Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov"

Transkript

1 Elektromagnetisme - Fagnotat Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

2 Godkendt dato Godkendt af Ole Kien Senest revideret dato Senest revideret af Jens Pedersen Elektromagnetisme Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads København Ø ISBN:

3 Elektromagnetisme Indhold Side 1 Indledning 4 2 Ikke-teknisk resumé 5 3 Lovgrundlag Elektromagnetisk påvirkning 6 4 Metode for undersøgelserne Magnetfelter 7 5 Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftsfasen Elektromagnetisk påvirkning Afværgeforanstaltninger Alternativet 13 7 Oversigt over eventuelle mangler ved undersøgelserne 14

4 1 Indledning Dette fagnotat beskriver de elektro-magnetfelt mæssige forhold fra et miljømæssigt standpunkt i anlægsfasen og driftsfasen i forbindelse med elektrificering af jernbanen mellem Esbjerg og Lunderskov.. Fagnotatet vil sammen med en række andre fagnotater indgå som baggrundsmateriale til en samlet VVM-redegørelse, som har til formål at skabe et overblik over projektets konsekvenser for miljøet. Derudover beskrives de afværgeforanstaltninger, der kan iværksættes i forbindelse med projektet. Elektrificering af strækningen Esbjerg-Lunderskov indebærer, at der skal etableres køreledningsanlæg på hele den 57 km lange dobbeltsporede banestrækning. Det betyder, at der skal opsættes master langs jernbanen, og at banen skal udstyres med køreledninger over sporene. For at kunne etablere køreledningerne og gøre plads til den strømaftager, der er monteret på de eldrevne tog, er det nødvendigt at have en vis frihøjde under broerne. En række broer på strækningen skal derfor ombygges eller fjernes. Hertil kommer, at der skal etableres transformer- og fordelingsstationer langs banen, og at signalsystemer mv. skal isoleres, så de ikke bliver forstyrret af elektrisk støj fra køreledningsanlægget. Når jernbanen elektrificeres, kan det i nogle tilfælde give anledning til restriktioner for, hvordan naboejendommene til banen må benyttes, og der kan stilles særlige krav til f.eks. beplantning langs den elektrificerede strækning. Omlægning af vejoverføringer i forbindelse med ombygning af broerne medfører permanente arealinddragelser i mindre omfang. Desuden vil der i anlægsfasen ske midlertidige arealinddragelser til depoter, arbejdsområder og adgangsveje. Elektromagnetisme 4 Indledning

5 2 Ikke-teknisk resumé Formålet med denne undersøgelse er at beskrive forholdene omkring magnetfelter i tilknytning til projektet Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov samt at vurdere påvirkningen fra magnetfelter i området langs banen som følge af elektrificeringen. Undersøgelsen omhandler kun driftsfasen, da der først vil være en elektromagnetisk påvirkning efter elektrificeringen. Undersøgelsen er foretaget for et køreledningsanlæg uden sugetransformatorer et såkaldt RR/RC-anlæg, da denne type køreledningsanlæg vil generere de højeste magnetfeltstyrker omkring banen. Ved elektrisk banedrift, vil der løbe en elektrisk strøm i køretråd, returleder og til dels i skinner/jord, denne strøm giver anledning til et magnetfelt omkring alle ledere, der gennemløbes af strømmen, og dermed et magnetfelt omkring hele banen. Magnetfeltet omkring de enkelte ledere aftager med afstandsforøgelsen til lederen. I forhold til magnetfelter anbefaler Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og de danske sundhedsmyndigheder at der anvendes et forsigtighedsprincip så man undgår at udsætte børn for magnetfelter over 0,4 µt i døgnmiddel over flere år. For at bestemme det samlede magnetfelt omkring jernbaneanlægget er der foretaget et antal beregninger, der viser at afstanden fra banen, hvor der forventes en eksponering på 0,4 μt (microtesla) kan være op til 15 meter, regnet fra nærmeste spormidte. Nærmere banen må forventes højere magnetfeltstyrker. Boliger langs banen er visse steder placeret i en afstand fra banen på 15 m eller derunder, regnet fra nærmeste spormidte. Bebyggelser i byerne Lunderskov, Vejen, Brørup, Holsted, Gørding, Bramming, Tjæreborg og Esbjerg vurderes at blive udsat for magnetfelter større end anbefalingen på 0,4 μt. Den største koncentration af bebyggelse udsat for magnetfelter større end 0,4 µt ligger omkring banen umiddelbart øst og vest for Storegade i Esbjerg samt syd for banen i de lukkede ender af Brønderslevvej, Hjørringvej, Sæbyvej og Lykkegårdsvej, alle i Esbjerg. Da beregningerne er foretaget ud fra de i metodeafsnittet nævnte forudsætninger og er beregnet som middelværdi for strækningen, anbefales det, at der foretages en nærmere beregning af magnetfelterne ved de identificerede ejendomme i området, herunder at vurdere effekten af de aktuelle afværgeforanstaltninger for specifikke delstrækninger. Elektromagnetisme 5 Ikke-teknisk resumé

6 3 Lovgrundlag 3.1 Elektromagnetisk påvirkning Der er i 30 år forsket i, om magnetfelter fra høj- og lavspændingsanlæg udgør en sundhedsrisiko, men der er endnu ikke afvist eller påvist en sådan. Der er væsentlige usikkerheder om årsagssammenhængen, idet konklusionen bygger på befolkningsstatistiske undersøgelser og de statistiske resultater støttes ikke af eksperimentel forskning. Hvis der er en påvirkning fra magnetfelter forventes denne at være større på børn end på voksne. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og de danske sundhedsmyndigheder anbefaler derfor et forsigtighedsprincip for børn så man undgår at udsætte børn for magnetfelter over 0,4 µt i døgnmiddel over flere år. Forsigtighedsprincippet omhandler hovedsageligt frekvensområdet khz, hvori bl.a. kørestrøm til jernbanen befinder sig. Der er ingen lovgivning på området, og de nævnte 0,4 µt er ikke en grænseværdi, og kan derfor ikke bruges som skæringslinie for, hvornår afværgeforanstaltninger gennemføres. Banedanmark tager dog udgangspunkt i de 0,4 µt og vil derfor enten iværksætte afværgeforanstaltninger eller ekspropriere for at overholde denne opmærksomhedsgrænse. Elektromagnetisme 6 Lovgrundlag

7 4 Metode for undersøgelserne 4.1 Magnetfelter Magnetfeltet omkring en leder, der gennemløbes af en elektrisk strøm beregnes som: 2 Hvor: B er magnetfeltstyrken i Tesla I er strømmen i lederen a er afstanden til lederen μ 0 er konstanten 4π x 10-7 TmA -1 Det totale magnetfelt omkring banen beregnes som vektorsummen af bidrag fra køreledningsanlægget og returlederen/returskinne fra begge spor. Beregningsresultater for magnetfeltet kan visualiseres som nedenstående. Magnetfeltets størrelse aftager således med afstanden fra kilden, som vist på nedenstående grafiske fremstilling. Elektromagnetisme 7 Metode for undersøgelserne

8 For opdeling af de enkelte elektriske forsyningsafsnit, er der taget udgangspunkt i fordelingsstationer (elektriske indfødningspunkter) ved Lunderskov km 4,3 og Esbjerg km 52,0 samt neutralsektion med 2 stk. elektriske tværkoblinger mellem køreledningsanlægget i de to spor i km 27,8 og elektrisk tværkobling ved Vamdrup og Kolding neutralsektioner samt ved Esbjerg Station. Ved stationerne i Vejen, Holsted, Bramming og Esbjerg forudsættes det at tværkoblere i køreledningsanlægget vil være i normalstilling lukket, altså med elektrisk forbindelse i køreledningsanlægget mellem de 2 hovedspor, så der opnås en mere homogen strømfordeling i køreledningsanlægget over de 2 hovedspor, hvilket reducerer magnetfeltet omkring banen. Dette anvendes for forsyningsafsnittene Lunderskov Holsted og Holsted Esbjerg. For det aktuelle projekt beregnes størrelsen af magnetfeltet fra banen på baggrund af det trafikale mønster, herunder traktionstyper, forsyningsafsnit og den geometriske udformning af køreledningsanlægget, ligesom der ved beregningerne er taget udgangspunkt i et køreledningsanlæg uden sugetransformatorer men med returleder ophængt i køreledningsmaster samt forbindelse mellem returskinne og returleder ved hver køreledningsmast. I beregningerne er der anvendt en persontogtrafik svarende til den forventede køreplan i år 2020 "K2020", og en forudsætning om, at der udover denne køreplan yderligere kører 2 godstog pr. døgn på strækningen (Tabel 4.1). Tabel 4.1 Togtrafik benyttet I beregninger Antal tog, pr. retning Kl Kl Persontog (3 x ET) 12 0 Persontog (2 x ET) Godstog (1 x BR t) 1 1 Ud fra ovennævnte forudsætninger er magnetfeltet beregnet som døgnmiddel for strækningen, så det kan sammenholdes med forsigtighedsprincippet som de danske sundhedsmyndigheder henviser til. Elektromagnetisme 8 Metode for undersøgelserne

9 5 Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftsfasen 5.1 Elektromagnetisk påvirkning Langs banen er der identificeret et antal ejendomme og bebyggelser, hvor det må forventes at eksponeringen fra banens magnetfelt vil være større end 0,4 μt såfremt der ikke indføres afværgeforanstaltninger. Det beregnede magnetfelt på op til 0,4 ut skyldes ejendommenes afstand til banen (under 12 meter) og koblingskonfiguration af køreledningsanlægget. Bebyggelser i byerne Lunderskov, Vejen, Brørup, Holsted, Gørding, Bramming, Tjæreborg og Esbjerg vurderes at blive udsat for magnetfelter større end anbefalingen på 0,4 μt, såfremt der ikke indføres afværgeforanstaltninger. Den største koncentration af bebyggelse udsat for magnetfelter større end 0,4 μt ligger omkring banen umiddelbart øst og vest for Storegade i Esbjerg samt syd for banen i de lukkede ender af Brønderslevvej, Hjørringvej, Sæbyvej og Lykkegårdsvej, alle i Esbjerg. Der er identificeret et antal matrikler, hvorpå der findes bebyggelse, inden for en afstand af 15 meter fra nærmeste spormidte. Bebyggelser inden for inden afstand af 12 meter fra nærmeste spormidte må forventes at blive eksponeret for magnetfeltstyrker på mere end 0,4 μt. Af de identificerede matrikler med bebyggelse inden for 15 meter fra nærmeste spormidte, er 84 af disse anvendt til bolig, erhverv eller med ukendt anvendelse, der i denne sammenhæng betragtes som bolig. Ovennævnte 84 boliger/opholdsrum inden for 15 meter fra nærmeste spormidte, er fordelt i følgende afstandsintervaller regnet fra nærmeste spormidte (Tabel 5.2). Tabel 5.2 Boliger/opholdsrum inden for 15 meter fra nærmeste spormidte Afstand fra nærmeste spormidte, i meter Bolig 28 stk. 30 stk. Erhverv 1 stk. 11 stk. Ukendt anvendelse 1 stk. 13 stk. Elektromagnetisme 9 Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftsfasen

10 Den bolig, som er nærmest spormidte, ligger i en afstand af 4,6 meter fra denne. De 12 meter, inden for hvilken afstand der vil være et magnetfelt på over 0,4 ut, er ud fra en worst-case betragtning og er derfor højt sat. Med relevante afværgeforanstaltninger forventes det at magnetfeltet kan nedbringes til kun at påvirke ejendomme beliggende tættere end 10 meter fra spormidten. Da beregningerne er foretaget ud fra de i metodeafsnittet nævnte forudsætninger og er beregnet som middelværdi for strækningen, anbefales det at der foretages en nærmere beregning af magnetfelterne ved de identificerede ejendomme i området, herunder at vurdere effekten af de aktuelle afværgeforanstaltninger for specifikke delstrækninger. 5.2 Afværgeforanstaltninger Magnetfeltets størrelse omkring banen kan nedbringes ved forskellige metoder herunder ændringer af køreledningsanlægget og/eller koblingskonfiguration af køreledningsanlægget. En eller flere forskellige afværgeforanstaltninger evt. en kombination af flere afværgeforanstaltninger vurderes at kunne nedbringe magnetfeltstyrken på hele strækningen eller udvalgte delstrækninger til eller under 0,4 µt i 5 meters afstand fra nærmeste spormidte. 1. Køreledningsanlæggets geometriske opbygning Magnetfeltet omkring banen kan nedbringes ved at placere returleder nærmere spormidte. Dette kan udføres ved anden mastekonstruktion end enkeltstående master eksempelvis ved anvendelse af halv- eller helrammer, hvor magnetfeltet omkring banen ønskes nedbragt. Metoden kan anvendes på vilkårlige delstrækninger herunder hele strækningen. Metoden vil have en lille effekt på magnetfeltets udbredelse fra banen. Metoden vurderes til, at kunne reducere grænsen for magnetfeltets styrke på 0,4 μt fra 12 meter til 10 meter fra nærmeste spormidte. Anvendelse af metoden vurderes til en meromkostning på ca. 1,3 millioner kr. pr. løbende banekilometer. Metoden vurderes udelukkende at have æstetiske ulemper. Elektromagnetisme 10 Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftsfasen

11 2. Kabellægning af fødeledning Magnetfeltet omkring banen kan lokalt nedbringes ved at placere højspændingskabel samt returlederkabel i kabelkanal eller nedgravet tæt ved sporet over en kortere afstand til at føre kørestrømmen forbi et eventuelt "kritisk" område. Hermed vil der på den kabellagte strækning kun løbe strøm i selve køreledningsanlægget under togpassage, hvilket vil nedbringe den gennemsnitlige magnetfeltstyrke omkring banen markant. Metoden kan anvendes på udvalgte delstrækninger af længder på ca. 0,5 5 km. Metoden vil have meget stor effekt på magnetfeltets udbredelse fra banen, hvor metoden er udført. Metoden vurderes til, at kunne reducere grænsen for magnetfeltets styrke på 0,4 μt fra 12 meter til 3-5 meter fra nærmeste spormidte. Anvendelse af metoden vurderes til en meromkostning på ca. 3,0 millioner kr. pr. løbende sporkilometer. Metoden vurderes at have ubetydelige negative konsekvenser for den elektriske overføringsevne af køreledningsanlægget på strækningen, hvor metoden anvendes. Omplacering af tværkobling Magnetfeltet omkring banen kan lokalt nedbringes ved at ændre placeringen af tværkobling i køreledningen for de 2 hovedspor. Såfremt tværkoblere ved Holsted neutralsektion placeres i en afstand af 1 4 km fra selve neutralsektionen, vil der på strækningen mellem tværkoblere og neutralsektion kun løbe strøm i selve køreledningsanlægget under togpassage, hvilket vil nedbringe den gennemsnitlige magnetfeltstyrke omkring banen markant. Metoden kan anvendes på delstrækningen omkring Holsted neutralsektion, indtil en afstand på optil 4 km fra neutralsektionen Metoden vil have stor effekt på magnetfeltets udbredelse fra banen, hvor metoden er udført. Metoden vurderes til, at kunne reducere grænsen for magnetfeltets styrke på 0,4 μt fra 12 meter til under 10 meter fra nærmeste spormidte. Anvendelse af metoden vurderes til en meromkostning på ca kr. pr. løbende banekilometer. Elektromagnetisme 11 Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftsfasen

12 Metoden vurderes at have ubetydelige negative konsekvenser for den elektriske overføringsevne af køreledningsanlægget på strækningen, hvor metoden anvendes. 3. Anvendelse af sugetransformatorer Opbygges køreledningsanlægget med sugetransformatorer vil magnetfeltet omkring banen nedsættes markant. Sugetransformatorer kan placeres ved vilkårlig afstand, jo tættere disse placeres, jo større reducerende effekt vil metoden have på magnetfeltet omkring banen. Metoden kan anvendes på vilkårlige delstrækninger herunder hele strækningen. Metoden vil have en middel effekt på magnetfeltets udbredelse fra banen, afhængig af afstanden mellem de enkelte sugetransformatorer og placeringen af disse i forhold til fordelingsstationer. Metoden vurderes til, at kunne reducere grænsen for magnetfeltets styrke på 0,4 μt fra 12 meter til 5 10 meter fra nærmeste spormidte. Anvendelse af metoden vurderes til en meromkostning på kr. pr. løbende banekilometer for sugetransformatorer anbragt i køreledningsmast, afhængig af afstanden mellem sugetransformatorer og på kr. pr. løbende banekilometer for sugetransformatorer anbragt i kiosk afhængig af afstanden mellem sugetransformatorer. Metoden har negative konsekvenser for den elektriske overføringsevne af køreledningsanlægget på strækningen, hvor metoden anvendes, ligesom metoden vil afstedkomme en løbende årlig drifts- og vedligeholdelsesudgift, der vurderes til kr. pr. sporkilometer. Elektromagnetisme 12 Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftsfasen

13 6 0-Alternativet De magnetfeltmæssige gener fra et miljømæssigt standpunkt er beregnet med udgangspunkt i elektrificering af strækningen Esbjerg Lunderskov. Ved et 0-alternativ bortfalder eventuelle magnetfeltmæssige gener. Elektromagnetisme 13 0-Alternativet

14 7 Oversigt over eventuelle mangler ved undersøgelserne Under vurderingen af magnetfelternes størrelse er der anvendt visse forudsætninger, der medfører en usikkerhed for beregningsresultaterne. Placering af returleder er baseret på typiske tværsnit af banen. Returleder er forudsat anbragt i en position 5,5 m over og 2,5 m fra spormidte. Returledningsplaner kendes ikke. Returstrøm i sporet er forudsat at løbe i begge skinnestrenge og ikke i den ene skinnestreng. Opspændingsplaner kendes ikke. Køreledningsanlægget endelige geometriske udformning herunder placering af returleder ved stationsområder kendes ikke. Køreplan kendes ikke. Driftsmønsteret er baseret på modificeret K2020 og ligeledes er forudsat, at acceleration af tog i det ene spor ikke sker samtidig med deceleration af tog i modsat spor, hvilket giver en "Worst Case" situation. Elektromagnetisme 14 Oversigt over eventuelle mangler ved undersøgelserne

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Elektromagnetisme - Fagnotat Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Godkendt dato Godkendt af 28.02.2013 Ole Kien Senest revideret dato Senest revideret af 28.02.2013 Jens Pedersen Elektromagnetisme Banedanmark

Læs mere

Elektromagnetisme. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Elektromagnetisme. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Elektromagnetisme Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato 29.01.2014 BDK Godkendt af Senest revideret dato 20.01.2014 BDK Senest revideret af Elektromagnetisme Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Ny bane Hovedgård - Hasselager

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Ny bane Hovedgård - Hasselager Elektromagnetisme - Fagnotat Ny bane Hovedgård - Hasselager Revideringsdato Resume af Ændringer Udført Kontrolleret Godkendt ændringer markeret 28.11.2017 Endelig Nej JEP ASB JBN Elektromagnetisme Banedanmark

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-141-7 Forord Med den politiske

Læs mere

Emne: Magnetfelter og boliger nær banen

Emne: Magnetfelter og boliger nær banen Femern bælt Danske Jernbanelandanlæg Kontrakt Syd Notat 22. december 2010 Syd_B011 Emne: Magnetfelter og boliger nær banen 1. Indledning Den kørestrøm, der løber i hhv. køretråd, bæretov, returleder og

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Køge Nord - Næstved Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-184-4 Forord Som led i et større elektrificeringsprogram

Læs mere

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Hvem er vi: Projektleder Ditte Holst Nielsen dhsn@bane.dk Landinspektør Kenneth Vittrup kenvi@vd.dk Landinspektør Anja Holmgaard Graversen ahg@vd.dk Projektassistent Birgitte

Læs mere

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Hvem er vi: Projektleder Ditte Holst Nielsen dhsn@bane.dk Landinspektør Kenneth Vittrup kenvi@vd.dk Landinspektør Anja Holmgaard Graversen ahg@vd.dk Projektassistent Birgitte

Læs mere

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Hvem er vi: Projektleder Ditte Holst Nielsen dhsn@bane.dk Landinspektør Kenneth Vittrup kenvi@vd.dk Landinspektør Anja Holmgaard Graversen ahg@vd.dk Ingeniør Stine Kirkeskov

Læs mere

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Hvem er vi: Projektleder Ditte Holst Nielsen dhsn@bane.dk Landinspektør Kenneth Vittrup kenvi@vd.dk Landinspektør Anja Holmgaard Graversen ahg@vd.dk Projektassistent Birgitte

Læs mere

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring September 2015 Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Udgivet af Banedanmark Grafisk tilrettelæggelse: Karen Krarup

Læs mere

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Hvem er vi: Projektleder Ditte Holst Nielsen dhsn@bane.dk Landinspektør Kenneth Vittrup kenvi@vd.dk Ingeniør Michael Kudsk mlk@niras.dk Miljø Charlotte Møller chm@niras.dk

Læs mere

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Hvem er vi: Projektleder Ditte Holst Nielsen dhsn@bane.dk Landinspektør Kenneth Vittrup kenvi@vd.dk Ingeniør Michael Kudsk mlk@niras.dk Miljø Charlotte Møller chm@niras.dk

Læs mere

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Hvem er vi: Projektleder Ditte Holst Nielsen dhsn@bane.dk Landinspektør Kenneth Vittrup kenvi@vd.dk Ingeniør Else-Marie Hjerrild Lorenzen Else-marie.lorenzen @atkinsglobal.com

Læs mere

Høringsnotat. - Idefasehøring

Høringsnotat. - Idefasehøring Høringsnotat - Idefasehøring Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Oktober 2012 OktoberDecember 2011 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-164-6

Læs mere

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Banedanmark elektrificerer

Banedanmark elektrificerer Banedanmark elektrificerer Fra 2014 2026 elektrificerer vi store dele af det danske jernbanenet Frem til 2026 elektrificerer Banedanmark ca. 820 km af det statslige jernbanenet. I alt elektrificerer vi

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Miljøredegørelse Høringsudgave

Miljøredegørelse Høringsudgave Miljøredegørelse Høringsudgave Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Marts 2013 1 Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Marts 2013 Udgivet af Banedanmark Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København

Læs mere

Banedanmark elektrificerer

Banedanmark elektrificerer Banedanmark elektrificerer Se, hvordan vi elektrificerer store dele af det danske jernbanenet I de kommende år elektrificerer Banedanmark cirka 820 kilometer af det statslige jernbanenet. Samlet bliver

Læs mere

Køreledningsanlæg og Stærkstrømsanlæg

Køreledningsanlæg og Stærkstrømsanlæg Køreledningsanlæg og Stærkstrømsanlæg SAB Særlige Potentialudligningsregler for SICAT ANLÆG Dokument: SAB Særlige Potentialudligningsregler for SICAT Anlæg Udgave: 01.00 Udgavedato: 31.01.2018 Udarbejdet

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Beslutningsgrundlag Elektrificering Roskilde-Kalundborg

Beslutningsgrundlag Elektrificering Roskilde-Kalundborg Beslutningsgrundlag Elektrificering Roskilde-Kalundborg Maj 2017 Beslutningsgrundlag Elektrificering Roskilde-Kalundborg 2 Sammenfatning Med politisk aftale om udmøntning af Togfonden fra 2014 er der afsat

Læs mere

Affald og ressourcer. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Affald og ressourcer. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Affald og ressourcer - Fagnotat Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Godkendt dato 26.02.2013 Godkendt af Ole Kien, Rambøll Senest revideret dato 26.02.2013 Senest revideret af Mads Hansen, Atkins Affald

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Mariagerfjord Kommune Borgermøde i Hobro Idrætscenter, 1. november 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Favrskov Kommune Borgermøde i Hadsten Hallen, 2. november 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

Miljøredegørelse Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Juli 2013

Miljøredegørelse Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Juli 2013 Miljøredegørelse Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Juli 2013 Forord Med den politiske aftale Elektrificering af jernbanen mv. af d. 7. februar 2012 er elektrificering af strækningen mellem Esbjerg og

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Aalborg Kommune & Rebild Kommune Borgermøde i Gigantium, 31. oktober 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Aarhus Kommune Borgermøde i Ceres Park og Arena d. 29. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov

Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov Referat af borgermøde d. 9. april 2013, Bramming Kultur & Fritidscenter, Esbjerg Kommune Indledning Der var 37 fremmødte ud over de tilstedeværende fra Banedanmark.

Læs mere

Elektromagnetisme. Fagnotat vedrørende elektrificering Aarhus - Lindholm. Elektrificering og opgradering Aarhus H - Lindholm

Elektromagnetisme. Fagnotat vedrørende elektrificering Aarhus - Lindholm. Elektrificering og opgradering Aarhus H - Lindholm Elektromagnetisme Fagnotat vedrørende elektrificering Aarhus - Lindholm Elektrificering og opgradering Aarhus H - Lindholm Godkendt dato Godkendt af 29-09-2016 Henry Nissen Martensen Senest revideret dato

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Randers Kommune Borgermøde i Assentoft Hallerne, 10. oktober 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale

Læs mere

Planforhold. Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H - Lindholm

Planforhold. Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H - Lindholm Planforhold Fagnotat vedrørende Aarhus H Elektrificering og opgradering Aarhus H - Lindholm Godkendt dato Godkendt af 29.09.2016 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret af 23.08.2016 Simon

Læs mere

Elektrificering og ekspropriation

Elektrificering og ekspropriation Elektrificering og ekspropriation Hvad betyder det for dig som nabo til jernbanen? Elektrificering og ekspropriation hvad betyder det for dig? Banedanmark er i gang med at elektrificere store dele af det

Læs mere

Besigtigelsesforretning Offentligt møde - Næstved Nord

Besigtigelsesforretning Offentligt møde - Næstved Nord Besigtigelsesforretning Offentligt møde - Næstved Nord Ringsted-Femern Banen 30.10.2018 1 Dagsorden 1. Ringsted Femern Projekt v/ Anlægschef Pernille Palstrøm 2. Areal- og Rettighedserhvervelse v/ Landinspektørerne

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Fredericia og Vejle kommuner Borgermøde i DGI Huset i Vejle d. 24. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

Udbygning af Ringsted-Femern Banen Ekspropriationsmøde i Næstved

Udbygning af Ringsted-Femern Banen Ekspropriationsmøde i Næstved Udbygning af Ringsted-Femern Banen Ekspropriationsmøde i Næstved Ringsted-Femern Banen 3.maj 2018 1 Dagsorden 1. Velkommen 2. Generelt om Ringsted-Femern Banen 3. Arealerhvervelse 4. Eldrift og beplantning

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

Støj, vibrationer og trafikale gener. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Støj, vibrationer og trafikale gener. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov trafikale gener - Fagnotat Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Godkendt dato Godkendt af 22.02.2013 Ole Kien, Rambøll Senest revideret dato Senest revideret af 28.02.2013 Claus Larsen og Helge bay, ATKINS

Læs mere

Arealforhold. - Fagnotat, februar 2013. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Arealforhold. - Fagnotat, februar 2013. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Arealforhold - Fagnotat, februar 2013 Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Godkendt dato Godkendt af 28.02.2013 Ole Kien, Rambøll Senest revideret dato Senest revideret af 26.02.2013 Birgitte Sandgaard Christensen,

Læs mere

Emissioner. - Fagnotat Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Emissioner. - Fagnotat Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Emissioner - Fagnotat Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Godkendt dato 25. februar 2013 Godkendt af Ole Kien, Rambøll Senest revideret dato 25. februar 2013 Senest revideret af Mads Hansen, Atkins Emissioner

Læs mere

Anlægsbeskrivelse. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Anlægsbeskrivelse. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Anlægsbeskrivelse Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 19. maj 2008 3 Anlægsbeskrivelse Baneteknik Baneteknik Nybygningsløsningen af jernbanestrækningen København- Ringsted vil være en moderne

Læs mere

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato:

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato: Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej 9 4 Ringsted Att.: John Jeppesen Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf: 503 620 Fax: 527 622 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.: 11-012 Beregning

Læs mere

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Arealbehov og el-driftsservitut Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 12.02.2014 Peter Falk Larsen Senest revideret dato Senest revideret af 26.02.2014 Mette Daugaard Petersen Arealbehov

Læs mere

Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger

Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger 3. udgave. April 213 I denne udgave er fx tilføjet kabelsystemer, som er anvendt i nyere forbindelser samt en mere detaljeret beskrivelse af

Læs mere

Støjkortlægning i Natura 2000-områder. -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Støjkortlægning i Natura 2000-områder. -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Støjkortlægning i Natura 2000-områder -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-50-7 Banedanmark

Læs mere

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Indledende vurdering af miljøkonsekvenser ved elektrificeringen af jernbanestrækningen

Læs mere

Supplerende vurdering for spor til Sydhavnsgade. Fagnotat Elektrificering og opgradering Aarhus H

Supplerende vurdering for spor til Sydhavnsgade. Fagnotat Elektrificering og opgradering Aarhus H Supplerende vurdering for spor til Sydhavnsgade Fagnotat Elektrificering og opgradering Aarhus H Godkendt dato Godkendt af 29.09.2016 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret af 26.08.2016

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Landskab og arkitektur. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Landskab og arkitektur. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Landskab og arkitektur - Fagnotat Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Godkendt dato 12. juli 2013 Godkendt af Søren Gøttsche, ATKINS Senest revideret dato 25. februar 2013 Senest revideret af Jakob Majcher,

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

Beslutningsgrundlag Elektrificering Fredericia Aarhus

Beslutningsgrundlag Elektrificering Fredericia Aarhus Beslutningsgrundlag Elektrificering Fredericia Aarhus Maj 2017 Sammenfatning Med den politiske aftale om udmøntning af Togfonden fra 2014 er der afsat ca. 4,7 mia. kr. til elektrificering af strækningen

Læs mere

Visuelle forhold, Sporsænkning. Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H - Lindholm

Visuelle forhold, Sporsænkning. Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H - Lindholm Visuelle forhold, Sporsænkning Fagnotat vedrørende Aarhus H Elektrificering og opgradering Aarhus H - Lindholm Godkendt dato Godkendt af 03-07-2016 Hanne Funch Senest revideret dato Senest revideret af

Læs mere

FORUNDERSØGELSE AF AUTO- TRANSFORMER SYSTEM

FORUNDERSØGELSE AF AUTO- TRANSFORMER SYSTEM Til Banedanmark Dokumenttype Fælles Notat fra Niras og Rambøll Dato 07.07.2011 Vurdering af autotransformersystemer FORUNDERSØGELSE AF AUTO- TRANSFORMER SYSTEM FLN514-31-0_FORUNDERSØGELSE AF AUTOTRANSFORMER

Læs mere

Ansøgning om statslige projekter på jernbane og VVM

Ansøgning om statslige projekter på jernbane og VVM Ansøgning Oplysninger om ansøger Hvem indsender ansøgningen? Ansøger Rådgiver på vegne af ansøger Ansøger - virksomhedsoplysninger Virksomhedens navn Banedanmark CVR-Nummer 18632276 Adresse Carsten Niebuhrs

Læs mere

Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm

Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm Aarhus Kommune Borgermøde på Møllevangsskolen, 11. oktober 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

Høringsnotat. - Behandling af høringssvar, marts-april. Esbjerg-Lunderskov

Høringsnotat. - Behandling af høringssvar, marts-april. Esbjerg-Lunderskov Høringsnotat - Behandling af høringssvar, marts-april Esbjerg-Lunderskov Høringsnotat Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-183-7 Høringsnotat Indhold

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Idefasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering gennem Ringsted Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-182-0 Forord Med den politiske aftale: En ny

Læs mere

Ny Bane ved Aalborg Lufthavn. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Ny Bane ved Aalborg Lufthavn. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Program for dagen Formiddag Velkomst og fælles gennemgang af projektet Spørgsmål og svar Ejendomsvis/personlig gennemgang af projektet Eftermiddag Besigtigelse af projektet

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 382 Offentligt. Beslutningsgrundlag. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 382 Offentligt. Beslutningsgrundlag. Elektrificering Køge Nord - Næstved Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 382 Offentligt Beslutningsgrundlag Elektrificering Køge Nord - Næstved Beslutningsgrundlag Indhold Side Sammenfatning 4 Projektet 7 Køge Kommune 8 Faxe Kommune

Læs mere

Besigtigelsesforretning Offentligt møde Glumsø Station

Besigtigelsesforretning Offentligt møde Glumsø Station Besigtigelsesforretning Offentligt møde Glumsø Station Ringsted-Femern Banen 08.11.2018 1 Dagsorden 1. Ringsted Femern Projekt v/ Anlægschef Pernille Palstrøm 2. Glumsø Station og Areal- og Rettighedserhvervelse

Læs mere

VVM-redegørelse Elektrificering Roskilde - Kalundborg

VVM-redegørelse Elektrificering Roskilde - Kalundborg VVM-redegørelse Elektrificering Roskilde - Kalundborg Maj 2017 Projektet Elektrificering Roskilde Kalundborg er nu i høring. Høringen slutter den 2. juli 2017. Vejledning til indsendelse af høringssvar

Læs mere

Notat N Acoustica Akustik - Støj - Vibrationer. Rev. A Foreløbig. 9. maj 2005 Projekt:

Notat N Acoustica Akustik - Støj - Vibrationer. Rev. A Foreløbig. 9. maj 2005 Projekt: Notat N2.093.05 Rev. A Foreløbig Miljø Industri & Marine IT & Telekommunikation Management Byggeri Anlæg Energi Landbrug Åparken Etape III, Ishøj Vurdering af støj og vibrationer fra S-tog 9. maj 2005

Læs mere

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 30. maj 2008 3 Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Forord Forord Dette fagnotat omhandler trafikale gener i anlægsfasen

Læs mere

Støj, vibrationer og magnetfelter. - Fagnotat, maj 2011. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens

Støj, vibrationer og magnetfelter. - Fagnotat, maj 2011. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Støj, vibrationer og magnetfelter - Fagnotat, maj 2011 Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens ISBN 978-87-7126-010-6 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika

Læs mere

Tværgående planlægning J.nr. nst-131-00174 Ref. kaape Den 7. marts 2014

Tværgående planlægning J.nr. nst-131-00174 Ref. kaape Den 7. marts 2014 Tværgående planlægning J.nr. nst-131-00174 Ref. kaape Den 7. marts 2014 Offentliggørelse af VVM redegørelse for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge - Næstved i Køge, Faxe og Næstved kommuner

Læs mere

Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 26.02.2014 Mette Daugaard Petersen Senest revideret dato Senest revideret af 20.02.2014 Anne Mette Bach-Jacobsen,

Læs mere

Særtransport rute 3 fra Korskro over Tjæreborg til Esbjerg Havn INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende rute 2. 3 Rute 3 3.

Særtransport rute 3 fra Korskro over Tjæreborg til Esbjerg Havn INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende rute 2. 3 Rute 3 3. ESBJERG KOMMUNE Særtransport rute 3 fra Korskro over Tjæreborg til Esbjerg Havn ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Eksisterende

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

Beslutningsgrundlag. Elektrificering Aarhus-Lindholm

Beslutningsgrundlag. Elektrificering Aarhus-Lindholm Beslutningsgrundlag Elektrificering Aarhus-Lindholm Beslutningsgrundlag Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Sammenfatning Med politisk aftale om udmøntning af Togfonden

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Arealbehov -Fagnotat, juni 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Juni 2011 ISBN 978-87-7126-029-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 382 Offentligt. VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 382 Offentligt. VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 382 Offentligt VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved Endelig VVM-redegørelse, juli 2014 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika

Læs mere

Planforhold, kulturhistoriske og rekreative interesser

Planforhold, kulturhistoriske og rekreative interesser Planforhold, kulturhistoriske og rekreative interesser - Fagnotat Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Godkendt dato Godkendt af 25. februar 2013 Ole Kien, Rambøll Senest revideret dato Senest revideret

Læs mere

VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved

VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved Høringsudgave, marts 2014 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Miljøministeriet Naturstyrelsen

Læs mere

Ansøgning om statslige projekter på jernbane og VVM

Ansøgning om statslige projekter på jernbane og VVM Ansøgning Oplysninger om ansøger Hvem indsender ansøgningen? Ansøger Rådgiver på vegne af ansøger Ansøger - virksomhedsoplysninger Virksomhedens navn Banedanmark CVR-Nummer 18632276 Adresse Carsten Niebuhrs

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning Ringsted Øst Godkendt dato Godkendt af 2015.10.30 Anne Eiby Senest revideret dato Senest revideret af 2015.10.27 Ene Pagh Bugge Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

Ansøgning om statslige projekter på jernbane og VVM

Ansøgning om statslige projekter på jernbane og VVM Ansøgning Oplysninger om ansøger Hvem indsender ansøgningen? Ansøger Rådgiver på vegne af ansøger Ansøger - virksomhedsoplysninger Virksomhedens navn Banedanmark CVR-Nummer 18632276 Adresse Amerika Plads

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

Beslutningsgrundlag Elektrificering Aarhus Lindholm

Beslutningsgrundlag Elektrificering Aarhus Lindholm Beslutningsgrundlag Elektrificering Aarhus Lindholm Maj 2017 Beslutningsgrundlag Elektrificering Aarhus Lindholm 2 Sammenfatning Med politisk aftale om udmøntning af Togfonden fra 2014 er der afsat ca.

Læs mere

Arealforhold. Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H

Arealforhold. Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H Arealforhold Fagnotat vedrørende Aarhus H Elektrificering og opgradering Aarhus H Godkendt dato Godkendt af 29.09.2016 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret af 19.08.2016 Jeppe Dahl-Nielsen

Læs mere

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn Arealbehov Fagnotat, marts 2015 Ny bane til Aalborg Lufthavn Godkendt dato Godkendt af 23.02.2015 APO, Rambøll Senest revideret dato Senest revideret af 20.02.2015 Villy K. Fink, LE34 Arealbehov Fagnotat

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge -Næstved Januar 2014 Kolofon Titel: VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge - Næstved Emneord: Jernbanestrækning,

Læs mere

Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde Kværkeby-Ringsted Station Vendesporsanlæg i Roskilde

Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde Kværkeby-Ringsted Station Vendesporsanlæg i Roskilde Affald og materialeforbrug, Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde Kværkeby-Ringsted Station Vendesporsanlæg i Roskilde 17. juni 2008 København-Ringsted projektet 3 Affald og materialeforbrug, Indhold Indhold

Læs mere

Ny bane Hovedgård-Hasselager

Ny bane Hovedgård-Hasselager Ny bane Hovedgård-Hasselager Aarhus Kommune Solbjerghallen, 18. januar 2018 Aftenens program Kl. 19.00 ca. 22.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord

Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord Ringsted-Femern Banen 28.09.2017 1 Dagsorden 1. Ringsted Femern Projektet og anlægsarbejder på delstrækningen Vordingborg Nord v/ Anlægschef Klaus S. Jørgensen

Læs mere

Særtransportruter til vindmølletransporter

Særtransportruter til vindmølletransporter Særtransportruter til vindmølletransporter Indledning Danmark er i dag storproducent og eksportør af vindmøller. Mange af møllerne, der skal opsættes på havet eller eksporteres til andre lande, udskibes

Læs mere

VVM screening af Elektrificering af Lille Syd (Køge Nord til Næstved) Screeningsskema

VVM screening af Elektrificering af Lille Syd (Køge Nord til Næstved) Screeningsskema Tværgående planlægning VVM screening af Elektrificering af Lille Syd (Køge Nord til Næstved) Screeningsskema J. nr. NST-130-00224 maj 2013 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND ELEKTRIFICERING ESBJERG - LUNDERSKOV (Besigtigelsesforretningen den 26. og 27. november 2013) 1. hæfte Tirsdag den 26.

Læs mere

Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej

Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej Den nye bane København Ringsted Notat vedr. økonomiske konsekvenser ved en forøget frihøjde for Køgevej Dato: 15.februar 2013 Versionshistorie 1 Ver. nr.

Læs mere

Idéfasehøring. - April Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Afgjort den 29. juni Tidligere fortroligt aktstykke X af 29. juni Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af

Afgjort den 29. juni Tidligere fortroligt aktstykke X af 29. juni Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af Aktstykke nr. 50 Folketinget 2018-19 Afgjort den 29. juni 2017 Tidligere fortroligt aktstykke X af 29. juni 2017. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 30.11 2018. Transport-, Bygnings-

Læs mere

Udskiftning af signalanlæg (signalprogrammet) på s-banestrækningen Lyngby-Hillerød

Udskiftning af signalanlæg (signalprogrammet) på s-banestrækningen Lyngby-Hillerød Udskiftning af signalanlæg (signalprogrammet) på s-banestrækningen Lyngby-Hillerød Del 4: Udkast til VVM-tilladelse Del 1. Kommuneplantillæg inkl. miljørapport Offentliggjort som forslag 15. november 2011

Læs mere

Løsninger med vejbroer til særtransporter

Løsninger med vejbroer til særtransporter Løsninger med vejbroer til særtransporter Fagnotat Ny bane til Billund Godkendt dato Godkendt af 17/09 2018 Rasmus Hejlskov Olsen Senest revideret dato Senest revideret af 12/09 2018 Malene Søttrup Westergaard

Læs mere

Informationsmøde Næstved

Informationsmøde Næstved Informationsmøde Næstved Ringsted-Femern Banen 24. maj 2016 Præsenteret af projektdirektør Jens Ole Kaslund og anlægschef Klaus S. Jørgensen 1 Ringsted Femern Banen indtil nu 2008: Traktat mellem Tyskland

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

Borgermøde i Nørre Alslev Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Nørre Alslev Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Nørre Alslev 30.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende jernbaneanlæg på Øerne Elektrificering af jernbanestrækningen Køge Nord - Næstved 23. hæfte Besigtigelsesforretningen den

Læs mere

Elektromagnetisme. Fagnotat vedrørende elektrificering Fredericia - Aarhus. Elektrificering og opgradering Fredericia-Aarhus

Elektromagnetisme. Fagnotat vedrørende elektrificering Fredericia - Aarhus. Elektrificering og opgradering Fredericia-Aarhus Elektromagnetisme Fagnotat vedrørende elektrificering Fredericia - Aarhus Elektrificering og opgradering Fredericia-Aarhus Godkendt dato 05-05-2017 MBRA Godkendt af Senest revideret dato 05-05-2017 MDS

Læs mere