til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed"

Transkript

1 Sig nej 1

2 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for indsatserne, at de er i strid med Serviceloven. Og selvom det ikke er ulovligt at få mest muligt for pengene, er det ulovligt at lade økonomiske hensyn stå over barnets tarv og borgernes lovfæstede rettigheder! til ulovlig praksis! Men hvad skal socialrådgiverne stille op, når de oplever, at den praksis, de er en del af, ikke overholder lovens bestemmelser? Det er ikke altid ligetil, hverken at definere hvornår noget er lovligt, eller at vide, hvordan man som ansat kan sige fra. Derfor har Dansk Socialrådgiverforening udarbejdet denne guide, der kan hjælpe de socialrådgivere, der kommer i klemme, fordi de direkte eller indirekte pålægges at arbejde på en måde, der er i modstrid med loven eller på kanten af den. Guiden opsummerer problemstillingen på baggrund af lovgivning og praksis på området og er suppleret med eksempler, der er relevante for socialrådgivere. Den indeholder også information om ulovlige ordrer, ytringsfrihed, tavshedspligt, klagemuligheder og forslag til, hvem man kan kontakte eller sparre med i en sag om ulovlig praksis. Jeg håber, at du med denne guide i hånden får mod til at bruge din grundlovsfæstede ytringsfrihed og gøre opmærksom på sager om ulovlig eller urimelig praksis. Så sig nej til ulovlig praksis! God læselyst og god arbejdslyst! Bettina Post 2 Formand for Dansk Socialrådgiverforening 1

3 Ordrer, som klart er ulovlige Der kan opstå det helt ekstraordinære tilfælde, at en leder udsteder og fastholder en tjenstlig ordre, der klart er ulovlig for eksempel fordi den bygger på en åbenbart urigtig opfattelse af gældende ret eller pålægger den ansatte at gøre noget, der i sig selv er strafbart. Ulovlige ordrer hvornår skal en ordre følges? I det følgende behandles spørgsmålet om håndtering af ordrer, som klart er ulovlige, eller hvor der er tvivl, om de er lovlige. Spørgsmål om ordrers lovlighed kan let opstå. Derfor er det væsentligt at have en klar vejledning om, hvad lovgivningen siger, og hvordan konkrete situationer skal tackles. eks.: Kan socialrådgiveren nægte at efterkomme en ordre? Ja, i et sådant tilfælde hverken må eller skal den ansatte efterkomme ordren. Det vil sige, at den ansatte har både ret og pligt til at nægte at rette sig efter ordren ( sige fra ). Den ansatte vil altså her pådrage sig et ansvar ved at rette sig efter ordren. Det gælder også, selv om ordren går ud på ikke at gøre noget, for eksempel ikke at træffe en afgørelse, som der efter lovgivningen er pligt til at træffe. Eksempel: En leder fortæller sine ansatte i børne/familieafdelingen i en kommune, at pga. travlhed skal der ikke afholdes børnesamtaler med børn under seks år. Lederens ordre er klart ulovlig, og sagsbehandleren skal gøre lederen opmærksom på dette/sige fra. Hvis den ansatte ikke siger fra, vil vedkommende kunne pådrage sig et ansvar for ikke at følge lovgivningen. Hvem skal man gå til? I det helt ekstraordinære tilfælde, hvor en leder fastholder en tjenstlig ordre efter at være blevet orienteret om, at den klart er ulovlig, taler meget endvidere for, at den ansatte skal underrette lederens umiddelbart overordnede (for eksempel en afdelingschef) om forholdet. Den ansatte bør samtidig fortælle sin leder, at vedkommende går videre med sagen til for eksempel afdelingschefen. Andre tilfælde Pligt for socialrådgiveren til at agere Det er først og fremmest vigtigt at slå fast, at uanset om det er klart, at en ordre er ulovlig, eller der blot er tvivl om ordrens lovlighed, har den ansatte, som opdager forholdet, pligt til at gøre lederen opmærksom på det. Det giver lederen mulighed for på ny at overveje spørgsmålet og at træffe en beslutning, der ligger inden for lovens rammer. Pligten til at gøre opmærksom på, at en ordre må anses for ulovlig, samt hvad der ligger til grund for denne vurdering, hviler i første række på de ansatte, der har til opgave at rådgive om for eksempel juridiske spørgsmål. Men det er vigtigt at understrege, at alle ansatte, hvis kendskab til reglerne på området gør, at de kan se problemet, skal bidrage til at få problemet løst. Hvis du skriftligt gør din leder opmærksom på, at du mener, at ordren er ulovlig, kan du senere dokumentere din handling. Andre tilfælde, hvor en ansat bliver bedt om at gøre noget, der 2 ligger uden for lovens rammer, vil for eksempel kunne opstå, 3

4 eks.: hvor lederen ikke på forhånd har det fornødne kendskab til de måske meget detaljerede retsregler, der gælder på området. Når en sådan situation opstår, vil spørgsmålet typisk blive løst i almindelig dialog og fuld enighed mellem lederen og den ansatte, efter at den ansatte har gjort lederen opmærksom på forholdet. Eksempel: En sagsbehandler bliver bedt om at vente et par uger med at reagere på en begæring om aktindsigt, fordi der er andre og mere presserende sager, der skal behandles først. Sagsbehandleren gør opmærksom på, at den, der beder om aktindsigt, efter offentlighedsloven har krav på et svar inden ti dage. Lederen må herefter omgøre sin beslutning, således at loven overholdes. Tvivlstilfælde Enkelte tilfælde fra praksis viser, at der kan opstå situationer, hvor den ansatte er i tvivl om en ordres lovlighed, men hvor lederen fastholder sin ordre. Der kan for eksempel være tale om tilfælde, hvor lederen ikke deler den ansattes tvivl og derfor fastholder sin ordre, men hvor det efterfølgende ved en nærmere undersøgelse bliver fastslået, at ordren faktisk var ulovlig. I et sådant tilfælde vil den ansatte ikke kunne pådrage sig ansvar ved at have rettet sig efter ordren. Socialrådgiveren skal følge lovlige tjenstlige ordrer. Socialrådgiveren, der bliver opmærksom på, at en ordre er ulovlig, skal gøre lederen opmærksom på forholdet. Hvis en ordre klart er ulovlig, må socialrådgiveren ikke efterkomme ordren. Er der tvivl, om en ordre er ulovlig, skal socialrådgiveren rette sig efter den, indtil ordrens lovlighed er undersøgt. Ellers kan der i princippet blive tale om en tjenesteforseelse. Det er først og fremmest vigtigt at slå fast, at uanset om det er klart, at en ordre er ulovlig, eller der blot er tvivl om ordrens lovlighed, har den ansatte, som opdager forholdet, pligt til at gøre lederen opmærksom på det. Hvis en ansat derimod har nægtet at efterkomme en ordre, hvis lovlighed er tvivlsom, er der efter traditionel juridisk opfattelse principielt tale om en tjenesteforseelse, også selv om man efterfølgende er nået frem til, at ordren efter en samlet vurdering måtte anses for ulovlig. Det er imidlertid ikke særlig sandsynligt, at arbejdsgiveren i en sådan situation vil have tilstrækkeligt grundlag for at gøre ansvar gældende over for den ansatte. 4 5

5 Socialrådgiverens ytringsfrihed hvad må du sige? Det ligger fast, at en offentligt ansat socialrådgiver har ret til at fremføre en eventuel kritik offentligt uden først at anvende de interne systemer, såsom ledelses- og samarbejds-/tillidsrepræsentantsystemet. I de fleste tilfælde vil det dog bl.a. af hensyn til muligheden for at forbedre de forhold, man finder er kritisable, og af hensyn til de fremtidige samarbejdsforhold på arbejdspladsen være mest hensigtsmæssigt og fornuftigt først at rejse kritikken internt. Man kan bruge tillidsrepræsentanten (TR), klubben eller sit DS-regionskontor som sparringspartner i processen. Det kan desuden være en god idé, at prøve at sikre sig opbakning fra kollegaerne, før der handles. På den måde står man ikke alene, og man minimerer risikoen for at blive beskyldt for samarbejdsvanskeligheder af sin leder. 77: Retsgrundlaget for offentligt ansatte herunder socialrådgivere er som udgangspunkt identisk med det, der gælder for alle andre borgere, som er omfattet af grundlovens bestemmelse om ytringsfrihed. Ytringer fra en ansat giver ikke ledelsen ret til at anvende de såkaldte negative ledelsesreaktioner. En lovlig ytring må der for ikke i sig selv føre til afskedigelse eller andre former for direkte eller indirekte sanktionering, som for eksempel ændring af den ansattes arbejdsområde, eller at den ansatte ikke tilgodeses i forbindelse med tildeling af løntillæg. Hvis det sker, at en lovlig ytring fører til afskedigelse, vil den være usaglig. Arbejdsgiveren har retten på sin side til at afskedige medarbejdere, men hvis afskedigelsen er usaglig, kan arbejdsgiveren komme til at betale erstatning til medarbejderen. I nogle tilfælde vil den ansatte efter at have ytret sig på lovlig vis blive indkaldt til en kammeratlig samtale, som kan være mindre behagelig. Skulle du mod forventning opleve negative ledelsesreaktioner pga. en lovlig ytring, kan du kontakte din lokale TR eller DS lokale regionskontor og få råd og vejledning. Private eller tjenstlige udtalelser Hvis du ytrer dig, skal du være opmærksom på forskellen Grundlovens 77 bestemmer, at Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres. Bestemmelsen beskytter som udgangspunkt alle former for ytringer det kan være faglige beskrivelser og synspunkter, ytringer der udtrykker en politisk holdning, gengivelse af faktiske forhold, praktiske anvisninger, læserbreve, debatindlæg osv. Alle borgere er underlagt visse begrænsninger i ytringsfriheden. Man må for eksempel ikke fremsætte freds- og ærekrænkende udtalelser. Herudover er offentligt ansatte begrænset af reglerne om tavshedspligt, der betyder, at man ikke må videregive eller udnytte fortrolige oplysninger (mere om dette i følgende ved at udtale sig som privatperson og i tjenstligt øjemed. Når 6 afsnit). du som ansat udtaler dig som privatperson om et emne, der 7

6 vedrører din arbejdsplads, har du pligt til at gøre det klart, at udtalelsen er privat og ikke sker på arbejdspladsens vegne. Private meningstilkendegivelser om arbejdspladsen er næsten altid tilladt. Det forudsættes naturligvis, at de oplysninger, du gengiver, er korrekte, og at du i udtalelsen inddrager alle relevante oplysninger. Du må f.eks. ikke bevidst tilbageholde væsentlige oplysninger, som får sagen til at fremstå i et forkert lys. Det vil derfor være lovligt på borgermøder, i læserbreve mv. f.eks. at kritisere kommunens generelle socialpolitik og herunder forhold omkring normering, regler mv. En privat udtalelse kan f.eks. være formuleret således: På baggrund af min erfaring som socialrådgiver i X kommune, er det min personlige opfattelse at En tjenstlig udtalelse kan være en pressemeddelelse, trykt på institutionens brevpapir og kan f.eks. indledes sådan: Som socialrådgiver i X Kommune vil jeg hermed understrege at På denne måde vil det klart fremgå, i hvilken egenskab den ansatte udtaler sig. Det kan være svært at afgøre, hvorvidt en udtalelse er privat eller tjenstlig. Et læserbrev har umiddelbart karakter af at være privat, men hvis man i læserbrevet underskriver sig med sin titel, f.eks. døgninstitutionsleder, og i øvrigt ikke angiver, at man udtaler sig som privatperson, vil læserbrevet blive betragtet som en tjenstlig udtalelse. Loyalitetspligten i ansættelsesforholdet kan ikke medføre yderligere begrænsninger i ytringsfriheden. En lovligt fremsat ytring må ikke i sig selv føre til negative ledelsesreaktioner. Kritiske ytringer skal ikke fremsættes internt først, men det kan være en god idé at gøre det af hensyn til løsningen af det pågældende problem samt det fremtidige samarbejde på arbejdspladsen. Du skal være opmærksom på forskellen mellem en privat og en tjenstlig udtalelse. Ytringer fra en ansat giver ikke ledelsen ret til at anvende de såkaldte negative ledelsesreaktioner. En lovlig ytring må derfor ikke i sig selv føre til afskedigelse eller andre former for direkte eller indirekte sanktionering, som for eksempel ændring af den ansattes arbejdsområde, eller at den ansatte ikke tilgodeses i forbindelse med tildeling af løntillæg. Offentligt ansatte har ligesom privatpersoner en vidtgående ytringsfrihed, herunder frihed til at udtale sig om ressourcespørgsmål, som kan have væsentlig betydning for arbejdspladsen. Der gælder kun få begrænsninger i ytringsfriheden, bl.a. tavshedsbelagte oplysninger, ærekrænkende udtalelser samt åbenbart urigtige oplysninger om arbejdspladsen. 8 9

7 hvis udtalelserne ligger inden for grænserne af vedkommendes ytringsfrihed. Har den ansatte haft ret til at videregive oplysninger internt eller eksternt må ledelsen ikke reagere negativt, såsom at overse den ansatte ved uddeling af løntillæg, forfremmelse osv.. Tavshedspligt Ansatte i den offentlige forvaltning må i almindelighed gerne fortælle andre om de opgaver og funktioner, de varetager. Fortrolige oplysninger Tavshedspligten omfatter kun oplysninger, der er fortrolige. Offentligt ansatte har tavshedspligt, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det er nødvendigt at hemmeligholde oplysningen for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser. Tavshedspligten gælder både under og efter ansættelsen i det offentlige. Der er imidlertid grænser for, i hvilket omfang de ansatte må videregive oplysninger fra deres arbejde. For eksempel er der ikke fri adgang til at videregive oplysninger om enkeltpersoner, hvis sager man har behandlet. På samme måde kan der være oplysninger om de nærmere beslutningsprocesser i den myndighed, som man er ansat i, der ikke uden videre kan offentliggøres. Disse grænser er fastsat i lovens regler om tavshedspligt, hvor man skelner mellem ikke-fortrolige og fortrolige oplysninger. Ikke-fortrolige oplysninger En offentligt ansat har ret til frit at videregive ikke-fortrolige oplysninger til pressen og andre eksterne parter (for eksempel tilsynsmyndigheder eller Folketingets Ombudsmand) i tilfælde, hvor der kan være spørgsmål om ulovlig forvaltning eller andre kritisable forhold i den offentlige forvaltning, herunder åbenbart misbrug af offentlige midler. Den ansatte må kun videregive fortrolige oplysninger i tilfælde, hvor den ansatte handler i berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse eller af eget eller andres tarv. Den ansatte vil også kunne udtale Bestemmelser om tavshedspligt findes i Forvaltningslovens 27 og i Straffelovens 152. I Forvaltningsloven er der listet en række offentlige og private interesser, der efter en konkret vurdering kan føre til, at en oplysning er fortrolig og dermed undergivet tavshedspligt. Af offentlige interesser, der kan føre til, at en oplysning er fortrolig, nævnes: Forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser, gennemførelse af offentlig kontrolvirksomhed og det offentliges økonomiske interesser Af private interesser, der kan føre til, at en oplysning er fortrolig, nævnes i Forvaltningsloven blandt andet hensynet til: Enkeltpersoners, private selskabers eller foreningers interesse i at beskytte oplysninger om deres personlige, økonomiske eller interne forhold samt oplysninger om drifts- eller forretningsforhold. Hensynet til beskyttelsen af bl.a. enkeltpersoners personlige forhold betyder derfor, at man ikke uberettiget må videregive 10 sig til pressen om forhold vedrørende ulovlig forvaltning mv., oplysninger for eksempel om strafbare forhold, helbredsfor- 11

8 hold, økonomiske forhold og lignende. Tavshedspligten gælder også oplysninger, der udtales generelt uden personidentifikation, men hvor udtalelsen har en karakter og et omfang, der reelt identificerer den pågældende person. Der gælder desuden særlige regler om videregivelse af fortrolige oplysninger til andre myndigheder. Som udgangspunkt må man ikke videregive fortrolige oplysninger om en person til anden myndighed uden at indhente samtykke fra den pågældende først. Af Offentlighedslovens 8, stk. 4 fremgår det desuden, at dokumenter om interne, generelle retningslinier også de ulovlige skal være tilgængelige for alle, herunder socialrådgivere. Ansatte må som udgangspunkt gerne fortælle andre om deres arbejde. Adgangen til at offentliggøre oplysninger, som ansatte har fået kendskab til gennem deres arbejde, er dog begrænset af reglerne om tavshedspligt. Hvis en oplysning er fortrolig og derfor omfattet af tavshedspligt for eksempel fordi den vedrører enkeltpersoners private eller økonomiske forhold kan den i almindelighed ikke videregives til private. Der gælder særlige regler om videregivelse af fortrolige oplysninger til andre myndigheder. Hvor der er tvivl om, hvorvidt en oplysning kan videregives, bør man indhente samtykke. Den ansatte må kun videregive fortrolige oplysninger i tilfælde, hvor den ansatte handler i berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse eller af eget eller andres tarv. Klagemuligheder hvor kan du henvende dig? Hvis du som socialrådgiver er blevet pålagt at arbejde i modstrid med lovgivningen eller på kanten af denne, vil det være naturligt først og fremmest at forsøge at løse problemet internt på arbejdspladsen. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, findes der en række andre muligheder for at gøre opmærksom på forholdet, afhængig af hvad sagen drejer sig om. Konkrete sager Det Sociale Nævn og Beskæftigelsesankenævnet Det Sociale Nævn og Beskæftigelsesankenævnet er to klageinstanser i Statsforvaltningen, hvor borgeren kan klage over kommunens og regionens afgørelser. Men nævnene er også forpligtet til at vejlede sagsbehandlere om gældende praksis i regionen. Er man som socialrådgiver i tvivl, om en praksis er ulovlig eller på kanten af loven, kan man derfor søge vejledning hos Det Sociale Nævn og Beskæftigelsesankenævnet i den Statsforvaltning, kommunen er placeret i

9 Ankestyrelsen Ankestyrelsen er øverste klageinstans på velfærdsområdet. Hvis man ønsker at klage over en konkret sag til Ankestyrelsen, skal klagen først have været i Det Sociale Nævn eller Beskæftigelsesankenævnet. ser fra borgere såvel som sagsbehandlere. Som socialrådgiver kan du klage til Ombudsmanden, hvis du mener, at den offentlige forvaltning tilsidesætter gældende ret eller på anden måde begår fejl eller ikke følger god forvaltningsskik i sagsbehandlingen. Hvis der er tale om en sag, der omhandler børn og unge samt deres familier, har både Ankestyrelsen og Det Sociale Nævn desuden mulighed for at tage en sag op på eget initiativ den såkaldte egendriftskompetence jf. Bekendtgørelse om Serviceloven 65.. Der er ingen begrænsninger med hensyn til, hvem der kan rette henvendelse til Ankestyrelsen og Det Sociale Nævn, hvorfor man som sagsbehandler kan gøre brug af den mulighed. Egendriftskompetencen gør sig både gældende i sager, hvor der er tvivl om en sags afgørelse, men også i en sag om manglende igangsættelse af foranstaltninger, eller hvor kommunen vælger en foranstaltning, der ikke i fornødent omfang imødekommer barnets eller den unges behov. Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand (i daglig tale Ombudsmanden) kan behandle klager over forvaltningsmyndighedernes afgørelser og deres behandling af borgerne og sagerne. Ombudsmanden behandler kun en konkret sag, hvis den har været gennem alle andre mulige klageinstanser, f.eks. Det Sociale Nævn og Ankestyrelsen. Generel praksis Borgmesteren eller kommunalbestyrelsen Ønsker socialrådgiveren eller borgeren at klage over en kommunes sagsbehandling, f.eks. hvis man mener, at den er uhensigtsmæssig, at der er sket ekspeditionsfejl eller lignende, kan man klage til borgmesteren og kommunalbestyrelsen. Tilsynet (det kommunale tilsyn) Tilsynet er en del af statsforvaltningerne. Det fører tilsyn med kommunens praksis og sikrer, at kommunen overholder lovgivningen. Man kan henvende sig til Tilsynet, hvis der ikke er andre klageinstanser, der kan tage sig af problemet eller klagen. Tilsynet tager selv stilling til, hvornår de ønsker at tage sager op. Det sker som regel efter en henvendelse fra f.eks. en sagsbehandler eller på baggrund af en historie fra medierne. Man har ikke mulighed for at være anonym ved henvendelse til Tilsynet. Det er muligt for fagforeninger som DS at rette henvendelse til Tilsynet. Tilsynet har sanktionsmuligheder over for kommunen og kan tvinge den til at overholde lovgivningen og en rimelig praksis. Der er forskel på, hvor man skal henvende sig, alt efter om man ønsker at klage over en konkret sag eller klage over en generel praksis. I en konkret sag, kan man klage til Det Sociale Nævn, Beskæftigelsesankenævnet og herefter til Ankestyrelsen. Hvis disse muligheder er udtømt, kan man henvende sig til Folketingets ombudsmand. I en generel praksis, kan man klage til Ombudsmanden, den pågældende kommunes borgmester, kommunalbestyrelse eller til Tilsynet i Statsforvaltningen. Folketingets ombudsmand Ombudsmanden kan også tage sager op på eget initiativ og iværksætte generelle undersøgelser af en myndigheds be- 14 handling af sager. Dette kan ske på baggrund af henvendel- 15

10 2. trin Kommunalpolitikere Borgmester Afdelingsleder Eksempel på handleforløb i en sag om ulovlig praksis SU/MED-udvalg Socialrådgiver TR/Klubben/ DS-regionskontor Nedenfor følger et eksempel på, hvordan et sagsforløb om en 3. trin Folketingets Ombudsmand Ankestyrelsens ejendriftskompetence/ Tilsynet i Statsforvaltningen generel ulovlig praksis i en børne/familieafdeling i en kommune, kan se ud. Ofte vil det dog ikke være nødvendigt at gennemgå alle trin, før problematikken er løst. Socialrådgiver TR/Klubben/ DS-regionskontor 1. trin Leder 4. trin Folketingets politikere Landsdækkende medier og fagbladet Lokale medier SU/MED-udvalg Socialrådgiver TR/Klubben/ DS-regionskontor Klubben/kollegaer Socialrådgiver DS-regionskontor/TR 16 17

11 Hvad skal socialrådgiveren gøre? Socialrådgiveren skal følge lovlige tjenstlige ordrer. Socialrådgiveren, der bliver opmærksom på, at en ordre er ulovlig, skal gøre lederen opmærksom på forholdet. Hvis en ordre klart er ulovlig, må socialrådgiveren ikke efterkomme ordren. I tilfælde, hvor der er tvivl om ordrens lovlighed, skal den ansatte efter traditionel juridisk opfattelse følge ordren, også selv om man efterfølgende måtte nå frem til, at ordren måtte anses for ulovlig. Hvis den ansatte nægter at følge ordren, kan det blive opfattet som en tjenesteforseelse, men i en sådan situation er det imidlertid ikke særlig sandsynligt, at ansættelsesmyndigheden vil have tilstrækkeligt grundlag for at gøre ansvar gældende over for den ansatte. Hvad kan socialrådgiveren gøre? Socialrådgiveren kan indgå i dialog med sin nærmeste leder om problemet. Hvis socialrådgiveren føler sig i klemme i forhold til sin leder i spørgsmålet om ulovlig praksis, kan vedkommende henvende sig til sin TR. 18 TR kan være sparringspartner og skal bringe forholdet op over for ledelsen. TR skal også medvirke til, at socialrådgiveren ikke bliver mødt med sanktioner fra ledelsens side. TR kan søge sparring og bistand hos sin DS-region. Er der ingen TR på arbejdspladsen, kan man kontakte sit DS-regionskontor. Hvis nærmeste leder ikke reagerer på henvendelsen eller fastholder en ulovlig ordre, kan den ansatte underrette lederens umiddelbart overordnede (f.eks. en afdelingschef). Det kan overvejes om kollegaerne, SU/MED-udvalgssystemet og klubben skal inddrages. I særligt alvorlige tilfælde kan man overveje at kontakte de kommunale politikere, herunder borgmesteren, og gøre opmærksom på problematikken. Der findes desuden en række klageinstanser på det sociale område, som man kan vælge at kontakte alt efter, hvad sagen drejer sig om. Det drejer sig f.eks. om Det Sociale Nævn, Ankestyrelsen, Tilsynet og Ombudsmanden. Man kan desuden overveje at kontakte pressen. Dog skal du her være opmærksom på at udtale dig som privatperson, hvis det ikke er aftalt med arbejdsgiveren. DS anbefaler: At man bruger de interne muligheder først for at løse et problem, der handler om ulovlig praksis eller en praksis, der er på kanten af lovgivningen. At socialrådgiveren sparrer med sine kollegaer, TR og klubben i processen, ligesom man kan gøre brug af SU/MED-udvalget. At man overvejer at benytte de eksterne muligheder for at få løst problemet eller sat fokus på det, når de interne muligheder er udtømt. Man kan klage til Det Sociale Nævn, Beskæftigelsesankenævnet, Ankestyrelsen, Tilsynet og Ombudsmanden. Man kan også kontakte de lokale politikere, borgmesteren eller den lokale presse. At, hvis sagen er af principiel eller generel karakter, kan man kontakte folketingspolitikere og den landsdækkende presse. At man gennem hele processen holder kontakt med sit DS-regionskontor. At socialrådgivere bruger deres ytringsfrihed, når de oplever at blive pålagt direkte eller indirekte at arbejde i modstrid med lovgivningen eller på kanten af den. 19

12 Hvor kan du læse mere? Der er inspiration og vejledning at hente i: Justitsministeriets vejledning God adfærd i det offentlige, juni Justitsministeriets vejledning Offentligt ansattes ytrings frihed, september (Det Sociale Nævn, Tilsynet m.fl.) Læs desuden eksempler på sager om ulovlig praksis, mere detaljerede forklaringer af dine rettigheder og pligter i forhold til ytringsfrihed, tavshedspligt, klagemuligheder mv. på Udgivet af Dansk Socialrådgiverforening, 2. udgave

til ulovlig praksis! 2

til ulovlig praksis! 2 Sig nej 1 til ulovlig praksis! 2 Brug din ytringsfrihed Ledelsen i en kommune fortæller socialrådgiverne, at de ikke må anbringe flere børn i år, fordi kassen er tom. Socialrådgiverne i et jobcenter føler

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 1 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ulovlig praksis

Baggrundsnotat vedr. ulovlig praksis Baggrundsnotat vedr. ulovlig praksis - Ytringsfrihed, tavshedspligt og reaktionsmuligheder Demokrati og åbenhed er grundlæggende værdier i den offentlige sektor, og det er derfor både naturligt og vigtigt,

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

Tavshedspligt og ytringsfrihed - vejledning til personalepolitikken. August 2018

Tavshedspligt og ytringsfrihed - vejledning til personalepolitikken. August 2018 Tavshedspligt og ytringsfrihed - vejledning til personalepolitikken August 2018 Tavshedspligt 2 Indledning Ansatte i den offentlige forvaltning må i almindelighed gerne fortælle andre om de opgaver og

Læs mere

Sig det højt. Guide til din ytringsfrihed

Sig det højt. Guide til din ytringsfrihed Sig det højt Guide til din ytringsfrihed 1 Vidste du: At din ret til at ytre dig er beskyttet af Grundloven og en række konventioner? At både Højesteret og Folketingets Ombudsmand sætter meget vide rammer

Læs mere

Vejledning om ytringsfrihed

Vejledning om ytringsfrihed Inspirationsnotat nr. 22 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 23. oktober 2013 Vejledning om ytringsfrihed Anbefalinger Hovedudvalget bør drøfte, hvordan kommunen eller regionen får tilvejebragt en grundlæggende

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

RETNINGSLINJE OM YTRINGSFRIHED OG BRUGEN AF SOCIALE MEDIER

RETNINGSLINJE OM YTRINGSFRIHED OG BRUGEN AF SOCIALE MEDIER RETNINGSLINJE OM YTRINGSFRIHED OG BRUGEN AF SOCIALE MEDIER Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK / RETNINGSLINJE OM / YTRINGSFRIHED OG BRUGEN AF SOCIALE MEDIE R SIDE 2 /

Læs mere

Ytringsfrihed. RegionsTRmøde 28. maj 2013

Ytringsfrihed. RegionsTRmøde 28. maj 2013 Ytringsfrihed RegionsTRmøde 28. maj 2013 Start Hvornår har du sidst været i tvivl om din ytringsfrihed? Hvornår har du sidst stået med et politisk problem? Summegruppesnakketing Det er februar måned. Fire

Læs mere

God adfærd i Horsens Kommune

God adfærd i Horsens Kommune God adfærd i Horsens Kommune hr og jura God adfærd i Horsens Kommune I Horsens Kommune har vi et fælles ansvar for at respektere de forvaltningsretslige principper, når vi udfører vores arbejde og leverer

Læs mere

God adfærd i Horsens Kommune

God adfærd i Horsens Kommune God adfærd i Horsens Kommune HR OG LØN God adfærd i Horsens Kommune I Horsens Kommune har vi et fælles ansvar for at respektere de forvaltningsretslige principper, når vi udfører vores arbejde og leverer

Læs mere

HVAD MÅ JEG SIGE OG SKAL JEG SIGE FRA? Vejledning til whistleblowerordningen

HVAD MÅ JEG SIGE OG SKAL JEG SIGE FRA? Vejledning til whistleblowerordningen HVAD MÅ JEG SIGE OG SKAL JEG SIGE FRA? Vejledning til whistleblowerordningen Forord Whistleblowerordningen i Aalborg Kommune er vedtaget af byrådet. Ordningen giver kommunens ansatte mulighed for at videregive

Læs mere

H Ø R I N G O V E R B E T Æ N K N I N G N R. 1 5 5 3 / 2 0 1 5 O M

H Ø R I N G O V E R B E T Æ N K N I N G N R. 1 5 5 3 / 2 0 1 5 O M Justitsministeriet Stats- og Menneskeretskontoret jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 0 3 C BA@HUMANR I G H T S. D K M E N

Læs mere

HVAD MÅ JEG SIGE OG SKAL JEG SIGE FRA? Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed mv.

HVAD MÅ JEG SIGE OG SKAL JEG SIGE FRA? Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed mv. HVAD MÅ JEG SIGE OG SKAL JEG SIGE FRA? Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed mv. FORORD Whistleblowerordningen i Københavns Kommune er vedtaget af Borgerrepræsentationen. Ordningen giver kommunens

Læs mere

Offentligt ansattes ytringsfrihed

Offentligt ansattes ytringsfrihed Offentligt ansattes ytringsfrihed I. Regler om åbenhed Ytringsfrihed, grundlovens 77, EMK artikel 10 Aktindsigt, offentlighedsloven, lov om aktindsigt i miljøoplysninger Mødeoffentlighed Projektoffentlighed

Læs mere

DM en fagforening for højtuddannede. Ytringsfrihed. for ansatte i det private

DM en fagforening for højtuddannede. Ytringsfrihed. for ansatte i det private DM en fagforening for højtuddannede Ytringsfrihed for ansatte i det private Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre

Læs mere

Advarsel for Facebook-opslag var i strid med offentligt ansattes ytringsfrihed. Kritik skulle ikke fremsættes internt først. 13.

Advarsel for Facebook-opslag var i strid med offentligt ansattes ytringsfrihed. Kritik skulle ikke fremsættes internt først. 13. 2018-12 Advarsel for Facebook-opslag var i strid med offentligt ansattes ytringsfrihed. Kritik skulle ikke fremsættes internt først 13. april 2018 En medarbejder ved den kommunale hjemmepleje kritiserede

Læs mere

Gennemgang af regler om tavshedspligt samt oplysningspligt i den offentlige forvaltning. Seminar om ældreområdet nov.2012.

Gennemgang af regler om tavshedspligt samt oplysningspligt i den offentlige forvaltning. Seminar om ældreområdet nov.2012. Gennemgang af regler om tavshedspligt samt oplysningspligt i den offentlige forvaltning. Seminar om ældreområdet 27-29. nov.2012. Tavshedspligt for offentligt ansatte. HR: Ytringsfrihed- man kan deltage

Læs mere

Jeg synes... Vejledning. Medarbejderes brug af ytringsfrihed i Aabenraa Kommune

Jeg synes... Vejledning. Medarbejderes brug af ytringsfrihed i Aabenraa Kommune Jeg synes... Vejledning Medarbejderes brug af ytringsfrihed i Aabenraa Kommune Forord Hovedsamarbejdsudvalget (HMU) har med bidrag fra medarbejderne i Aabenraa Kommune udarbejdet denne vejledning. HMU

Læs mere

Hvad må jeg sige og skal jeg sige fra? Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed mv.

Hvad må jeg sige og skal jeg sige fra? Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed mv. Hvad må jeg sige og skal jeg sige fra? Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed mv. Forord Whistleblowerordningen i Københavns Kommune er vedtaget af Borgerrepræsen tationen. Ordningen giver kommunens

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggør, at Københavns Kommune har handlet i strid med reglerne om ytringsfrihed, da den kommunale medarbejder ikke handlede

Læs mere

SIG DET HØJT OG FAGLIGT. Sig din mening det gør en forskel og så er det tilmed en rettighed

SIG DET HØJT OG FAGLIGT. Sig din mening det gør en forskel og så er det tilmed en rettighed F O A f a g o g a r b e j d e SIG DET HØJT OG FAGLIGT Sig din mening det gør en forskel og så er det tilmed en rettighed 1 Grundloven giver dig ytringsfrihed Den danske grundlov beskytter retten til at

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

1.0 Brug af Facebook og andre sociale medier - anbefalinger til medarbejdere i Gribskov Kommune

1.0 Brug af Facebook og andre sociale medier - anbefalinger til medarbejdere i Gribskov Kommune 1.0 Brug af Facebook og andre sociale medier - anbefalinger til medarbejdere i Gribskov Kommune "Kan det jeg skriver på Facebook, om kommunen, mine chefer og mine kollegaer, få konsekvenser for min ansættelse?"

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel

Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel F O A f a g o g a r b e j d e Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel 1 Udtal dig trygt Med denne pjece ønsker FOA at støtte dig som medlem i at bruge din ytringsfrihed og sige

Læs mere

Brug af sociale medier i SUF

Brug af sociale medier i SUF Brug af sociale medier i SUF Indhold Indledning... 3 Retningslinjer og politikker... 3 Ytringsfrihed... 3 Når du bruger Facebook på jobbet... 4 Når du deltager i debatten... 4 Tænk i øvrigt over:... 4

Læs mere

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER Sydjylland FORORD Som Tillidsrepræsentant kan du få til opgave at skulle være bisidder for en kollega under en tjenstlig samtale. Retten til at have en bisidder

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 16. december 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: 30-11- 2007 Statsamtet Vestsjælland, tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde og Storstrøms Amter, nu Statsforvaltningen Sjælland,

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

God adfærd i det offentlige

God adfærd i det offentlige Moderniseringsstyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige modst.dk December 2017 Moderniseringsstyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige December 2017 God adfærd i det offentlige

Læs mere

Kommunalvalget 2017 er en oplagt mulighed for at påvirke rammerne for det sociale arbejde og dermed rammerne for dit arbejdsliv.

Kommunalvalget 2017 er en oplagt mulighed for at påvirke rammerne for det sociale arbejde og dermed rammerne for dit arbejdsliv. Notat Dato 17. maj 2017 MEB Side 1 af 8 Inspirationskatalog: - Sæt det sociale arbejde på dagsordenen ved kommunalvalget 2017 Kommunalvalget 2017 er en oplagt mulighed for at påvirke rammerne for det sociale

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 20-07- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget jeres henvendelse af 10. april 2007 vedrørende Varde Kommunes videregivelse af oplysninger om et projekt, som

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 146 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 146 Offentligt Retsudvalget 2017-18 REU Alm.del Bilag 146 Offentligt Moderniseringsstyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige December 2017 God adfærd i det offentlige 1. oplag Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

0. Forord. Det er afgørende for det samfund og fællesskab, vi kender, at denne tillid bevares.

0. Forord. Det er afgørende for det samfund og fællesskab, vi kender, at denne tillid bevares. 0. Forord De ansatte i den offentlige sektor yder et stort bidrag til, at borgerne har tillid til sektoren og opfatter den som troværdig, effektiv og kompetent. Det er bl.a. derfor, at Danmark er et af

Læs mere

2016-2. Kommunes e-mail om de ansattes loyalitetspligt var en uberettiget begrænsning af deres ytringsfrihed. 21. januar 2016

2016-2. Kommunes e-mail om de ansattes loyalitetspligt var en uberettiget begrænsning af deres ytringsfrihed. 21. januar 2016 2016-2 Kommunes e-mail om de ansattes loyalitetspligt var en uberettiget begrænsning af deres ytringsfrihed En forælder oprettede en offentligt tilgængelig Facebook-gruppe, hvor aktuelle forhold på børne-

Læs mere

Brug din ytringsfrihed for borgernes skyld.

Brug din ytringsfrihed for borgernes skyld. Brug din ytringsfrihed for borgernes skyld. FTF Region Hovedstaden den 30. oktober 2012 v/ advokat Helle Hjorth Bentz Regelgrundlaget. Loyalitetspligt. Gode råd inden ytringen. FTF s undersøgelser. Regelgrundlaget.

Læs mere

Offentligt ansattes ytringsfrihed under pres

Offentligt ansattes ytringsfrihed under pres Offentligt ansattes ytringsfrihed under pres TORSDAG D.1. NOVEMBER 2018 PERNILLE BOYE KOCH, CAND. JUR., PH.D., LEKTOR I OFFENTLIG RET, ROSKILDE UNIVERSITET Grundlæggende dilemma Formelt har offentligt

Læs mere

VEDTÆGT FOR TÅRNBY KOMMUNES BORGERRÅDGIVER

VEDTÆGT FOR TÅRNBY KOMMUNES BORGERRÅDGIVER VEDTÆGT FOR S BORGERRÅDGIVER Kapitel I Generelt om borgerrådgiverfunktionen i Tårnby Kommune 1. Tårnby Kommunes borgerrådgiverfunktion er etableret med hjemmel i Lov om kommunernes styrelse 65 e. Stk.

Læs mere

Afgørelse af til Radio24Syv vedr. anmodning om indsigt i korrespondance mellem Socialforvaltningen og udvalgsmedlem

Afgørelse af til Radio24Syv vedr. anmodning om indsigt i korrespondance mellem Socialforvaltningen og udvalgsmedlem KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 04-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-3 Afgørelse af 04-02-2016 til Radio24Syv vedr. anmodning om

Læs mere

Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge 21-01-2016. Gribskov Kommunes sag 2015/38346 001 ansattes ytringsfrihed

Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge 21-01-2016. Gribskov Kommunes sag 2015/38346 001 ansattes ytringsfrihed Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Undersøgelse: Socialrådgiveres ytringsfrihed

Undersøgelse: Socialrådgiveres ytringsfrihed Notat 6. august 2018, opdateret 1. november 2018 MEB+JT+NP Side 1 af 18 Undersøgelse: Socialrådgiveres ytringsfrihed Dansk Socialrådgiverforening (DS) gennemførte i 2017 en undersøgelse blandt vore medlemmer

Læs mere

maj Ansættelses- og arbejdsret 1.9

maj Ansættelses- og arbejdsret 1.9 2018-20 Betjents udtalelser til avis fremstod som fremsat på politiets vegne. Indkaldelse til tjenstlig samtale var ikke i strid med offentligt ansattes ytringsfrihed En lokal politibetjent udtalte sig

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

RÅDGIVNING. Gode råd om sociale medier

RÅDGIVNING. Gode råd om sociale medier RÅDGIVNING Gode råd om sociale medier Indhold Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 Medarbejderens relation til virksomheden på de sociale medier 4 Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed 5 Kontrol

Læs mere

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund N O TAT Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook 1. Sagens baggrund Ved e-mails af 5. juli 2010 og 3. august 2010 har Frederiksberg Kommune rettet henvendelse

Læs mere

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt Indfødsretsudvalget 2013-14 IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM VIDEREGIVELSE AF FORTROLIGE OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED SAGER OM INDFØDSRETS MEDDELELSE Sammenfatning: Straffelovens

Læs mere

YTRINGSFRIHED OG TAVSHEDSPLIGT. Vibeke Borberg, forskningschef, ph.d. i medieret Danmarks Medie og Journalisthøjskole

YTRINGSFRIHED OG TAVSHEDSPLIGT. Vibeke Borberg, forskningschef, ph.d. i medieret Danmarks Medie og Journalisthøjskole YTRINGSFRIHED OG TAVSHEDSPLIGT Vibeke Borberg, forskningschef, ph.d. i medieret Danmarks Medie og Journalisthøjskole OPLÆG FOR REGION MIDTJYLLAND AFDELINGSLEDERE I PSYKIATRIEN DEN 29. FEBRUAR 2016 VIBEKE

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE BORGERRÅDGIVER I RINGSTED KOMMUNE

FUNKTIONSBESKRIVELSE BORGERRÅDGIVER I RINGSTED KOMMUNE FUNKTIONSBESKRIVELSE BORGERRÅDGIVER I RINGSTED KOMMUNE Indholdsfortegnelse Borgerrådgiverens funktion...2 Formålet med borgerrådgiveren...2 Borgerrådgiverens opgaver...2 Hjælpe og vejlede borgerne der

Læs mere

Information om tavshedspligt og inhabilitet til nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i Frederik Barfods Skoles bestyrelse

Information om tavshedspligt og inhabilitet til nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i Frederik Barfods Skoles bestyrelse Hvornår har man tavshedspligt? I henhold til friskolelovens 5 stk. 8 gælder Forvaltningslovens kapitel 8 om Tavshedspligt for bestyrelsen, skolelederen, andre ansatte samt tilsynsførende. Se Frederik Barfods

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

FORBUND. Sig det højt men hvordan? Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel

FORBUND. Sig det højt men hvordan? Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel FORBUND Sig det højt men hvordan? Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel Indhold Udtal dig trygt 3 Grundloven giver dig ytringsfrihed 5 Din personlige mening 7 Hvad med min

Læs mere

Ytringsfrihed den juridiske vinkel.

Ytringsfrihed den juridiske vinkel. Ytringsfrihed den juridiske vinkel. FTF Region Hovedstaden TR netværk den 31. marts 2014. v/ advokat Helle Hjorth Bentz 1. Regelgrundlaget. 2. Loyalitetspligt. 3. Gode råd inden ytringen. 4. FTF s undersøgelser.

Læs mere

Titel: Guldborgsund Kommunes behandling af sag for lukkede døre.

Titel: Guldborgsund Kommunes behandling af sag for lukkede døre. Titel: Guldborgsund Kommunes behandling af sag for lukkede Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at spørgsmålet om markedsføring af kommunen ikke kunne behandles for lukkede 14-05- 2008 TILSYNET

Læs mere

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke giver statsforvaltningen grundlag for at antage,

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke giver statsforvaltningen grundlag for at antage, Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke giver statsforvaltningen grundlag for at antage, at Køge Kommune har en forkert forståelse af bestemmelsen i offentlighedslovens

Læs mere

FAGLIG FORSVARLIGHED, ETIK OG YTRINGSFRIHED

FAGLIG FORSVARLIGHED, ETIK OG YTRINGSFRIHED FAGLIG FORSVARLIGHED, ETIK OG YTRINGSFRIHED FAGLIG FORSVARLIGHED, ETIK OG YTRINGSFRIHED Udgiver: Radiograf Rådet Copyright Radiograf Rådet Forfatter: Troels Jeppesen 2012 Grafisk Design: KLS Grafisk Hus

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Mariagerfjord Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen varetager opgaver svarende

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Vejledning om samtykke og tavshedspligt 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Indhold 1. Samtykke... 3 1.1 Hvad er et samtykke og hvornår bruges det?... 3 1.2 Når borgeren ikke kan give et

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

Kommunikation i Haderslev Kommune - sådan gør vi

Kommunikation i Haderslev Kommune - sådan gør vi Kommunikation i Haderslev Kommune - sådan gør vi 1 Kommunikation i Haderslev Kommune I Haderslev Kommune kommunikerer vi åbent, involverende og målrettet med borgere, foreninger, erhvervsliv, medarbejdere

Læs mere

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Samarbejde indgås imellem: Skole: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Kontaktperson: Telefon: Mail: Tidspunkt og omfang for samarbejdet:

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

AFTALE OM SAMARBEJDE. Den åbne skole/det åbne dagtilbud. Samarbejdet indgås mellem følgende parter. Dato: Samarbejdets indhold. Samarbejdets omfang

AFTALE OM SAMARBEJDE. Den åbne skole/det åbne dagtilbud. Samarbejdet indgås mellem følgende parter. Dato: Samarbejdets indhold. Samarbejdets omfang AFTALE OM SAMARBEJDE Den åbne skole/det åbne dagtilbud Samarbejdet indgås mellem følgende parter Dato: Skole/dagtilbud: Adresse: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Adresse: Kontaktperson: Telefon:

Læs mere

God adfærd i det offentlige - kort og godt. December 2007

God adfærd i det offentlige - kort og godt. December 2007 God adfærd i det offentlige - kort og godt December 2007 God adfærd i det offentlige - kort og godt December 2007 God adfærd i det offentlige - kort og godt Udgivet december 2007 Udgivet af Personalestyrelsen

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven:

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven: Notat Til: Repræsentanter for klagerådet Cc: [Klik her, og skriv navnet] Fra: Myndighedschef Bjarne H Rasmussen Dato: 21-02-2007 Vedr.: De lovmæssige rammer for klagerådets virke. Uddrag af serviceloven:

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Alvorlig kritik af Statsministeriet og Justitsministeriet i Sass Larsen-sag

Alvorlig kritik af Statsministeriet og Justitsministeriet i Sass Larsen-sag Alvorlig kritik af Statsministeriet og Justitsministeriet i Sass Larsen-sag På et møde i Statsministeriet den 28. september 2011 fik Henrik Sass Larsen af Statsministeriets og Justitsministeriets departementschefer

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Politik for adfærd på Sociale Medier

Politik for adfærd på Sociale Medier Politik for adfærd på Sociale Medier Politik for adfærd på Sociale Medier I Frederikshavn kommune vil vi have sunde og Frederikshavn Kommune er en moderne og åben attraktive arbejdspladser, hvor psykisk

Læs mere

Z Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse:

Z Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse: Z Kommune 9. maj 2008 Z Kommune har forespurgt Statsforvaltningen Nordjylland om, hvorvidt videregivelse af information om en foretagen underretning efter bekendtgørelse nr. 1336 af 30. november 2007,

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 158 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 158 Offentligt Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 158 Offentligt Folketinget Finansudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 14. januar 2015 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Inge

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud. 2017-24 Afgørelser vedrørende en læge, der havde fået kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kunne ikke undtages fra aktindsigt 17. juli 2017 En borger klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsvæsenets

Læs mere

I kontakt med pressen. - gode råd om pressekontakt fra Kommunikationsafdelingen

I kontakt med pressen. - gode råd om pressekontakt fra Kommunikationsafdelingen I kontakt med pressen - gode råd om pressekontakt fra Kommunikationsafdelingen I kontakt med pressen Kontakt med pressen kan være en del af dit arbejde i Viborg Kommune. I Kommunikationspolitik 2008 slås

Læs mere

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Vedtægt for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Norddjurs Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion,

Læs mere

Pressen i almindelighed og lokalpressen i særdeleshed er meget vigtig for os.

Pressen i almindelighed og lokalpressen i særdeleshed er meget vigtig for os. Pressepolitik Pressen i almindelighed og lokalpressen i særdeleshed er meget vigtig for os. Det er her den daglige debat og dialog foregår, og den er vigtig i forholdet til borgerne. Samtidig ønsker vi

Læs mere

Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet. Frederikshavn Kommune

Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet. Frederikshavn Kommune Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Rammer for pårørendesamarbejde Handicap- og psykiatriområdet, Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger.

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. 13-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 24. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Aktindsigt i klager over daginstitutioner.

Aktindsigt i klager over daginstitutioner. X 22. september 2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT Aktindsigt i klager over daginstitutioner. Du har den 30. november 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden

Læs mere

September Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Center for Handicap og Psykiatri

September Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Center for Handicap og Psykiatri September 2014 Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Center for Handicap og Psykiatri INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Værdigrundlag Hvem er pårørende?

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere

Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Takster Principper og regler Takster i Horsens

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere