Modul 8. Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser. Gældende pr. august 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 8. Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser. Gældende pr. august 2015"

Transkript

1 Mdul 8 Undersøgelse g behandling af belastningsskader g degenerative lidelser i Næstved g Rskilde University Cllege Sjælland

2 1 Mdulets tema Mdulet retter sig md akutte skader i bevægeapparatet pstået ved verbelastning, traumer eller på grund af degenerative lidelser. Mdulet retter sig md frebyggelse, undersøgelse g behandling, herunder metder g principper fr smertedæmpning ved akutte skader eller sygdmme. Desuden retter mdulet sig md manuelle undersøgelses- g behandlingsteknikker der understøtter patientens/brgerens mulighed g frudsætning fr kvalitativ bevægelse. Mdulet kan tilrettelægges med fkus på en eller flere aldersgrupper g/eller mdtagergrupper, dg vil målgrupper med ændret bevægelighed g/eller smerter i nakke g ryg altid indgå. Fkus er på rllen sm behandler. Mdulets frmål Frmålet er, at den studerende via anamnese, jurnalplysninger g vurdering af evt. billeddiagnstisk kan tilrettelægge g udføre en målrettet fysiterapeutisk undersøgelse med vurdering af vævsskade samt kan gøre sig differentialdiagnstiske vervejelser m tilhørende smerteprblematikker. Desuden er frmålet, at den studerende kan planlægge, udføre, justere samt evaluere et trænings- g behandlingsfrløb rettet md frebyggelse, reduktin g pheling af skader, herunder smertedæmpende tiltag. Frudsætninger fr deltagelse på mdulet Den studerende skal gennem tidligere mduler have tilegnet sig viden m g indsigt i menneskets anatmiske g fysilgiske funktiner samt sygdmslære g patfysilgiske dysfunktiner sm grundlag fr specifik smerteudredning. Desuden skal den studerende have tilegnet sig kmpetencer i frhld til fysiterapeutisk undersøgelse med vurdering af fysiske, psykiske g sciale frhld set i relatin til patientens prblemstillinger, således at en målrettet fysiterapeutisk behandling kan tilrettelægges. Den studerende skal være pmærksm på, at deltagelse i undervisningen kræver påklædning der muliggør, at undersøgelse g behandling af krppens frskellige mråder kan udføres de studerende imellem.

3 2 ECTS fr centrale fagmråder Frdeling af ECTS- pint på centrale fagmråder fr mdul 8 Fysiterapiteri g metde 4 Sygdmslære 2 Manuel vævsundersøgelse g 3 Målemetder test g validitet 2 behandling Træning g bevægelse 3 Videnskabsteri (naturvidenskabelige fag) 1 I alt 15 ECTS-pint Læringsmål 1. Redegøre fr skadesmekanismer i bevægeapparatet, herunder humant vævs bimekaniske egenskaber g terier m fysisk stresspåvirkning. 2. Identificere akutte vævsskader i det muskelskeletale system herunder anvendelse af billeddiagnstik. 3. Redegøre fr vævsreaktiner i frbindelse med verbelastning (verlad/veruse) af væv 4. Redegøre fr neurfysilgiske mekanismer i frbindelse med akut smerte 5. Redegøre fr principper fr frebyggelse af akutte skader 6. Redegøre fr bimekaniske g fysilgiske frandringer ved udvalgte ryglidelser 7. Planlægge, demnstrere g justere, samt evaluere anvendelse af elektrisk - g fysisk stimulatin til smertedæmpning g påvirkning af vævsheling 8. Planlægge, demnstrere g justere g evaluere træningsfrløb rettet md frebyggelse af skader, reduktin af gentagelse af skader samt pheling af skader. 9. Planlægge, udføre, justere g evaluere anvendelse af udvalgte manuelle teknikker g træningsprincipper til smertedæmpning, vævsheling g påvirkning af bevægelighed. 10. Demnstrere g redegøre fr behandling til akutte skader.

4 3 Studieaktivitet Mdulet har en samlet wrk-lad svarende til 400 timer, der frdeler sig på undervisning, øvelser, klinisk undervisning, gruppe- g prjektarbejde, eksamensfrberedelse g eksamen samt frskellige individuelle aktiviteter. Skematisk vil timerne frdele sig således Mdulets faglige indhld Fysiterapi g metde, 4 ECTS Den studerende skal arbejde med metder til undersøgelse g behandling indenfr det rtpædkirurgiske g reumatlgiske fagmråde indehldende metder til udredning g behandling af vævsskade med tilhørende smerteprblematikker. Fysiterapi til rtpædkirurgiske patienter Fysiterapi i relatin til kmplikatiner g følgevirkninger efter akutte skader samt efter planlagte peratiner Behandling g genptræning af den nypererede patient Genptræning i det senere frløb Fysiterapi til patienter med reumatlgiske lidelser Fysiterapi til patienter med frskellige reumatlgiske lidelser herunder RA

5 4 OA Mb. Bechterew Osteprse Juvenil artrit Hypermbilitetssyndrm Fysiterapi til patienter med akutte g krniske ryg- g nakkeprblemer Intrduktin til Mekanisk diagnstik g behandling. Metder til undersøgelse g behandling af smerteprblematikker Neurdynamik Skadesmekanismer i bevægeapparatet Bimekaniske egenskaber i humant væv Terier m fysisk stresspåvirkning af væv Træning g bevægelse, 3 ECTS Den studerende skal arbejde med frskellige frmer fr bevægelse g træning med fkus på frebyggelse af g træning efter vævsskade, herunder idrætsskader. Derudver skal der arbejdes med bevægelse g træning til patienter med krniske smertetilstande. Principper fr frebyggelse af veruse g verlad skader i idræt Fysisk stimulering til påvirkning vævsheling, herunder el-terapeutisk interventin Specifik træning til frskellige typer af vævsskader relateret til krppens reginer (fd, knæ, hfte, ryg g skulder), herunder individuel tilpasning af øvelser indehldende: styrke- g udhldenhed stabilitet mbiliserende øvelser Bassintræning til reumatlgiske patienter, herunder krniske smertepatienter Cping- g adfærdsstrategier i relatin til patienter med krniske smertetilstande, herunder afspændingsteknikker med henblik på at imødegå stress g smertetilstande. Bdy Awareness Scale (BAS) g Bdy Awareness Therapy (BAT) blandt andet sm redskab i arbejdet med krniske smertepatienter Manuel vævsundersøgelse g behandling (3 ECTS) Den studerende skal arbejde med systematisk undersøgelse til identificering af muskelskeletale prblemstillinger. Desuden arbejdes med manuelle metder til smertedæmpning både ved akut skade g krnisk sygdm. Frskellige manuelle behandlingsteknikker gennemgås ud fra en frståelse af behandlingsfrmernes muligheder g begrænsninger i frhld til at understøtte patientens/brgerens mulighed g frudsætning fr kvalitativ bevægelse.

6 5 Undersøgelse g behandling af vævsskade (akut, subakut g krnisk), herunder anvendelse af ultralydsdiagnstik. Metder til at øge mbilitet (i frhld til muskel, fascie, sene, kapsel, nervevæv, discusprblematikker) med udgangspunkt i: Myfasciel Release Neurdynamik McKenzie Massageteknikker Kaltenbrn Maitland El-terapi Anvendelse af strpper g kiler Metder til smertebehandling, herunder el-terapeutiske tiltag Målemetder test g validitet, 2 ECTS Der arbejdes med vurdering g brug af måleredskaber i relatin til mdulets tema. Udvalgte effektmåleredskaber med relatin til patienter med reumatlgiske g rtpædkirurgiske prblemstillinger: Eksempler på analyse g vurdering af måleredskaber sm måler effekt på impairment-, aktivitets- g deltagelsesniveau Effektmåleredskaber inden fr el-terapi Udvalgte diagnstiske måleredskaber med relatin til patienter med reumatlgiske g rtpædkirurgiske prblemstillinger: Eksempler på analyse g vurdering af knkrete måleredskabers sensitivitet/specificitet Diagnstiske måleredskaber inden fr el-terapi Sygdmslære, 2 ECTS Den studerende skal have frudsætninger fr at kunne fretage udredning af smertetilstande g adfærdsstrategier g kunne vurdere patlgiske frhld med udgangspunkt i patientens sygdmme g prblemstillinger. Der tages udgangspunkt i sygdmme g lidelser relateret til psykiatriske g psyksmatiske prblemstillinger, herunder: Psykiatriske lidelser Psykiatriens pbygning Faggrupper Organisatin

7 6 Videnskabsmdeller inden fr psykiatrien Almen psykpatlgi Psyktiske g ikke psyktiske symptmer Frsvarsmekanismer Undersøgelsesmetder Behandlingsprincipper Medicinsk behandling, herunder gså ECT Psykterapi Miljøterapi Ikke psyktiske tilstande Angst OCD PTSD Spisefrstyrrelser Anreksi Bulimi Overspisning Psykser Skizfreni Affektive sindslidelser Uniplære Biplære Misbrug Selvmrd Persnlighedsfrstyrrelser Genpfriskning af førstehjælp: I løbet af mdulet afvikles et 3 lektiners genpfriskningskursus i førstehjælp. Deltagelse i dette kursus er bligatrisk. Der udstedes kursusbevis til dkumentatin på kliniske undervisningssteder. Deltager den studerende ikke i uddannelsens kursustilbud skal vedkmmende selv skaffe tilsvarende kursus g dkumentere dette med kursusbevis.

8 7 Videnskabsteri- g metde (naturvidenskabelige fag), 1 ECTS Den studerende arbejder med at kunne vælge de rette behandlingsmetder med udgangspunkt i eksisterende evidens. Evidens vidensbegrebet g evidenshierarkiet det randmiserede kliniske frsøg (Randmized Clinical Trial - RCT) Artikelvurdering gd frskning i relatin til behandlingseffekt kriterier der lægges til grund fr en systematisk vurdering af et RCT kritisk systematisk vurdering af en artikel mhandlende et RCT relateret til emnerne i mdulet Læringsaktiviteter Læringsaktiviteterne mfatter teretiske plæg g diskussiner samt gruppearbejde. Desuden arbejdes med praktisk undervisning i relatin fysiterapeutiske metder indehldende manuel behandling, træning g bevægelse samt brug af el-terapeutisk udstyr. I frbindelse med undervisning i el-terapi afvikles en wrkshp, hvr den studerende freviser el-terapeutisk interventin g/eller ultralydsdiagnstik med beskrivelse af den pnåede prjektin. Den studerende arbejder med at vurdere eventuelle årsager til smerteudvikling g/eller vævsskader via billeddiagnstikken, ligesm den studerende, via billeddiagnstik g egen undersøgelse, identificerer vævstrukturer, sm kan være beskadiget. Den studerende skal kunne udføre g beskrive fundene af ultralydsdiagnstisk scanning på et rudimentært niveau. Derudver skal den studerende kunne udvælge g demnstrere brug af relevante elterapeutiske metder til smertedæmpning g/eller vævsheling. Wrkshppen har varighed af 4 lektiner. Der afhldes wrkshps med henblik på øvning af manuelle færdigheder. Deltagelsespligt g mødepligt: Deltagelsespligt. Der er deltagelsespligt i alle frmer fr studieaktiviteter i mdulet. Dette mfatter eksempelvis gruppearbejde, fællesprjekter, virtuel undervisning, øvelser, rapprter g prt-fli g lignende læringsaktiviteter. Manglende pfyldelse af deltagelsespligten vil medføre udarbejdelse af erstatningspgave. Aflevering af erstatningspgave finder sted jf. den dat der fastsættes af underviseren. Manglende aflevering/gdkendelse af erstatningspgave kan medføre, at den studerende ikke kan deltage i mdulets prøve g hermed ikke kan få mdulets ECTS gdkendt. Dette jf. BEK nr af 16/12/2013 5, stk. 2 samt BEK nr 831 af 13/08/2008.

9 8 Mødepligt. Mødepligt henviser til at den studerende er fysisk tilstede i undervisningen. Der er mødepligt i følgende 3 fagmråder på fysiterapeutuddannelsen; Fysiterapiteri g -metde Manuel vævsundersøgelse g behandling Træning g bevægelse. Ved manglende fremmøde på ver 20 % i disse fagmråder vil den studerende blive indkaldt til samtale ved studievejlederen. Såfremt den studerende ikke møder p til disse samtaler g/eller ikke pfylder kravet m mødepligt i mdulet, kan den studerende påregne ikke at kunne deltage i mdulets prøve g hermed ikke få mdulets ECTS gdkendt. Dette jf. BEK nr af 16/12/2013 5, stk. 2 samt BEK nr 831 af 13/08/2008. Den endelige afgørelse m knsekvenser af manglende pfyldelse af deltagelses- g mødepligt fretages af uddannelsesleder i samarbejde med mdulets undervisere g studievejleder. Mdulets prøver: Mdulets prøver er baseret på Eksamensbekendtgørelsen, BEK. Nr af 16/12/2013. Den studerende er autmatisk tilmeldt mdulets prøver ved påbegyndelsen af mdulet, g 1. prøvefrsøg bruges. Fr øvrige frhld vedrørende prøver i UCSJ henvises der til Prøveregler, september 2015, der findes på frnter g UCSJs hjemmeside. Mdul 8 prøve: Prøvens frmalia Ekstern, individuel, teretisk mundtlig praktisk prøve, der på baggrund af praktisk demnstratin, g efterfølgende mundtlig redegørelse, bedømmes ud fra 7-trinskalaen. Grundlaget fr bedømmelsen bygger på den studerendes individuelle præstatin. Eksaminatr er en fysiterapilærer. Jf. dispensatinsbevilling af d. 5. maj 2013 EVA Danmarks Evalueringsinstitut evalueres udvalgte læringsmål fra mdul 7 i frbindelse med mdulprøven på mdul 8. Det drejer sig m flg. læringsmål fra mdul 7 1, 3, 5, 7 g 8. Prøvens grundlag Den studerende får en uge før eksamen udleveret 10 cases, sm dækker mdulets tema g indhld. Casene skal danne baggrund fr en praktisk demnstratin af undersøgelses- g behandlingsteknikker målrettet prblematikker, der er gennemgået i løbet af mdulet.

10 9 Prøvens frløb Den studerende trækker under verværelse af eksaminatr eller studieservice én af de udleverede cases, g har herefter 25 min. til frberedelse af denne. Under frberedelsen må den studerende medbringe hjælpemidler i frm af nter, bøger g lign., g til selve prøven må den studerende medbringe et A4 ark med egne nter skrevet i frberedelseslkalet. Frberedelsen fregår individuelt, g det er derfr IKKE tilladt medstuderende at være til stede i frberedelseslkalet. Den studerende tager ved prøven udgangspunkt i casen gennem en praktisk demnstratin på en medstuderende. Ved prøvens begyndelse afleverer den studerende et stykke papir til censr g eksaminatr indehldende hvedprblem, hvedmål g delmål relateret til den behandling, der vil blive demnstreret. Prøven afvikles således: 5 min. mundtligt plæg med redegørelse fr egne vervejelser i relatin til casen samt aflevering af papir indehldende hvedprblem, hvedmål g delmål. Ca. 20 min. demnstratin af udvalgte dele af den manuelle behandling på en medstuderende. Demnstratinen tager udgangspunkt i en behandling, sm består af en kendt prblemstilling repræsenteret ved den pågældende case. Ca. 5 min. til at instruere den medstuderende i specifikke øvelser, sm understøtter behandlingen. 10 min. hvr den studerende vurderer frløbet g redegør fr teretiske vervejelser bag valg af metder. Eksaminatr stiller uddybende spørgsmål til behandlingens teretiske baggrund g praktiske udførelse.

11 10 Prøvens tidsramme: Frberedelse Prøve Vtering g tilbagemelding 25 min 40 min 10 min Besvarelsens frm Besvarelsen har frm af en praktisk demnstratinsbaseret eksamen kmbineret med mundtlig argumentatin g diskussin med afsæt i indhldet på mdul 8. Bedømmelseskriterier sm vedrører mdulets interne teretiske prøve I det nedenstående refererer frkrtelsen LM til det respektive LæringsMål sm kriteriet knytter sig til. Den studerende skal kunne: Redegøre fr skadesmekanismer i bevægeapparatet, herunder humant vævs bimekaniske egenskaber g terier m fysisk stresspåvirkning (LM 1). Herved frstås at den studerende, med udgangspunkt i casen, kan: a) Vurdere mulige årsager til eventuelle vævsskader samt skadernes mfang i frhld til en given udløsende faktr. b) Reflektere ver frhld i patientens livssituatin sm har betydning fr den aktuelle prblemstilling Identificere akutte vævsskader i det muskelskeletale system herunder anvendelse af billeddiagnstik (LM 2) Herved frstås at den studerende gennem plysninger fra casen, dialg med patienten, egen fysiterapeutiske undersøgelse samt vurdering af eventuel billeddiagnstisk kan: c) Identificere vævsskaders lkalisering på krppen, kan angive hvilke strukturer, der kan være skadet g i hvilket mfang

12 11 Redegøre fr vævsreaktiner i frbindelse med verbelastning (verlad/veruse) af væv (LM 3) Herved frstås at den studerende, med udgangspunkt i casen, kan d) Redegøre fr, hvrdan et givent væv er belastet, hvilke reaktiner der kan frventes i pågældende væv, g hvilke knsekvenser det har i frhld til udvikling af smerte g/eller dysfunktin Redegøre fr neurfysilgiske mekanismer i frbindelse med akut smerte (LM 4) Herved frstås at den studerende kan: e) Analysere mulige årsager til, samt udvikling af, akut smerte i frbindelse med skader, sm relaterer sig til casen Redegøre fr principper fr frebyggelse af akutte skader (LM 5) Herved frstås at den studerende kan: f) Vurdere ptentielle belastninger g risici fr skadesudvikling g) Angive hensigtsmæssige frbyggende tiltag i frhld til træning g eventuelle arbejdsstillinger Planlægge, demnstrere g justere g evaluere træningsfrløb rettet md frebyggelse af skader, reduktin af gentagelse af skader samt pheling af skader (LM 8) Herved frstås at den studerende, gennem dialg med patienten angående belastninger i hverdagen, samt ud fra egen fysiterapeutiske undersøgelse, kan: h) Vurdere vedkmmendes ressurcer i frhld til en given risik fr verbelastninger, der kan medføre skader i) Opsætte mål g delmål på de 3 ICF-niveauer, planlægge g udføre relevant frebyggende træning j) Justere træningsfrløbet i frhld til patientens ressurcer, herunder tage hensyn til allerede eksisterende vævsskader

13 12 Planlægge, udføre, justere g evaluere anvendelse af udvalgte manuelle teknikker g træningsprincipper til smertedæmpning, vævsheling g påvirkning af bevægelighed (LM 9) Herved frstås at den studerende, ud fra en fregående undersøgelse, kan: k) Udvælge relevante manuelle teknikker afhængig af den givne prblematik g kunne relatere disse til mål g delmål på aktivitets- g deltagelsesniveau jf. ICF. Behandlingen skal tilpasses patientens frståelse af prblemet, vedkmmendes fysiske, kgnitive, psykiske g sciale ressurcer l) Redegøre fr ratinalet bag, samt demnstrere, udvalgte manuelle teknikker til behandling af hud, muskulatur, fascie, sener g senetilhæftninger, med udgangspunkt klassiske massagegreb, målrettet patientens dysfunktiner på vævsniveau m) Redegøre fr ratinalet bag, samt kunne anvende, traktin g glidembilisering til øgning af bevægeligheden segmentært i clumna g de perifere led n) Tilpasse behandlingen det verrdnede frmål på en sådan måde, at berøringen anvendes til stimulering af krpskntakt g er tilpasset viden m patientens g egne reaktiner på berøringen ) Integrere den manuelle vævsbehandling i et samlet behandlingsfrløb målrettet patientens dysfunktin, g skal kunne redegøre fr relevante frebyggende tiltag, samt argumentere fr træningsprincipper, sm kan understøtte prcessen p) Arbejde varieret løbende i behandlingen, i et temp g med en rytme, sm er tilpasset vævsfrandringerne g patientens reaktiner q) Tage hensyn til patientens udgangsstilling g lejring på en sådan måde, at behandlingen ptimeres mest muligt. Derudver skal den studerende arbejde med hensigtsmæssige arbejdsstillinger g teknikker, så unødige belastninger undgås Demnstrere g redegøre fr behandling til akutte skader (LM 10) Herved frstås at den studerende kan: r) Identificere mulige vævsskader i akutte skadessituatiner g kan fretage akut behandling efter RICEM princippet, så vævsskaden minimeres

14 13 Tilmelding til mdulprøve Påbegyndelse af et mdul medfører, at den studerende autmatisk er indstillet til prøve/prøver på det pågældende mdul. Det er ikke muligt fr den studerende at framelde sig prøven. Undlader den studerende at møde p til mundtlig prøve eller undlader at aflevere et skriftligt prdukt indenfr tidrammen i tilfælde af skriftlig prøve, betragtes dette sm et prøvefrsøg. Dette gælder dg ikke, hvr en studerende bliver frhindret i at deltage på grund af sygdm med efterfølgende lægedkumentatin. Bedømmelse Bedømmelsen munder ud i en karakter efter 7-trins-skalaen. Prøven er bestået, når den studerende har pnået karakteren 02 eller derver. Beståede prøver kan ikke tages m. Ved ikke bestået prøve har den studerende mulighed fr at indstille sig til en ny prøve. Den studerende har i alt 3 prøvefrsøg. Regler fr mprøve Ikke bestået prøve kan tages m ved mprøve dat herfr fremgår af eksamensversigt plyst ved semesterstart. Bestås mdulprøven ikke, er den studerende autmatisk tilmeldt mprøve jf. Eksamensbekendtgørelsens 6, stk. 2, hvr 2. prøvefrsøg bruges. Regler ved mprøve er de samme sm ved rdinær prøve. Regler fr sygeprøve Sygeprøve afhldes under frudsætning af, at der freligger en dkumentatin fra den studerendes egen læge vedr. den studerendes fravær i prøvefrløbet. Den studerende afhlder udgifter hertil. Sygeprøven tilrettelægges under hensyntagen til den studerende g de praktiske muligheder. Regler ved sygeprøve er de samme, sm ved den rdinære prøve. Klagemulighed Eventuel klage ver den eksterne prøve indgives i henhld til Bekendtgørelse m prøver g eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser, BEK nr af 16/12/2013 g skal være fysiterapeutuddannelsen i hænde senest 2 uger efter, at resultatet af prøven er meddelt.

15 14 Særlige prøvevilkår I frbindelse med ansøgning m særlige prøvevilkår (jf. Prøveregler, University Cllege Sjælland, 1.september 2015, pkt. 5.9) bedes den studerende henvende sig persnligt til studieadministratinen. Referencer Bekendtgørelse m prøver g eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser (Eksamensbekendtgørelsen), BEK nr af 16/12/2013 Bekendtgørelse m uddannelsen til prfessinsbachelr i fysiterapi, BEK nr. 831 af 13/08/2008. Prøvereglement UCSJ Campus Rskilde g Campus Næstved gældende fr prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere.

Modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser

Modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser Mdul 8 Undersøgelse g behandling af belastningsskader g degenerative lidelser April 2012 Fysiterapeutuddannelsen i Næstved Mdulbeskrivelse 8 Fysiterapeutuddannelsen i Næstved April 2012 1 Mdulets tema

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 - Undersøgelse, diagnstik

Læs mere

Modul 8 FN10-C + D. (Svarprocent 78%) Hvor tilfreds er du samlet set med modul 8?

Modul 8 FN10-C + D. (Svarprocent 78%) Hvor tilfreds er du samlet set med modul 8? 1 Modul 8 FN10-C + D. (Svarprocent 78%) Hvor tilfreds er du samlet set med modul 8? Redegøre for skadesmekanismer i bevægeapparatet, herunder humant vævs biomekaniske egenskaber og teorier om fysisk stresspåvirkning

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 Undersøgelse, diagnstik g differentialdiagnstik Fysiterapeutuddannelsen UCN Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 - Undersøgelse, diagnstik

Læs mere

Redegøre for skadesmekanismer i bevægeapparatet, herunder humant vævs biomekaniske egenskaber og teorier om fysisk stresspåvirkning (LM 1)Kan du:

Redegøre for skadesmekanismer i bevægeapparatet, herunder humant vævs biomekaniske egenskaber og teorier om fysisk stresspåvirkning (LM 1)Kan du: Hvor tilfreds er du samlet set med modul? Særdeles godt % Godt % Mindre godt % 6 Dårligt % Redegøre for skadesmekanismer i bevægeapparatet, herunder humant vævs biomekaniske egenskaber og teorier om fysisk

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Gældende for efterårs-/forårssemestret

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Gældende for efterårs-/forårssemestret Eksamenskatalg fr Prfessinsbachelr i innvatin g entrepreneurship Gældende fr efterårs-/frårssemestret 2017-2019 udarbejdet 02.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

Beskrivelse af klinikophold B og C

Beskrivelse af klinikophold B og C Beskrivelse af klinikphld B g C Rygcenter Syddanmark Middelfart Syddansk Universitet Institut fr Idræt g Bimekanik Campusvej 55 5230 Odense M 1 Indhldsfrtegnelse Klinikphld B... 3 Generelt... 3 Eksamen...

Læs mere

Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen. Gældende for forårs -/ efterårs semestret 2018

Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen. Gældende for forårs -/ efterårs semestret 2018 Eksamenskatalg fr Handelsøknmuddannelsen Gældende fr frårs -/ efterårs semestret 2018 udarbejdet 15. januar 2018 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for forårssemestret 2018

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for forårssemestret 2018 Eksamenskatalg fr Prfessinsbachelruddannelsen i sftwareudvikling Gældende fr frårssemestret 2018 udarbejdet 15.12.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre... 3 3. Beskrivelser

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Reginspsykiatri Hrsens, afsnit O2 Mdul 11 Sygeplejerskeuddannelsen i Hrsens: Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Reginspsykiatri Hrsens Sundvej 30 8700 Hrsens Afsnit

Læs mere

Kliniske studier. Modul 2 2. periode. Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område Grindsted

Kliniske studier. Modul 2 2. periode. Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område Grindsted Kliniske studier Mdul 2 2. peride Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg g Medicinsk Område Grindsted 1 Indhld i klinisk undervisning/læringssituatiner: Læringsstiuatinerne skal ses sm inspiratin,

Læs mere

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose.

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose. Side 1 Bilag 5: Medicinsk behandlingsprgram fr diskusprlaps, islerede lændesmerter g spinalstense. 01.09.2013 Bilag til kntrakt mellem Danske Reginer g leverandører der udfører behandlinger under udvidet

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Studieordning International Hospitality Management uddannelsen Institutionel del

Studieordning International Hospitality Management uddannelsen Institutionel del Studierdning Internatinal Hspitality Management uddannelsen Institutinel del Internatinal Hspitality Management Institutinel del Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse... 0 1. Tidsmæssig placering af prøverne...

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 8

Modulbeskrivelse - Modul 8 Fysioterapeutuddannelsen i Aalborg Modulbeskrivelse - Modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser 1 Modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8

Modulbeskrivelse for modul 8 Modulbeskrivelse for modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 8 (revideret d. 27.10.14) Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod

Læs mere

Konkret om AT-opgaver med innovation 1

Konkret om AT-opgaver med innovation 1 Knkret m AT-pgaver med innvatin 1 I de følgende afsnit er der plukket ud fra bl.a. vejledningen g kmmenteret på afsnit. Det er derfr stadigvæk den enkelte lærers ansvar at læse teksten i læreplan g vejledning

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Studieordningens nationale del

Studieordningens nationale del Studierdningens natinale del Pædagguddannelsen 2014- bekendtgørelsen Indhldsfrtegnelse Afsluttende prøver i Fællesdelen... 2 Udprøvning af grundfagligheden... 2 Prøvefrm: Grundfagligheden K1... 2 Prøvefrm:

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Redegøre for skadesmekanismer i bevægeapparatet, herunder humant vævs biomekaniske egenskaber og teorier om fysisk stresspåvirkning (LM 1)Kan du:

Redegøre for skadesmekanismer i bevægeapparatet, herunder humant vævs biomekaniske egenskaber og teorier om fysisk stresspåvirkning (LM 1)Kan du: Hvor tilfreds er du samlet set med modul 8? Dårligt (0%) Mindre godt (23%) Særdeles godt (23%) Godt (54%) Særdeles godt Godt Mindre godt Dårligt Redegøre for skadesmekanismer i bevægeapparatet, herunder

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere

Portfolio 1. Sygeplejerskeuddannelsen Region Hovedstaden. Tilfredshed og stolthed. Målopfyldelse. Succes. Større selvtillid.

Portfolio 1. Sygeplejerskeuddannelsen Region Hovedstaden. Tilfredshed og stolthed. Målopfyldelse. Succes. Større selvtillid. Prtfli 1 Sygeplejerskeuddannelsen Regin Hvedstaden Målpfyldelse Tilfredshed g stlthed Succes Målsætning Større selvtillid 1 Kilde: Ellmin, Rger: Prtflimdellen, side 94 Gdkendt i Reginalt Klinisk Udvalg

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Specialevejledning for arbejdsmedicin

Specialevejledning for arbejdsmedicin j.nr. 7-203-01-90/14 Specialevejledning fr arbejdsmedicin Specialevejledningen indehlder en krt beskrivelse af hvedpgaverne i specialet samt den faglige g rganisatriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Sundhedsuddannelserne UCN Aalborg

Sundhedsuddannelserne UCN Aalborg Prfessinshøjsklen UCN sundhed mdul 5 1 Sundhedsuddannelserne UCN Aalbrg Mdulbeskrivelse Mdul 5 Tværprfessinel virksmhed februar 2013 Ergterapeutuddannelsen Hld E12V Fysiterapeutuddannelsen Hld F12V Jrdemderuddannelsen

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Rapportering 1. halvår 2011. Genoptræningen. Rapportering fra 1. halvår 2011. Udarbejdet af: Genoptræningen i Esbjerg Kommune

Rapportering 1. halvår 2011. Genoptræningen. Rapportering fra 1. halvår 2011. Udarbejdet af: Genoptræningen i Esbjerg Kommune Rapprtering 1. halvår 211 Genptræningen Rapprtering fra 1. halvår 211 Udarbejdet af: Genptræningen i Esbjerg Kmmune Udarbejdet: August 211 1 Rapprtering 1. halvår 211 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom Tjekliste Ehlers-Danls syndrm Familien, barnet g den unge Nødvendige hensyn Støtte g rådgivning vedrørende persnlige eller praktiske prblemer Hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen i institutin g

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Ministeriet fr Børn, Undervisning g Ligestilling Sagsnr. 16/02325 Senest pdateret den 8. april 2016 Spørgsmål/svar til udbud m Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Der er til dags dat mdtaget g besvaret

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 1. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis. Klinisk undervisning I

Modulbeskrivelse. Modul 1. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis. Klinisk undervisning I Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 1 Ergterapi g ergterapeutisk praksis. Klinisk undervisning I Februar 2016 SUHP g JEBA / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 1 består

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

It-plan for Valsgård Skole 2011

It-plan for Valsgård Skole 2011 It-plan fr Valsgård Skle 2011 1 Beskrivelse Grundlaget fr brug af IT i er beskrevet i Faghæfte 48. http://www.uvm.dk/~/media/publikatiner/2009/flke/faelles%20maal/filer/faghaefter/100503_it_g_ mediekmpetencer.ashx

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK Generel Studieplan Klinisk undervisning mdul 6 VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK 020615 / D.C. 1 Indhldsfrtegnelse 1. Præsentatin af afdelingen 3 1.1 Organisering af sygeplejen 3 2. Præsentatin af afsnittet

Læs mere

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases.

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases. Virker Hverdagen Håndbg til facilitering g gennemførsel af e-learningcases 1 Indhld Indledning... 3 Den didaktiske stjerne... 4 Frmål:... 4 Deltagere:... 4 Miljø:... 4 Frm:... 4 Rller:... 5 Gennemførsel

Læs mere

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år.

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år. NOTAT Dat: 21. nvember 2014 Udfrdringer i behandlingen af kræftpatienter Reginsrådet har med Visin g handleplan 2014-17 afstukket retningen fr Regin Sjællands arbejde i de kmmende år. Det er med udgangspunkt

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

1. Indledning. 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre

1. Indledning. 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre Eksamenskatalg fr OPBLF16ED36 Udarbejdet 17-01-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I INFORMATIONSVIDENSKAB - IT OG ORGANISATIONER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I INFORMATIONSVIDENSKAB - IT OG ORGANISATIONER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studierdning fr SUPPLERINGSFAG I INFORMATIONSVIDENSKAB - IT OG ORGANISATIONER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 KAPITEL 1: FORMÅL OG FAGLIG BESKRIVELSE

Læs mere

Professionsretningen Arkitektprojektering

Professionsretningen Arkitektprojektering Valgdel: Prfessinsretningen Arkitektprjektering Varighed: 3-5. semester ECTS pint: 25 Indhld Specialet i arkitektprjektering er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende til

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8

Modulbeskrivelse for modul 8 Modulbeskrivelse for modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 8 (revideret d. 20.11.14) Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod

Læs mere

Modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser

Modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser Modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser Januar 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 9 Undersøgelse og behandling af belastningsskader

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Se Hospitalsenhed Midts hjemmeside, under afdelinger, medicinsk afdeling og dermatologisk amb.

Se Hospitalsenhed Midts hjemmeside, under afdelinger, medicinsk afdeling og dermatologisk amb. Dermatlgisk ambulatrium, Medicinsk afdeling Reginshspitalet Vibrg Hspitalsenhed Midt Sygeplejerskeuddannelsen Vibrg/Thisted Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering

Læs mere

Fagbeskrivelser. Master i Kvalitet og Ledelse i Social- og Sundhedssektoren. Syddansk Universitet. (Opdateret august 2009)

Fagbeskrivelser. Master i Kvalitet og Ledelse i Social- og Sundhedssektoren. Syddansk Universitet. (Opdateret august 2009) Fagbeskrivelser Master i Kvalitet g Ledelse i Scial- g Sundhedssektren Syddansk Universitet (Opdateret august 2009) 1 Mdultvhlder Omfang g ECTS Frudsætninger Mdulbeskrivelse Kmpetencemål Undervisningsfrm

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse:

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse: Licensaftale Undertegnede kmmune tiltræder ICS licensaftalen Kmmunens navn g adresse Licensaftale Kntaktpersn CVR-nummer Telefnnummer Email-adresse Dat g underskrift Fr licensudbyder Licensudbyders navn:

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 20.

Vejledning om ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 20. Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning m ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 20. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Organisatorisk placering Hjertemedicinsk sengeafsnit, er en del af hjertemedicinsk afdeling på Hospitalsenhed Midt.

Organisatorisk placering Hjertemedicinsk sengeafsnit, er en del af hjertemedicinsk afdeling på Hospitalsenhed Midt. Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Hjertemedicinsk sengeafsnit, er en del af hjertemedicinsk afdeling på. Hjertemedicinsk afdeling har specialfunktin i kardilgi

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed Ydelsesbeskrivelse Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Leverandør Frederikshavn Kmmune Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Sæbygårdvej 36-38 9300 Sæby Leder: Else Marie Kreutz Suschef: Charltte Abildgaard

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM ALMEN MUSIKLÆRER (AM) Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus)

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM ALMEN MUSIKLÆRER (AM) Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM ALMEN MUSIKLÆRER (AM) Bachelr i musik (BMus) / Bachelr f Music (BMus) STUDIEORDNING (BD 1) August 2011, rev. 2013 DKDM. Studierdning: Bachelruddannelsen sm Musikpædagg

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Type 2 diabetes Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Type 2 diabetes Dat g versin D. 4. ktber 2017 versin 0.1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknologi)

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknologi) Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studierdningen fr uddannelsen Bachelr (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknlgi) Bachelr f Science (BSc) in Engineering (Welfare Technlgy) Studiestart september

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Studieordningens nationale del. Prøver i GRUNDFAGLIGHEDEN

Studieordningens nationale del. Prøver i GRUNDFAGLIGHEDEN Studierdningens natinale del Prøver i GRUNDFAGLIGHEDEN Grundfagligheden prøves gennem tre prøver, der svarer til tre kmpetencemål. Det ene kmpetencemål retter sig md første praktik. Prøve: Grundfaglighedens

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Curriculum for tilskudsberettiget efteruddannelse for Praksispersonale Januar 2018

Curriculum for tilskudsberettiget efteruddannelse for Praksispersonale Januar 2018 Curriculum fr tilskudsberettiget efteruddannelse fr praksispersnale. Curriculum fr tilskudsberettiget efteruddannelse fr Praksispersnale Januar 2018 1 Curriculum fr tilskudsberettiget efteruddannelse fr

Læs mere

Kvalitets- og Udviklingsafdelingen REFERAT

Kvalitets- og Udviklingsafdelingen REFERAT Kvalitets- g Udviklingsafdelingen REFERAT Møde i: Frum fr Patientbehandling Dat: 6. ktber 2015 Kl.: 8.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelkale 0.0.9 stueetagen Deltager: Vicedirektør Peter Treufeldt (frmand)

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Modul 7 Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse II Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 7 Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse II Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Mdul 7 Rehabilitering g habilitering sm muliggør aktivitet g deltagelse II Ergterapeutuddannelsen, PH Metrpl Figur: Studieaktivitetsmdel, mdul 7, Ergterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmdellen herver

Læs mere

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017 Kvalitetsledelseskrav Frundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske g miljømæssige undersøgelser Maj 2017 Side 2 af 8 KVALITETSLEDELSESKRAV TIL RÅDGIVERYDELSER 1 Indledning Frmålet med bilag Kvalitetsledelseskrav

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Psykologi 2011 - fagstudieordningen

Bacheloruddannelsen i Psykologi 2011 - fagstudieordningen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bachelruddannelsen i Psyklgi 2011 - fagstudierdningen Gældende fra 1. september 2015 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Klinisk studieplan for 6. semester

Klinisk studieplan for 6. semester Klinisk studieplan fr 6. semester på afsnit H1, H3, H4 g H5 Reginshspitalet Hammel Neurcenter www.neurcenter.dk Hej Velkmmen til afsnit H1,H3,H4 g H5 Reginshspitalet Hammel Neurcenter i 6. semester. Jeg

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere