Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende."

Transkript

1 Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1

2 Ved skrivelser af 8. oktober og 22. november 2013 har A, B, C, D, E og F klaget over statsautoriseret revisor G, statsautoriseret revisor H og I A/S, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Klagen Klagerne har formuleret klagen i følgende punkter: 1) Klagernes indskud er fejlagtigt anført som ansvarlig lånekapital i årsrapporterne for A/S J, hvilket ønskes fastlagt ved Revisornævnets afgørelse. 2) Revisor har ikke sikret påtegning af årsregnskaber fra alle registrerede bestyrelsesmedlemmer, hvilket ønskes fastlagt ved Revisornævnets afgørelse. 3) Revisoren har ikke sikret, at dele af klagernes indskud ikke har været anvendt til privatkøb, hvilket ønskes fastlagt ved Revisornævnets afgørelse. Personlige oplysninger Erhvervsstyrelsen har oplyst, at G har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 5. marts 1984 og i Revireg. har været tilknyttet I A/S, CVR-nr. xx xx xx xx, fra den 17. februar 2004 til den 31. januar 2014, hvor beskikkelsen blev deponeret. G er tidligere ved Revisornævnets kendelse af 18. marts 2009 (sag nr. 33/2008-S) pålagt en bøde på kr. for overtrædelse af faktureringsbekendtgørelsen og god revisorskik. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at H har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 14. december 2011 og i Revireg. har været tilknyttet I A/S, CVR-nr. xx xx xx xx, fra den 1. februar I A/S blev anmeldt i Revireg. den 17. februar Sagsfremstilling: Denne sag vedrører forhold omkring selskabet A/S J for så vidt angår årsrapporterne for 2009 til Tre af klagerne, A, C og E er brødre til K, hvis ægtefælle, L, er direktør i A/S J. Selskabet blev stiftet den 12. januar 2009 som et anpartsselskab, men blev den 22. juni 2009 omdannet til et aktieselskab. Selskabets formål er at etablere faciliteter for lystbåde og aktiviteter i tilknytning hertil nærmere bestemt på et af selskabet erhvervet havneareal ved [by]. Af udateret "Foreløbig aftale vedr. anpartsindskydelse i projektet omkring [lystbådehavn], beliggende [by] Havn" mellem "Indehaver L samt Adm. direktør K og Andelshaver C" fremgår følgende: " 2

3 Denne aftale er gældende indtil en endelig Andelsaftale er tiltrådt af alle parter. Indtil denne aftale er tiltrådt af parterne er nedenstående pkt. 1-5, samt bilag gældende. Efter aftalens indgåelse, indbetaler Andelshaver kr til [bank],. Indbetaling sker senest således beløbet er til rådighed d. 2/ Ejerforholdet af "[lystbådehavn]" ([by]havn) andrager i et forhold der svarer til den enkelte andelssum i forhold til den samlede indskudssum. Først når det indskudte beløb er tilbagebetalt, er ejerforholdet i henhold til de % anvisninger der står beskrevet i vedlagte bilag "Budget 2009 [by]". Uagtet midlertidig forhøjet ejerandel er overskudsandelen uændret, svarende til 3,5% pr. 1 million i indskud. 3. Udbetalingerne af overskudsandele skal ske snarest muligt, dog tidligst i henhold til vedlagte budget (under hensyntagen til evt. forsinkelser) og i henhold til Hensigtserklæring. Som udgangspunkt sker der overskudsdeling efter endt regnskabsår, men halvårsregnskabsafslutning med dertilhørende overskudsdeling kan komme på tale. Efter fase 4 skal overskuds udbetalingerne ske så hurtig som det lovmæssigt er muligt og at der er belæg herfor, dog ikke oftere end hver 6. måned. " Der foreligger en i det væsentlige enslydende og ligeledes udateret aftale mellem L, K og B og A. I perioden fra den 13. februar til den 24. marts 2009 indbetalte A, C og E et samlet beløb på to mio. kr. på selskabets konto i [bank]. Af fuldstændig rapport fra CVR registeret af 2. maj 2012 vedrørende A/S J fremgår, at E den 22. juni 2009 blev medlem af bestyrelsen, og at han den 16. november 2009 tiltrådte som bestyrelsesformand for selskabet. Det fremgår hertil af referat fra ekstraordinær generalforsamling i selskabet den 16. november 2009, at E blev valgt til selskabets bestyrelse som formand. Referatet er underskrevet af L som dirigent. Klagerne har anført, at referatet er udarbejdet og E registreret som bestyrelsesformand uden dennes vidende. Af referat fra investormøde i A/S J afholdt samme dag, udarbejdet af L, fremgår blandt andet: " Deltagere ved mødet var: E M og N L A C K 3

4 Der var udeblivelse fra investor [navn], der dog forinden skriftligt havde tilkendegivet sin holdning og tilslutning til dagsordenens punkter 3, 5, 6 og Ejerkreds (den nye skattereform) G fra I A/S fremlagde en investormodel, der fritager ikke nærstående til hovedaktionæren (L) for skat udover A/S Js selskabsskat. De tilstedeværende var enige om, at det næsten lød for fantastisk, men G sagde at han havde tjekket det med Is skatteafdeling og at I i øvrigt havde ansvaret for rigtigheden heraf og at dette ansvar var dækket af en forsikring. Konkret betyder det, at investorerne ikke bliver medejer af selskabet, men långivere i stedet. G vil sammen med selskabets advokat O udarbejde en långiveraftale. I denne aftale skal der tages hensyn til den foreløbige aftale indgået med E, A, [navn] og C. 10. Evt. K fratræder som direktør pga. at P v/k er hårdt ramt af finanskrisen. Et tab på ca. kr. 6,5 mio i 2008 og 2009 er en realitet. K kan som ulønnet direktør for A/S J ikke få dagpenge ved en evt. konkurs i P v/k. Samtidig er det vigtigt i relation til sagen mod tidligere projektleder Q, ikke at tegne et urealistisk billede af selskabet, med henvisning til selskabet faktiske mangel på fremgang. K meddelte at L havde besluttet en opskrivning af samtlige nuværende investorers overskudsandel med ca. 43%. Et indskud på eksempelvis kr gav tidligere en ejerandel (nu kaldet udbytteandel) på 1,75%. Efter tilskrivningen generere kr en udbytteandel på 2,5%. Vedtagelse Med undtagelse af C som udtrykte bekymring ved flere af beslutningerne, blev følgende vedtaget: Pkt. 10 K er udtrådt som direktør for selskabet og L er herefter indtrådt som direktør. Køreplan for fremtiden: Advokat og revisor udarbejder långiver-overenskomst. Tidligere aftaler ajourføres og indskrives i overenskomsten. " Klagerne har oplyst, at den anførte långiveraftale aldrig er blevet udarbejdet eller tiltrådt. Af et andet referat udarbejdet af indklagede G vedrørende møde afholdt samme dag med deltagelse af L, K, M og N, E, C og A fremgår følgende: " Min del af dagsordenen var at forklare ændringerne i den nye skattereform og konsekvenserne for den planlagte selskabsstruktur. Der var planlagt en sammenkobling via holdingselskaber, således alle ejere havde et selskab med en ejerandel på min. 10 % i det underliggende selskab. 4

5 Denne model er ikke længere mulig efter skattereformen. Jeg gennemgik derfor vores ide om at etablere ansvarlige lån, Der blev udleveret 3 bilag ved mødet - "Gammel struktur, ny struktur og Notat" " Det fremgår ligeledes af bilagene vedrørende ny struktur og notatet, at der ville være tale om ansvarlig lånekapital, og at der skulle udstedes gældsbreve herfor. Den 27. november 2009 skrev indklagede G en med bilag til K, hvoraf blandt andet fremgår følgende: " I aftes modtog jeg fra skatteafdelingen vedlagte skriftlige tilbagemelding vedrørende beskatningen af afkastet fra de ansvarlige indskud i J A/S. Vi har afventet svaret for at komme videre. De siger nu, at lånet er sortstemplet du kan formentlig huske begreberne sort- og blåstemplet fra vores møde her på kontoret. Konsekvensen af "sortstemplingen" er, at alle modtagerne skal betale skat af både rente og kursgevinst - til gengæld har selskabet i denne situation fradrag for både renten og udbetaling af kursgevinsten. Den totale skat for selskab og modtageren bliver nu den samme, uanset vi bruger aktier som indskud, eller vi anvender modellen for ansvarligt lån med renter. " K videresendte samme dag en til blandt andre C, A og E. Klagerne har indsendt et uunderskrevet udkast til årsrapport for 2009 for A/S J. Den 22. marts 2011 afgav indklagede statsautoriseret revisor G følgende påtegning på selskabets årsrapport for 2010: " Revisors ansvar og den udførte revision En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 5

6 Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, " Ledelsespåtegningen i årsrapporten er underskrevet af L som direktør og bestyrelsesmedlem og af en [navn] som bestyrelsesmedlem. Klageren E er anført som det tredje bestyrelsesmedlem, men den foreliggende årsrapport er ikke underskrevet af denne. Det fremgår af årsrapporten, at årets resultat efter skat udgjorde kr., at balancesummen udgjorde kr., og at egenkapitalen udgjorde kr. Langfristede gældsforpligtelser udgøres af posten konvertible og udbyttegivende gældsbreve på kr. I note 4 hertil er angivet, at "Den langfristede gæld er ansvarlig lånekapital, der forefalder efter 5 år." Om ejerforhold er i note 7 angivet, at R ApS, [adresse, by], og S ApS, sammesteds, er noteret som ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af aktiekapitalen. Af af 23. november 2011 fra E til indklagede G fremgår: " Er kommet til at tænke på indsendte regnskab for 2010 Som bestyrelsesformand i selskabet skal jeg vel underskrive et sådant regnskab inden indgivelse?? Jeg mener ikke at have gjort dette nogensinde, og det foruroliger mig lidt.. Af af 21. marts 2012 fra C til K fremgår endvidere: " Til ledelsen i projektet omkring J Vi skal her gøre følgende punkter gældende i forhold til fremsendte skrivelse af d. 20/ " Vi beskrider rigtigheden i at vi tilskrives som långivere, hvilket ikke accepteres af os. Vort forhold til ovennævnte projekt er og har altid været at vi alle er delejere i nævnte projekt. en angives tillige at være afgivet på vegne E og A og er sendt cc til disse. Indklagede statsautoriseret revisor G har den 7. maj 2012 afgivet følgende påtegning på selskabets årsrapport for 2011: 6

7 " Revisors ansvar En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. " Det fremgår af årsrapporten, at årets resultat efter skat udgjorde kr., at balancesummen udgjorde kr., og at egenkapitalen udgjorde kr. Posten ansvarlig lånekapital er opgjort til kr. Om ejerforhold er i note 5 angivet, at R ApS, [adresse, by], er noteret som ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af aktiekapitalen. Som medlemmer af bestyrelsen er i årsrapporten anført M, E og L med førstnævnte som formand. Den foreliggende udgave af årsrapporten er ikke påført underskrifter fra ledelsesmedlemmerne. Det er ubestridt, at E i Erhvervsstyrelsen blev registreret udtrådt af bestyrelsen den 14. juni De indklagede, statsautoriseret revisor G og statsautoriseret revisor H, har den 24. juni 2013 afgivet følgende påtegning på selskabets årsrapport for 2012: " Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. " Det fremgår af årsrapporten, at årets resultat efter skat udgjorde kr., at balancesummen udgjorde kr., og at egenkapitalen udgjorde kr. Posten ansvarlig lånekapital er opgjort til kr. Om ejerforhold er i note 7 angivet, at R ApS, [adresse, by], er noteret som ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af aktiekapitalen. 7

8 Parternes bemærkninger: Klagerne har anført, at de anser revisoren for at have udført ansvarspådragende handlinger ved mangelfuld tilsynspligt og dermed økonomisk skade til følge for klagerne. Klagerne har vedrørende klagepunkt 1 nærmere anført, at klagerne i alt har deponeret to mio. kr. på en anvist deponeringskonto til et planlagt investeringsprojekt på [ø]. Ledelsen af selskabet A/S J, som modtog pengene, herunder L og hendes mand K, har svigagtigt brugt disse penge til at erhverve ejendom med - uden at gøre indskyderne til medejere af denne ejendom eller sekundært - medejere af selskabet, som aftalt. Selskabet A/S J blev stiftet i forbindelse med ovennævnte deponering og ejes af de nævnte personer privat og via R ApS. Gældsposten blev ved regnskabsaflæggelsen klassificeret som et ansvarligt lån i balancen. Revisor har på ingen måde sikret sig grundlaget for denne klassifikation. Der foreligger ingen aftaler eller oplysninger om, at indbetalerne af dette beløb ønsker at træde tilbage for øvrige kreditorer i selskabet - tværtimod blev der af klagerne over for ledelsen stillet betingelser om maksimal sikkerhed for deponeringen. På det tidspunkt, hvor indbetalerne af projektsummen erfarer, at det samlede deponerede beløb er indgået i selskabsdriften til direkte erhvervelse af ejendom og uden den fornødne og aftalte sikkerhed for klagerne, kræves hele beløbet tilbagebetalt med øjeblikkelig virkning - hvilket ikke er efterkommet af selskabet A/S J. Det er klagernes vurdering, at revisor ikke har foretaget tilstrækkelige handlinger vedrørende regnskabsposten i forhold til korrekt klassifikation, jf. årsregnskabsloven, samt sikring af selskabets øvrige kreditorer, da disse reelt er dårligere stillet, end det fremgår af regnskaberne for 2009 til og med Der har hele tiden været tale om kortfristet gæld, da det aldrig har været hensigten, at projektsummen skulle indgå i A/S J uden klagernes medejerskab enten af selskab eller erhvervet ejendom. Gældsposten udgør i % og i ,5 % af balancesummen. Der er således ikke opnået tilstrækkeligt og egnet bevis vedrørende værdiansættelse og klassifikation af regnskabsposten, hvorfor revisor burde have taget forbehold herfor, jf. erklæringsbekendtgørelsens 3-8 og ISA 705. Klagerne anser samtidig revisorlovens 16 som overtrådt, da revisor ikke har udvist god revisionsskik i denne henseende. Da regnskabsposten reelt skulle være præsenteret under kortfristet gæld, vil dette have afgørende indflydelse på selskabets evne til at fortsætte driften. Da der ikke er midler i selskabet til at betale kreditorerne i takt med, at disses krav forfalder, burde revisor have taget forbehold for fortsat drift med deraf følgende afkræftende konklusion. Revisor har afgivet en ikke modificeret erklæring og overtræder også herved erklæringsbekendtgørelsens 3-8, samt ISA 240, subsidiært ISA 705. Revisor har ikke udvist god revisionsskik i denne henseende og overtræder derved revisorlovens 16. Klagerne har endvidere anført, at indskuddene blev indbetalt på en konto, som klagerne forventede at eje i fællesskab med aftaleparterne L og K, at det fremgår af de fremlagte aftaler, at der er tale om aftaler mellem privatpersoner, og at klagernes andele i projektet består af ideelle andele af projektet. 8

9 Klagerne er tillige af den opfattelse, at de sammen med deres aftaleparter ejer en ideel andel af det erhvervede havneareal. Jævnfør punkt 8 i referatet af investormødet den 16. november 2009 er det anført, at indklagede G i samarbejde med advokat O vil udarbejde en långiveraftale til andelshaverne i projektet. I s model med at formalisere samarbejdet ved at lade klagernes indskud indgå i et selskab som ansvarligt lån blev dog kasseret af indklagede G pr. den 27. november Som det ligeledes fremgår af afsnit 4 i en fra indklagede G, er det på dette tidspunkt i forløbet ikke fastlagt, hvordan samarbejdet skal formaliseres. Til indklagede Gs af 27. november 2009 var en skrivelse fra I SKAT vedhæftet. Denne redegør skriftligt for en anden skattemæssig behandling end den, indklagede G præsenterede på projektmødet den 16. november Långiveraftalerne, som indklagede G og advokat O skulle udarbejde, er således heller aldrig udarbejdet eller tiltrådt. Det fremgår tydeligt af en af 21. marts 2012 til K, at klagerne ikke vil anses som långivere, da de også på dette tidspunkt var af den opfattelse, at de på grundlag af de fremlagte foreløbige aftaler om anpartsindskydelse i deres egenskab af privatpersoner var ejere af en ideel andel af grunden og den bankkonto, de havde overført midlerne til. Eftersom en af 21. marts 2012 er indsendt af advokat T på vegne af de indklagede, må det antages, at disse er i besiddelse af denne . Indholdet i denne dokumenterer, at der ej heller på dette tidspunkt kan være tale om et lån og slet ikke et ansvarligt lån, hvor revisor skal sikre sig, at kreditor har indvilget i at træde tilbage for selskabets øvrige kreditorer. Det er klagernes påstand, at der ej heller forefindes dokumentation for, at midler, der er overført af øvrige investorer i projektet, giver adgang til at klassificere deres del af saldoen på regnskabsposten "Ansvarlig lånekapital som ansvarlig lånekapital. Advokat T anfører på vegne af indklagede, at de var enige med selskabets ledelse i at klassificere midlerne som et ansvarligt lån. Det skal her fremhæves, at selskabets registrerede bestyrelsesformand og indbetaler af en del af midlerne ikke kendte til selskabets eksistens og ikke havde været en del af dialogen med indklagede G. Det er således klagernes påstand, at indklagede G allerede i november 2009 var klar over, at der ikke kunne eller ville blive tale om at klassificere klagernes indbetalte midler som et ansvarligt lån i forbindelse med en eventuel fremtidig yderligere formalisering af samarbejdet eller overgang til selskabsform. Klagerne fastholder derfor påstanden om, at indklagede G vedrørende regnskaberne for A/S J for 2009, 2010, 2011 og 2012 og indklagede H vedrørende regnskabet 2012 ikke har udført tilstrækkelige handlinger med henblik på at opnå tilstrækkeligt og egnet bevis for klassifikation af gældsposten som henholdsvis ansvarlig lånekapital og langfristet gæld. Der burde have været taget forbehold herfor, jf. erklæringsbekendtgørelsens 3-8 og ISA 705. Klagerne anser samtidig revisorlovens 16 som overtrådt, da revisor ikke har udvist god revisionsskik i denne henseende. Da regnskabsposten reelt skulle være præsenteret under kortfristet gæld vil dette have afgørende indflydelse på selskabets evne til at fortsætte driften. Det har aldrig været hensigten, at de af klagerne overførte midler skulle kanaliseres over i selskabet. Hvorfor det alene af denne grund er at betragte som en kortfristet gæld fra dag 1. Det skal for god ordens skyld fremhæves, at navnet A/S J fremgår af mødereferatet fra investormødet den 16. november 2009 samt skriftlig redegørelse fra I s skatteafdeling. Klagerne tillagde på daværende tidspunkt ikke navnet nogen yderligere opmærksomhed, da der på intet tidspunkt var indgået aftale om at gennemføre en yderligere formalisering af samarbejdet end det private projekt, 9

10 som er indgået ved de foreløbige aftaler om anpartsindskydelse. Det skal ligeledes fremhæves, at klagerne på dette tidspunkt heller ikke var vidende om, at det kontonummer, de havde fået udleveret til brug for overførsel af deres ideelle andel af købesummen til grunden, tilhørte A/S J. Klagerne var af den klare overbevisning, at de var ejere af kontoen og dermed også den ideelle andel af grunden i overensstemmelse de underskrevne aftaler. Indklagede anfægter, at E skulle have været uvidende om sin formandspost i bestyrelsen i A/S J. Til dette fremlægger indklagede en fra den 23. november 2011, hvori E retter henvendelse til I Revision. Es kendskab til sin status som bestyrelsesformand i selskabet A/S J blev opdaget få dage inden den nævnte henvendelse til I. Dette skete i forbindelse med, at klagerne havde forskellige advokater til at vurdere deres problemstilling med A/S J, og hvor årsrapporterne blev rekvireret fra selskabsstyrelsen og gennemgået. Formålet med den efterfølgende til I var at modtage en kopi af det originale og underskrevne årsregnskab og undersøge, om ledelsen bag A/S J A/S havde forfalsket hans underskrift. Klagerne har vedrørende klagepunkt 2 nærmere anført, at ledelsen i 2009 registrerede E som bestyrelsesformand i A/S J uden dennes vidende. Dette forhold gør sig gældende i regnskabsårene 2009 og Revisor har i denne sammenhæng ikke opfyldt reglerne i hvidvaskningsloven i forhold til at identificere de ultimative ledelses- og ejerkredse i selskabet. Jævnfør regnskabsloven 9 skal medlemmer af de ansvarlige ledelsesorganer underskrive årsrapporten. Da bestyrelsesformanden aldrig har modtaget et eksemplar af hverken revisionsprotokol eller årsrapport til gennemsyn og underskrift, foreligger der ikke et underskrevet eksemplar af disse for 2009 og Revisor har i denne sammenhæng overtrådt sin pligt til at sikre, at samtlige ledelsesmedlemmer modtager og underskriver revisionsprotokollen, jf. selskabslovens 147, stk. 2, subsidiært selskabslovens 147, stk. 3. Klagerne anser således revisorlovens 16 som overtrådt i denne sammenhæng. Paradoksalt og med begrundet mistanke om svig forholder det sig således, at E netop er identisk med indskyder og en af klagerne. Han har således ikke haft mulighed for at opdage den fejlagtige klassifikation af deponeringen, jf. klagepunkt 1. E fremgår heller ikke som underskriver af ledelsespåtegningen på årsrapporten for Det fremgår imidlertid af registreringerne hos Erhvervsstyrelsen, at E først udtræder af selskabets bestyrelse den 14. juni altså godt en måned efter aflæggelse af årsrapporten for Klagerne ønsker at pointere, at var årsregnskabet for 2009 blevet forelagt E til gennemgang og godkendelse, eller hvis indklagede, som led revisionen, havde rettet henvendelse til klagerne med henblik på revision af blandt andet aftalegrundlaget for de indskudte midler, så var den fejlagtige klassificering af klagernes indskudte midler blevet opdaget allerede på dette tidspunkt, og midlerne kunne have været forlangt tilbagebetalt. Klagerne har vedrørende klagepunkt 3 nærmere anført, at der er fremsendt dokumentation i form af kontoudtog for omkostninger, som er fratrukket i driften af selskabet. Revisor har ikke sikret sig forekomsten af disse transaktioner, da flere af disse ikke vedrører selskabet - ISA 315. Omkostningerne er afholdt på vegne af direktør L og K til disses andre erhvervsaktiviteter samt private forhold. 10

11 Særligt bemærkes, at A/S J aldrig har beskæftiget sig med køb og salg af både. Det er klagerenes opfattelse, at der skulle have været afgivet en supplerende oplysning vedrørende andre forhold, da der reelt opstår et ulovligt anpartshaverlån ved, at aktionæren dækker egne private omkostninger med selskabets midler, jf. selskabslovens 210, stk. 1. Revisor overtræder herved erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2. Revisor har ved sin revision ikke opnået tilstrækkeligt og egnet bevis vedrørende revisionsmålene forekomst, fuldstændighed og klassifikation af omkostninger i resultatopgørelsen. Revisor skulle på det grundlag have afgivet et forbehold i sin erklæring, jf. erklæringsbekendtgørelsens 3-8 samt ISA 705. Revisor overtræder på dette grundlag revisorlovens 16. De indklagede har gjort gældende, at den udførte revision er sket i overensstemmelse med god revisorskik. Der er intet retligt grundlag for klagen over revisionsvirksomheden. Det fremgår således ikke nærmere af klagen, hvilke klagepunkter klagerne gør gældende over for revisionsvirksomheden. Videre bemærkes, at klagerne ikke kan gøre et direkte ansvar gældende over for virksomheden, idet et sådan direkte ansvar alene kan gøres gældende af Revisortilsynet og/eller Erhvervsstyrelsen. Endelig gøres det gældende, at der intet grundlag er for at gøre et accessorisk virksomhedsansvar gældende over for revisionsvirksomheden, allerede fordi de indklagede, statsautoriseret revisor G og statsautoriseret revisor H, har handlet i overensstemmelse med god revisorskik. Hertil kommer, at selv for det tilfælde at Revisornævnet måtte finde, at der ikke i enhver henseende er handlet fuldt ud i overensstemmelse med god revisorskik, har klagerne ikke på nogen måde dokumenteret, at revisionsvirksomheden i så fald har medvirket til, at god revisorskik eventuelt måtte være blevet tilsidesat. Klagen indeholder således hverken nogle konkrete klagepunkter i forhold til revisionsvirksomheden endsige nogen begrundelse for et påstået medansvar. På den baggrund gøres det således gældende, at den indklagede revisionsvirksomhed skal frifindes. I forhold til indklagede, statsautoriseret revisor H, gøres det gældende, at klagen skal afvises i det omfang, klagen omhandler forhold, der relaterer sig til revisionens påtegning af årsrapporterne for A/S J for henholdsvis 2009, 2010 og 2011, allerede fordi statsautoriseret revisor H ikke har påtegnet de pågældende årsrapporter, idet han alene har påtegnet årsrapporten for I forhold til de indklagede, statsautoriseret revisor G og statsautoriseret revisor H, gøres det gældende, at de afgivne påtegninger er afgivet i overensstemmelse med god revisorskik, hvorfor de indklagede i det hele skal frifindes. De indklagede har vedrørende klagepunkt 1 nærmere anført, at det oprindelig var intentionen, at de to mio. kr. i indskud fra klagerne skulle indskydes i form af egenkapital, men på møde den 16. november 2009 besluttede indskyderne/klagerne, at indskuddet skulle have karakter af ansvarligt lån. Forud for denne beslutning var det oprindeligt stiftede anpartsselskab i juni 2009 blevet omdannet til aktieselskab, i hvilken forbindelse Ls selskab, L Holding ApS, tegnede kapitaludvidelsen. Indskyderne/klagerne deltog således ikke i denne kapitaludvidelse. 11

12 Ved mødet den 16. november 2009, hvor indskyderne/klagerne A, C og E deltog, blev der samtidig afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor klageren/indskyderen E blev valgt/konstitueret som formand for bestyrelsen, jf. herved også fuldstændig udskrift fra Erhvervsstyrelsen vedrørende A/S J, samt i øvrigt protokollat fra generalforsamlingen. Det er de indklagedes opfattelse, at der på mødet den 16. november hvor indklagede G deltog - af indskyderne/klagerne blev truffet en beslutning om, at de pågældende indskud skulle have status af ansvarlig lånekapital, og det er således også sådan dette regnskabsmæssigt efterfølgende er behandlet af A/S J. Det bemærkes i den forbindelse, at det fremgår af A/S Js årsrapport for 2010, at der er ydet selskabet ansvarlig lånekapital for i alt 6,650 mio. kr., og det er alene klagerne - der repræsenterer 2,0 mio. kr. heraf - der er af den opfattelse, at der ikke er tale om ansvarlig lånekapital. De indklagede har - på indholdet af den foreliggende klage - således forstået, at klagerne for Revisornævnet anfører, at det (nu) er deres opfattelse, at der ikke foreligger en beslutning om, at der skulle være tale om et ansvarligt lån, men derimod et lån. I den forbindelse skal de indklagede henvise til af 21. marts 2012 fra klageren C - fremsendt på vegne af de tre klagere, E, A og C - hvoraf det blandt andet fremgår, at de tre klagere på daværende tidspunkt var af den opfattelse, at de ikke var långivere, men derimod del-ejere af projektet. Det bemærkes, at de indklagede først er blevet bekendt med den pågældende i forbindelse med nærværende klagesags opståen. Indskuddene er derfor indarbejdet i årsrapporten som ansvarlig lånekapital under langfristede gældsforpligtelser i overensstemmelse med årsregnskabslovens 13, stk. 1, nr. 2, om hensyntagen til substans ved udarbejdelse af årsrapporten. De indklagede er således også enige med selskabets ledelse i den regnskabsmæssige behandling af indskuddene som ansvarlig lånekapital, da dette er udtryk for det reelle indhold i transaktionen og det til revisionen oplyste om parternes aftale. Da revisionen var enig med ledelsen, var der dermed ikke grundlag for et forbehold i revisionspåtegningen for en forkert klassificering af regnskabsposten. Som det fremgår af en af 21. marts 2012 var det på daværende tidspunkt E, A og Cs opfattelse, at de var del-ejere, og deres indskud skulle i så fald have været behandlet som indskud i form af egenkapital, såfremt dette var korrekt. Videre fremgår det af samme , at klagerne på daværende tidspunkt ikke fandt, at de var långivere. Dette skal sammenholdes med, at klagerne over for Revisornævnet, har fremført, at der vedrørende de pågældende indskud hele tiden har været tale om kortfristet gæld". Endelig skal bemærkes, at uanset om der har været tale om ansvarligt lån eller indskud i form af egenkapital, har dette ikke i sig selv indflydelse på, hvorvidt et selskab er en going concern eller ej. Spørgsmålet om, hvorvidt et selskab er going concern eller ej, er derimod et spørgsmål om, hvorvidt selskabet har tilstrækkelig likviditet til at kunne betale sine kreditorer, efterhånden som de forfalder. 12

13 Hvorvidt denne likviditet er fremkommet i form af ansvarlig lånekapital, i form af indskud af egenkapital eller på anden vis, er i den forbindelse ikke afgørende. Da selskabet i regnskabsårene har haft mulighed for at fremskaffe den nødvendige likviditet til at kunne servicere sine forpligtelser, har der ikke været grundlag for at tage forbehold for going concern i revisionspåtegningen. Formålet med mødet den 16. november 2009 var at drøfte selskabsstrukturen, idet man på dette tidspunkt endnu ikke havde etableret den oprindelig aftalte selskabsstruktur med underliggende holdingselskaber. Herudover blev der foretaget visse ændringer som følge af den skattereform, der blev vedtaget i Folketinget den 28. maj Under mødet udleverede indklagede, statsautoriseret revisor G, tre bilag til klagerne. Som det fremgår af det udleverede bilag Ny struktur var der tale om, at indbetalingerne skulle have karakter af ansvarlig lånekapital. Af det udleverede Notat fremgår det videre, at der skulle udstedes gældsbreve for den ansvarlige lånekapital. Klagerne var således fuldt ud bekendt med, at de pågældende indskud skulle have karakter af ansvarlig lånekapital, og det er således også sådan, det regnskabsmæssigt efterfølgende er behandlet af A/S J. Klagerne har anført, at: I s model med at formalisere samarbejdet ved at lade klagernes indskud indgå i et selskab som ansvarligt lån blev dog kasseret af samme statsautoriseret revisor G pr. mail den 27. november Det er imidlertid ikke korrekt, at den anførte model blev "kasseret". Derimod var der under mødet den 16. november 2009 usikkerhed blandt de deltagende långivere om den fremlagte models skattemæssige konsekvenser. Som følge heraf blev indklagede anmodet om en skriftlig redegørelse fra I s skatteafdeling. Denne redegørelse modtog indklagede den 26. november 2009, hvorefter den blev videresendt til klageren K den 27. november På baggrund af det afholdte møde den 16. november 2009 er det således fortsat indklagedes opfattelse, at de pågældende indbetalinger har karakter af ansvarlig lånekapital. Klagerne har anført, at selskabets registrerede bestyrelsesformand ikke kendte til selskabets eksistens. Dette er imidlertid ikke korrekt. Således fremgår det eksempelvis også af af 23. november 2011 fra E til indklagede G, at E havde kendskab til selskabets eksistens. De indklagede har vedrørende klagepunkt 2 anført, at det fremgår af generalforsamlingsprotokollat af 16. november 2009, at E da blev valgt til/konstitueret bestyrelsesformand i A/S J, hvilket også efterfølgende blev registreret hos Erhvervsstyrelsen. E var selv til stede på generalforsamlingen. 13

14 Videre bemærkes, at E siden 2007 har været kunde hos I, dels med sit 100 % - ejede selskab U ApS, dels via en 50 % ejerandel i selskabet V ApS. E var endvidere direktør i de forannævnte selskaber. Herudover bistod indklagede også E med udarbejdelse af personlige selvangivelser, og indklagede har herigennem haft adgang til blandt andet selvangivelser, årsopgørelser mv. for E. Revisionen har på denne baggrund haft et grundlæggende kendskab til Es forhold, hvorved blandt andet dokumentationsreglerne i hvidvaskloven dermed er opfyldt fra revisionens side. Det bemærkes, at det af klagerne til Revisornævnet indsendte udkast til årsrapport for 2009 alene er udleveret til medlemmer i selskabets bestyrelse. Når E således er i besiddelse af dette udkast til årsrapport, må det således antages, at dette er som følge af hans hverv som bestyrelsesformand. I denne sammenhæng skal det videre bemærkes, at årsrapporterne for A/S J for regnskabsårene er indsendt til Erhvervsstyrelsen via det elektroniske indsendelsessystem XBRL. Det betyder dermed, at de årsrapporter, der indsendes til Erhvervsstyrelsen, ikke indeholder fysiske underskrifter af ledelsesmedlemmerne. Særligt vedrørende årsrapporten for 2010 bemærkes, at denne er underskrevet af et flertal af bestyrelsen. I henhold til indsendelsesbekendtgørelsen er det den på den ordinære generalforsamling valgte dirigent, der har ansvaret for, at den samlede bestyrelse har godkendt den til Erhvervsstyrelsen indsendte årsrapport. De indklagede har vedrørende klagepunkt 3 anført, at den oprindelige plan med opførelsen af lystbådehavn blev meget forsinket, hvilket skyldes, at den offentlige sagsbehandling af nødvendige tilladelser blev meget langvarig. Af ledelsesberetningen i årsrapporten for 2012 fremgår det således også, at de nødvendige tilladelser forventes at blive givet i Dette har medført, at aktiviteterne i selskabet i perioden har været meget begrænsede. Dette betyder samtidig, at antallet af posteringer i bogholderiet i denne periode har været meget begrænsede. Revisionen har i forbindelse med assistance med udarbejdelsen af årsrapporterne fået forelagt samtlige bilag som dokumentation for de afholdte udgifter. I forbindelse med revisionen har konklusionen været, at der alene er afholdt udgifter, der relaterer sig til selskabets drift, og at de derfor både er udgiftsført som driftsøkonomiske omkostninger og samtidig fratrukket i den skattepligtige indkomst. Alle bevægelser fremgår af en bankkonto, som er registreret i A/S Js navn, og alle fakturaer er udstedt til A/S J. Der er med andre ord efter revisionens opfattelse ikke afholdt udgifter, der vedrører Ls eller Ks privatøkonomi. På den baggrund er det dermed revisionens konklusion, at der ikke var grundlag for at konkludere, at der var foretaget hævninger af selskabets midler til brug for kapitalejernes private formål, hvilket 14

15 betyder, at revisionen ikke har haft grundlag for i revisionspåtegningerne at angive en supplerende oplysning vedrørende ulovlige lån til kapitalejerne i henhold til selskabslovgivningen. Sammenfattende gøres det således gældende, at den af de indklagede udførte revision, er udført i overensstemmelse med god revisorskik. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: Efter revisorlovens 43, stk. 3, kan klager over, at en revisor ved udførelsen af opgaver i henhold til lovens 16, jf. 1, stk. 2 og 3, har tilsidesat de pligter, som stillingen medfører, indbringes for Revisornævnet. Nævnet kan således ikke udtale sig om eller iværksætte egne undersøgelser af, hvorvidt en indklaget revisor eller revisionsvirksomhed kan gøres erstatningsansvarlig for eventuelle lidte tab. For at nævnet kan tage en klage under behandling, er det ifølge revisorlovens 43, stk. 6 en betingelse, at klageren har retlig interesse i det forhold, som klagen angår. Den retlige interesse skal foreligge på det tidspunkt, hvor klagen indgives. En klager anses kun for at have en retlig interesse, såfremt klageren er berørt af det forhold, der klages over, på en sådan måde, at den pågældende kan siges at have en anerkendelsesværdig anledning til at klage. Der foreligger ikke oplysninger om, at D eller F, har indskudt midler eller i øvrigt har disponeret i tillid til en af de indklagede afgivne erklæringer, hvorfor Revisornævnet allerede som følge heraf finder, at disse klagere ikke har godtgjort en konkret og individuel interesse i at indbringe de indklagede revisorer for nævnet vedrørende de rejste klagepunkter. Da den fornødne retlige interesse således ikke foreligger for disse klageres vedkommende, afvises klagen. Klagerne E, A, B og C har ubestridt i perioden fra den 13. februar til den 24. marts 2009 overført i alt to mio. kr. til selskabet A/S Js konto i [bank]. Klagen er indgivet på denne baggrund og under angivelse af, at beløbet skulle have været optaget i årsrapporterne for selskabet for som kortfristet gæld og ikke - som sket - som ansvarlig lånekapital. De indklagede revisorers påtegninger på selskabets årsrapporter for 2010 til årsrapporten for 2009 foreligger kun i udkast, men også påtegningen på dette regnskabsudkast - ligger tidsmæssigt efter overførslerne. Overførslerne hvad enten de har karakter af kortfristet eller langfristet gæld - er således ikke foretaget i tillid til rigtigheden af de omhandlede årsrapporter, og der foreligger heller ikke oplysninger om, at klagerne i øvrigt har disponeret i tillid til årsrapporterne. Herefter finder nævnet ikke, at klagerne under påberåbelse af deres stilling som kreditorer har den fornødne retlige interesse i at kunne klage over de pågældende regnskaber. Nævnet bemærker i den forbindelse, at der herved ikke er taget stilling til klagernes anbringende om, at det var meningen, at de med indskuddene skulle blive medejere af A/S Js ejendom eller af selskabet, idet dette findes at forudsætte en bevisførelse, der henhører under domstolene. Efter det således anførte - og med bemærkning, at klagepunktet angående, at E ikke har underskrevet årsrapporterne, har en sådan sammenhæng med de øvrige klagepunkter, at klagerne heller ikke i så henseende har godtgjort en anerkendelsesværdig interesse i dette forhold - kan nævnet ikke tage klagen under behandling, hvorfor nævnet i det hele afviser klagen. Nævnet bemærker i øvrigt, at E blev 15

16 registreret som udtrådt af bestyrelsen den 14. juni 2012 og dermed ikke på klagetidspunktet havde en retlig interesse, der kunne støttes på medlemskabet af bestyrelsen. Da klagen over revisorerne således er afvist, afvises også klagen over revisionsvirksomheden, jf. revisorlovens 43, stk. 6. T h i b e s t e m m e s: Klagen over statsautoriseret revisor G og statsautoriseret revisor H samt I A/S afvises. Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6. Lone Molsted 16

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt Den 13. februar 2009 blev der i sag nr. 3-4/2008-R Skattecenter København mod Registreret revisor Henning Carsten Schmidt afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved 2 skrivelser af 21. januar 2008 har Skattecenter

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret)

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) Den 25. marts 2015 blev i sag nr. 39/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) og sag nr. 40/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Torben

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S).

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). Side 1 af 8 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). K mod Statsautoriseret revisor R Ved skrivelse af 1. juli 2004 har statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

Sagen om Rungsted Havn

Sagen om Rungsted Havn Sagen om Rungsted Havn Status marts 2010 Forholdene omkring Rungsted Havn har givet anledning til betydelig usikkerhed og store konflikter. Det hele er udløst af, at Hørsholm Kommune p.t. forsøger at tiltage

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

God regnskabspraksis. i DLBR

God regnskabspraksis. i DLBR God regnskabspraksis i DLBR God regnskabspraksis i DLBR Forfatter: Faglig redaktion: Jens Faurholt Olesen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Carsten Hansen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Martin Elkjær,

Læs mere

Indledende bemærkninger til rettevejledningen

Indledende bemærkninger til rettevejledningen Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger til rettevejledningen Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2012 og til støtte for nuværende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S

Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S Erhvervs- og Vækstministeriet Slotholmsgade 10-12 1216 København K Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S Advokat Jens Christensen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING side 2 2. RESUME side

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere