Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Møde den 2. september

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsudvalget. Torsdag 02.09.2010 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Møde den 2. september"

Transkript

1 Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 2. september Torsdag kl. 16:00 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Budget 2010: Budgetrevision 3 på Sundhedsudvalgets område 3 Hørsholm Kommunes tillægsaftale til Sundhedsaftalerne 2. generation 5 Ændring af lov om social service, samt ophævelse af lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v. 8 Kondomkampagne 11 Bilagsoversigt 14 Φραϖ ρενδε Βεµ ρκνινγερ τιλ δαγσορδεν

2 Συνδηεδσυδϖαλγετ Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Anja Sahan Μεδδελελσερ Βεσλυτνινγ Συνδηεδσυδϖαλγετ δεν Lars Iversen orienterede om møde den 27. oktober 2010 kl med formanden for diabetesforeningen, Allan Flyvbjerg, hvor udvalgets medlemmer og repræsentanter for administrationen kan deltage. Efter mødet er der et foredrag. Det foregår i Sognegården. Lars Iversen orienterede også om, at han holder møde med Hørsholm Lægelaug torsdag den 9. september. Udvalget forventer at holde sit næste møde hos Frivilligcentret på Usserød Kongevej. Tanja Hall gav en orientering om et fundraisingprojekt, der er lavet i fællesskab med Jobcentret. Fundraisingprojektet titel er "Livskick" og det henvender sig til stress og depressionsramte, både behandlende og forebyggende. Der er søgt 2,1 mio. kr. i Forebyggelsesfonden og der forventes svar om et par måneder. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 2

3 Συνδηεδσυδϖαλγετ Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/24515 Journalnr.: Ø09 Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Marianne Marker Βυδγετ 2010: Βυδγετρεϖισιον 3 π Συνδηεδσυδϖαλγετσ οµρ δε Ρεσυµε Der er gennemført budgetrevision 3 på Sundhedsudvalgets område. Administrationen vurderer, at bevillingerne på driftssiden bør øges med kr., primært som følge af en regulering af tilskuddet til medfinansiering af sundhedsvæsenet. Administrationen har tillige gennemført en opfølgning på de mål, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelsen af budget Φορσλαγ Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at tillægsbevillingen på kr. i 2010 indgår i den samlede indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at de udgiftsneutrale budgetomplaceringer i 2010 på kr. godkendes at budgeteffekterne i årene tages til efterretning. Disse budgeteffekter indgår i materialet til 2. behandlingen i oktober måned at målopfølgningen tages til efterretning Σαγσφρεµστιλλινγ Administrationen gennemfører 3 budgetrevisioner i løbet af Formålet med budgetrevisionerne er bl.a. at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til ændringer i forbruget eller lovgivning. Administrationen har gennemgået forbruget i 2010 opgjort ultimo juni måned med henblik på at konkretisere allerede kendte afvigelser og forventede afvigelser mellem budget 2010 og forbruget. Disse afvigelser er nærmere gennemgået i bilag 1. Administrationen har endvidere foretaget en foreløbig målopfølgning af de mål, der indgik som en del af budgetvedtagelsen for Den endelige målopfølgning for 2010 sker i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Målopfølgningen fremgår af bilag 2. Βυδγετκορρεκτιονερ Sundhedsudvalget Torsdag den Side 3

4 Det fremgår af tabel 1, at det samlede resultat i budgetrevision 3 er netto merudgifter på kr. i Budgeteffekterne i årene vil indgå i det materiale, som administrationen udarbejder til 2. behandlingen i oktober måned. Ταβελ 1: Οπγ ρελσε αφ µερυδγιφτερ Βυδγετ 2010 Βυδγετρεϖισιον 3: Οπγ ρελσε αφ µερυδγιφτερ (+) Hele kr. Merudgifter Udgiftsneutrale budgetomplaceringer I alt Drift Politikområde 51 Politikområde I alt Merudgifter. Korrektionerne på driftssiden skyldes: En tillægsbevilling til medfinansiering af sundhedsvæsenet. Midlerne kommer fra midtvejsreguleringen af det statslige tilskud. En tillægsbevilling til Sundhedstjenesten til driftsudgifterne forbundet med nyt ITsystem. Udgiftsneutrale omplaceringer. De udgiftsneutrale omplaceringer skyldes flytning af opgaver mellem politikområder, samt en korrektion af udmøntningen af DUT midler. κονοµι/περσοναλε Τιλλ γσβεϖιλλινγ ριφτ/ανλ γ µ.ϖ politikområde 51 Drift Politikområde 52 Drift Ιαλτ ριφτ Τοταλ Βιλαγ - Bilag 1: Budgetændringer SU - Bilag 2: Målopfølgning budget SU Βεσλυτνινγ Συνδηεδσυδϖαλγετ δεν Godkendt. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 4

5 Συνδηεδσυδϖαλγετ Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 10/17997 Journalnr.: P20 Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Helle Skude Η ρσηολµ Κοµµυνεσ τιλλ γσαφταλε τιλ Συνδηεδσαφταλερνε 2. γενερατιον Ρεσυµε Administrationen forelægger et oplæg til kommunens tillægsaftale vedr. Sundhedsaftalen. Administrationen lægger op til, at Sundhedsudvalget drøfter tillægsaftalen med særligt blik på forløbsprogrammerne samt følge hjem og følge op ordningen. Φορσλαγ Administrationen lægger op til, at Sundhedsudvalget drøfter administrationens oplæg til Hørsholm Kommunes tillægsaftale med særlig blik på kommunens implementering af forløbsprogrammerne samt på følge hjem og følge op ordningen. Σαγσφρεµστιλλινγ Στατυσ Administrationen arbejder i øjeblikket med oplægget til de første forhandlinger med Regionen af Hørsholm Kommunes tillægsaftale til Sundhedsaftale 2. Første forhandling finder sted den 9. september og anden forhandling den 4. november Status efter første forhandling forelægges Sundhedsudvalget på udvalgsmøde den 29. september. Προχεσ φορ Συνδηεδσαφταλερνε Sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne er pt. igennem den sidste godkendelsesprocedure, inden forhandlinger mellem kommunerne og region påbegyndes. Den generelle og den politiske del af aftalen har været i høring i kommunerne i juni måned, hvor Gribskovklyngen (Gribskov Kommune, Allerød Kommune, Fredensborg Kommune, Helsingør Kommune og Hørsholm Kommune) indsendte et samlet høringssvar. En række af bemærkningerne er nu indarbejdet i aftalen. Τιλλ γσαφταλενσ φυνκτιον ογ ινδηολδ Tillægsaftalen erstatter kommune-allongerne fra 1. generationsaftalen, og er det dokument, hvor den enkelte kommune kan forpligte sig til dele af eller alle indsatser og projekter, der lægges op til i aftalen. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 5

6 Tillægsaftalen for 2011 til 2014 centrerer sig specielt omkring implementering af forløbsprogrammer, og omhandler herudover indsatser for den ældre medicinske patient, hygiejneområdet og opstart af den kommunale indrapportering af utilsigtede hændelser. Endelig kan kommunen byde ind på deltagelse i tværsektorielle udviklings- og forskningsprojekter indenfor den gældende aftaleperiode. Προχεσ φορ υδαρβεϕδελσε αφ Η ρσηολµσ τιλλ γσαφταλε Administrationen har løbende arbejdet med handleplaner på de indsatser, der lægges op til i tillægsaftalen, og har haft en række drøftelser med de resterende kommuner i Gribskovklyngen omkring deltagelse og tidsperspektiv i forhold til aktiviteter, indsatser og projekter. Det er på denne baggrund og naturligvis med øje for ressourcer og kapacitet at Hørsholm Kommunes udkast til tillægsaftalen er udarbejdet. Οπµ ρκσοµηεδσπυνκτερ ι τιλλ γσαφταλεν Forløbsprogrammer Administrationen giver i tillægsaftalen udtryk for kommunens prioritering af implementeringen af forløbsprogrammerne, og det beskrives under afsnit vedr. forløbsprogrammer på diabetes og KOL, at kommunen udelukkende ønsker at forpligte sig på opfyldelse af de opstillede minimumskrav. Vedrørende opfyldelse af minimumskrav på diabetes- og KOLområdet har kommunen en økonomisk udfordring, hvis kommunens Sundhedsklinik nedlægges, da den nuværende indsats omkring kostvejledning og rygestopkursus ligger herunder. Af den grund har administrationen valgt at sætte implementeringsdatoen for de to forløbsprogrammer til 2012, hvor indsatserne tænkes ind i forhold til de opgaver, der fremadrettet kan løses på Genoptræningscenter/ Sundhedscenter, Louiselund. Administrationen har indskrevet i aftalen, at forløbsprogrammet for demensområdet kan implementeres indenfor aftaleperioden ( ), da kommunens nuværende indsatser på demensområdet svarer til de opstillede minimumskrav. (Forløbsprogrammet på demensområdet er endnu ikke endeligt godkendt). Forløbsprogrammerne omkring hjerte-kar sygdomme og muskel-skellet sygdomme er under udarbejdelse, og det er op til den enkelte kommune, om hvorvidt man vil indgå aftale vedrørende implementering af disse programmer indenfor aftaleperioden. Hørsholm Kommune har på begge områder ikke umiddelbart ønske om at lægge sig fast på implementering af forløbsprogrammerne indenfor aftaleperioden. Dette skyldes primært udfordringer i forhold til fremtidige ressourcer til at løfte opgaven. Φορεβψγγελσε αφ γενινδλ γγελσερ (Φ λγε ηϕεµ ορδνινγεν) Region Hovedstaden har med overskriften forebyggelse af genindlæggelser lagt op til 3 ordninger, som benævnes følge hjem, følge op og ringe hjem ordningen. Φ λγε ηϕεµ ordningen finansieres af regionen og er under implementering på hospitalerne, hvor man muligvis vælger at indtænke personalet fra hjemmeplejen. I beskrivelse af denne ordning, vurderer administrationen, at der er en uklarhed i forhold til endelig finansiering. I forhold til monitorering af følge hjem ordningen, foreslås at ydelsen registreres som hjemmebesøg, hvilket ikke har økonomiske konsekvenser for kommunen. Kobles besøget derimod med en vurdering af behov for foranstaltning i hjemmet forud for udskrivning, kan det få økonomiske konsekvenser, idet aktiviteten så vurderes som en Sundhedsudvalget Torsdag den Side 6

7 genoptræningsydelse af en værdi på ca hvoraf de godt kr. skal betales af kommunen. Dog skal det understreges, at hvis dette skal finde sted, skal det forinden lokalt aftales mellem hospital og kommune, at hospitalet varetager denne vurdering. Derfor indstiller administrationen, at Sundhedsudvalget drøfter, hvorvidt kommunen ønsker at indgå aftale med hospitalet om vurdering for foranstaltninger i hjemmet. Administrationen anbefaler, at vi ikke indgår aftale om vurderingen, da kommunen i de tilfælde, hvor det er aktuelt, ville kunne foretage denne vurdering. Ρινγε ηϕεµ ordningen, er ligeledes i regionsregi, hvor hospitalspersonalet ringer hjem til borgeren efter udskrivelse. Φ λγε οπ ordningen er beskrevet i Sundhedsaftalen som værende frivillig for den enkelte kommune at implementere, og ordningen er stadig under udarbejdelse. Efter en række overvejelser og drøftelser med klyngekommunerne, ønsker administrationen at afvente andre kommuners erfaringer fra opstarten af projektet. Administrationen vil derfor anbefale ikke at forpligte sig til at indgå i projektet indenfor denne aftaleperiode. Administrationen lægger op til, at Sundhedsudvalget drøfter administrationens oplæg til Hørsholm Kommunes tillægsaftale med særlig blik på kommunens implementering af forløbsprogrammerne samt på følge hjem og følge op ordningen. κονοµι/περσοναλε Implementeringen af indsatser og projekter, nævnt i tillægsaftalen skal implementeres og driftes uden tilførsel af midler. Κοµµυνικατιον Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ Βιλαγ - Bilag 1: Tillægsaftale Hørsholm Kommune (version 4) Νοτερ τιλ βιλαγ Βεσλυτνινγ Συνδηεδσυδϖαλγετ δεν Drøftet og godkendt. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 7

8 Συνδηεδσυδϖαλγετ Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 10/14872 Journalnr.: I00 Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lene Lykke Kjærgaard νδρινγ αφ λοϖ οµ σοχιαλ σερϖιχε, σαµτ οπη ϖελσε αφ λοϖ οµ φορεβψγγενδε ηϕεµµεβεσ γ τιλ λδρε µ.ϖ. Ρεσυµε Administrationen orienterer med dette punkt om ophævelse af Lov om forebyggende hjemmebesøg, samt efterfølgende ændring i Lov om social service på området. Lovændringen trådte i kraft per 1. juli Bestemmelserne for forebyggende hjemmebesøg vil fremover høre under 79a i Lov om social service. Lovændringen beskrives ud fra tidligere lovgivning på området, de ændringer der er vedtaget per 1. juli 2010, samt hvilke konsekvenser lovændringerne har for området. Φορσλαγ Administrationen indstiller til at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Σαγσφρεµστιλλινγ Folketinget har d. 4. juni 2010 vedtaget et lovforslag om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og sundhedsloven, samt ophævelse af lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v. Formålet med lovforslaget er at afbureaukratisere området for ældre, handicappede m.fl. Lovændringerne i lov om social service samt ophævelse af lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre træder i kraft den 1. juli Formålet med et forebyggende hjemmebesøg beskrives i Hørsholm Kommunes kvalitetsstandard som: Fremme sundhed, forebygge sygdom og skabe rammer for et aktivt liv som senior Støtte borgerens evne til at klare sig selv bedst muligt Motivere borgeren til at udnytte sine egne ressourcer og handlekompetencer Bevare et godt funktionsniveau længst muligt Yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder Sundhedsudvalget Torsdag den Side 8

9 Λοϖ νδρινγεν Lovændringen betyder helt konkret at lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v. ophæves og endvidere indsættes bestemmelserne for forebyggende hjemmebesøg som servicelovens 79a. Servicelovens 79a har pr. 1. juli følgende ordlyd: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 75 år, og som bor i kommunen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger besøgene efter behov. Kommunalbestyrelsen skal dog tilbyde mindst ét årligt forebyggende hjemmebesøg. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan vælge at undtage de borgere, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp efter 83, fra ordningen om forebyggende hjemmebesøg. Stk. 4. Socialministeren kan i samarbejde med indenrigs- og sundhedsministeren fastsætte regler om de kommunale forpligtelser efter stk. 1-3, herunder om samordning med andre generelle kommunale forebyggende og aktiverende foranstaltninger. Kommunalbestyrelsen skal således stadig tilbyde forebyggende besøg til alle borgere, der er fyldt 75 år og som er bosat i kommunen. Lovændringen betyder dog at der fremadrettet er ændrede krav til antallet af tilbud om forebyggende hjemmebesøg til ældre. Efter den tidligere ordning forpligtede Kommunalbestyrelsen sig til at tilbyde to årlige forebyggende hjemmebesøg til borgere der er fyldt 75 år. Fremadrettet betyder lovændringen at Kommunalbestyrelsen kun forpligter sig til at tilbyde et årligt besøg. Κονσεκϖενσερ ϖεδ λοϖ νδρινγεν Tidligere har proceduren været således, at når en borger fylder 75 år, så har vedkommende modtaget et aktivt brev med dato og tidspunkt for besøg, hvori der også har været informeret om muligheden for at borgeren kunne henvende sig igen vedrørende endnu et besøg. Efterfølgende har borgeren modtaget passiv breve hvert år med informationer om at kommunen tilbyder forebyggende hjemmebesøg og borgeren har således selv skulle henvende sig for at få en aftale. Efter lovændringen er proceduren den samme med et aktivt første brev og efterfølgende årlige passiv breve, dog uden muligheden for at henvende sig om endnu et forebyggende hjemmebesøg indenfor samme år. Eftersom der i forvejen ikke var mange, der henvendte sig med ønsket om endnu et forebyggende besøg, så har lovændringen ikke medført de store ændringer på området. Ψδερλιγερε βεµ ρκνινγερ ϖεδρ ρενδε λοϖ νδρινγεν Med 79a stk. 4 gives hjemmel til at socialministeren og indenrigs- og sundhedsministeren i samarbejde kan fastsætte nærmere bestemmelser i forhold til kommunernes administration af tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg. Det betyder at tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg som tidligere kan tilrettelægges efter lokale forhold som gør sig gældende i den enkelte kommune, herunder også i forhold til andre målgrupper og i sammenhæng med andre forebyggende indsatser. Lovændringen begrænser således ikke kommunalbestyrelsen til kun at tilbyde forebyggende tiltag, som hjemmebesøg, til borgere over 75 år. Ved at samle de forebyggende bestemmelser til ældre i samme lov er det ønsket at Kommunalbestyrelsen opnår større frihed til at sammentænke og prioritere den samlede forebyggelsesindsats på området. Således er det også muligt at tilrettelægge indsatser på tværs af både sundheds- og socialområdet. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 9

10 Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ Sagen har ikke tidligere været behandlet Βεσλυτνινγ Συνδηεδσυδϖαλγετ δεν Taget til efterretning. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 10

11 Συνδηεδσυδϖαλγετ Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 10/19155 Journalnr.: I00 Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Tanja Hall Κονδοµκαµπαγνε Ρεσυµε Administrationen beder SU om at tage stilling til, om man ønsker at give præmiemidler til en kondomkampagne, som skal styrke de unges kendskab til seksuelle sygdomme, med særligt fokus på klamydia.. Endvidere beder administrationen SU tage stilling til, om der er interesse for, at et af udvalgets medlemmer deltager i kampagnens dommerpanel. Φορσλαγ Administrationen foreslår, at SU tager stilling til, om man ønsker at bidrage til præmien i forbindelse med Hørsholm Kommunes deltagelse i Sundhedsstyrelsen årlige kondomkampagne. Kampagnen udformes som en konkurrence (se sagsfremstilling, hvor kampagnens indhold præsenteres) og administrationen har forhørt sig hos Fredgaard Radio i Hørsholm Midtpunkt om mulighederne for at få konkurrencepræmien sponseret, og der afventes på nuværende tidspunkt et svar fra kædens centrale ledelse. Administrationen foreslår en præmiesum på 5000 kroner. Administrationen foreslår, at SU peger på et medlem, som skal deltage i kampagnens dommerpanel. Σαγσφρεµστιλλινγ I uge 37 og 38 foretager Sex og Samfund i samarbejde med Sundhedsstyrelsen en landsdækkende kampagne, som har til formål at styrke de unges kendskab til seksuel sundhed, med særligt fokus på klamydia. På grund af ovenstående foreslår administrationen, at Hørsholm Kommune bidrager med en kampagne, der er særligt rettet mod Hørsholms unge. Kampagnen udføres i samarbejde med skolelederne i Hørsholm Kommune, Ungdomsklubben samt Hørsholm Ugeblad. Idet SU har udpeget seksuel sundhed som et fokusområde, har administrationen valgt, at Hørsholm Kommune skal sætte sit særlige præg på kampagnen. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 11

12 En rapport fra Statens Institut for Folkesundhed fra 2006 konkluderer, at pct. af unge har haft en sexsygdom, inden de fylder 25 år. Desuden konkluderer rapporten, at op mod unge er smittet med klamydia, halvdelen uden at vide det. Det estimeres, at usikker sex medfører et årligt merforbrug i sundhedsvæsenet på 283 millioner og et produktionstab på 576 millioner. Νεδενφορ πρ σεντερεσ ιδεεν τιλ Η ρσηολµ Κοµµυνεσ καµπαγνε: Kampagnens titel Derfor er det cool at dyrke sex med kondom Kampagneperiode 3. uge i september til 3. uge i oktober Målgruppe 9. klasser og 1. G Metode De unge inddrages i kampagnen, idet kampagnens omdrejningspunkt er en konkurrence, som opfordrer de unge til at besvare 1) Hvorfor det er cool at dyrke sex med kondom eller 2) Hvorfor det er uncool at have klamydia De unge opfordres til at lave en sketch, komponere en sang, producere en animationsvideo, opføre et digt eller på anden vis besvare ovenstående spørgsmål. Efterfølgende uploades besvarelserne til via de unges mobiltelefoner eller videokameraer, under mappen Derfor er det cool at dyrke sex med kondom i Hørsholm Endvidere uploades videoerne på Hørsholm Ugeblads internetside og på sundhedsportalen. Vindervideoerne vises desuden på videoskærmen ved Biblioteket til inspiration og oplysning Dommerpanel Journalist fra Hørsholm Ugeblad Repræsentant fra Sundhedsudvalget Kendt rockmusiker κονοµι/περσοναλε Administrationen beder SU tage stilling til, om man ønsker at afsætte kroner til kampagnen Κοµµυνικατιον Kampagnen føres i et tæt samarbejde med Hørsholm Ugeblad, som offentliggør de bedste videoer på deres webportal, hvorved Hørsholm Ugeblad er en primær kommunikationskanal. Al materiale, som vedrører kampagnen (flyers, plakater, digital kommunikation) udarbejdes af administrationen og distribueres i samarbejde med skolelederne og ungdomsklubben. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 12

13 Kampagnens kommunikative platform er og derved forventes det, at de unge vil sprede kampagnen viralt, enten ved hjælp af Twitter eller Facebook. Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ Sagen har ikke tidligere været behandlet Βεσλυτνινγ Συνδηεδσυδϖαλγετ δεν Lars Iversen udpeget til dommerpanelet. Indstillingen godkendt med applaus. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 13

14 Βιλαγσοϖερσιγτ Πκτ. νρ. Τιλγανγ Τιτελ Ρεφνρ. 2 Åben Bilag 1: Budgetændringer SU Åben Bilag 2: Målopfølgning budget SU Åben Bilag 1: Tillægsaftale Hørsholm Kommune (version 4) Sundhedsudvalget Torsdag den Side 14

15 Συνδηεδσυδϖαλγετσ µ δε Lars Iversen (F) Formand Anne-Grethe Nissen (T) Medlem Nadja Maria Hageskov (C) Medlem Hanne Merete Lassen (C) Næstformand Anne Ehrenreich (V) Medlem Sundhedsudvalget Side 15

Social- og Seniorudvalget. Mandag 31.01.2011 kl. 13:45. Referat fra ordinært møde Gutfeldtshaves fælleslejlighed

Social- og Seniorudvalget. Mandag 31.01.2011 kl. 13:45. Referat fra ordinært møde Gutfeldtshaves fælleslejlighed Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Gutfeldtshaves fælleslejlighed Mandag 31.01.2011 kl. 13:45 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Status på disponible puljemidler politikområde

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 02.12.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk orientering Sundhedsudvalget per ultimo oktober

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Louiselund Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Opsamling på workshop d. 1. november 2012 3

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 25.02.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2011-2014 - Orientering om den politiske tids- og arbejdsplan

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde EBU møde 31. august Tirsdag 31.08.2010 kl. 7:30 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Budget 2010: Budgetrevision 3 på Erhvervs-

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 31.05.2011 kl. 15:00. Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 31.05.2011 kl. 15:00. Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Tirsdag 31.05.2011 kl. 15:00 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Budgetopfølgning 2, 2011 på Børne- og skoleudvalgets

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde D238 Torsdag 23.04.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2015: Ansøgning Tour de Hørsholm 3 Fælles Sundhedshus i Helsingør

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Torsdag 25.02.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2016 3 Evaluering af tværkommunal alkoholkampagne

Læs mere

Det er cool med kondom i Hørsholm

Det er cool med kondom i Hørsholm Det er cool med kondom i Hørsholm Kampagne for seksuel sundhed efterår 2010 de unge i Hørsholm Kommune (15-18 årige) Theis fra Filmskolen og Hørsholms unge 13. september til 13. oktober 2010 Klamydia giver

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Onsdag 02.06.2010 kl. 15:00

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Onsdag 02.06.2010 kl. 15:00 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 2. juni Onsdag 02.06.2010 kl. 15:00 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Budgetlægning i Sport, Fritid, og Kulturudvalget 3 Budget

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 20. december 2012 Torsdag 20.12.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Høringssvar og forslag til ændret

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN HØRSHOLM KOMMUNE

REGION HOVEDSTADEN HØRSHOLM KOMMUNE 1 Udkast til godkendelse af Sundhedsudvalget den 2. sep. REGION HOVEDSTDEN HØRSHOLM KOMMUNE xx. xx. xx. (dato indsættes) Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hørsholm Kommune

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Redegørelse for alkoholbehandling i Hørsholm 3 Fremtidig

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 26.09.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Sundhedsudvalgets pulje 2013 3 Status på

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HALSNÆS KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Halsnæs Kommune og

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.09.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på vejlednings- og afklaringsprojektet august 2009 3 Udvikling

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-01-2011 Dato: 15-12-2010 Sag nr.: KB 11 Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner.

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. REGION HOVEDSTADEN HELSINGØR KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Helsingør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Helsingør Kommune

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 28-08-2012 07:30:00 Tirsdag 28.08.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Enstrenget erhvervsservice 4 Udvikling i jobcentrets målgrupper,

Læs mere

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner.

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. 1 REGION HOVEDSTADEN ALLERØD KOMMUNE 25. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Allerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Allerød Kommune

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 29-05-2013 Onsdag 29.05.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Lokalt Erhvervsklima 2012 3 Nyttejob

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN HØRSHOLM KOMMUNE

REGION HOVEDSTADEN HØRSHOLM KOMMUNE 1 Kommune Hørsholm Klynge Gribskov Seneste revision 21. september 2010 / 25. oktober 2010/1. november/051110 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Gribskov- Klyngen\Hørsholm

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 23.05.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om afholdt dialogmødeom budget 2017-2020 på ældreområdet 3

Læs mere

Torsdag kl. 16:00 Mødelokale D1

Torsdag kl. 16:00 Mødelokale D1 Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mødelokale D1 Torsdag 22.06.2017 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på projekt Tværsektoriel stuegang 3 Det nære

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Onsdag 29.09.2010 kl. 15:00

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Onsdag 29.09.2010 kl. 15:00 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde Fuglsanghus, Gl. Hovedgade 2 Onsdag 29.09.2010 kl. 15:00 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Økonomisk orientering Sport-, Fritid,-

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.06.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om 5 års resultaterne på SEAL behandling

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Mandag 19.12.2011 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsyn med Hørsholm Kommunes bofællesskaber 2011 3 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mette Herbert konter Mandag 29.02.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tværkommunalt samarbejde om drift af hjælpemiddeldepoter 3 Status ældre og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Aktivitetscenteret Sophielund Mandag 31.10.2011 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Margrethelund: Salg af pladser til Rudersdal

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Mandag 16.06.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2009-2012 på Social- og Sundhedsudvalgets område - 2. møde 3 Samarbejde

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 29.03.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2011 på Sundhedsudvalgets område 3 Delegationsplan

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Mandag 24.08.2009 kl. 13:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetning om revision af de sociale,

Læs mere

Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a

Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a 1 Indhold Forord... 3 Formålet... 3 Generelt om forebyggende hjemmebesøg... 3 Lovgivning... 4 Klageadgang... 4 Ydelsesbeskrivelse...

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 3006 Torsdag 30.06.2016 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2017: Endelige forslag til budgetreduktioner og budgetønsker

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DRAGØR KOMMUNE

REGION HOVEDSTADEN DRAGØR KOMMUNE REGION HOVEDSTDEN DRGØR KOMMUNE 21. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Dragør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Dragør Kommune og Region

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 28.04.2014 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Fokusområder for SSU 2014-2017 3 Tilfredshedsundersøgelse 5 Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde D238 Torsdag 19.03.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU: Budget 2016-2019, Budgetforslag 3 Puljeansøgninger 2015 5 Program for

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d. 25.09.2013 Onsdag 25.09.2013 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 S/E/S Sportsefterskolen Sjælsølund ansøger om fritagelse for leje

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Onsdag 30.03.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status forløbsprogrammer 2016 3 Status forebyggelsespakker

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 30. august Mandag 30.08.2010 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2010: Budgetrevision 3 på Social- og Seniorudvalgets

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 29.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budgetopfølgning 3, 2013 på Sundhedsudvalgets område

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde IT projektrum Tirsdag 25.04.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen 2 Velfærd frem for mursten

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.02.2011 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsynssag - årsregnskab 2009 3 Sanktionslovgivningen

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. marts 2007 Kl. 17.00 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sundhedsaftaler med Region Syddanmark...2 2. Samarbejde

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 26.01.2016 Tirsdag 26.01.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Hovedstadsregionens afrapporteringer på Socialstyrelsens udmeldinger 2 Etablering

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde 30. juni Mandag 30.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til udmøntning af anlægsrammen

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 10.04.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 67. Forslag til grundaftaler... 3 68. Patientrettetforebyggelse

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 16.10.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Michael Gammelgaard Indholdsfortegnelse: 82. Sundhedsberedskabsplan... 3 83.

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 30.11.2010 kl. 15:00 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde 30. nov

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 30.11.2010 kl. 15:00 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde 30. nov Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 30. nov Tirsdag 30.11.2010 kl. 15:00 Mødelokale D1 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Kvalitetsrapporter på skoleområdet 2009-2010 3 Frokostordning

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 18.12.2012 Tirsdag 18.12.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på akutpakken december 2012. 3 Resultatoversigt, scorecard og

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Dagsorden til møde Onsdag den 7. marts 2012 kl. 08.15 i F 5 MØDEDELTAGERE Tina Tving Stauning (A) Anne-Lise Kuhre (A) Grethe Olsen (F) Kasper Andersen (O) Kristian Moberg

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Dagsorden til ordinært møde 29-02-2012 Onsdag 29.02.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 DBU og HUI søger om tilskud til afholdelse

Læs mere

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Sundhedsstyrelsen Praksisplanudvalget har kompetencen til at beslutte, om der bør foretages yderligere

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 22.12.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Opsamling på workshoppen d. 15. november og status på det

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN HVIDOVRE KOMMUNE 22. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hvidovre Kommune

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.02.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.02.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 03.02.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Skolesportansøgning 3 Forslag til SU-puljen 2011 7 Bilagsoversigt

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Meddelelser 5 Endelig

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.12.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status for erhvervsaktiviteter

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 30.09.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk orientering Sundhedsudvalget per ultimo august

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Sophielund Mandag 27.10.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Social- og Sundhedsudvalgets politikområdebeskrivelser til budget 2009 3 Orientering

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde 29-01-2015 Torsdag 29.01.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hannebjerg. Startredegørelse for forslag til ny lokalplan 3 Nedbringelse

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Fællesmøde EBU og MPU Onsdag 20.05.2015 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Forslag til ny udbudspolitik 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - opstart i fagudvalgene 3 Strategioplæg på Beskæftigelses- og Erhvervsområdet

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 18.12.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Godkendelse af Sundhedsaftale 3 2015-2018 3 Sundhedspakke

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 22-04-2014 Tirsdag 22.04.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Resultatrevision 2013 3 Nye klynger

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 09.08.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatgsområder, -projekter og - aktiviteter

Læs mere