Indsatsplan for OSD 1437 Nørager REBILD KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatsplan for OSD 1437 Nørager REBILD KOMMUNE"

Transkript

1 REBILD KOMMUNE Indsatsplan for OSD 1437 Nørager En plan for beskyttelse af drikkevandet. Haverslev Vandværk, Mejlby Vandværk, Nørager Vandværk, Ravnkilde Vandværk og Rørbæk Vandværk 1

2 2

3 Indhold FORORD 5 RESUME 7 INDLEDNING 8 PRÆSENTATION AF INDSATSOMRÅDET HANDLINGSPLAN Haverslev Vandværk Mejlby Vandværk Nørager Vandværk Ravnkilde Vandværk Rørbæk Vandværk REDEGØRELSE Vandindvindingsstruktur Grundvandsmagasinerne Arealanvendelse og forureningskilder Områdeafgrænsning ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR INDSATSPLANER Prioritering af indsatser Retningslinjer for Rebild Kommunes planlægning og sagsbehandling Administrative forhold Retsvirkning REFERENCELISTE 62 3

4 4

5 Forord Område med Særlige Drikkevandsinteresser(OSD) Nørager 1437 dækker den sydvestligste del af Rebild Kommune (se evt. figur 1.). Denne indsatsplan omfatter indvindingsoplandene til Haverslev Vandværk, Mejlby Vandværk, Nørager Vandværk, Ravnkilde Vandværk og Rørbæk Vandværk samt hele OSD 1437 Nørager uden for indvindingsoplande. Forslag til indsatsplanen har været i høring 12 uger efter byrådet vedtog planforslaget d. 28. november Indsatsplanen skal sikre, at vandværkerne i OSD 1437 Nørager fortsat kan levere godt drikkevand til forbrugerne i dag og i fremtiden, uden brug af udvidet vandbehandling. Indsatsplanen er blevet til i et samarbejde mellem Rebild Kommune og en følgegruppe bestående af: Haverslev Vandværk Mejlby Vandværk Nørager Vandværk Ravnkilde Vandværk Rørbæk Vandværk Lynge Terp, Støvring Vandværk og koordinationsforum Niels Fruekilde, Nørager Vandværk og koordinationsforum Claus Nødgård Hansen, Suldrup-Hjedsbæk Vandværk og koordinationsforum Zijad Cosic, Naturstyrelsen Aalborg og koordinationsforum Annette Dohm, Region Nordjylland og koordinationsforum Henrik Dalgaard Christensen, AgriNord og koordinationsforum Jan Stistrup, Nordjysk Familielandbrug og koordinationsforum Indsatsplanen er udarbejdet i henhold til følgende lovgivning: Vandforsyningsloven Miljømålsloven Miljøbeskyttelsesloven Bekendtgørelse om indsatsplaner Rebild Kommune er omfattet af vandplanerne for følgende hovedoplande: Limfjorden Nordlige Kattegat, Skagerrak Mariager Fjord Indsatsplanen er bundet af gældende lovgivning samt Regionplan 2005 og kommende vandplaner. Som baggrund for indsatsplanen har Nordjyllands Amt i perioden gennemført en kortlægning af grundvandsressourcen. Det daværende Miljøcenter Aalborg og nuværende Naturstyrelsen Aalborg har færdiggjort kortlægningen i perioden Indsatsplanen for OSD 1437 Nørager blev suppleret med beregninger af BNBO af Orbicon A/S. Forslaget har været forelagt koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse i Rebild Kommune den Koordinationsforum består af repræsentanter fra: - Vandrådet i Rebild Kommune, - Naturstyrelsen Aalborg, - Region Nordjylland, - AgriNord, Nordjysk 5

6 - Familielandbrug, - Danmarks Naturfredningsforening - Rebild Kommune. Forslaget til indsatsplanen var i offentlig høring i perioden 12. april 28. juni 2013, hvor alle kunne komme med bemærkninger og ændringsforslag. Yderligere har Rebild Kommune sendt informations brev med pjecen om indsatsplanen til berørte lodsejer. Bemærkningerne skulle sendes til Rebild Kommune senest den 28. juni. Der blev indsendt 4 høringsvar til planforslaget i høringsperioden fra henholdsvis landbrugets organisation AgriNord, Naturstyrelsen Aalborg, Region Nordjylland og FVD (Foreningen af Vandværker i Danmark). Indsigelserne gav anledning til, at kommunen har fortaget ændringer i planforslaget bl.a. på følgende punkter: - jordforureningslokaliteter - områder afgrænsning - indsats områder afgrænsning - tidsplanen Indsigelser til planforslaget drejer sig bl.a. om tiltag vedrørende nitrat og lovligt udpegningsgrundlag af indsatsområder. Yderligere høringssvar havde form af bemærkninger eller kommentar om at præcisere formuleringer eller opdatere data. Selvom indsatserne over for nitrat har vidtgående konsekvenser for landbruget, har de indkomne indsigelser ikke givet anledning til ændring af planen mht. indsatser over for nitrat eller udpegning af indsatsområder. For oversigt over høringssvar henvises til hvidbog Vurdering af bemærkninger til Indsatsplan for OSD 1437 Nørager. 6

7 Resume Det er Rebild Kommunes mål, at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, baseres på rent grundvand. Målet skal sikres gennem en effektiv og forebyggende grundvandsbeskyttelse. Indsatsplanen er et vigtigt værktøj til sikring af den fremtidige drikkevandsforsyning. Da vandplanerne pt. ikke er gældende er indsatsplanen udarbejdet i henhold til Vandforsyningsloven 13 og 13 a. Der er 8 OSD områder i Rebild Kommune, og denne indsatsplan omfatter hele OSD 1437 Nørager og indvindingsoplandene til Mejlby Vandværk, Ravnkilde Vandværk, Haverslev Vandværk, Nørager Vandværk og Rørbæk Vandværk. OSD 1437 Nørager ligger i den sydvestlige del af Rebild Kommune (se evt. figur 1.). I dag indeholder området 5 almene vandværker: Haverslev Vandværk, Mejlby Vandværk, Nørager Vandværk, Ravnkilde Vandværk og Rørbæk Vandværk. Lille Binderup Vandværk som tidligere lå i området, blev lukket i år De 5 nuværende vandværker har tilsammen indvindingstilladelser på m 3. Ifølge vandplanernes vandbalance er ressourcen ikke overudnyttet. Resultatet af kortlægningen viser, at den østligste del af området omkring OSD 1437 Nørager er påvirket af en kompleks nordvest-sydøst gående forkastningszone. Saltpuder der ligger øst og syd for området, kan også påvirke geologien. Der er blevet identificeret tre begravede dale i området (figur ). Lerlagene i området varierer i tykkelse fra 0 m til 30 m. De største lertykkelser følger de begravede dale. Der indvindes fra to forskellige grundvandsmagasiner i området, begge består af smeltevandssand. Det øvre magasin har tyndt lerdække, vandtype A eller B, og er udpeget som sårbart. Det nedre magasin har et betydeligt lerdække, vandtype D og er udpeget som ikke sårbart /33/. I foråret 2012 har Naturstyrelsen Aalborg revideret udpegningen af ION (IndsatsOmråder med hensyn til Nitrat). Over halvdelen af området er udpeget som ION (se evt. figur ). Der er en relativ stor udvaskning af nitrat i dele af indvindingsoplandene /33/. Med henblik på at forebygge udvaskning af nitrat fra rodzonen stilles der i indsatsplanen krav til nitratudvaskningen i indvindingsoplandene. Målet for udvaskningen er 37,5 mg/l eller mindre og det maksimalt tilladte er 50 mg/l. Det er af stor vigtighed at vandværkerne opretholder den lovpligtige (lovpligtig pr. 1. august 2011 jf. Miljøbeskyttelsesloven) 25 meters beskyttelseszone, som er en dyrknings-, pesticidog gødskningsfri zone. Ligeledes skal vandværkerne tilstræbe at mindske brugen af miljøfremmede stoffer og spildevandsslam i indvindingsoplandene. Der er ikke kortlagt punktkilder, som kan forurene grundvandet i Mejlby, Nørager og Ravnkilde vandværkers indvindingsoplandene (se evt. figur , figur og figur ). Der er dog punktkilder i indvindingsoplandet til Haverslev Vandværk og Rørbæk Vandværk (se figur og figur ). I indsatsplanens redegørelsesdel for Rørbæk Vandværk og Haverslev Vandværk er der en tabel, som indeholder de pågældende punktkilder samt Region Nordjyllands status for dem /34/. De handlinger, der er beskrevet i indsatsplanen, skal som udgangspunkt gennemføres ved frivillige aftaler mellem de berørte parter. Vandværkerne afholder udgifterne til at gennemføre de tiltag, som vandværkerne ifølge indsatsplanen er ansvarlige for. 7

8 Indledning Vand- og Naturplanerne angiver rammerne for den generelle beskyttelse af grundvandsressourcen, mens indsatsplanen angiver rammerne for de nødvendige ekstra indsatser, som skal iværksættes for at sikre godt drikkevand i fremtiden. Statens Vandplaner har erstattet Landsplansdirektivet, som var en videreførelse af Regionplan Da fokus i første generation af Statens Vandplaner ikke har været på grundvandsbeskyttelse, er principperne i Landsplandirektivet inddraget i indsatsplanlægningen. Indsatsområder med hensyn til nitrat (ION) udpeges af Naturstyrelsen i vandplanerne, og i praksis i forbindelse med den nationale grundvandskortlægning. Der udarbejdes indsatsplaner på baggrund af 13 og 13 a i vandforsyningsloven. En indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i OSD 1437 Nørager angiver de indsatser, der skal iværksættes for at beskytte drikkevandet i et nærmere afgrænset område som ION og vandværks indvindingsoplande. I indsatsplanen er den nødvendige indsats beskrevet. Det er beskrevet hvem der er ansvarlig for at gennemføre de forskellige indsatser, og hvornår de skal gennemføres. En vedtaget indsatsplan er en aftale mellem aftaleparterne om disse forhold. Aftaleparterne er her Rebild Kommune, Region Nordjylland og vandværkerne i indsatsområdet. Indsatsplanen er grundlaget for de aftaler, som skal indgås, for at beskytte drikkevandsressourcen, samt for Kommunens administration på området. En indsatsplan er en dynamisk plan, hvor effekten af indsatserne og behovet for disse løbende vurderes. Rebild Kommune har besluttet, at indsatsplanen har som udgangspunkt en planperiode på 10 år. Planen vil i planperioden blive revideret, hvis effekten af indsatserne udebliver, hvis ny teknologi giver mulighed for bedre og evt. billigere indsatser eller ny viden ændrer forudsætningen for de valgte indsatser. Denne indsatsplan omfætter OSD 1437 Nørager, og indvindingsoplande til Haverslev Vandværk, Mejlby Vandværk, Nørager Vandværk, Ravnkilde Vandværk og Rørbæk Vandværk. Indvindingsoplandene til Ravnkilde Vandværk og Rørbæk Vandværk er udpeget som ION og der er udarbejdet anbefalinger og generelle samt konkrete indsatser for vandværkerne. Haverslev Vandværk, Mejlby Vandværk og Nørager Vandværk har indvindingsoplande beliggende uden for ION, og der er udarbejdet anbefalinger og generelle indsatser for vandværkerne. Sådan er planen blevet til Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse i OSD Nørager er udarbejdet i samarbejde med følgegruppen, som har drøftet kortlægningsresultaterne og de nødvendige tiltag. Følgegruppen består af følgende repræsentanter: - Haverslev Vandværk - Mejlby Vandværk - Nørager Vandværk - Ravnkilde Vandværk - Rørbæk Vandværk - Koordinationsforum Koordinationsforum består af følgende repræsentanter: - Vandrådet i Rebild Kommune - Naturstyrelsen Aalborg - Region Nordjylland - AgriNord - Nordjysk Familielandbrug 8

9 - Danmarks Naturfredningsforening - Rebild Kommune Gruppens medlemmer har bidraget med vigtig information om indvindingsbehov, forureningskilder og lokalt kendskab til arealudnyttelsen. Det videre forløb For at sikre indsatsplanens virkning, er der behov for løbende at: Sikre at de konkrete indsatser, der er beskrevet i indsatsplanen, bliver gennemført. Vurdere om forudsætningerne, der ligger til grund for de konkrete indsatser, stadig er gældende. Evaluere indsatsplanens effekt i forhold til målsætningerne. Til at foretage ovenstående vurdering er der nedsat en arbejdsgruppe, bestående af formændene for vandværkerne samt en repræsentant for Rebild Kommune. Arbejdsgruppen mødes minimum én gang om året, og efter 5 år tages planen op til vurdering. Læsevejledning Indsatsplanen består af tre dele: En handlingsplan, en redegørelse og et administrationsgrundlag. Handlingsplanen Handlingsplanen beskriver de indsatser, der er nødvendige for at sikre drikkevandsinteresserne i OSD 1437 Nørager. Indsatserne er målrettede mod indvindingsoplande i OSD 1437 Nørager og OSD 1437 Nørager uden for indvindingsopland der er udpeget som ION (indsatsområder med hensyn til nitrat). Indvindingsoplandene til Ravnkilde Vandværk og Rørbæk Vandværk er udpeget som ION og der er udarbejdet anbefalinger og generelle samt konkrete indsatser for vandværkerne. Haverslev Vandværk, Mejlby Vandværk og Nørager Vandværk er ikke udpeget som ION, og der er kun udarbejdet anbefalinger og generelle indsatser for vandværkerne. For de vandværker, hvis indvindingsoplande er udpeget som ION, er der opstillet en oversigt over de konkrete indsatser, der skal gennemføres, hvem der skal gennemføre dem, og hvornår det skal ske. For alle vandværker er der opstillet en oversigt med anbefalinger som kan gennemføres. Anbefalingerne er ment som inspiration til vandværkernes fremtidige arbejde. For resten af OSD 1437 Nørager uden for indvindingsopland, der er udpeget som ION, er der opstillet en oversigt med generelle indsatser, som Rebild Kommune og/eller vandværker skal gennemføre i planperioden. Redegørelsen Redegørelsen beskriver baggrunden for indsatsplanen, herunder en opsummering af resultaterne af kortlægningen af geologi, arealanvendelse og forureningskilder /33/, som er grundlaget for de konkrete indsatser. For en mere detaljeret beskrivelse henvises der til baggrundsrapporterne, listet under referencelisten. Administrationsgrundlaget Administrationsgrundlaget beskriver Rebild Kommunes målsætninger for beskyttelse af grundvand og principperne i prioriteringen af indsatser. Det indeholder et flow diagram, der viser, hvilke faktorer der fører til de forskellige indsatser. Der redegøres for Rebild Kommunes ret- 9

10 ningslinjer i sagsbehandling og planlægning i indsatsområderne. Administrationsgrundlaget indeholder baggrund og lovgrundlag for, samt kravene til en indsatsplan, og desuden retsvirkningen af en indsatsplan. Miljøvurdering I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer skal offentlige myndigheder gennemføre en miljøvurdering af lovfæstede planer og programmer. Miljøvurderingen skal udføres for planer og programmer, der fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter. Endvidere skal der udføres en miljøvurdering, hvis der kan ske væsentlige påvirkninger af et udpeget internationalt beskyttelsesområde ( 3 i ovennævnte lov). Forslaget til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD 1437 Nørager omfatter ikke rammer for tilladelser til fremtidige anlæg og medfører ikke væsentlig påvirkning af internationalt naturbeskyttelsesområde. Det er derfor i henhold til 4 i ovennævnte lov vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af indsatsplanen. Denne afgørelse blev offentliggjort samtidig indsatsplanen var i høring. Præsentation af indsatsområdet Placering OSD 1437 Nørager ligger i Naturstyrelsens kortlægningsområde (aktivitetsområde), som udgør den sydvestlige del af Rebild Kommune, og ligger sydvest for Rold Skov (se figur 1.). I dag indeholder området 5 almene vandværker. Denne indsatsplan omhandler den del af OSD 1437 Nørager området, der er upeget som ION samt indvindingsoplande. Vandværker og kildepladser I OSD 1437 Nørager er der 5 private almene vandværker: Haverslev Vandværk, Mejlby Vandværk, Nørager Vandværk, Ravnkilde Vandværk og Rørbæk Vandværk. Haverslev Vandværk indvinder fra 2 boringer. Indvindingsoplandet ligger halvvejs inde i OSD 1437 Nørager, og den nordlige del af indvindingsoplandet ligger inde i Haverslev by. Vandværket har en årlig indvindingstilladelse på m 3. Mejlby Vandværk indvinder fra 1 boring. Indvindingsoplandet ligger inde i OSD 1437 Nørager og på landbrugsjord. Vandværket har en årlig indvindingstilladelse på m 3. Nørager Vandværk indvinder fra 3 boringer. Den nordlige del af indvindingsoplandet ligger i OSD 1437 Nørager. Den sydlige del, hvor boringerne er placeret, ligger i udkanten af Nørager by. Vandværket har en årlig indvindingstilladelse på m 3. Ravnkilde Vandværk indvinder fra 3 boringer og en 4. boring er klar til at blive taget i brug. Vandværket har 2 kildepladser, den ældste og østligste har 1 boring, og den yngste og vestligste har 3. Begge indvindingsoplande ligger i OSD 1437 Nørager, og er domineret af landbrugsjord. Vandværket har en årlig indvindingstilladelse på m 3. Rørbæk Vandværk indvinder fra 2 boringer. Den nordlige del af indvindingsoplandet ligger i OSD 1437 Nørager. Indvindingsoplandet ligger i Rørbæk by, men dækker også landbrugsjord. Vandværket har en årlig indvindingstilladelse på m 3. 10

11 Tilsammen har de to vandværker indvindingstilladelser på m3 per år. Figur 1. Kortlægningsområde med OSD 1437 Nørager, indvindingsoplande, vandværker og boringer. Området udgøres af landbrugsjord. Store dele af området fremstår som uudnyttet med hensyn til drikkevandsindvinding. 11

12 Geologi Landskabet er dannet af opskudte kalkblokke, som siden er formet af den efterfølgende gletsjeraktivitet. Hele kortlægningsområdet har, gennem tusindvis af år, været påvirket af store strukturelle ændringer i form af lokal hævning og indsynkning, som har ført til omfattende niveauforskelle i den prækvartære overflade. Niveauforskellene er med tiden enten blevet begravet eller uddybet og har forplantet sig i terrænet /33/. Der ligger saltpuder syd og øst for området, og de påvirker områdets geologi og struktur. På den østlige og vestlige side af aktivitetsområdet ligger to forkastninger, retningen af dem er nordvest-sydøst gående. Endnu en forkastning, denne er sydsydvest-nordnordøst gående, strækker sig ind i den sydlige del af området, omkring Rørbæk. Forkastningen har samme retning som den største af de begravede dale (figur ), der blev identificeret i forbindelse med TEM-kortlægningen. I dag er de begravede dale fyldt op med moræne- og smeltevandsaflejringer /33/. Grundvandsmagasinerne udgøres primært af smeltevandssand og grus, som er adskilt af lerlag /10/. Vandbalance Ifølge vandplanerne er grundvandsressourcen i Rebild Kommune ikke overudnyttet, det vil sige mindre end 35 % af ressourcen udnyttes. Den kvantitative tilstand vurderes til at være ringe for de øvre magasiner og god for dybere magasiner. Hovedproblemstillinger I den største del af området er den naturlige beskyttelse i form af lerlag begrænset, og grundvandsmagasinerne er dermed sårbare overfor nedsivning af nitrat, pesticider og andre forurenende stoffer. De kortlagte potentialetoppe falder sammen med de sårbare områder. Flere af boringerne ligger i byområder, hvor der allerede er påvist, eller er stor risiko for påvisning af pesticider i boringerne. 1. Handlingsplan En handlingsplanen er en del af indsatsplanen og beskriver de konkrete indsatser, der skal iværksættes for at beskytte grundvandet i et bestemt område (ION). I denne indsatsplan er der udarbejdet en oversigt over konkrete indsatser og generelle indsatser samt anbefalinger, som inspiration til vandværkernes videre arbejde. For hvert af de fem vandværker er der opstillet en oversigt over de konkrete indsatser, der skal gennemføres, hvem der skal gennemføre dem, og hvornår det skal ske. For resten af OSD Nørager 1437 uden for indvindingsoplandene men udpeget som ION, er der opstillet en oversigt over generelle indsatser eller anbefalinger for vandværker eller Rebild Kommune. Der er udarbejdet oversigtskort samt geologiske profiler, som blandt andet visualiserer vandtype, strømningsretning og sårbarhed omkring vandindvindingsboringerne og indvindingsoplandene. Ligeledes er der udarbejdet tidsserier for indvindingsboringerne, som viser den kemiske udvikling for den enkelte vandindvindingsboring. Skemaet til handlingsplanerne indeholder oplysninger for det enkelte vandværk, som ligger til grund for de enkelte indsatser (se afsnit 3.1). 12

13 Generelt for prioriteringerne gælder det, at jo tættere en potentiel kilde til forurening ligger på en indvindingsboring og jo større grundvandsrisiko, der er forbundet med den enkelte kilde, jo højere prioriterer Rebild Kommune, vandværkerne og Region Nordjylland en indsats mod forureningskilden (se afsnit 3). Handlingsplanenerne for Haverslev Vandværk, Mejlby Vandværk, Nørager Vandværk, Ravnkilde Vandværk og Rørbæk Vandværk er opstillet i skemaerne i dette afsnit, hvor de generelle og konkrete indsatser samt anbefalinger er beskrevet. 13

14 1.1 Haverslev Vandværk På figuren ses, af Haverslev Vandværks indvindingsopland er beliggende inden for området med lille sårbarhed overfor nitrat. Figur Oversigtskort over Haverslev Vandværks boringer, kildeplads, vandværksbygning, vandtype, grundvands strømningsretning samt sårbarhed over for nitrat. På figuren ses et geologisk profilsnit SØ-NV for Haverslev Vandværk. Ler Sand Grundvandspotentiale Figur Geologisk profilsnit for Haverslev Vandværk. Geografisk placering af profillinje er vist på figur

15 Den geologiske model er ikke beregnet til at vise så små områder, derfor ser det ud som om, der indvindes fra ler i visse boringer. På figur ses tidsserier og de væsentligste grundvandskemiske parametre for Haverslev Vandværk for DGU nr og DGU nr Figur Tidsserier for Haverslev Vandværkets boringer dækkende de væsentligste grundvandskemiske parametre. 15

16 Oversigt for Haverslev Vandværk Kildeplads (aktive boringer DGU nr.) og Tilladelse/Indvinding (2011) m 3 / m 3. Arealanvendelse inden for indvindingsopland Grundvandsmagasin Lertykkelse (akk.) over grundvandsmagasin Vandtype Naturligt forekommende stoffer Vandbehandlingskrævende stoffer Nitratindhold seneste analyse (grænseværdi 50 mg/l, indsatsværdi 37,5 mg/l) Miljøfremmede stoffer Landbrug (76 %), bebyggede områder (13 %), skov (1 %) og uklassificeret (10 %). Glimmersand- og grus. DGU nr : 31 meter, DGU nr : 29 meter (se evt. figur ). C (svagt reduceret). Arsen: DGU nr : 8,9 µg/l og DGU nr : 9 µg/l. Arsen tæt på grænseværdien på 5 µg/l (Afgang vandværk). < 0,5 mg/l. Ingen. NitratFølsomt Indvindingsområde (NFI) Nej (se evt. figur ). Nitratsårbarhedszonering Lille nitratsårbarhed (se også afsnit 2.2 Grundvands magasinerne: sårbarhed). Indsatsområde mht. nitrat (ION) Nej (se evt. figur ). Lokaliteter kortlagt efter jordforureningsloven inden for vandværkets indvindingsopland Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) 3 kortlagte lokaliteter (Se evt. figur ). Der er beregnet BNBO for vandindvindingsboringerne /35/. Rebild Kommune vurderer at en tilsvarende beskyttelse opnås ved 25 meters zonen. INDSATSER OG ANBEFALINGER Generelle anbefalinger, Haverslev Vandværk: Oplysningskampagne over for beboerne inden for indvindingsoplandet, og især inden for 25 meters afstand til boringerne, med henblik på at minimere pesticidforbrug, spildevandsslam samt opspore ubenyttede brønde og boringer. Generelle indsatser, Haverslev Vandværk: 16

17 Ubenyttede brønde og boringer i indvindingsoplandet bør opspores og sløjfes. Tilstræbe, at der ikke udspredes spildevandsslam og miljøfremmede stoffer i indvindingsoplandet. Generelle anbefalinger, Rebild Kommune og Region Nordjylland: Rebild Kommune og Region Nordjylland sikrer, at opdaterede informationer om jordforureningslokaliteter på grænsen til og inden for indvindingsoplandet til vandværket tilgår kommunen. Det vil være hensigtsmæssigt at sikre, at kortlægningen efter jordforureningsloven færdiggøres i og på grænsen til indvindingsoplandet, samt at eventuelle uafklarede lokaliteter i området søges afklaret. Dette kan kun ske efter Regionens løbende prioritering. Konkrete til indsatser, Haverslev Vandværk: Opretholde 25 meters beskyttelseszone omkring boringerne (lovpligtigt pr. 1. august 2011). I samarbejde med Rebild Kommune tage stilling til indholdet af arsen, på basis af resultaterne fra den skærpede overvågning. OVERVÅGNING Overvågning foretages af Haverslev Vandværk: Skærpet overvågning af arsen TIDSPLAN Haverslev Vandværk skal inden for et år efter indsatsplanens vedtagelse igangsætte overvågning og generelle indsatser og anbefalinger. Haverslev Vandværk skal inden for et år efter indsatsplanens vedtagelse sørge for, at 25 meters beskyttelseszone bliver overholdt omkring boringerne. Haverslev Vandværk i samarbejde med Rebild Kommune skal fra indsatsplanens ikrafttrædelse og løbende tage stilling til indholdet af arsen. 17

18 1.2 Mejlby Vandværk På figuren ses, af Mejlby Vandværks indvindingsopland er beliggende inden for området med lille sårbarhed overfor nitrat. Figur Oversigtskort over Mejlby Vandværks boringer, kildeplads, vandværksbygning, vandtype, grundvands strømningsretning samt indsatsområde med hensyn til nitrat. På figuren ses et geologisk profilsnit SØ-NV for Mejlby Vandværk. Sand Grundvandsspejl Ler Figur Geologisk profilsnit for Mejlby Vandværk. Geografisk placering af profillinje er vist på figur

19 Den geologiske model er ikke beregnet til at vise så små områder, derfor ser det ud som om, der indvindes fra ler i visse boringer. På figur ses tidsserier og de væsentligste grundvandskemiske parametre for Mejlby Vandværk for DGU nr Figur Tidsserier for Mejlby Vandværkets boringer dækkende de væsentligste grundvandskemiske parametre. 19

20 Oversigt for Mejlby Vandværk Kildeplads (aktive boringer DGU nr.) Tilladelse/Indvinding (2011) m 3 / m 3. Arealanvendelse inden for indvindingsopland Grundvandsmagasin Lertykkelse (akk.) over grundvandsmagasin Vandtype Naturligt forekommende stoffer Vandbehandlingskrævende stoffer Nitratindhold seneste analyse (grænseværdi 50 mg/l, indsatsværdi 37,5 mg/l) Miljøfremmede stoffer Landbrug (93 %), bebyggede arealer (5 %) samt veje. Kvartært sand. 35 meter (se også figur ). D (stærkt reduceret). Arsen og chlorid. Arsen. < 0,5 mg/l. Ingen fund af kulbrinter og pesticider. NitratFølsomt Indvindingsområde (NFI) Nej (se evt. figur ). Nitratsårbarhedszonering Lille nitratsårbarhed (se også afsnit 2.2 Grundvands magasinerne: sårbarhed). Indsatsområde mht. nitrat (ION) Nej (se evt. figur ). Lokaliteter kortlagt efter jordforureningsloven inden for indvindingsopland Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Ingen kortlagte lokaliteter (se evt. figur ). Der er beregnet BNBO for vandindvindingsboringerne /35/. Rebild Kommune vurderer at en tilsvarende beskyttelse opnås ved 25 meter zonen. INDSATSER OG ANBEFALINGER Generelle anbefalinger, Mejlby Vandværk: Tilstræbe, at der ikke udspredes miljøfremmede stoffer i indvindingsoplandet. Generelle indsatser, Mejlby Vandværk: Ubenyttede brønde og boringer i indvindingsoplandet bør opspores og sløjfes. Tilstræbe, at der ikke udspredes spildevandsslam i indvindingsoplandet. 20

21 Generelle anbefalinger, Rebild Kommune og Region Nordjylland: Rebild Kommune og Region Nordjylland sikrer, at opdaterede informationer om jordforureningslokaliteter på grænsen til og inden for indvindingsoplandet til vandværket tilgår kommunen. Det vil være hensigtsmæssigt at sikre, at kortlægningen efter jordforureningsloven færdiggøres i og på grænsen til indvindingsoplandet, samt at eventuelle uafklarede lokaliteter i området søges afklaret. Det kan kun ske efter Regionens løbende prioritering. Konkrete indsatser, Mejlby Vandværk: Opretholde 25 meters beskyttelseszone omkring boringerne (lovpligtigt pr. 1. august 2011). I samarbejde med Rebild Kommune tage stilling til indholdet af arsen og chlorid i råvandet, på basis af resultaterne fra den skærpede overvågning. OVERVÅGNING Overvågning foretages af Mejlby Vandværk: Skærpet overvågning af arsen og chlorid. TIDSPLAN Mejlby Vandværk skal inden for et år efter indsatsplanens vedtagelse igangsætte overvågning samt generelle anbefalinger. Mejlby Vandværk skal sørge for at der bliver opretholdet 25 meters beskyttelseszone omkring boringerne inden for et år efter indsatsplanens vedtagelse. Mejlby Vandværk i samarbejde med Rebild Kommune skal fra indsatsplanens ikrafttrædelse og løbende tage stilling til indholdet af arsen og chlorid. 21

22 1.3 Nørager Vandværk På figuren ses, af Nørager Vandværks indvindingsopland er beliggende inden for området med lille sårbarhed overfor nitrat. Figur Oversigts kort over Nørager Vandværks boringer, kildeplads og vandværksbygning samt indsatsområde med hensyn til nitrat. På figuren og ses et geologisk profilsnit NØ-SV. Sand Ler Figur Geologisk profilsnit for Nørager Vandværk. Geografisk placering af profillinje er vist på figur

23 Grundvandspotentiale Sand Ler Figur Geologisk profilsnit, forstørret. Profilets geografiske placering (profillinje) er vist på figur Den geologiske model er ikke beregnet til at vise så små områder, derfor ser det ud som om, der indvindes fra ler i visse boringer. På figur ses tidsserier og de væsentligste grundvandskemiske parametre for Nørager Vandværk for DGU nr og DGU nr Figur Tidsserier for Nørager Vandværks boringer dækkende de væsentligste grundvandskemiske parametre.der forefindes ingen tidsserier fra boringen med DGU nr (boret ). 23

24 Oversigt for Nørager Vandværk Kildeplads (aktive boringer DGU nr.) , og Tilladelse/Indvinding (2011) m 3 / m 3. Arealanvendelse inden for indvindingsopland Grundvandsmagasin Lertykkelse (akk.) over grundvandsmagasin Vandtype Naturligt forekommende stoffer Vandbehandlingskrævende stoffer Nitratindhold seneste analyse (grænseværdi 50 mg/l, indsatsværdi 37,5 mg/l) 78 % landbrug, 9 % skov, 7 % bebyggelse og 5 % uklasificeret. Kvartært sand. DGU nr : 65 meter, DGU nr : 66 meter, DGU nr : 56 meter. (Se også figur ). DGU nr : C (svagt reduceret), DGU nr : D (stærkt reduceret). Ingen problematiske. Ingen. < 0,5 mg/l. Miljøfremmede stoffer DGU nr : 0,038 µg/l BAM (februar 2011). NitratFølsomt Indvindingsområde (NFI) Nej. Nitratsårbarhedszonering Lille nitratsårbarhed (se også afsnit 2.2 Grundvands magasinerne: sårbarhed). Indsatsområde mht. nitrat (ION) Nej (se evt. figur ). Lokaliteter kortlagt efter jordforureningsloven inden for indvindingsopland Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Ingen kortlagte lokaliteter. Der er beregnet BNBO for vandindvindingsboringerne./35/ Rebild Kommune vurderer at en tilsvarende beskyttelse opnås ved 25 meters zonen. INDSATSER OG ANBEFALINGER Generelle anbefalinger, Nørager Vandværk: Oplysningskampagne over for beboerne inden for indvindingsoplandet og især inden for 25 meters beskyttelseszone med henblik på at minimere pesticidforbrug. 24

25 Generelle indsatser, Nørager Vandværk: Ubenyttede brønde og boringer i indvindingsoplandet bør opspores og sløjfes. Tilstræbe, at der ikke udspredes spildevandsslam i indvindingsoplandet. Minimere anvendelsen af pesticider i skovdriften. Generelle anbefalinger, Rebild Kommune og Region Nordjylland: Rebild Kommune og Region Nordjylland sikrer, at opdaterede informationer om jordforureningslokaliteter på grænsen til og inden for indvindingsoplandet til vandværket tilgår kommunen. Det vil være hensigtsmæssigt at sikre, at kortlægningen efter jordforureningsloven færdiggøres i nærheden af grænsen til indvindingsoplandet, samt at eventuelle uafklarede lokaliteter i området søges afklaret. Dette kan kun ske efter Regionens løbende prioritering. Konkrete indsatser, Nørager Vandværk: Opretholde 25 meters beskyttelseszone omkring boringerne (lovpligtigt pr. 1. august 2011). I samarbejde med Rebild Kommune tage stilling til det påviste BAM (februar 2011) i boring DGU nr , på basis af resultaterne fra den skærpede overvågning. OVERVÅGNING Overvågning foretages af Nørager Vandværk: Da der er påvist BAM i boring DGU nr i februar 2011, skal der udtages en analyse for pesticider i boringen hvert 2. år de næste 6 år. TIDSPLAN Nørager Vandværk skal inden for et år efter indsatsplanens vedtagelse igangsætte overvågning og generelle anbefalinger og indsatser. Nørager Vandværk skal inden for et år efter indsatsplanens vedtagelse sørge for, at 25 meters beskyttelseszone bliver overholdt omkring boringerne. Nørager Vandværk skal tage stilling til BAM indholdet i boring DGU nr sammen med Rebild Kommune, hvis grænseværdierne overskrides, og ellers 7 år efter indsatsplanens vedtagelse. 25

26 1.4 Ravnkilde Vandværk På figuren ses, af Ravnkilde Vandværks indvindingsopland er beliggende inden for området med stor nitratsårbarhed. Figur Oversigtskort over Ravnkilde Vandværks boringer, kildeplads, vandværksbygning, vandtype, grundvands strømningsretning samt indsatsområde med hensyn til nitrat. På figuren og ses et geologisk profilsnit NØ-SV for Ravnkilde Vandværk. Sand Ler Grundvandspotentiale Figur Geologisk profilsnit for Ravnkilde Vandværk. Geografisk placering af profillinje er vist på figur

27 Den geologiske model er ikke beregnet til at vise så små områder, derfor ser det ud som om, der indvindes fra ler i visse boringer. Sand Ler Grundvandspotentiale Figur Geologisk profilsnit forstørret, for området i den nordøstlige del af profillinjen, lige syd for Ravnkilde By. På figur ses tidsserier og de væsentligste grundvandskemiske parametre for Ravnkilde Vandværk for DGU nr , DGU nr og DGU nr Figur Tidsserier for Ravnkilde Vandværks boringer dækkende de væsentligste grundvandskemiske parametre. 27

28 Oversigt for Ravnkilde Vandværk Kildeplads (aktive boringer DGU nr.) , , og Tilladelse/Indvinding (2011) m 3 / m 3. Arealanvendelse inden for indvindingsopland Grundvandsmagasin Landbrug (90 %), bebyggelse (4 %) og uklassificeret (6 %). Kvartært sand. Lertykkelse (akk.) over grundvandsmagasin Vandtype Naturligt forekommende stoffer Vandbehandlingskrævende stoffer Nitratindhold seneste analyse (grænseværdi 50 mg/l, indsatsværdi 37 mg/l) DGU nr : 9 meter, DGU : 36 meter, DGU nr : 39 meter, DGU nr : 32 meter (se også figur ). DGU nr : A (oxideret), DGU nr : C (svagt reduceret), DGU nr : AB (svagt oxideret), DGU nr : Ukendt. Ingen problematiske. Ingen. DGU nr : 38 mg/l, DGU nr : < 0,5 mg/l, DGU nr : 4,8 mg/l. Miljøfremmede stoffer DGU nr : 0,04 µg/l trichlorethylen (TCE) i 1998 (eneste analyse). NitratFølsomt Indvindingsområde (NFI) Ja. Nitratsårbarhedszonering Stor nitratsårbarhed (se også afsnit 2.2 Grundvands magasinerne: sårbarhed). Indsatsområde mht. nitrat (ION) Ja (se evt. figur ). Lokaliteter kortlagt efter jordforureningsloven inden for indvindingsopland Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Ingen kortlagte lokaliteter (se evt. figur ). Der er beregnet BNBO for vandindvindingsboringerne /35/. Rebild Kommune vurderer at en tilsvarende beskyttelse opnås ved 25 meter zonen. INDSATSER OG ANBEFALINGER Generelle anbefalinger, Ravnkilde Vandværk: Tilstræbe, at der ikke udspredes miljøfremmede stoffer i indvindingsoplandet. 28

29 Generelle indsatser, Ravnkilde Vandværk: Ubenyttede brønde og boringer i indvindingsoplandet bør opspores og sløjfes. Tilstræbe, at der ikke udspredes spildevandsslam og miljøfremmede stoffer i indvindingsoplandet. Generelle anbefalinger, Rebild Kommune og Region Nordjylland: Rebild Kommune og Region Nordjylland sikrer, at opdaterede informationer om jordforureningslokaliteter på grænsen til og inden for indvindingsoplandet til vandværket tilgår kommunen. Det vil være hensigtsmæssigt at sikre, at kortlægningen efter jordforureningsloven færdiggøres på grænsen til indvindingsoplandet, samt at eventuelle uafklarede lokaliteter i området søges afklaret. Dette kan kun ske efter Regionens løbende prioritering. Konkrete indsatser, Ravnkilde Vandværk: Opretholde 25 meters beskyttelseszone omkring boringerne (lovpligtigt pr. 1. august 2011). Ændre arealanvendelsen eller dyrkningsmetoderne på landbrugsarealerne, til metoder hvor der er en mindre nitratudvaskning. Ved indgåelse af dyrkningsaftaler er målet 37,5 mg/l og maksimalt 50 mg/l udvaskning af nitrat fra rodzonen på markniveau og ingen pesticidanvendelse. Beregning af nyt indvindingsopland ved boringer DGU nr , DGU nr og DGU nr , da boringernes placering er justeret og en ny boring er boret siden beregningen af det nuværende indvindingsopland, se evt. afsnit 2.4 indvindingsoplande. OVERVÅGNING Overvågning foretages af Ravnkilde Vandværk: Rebild Kommune vurderer at vandværkets prøvetagningsprogram er fyldestgørende. TIDSPLAN Ravnkilde Vandværk skal inden for et år efter indsatsplanens vedtagelse igangsætte overvågning samt generelle indsatser og anbefalinger. Ravnkilde Vandværk skal inden for et år efter indsatsplanens vedtagelse sørge for, at 25 meters beskyttelseszone bliver overholdt omkring boringerne. Ravnkilde Vandværk skal tage stilling til, hvordan de ønsker at reducere nitratudvaskningen, og meddele det til Rebild Kommune inden for et år efter indsatsplanens vedtagelse. Ændring af arealanvendelse igangsættes inden for to år efter indsatsplanens vedtagelse. Beregning af nyt indvindingsopland skal ske før ændringer af arealanvendelse igangsættes. 29

30 1.5 Rørbæk Vandværk På figuren ses, at Rørbæk Vandværks indvindingsopland er beliggende inden for området med stor sårbarhed overfor nitrat. Figur Oversigtskort over Rørbæk Vandværks boringer, kildeplads og vandværksbygning samt indsatsområde med hensyn til nitrat. På figuren ses et geologisk profilsnit S-N for Rørbæk Vandværk. Grundvandspotentiale Sand Ler Figur Geologisk profilsnit for Rørbæk Vandværk. Geografisk placering af profillinje er vist på figur

31 Den geologiske model er ikke beregnet til at vise så små områder, derfor ser ud det som om, der indvindes fra ler i visse boringer. På figur ses tidsserier og de væsentligste grundvandskemiske parametre for Rørbæk Vandværk for DGU nr , DGU nr og DGU nr Figur Tidsserier for Rørbæk Vandværks boringer dækkende de væsentligste grundvandskemiske parametre. 31

32 Oversigt for Rørbæk Vandværk Kildeplads (aktive boringer DGU nr.) og Tilladelse/Indvinding (2011) m 3 / m 3. Arealanvendelse inden for indvindingsopland Landbrug (50 %), bebyggelse (38 %) og uklassificeret (12 %). Grundvandsmagasin DGU nr : Ubestemt sand, DGU nr : Kvartært sand. Lertykkelse (akk.) over grundvandsmagasin Vandtype Naturligt forekommende stoffer Vandbehandlingskrævende stoffer Nitratindhold seneste analyse (grænseværdi 50 mg/l, indsatsværdi 37,5 mg/l) Miljøfremmede stoffer NitratFølsomt Indvindingsopland (NFI) Nitratsårbarhedszonering DGU nr : 14 meter, DGU nr : 23 meter (se også figur ). DGU nr : A (oxideret), DGU nr : AX (oxideret). Ingen problematiske. Ingen. DGU nr : 27 mg/l, DGU nr : 27 mg/l. DGU nr : 0,026 µg/l BAM (2012) (tidligere op til 0,045 µg/l BAM), DGU nr : 0,062 µg/l BAM (2012) (tidligere op til 0,06 µg/l BAM). Ja. Stor nitratsårbarhed (se også afsnit 2.2 Grundvands magasinerne: sårbarhed). Indsatsområde mht. nitrat (ION) Ja (se evt. figur ). Lokaliteter kortlagt efter jordforureningsloven inden for indvindingsopland Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) 11 kortlagte lokaliteter (se evt. figur ). Der er beregnet BNBO for vandindvindingsboringerne /35/. Rebild Kommune vurderer at en tilsvarende beskyttelse opnås ved 25 meter zonen. INDSATSER OG ANBEFALINGER Generelle anbefalinger, Rørbæk Vandværk: Oplysningskampagne over for beboerne inden for indvindingsoplandet og især inden for 25 meters beskyttelseszone med henblik på at minimere pesticidforbrug. 32

33 Generelle indsatser, Rørbæk Vandværk: Ubenyttede brønde og boringer i indvindingsoplandet bør opspores og sløjfes. Tilstræbe, at der ikke udspredes spildevandsslam i indvindingsoplandet. Generelle anbefalinger, Rebild Kommune og Region Nordjylland: Rebild Kommune og Region Nordjylland sikrer, at opdaterede informationer om jordforureningslokaliteter på grænsen til og inden for indvindingsoplandet til vandværket tilgår kommunen. Det vil være hensigtsmæssigt at sikre, at kortlægningen efter jordforureningsloven færdiggøres i og på grænsen til indvindingsoplandet, samt at eventuelle uafklarede lokaliteter i området søges afklaret. Dette kan kun ske efter Regionens løbende prioritering. Konkrete indsatser, Rørbæk Vandværk: Opretholde 25 meters beskyttelseszone omkring boringerne (lovpligtigt pr. 1. august 2011). Ændre arealanvendelsen eller dyrkningsmetoderne på landbrugsarealerne til metoder, hvor der er en mindre nitratudvaskning. Ved indgåelse af dyrkningsaftaler er målet 37,5 mg/l og maksimalt 50 mg/l udvaskning af nitrat fra rodzonen og ingen pesticidanvendelse. Minimere pesticidanvendelse på kirkegården i indvindingsoplandet. I samarbejde med Rebild Kommune tages stilling til indholdet af pesticider på basis af resultaterne fra den skærpede overvågning. Konkrete indsatser, Rebild Kommune og Region Nordjylland: Rebild Kommune og Region Nordjylland vurderer i samarbejde truslen mod grundvand fra de lokaliserede og kortlagte (efter jordforureningsloven) forureningslokaliteter (se figur ), inden for indvindingsoplandet. OVERVÅGNING Overvågning foretages af Rørbæk Vandværk: Skærpet overvågning af pesticider og nitrat Løbende analyser for de stoffer der kan forventes udvasket fra kirkegården og de kortlagte jordforureninger. TIDSPLAN Rørbæk Vandværk skal inden for et år efter indsatsplanens vedtagelse igangsætte overvågning samt generelle anbefalinger. Opretholdelsen af 25 meters zonen igangsættes inden for et år efter indsatsplanens vedtagelse. Rørbæk Vandværk skal tage stilling til hvordan de ønsker at reducere nitratudvaskningen, og meddele det til Rebild Kommune inden for et år efter indsatsplanens vedtagelse. Ændring af arealanvendelse igangsættes inden for to år efter indsatsplanens vedtagelse.. Rebild Kommune og Region Nordjylland skal igangsætte samarbejde omkring truslen mod grundvand fra de lokaliserede og kortlagte jordforureningslokaliteter senest ved indsatsplanens vedtagelse. 33

34 2. Redegørelse Dette kapitel indeholder et resumé af kortlægningsområde med OSD 1437 Nørager. Resuméet er baseret på Miljøcenter Aalborg/Naturstyrelsen Aalborgs redegørelsesrapport fra 2010/33/ samt data vedr. jordforureningstatus /34/. Resumeet har fokus på følgende spørgsmål: Hvor er grundvandsmagasinerne? Hvordan strømmer grundvandet? Hvilken vandindvinding foregår? Hvor er grundvandsmagasinerne sårbare? Hvad truer grundvandets kvalitet? 2.1 Vandindvindingsstruktur I OSD 1437 Nørager indvindes der grundvand af 5 private almene vandværker: Haverslev, Mejlby, Ravnkilde, Nørager og Rørbæk Vandværker. Li. Binderup Vandværk lukkede i 2011, og området forsynes nu af Haverslev Vandværk. Vandværkernes indvindingsoplande ligger i eller delvis i OSD 1437 området. Størstedelen af Nørager Vandværks indvindingsopland ligger uden for OSD I tabellen vises tilladt indvindingsmængde (m 3 /år) samt antal af boringer tilhørende hvert vandværk. Navn Vandindvindingstilladelse Antal boringer (m 3 /år) Haverslev Vandværk Mejlby Vandværk Nørager Vandværk Ravnkilde Vandværk Rørbæk Vandværk Tabel Vandindvindingstilladelse samt antal af boringer for hvert vandværk 2.2 Grundvandsmagasinerne Geologi og landskab Den østligste del af området omkring OSD 1437 Nørager er påvirket af Fjerritslev forkastningen, som er en del af en kompleks nordvest-sydøst gående forkastningszone (Fennoskandiske Randzone). Saltpuder der ligger øst og syd for området, kan også påvirke geologien. Der er blevet identificeret tre begravede dale i området i forbindelse med TEM kortlægningen. Den mest markante har en nordnordvest-sydsydøstlig retning. Den går fra Rørbæk i syd til sydvest for Haverslev. Omtrent vinkelret på denne dal ses mindre begravede dale både vest og øst herfor, henholdsvis under Nørager by og i området omkring Ravnkilde. Den sidste er ikke så veldokumenteret som de to andre. I forbindelse med istiden (Weichsel) er der afsat moræneog smeltevandsaflejringer, og det er dem der udfylder de begravede dale. På figur ses de begravede dale og vandværkernes indvindingsoplande. Det ses, at Rørbæk, Nørager og Mejlby Vandværker indvinder vand fra den største af de begravede dale. Ravnkilde Vandværk indvinder fra et potentialetoppunkt, og den geologiske model viser, at Haverslev Vandværk indvinder fra dybere og ældre lag (Oligocæne silt- og sandaflejringer). 34

35 Geologisk model Der er tolket 7 enheder i kvartæret, vekslende mellem 4 sandenheder og 3 lerenheder. Vandværkerne Ravnkilde, Rørbæk, Nørager og Mejlby indvinder vand fra smeltevandssandmagasiner i varierende dybde. I modellen er det de 3 nederste af sandenhederne der er potentielle grundvandsressourcer. Vandværkerne med god grundvandskvalitet indvinder sandsynligvis vand fra de nedre sandlag. I de øvre og mellem sandlag er der risiko for problematisk vandkvalitet. Haverslev Vandværk indvinder vand fra ældre, dybereliggende lag og ældre alder, som er overlejret af tykke lerlag. Figur Begravede dale inden for aktivitetsområdet. Geofysik Den geofysiske metode der er anvendt er TEM-metoden. Den understøtter den geologiske model og kortlægningen af grundvandsmagasinernes udbredelse. Herunder hører kortlægningen af bunden af magasinet i form af ler, tunneldale, salt grundvand samt andre strukturer i undergrunden. Vurderingen af mægtigheden tyder på, at de største magasinmægtigheder befinder sig i den største af de begravede dale med retningen NNV-SSØ. Det er i den vestlige og centrale del af dalen og i området syd for Haverslev de største mægtigheder ses. Der findes også store magasinmægtigheder i de to mindre dale. 35

36 Dæklag Generelt følger de største lertykkelser dalstrukturerne. Den nordligste og den sydøstligste del af OSD 1437 Nørager området har lertykkelser på 5-15 m, se figur I den centrale del af OSD 1437 findes de tyndeste lerlag på 0-5 m. Der er 3 områder, ved Haverslev, syd for Mejlby og ca. midt mellem Rørbæk og Ravnkilde, der har lertykkelser på m. Indvindingsoplandet til Haverslev Vandværk har over 15 m ler over magasinet, de resterende vandværker har 5-15 m ler over magasinet. Figur Dæklag inden for OSD 1437 Nørager. 36

37 Hydrologi Naturstyrelsen Aalborg vurderer, at potentialekortet fra 2004, er det der afspejler forholdene bedst muligt. På kortet ses et potentialetoppunkt omkring Ravnkilde, og det falder tilnærmelsesvis cirkulært mod nord, syd og vest. Øst for Haverslev og omkring Mejlby er der en forstyrrelse i den cirkulære udbredelse. Begge steder skyldes det pejlinger fra synkronpejlerunden, og det tyder på, at disse boringer er filtersat i mere lokale magasiner. Mod øst ses en stor gradient på potentialet, som skyldes Lindenborg Å og Simested Å. Indvindingsoplande Indvindingsoplandene er genberegnede i 2010 på baggrund af Geo-vejledning 5. Potentialekortet fra 2004 blev anvendt til beregningerne. Det er værd at bemærke, at alle indvindingsoplandene ligger i OSD 1437, dog ligger indvindingsoplandet for Nørager kun delvis i OSD Det ser ud til, at Nørager, Rørbæk og sandsynligvis også Mejlby Vandværker udvinder vand fra begravede dale og Ravnkilde Vandværk fra potentialetoppunktet. Haverslev Vandværk udvinder fra nogle dybere liggende lag og har mere end 15 m ler over magasinet. Transmissivitet På baggrund af hydrologiske data er der blevet beregnet transmissiviteter for boringer med tilstrækkelig hydraulisk information. Størstedelen af de beregnede transmisiviteter ligger inden for intervallet 0,001 til 0,005 m 2 /s, svarende til et magasin med god ydeevne. Grundvandskvalitet Datagrundlaget for Naturstyrelsen Aalborgs grundvandskemiske tolkning er fra Nordjyllands Amts database GeoGIS, og er senest opdateret den 15. februar Redoxgrænsen, nitratfronten og den oxiderede zone Redoxgrænsens beliggenhed fortæller hvor dybt jordlagene er påvirket af nitrat, og dermed hvilke dybder der skal indvindes fra, for at få nitratfrit vand. Beliggenheden af redoxgrænsen er vurderet med to forskellige metoder, den ene ud fra grundvandskemiske analyser og den anden ud fra farveskift i boringerne. De to metoder vil give lidt forskellige resultater, da farveskiftet er bestemt på det tidspunkt boringen blev boret, og de fleste vandanalyser er yngre. Grundvandskemiske analyser: Dybden til redoxgrænsen i området er estimeret til m u.t. Nedtrængningsdybden af nitrat i magasinet ligger mellem 8 og 28 m under grundvandsspejlet for størstedelen af filtrene. Af alle filtre, der sidder mindre end 30 m under vandspejlet, er der kun et enkelt, som er nitratfrit. Det indikerer, at nitratreduktionskapaciteten over filtertoppen i størstedelen af boringen er opbrugt, hvilket betyder, at nitratbelastningen på overfladen tydeligt vil afspejle sig i nitratindholdet i de filtre, hvor der er nitratgennemslag. Det betyder, at såfremt der ønskes nitratfrit vand, skal der indvindes dybere end i dag. Da der i nogle områder er høje nitratkoncentrationer 40 m.u.t., kan der her forventes at være nedtrængning af nitrat til endnu større dybde. Men en indvinding fra større dybde kan give risiko for dårlig vandkvalitet med andre stoffer, f. eks. klorid eller arsen. Farveskift i boringerne: Tykkelsen af den oxiderede zone er bestemt ud fra en vurdering af farveskift i boringerne. Oxiderede lag er kendetegnet ved rødlige, gullige eller brunlige farver. De reducerede lag vil typisk være grålige, blålige, grønlige eller sorte. I de oxiderede lag er nitratreduktionskapaciten opbrugt. Når redoxgrænsen når filteret kommer nitratgennembruddet, da jordlagene ikke længere yder beskyttelse mod nedsivende nitrat. Nedtrængningsdybden for nitrat er vurderet til mere end 30 m.u.t. Nitratfronten ligger i Øvre og Mellem Sandlag, men ikke i Nedre Sandlag. Nitratproblemerne knytter sig dermed til Øvre og Mellem Sandlag. 37

38 Nitrat Der er stor forskel i nitratindholdet i boringerne inden for området, lige fra 0-3 mg/l til mere end 110 mg/l, og der ses ingen entydig tendens i nitratindholdet. Sulfat Nitrat omsættes ved hjælp af pyrit og danner sulfat, så sulfat giver god information om redoxforholdene i magasinet. Området er præget af et generelt lavt indhold af sulfat, og mængden af sulfat i råvandet giver sjældent kvalitetsmæssige problemer. Sammenholdes det generelle lave indhold af sulfat med de mange nitratholdige boringer, tyder det på, at der ikke er tilstrækkelig reduktionskapacitet, i form af pyrit, tilbage i jorden. Jern Der er ofte et naturligt højt indhold af jern i råvand. Jern findes opløst i reduceret vand, og vil ofte tyde på et beskyttet magasin. På grund af redoxforholdene kan der ikke være jern og nitrat i samme vandprøve, og observeres det har det som regel en boreteknisk forklaring. Indholdet af jern i området har ikke nogen generel trend. Det ligger på 0-5 mg/l. Forvitringsgrad Et højt forvitringsindeks (større end 1) viser, at andre syrer end kulsyre er aktive i de grundvandskemiske processer. Det kan være syrer som svolvsyre og saltpetersyre, som kan dannes ved nitrifikation og pyritoxidation. Begge processer er typisk tilknyttet sårbare og overfladebelastede grundvandsmagasiner. Der er yderst få filtre i området, hvor forvitringsindekset er mindre end 1. Forvitringsgraden i området viser dermed, at hele området er påvirket af overfladeprocesser og er sårbart overfor aktiviteter på overfladen. Vandtype Området domineres af oxiderede, overfladepåvirkede yngre vandtyper (A og B). De forekommer i hele området. De mere reducerede og beskyttede ældre vandtyper (C og D) findes i de mere centrale dele af området, som er nogenlunde sammenfaldende med den centrale begravede dal. Største delen af boringerne i området er direkte eller indirekte påvirkede fra overfladen. Mejlby og Haverslev Vandværker har vandtype D. Vandværkerne Nørager, Rørbæk og Ravnkilde ved vandværksbygningen har vandtype A. Ved Ravnkilde Vandværks nye kildeplads ses både vandtype B og C. Klorid Der er ikke fundet indhold af klorid i koncentrationer større end 50 mg/l. Baggrundsniveauet i Danmark antages til at ligge mellem 30 og 50 mg/l. Det tyder på, at optrængende saltvand ikke er et problem i området. Ionbytning Ionbytning anvendes som en indikation på beskyttet grundvand, da ionbytning forekommer hvis vandet passerer en ionbytter (ofte et lerlag) og gennemstrømningen ikke er for stor. Manglende ionbytning indikerer ikke nødvendigvis sårbart grundvand. Vand antages at være ionbyttet hvis Na/Cl forholdet er større end 0,9. Ionbyttede vandprøver ses i en nord-sydgående retning fra Haverslev mod Nørager og mod Rørbæk. Der er et sammenfald mellem de ionbyttede vandprøver og dele af det begravede 38

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægning i kortlægningsområdet 1435 Aalborg SØ Søren Bagger Landinspektør, Naturstyrelsen Aalborg Tlf.: 72 54 37 21 Mail:sorba@nst.dk

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet

REBILD KOMMUNE. Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet REBILD KOMMUNE Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet 1 Indhold FORORD 3 INDLEDNING 6 PRÆSENTATION AF INDSATSOMRÅDET 8 1. HANDLINGSPLAN 12

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Rebild Kommune Indsatsplan for indsatsområdet omkring Mejlby, Ravnkilde og Rørbæk.

Rebild Kommune Indsatsplan for indsatsområdet omkring Mejlby, Ravnkilde og Rørbæk. Rebild Kommune Indsatsplan for indsatsområdet omkring Mejlby, Ravnkilde og Rørbæk. En plan for beskyttelse af drikkevand. 1 Indhold FORORD 3 RESUME 5 INDLEDNING 6 PRÆSENTATION AF INDSATSOMRÅDET 9 1. HANDLINGSPLAN

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for GKO Odsherred Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 7.2.7 Sammenfattende beskrivelse ved Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk indvinder fra 2 boringer, henholdsvis DGU.nr: 191.124

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Enslev & Blenstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Anna Maria Nielsen Geolog, Naturstyrelsen

Læs mere

3.5 Private vandværker i Århus Kommune

3.5 Private vandværker i Århus Kommune 3.5 Private vandværker i Århus Kommune Kvottrup Vandværk (751.2.24) Vandværket har en indvindingstilladelse på 6. m 3 /år. Tilladelsen er gebyrnedsat fra oprindelig 18. m 3 / år den 16. februar 2. Vandværkets

Læs mere

Orientering fra Miljøcenter Aalborg

Orientering fra Miljøcenter Aalborg Orientering fra Miljøcenter Aalborg Miljøcenter Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Peder Møller Landinspektør, Miljøcenter

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst Punkt 4. Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst 2016-056296 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til tillæg til indsatsplan for

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere

As Vandværk og Palsgård Industri

As Vandværk og Palsgård Industri og Palsgård Industri ligger i det åbne land i den østlige del af Overby. Vandværket har 2 indvindingsboringer beliggende tæt ved hinanden, ca. 10 meter fra vandværket, se figur 2. Vandværket har en indvindingstilladelse

Læs mere

Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune

Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune - Arealanvendelse og forureningskilder - Beskyttelsesbehov og anbefalinger -Find materialet 18. maj 2010 Arealanvendelse og forureningskilder 1. Den overordnede arealanvendelse

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Resultater Peter Erfurt Geolog, By- og Landskabsstyrelsen, 4.5.2010 Hvad vil jeg fortælle? - Om grundvandet på Als med fokus på Nordals De store linjer - Om

Læs mere

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune Kommunens vurdering af tilstanden af Verdo s vandværker Vandværk Bunkedal Vandværk Oust Mølle Vandværk Vilstrup Vandværk Østrup Skov Vandværk Beliggenhed Mellem Tjærby og Albæk Ved Oust Møllevej i Randers

Læs mere

Administrationsgrundlag - GKO

Administrationsgrundlag - GKO Administrationsgrundlag - GKO Beskyttelse af grundvand og drikkevand 1. Den generelle beskyttelse - Grundvandet skal kunne anvendes som drikkevand uden egentlig rensning (simpel vandbehandling) - Generel

Læs mere

Bilag 1 Løsning Vandværk

Bilag 1 Løsning Vandværk Bilag 1 ligger midt i Løsning by og vandværksdriften udføres af Løsning Fjernvarme. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 240.000 m 3 og indvandt i 2016 206.008 m

Læs mere

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen » Grundvandskortlægning i Danmark Kim Dan Jørgensen »Grundlaget for grundvandskortlægning i Danmark Indvinding af grundvand Grundvandsindvindingen i Danmark bygger på en decentral indvinding uden nævneværdig

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011).

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011). Vandværk Vandværket, der er placeret centralt i by, er et stort og centralt placeret vandværk for områdets vandforsyning. Området ved er under vækst og et stigende vandforbrug må forventes fremover. Vandværket

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Indsatsplan for en del af OSD 1432 Aalborg SV. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Øster Hornum Vandværk og Guldbæk Vandværk

REBILD KOMMUNE. Indsatsplan for en del af OSD 1432 Aalborg SV. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Øster Hornum Vandværk og Guldbæk Vandværk REBILD KOMMUNE Indsatsplan for en del af OSD 1432 Aalborg SV En plan for beskyttelse af drikkevandet. Øster Hornum Vandværk og Guldbæk Vandværk 1 2 Indhold FORORD 4 RESUME 6 INDLEDNING 7 PRÆSENTATION AF

Læs mere

Delindsatsplan. Kastbjerg Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Kastbjerg Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Kastbjerg Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Kort- og Matrikelstyrelsen DDOland, COWI. Udgivet af Vejle Amt Damhaven Vejle November Redaktion Grundvandsgruppen Vejle Amt

Kort- og Matrikelstyrelsen DDOland, COWI. Udgivet af Vejle Amt Damhaven Vejle November Redaktion Grundvandsgruppen Vejle Amt Udgivet af Vejle Amt Damhaven 12 7100 Vejle November 2006. Redaktion Grundvandsgruppen Vejle Amt Kortmaterialet er bearbejdet af Vejle Amt og fremstillet med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen og

Læs mere

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Dokumentationsrapport, november 2009 Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægning i kortlægningsområdet 1435 Aalborg SØ Søren Bagger Landinspektør, Naturstyrelsen Aalborg Tlf.: 72 54 37 21 Mail:sorba@nst.dk

Læs mere

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3.

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3. Vandværket er beliggende i det åbne land. Vandværket har 3 indvindingsboringer, som er beliggende tæt ved hinanden i en mindre skov ca. 100 m fra vandværket. Vandværket har en indvindingstilladelse på

Læs mere

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Image size: 7,94 cm x 25,4 cm RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Grundvandsrådsmøde i Næstved Kommune 3/9-2014 RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Kortlægningsområde:

Læs mere

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Knejsted Mark Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by.

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 35.000 m 3 og indvandt i 2013 omkring 42.000 m 3 årligt. Indvindingen har været faldende frem til 1998, hvorefter

Læs mere

Solvarmeanlæg ved Kværndrup

Solvarmeanlæg ved Kværndrup Solvarmeanlæg ved Kværndrup Supplerende redegørelse efter Statens udmelding til Vandplanernes retningslinier 40 og 41 Udarbejdet af: Olav Bojesen Dato: 22. januar 2015 Naturstyrelsens j.nr.: NST-122-430-00034

Læs mere

Grundvandet på Agersø og Omø

Grundvandet på Agersø og Omø Grundvandet på Agersø og Omø Drikkevand også i fremtiden? Grundvandet skal beskyttes Drikkevandet på Agersø og Omø kommer fra grundvandet, som er en næsten uerstattelig ressource. Det er nødvendigt at

Læs mere

Delindsatsplan. Dalbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Dalbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Dalbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1

Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1 Miljøcenter Nykøbing Falster Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1 Resumé November 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Miljøcenter

Læs mere

Udkast til Indsatsplan Hundslund,

Udkast til Indsatsplan Hundslund, Indsatsplan Hundslund Indledning Formål med planen Baggrund for planen Behov for indsats Oversigt over indsatser Indsatsprogram og tidsplan Indsatser ved vandværkerne Alrø Vandværk Hadrup Vandværk Hundslund

Læs mere

Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune

Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune GRUNDVANDSKORTLÆGNING Hvad er det? Hvorfor gør vi det? Hvordan gør vi det? Lovgrundlag og formål Miljømålslovens 6 og 8a Den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning

Læs mere

Forslag til Indsatsplan Boulstrup

Forslag til Indsatsplan Boulstrup Forslag til Indsatsplan Boulstrup Indledning Indsatsplanen er en handlingsplan, der beskriver de nødvendige indsatser for at beskytte grundvandet i et nærmere afgrænset område, så der også i fremtiden

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0004 / 118041 Navn: Adresse: Løgumklostervej 20 Kontaktperson: Formand: Niels Chr. Schmidt, Løgumklostervej 32, Lovrup, 6780 Skærbæk Dato for

Læs mere

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2 Notat Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS 20. december 2012 Projekt nr. 211702 Dokument nr. 125930520 Version 1 Udarbejdet af NCL Kontrolleret af AWV

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

Bjerre Vandværk ligger i den vestlige udkant af Bjerre by.

Bjerre Vandværk ligger i den vestlige udkant af Bjerre by. ligger i den vestlige udkant af Bjerre by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 75.000 m 3 og indvandt i 2014 godt 47.000 m 3. I 2006 og 2007 har indvindingen været knap 58.000 m 3. Dette hænger

Læs mere

Informationsmøde om indsatsplan Sundeved 30. Juni 2015

Informationsmøde om indsatsplan Sundeved 30. Juni 2015 Informationsmøde om indsatsplan Sundeved 30. Juni 2015 Indsatsplan Sundeved Naturstyrelsens kortlægning. Geologiske profiler Naturstyrelsens kortlægning, sulfatmålinger Naturstyrelsens kortlægning, vandtyper

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Bilag 2. Bilag 2. Barrit Stationsby Vandværk samt kort med vandværk og borings placering. Udviklingen i indvindingsmængde.

Bilag 2. Bilag 2. Barrit Stationsby Vandværk samt kort med vandværk og borings placering. Udviklingen i indvindingsmængde. Bilag 2 Barrit Stationsby vandværk Barrit Stationsby Vandværk indvinder knap 13.000 m³ årligt. Indvindingen har været svagt stigende de sidste 10 år, men dog faldende i 2009 og 2010 og stigende igen i

Læs mere

Indsatsplan for Hobro området

Indsatsplan for Hobro området Indsatsplan for Hobro området En plan for beskyttelse af drikkevandet i Hobro indsatsområde December 2013 Indsatsplan for Hobroområdet 1 Indhold DEL 1 Forord... 3 Læsevejledning... 3 Indledning... 4 Screening

Læs mere

7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE

7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE 7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE 1 Bregninge Vandværk Bregninge vandværk forsyner ca. 111 forbrugere med drikkevand og har en indvindingstilladelse på 16.000 m 3 per år. n er gældende til den 30-09-2023.

Læs mere

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens Punkt 13. Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens 2016-024069 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Resume af teknisk version 1. FORORD I store dele af Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner indvinder vi drikkevand af høj kvalitet. Vandindvinding

Læs mere

FRA GEOLOGI TIL INDSATSPLAN - BETYDNING AF DEN GEOLOGISKE FORSTÅELSE FOR PRIORITERING AF INDSATSER

FRA GEOLOGI TIL INDSATSPLAN - BETYDNING AF DEN GEOLOGISKE FORSTÅELSE FOR PRIORITERING AF INDSATSER FRA GEOLOGI TIL INDSATSPLAN - BETYDNING AF DEN GEOLOGISKE FORSTÅELSE FOR PRIORITERING AF INDSATSER Hydrogeolog, ph.d. Ulla Lyngs Ladekarl Hydrogeolog, ph.d. Thomas Wernberg Watertech a/s Geolog, cand.scient.

Læs mere

Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune Sønderborg Kommune post@sonderborg.dk hzyr@sonderborg.dk Ribe vand J.nr. NST-463-00554 Ref. Jedbe/jarei Den 10. maj 2012 Udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder mht. nitrat

Læs mere

GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN

GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN Forsidefoto fra Vandforsyningsplan /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Boringer 2 3. Vandindvinding 3 3.1 Hydrologi 3 4. Arealanvendelse 5 5. Vandkvalitet

Læs mere

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU!

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! Kan og skal disse data bruges i fremtiden? Christina Hansen Projektchef Rambøll NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING! Igennem de sidste 15 år er der brugt mellem

Læs mere

Notat. 1. Resumé. Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning. Strategisk Miljøvurdering

Notat. 1. Resumé. Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning. Strategisk Miljøvurdering Notat Projekt Kunde Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning Norddjurs Kommune Rambøll Danmark A/S Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Danmark Emne

Læs mere

Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde

Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde Udført Arbejde Indsamling af eksisterende viden: Geologi, geofysik, hydrogeologi, vandkemi og vandforsyning 5 indsatsområder

Læs mere

Indsatsplan Boulstrup. Vedtaget af Odder Byråd den 18. maj 2015

Indsatsplan Boulstrup. Vedtaget af Odder Byråd den 18. maj 2015 Indsatsplan Boulstrup Vedtaget af Odder Byråd den 18. maj 2015 Indsatsplan Boulstrup Indledning Formål med planen Baggrund for planen Behov for indsats Oversigt over indsatser Indsatsprogram og tidsplan

Læs mere

Orø kortlægningsområde

Orø kortlægningsområde Oversigt Geologiske forhold Grundvandsmagasiner Forurening fra landbrugsdrift Anden forurening Naturlig grundvandsbeskyttelse Grundvandets sårbarhed over for nitratforurening Udpegning af områder til beskyttelse

Læs mere

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Skanderborg Kommune vil gerne kvitterer for nogle gode og konstruktive møder med landboforeningen i forbindelse med udarbejdelse af planer

Læs mere

Resultaterne af 10 års grundvandskortlægning Anders Refsgaard, COWI 26-05-2015

Resultaterne af 10 års grundvandskortlægning Anders Refsgaard, COWI 26-05-2015 1 Resultaterne af 10 års grundvandskortlægning Anders Refsgaard, COWI Agenda for præsentationen Konklusioner. Baggrund for grundvandskortlægningen Elementer i grundvandskortlægningen Kommunernes (og andre

Læs mere

Delindsatsplan. Havndal Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Havndal Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Havndal Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Redegørelse for Ajke og Gørding Kortlægningsområde

Redegørelse for Ajke og Gørding Kortlægningsområde Redegørelse for Ajke og Gørding Kortlægningsområde Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2012 Titel: Emneord: URL: Redegørelse for Ajke og Gørding Kortlægningsområde - Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

»Nitrat-prognose og omkostningseffektiv beskyttelse

»Nitrat-prognose og omkostningseffektiv beskyttelse »Nitrat-prognose og omkostningseffektiv beskyttelse Christian Thirup, agronom, chefkonsulent Tina Andersen, geolog, seniorkonsulent ALECTIA A/S ATV Jord og Grundvand Beskyttelse og forvaltning af grundvand

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Forslag til indsatsplan 1442 Rønhøj og 1443 Farsø & Hvalpsund Maj 2013 Forord Denne indsatsplanen er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune, Natur og Miljø i samarbejde

Læs mere

Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale

Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale Titel: Vestsjællands Amt Ringsted kortlægningsområde, fase 1. Trin 3: Hovedrapport: Aktuel tolkningsmodel. Geografisk dækning: Udgivelsestidspunkt:

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af NOTAT Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af drikkevandsressourcer mv. Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar. Der tages forbehold for en politisk behandling

Læs mere

Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale

Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale Titel: Vestsjællands Amt Ringsted kortlægningsområde, fase 2a Detailkortlægning i området øst for Ringsted by. Geografisk dækning: Udgivelsestidspunkt:

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægning i kortlægningsområdet 1429 Nibe Søren Bagger Koordinator, Naturstyrelsen Aalborg Tlf.: 72 54 37 21 Mail:sorba@nst.dk

Læs mere

Greve Indsatsplan Vurdering af sårbare områder

Greve Indsatsplan Vurdering af sårbare områder G R E V E K O M M U N E Greve Indsatsplan Vurdering af sårbare områder 2015-08-19 Teknikerbyen 34 2830 Virum Danmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com jnku@alectia.com

Læs mere

FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE

FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE Hans Peter Birk Hansen Geolog Odense Kommune Grundvandsbeskyttelsesplaner Bornholm Svendborg Ærø Odense 11/01 2015 SIDE 1 PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE

Læs mere

Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By.

Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By. NOTAT Sagsnr.: 15-12874 Dokumentnr.: 94238/15 Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By. Lynggård Biogasanlæg har

Læs mere

»Hvad kan forsyninger også bruge grundvandskortlægningen til? v. Tina Halkjær Andersen, Teamleder Vand, ALECTIA

»Hvad kan forsyninger også bruge grundvandskortlægningen til? v. Tina Halkjær Andersen, Teamleder Vand, ALECTIA »Hvad kan forsyninger også bruge grundvandskortlægningen til? v. Tina Halkjær Andersen, Teamleder Vand, ALECTIA »Disposition 1) Baggrund Naturstyrelsens grundvandskortlægning 2) Eksempler på anvendelse

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

Rebild Kommunes høringssvar til forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport.

Rebild Kommunes høringssvar til forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport. Center Natur og Miljø Region Nordjylland Råstofgruppen Niels Bohrsvej 30 9220 Aalborg Øst Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.09.00-A00-2-14 Ref.:

Læs mere

Grejs Vandværk. Indvindingsopland: ca. 90 ha. Grundvandsdannende opland: ca. 69 ha. Arealanvendelse: primært landbrug. V1 og V2 kortlagte grunde:

Grejs Vandværk. Indvindingsopland: ca. 90 ha. Grundvandsdannende opland: ca. 69 ha. Arealanvendelse: primært landbrug. V1 og V2 kortlagte grunde: Grejs Vandværk Indvindingsopland: ca. 90 ha Grundvandsdannende opland: ca. 69 ha Arealanvendelse: primært landbrug V1 og V2 kortlagte grunde: ingen i oplandene Gms. pot. nitrat udvask. i GVD: 125 mg/l

Læs mere

6.3 Redox- og nitratforhold

6.3 Redox- og nitratforhold Prøvetagningsstrategien i ellogboringerne er udformet ud fra behovet for at kende redoxfrontens beliggenhed. I den oxiderede zone udtages der prøver med ca. m afstand, nær redoxfronten kan prøverne ligge

Læs mere

Grundvandet på Orø en sårbar ressource

Grundvandet på Orø en sårbar ressource Grundvandet på Orø en sårbar ressource Derfor skal vi beskytte grundvandet Grundvandet på Orø er en værdifuld drikkevandsressource. Men den er sårbar over for forurening. Drikkevandsforsyningen skal bygge

Læs mere

Thue Weel Jensen. Introduktion

Thue Weel Jensen. Introduktion Geologien i Syddjurs Kommune og dens betydning for vandindvinding til drikkevand Hvad skal de private vandværker være opmærksom på, og hvordan sikrer vi vore vandressourcer i fremtiden Thue Weel Jensen

Læs mere

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26.

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0017 / 118055 Navn: Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse:

Læs mere

Bilag 2. Bilag 2 Landskabet og resume af kortlægningen

Bilag 2. Bilag 2 Landskabet og resume af kortlægningen Bilag 2 Bilag 2 Landskabet og resume af kortlægningen 1. Landskabet Indsatsplanområdet ligger mellem de store dale med Horsens Fjord og Vejle Fjord. Dalene eksisterede allerede under istiderne i Kvartærtiden.

Læs mere

Rebild Kommunes foreløbige høringssvar i forbindelse med forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport.

Rebild Kommunes foreløbige høringssvar i forbindelse med forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport. Center Natur og Miljø Region Nordjylland Råstofgruppen Niels Bohrsvej 30 9220 Aalborg Øst Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.09.00-A00-2-14 Ref.:

Læs mere

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Side 1 af 15

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Side 1 af 15 Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Side 1 af 15 HVIDBOG til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Notat. Redegørelse om grundvandsbeskyttelse indenfor lokalplanområdet - Boligområde ved Røvedvej i Spørring

Notat. Redegørelse om grundvandsbeskyttelse indenfor lokalplanområdet - Boligområde ved Røvedvej i Spørring Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Redegørelse om grundvandsbeskyttelse indenfor lokalplanområdet - Boligområde ved Røvedvej i Spørring

Læs mere

Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me. Referat fra Grundvandsrådsmøde den 19.

Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me. Referat fra Grundvandsrådsmøde den 19. Referat Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Referat

Læs mere

Indvindingsforhold Geologiske forhold

Indvindingsforhold Geologiske forhold Sorring By Vandværk Indvindingsforhold Sorring By Vandværk blev sat i drift i 1897 og har pr. 2000 en indvindingstilladelse på 84.000 m3/år. De sidste 10 år har indvindingen ligget på omkring 70.000 m3.

Læs mere