GRUNERT DCA RAPPORT NR. 022 MAJ 2013 AARHUS AU UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde?

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Søkelys på Norden Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Den relativt store indvandring til Danmark gennem de sidste

Læs mere

Mænds måltidsvaner, viden om og holdninger til at spise sundt i forhold til uddannelse 2011-2013

Mænds måltidsvaner, viden om og holdninger til at spise sundt i forhold til uddannelse 2011-2013 Mænds måltidsvaner, viden om og holdninger til at spise sundt i forhold til uddannelse 2011-2013 Mænds måltidsvaner, viden om og holdninger til at spise sundt i forhold til uddannelse 2011-2013 Udarbejdet

Læs mere

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse En undersøgelse af fire kommuner Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, for Idrættens Analyseinstitut Af Gert Nielsen

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Helle Bach og Christian Bason, PLS RAMBØLL Management Indhold Side

Læs mere