Vejledning om randzonelovens bestemmelser. 31. august 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om randzonelovens bestemmelser. 31. august 2012"

Transkript

1 Vejledning om randzonelovens bestemmelser 31. august 2012

2 Kolofon Vejledning om randzonelovens bestemmelser Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i august 2014 Bidragyder(e): Center for Arealtilskud Fotograf(er): NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Hjemmeside: ISBN

3 Generelt om randzoner Vejledning 1. Indledning Baggrund og formål Ikrafttræden Muligheder for kompensation hvem kan søge? Hvilke arealer er omfattet af lovens bestemmelser? Hvilke arealer er undtaget fra lovens bestemmelser? Hvad er tilladt i randzonen? Kompensationskort for randzoner Her finder du kompensationskortet Hvorfor skal du ændre i kompensationskortet? Disse rettelser kan du foretage Sådan indsender du ændringsforslag til kompensationskortet Hvilke konsekvenser har en ændring af kompensationskortet for dig? Tidsfrist Reduktion af randzonebredden (5 pct.-reglen) Hvem kan søge om reduktion af randzonebredden? Sådan ansøger du Hvordan ved du, om du har mere end 5 pct. randzoner? Hvad skal ansøgningen indeholde? Hvornår kan du søge? Hvis din ansøgning bliver efterkommet Randzonen ligger fast Dispensationer fra randzonelovens bestemmelser Hvad kan du søge om dispensation fra? Hvor længe gælder dispensationen? Hvem kan søge om dispensation? Sådan ansøger du Hvad skal dispensationsansøgningen indeholde? Hvilke konsekvenser har en dispensation for udbetaling af kompensation?

4 10.7 Hvis din ansøgning bliver efterkommet Hvornår kan du søge? Offentlighedens adgang Vigtige regler for færdsel i randzoner Retsgrundlag Kontrol og sanktioner Klageadgang Adresser

5 1. Indledning Den 1. september 2012 træder Lov om randzoner (nr. 591 af 14/6 2011) og Lov om ændring af lov om randzoner (nr. 563 af 18/6 2012) i kraft. Den sidstnævnte lov ligestiller randzonearealer med øvrige arealer, der lever op til naturbeskyttelsesloven 1 definition af udyrkede arealer, og hvor der således er offentlig adgang. Desuden ophæves den oprindelige tilladelse til at dyrke flerårige energiafgrøder som f.eks. pil og elefantgræs i randzonerne. Randzoner er arealer i landzone, der enten grænser op til åbne vandløb eller til søer med et areal på mere end 100 m 2. Bredden af randzonerne er som udgangspunkt fastlagt til 10 meter, men der er mulighed for at få reduceret randzonebredden, hvis det samlede areal af randzoner på en bedrift omfatter mere end 5 procent af bedriftens samlede areal. Læs mere om mulighederne for reduktion af randzonebredden i kapitel 9 i denne vejledning. Arealer, der allerede er pålagt en forpligtigelse med 2 meter-bræmmer efter vandløbsloven 2, regnes ikke for randzone. Hvis der er en 2 meter-bræmme, udmåles randzonen på ydersiden af denne, så den samlede dyrkningsfrie zone ikke overstiger 10 meter. Bredden af randzonen bliver i dette tilfælde 8 meter. I randzonerne vil det fremover ikke være tilladt at gødske, sprøjte og dyrke jorden eller foretage anden jordbearbejdning. 2. Baggrund og formål Gennemførelsen af lov om randzone er snævert knyttet til aftalen om Grøn Vækst, regeringens plan Grøn Omstilling og implementeringen af EU's Vandrammedirektiv 3. I forbindelse med et omfattende analyse- og udvalgsarbejde er udyrkede randzoner blevet udpeget som et omkostningseffektivt virkemiddel til implementering af EU's Vandrammedirektiv i Danmark. Randzoner kan bidrage væsentligt til implementeringen af direktivet både med hensyn til udvaskning af kvælstof, fosfor og pesticider til de danske vandløb. Samtidig leverer randzonerne hektar ny sammenhængende natur. Befolkningen får med tiden gavn af de nye naturarealer, der opstår langs vandløb og søer, idet der som udgangspunkt bliver offentlig adgang til udyrkede randzoner. 3. Ikrafttræden Lov om randzoner (nr. 591) af 14. juni 2011 samt Lov om ændring af Lov om randzoner (nr. 145) af 11. juni 2012 træder i kraft den 1. september Lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009 om naturbeskyttelse med senere ændringer 2 Lovbekendtgørelse nr. 927 af 24. september 2009 om vandløb med senere ændringer 3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger. 5

6 4. Muligheder for kompensation hvem kan søge? Randzonekompensation kan søges af landbrugere, der ved fristen for fællesskemaansøgningens udløb driver det pågældende areal som lodsejer eller forpagter. Ansøgningen skal indgives på Fællesskemaet i lighed med ansøgning om Enkeltbetaling. Der åbnes første gang for ansøgning via Fællesskemaet den 1. februar For at få kompensation er det en forudsætning, at randzonearealet er støtteberettiget under Enkeltbetalingsordningen (EB) eller er landbrugsjord tilplantet med juletræer eller pyntegrønt i kort omdrift. Det er samtidig en forudsætning, at randzonearealet optræder på det vejledende kompensationskort, og at arealet er omfattet af randzoneloven. Det er ikke muligt at få randzonekompensation, hvis lodsejeren allerede modtager kompensation for en lignende forpligtelse på randzonearealet under en anden miljøstøtteordning, eller hvis arealet allerede er pålagt tilsvarende restriktioner. Kompensationen er fastlagt til kr./ha til arealer, der var anmeldt som permanente græsarealer eller lignende under Enkeltbetalingsordningen i Til andre enkeltbetalingsarealer samt arealer med juletræer i kort omdrift udgør kompensationen kr./ha. Kompensationen kan kombineres med støtte efter Pleje af græs-ordningerne, Enkeltbetalingsordningen og Ø-støtteordningen. Hvis du i forvejen har et Miljøbetinget tilsagn (MB) eller tilsagn om omlægning til økologi (OM), skal du revidere tilsagnet i forbindelse med fællesskema-ansøgningen i 2013, da der ikke bliver udbetalt tilskud for tilsagnet på arealer i randzonerne. De randzonearealer, som du søger om kompensation for, skal du angive som separate marker i fællesskemaet. Der vil blive oprettet specifikke afgrødekoder uden kvælstofnorm, som kan anvendes for arealer, hvor de koder, der normalt vil anvendes i randzonerne (udyrket areal, vedvarende græs m.m.), ikke kan anvendes. De endelige regler om kompensationen fastlægges i en særlig bekendtgørelse, der er under udarbejdelse. Bekendtgørelsen og en specifik vejledning vil være klar inden 1. februar Hvilke arealer er omfattet af lovens bestemmelser? Randzoneloven gælder for arealer, der grænser op til åbne vandløb i landzone og til søer med et overfladeareal på mere end 100 m 2 i landzone. Åbne vandløb er vandløb, der er omfattet af vandløbslovens bestemmelser. Der skal blandt andet være tale om en klart afgrænset terrænfordybning, som er vandførende hovedparten af året. En grøft med stillestående vand er ikke vandførende. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt et konkret vandløb er omfattet af vandløbsloven, skal du kontakte din kommune, da kommunen er vandløbsmyndighed. Søers 4 areal bliver målt fra søens kronekant. Det vil sige fra overgangen mellem det skrånende terræn mod søen til det flade terræn, der normalt kan jordbearbejdes. Hvis du ikke kan finde denne kant, 4 Det har ikke nogen betydning, at der tale om en kunstigt anlagt sø, der f.eks. ligger over terræn, eller om bunden er befæstet med f.eks. en gummidug eller beton. Aljesøer, gyllelaguner, gylletanke og dambrug betragtes ikke som søer. Søer i grusgrave og andre råstofindvindingsområder såsom tørvegrave er omfattet af loven, men 6

7 beregner du arealet ud fra overgangen mellem bevoksning af vand- og sumpplanter og egentlige landplanter. Det er altså ikke søens vandspejl, som angiver søens størrelse. Kompensationskortet på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside giver en god indikation af, om en sø er omfattet af randzoneloven. I det omfang, du etablerer nye vandløb eller søer på over 100 m 2 på bedriften, vil disse blive omfattet af randzonelovens bestemmelser. Randzonerne langs eksisterende søer eller vandløb vil bortfalde i det omfang, disse søer eller vandløb lovligt bliver rørlagt eller nedlagt. 6. Hvilke arealer er undtaget fra lovens bestemmelser? I Darum-Tjæreborgmarsken, Ribemarsken, Rejsbymarsken, Ballummarsken og Tøndermarsken gælder reglerne i randzoneloven kun for de vandløb, der er omfattet af vandplanen for marskområderne i Syd- og Sønderjylland. Det svarer til de vandløb, der tidligere blev kaldt de højt målsatte vandløb. Disse marskområder fremgår af det kompensationskort, som findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside For de områder med marsklignende strukturer, som NaturErhvervstyrelsen har udpeget, gælder tilsvarende, at reglerne i randzoneloven kun gælder for de vandløb, der er omfattet af vandplanen for de pågældende områder, altså de før omtalte højt målsatte vandløb. Disse områder fremgår ligeledes af kompensationskortet på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. 7. Hvad er tilladt i randzonen? Efter den 1. september 2012 kan du bruge randzonearealerne til følgende: Du kan dyrke vedvarende græs i randzonen, hvis dette sker uden brug af gødskning eller sprøjtning. Græsarealer i randzonen kan både anvendes til slæt og til afgræsning. Du kan omlægge vedvarende græsarealer i randzonerne. Dette kan du højst gøre hvert 7. år. Hvis du omlægger et areal med vedvarende græs, skal du sikre dig, at omlægningen ikke er i strid med anden lovgivning, herunder 3 i naturbeskyttelsesloven. Du kan foretage den jordbearbejdning, som er nødvendig for at etablere vedvarende græsarealer på arealer, der hidtil har ligget udyrkede hen, eller hvor der er høstet afgrøder (normalt afgrøder høstet før lovens ikrafttrædelse). Etablering af græsarealer skal ske uden brug af gødskning eller sprøjtning. Afgrøder, der er etableret i randzonen før den 1. september 2012 (både et-årige og flerårige), kan høstes. Afgrøden må dog hverken gødskes eller sprøjtes efter 1. september Når afgrøden er høstet, kan du foretage den jordbehandling, som er nødvendig for at etablere vedvarende græsarealer. da råstofindvinding ikke karakteriseres som dyrkning af jorden, er jordbearbejdning i forbindelse med råstofindvinding lovlig i randzonen. 7

8 Randzoneloven indeholder ikke yderligere begrænsninger i forhold til plantedækket i randzoner, men søger du om Enkeltbetaling for randzonen, skal reglerne i enkeltbetalingsordningen overholdes. Du kan bekæmpe kæmpebjørneklo i randzonen, ikke kun med f.eks. rodstikning eller topkapning, men også ved sprøjtning i det omfang, der er behov for det. Det er også tilladt at udføre vandløbsvedligeholdelse, herunder oplægning og udspredning af det oprensede materiale i randzonen. Uanset reglen om, at jordbearbejdning i randzonen ikke er tilladt, må du også nedpløje/fræse oprensningsmaterialet i randzonen, når jordbearbejdning ikke sker i dyrkningsøjemed. Nedpløjning/fræsning må dog ikke foretages i en eventuel 2 m- bræmme jf. vandløbsloven. Der er desuden en række muligheder for opbevaring, afholdelse af arrangementer og andre aktiviteter i randzonerne. Disse fremgår af faktaarket Aktiviteter i randzonerne. 8. Kompensationskort for randzoner Du kan søge om kompensation for indkomsttab med udgangspunkt i kompensationskortet for randzoner. De nærmere regler for ansøgning om kompensation bliver udsendt i forbindelse med fællesskemaet for Læs mere om randzonekompensation i denne vejlednings kapitel Her finder du kompensationskortet Kortet viser de randzoner, du kan søge om kompensation for, hvis arealerne samtidig lever op til støttebetingelserne for Enkeltbetaling eller er tilplantet med juletræer. Kompensationskortet er ikke en konkret udpegning af randzoner. Nogle randzoner vil ikke være på kompensationskortet, mens andre arealer på kortet kan fremstå som randzoner, selv om de ikke er det i virkeligheden. Det kan f.eks. dreje sig om en tør grøft eller en skelgrøft, der ikke skal have randzoner, eller en midlertidig oversvømmelse, som på kortet fejlagtigt fremstår som en sø. Derfor kan du bede om at få ændret kortet, så det stemmer overens med virkeligheden. Se kompensationskortet på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside Lav ændringer til kortet i Tast selv-service 8.2 Hvorfor skal du ændre i kompensationskortet? Det er vigtigt at rette fejl og mangler i kortet, da det kun er muligt at søge kompensation for de randzoner, der er registreret på kompensationskortet. Uanset om dine randzoner optræder på kompensationskortet eller ej, er du forpligtet til at overholde randzonelovens regler for eventuelle randzonearealer på din bedrift. 8.3 Disse rettelser kan du foretage Hvis der mangler en randzone på kompensationskortet, kan du bede om, at kortet bliver ændret. Det gør du ved at indsende et ændringsforslag om at få tilføjet randzonen på kortet. Dette gøres i Tast selvservice under fanebladet Markkort. 8

9 Du kan også bede om at få fjernet arealer fra kortet, der fremstår som randzoner, selv om de ikke er det. Det gør du ved at indsende ændringsforslag om at fjerne arealet fra kompensationskortet. Dette gøres også i Tast selv-service. 8.4 Sådan indsender du ændringsforslag til kompensationskortet Det er den person, der driver og har rådighed over randzonearealerne, som skal indsende ændringsforslag til kompensationskortet. Det er lettest at indsende ændringsforslag via Tast selvservice. Tast selv-service indeholder en udførlig vejledning i, hvordan du søger. På kompensationskortet kan du elektronisk vise, hvor du ønsker ændringen foretaget, samt beskrive, hvilken type ændring du ønsker. Tast selv-service indeholder en udførlig vejledning i, hvordan du indsender ændringsforslag. Proceduren minder i hovedtræk om, hvordan du indsender ønsker til ændring af markbloktemaet. Du finder vejledningen i hjælpemenuen under fanebladet Markkort. Du kan også indsende dine ændringsforslag i papirform. Du skal bruge et særligt skema, som du kan udfylde og indsende sammen med et kort, hvor du indtegner dine forslag til ændringer. Du kan få tilsendt et skema ved at ringe til NaturErhvervstyrelsen på tlf Tryk 9 i telefonmenuen og spørg efter Randzoneteamet. Uanset om du ønsker at fjerne, tilføje eller ændre et areal på kompensationskortet, er det vigtigt, at du så entydigt og nøjagtigt som muligt beskriver og indtegner, hvilken ændring du ønsker foretaget. Du kan f.eks. skrive, at du ønsker en randzone tilføjet til kompensationskortet, da et mindre vandløb ikke fremgår af kortet. Du kan også skrive, at du ønsker en bestemt randzone forlænget, da et tidligere rørlagt vandløb er blevet fritlagt. Beskrivelsen skal altid følges af en indtegning på kompensationskortet, hvor du så nøjagtigt som muligt indtegner det område, som du ønsker ændret. Du modtager ikke en kvitteringsskrivelse for det indsendte ændringsforslag, men NaturErhvervstyrelsen vil efterfølgende orientere dig pr. brev om, hvorvidt vi har opdateret kompensationskortet efter dine ønsker. 8.5 Hvilke konsekvenser har en ændring af kompensationskortet for dig? Du er forpligtet til at udlægge et areal som randzone, hvis det omkranser et vandløb, der er omfattet af loven, uanset om randzonen er anført på kortet. Du er således ikke fritaget fra at overholde randzoneloven, hvis du ved en fejl har bedt om at få fjernet et areal fra kompensationskortet, og NaturErhvervstyrelsen har imødekommet dit ønske. Du skal her være opmærksom på, at NaturErhvervstyrelsen ikke ud fra din ændringsanmodning kan afgøre, om et givet areal er randzone eller ej. Du har heller ikke ret til kompensation, hvis et areal ved en fejl er markeret som randzone på kompensationskortet. Vær derfor omhyggelig, når du beder om at få ændret kompensationskortet for randzoner på din bedrift. 8.6 Tidsfrist Du kan indsende ændringsforslag til kompensationskortet frem til 1. november Det er en fordel, hvis du snarest muligt indsender dine ændringsforslag, såfremt du senere ønsker at få reduceret dit randzoneareal, så det højst udgør 5 pct. af dit samlede bedriftsareal. Denne beregning tager nemlig udgangspunkt i det samlede randzoneareal, der er angivet på kompensationskortet. 9

10 Fremover vil du løbende kunne indsende forslag til ændringer af kompensationskortet. NaturErhvervstyrelsen skal have modtaget dine forslag senest den 1. november i kalenderåret forud for ansøgningsåret, hvis ændringerne skal kunne indgå i tilretningen af det kompensationskort, der vil foreligge den 1. februar i ansøgningsåret. 9. Reduktion af randzonebredden (5 pct.-reglen) Hvis det samlede areal af randzoner udgør mere end 5 pct. af din bedrifts samlede areal, kan du søge om at få reduceret bredden af dine randzoner efter randzonelovens 5, så dit samlede randzoneareal kommer til at udgøre højst 5 pct. af bedriftens areal. Bedriftens areal er summen af de ejede ejendommes matrikulære arealer samt de tilforpagtede arealer fratrukket de bortforpagtede arealer (benyt forpagtningskontrakternes arealangivelser). Randzonearealet er summen af alle bedriftens randzonearealer, der bliver pålagt restriktioner i loven. Da randzoneloven ikke gælder for 2 meter-bræmmer samt arealer i skov, have og park, indgår disse derfor ikke, mens du f.eks. skal medregne randzoner på ikke-dyrkede arealer og i hegn. Du skal bruge randzonearealet og bedriftens samlede areal pr. 1. september 2012 til beregningen. 9.1 Hvem kan søge om reduktion af randzonebredden? Det er den person, der pr. 1. september 2012 har rådighed over randzonearealerne (ejer eller forpagter), som kan søge om reduktion af randzonebredden. 9.2 Sådan ansøger du Det er lettest at søge om reduktion af randzonebredden via Tast selv-service. Denne mulighed forventes klar i starten af september Du kan også indsende din ansøgning i papirform. Ansøgningen skal sendes til NaturErhvervstyrelsen, Center for Arealtilskud, Nyropsgade 30, 1780 København V. eller pr. mail til 9.3 Hvordan ved du, om du har mere end 5 pct. randzoner? Når du søger via Tast selv-service, beregner systemet en vejledende randzonebredde. Beregningen foretages på baggrund af din opgørelse af dit samlede bedriftsareal og dit samlede randzoneareal. Det er dog først, når NaturErhvervstyrelsen har behandlet sagen, at den endelige bredde kan beregnes. I mellemtiden er du kun forpligtet til at overholde randzonekravene på den vejledende randzonebredde eller alternativt den bredde, som du selv har beregnet og angivet i den indsendte reduktionsansøgning. Du kan også selv lave en vejledende beregning af bredden på dine randzoner via en Vejledende beregningsmodel for randzonereduktion, som du finder på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. 9.4 Hvad skal ansøgningen indeholde? 1) Oplysning om bedriftens samlede areal inklusive udyrkede arealer, naturarealer, 2 meterbræmmer, skov, gårdsplads mv. Oplysningerne skal være opgjort pr. 1. september

11 2) Oplysning om bedriftens samlede randzoneareal. Oplysningerne skal være opgjort på grundlag af den generelle randzonebredde. Du skal være opmærksom på, at lov om randzoner ikke gælder for 2 meter-bræmmer samt skov, have, park mm., og at disse derfor heller ikke skal indgå i opgørelsen af randzonearealet. Hvis du ønsker at få reduceret randzonebredden på arealer, du har tilforpagtet inden for din bedrift, skal du desuden indsende en erklæring fra lodsejeren. I erklæringen skal det fremgå, at lodsejeren er indforstået med, at randzonebredden på det tilforpagtede areal bliver reduceret. Hvis du ikke umiddelbart kan få en erklæring fra ejeren, kan du efter ansøgning få en udsættelse af fristen på op til 3 måneder. 9.5 Hvornår kan du søge? Du kan søge om reduktion af randzonebredden fra 1. september NaturErhvervstyrelsen skal have modtaget ansøgningen senest 1. november Indtil den endelige afgørelse foreligger, er du kun forpligtet til at overholde randzonekravene på den beregnede vejledende randzonebredde eller alternativt den bredde, som du selv har beregnet og angivet i din reduktionsansøgning. Hvis du ikke kan nå at søge inden den 1. november, fordi du er i tvivl om, hvorvidt et givet vandløb er omfattet af lovens regler, kan NaturErhvervstyrelsen dispensere fra fristen. Du skal dog være opmærksom på, at NaturErhvervstyrelsen skal have modtaget din ansøgning om dispensation fra fristen senest 1. november Hvis dispensationsansøgningen er vedlagt en opgørelse om en 5 pct.-reduktion, opgjort ud fra de randzonestrækninger, der ikke er tvivl om, kan du nøjes med at udlægge en randzone på det areal, som du har beregnet, frem til den endelige afgørelse foreligger. 9.6 Hvis din ansøgning bliver efterkommet Hvis du får tilladelse til at reducere bredden på din bedrifts randzoner, bliver den beregnede bredde afrundet ned til nærmeste halve meter. Når du har modtaget afgørelsen, vil det være randzonebredden i afgørelsen, som du skal rette dig efter. Du kan se den nye randzonebredde i IMK 2.0 senest ved starten af ansøgningsrunden for Fællesskema 2013 den 1. februar Randzonen ligger fast Når NaturErhvervstyrelsen har behandlet din ansøgning om reduktion af randzonearealet, er randzonebredden endeligt fastlagt. Medmindre reduktionen er sket på et forkert grundlag, vil bredden ikke ændre sig i forbindelse med f.eks. overdragelse eller bortforpagtning af bedriften. Se også afsnit 10 om dispensationer. 10. Dispensationer fra randzonelovens bestemmelser NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde give dispensation fra randzonelovens bestemmelser efter lovens 6. 11

12 10.1 Hvad kan du søge om dispensation fra? Dyrkning i randzonen: I visse tilfælde kan du søge om dispensation fra forbuddet mod at gødske, sprøjte, dyrke eller foretage anden jordbearbejdning på randzonearealet eller på dele af randzonearealet. Du kan søge om dispensation i tilfælde af, at du som landbruger bliver ramt uforholdsmæssigt hårdt, når du skal udlægge randzoner, da arealet i randzonen bidrager med en væsentlig del af bedriftens økonomi. Det kan f.eks. være, hvis du har arealer med særlige højværdiafgrøder, juletræer, væksthuse, forsøgsanlæg og lignende. Det kan videre være tilfælde, hvor du har store randzonearealer, stor husdyrproduktion og ingen mulighed for at tilforpagte nyt harmoniareal eller træffe andre foranstaltninger, og dermed får store problemer med harmonireglerne. Desuden kan særlige dyrkningsformer give dispensation, hvis de er ønskelige ud fra landskabelige eller fredningsmæssige hensyn. Herudover har du mulighed for at søge om dispensation til målrettet sprøjtning mod flyvehavre eller invasive arter i randzonen. Bemærk, at det ikke kræver dispensation at bekæmpe kæmpebjørneklo. Du kan også søge om dispensation i særlige situationer, hvor reglerne om 5 pct.-reduktion ikke kan anvendes. Her vil du ikke opnå en automatisk nedsættelse af randzonearealet til 5 pct., men du vil i særlige tilfælde kunne reducere randzonebredden ud fra en konkret vurdering af randzonernes betydning for bedriften. En sådan reduktion kan være relevant i følgende tilfælde: Bedrifter med tilforpagtede arealer. Hvis bedriftens egen jord har mange randzoner, men det samlede randzoneareal alligevel udgør mindre end 5 pct., da de fleste randzoner ligger på ejede arealer, kan du søge om dispensation, når forpagtningen ophører. Hvis en ejendom har været bortforpagtet den 1. september 2012, og den efter bortforpagtningens ophør atter indgår i ejerens bedrift, kan du søge om dispensation, hvis bedriften efter endt bortforpagtning får en meget høj procentdel af randzoner. Du kan søge om dispensation, hvis bedriftens areal med randzoner udgør en meget høj procentdel af de dyrkede arealer f.eks. hvis bedriften har meget skov, og den samlede andel af randzoner derved er under 5 pct. I alle tilfælde gælder, at dispensation kun vil blive givet i helt særlige tilfælde. Adgang til randzonen: Efter lovens 6a stk. 2 kan du søge om dispensation fra bestemmelsen om, at randzonerne er åbne for færdsel efter reglerne i naturbeskyttelsesloven. Du kan f.eks. begrunde en sådan ansøgning i, at offentlighedens adgang til randzonen vil belaste dig unødigt hårdt på grund af særlig bynær beliggenhed, eller at adgangen vil genere din bolig, hvis hus eller have ligger mindre end 100 meter fra randzonen Hvor længe gælder dispensationen? En dispensation kan enten gælde for en afgrænset periode (f.eks. ved bekæmpelse af flyvehavre) eller for en længere årrække (f.eks. gødskning/sprøjtning frem til endelig hugst af juletræer). Du skal i dispensationsansøgningen skrive, hvilken periode du søger for. Hvis en dispensation ikke er udnyttet inden for tre år, bortfalder den. 12

13 10.3 Hvem kan søge om dispensation? Det er den person, der har rådighed over randzonearealerne på det tidspunkt, hvor dispensationen skal gælde, som kan søge om dispensation. Hvis arealerne skifter rådighedshaver, skal der indsendes en ny dispensationsansøgning også selv om anvendelsen af de pågældende arealer ikke skifter karakter. Det er altid lodsejeren selv, som skal søge om at begrænse offentlighedens adgang til randzonen på grund af beliggenheden af lodsejers hus eller have. Det gælder også, selv om lodsejeren har bortforpagtet den pågældende randzone Sådan ansøger du Det er lettest at søge om dispensation fra randzonelovens bestemmelser via Tast selv-service. Tast selv-service indeholder en udførlig vejledning i, hvordan du søger. Denne mulighed forventes klar fra oktober Du kan også indsende din dispensationsansøgning i papirform. Ansøgningen skal sendes til NaturErhvervstyrelsen, Center for Arealtilskud, Nyropsgade 30, 1780 København eller pr. mail til 10.5 Hvad skal dispensationsansøgningen indeholde? Når du søger om dispensation fra kravet om forbud mod dyrkning, gødskning og sprøjtning i randzonen, skal du i ansøgningen: 1) oplyse om, hvilke bestemmelser du søger om dispensation fra, og oplyse om særlige forhold, der kan begrunde en dispensation 2) oplyse om, hvilken periode du søger om dispensation for 3) oplyse hvilke arealer, du søger om dispensation for 4) lave et kort, der viser beliggenheden af de pågældende randzonearealer 5) sende relevant dokumentation for de forhold, der kan begrunde en dispensation Når du søger om dispensation fra kravet om adgang til randzonen, skal du i ansøgningen: 1) oplyse om særlige forhold, der kan begrunde en dispensation 2) oplyse om, hvilke arealer du søger om dispensation for 3) lave et kort, der viser beliggenheden af de pågældende randzonearealer 4) sende relevant dokumentation for de forhold, der kan begrunde en dispensation 10.6 Hvilke konsekvenser har en dispensation for udbetaling af kompensation? Som udgangspunkt kan du ikke opnå randzonekompensation for arealer, der er omfattet af en dispensation fra lovens 6. Dette gælder dog ikke dispensationer, som er givet til tidsbegrænset bekæmpelse af invasive arter, hvor det fremgår af dispensationstilladelsen, at der er mulighed for samtidig at opnå kompensation Hvis din ansøgning bliver efterkommet En eventuel dispensation vil typisk blive givet på visse betingelser og ofte med en tidsbegrænsning. Hvis en dispensation ikke er udnyttet inden for tre år, vil den bortfalde Hvornår kan du søge? Du kan søge om dispensation allerede nu, men NaturErhvervstyrelsen har ikke mulighed for at træffe dispensationsafgørelser, før loven træder i kraft den 1. september

14 Du skal være opmærksom på, at en ansøgning om dispensation ikke har opsættende virkning i sagsbehandlingsperioden. Det vil sige, at du skal overholde randzonelovens bestemmelser, så længe din ansøgning er under behandling. 11. Offentlighedens adgang Reglerne for offentlighedens adgang til randzonerne adskiller sig ikke fra de regler, der gælder for øvrige landbrugsarealer. Naturbeskyttelsesloven giver offentligheden adgang til udyrkede arealer, og derfor vil der som hovedregel være adgang til randzonerne, når de fremtræder som et udyrket areal i naturbeskyttelseslovens forstand. Om et areal kan betragtes som udyrket efter naturbeskyttelsesloven, beror på en konkret vurdering, hvor følgende vurderes: En alsidig plantevækst (mange slags græsser og/eller meget ukrudt) tyder på, at arealet er udyrket Hvis afgrøden (typisk græs) efter slåning ikke anvendes, men blot efterlades på marken, tyder dette på, at arealet er udyrket Bemærk, at f.eks. pløjemarker og stubmarker betragtes som dyrkede arealer. Der er ikke adgang til indhegnede arealer, hvor der går afgræssende dyr. I tilfælde af, at der opstår uenighed om adgangen til et areal, er det kommunen, der træffer afgørelse. Du kan læse mere om offentlighedens adgang til randzoner her Vigtige regler for færdsel i randzoner Borgeren må færdes til fods i randzoner, som er udyrkede, hvis der er lovlig adgang til arealerne. Hunde skal til enhver tid føres i snor. Lovlig adgang betyder, at man ikke først skal gå igennem et dyrket areal, f.eks. en korn- eller rapsmark. Der er ikke adgang til randzoner, hvis de er indhegnet, eller hvis der går græssende husdyr på arealet. Der er ikke adgang til randzoner, hvor der foregår intensivt landbrugsarbejde på arealet. Det er i nogle tilfælde muligt at søge om tilladelse til lovligt at lukke sin randzone for offentlig adgang. Se mere i afsnit 10 om dispensationer. Lodsejeren er ikke forpligtet til at opretholde randzonernes tilstand af hensyn til befolkningens adgang. Lodsejeren har heller ikke pligt til f.eks. at anlægge eller vedligeholde stier i randzoner. 14

15 12. Retsgrundlag Denne vejledning er baseret på Lov om randzoner (L 591) af 14. juni 2011 og Lov om ændring af Lov om randzoner (L 145) af 11. juni 2012 med tilhørende bekendtgørelser. 13. Kontrol og sanktioner Overtrædelser af randzoneloven kan medføre både bødestraf og/eller sanktioner i form af f.eks. nedsættelse af støtte eller udelukkelse fra at modtage støtte. Bødestraf har hjemmel i nationale regler og sanktioner i EU-regler. Fødevareministeren har i forbindelse med vedtagelsen af randzoneloven meldt ud, at det første år vil være et fjumreår. Fjumreåret gælder, hvor landmanden i den første tid efter, at loven træder i kraft, er i berettiget tvivl om reglerne, herunder om et bestemt areal er omfattet af loven. Landmænd vil ikke blive straffet for sådanne overtrædelser i det første år efter, at loven træder i kraft. Landmænd, der åbenlyst overtræder reglerne, vil dog kunne straffes fra lovens ikrafttræden. Det skal i den forbindelse bemærkes, at så snart det er afklaret, hvorvidt der skal være randzone om et vandløb (f.eks. fra kommunens side), er landmanden forpligtet til at respektere restriktionerne om, at der ikke må gødes, sprøjtes eller dyrkes i randzonerne. Det er dog værd at bemærke, at fjumreåret ikke gælder i forhold til reglerne for kompensation. Her gælder de normale regler for nedsættelser af støtten ved overtrædelse af reglerne. NaturErhvervstyrelsen står for den fysiske kontrol af randzonearealer. NaturErhvervstyrelsen kan til brug for kontrollen indhente oplysninger fra andre myndigheder i fornødent omfang i overensstemmelse med landdistriktslovens 12. Reglerne i NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse og regler om god landbrugs- og miljømæssig stand, der er fastsat af NaturErhvervstyrelsen i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 73/2009, finder anvendelse for ansøgninger om tilskud. 14. Klageadgang Du kan klage til Fødevareministeriets Klagecenter over afgørelser, der er truffet af NaturErhvervstyrelsen efter lov om randzoner. Klagen skal indgives gennem NaturErhvervstyrelsen og være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest 4 uger efter, du har modtaget den afgørelse, som klagen vedrører. NaturErhvervstyrelsen kan genoptage en sag, efter der er indgivet en klage. 15. Adresser Randzoneloven administreres af: NaturErhvervstyrelsen Center for Arealtilskud Nyropsgade 30 15

16 1780 København V Tlf.: Vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven administreres af: Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Tlf.:

17

18 Generelt om randzoner 2014 ISBN Minis teriet for Fødevarer, Landbrug og Fis keri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: E-m ail: Fax.:

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012 Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser November 2012 Kolofon Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Vejledning om randzoner og kompensation. April 2013

Vejledning om randzoner og kompensation. April 2013 Vejledning om randzoner og kompensation April 2013 Kolofon Vejledning om randzoner og kompensation. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i januar 2013 Bidragyder(e): Center for Arealtilskud

Læs mere

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om randzoner

Vejledning om randzoner Vejledning om randzoner Foreløbig udgave August 2014 Kolofon Vejledning om randzoner Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i Bidragyder(e): Center for Arealtilskud Fotograf(er): NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Status for randzoner

Status for randzoner Status for randzoner 1) Politisk arbejde fra Landbrug og Fødevare 2) Rent praktisk som landmand 3) Bøder og sanktioner 4) Offentlighedens adgang Ole Hansen Stævning og den politiske indsats vedr. randzoner

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner BEK nr 978 af 08/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-80-000049 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner Udkast af 22. august 2013 Tekst med gul baggrund = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2013 om randzonekompensation til landbrugere. Bestemmelser, der udgår, fremgår alene af den

Læs mere

UDKAST 3. februar 2012

UDKAST 3. februar 2012 UDKAST 3. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om randzoner (Energiafgrøder og offentlig adgang) I lov nr. 591 af 14. juni 2011 om randzoner foretages følgende ændringer: 1 1. I 2, stk. 1, udgår»og

Læs mere

Randzoner og bræmmer Af Cand.agro. Martin Skovbo Hansen,

Randzoner og bræmmer Af Cand.agro. Martin Skovbo Hansen, Randzoner og bræmmer Af Cand.agro. Martin Skovbo Hansen, www.miljøkonsulenten.dk Status Med regeringens vedtagelse af den ny randzonelov har du forpligtigelsen til at udlægge randzoner, men du har ikke

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Har du udnyttet dine tilskudsmuligheder? Hvordan ser reformen ud??? Mulighederne er mange og kun fantasien sætter grænser! Bliv inspireret til at søge! Betalingsrettigheder

Læs mere

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Indhold 1 Indtegn alle marker og hent dem til markplanen... 1 2 Hvilke marker skal anmeldes... 2 2.1 Økologisk produktion... 2 2.2 Juletræer og pyntegrønt...

Læs mere

Din landbrugsstøtte i 2015

Din landbrugsstøtte i 2015 Din landbrugsstøtte i 2015 Jannik Elmegaard og Alexander Lindskov Centrovice - Vissenbjerg 8. okt. 2014 Dagsorden 1. Landbrugsstøtten 2. Nye ordninger 3. Generelle støttebetingelser 4. Grønne krav 5. Konsekvenser

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften BEK nr 373 af 12/04/2010 BEK nr

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

Brak og randzoner hvordan rådgiver vi i 2008? Hvordan håndteres brak i 2008 og frem?

Brak og randzoner hvordan rådgiver vi i 2008? Hvordan håndteres brak i 2008 og frem? Brak og randzoner hvordan rådgiver vi i 2008? Hvordan håndteres brak i 2008 og frem? v. afdelingsleder Jon Birger Pedersen Brak/ansøgning 2008! Krav om brak suspenderet i 2008 Stadig angive, arealer der

Læs mere

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Indhold 1 Alle tilsagn skal indberettes hvert år... 2 2 Sådan indberetter du dine tilsagn og ansøger om tilskud... 3 3 Indtegning

Læs mere

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Indholdsfortegnelse I. Afkobling af støtten for stivelseskartofler... 3 II. Beregning af tillægget... 4 III. Ansøgning om KS-tillæg...

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold 1. Grundbetaling under artikel 32... 1 2 Sådan finder du kortet over tidligere godkendte og afviste arealer for artikel 32... 3 3 Indtegning af marker

Læs mere

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal.

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal. 4 Miljøvenlig drift af græsarealer 5 Pleje af græs og naturarealer med afgræsning, rydning, slæt 253 Tilsagnsarealer i Natura 2000 vil kunne opnå grundbetaling, uanset om arealet opfylder kravene til plantedække

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Indhold 1 Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 2 3 Sådan beregnes dit krav om 5 procent miljøfokusareal

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 1. Vigtige ændringer i 2017... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 3 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 4 4. Hent resten

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg)

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Januar 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) 2012 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017

Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017 Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017 Relevante r for miljøtilsagn Kode Navn Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift 248 Permanent græs ved vandboring Udnyttet græs ved vandboring 253 Miljøgræs MVJ-tilsagn

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold Sådan søger du grundbetaling under artikel 32... 1 1 Hvordan søger du under artikel 32?... 2 1.1 Tjek om der blev udbetalt retmæssig Enkeltbetaling

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 NaturErhvervstyrelsen 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Foto: Kristian

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud BEK nr 95 af 28/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) 1)

Bekendtgørelse om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) 1) BEK nr 106 af 29/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-8025-000337 Senere ændringer

Læs mere

Bilag 5 - Faktaark artikel 68

Bilag 5 - Faktaark artikel 68 Bilag 5 - Faktaark artikel 68 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen 24. maj 2012 Faktaark artikel 68 Indhold 1. Faktaark a Art. 68 ordning: Ekstensivt landbrug...3 2. Faktaark

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 NaturErhvervstyrelsen Marts 2015 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Foto:

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

National reserve 2006

National reserve 2006 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv National reserve

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte Februar 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte Februar 2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger 18. februar 2014 1 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte September 2008 Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv

Læs mere

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte Direkte Betalinger Den 15. juni 2016

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte Direkte Betalinger Den 15. juni 2016 Direkte Betalinger Den 15. juni 216 Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 216 Dette notat indeholder en række data, der beskriver udviklingen i ordningerne på den direkte arealstøtte 216 - grundbetaling,

Læs mere

Sådan tegner du marker til fællesskema udgivet oktober 2016

Sådan tegner du marker til fællesskema udgivet oktober 2016 Sådan tegner du marker til fællesskema 2017 - udgivet oktober 2016 Du kan begynde på dine markkort i god tid før fællesskemaet åbner 1. februar 2017. I denne guide kan du læse, hvad du skal være opmærksom

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Når NaturErhvervstyrelsen har været på kontrol af dine arealstøtteordninger, modtager du et orienteringsbrev om resultatet af kontrollen og en kontrolrapport,

Læs mere

Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol. v. Anders Vestergaard, LMO

Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol. v. Anders Vestergaard, LMO Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol v. Anders Vestergaard, LMO Disposition Hvilke tilskudsmuligheder er der, og for hvilke typer bedrifter vil det være

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: 15-8025-000305 Dato: 30. oktober 2015 Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse NaturErhvervstyrelsen sender følgende udkast i høring:

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation April 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Nye penge til skovrejsning

Nye penge til skovrejsning Nye penge til skovrejsning S-SF-R regeringen og støttepartiet Enhedslisten er enige om, at der skal rejses mere skov, herunder bynær skov, og at EU's landdistriktsmidler i højere grad skal målrettes mod

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000047 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1)

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1) (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000050 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8160-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Indhold 1 Opdatér, hver gang du retter i oplysningerne... 2 2 Sådan beregnes antal afgrødekategorier felt G1 til G7... 2 3 Sådan beregnes kravet om flere

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som kan

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen Juni 2008 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî= VEJLEDNING OM ENKELTBETALING JUNI 2008 Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1) BEK nr 520 af 24/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000009 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Fotograf(er): Colourbox Ministeriet

Læs mere

Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012

Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012 Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2012 Fotograf(er): Lars Bahl Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

Vejledning til beregningsskema

Vejledning til beregningsskema Bilag 5 Vejledning til beregningsskema Vedlagte skemaer kan benyttes til udregning af driftomkostninger ved etablering af sprøjtefrie randzoner gennem MVJ-ordninger. Der er to skemaer afhængig af hvilke

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted (i det følgende kaldt bortforpagter) bortforpagter herved til

FORPAGTNINGSKONTRAKT. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted (i det følgende kaldt bortforpagter) bortforpagter herved til FORPAGTNINGSKONTRAKT Journalnr.: Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted (i det følgende kaldt bortforpagter) bortforpagter herved til [Navn] [Vejnavn] [Postnr. og by] (i det følgende kaldt forpagter)

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger. 22. april 2013

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger. 22. april 2013 Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger 1 22. april 2013 2 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Sådan udfyldes skema til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Bemærk, at fristen for modtagelse af skema til overdragelse af betalingsrettigheder

Læs mere

Randzoner: Den 1. september blev Danmark rigere

Randzoner: Den 1. september blev Danmark rigere Randzoner: Den 1. september blev Danmark rigere Du får adgang til nye naturområder Den nye lov om randzoner betyder, at alle danskere med tiden får adgang til nye naturområder i op til 10 meter brede zoner

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: : Dokument type: Senest påtegnet: Adresse: Serup Tinghøjvej 1 8632 Lemming 0001ac 0012ad 0001k 0012a Adresse: Serup Tinghøjvej 18 8632 Lemming 0006z 0008p 0006a Adresse:

Læs mere

Vejledende oversigt over sanktionspraksis Pleje af græs- og naturarealer

Vejledende oversigt over sanktionspraksis Pleje af græs- og naturarealer Bilag 1 Vejledende oversigt over sanktionspraksis Pleje af græs- og naturarealer Vejledende vurdering af en række overtrædelsers alvor og omfang bedømt i forhold til formålet med tilskudsordningen. Inddelingen

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3. 2. Generelle regler for anmeldelse af producentskifte... 6

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3. 2. Generelle regler for anmeldelse af producentskifte... 6 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Ny Praksis: To producentskifter på samme dag klares i én omgang... 3 1.3 Nyt navn til to blanketter... 4 1.4 Definitioner fælles for alle

Læs mere

FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard

FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard Hvordan kan FOTdata bruges som et bidrag til beregning af landbrugsstøtte? FødevareErhverv uddeler hvert år op mod 7 mia. kroner i landbrugsstøtte på

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning Til høringsparterne på vedlagt liste Sagsnr.: 16-8156-000001 Dato: 13. april 2016 BENTHO/TIJU Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer

Læs mere

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner I fællesskemaet kan du hente oplysninger om bl.a. marker og tilsagn ved hjælp af funktioner. Du finder funktionerne i rullelisten øverst til venstre

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Dato/løbenummer: 23.06.2017-1008782358 Servitut: Dokument type: Servitut Senest påtegnet: 23.06.2017 14:47:07 Ejendom: Adresse: Krogshedevej 9A 7650 Bøvlingbjerg 0006h

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Marts 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejl edni ng til ansøgning om ti lskud

Læs mere

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram 21. januar 2015 Per Faurholt Ahle 1 Miljø- og økologi ordninger fra 2015 Nyt eller fortsætter Økologisk arealtilskud (5-årig) Pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2015

Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2015 Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2015 NaturErhvervstyrelsen December 2014 Kolofon Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om producentskifte. februar 2014

Vejledning om producentskifte. februar 2014 Vejledning om producentskifte februar 2014 Kolofon Vejledning om producentskifte februar 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur

Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur BEK nr 637 af 10/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 09-0115-000006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Støtteordninger i Landdistriksprogram - kan vi gøre det nemmere? Erfaringer fra en planteavlskonsulent Ulla Plauborg

Støtteordninger i Landdistriksprogram - kan vi gøre det nemmere? Erfaringer fra en planteavlskonsulent Ulla Plauborg Støtteordninger i Landdistriksprogram - kan vi gøre det nemmere? Erfaringer fra en planteavlskonsulent Ulla Plauborg Et tilbageblik på miljøordninger 1994 MVJ ordninger (5, 10, 20 år) SFL-områder, Amter

Læs mere

Enkeltbetaling, krydsoverensstemmelse og naturbeskyttelse. v. Marianne Haugaard- Christensen, Planteproduktion

Enkeltbetaling, krydsoverensstemmelse og naturbeskyttelse. v. Marianne Haugaard- Christensen, Planteproduktion Enkeltbetaling, krydsoverensstemmelse og naturbeskyttelse v. Marianne Haugaard- Christensen, Planteproduktion Enkeltbetaling, Krydsoverensstemmelse & naturbeskyttelse Kombination af EB og miljøstøtte til

Læs mere

Hvornår er et vandløb et vandløb

Hvornår er et vandløb et vandløb Hvornår er et et Vejledning i hvilke der er omfattet af slovens 2. Vejledningen viser en række stilistiske skitser, som er eksempler på, hvornår der er tale om et eller ej jfr. 2 i Bagest i vejledningen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. April 2013

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. April 2013 Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 2013 April 2013 Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger og miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger

Læs mere