Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber"

Transkript

1 Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger m.v.) 1 I lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr af 16. december 2010, som ændret ved lov nr. 610 af 12. juni 2013 og 69 i lov nr. 526 af 28. maj 2014, foretages følgende ændringer: 1. I 2, stk. 1, ændres»1/3«til:»2/3«. 2. Efter 3 indsættes:» 3 a. Inden indgåelse af en aftale om en andelsboligforenings erhvervelse af en ejendom skal der foreligge et budget for andelsboligforeningen baseret på hvert af de finansieringsforslag, der overvejes til finansiering af købet, og et sammenligneligt budget baseret på finansiering af foreningens køb af ejendommen med et 30-årigt, konverterbart, fastforrentet realkreditlån med afdrag. Budgetterne skal dække samtlige poster for andelsboligforeningens økonomi og dække en periode på mindst 10 år fra stiftelsen. Der skal for den del af finansieringsperioden, der ikke er dækket af budgettet, foreligge en prognose, der tager højde for væsentlige økonomiske forhold i foreningens økonomi, der er kendskab til på tidspunktet for stiftelsen. Stk. 2. Budgetterne skal indeholde en post, der omfatter de årlige udgifter til vedligeholdelse af andelsboligforeningens ejendom. Beløbet skal opgøres for hele ejendommen og pr. m 2 bruttoetageareal. Stk. 3. Budgetterne må ikke indeholde indtægter for fremtidige salg af ledige lejelejligheder. 3 b. En andelsboligforening skal være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister.«3. I 6, stk. 3, indsættes efter»penge- og realkreditinstitutter«:»og andre långivere«. 4. 6, stk. 4, affattes således:»stk. 4. Ministeren for by, bolig og landdistrikter fastsætter nærmere regler om pligten til at udlevere informationsmateriale med finansielle nøgleoplysninger til foreningen. Regler om pligt for virksomheder under tilsyn af Finanstilsynet til at udlevere informationsmateriale med finansielle nøgleoplysninger til foreningen fastsættes efter forhandling med erhvervs- og vækstministeren. «2 1

2 I lejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 963 af 11. august 2010, som ændret senest ved 1 i lov nr. 439 af 6. maj 2014, foretages følgende ændring: 1. I 103, stk. 5, udgår»hvis ikke mindst halvdelen af lejerne af beboelseslejligheder på accepttidspunktet er medlemmer af foreningen, eller«. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Lovforslagets baggrund og formål 2. Lovforslagets indhold 2.1. Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger Gældende ret Lovforslaget 2.2. Oplysningspligt for andre långivere Gældende ret Lovforslaget 2.3. Obligatorisk CVR-registrering af andelsboligforeninger Gældende ret Lovforslaget 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 9. Sammenfattende skema 1. Lovforslagets baggrund og formål Andelsboligmarkedet har ligesom det øvrige boligmarked været præget af svingende konjunkturer de senere år. Især i årene fra 2003 til 2007 var der store stigninger i priserne på fast ejendom prisstigninger, som efterfølgende blev afløst af fald. For nogle af de andelsboligforeninger, der blev stiftet i årene op til 2008, bærer foreningernes økonomi i dag præg af, at man ved stiftelsen ikke sikrede sig et tilstrækkeligt solidt økonomisk fundament. En del af disse foreninger blev stiftet på grundlag af for optimistiske budgetter og med en finansiering, som viste sig at være både svært gennemskuelig og risikabel for andelshaverne. I en del tilfælde er andelsboligforeningens køb af ejendommen finansieret udelukkende med afdragsfrie lån og i nogle tilfælde variabelt forrentede lån kombineret med en swapaftale. Der er også eksempler på, at man ved stiftelsen af andelsboligforeninger har kalkuleret med indtægter fra salg af resterende lejeboliger, som efterfølgende har vist sig ikke at holde stik. Endvidere er der eksempler på, at der ikke blev udarbejdet tilstrækkeligt langsigtede budgetter med blandt andet realistiske vedligeholdelsesplaner. Langsigtede realistiske budgetter er blandt andet udgangspunktet for, at de kommende andelshavere kan danne sig et billede af de fremtidige boligafgifter. 3

4 Regeringen gennemførte i 2013 en ændring af andelsboligloven, der har sikret større gennemsigtighed ved handel med andelsboliger. Dette skete bl.a. med indførelsen af krav om udlevering af en række vigtige nøgleoplysninger om foreningen og den aktuelle andelsbolig, der er sat til salg. Endvidere blev der indført en karensperiode på 2 år for anvendelse af valuarvurdering og offentlig vurdering efter stiftelsen af en andelsboligforening ved overtagelse af en udlejningsejendom på andelsbasis. Disse tiltag styrkede gennemsigtigheden på andelsboligmarkedet, således at køber og sælger fik det bedst mulige beslutningsgrundlag, når der handles andelsbolig. Samtidig sikrede karensperioden mod spekulation i værdiansættelsen af andelsboligforeningens ejendom ved stiftelse af foreningen. Med nærværende lovforslag tages yderligere initiativ til at sikre tilliden til andelsboligmarkedet i fremtiden. Hovedformålet med lovforslaget er således at sikre, at andelsboligforeninger fremover stiftes på et solidt økonomisk fundament gennem en skærpelse af reglerne for stiftelsen af andelsboligforeninger, og at der samtidig skabes større gennemsigtighed i forhold til økonomien for de potentielle andelshavere, der vil være med til at stifte andelsboligforeningen. Hermed forhindres samlet, at nye andelsboligforeninger fremover løber ind i tilsvarende økonomiske problemer, som har ramt nogle andelsboligforeninger de senere år. Lovforslaget indebærer, at der i forbindelse med stiftelse af private andelsboligforeninger, fremover stilles krav om udarbejdelse af retvisende budgetter (med en passende detaljeringsgrad) og økonomiske prognoser for foreningen, der afspejler den finansiering, der overvejes ved foreningens køb af ejendommen. Herudover stilles krav om et sammenligneligt budget, der tager udgangspunkt i finansiering af ejendommen med et 30-årigt, konverterbart, fastforrentet lån med afdrag. Dette vil give et sammenligningsgrundlag, der kan vise eventuelle usikkerhedsmomenter i den konkret foreslåede finansiering. Der stilles samtidig krav om, at budgetter og det sammenlignelige budget skal indeholde en post, der opgør de forventede udgifter til vedligeholdelse af andelsboligforeningens ejendom. Der vil endvidere blive stillet krav om, at budgetterne ikke må indeholde indtægter for fremtidige salg af ledige lejelejligheder, idet dette giver et meget usikkert billede af økonomien i fremtiden. Herudover indføres krav om, at 2/3 af en udlejningsejendoms lejere skal deltage ved stiftelsen af andelsboligforeningen, før foreningen kan erhverve ejendommen. Dette vil yderligere sikre, at stiftelsen af andelsboligforeningen sker på et bredt og solidt fundament. Endelig foreslås der en opfølgning på enkelte elementer af den lovgivning, der blev gennemført ved lov nr. 610 af 12. juni 2014 vedrørende krav om nøgleoplysninger ved salg af andelsboliger. Således udvides hjemlen til at pålægge penge- og realkreditinstitutter at udlevere finansielle nøgleoplysninger til at omfatte andre långivere, ligesom der foreslås indført et krav om, at en andelsboligforening skal være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger 4

5 Gældende ret Private andelsboligforeninger kan stiftes ved, at en andelsboligforening overtager eller selv står for opførelsen af en nybygget ejendom eller ved, at andelsboligforeningen køber en eksisterende ejendom. En andelsboligforenings køb af en eksisterende ejendom vil typisk ske ved, at lejerne overtager den ejendom, som de bor til leje i - enten ved ejerens frivillige salg til lejerne eller ved anvendelse af reglerne om tilbudspligt i lejelovens Efter reglerne om tilbudspligt skal en ejer af en udlejningsejendom, der ønsker at sælge ejendommen, tilbyde ejendommen til lejerne, inden han sælger ejendommen til anden side. Efter andelsboliglovens 2, stk. 1, kan en andelsboligforening kun gyldigt erhverve en udlejningsejendom, når mindst 1/3 af ejendommens lejere af beboelseslejligheder er medlemmer af foreningen ved erhvervelsen. Overtages en udlejningsejendom i medfør af lejelovens regler om tilbudspligt kan ejeren efter lejelovens 103, stk. 5, afvise andelsboligforeningens accept, hvis ikke mindst halvdelen af lejerne af beboelseslejlighederne er medlemmer af andelsboligforeningen. Ifølge andelsboliglovens 3, stk. 1, skal den, der overdrager en ejendom til en andelsboligforening inden aftalens indgåelse give sædvanlige oplysninger om ejendommen, herunder ejendommens driftsudgifter, lejeforhold og saldi på de forskellige konti, som ejeren skal føre i henhold til lejeloven og boligreguleringsloven. Opregningen er ikke udtømmende, idet pligten omfatter alle oplysninger, som sædvanligvis gives i forbindelse med salg af tilsvarende ejendomme. Af andre oplysninger end de udtrykkeligt nævnte, kan nævnes oplysninger om forsikringsforhold og eventuelle offentlige pålæg. Endvidere skal der, ifølge en tilkendegivelse fra Østre Landsret fra 1992, sammen med tilbuddet fremsendes en varmesynsrapport. Der gælder en karensperiode for anvendelse af valuarvurdering og offentlig vurdering ved værdiansættelsen af foreningens ejendom i 2 år fra stiftelsen af andelsboligforeningen. Reglen i andelsboliglovens 5, stk. 2, der blev indført juni 2013 betyder, at der fremadrettet ikke kan spekuleres i værdiansættelsen af andelsboligforeningens ejendom ved etablering af foreningen Lovforslaget Med lovforslaget foreslås der indført skærpede krav i forbindelse med stiftelsen af private andelsboligforeninger på to områder, der begge skal bidrage til, at andelsboligforeninger fremover stiftes på et solidt økonomisk grundlag. Minimumsdeltagelse Med lovforslaget foreslås grænsen for minimumsdeltagelse ved stiftelsen af private andelsboligforeninger i 2, stk. 1, hævet fra 1/3 til 2/3 af lejerne. Samtidig foreslås reglen i lejelovens 103, stk. 5, 1. led, hvorefter udlejeren kan afvise andelsboligforeningens accept, hvis ikke mindst halvdelen af lejerne af beboelseslejligheder på accepttidspunktet er medlemmer af foreningen, ophævet, så minimumsdeltagelsen i alle tilfælde fremover vil være 2/3. På baggrund af de økonomiske udfordringer, som flere andelsboligforeninger har oplevet de senere år, udviser långivere og rådgivere på andelsboligmarkedet i dag større forsigtighed i forbindelse med stiftelser 5

6 af andelsboligforeninger. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har således fra flere interessenter på andelsboligområdet fået oplyst, at mange penge- og realkreditinstitutter allerede i dag i praksis stiller krav om højere deltagelsesprocenter ved stiftelse af andelsboligforeninger end dem, der følger af lovgivningens regler. Dette sker for at sikre stiftelse af økonomisk velfunderede foreninger. For at fastholde denne positive udvikling foreslås indført et lovkrav, der fremadrettet sikrer den nuværende praksis med krav om høj deltagelse ved stiftelsen. Skærpelsen af deltagelseskravet reducerer i sig selv antallet af tilbageværende lejelejligheder i ejendommen og dermed den økonomiske usikkerhed, der kan være knyttet hertil. Herudover vil det skærpede deltagelseskrav bidrage til større engagement i driften af foreningen, idet det må forventes, at andelshavere, der er medlemmer af foreningen, har et større incitament til at deltage i det arbejde, der er forbundet med en velfungerende forening, f.eks. oprydning, havedage mv. Hertil kommer, at kun medlemmer af foreningen har mulighed for at deltage i bestyrelsesarbejdet i foreningen. Det foreslås yderligere, at der indføres et forbud mod at indregne fortjenesten ved fremtidige salg af resterende lejelejligheder i budgetterne ved stiftelsen, jf. nedenfor. Ved udformning af forslaget om skærpelse af kravet til minimumsdeltagelsen, er der foretaget en afvejning af hensynet til at sikre et solidt økonomisk fundament for fremtidige stiftelser af andelsboligforeninger overfor for hensynet til, at der ikke indføres så høje krav til minimumsdeltagelsen, at det vil forhindre stiftelser af sunde andelsboligforeninger. Budgetkrav Med lovforslaget foreslås indført krav om, at der inden indgåelse af aftale om en andelsboligforenings erhvervelse af en ejendom skal foreligge et budget for andelsboligforeningen for hvert finansieringsforslag, der overvejes til finansiering af købet, og et sammenligneligt budget baseret på finansiering af foreningens køb af ejendommen med et 30-årigt, konverterbart, fastforrentet realkreditlån med afdrag. Budgetterne skal dække samtlige poster i foreningens økonomi og afspejle en periode på mindst 10 år fra stiftelsen. For den del af finansieringsperioden, der ikke er dækket af budgetterne, skal der foreligge en prognose, der medtager forhold af væsentlig betydning for foreningens økonomi og som der er kendskab til ved stiftelsen. Der foreslås endvidere indført krav om, at budgetterne skal indeholde en post, der omfatter de årlige udgifter til vedligeholdelse af andelsboligforeningens ejendom. Beløbet skal opgøres for hele ejendommen og pr. m 2 bruttoetageareal, så det er nemt at sammenligne med de beløb, der hidtil har været afsat til vedligeholdelse af ejendommen. Budgetkravet foreslås indført i forbindelse med lejernes overtagelse af den ejendom, som de bebor, og ejendommen vil derfor umiddelbart forud for salgstidspunktet være en udlejningsejendom. Med kravene til posten for vedligehold vil det være muligt for lejerne at foretage en direkte sammenligning af budgetposten for andelsboligforeningens fremtidige vedligehold med de midler til vedligehold, der hidtil har været afsat til ejendommen som udlejningsejendom. Endelig foreslås det, at budgetterne ikke må indeholde indtægter for fremtidige salg af ledige lejelejligheder. Ved at stille krav om fremlæggelse af budgetter og et sammenligneligt budget, vil der ske en synliggørelse af de risici, der måtte være forbundet med den finansieringsform, der overvejes. Hertil kommer, at kravene 6

7 til vedligehold og forbud mod indregning af indtægter for fremtidige salg, vil give mere gennemskuelige budgetter. Forslaget vil dermed sikre lejerne et mere oplyst beslutningsgrundlag og bidrage til, at der også stiftes velfunderede foreninger i fremtiden Oplysningspligt for andre långivere Gældende ret Med indførelsen af reglerne om oplysningspligt ved salg af andelsboliger blev penge- og realkreditinstitutterne pålagt at udlevere information til andelsboligforeningerne om foreningernes finansielle nøgleoplysninger. Kravet er i bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger nærmere udmøntet som en pligt for penge- og realkreditinstitutterne til at indberette en række finansielle nøgleoplysninger om de enkelte andelsboligforeningers lån til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters internetbaserede indberetningssystem for nøgleoplysninger. Med indførelsen af kravet er det sikret, at de nøgleoplysningsskemaer, der skal udleveres før et salg af en andelsbolig, indeholder et samlet overblik over den enkelte andelsboligforenings låneforhold, så køber på en let og overskuelig måde bliver i stand til at gennemskue foreningens økonomi. Efter de gældende regler er långivere, der ikke er penge- eller realkreditinstitutter, ikke forpligtet til at indberette finansielle nøgleoplysninger om eventuelle lån, som de har ydet til andelsboligforeninger Lovforslaget Det har siden indførelsen af de nye regler vist sig, at en række andelsboligforeninger har optaget lån hos andre långivere end penge- eller realkreditinstitutter. For eksempel har en række andelsforeninger optaget lån hos Grundejernes Investeringsfond til renovering af de lejelejligheder i foreningen, der endnu ikke er overgået til andelsboliger. Med lovforslaget udvides kravet om indberetning af finansielle nøgleoplysninger til at omfatte andre långivere end penge- og realkreditinstitutter. En udvidelse af hjemlen vil dermed betyde, at samtlige långivere til andelsboligforeninger pålægges at indberette finansielle nøgleoplysninger. Udmøntning af de nærmere krav til indberetning vil ske ved ændring af bekendtgørelsen om oplysningspligt ved salg af andelsboliger Obligatorisk CVR-registrering af andelsboligforeninger Gældende ret Efter 2 i lov om Det Centrale Virksomhedsregister indeholder Det Centrale Virksomhedsregister bl.a. grunddata om juridiske enheder, der er erhvervsdrivende. Efter lovens 11, stk. 5, kan Erhvervsstyrelsen fastsætte regler om registrering af andre juridiske enheder, herunder frivillige registreringer. I bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister er det i 5 fastsat, at foreninger, der ikke er omfattet af en lovbestemt registreringspligt, frivilligt kan lade sig registrere for 3 år ad gangen. 7

8 Registreringen vil blive slettet, medmindre foreningen fornyer sin registrering inden for en frist fastsat af Erhvervsstyrelsen. Foreninger, hvis registrering er blevet slettet, kan genregistreres, hvis de bekræfter, at tidligere registrerede oplysninger fortsat er korrekte eller ændrer de registrerede oplysninger, hvori der er sket ændringer. Ved genregistreringen bevarer foreningen sit CVR-nummer. Foreninger, der er registreret som frivilligt registrerede foreninger, kan omregistreres som registreringspligtige foreninger, hvis de senere bliver omfattet af en registreringspligt. Ved omregistrering bevares det hidtidige CVR-nummer. I praksis er de fleste andelsboliger registeret i Det centrale Virksomhedsregister med virksomhedsformen Forening med branchekoden Privat Andelsboligforening. Herudover er en række andelsboligforeninger registeret i Det Centrale Virksomhedsregister med virksomhedsformen Frivillig forening med branchekoden Andre organisationer og foreninger Lovforslaget Med lovforslaget foreslås indført et krav om, at en andelsboligforening altid skal være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister. Herved imødekommes et ønske fra kreditinstitutter, administratorer og andre aktører, der professionelt arbejder med andelsboligsektoren. Ønsket er begrundet i, at der i dag er relativt store problemer knyttet til en entydig identifikation af andelsboligforeninger. Den manglende entydighed medfører en konstant og unødvendig administrativ byrde og giver risiko for fejl. Den eneste centrale registrering af andelsboligforeninger har hidtil været registreringen i CVR-registeret. De eneste foreninger, der har haft pligt til at lade sig registrere er skattepligtige foreninger. Registeret har således langt fra været komplet. Hertil kommer, at foreningernes muligheder for både at lade sig registrere som frivillig forening og som privat andelsboligforening (under erhvervsdrivende) giver problemer med hensyn til entydighed og dobbeltregistreringer. Det foreslås derfor gjort obligatorisk, at en andelsboligforening skal være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Lovforslaget har ikke økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. Der vil være mindre administrative lettelser knyttet til at gøre det lovpligtigt for andelsboligforeninger at have et CVR-nummer, idet et CVR-nummer vil gøre identifikationen af andelsboligforeninger entydig. Herudover har lovforslaget ikke nævneværdige administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget medfører ikke nævneværdige administrative konsekvenser for borgerne. 8

9 Kravene til de budgetter, der skal udarbejdes ved stiftelsen, kan i nogle tilfælde indebære ekstra udgifter til rådgivere for de lejere eller andre, der overvejer at stifte en andelsboligforening. Ekstraudgifterne vurderes at blive meget begrænsede, da der i praksis allerede udarbejdes mere eller mindre detaljerede budgetter, om end de ikke i alle tilfælde opfylder de foreslåede krav. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 27. august 2014 til den 24. september 2014 været sendt i høring hos følgende organisationer og myndigheder m.v.: Advokatsamfundet, Andelsbasen, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Boligselskabernes Landsforening, BOSAM, Danmarks Lejerforeninger, Dansk Byggeri, Dansk Ejendomsmæglerforening, Danske Arkitektvirksomheder, Danske Advokater, Danske Boligadvokater, Danske Regioner, Danske Studerendes Fællesråd, Danske Udlejere, Datatilsynet, Den Danske Dommerforening, Dommerfuldmægtigforeningen, Ejendomsforeningen Danmark, Ejerlejlighedernes Landsforening, Finansrådet, Forbrugerrådet, FSR - danske revisorer, Grundejernes Investeringsfond, Kommunekredit, Kommunernes Landsforening, Lejernes Landsorganisation i Danmark, Præsidenten for Vestre Landsret, Præsidenten for Østre Landsret, Realkreditforeningen og Realkreditrådet. 9. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Positive konsekvenser/mindreudgifter Negative konsekvenser/merudgifter Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne 9

10 Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Andelsboliglovens 2, stk. 1, indeholder en generel regel om minimumsdeltagelse ved stiftelse af en andelsboligforening ved erhvervelse af en udlejningsejendom. En andelsboligforening kan således kun gyldigt erhverve en udlejningsejendom, når mindst 1/3 af ejendommens lejere af beboelseslejligheder er medlemmer af foreningen ved erhvervelsen. Lejeloven indeholder en særlig regel om minimumsdeltagelse ved overtagelse efter reglerne om tilbudspligt i lejelovens 100, stk. 1, hvorefter udlejeren i ejendomme, der helt eller delvist anvendes til beboelse, skal tilbyde lejerne at overtage ejendommen på andelsbasis, inden ejendommen overdrages til anden side. Ejeren kan efter lejelovens 103, stk. 5, afvise andelsboligforeningens accept, hvis ikke mindst halvdelen af lejerne af beboelseslejlighederne er medlemmer af andelsboligforeningen. Stiftes en andelsboligforening ved overtagelse af en udlejningsejendom, skal der således altid mindst være deltagelse af 1/3 af lejerne. Sker overtagelsen efter lejelovens regler om tilbudspligt kan udlejeren kræve deltagelse af mindst halvdelen af lejeren. Baggrunden for de eksisterende krav om minimumsdeltagelse ved stiftelsen, var et ønske om at forebygge omgåelse af andelsboliglovens bestemmelser i 2, stk. 4 og 5, der begrænser den tidligere ejers indflydelse. I nogle af de andelsboligforeninger, der i dag har økonomiske vanskeligheder, har man bl.a. baseret finansieringen på salg af ledige lejelejligheder i årene efter stiftelsen. Hvis lejlighederne ikke som forudsat bliver ledige eller ikke kan sælges, medfører det typisk, at foreningens økonomi bliver meget anspændt. Det frarådes derfor af flere interessenter på andelsboligområdet at indregne muligheden for salg af lejligheder i foreningens budgetter, idet dette giver et meget usikkert billede af økonomien i fremtiden. For at sikre, at andelsboligforeninger stiftes på et solidt økonomisk fundament, der ikke baseres på bl.a. salg af ledige lejeboliger, foreslås det derfor at ændre deltagelseskravet således, at mindst 2/3 af lejerne fremover skal deltage ved stiftelse af private andelsboligforeninger i eksisterende udlejningsejendomme. For så vidt angår betydningen for deltagelseskravet i lejelovens 103, stk. 5, henvises til bemærkninger til den foreslåede ændring i 2, nr. 1. Det skærpede deltagelseskrav vil bidrage til, at stiftelserne fremover sker med bredere deltagelse af de eksisterende lejere i ejendommen. Dermed sikres en bedre og mere økonomisk robust etablering af foreningen. Til nr. 2 10

11 3 a Efter andelsboliglovens 3, stk. 1, skal den, der overdrager en ejendom til en andelsboligforening inden aftalens indgåelse give sædvanlige oplysninger om ejendommen, herunder ejendommens driftsudgifter, lejeforhold og saldi på de forskellige konti, som ejeren skal føre i henhold til lejeloven og boligreguleringsloven. Efter 3, stk. 2, skal oplysningerne gives senest samtidig med tilbuddet om overtagelse, hvis overdragelsen sker efter reglerne om tilbudspligt i lejeloven. De samme regler om ejerens oplysningspligt følger af lejelovens 103, stk. 4. Det er væsentligt, at lejernes beslutning om at overtage den ejendom, som de bor til leje i på andelsbasis, sker på et veloplyst grundlag. Dette kræver, at der forud for købet foretages en række undersøgelser af ejendommens bygningsmæssige, vedligeholdelsesmæssige og tinglysningsretlige (byrder, servitutter eller andre pantehæftelser) forhold, der danner grundlag for en gennemarbejdet vedligeholdelsesplan og et solidt driftsbudget for ejendommen. Penge- og realkreditinstitutterne stiller endvidere, som vilkår for udarbejdelse af lånetilbud til finansiering af købsprisen, krav om budgetter for foreningens fremtidige drift baseret på det pågældende lånetilbud. Der findes i dag ikke noget lovfæstet krav om udlevering af budgetter, der kan anskueliggøre den fremtidige økonomiske situation i foreningen, forud for stiftelse af en andelsboligforening. Nogle andelsboligforeninger er i de senere år stiftet på grundlag af en finansiering med en avanceret og ofte risikofyldt finansiering, som ikke alle lejere har kunnet gennemskue. Med bestemmelsen i 3 a, stk. 1, foreslås derfor indført et krav om, at der udover de oplysninger, der i dag følger af andelsboliglovens 3, stk. 1, ligeledes altid skal udarbejdes et budget for andelsboligforeningen, der afspejler den finansiering, der overvejes ved foreningens køb af ejendommen. Kravet foreslås udformet således, at der inden indgåelse af en aftale om en andelsboligforenings erhvervelse af en ejendom skal foreligge et budget for hvert finansieringsforslag, der overvejes til finansiering af købesummen. Overvejes en finansiering med for eksempel et F1 lån med afdrag kombineret med et fast forrentet 30-årigt lån alternativt til et 30-årigt obligationslån med afdragsfrihed i 10 år, skal der udarbejdes et budget for foreningens fremtidige økonomi baseret på hvert af de to finansieringsforslag. Herudover foreslås der indført krav om, at der skal foreligge et sammenligneligt budget, der tager udgangspunkt i finansiering af ejendommen med et 30-årigt, konverterbart, fastforrentet lån med afdrag. Dette vil give de enkelte potentielle andelshavere en bedre mulighed for at gennemskue de budgetter, de bliver præsenteret for i forbindelse med stiftelsen. Det er langt fra alle lejere, der overvejer at overtage en ejendom på andelsbasis, der har de fornødne forudsætninger for at gennemskue de finansielle forhold i forbindelse med indtræden i en andelsboligforening. Det foreslåede krav om udlevering af et sammenligneligt budget baseret på en traditionel, konservativ belåning, vil sætte de potentielle andelshavere bedre i stand til at gennemskue eventuelle usikkerhedsmomenter i den konkrete finansiering, der overvejes. Kravene om budgetter foreslås udformet som et objektivt budgetkrav, der skal være opfyldt inden indgåelse af aftalen om erhvervelse af ejendommen. Det vil i praksis være de pågældende lejere, der 11

12 ønsker at stifte andelsboligforeningen eller den allerede stiftede andelsboligforening og dennes rådgiver, der skal sikre, at budgetterne udarbejdes og forelægges alle (potentielle) andelshavere inden erhvervelse af ejendommen. Overholder en rådgiver ikke andelsboliglovens regler om krav til budget i forbindelse med rådgivning om stiftelse af en andelsboligforening, vil der som udgangspunkt kunne statueres et rådgiveransvar. Samtidig indebærer reglen, at det vil være klart for den enkelte (potentielle) andelshaver, hvilke oplysninger, der skal foreligge før indgåelse af aftalen. Budgetterne skal dække samtlige poster i foreningens økonomi og afspejle en periode på mindst 10 år fra stiftelsen. For den del af finansieringsperioden, der ikke er dækket af budgetterne, skal der foreligge en prognose, der tager højde for de væsentligste økonomiske forhold i foreningens økonomi, som der er kendskab til på tidspunktet for stiftelsen. Kravet om, at budgettet skal dække samtlige poster i foreningens økonomi indebærer, at det skal være så detaljeret, at det giver et retvisende billede af foreningens økonomi. Budgettet skal være specificeret i henhold til sædvanlige faglige standarder på området og de afsatte midler skal være tilstrækkelige til, at foreningen vil kunne betragtes som en vel vedligeholdt og veldrevet andelsboligforening. Budgettet skal udarbejdes som et drifts-, status- og likviditetsbudget med konsekvensberegninger af boligafgift og andelskroneværdi. Da de økonomiske forudsætninger for foreningen bliver mere usikre jo længere tid, der går fra stiftelsestidspunktet, foreslås et krav med kombineret budget og prognose for hele finansieringsperioden. Dette giver fleksibilitet ved udarbejdelse af budgetter og sikrer samtidig, at det vil være muligt at forudse udviklingen i foreningens økonomi i hele finansieringsperioden under de forudsætninger, der er kendt på stiftelsestidspunkt. Det detaljerede budget vil foreligge for mindst 10 år. For den resterende del af finansieringsperioden vil prognoseberegningerne synliggøre udviklingen i foreningens økonomi, særligt for så vidt angår udviklingen i kapitaludgifter og vedligeholdelsesudgifter. Prognoseberegningerne vil således kunne synliggøre udviklingen i økonomien efter ophør af en eventuel 10-årig afdragsfri periode på lånet eller som følge af et trappelån, hvor renten stiger i hele finansieringsperioden. Der kan også være tale om beregning af konsekvenser ved nødvendig vedligeholdelse som f.eks. fremtidig udskiftning af ejendommens tag. Med bestemmelsen i 3 a, stk. 2, foreslås det, at både budgetterne for den type lån der overvejes, og det sammenlignelige budget skal indeholde en post, der omfatter de årlige udgifter til vedligeholdelse af andelsboligforeningens ejendom. Posten til vedligeholdelse skal, ligesom regnskabsposterne for vedligeholdelse i Erhvervsstyrelsens modelregnskab for andelsboligforeninger, der aflægger regnskab efter årsregnskabsloven, indeholde udgifter til dels almindelig, løbende vedligeholdelse og udgifter til større, planlagte opgaver i forbindelse med genopretning og renovering. Beløbet opgøres for hele ejendommen og pr. m 2 bruttoetageareal. Hermed sikres, at det afsatte beløb til vedligehold vil kunne sammenlignes med de beløb, der efter boligreguleringslovens kapitel III skal afsættes til vedligeholdelse af udlejningsejendomme. Det vil herefter være muligt for de potentielle andelshavere at foretage en direkte sammenligning af, om det beløb, der er afsat til vedligeholdelse af den ejendom, de har fået tilbudt at købe, er mindre, lig med eller større end det beløb, der pligtmæssigt skal afsættes til vedligehold i ejendommen som udlejningsejendom efter boligreguleringslovens regler. 12

13 Med bestemmelsen i 3 a, stk. 3, foreslås det, at der hverken i budgetterne for de lån, der overvejes, eller det sammenlignelige budget må indregnes mulige indtægter for fremtidige salg af ledige lejelejligheder, idet dette giver et meget usikkert billede af økonomien i fremtiden og kan være med til at give kunstigt oppustede budgetter. Generelt vil fremtidige salg skulle betragtes som en potentiel gevinst, der først kan indregnes i regnskaber og budgetter, når salget er gennemført. 3 b Der gælder i dag ikke et generelt krav om, at andelsboligforeninger skal være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister. Efter 5 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr af 15. december 2009 (som affattet ved bekendtgørelse nr af 28. august 2013) om Det Centrale Virksomhedsregister kan foreninger, der ikke er omfattet af en lovbestemt registreringspligt, frivilligt lade sig registrere for 3 år ad gangen. Registreringen vil blive slettet, medmindre foreningen fornyer sin registrering inden for en frist fastsat af Erhvervsstyrelsen. Foreninger, hvis registrering er slettet, kan genregistreres, hvis den bekræfter, at tidligere registrerede oplysninger fortsat er korrekte eller ændrer de registrerede oplysninger, hvori der er sket ændringer. Ved genregistreringen bevarer foreningen sit CVR-nummer. Foreninger, der er registreret som frivilligt registrerede foreninger, kan omregistreres som registreringspligtige foreninger, hvis de senere bliver omfattet af en registreringspligt. Ved omregistrering bevares det hidtidige CVR-nummer. Forud for ændringen af reglerne om registrering som frivillig forening pr. august 2013 kunne foreninger, der ikke er omfattet af en lovbestemt registreringspligt, frivilligt lade sig registrere for 1 år ad gangen. Registreringen ophørte, hvis foreningen ikke fornyede sin registrering inden for nærmere fastsatte frister. Foreninger, hvis registrering ophørte, kunne ikke generhverve et tidligere CVR-nummer. Reglerne indebærer, at der i dag ikke sker en fuldstændig registrering af andelsboligforeningerne i Det Centrale Virksomhedsregister. Det er nemlig ikke alle andelsboligforeninger, der er registreret med et CVR-nummer. Disse andelsboligforeninger kan således ikke identificeres via Det Centrale Virksomhedsregister og dermed ikke umiddelbart indgå i ministeriets system for indberetning af nøgleoplysninger. Endvidere har det forhold, at registreringen som frivillig forening alene er midlertidig, tidligere indebåret en risiko for, at CVR-registeringen for en andelsboligforening ophører med den konksekvens, at foreningen vil skulle have et nyt CVR-nummer. Herved har en del andelsboligforeninger flere CVR-numre. Det giver usikkerhed i registreringen, da foreningerne ikke altid er klar over, hvilket CVR-nummer der skal anvendes. Samlet set giver den manglende entydige registrering af andelsboligforeninger anledning til stor usikkerhed blandt markedets interessenter, herunder kreditinstitutter, andelsboligforeninger og deres administratorer, og dermed en unødig byrde i det daglige administrative arbejde. 13

14 Med bestemmelsen i 3 b foreslås indført et krav i andelsboligloven om, at en andelsboligforening skal være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister. Hermed sikres grundlaget for en fremadrettet entydig registrering af andelsboligforeningerne. Kravet vil gælde samtlige andelsboligforeninger. Dette vil betyde, at alle fremtidige nystiftede andelsboligforeninger vil skulle registreres i forbindelse med stiftelsen. Endvidere vil det betyde, at også alle eksisterende andelsboligforeninger, der endnu ikke er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister, vil skulle registreres, ligesom foreninger, der er registeret som frivillig forening vil skulle lade sig omregistrere til Privat Andelsboligforening. Da der fremover vil være tale om en lovbestemt registreringspligt, vil registreringen af andelsboligforeningerne i Det Centrale Virksomhedsregister fremover skulle ske på varigt grundlag som registreringspligtig forening, så registreringen fremover ikke slettes, hvis foreningen ikke løbende fornyer sin registrering. Til nr. 3 Efter andelsboliglovens 6, stk. 3, skal penge- og realkreditinstitutter, der har indgået aftale om lån og hertil knyttet finansiel aftale med en andelsboligforening, udlevere informationsmateriale til foreningen med finansielle nøgleoplysninger. Bestemmelsen er i medfør af bemyndigelsen i andelsboliglovens 6, stk. 4, udmøntet i 4 og 5 i bekendtgørelse nr af 16. december 2014 om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. Efter bekendtgørelsens 4 skal penge- og realkreditinstitutterne indberette finansielle nøgleoplysninger om andelsboligforeningernes lån til brug for et nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen. Kravene fremgår af nøgleoplysningsskemaet, der er optaget som bilag 1 til bekendtgørelsen, hvorefter finansielle nøgleoplysninger hovedsageligt omfatter oplysninger om lånetype, restgæld, afdrag på gæld, restløbetid og risikoklassificering af lån. Herudover skal der gives oplysninger om afdragsprofil, renteusikkerhed og formueusikkerhed. Oplysningerne skal indberettes i et særligt internetbaseret indberetningssystem for andelsboliger, som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har udviklet. Efter bekendtgørelsens 5 skal penge- og realkreditinstitutterne indberette de finansielle nøgleoplysninger for hvert enkelt lån. Indberetningen skal ske mindst én gang årligt samtidig med udsendelse af årsopgørelsen for lånet. Med lovforslaget foreslås bestemmelsen i andelsboliglovens 6, stk. 3, udvidet, så den også omfatter andre långivere end penge- og realkreditinstitutter. Der har siden indførelsen af reglerne om udlevering af nøgleoplysninger ved salg af andelsboliger vist sig, at nogle foreninger har optaget lån hos andre långivere end et penge- og realkreditinstitut. For eksempel kan Grundejernes Investeringsfond yde lån til andelsboligforeninger, der indeholder udlejede restlejligheder, der endnu ikke er overgået til at være andelsboliger, og hvor ejendommen er omfattet af bindingspligten i boligreguleringslovens 18 b. Lånene fra Grundejernes Investeringsfond gives til andelsboligforeningerne for de ikke udlejede lejligheder. 14

15 De ydede lån indberettes på nuværende tidspunkt ikke til nøgleoplysningsskemaerne, da Grundejernes Investeringsfond ikke er at anse som et penge- eller realkreditinstitut, og dermed ikke er omfattet af den nuværende hjemmel i andelsboliglovens 6, stk. 3. For at sikre at nøgleoplysningsskemaerne indeholder oplysninger om samtlige lån ydet til andelsboligforeningerne udvides hjemlen, så der er grundlag for udarbejdelse af fuldt ud dækkende nøgleoplysningsskemaer. De nærmere krav til finansielle nøgleoplysninger for lån ydet af andre end penge- og realkreditinstitutter vil blive udmøntet ved en ændring af bekendtgørelse nr af 12. juni 2013 om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. Der vil blive udarbejdet regler, der svarer til reglerne for penge- og realkreditinstitutternes indberetning. Udmøntningen vil ske i tæt dialog med interessenterne, så alle tekniske og praktiske forhold bliver afdækket. Til nr. 4 Efter andelsboliglovens 6, stk. 4, fastsættes de nærmere regler om udlevering af informationsmateriale til andelsboligforeningerne med finansielle nøgleoplysninger af ministeren for by, bolig og landdistrikter efter forhandling med erhvervs- og vækstministeren. Den nuværende bemyndigelses krav om, at regler om finansielle nøgleoplysninger skal fastsættes efter forhandling med erhvervs- og vækstministeren skyldes, at bemyndigelsen anvendes til at fastsætte krav til penge- og realkreditinstitutter, hvis virksomhed er omfattet af lov om finansiel virksomhed, der hører under erhvervs- og vækstministeren, og som er under tilsyn af Finanstilsynet. Den foreslåede udvidelse af hjemlen i andelsboliglovens 6, stk. 3, til at omfattet andre långivere betyder, at bestemmelsen også vil komme til at omfatte långivere som Grundejernes Investeringsfond, der ikke er omfattet af lov om finansiel virksomhed (men er reguleret særskilt i boligreguleringslovens kapitel VIII), og som ikke er under tilsyn af Finanstilsynet. I disse tilfælde vil der ikke være behov for at fastsætte regler om finansielle nøgleoplysninger efter forhandling med erhvervs- og vækstministeren. Med lovforslaget foreslås bemyndigelsen i 6, stk. 4, derfor ændret til en generel bemyndigelse for ministeren for by, bolig og landdistrikter. Med det foreslåede 2. pkt. opretholdes den eksisterende bemyndigelse hvorefter regler vedrørende penge- og realkreditinstitutters udlevering af finansielle nøgleoplysninger til foreningerne fortsat skal fastsættes efter forhandling med erhvervs- og vækstministeren. Det præciseres, at kravet om forhandling med erhvervs- og vækstministeren gælder ved fastsættelse af regler for alle virksomheder (långivere) under tilsyn af Finanstilsynet. Bemyndigelsen vil blive anvendt til at gennemføre en ændring af bekendtgørelse nr af 12. juni 2013 om oplysningspligt ved salg af andelsboliger, så der blandt andet fastsættes regler om Grundejernes Investeringsfonds pligt til at indberette finansielle nøgleoplysninger. Udmøntningen vil ske i tæt dialog med interessenterne. 15

16 Til 2 Til nr. 1 Efter lejelovens 100, stk. 1, skal udlejeren i ejendomme, der helt eller delvist anvendes til beboelse, tilbyde lejerne ejendommen til overtagelse på andelsbasis, inden ejendommen overdrages til anden side. Efter lejelovens 103, stk. 5, kan ejeren afvise andelsboligforeningens accept, hvis ikke mindst halvdelen af lejerne af beboelseslejlighederne på accepttidspunktet er medlem af andelsboligforeningen, eller hvis foreningen ikke på anfordring dokumenterer, at den kan betale den krævede kontante udbetaling. Med lovforslaget foreslås, at muligheden for afvisning af accept, hvis ikke mindst halvdelen af lejerne deltager, udgår af bestemmelsen. Dette skal ses i lyset af, at den foreslåede ændring af deltagelseskravet i andelsboligloven fra 1/3 til 2/3, overflødiggør reglen om deltagelse i lejelovens 105, stk. 5. Ejeren vil fortsat efter bestemmelsen kunne afvise accept, hvis foreningen ikke på anfordring dokumenterer, at den kan betale den krævede kontante udbetaling. Til 3 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar Særligt for lovforslagets 1, nr. 4, bemærkes, at det er hensigten ved en ændring af bekendtgørelse nr af 12. juni 2013 at fastsætte regler om indberetning af finansielle nøgleoplysninger for lån ydet til andelsboligforeninger af andre långivere en penge- og realkreditinstitutter, herunder lån ydet af Grundejernes investeringsfond. Det forventes fastsat, at disse andre långivere skal udlevere finansielle nøgleoplysninger til andelsboligforeningerne ved indberetning i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters nøgleoplysningssystem første gang ultimo januar Det betyder, at oplysningerne om lån fra disse andre långivere vil være indberettet og i alle tilfælde vil ligge klar sammen med penge- og realkreditinstitutternes oplysninger om lån fra regnskabsåret 2014, således at de kan indgå i nøgleoplysningsskemaer for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2015 eller senere. 16

2014/1 LSF 47 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016. Forslag. til. (Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger m.v.)

2014/1 LSF 47 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016. Forslag. til. (Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger m.v.) 2014/1 LSF 47 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, jr.nr. 2013-3181 Fremsat den 30.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 47 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 47 Folketinget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2014-15 Fremsat den 30. oktober 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2013-3181 Sagsbeh.: PML Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse, oplysningspligt for finansielle virksomheder, karensperiode

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 86 Offentligt

By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 86 Offentligt By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 86 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 8. januar 2015. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. 6. januar 2015. Nr. 2.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 8. januar 2015. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. 6. januar 2015. Nr. 2. Lovtidende A 2015 Udgivet den 8. januar 2015 6. januar 2015. Nr. 2. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december 2010,

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. BEK nr 2 af 06/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. august 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-3305 Senere

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 20. december 2013. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. 16. december 2013. Nr. 1539.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 20. december 2013. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. 16. december 2013. Nr. 1539. Lovtidende A 2013 Udgivet den 20. december 2013 16. december 2013. Nr. 1539. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre

Læs mere

Page 1 of 6 BEK nr 1539 af 16/12/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Udlevering

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december 2010,

Læs mere

J.nr Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Boliglov Gammel Mønt København K

J.nr Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Boliglov Gammel Mønt København K Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Boliglov Gammel Mønt 4 1117 København K Sendt til boliglov@mbbl.dk c.c. pml@mbbl.dk og jf@mbbl.dk J.nr. 2012-2973 Realkreditrådet, Finansrådet og Realkreditforeningen

Læs mere

MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER

MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER af 27. november 2017

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger

UDKAST. til. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger UDKAST til Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Aftale om mere robuste andelsboligforeninger

Aftale om mere robuste andelsboligforeninger Aftale om mere robuste andelsboligforeninger Andelsboliger bidrager som boligform til et varieret udbud af boliger i Danmark. Det er vigtigt at sikre gode vilkår for en robust andelsboligsektor, så både

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning) 1 I lov om kommunal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Støtte til

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål)

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) 1 I lov om leje af erhvervslokaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1714 af 16. december

Læs mere

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til 2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2160 Fremsat den 3.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Svar på spørgsmål AT, AU, AV og AW INSPIRATIONSPUNKTER

Svar på spørgsmål AT, AU, AV og AW INSPIRATIONSPUNKTER Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 71 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. juni 2010 Talepapir til åbent samråd i Boligudvalget, alm. del, den 4. juni 2010 samrådsspørgsmål AT, AU, AV og AW af 27. april

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 82 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme

Læs mere

AFRAPPORTERING MAJ 2017

AFRAPPORTERING MAJ 2017 A R B E J D S G R U P P E O M A N S VA R L I G D R I F T A F A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E R AFRAPPORTERING MAJ 2017 E R H V E R V S M I N I S T E R I E T S L O T S H O L M S G A D E 1 0-12 1

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 29. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014

POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014 POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014 ANDELSBOLIG- OPLÆG 2014 BILLIGERE LÅN OG MERE GENNEM- SIGTIGHED Alle danskere skal have mulighed for at bo i en bolig, der er egnet til deres særlige situation.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST MULIG STIFTELSE AF A/B SOFIEGÅRDEN Ove Bech Holdensen har den 6. oktober 2014 runddelt et brev til alle beboere i ejendommen Sofiegården. Ove Bech Holdensen repræsenterer ikke beboerrepræsentationens synspunkter

Læs mere

Generelt om nøgleoplysningsskema

Generelt om nøgleoplysningsskema Boligexperten Administration A/S og Ejendomsforeningen Danmark Generelt om nøgleoplysningsskema Preben Løth, adm. direktør i Boligexperten Administration A/S 5. maj 2014 www.ejendomsforeningen.dk 1. Lovgrundlag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v UDKAST Dato: 5. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-3229 Sagsbeh.: lni Dok id: 421062 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v (Ommærkning af almene ældre- og almene familieboliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

2014 Skriftlig beretning

2014 Skriftlig beretning 2014 Skriftlig beretning Større gennemsigtighed ABF s hovedbestyrelse har også i denne landsmødeperiode arbejdet aktivt for at øge gennemsigtigheden på andelsboligmarkedet. Den massive presseomtale af

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 27/2 LSF 176 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 216 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 27-2225 Fremsat den 1. april 28 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag

Læs mere

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I dette faktaark kan du få gode råd til, hvordan du skal forholde dig, hvis du overvejer at købe en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

J.nr. 2013-3184 Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger

J.nr. 2013-3184 Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Sendt til boliglov@mbbl.dk, mih@mbbl.dk og pml@mbbl.dk J.nr. 2013-3184 Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt

Læs mere

Ændring af byfornyelsesloven

Ændring af byfornyelsesloven By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 16 Offentligt Ændring af byfornyelsesloven (Øgede muligheder for at sikre gode boligsociale rammer både på land og i by) Fremsat 23. oktober 2014 Ikrafttræden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T 2. september 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T Oplysningerne i skemaet er opgjort pr. x. xxxx 201x Forbehold: Der kan være nyere vigtige oplysninger. Oplysninger i dette skema

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for boligkredit Til organisationer og myndigheder anført på vedlagte høringsliste 27. oktober 2017 Ref. hbj J.nr. 1912-0013 Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Læs mere

Nedenfor er nærmere begrundet, hvorfor vi advarer mod at hæve tilslutningskravet til 60% af beboelseslejerne.

Nedenfor er nærmere begrundet, hvorfor vi advarer mod at hæve tilslutningskravet til 60% af beboelseslejerne. folketinget@ft.dk Folketinget Att.: By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K 31. oktober 2014 J.nr. 33416 AT/AJ Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Vi

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Din Boligmægler v/lisa Carlsson Bredgade 5 4653 Karise Tlf. 20 84 84 35 Email: lisa@dinboligmaegler.dk www.dinboligmaegler.dk Adresse: Rhitras Vej 20, 4653 Karise Sagsnr.: 151111 Dato:

Læs mere

Boligregulerings lovens 18 b

Boligregulerings lovens 18 b Boligregulerings lovens 18 b Boligreguleringslovens 18 b Formål I denne pjece kan du læse om bindingspligten efter boligreguleringslovens 18 b. Du kan læse mere om reglerne på gi.dk. Her kan du også få

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Fsva. andelsboliger. Ved Barbara Westengaard-Hildinge Dansk Ejendomsmæglerforening

Fsva. andelsboliger. Ved Barbara Westengaard-Hildinge Dansk Ejendomsmæglerforening Fsva. andelsboliger Ved Barbara Westengaard-Hildinge Dansk Ejendomsmæglerforening Program: Introduktion Formidlingsaftalen Salgsbudgettet/provenuet Salgsopstillingen Købsaftalen Andelsboligskema / Nøgleoplysningsskemaer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger (Fremme af digital kommunikation i boliglejeforhold)

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger (Fremme af digital kommunikation i boliglejeforhold) Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger (Fremme af digital kommunikation

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Forslag. Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Stråmandsudlejning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter Indledning Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er udstedt med hjemmel

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Spørgsmål V Mener ministeren, at kombinationen af trappe- og swaplån er en god lånetype for andelsboligforeninger?

Spørgsmål V Mener ministeren, at kombinationen af trappe- og swaplån er en god lånetype for andelsboligforeninger? Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 85 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 6. juni 2011 Talepapir til åbent samråd i Boligudvalget, alm. del, den 8. juni 2011 samrådsspørgsmål V, W, X, T, Z og Æ af 27.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger NOTAT Dato: 22. november 2012 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-2417 Sagsbehandler: lag/mpk Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering

Læs mere

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Velfærdsministeriet Byfornyelse & leje J.nr. 2008-6877 nho 28. november 2008 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger,

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Mæglerringen Odense A/S v/karen Friis Skibhusvej 78 5000 OdenseC Telefon6613 2613 Email: info@66132613.dk Adresse: Erantisvænget17,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 109 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 030.80D.121 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Jeanne Sørensen Ejendomsmægler MDE & Valuar Kløverprisvej 101-2650 Hvidovre Tlf. 40 98 29 58 - Fax 33 91 27 77 js@robinhus.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger UDKAST Dato: 16. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-4127 Sagsbeh.: Lars Nielsen Dok id: 431565 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

Stiftelse af andelsboligforeninger. - proces, rådgivervalg og faldgruber

Stiftelse af andelsboligforeninger. - proces, rådgivervalg og faldgruber Stiftelse af andelsboligforeninger - proces, rådgivervalg og faldgruber INDHOLD Jeres ejendom er sat til salg side 4 Beboermøde side 8 1 i2 i 3 Forskellen på at være lejer og andelshaver side 5 Lovgivning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0053 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven (Regulering af pakkerstørrelser på cigaretter) 1 I lov tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 6 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 6 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 6 Offentligt Ændringsforslag med bemærkninger Til 35 1) I stk. 2, 1. pkt., ændres»købsaftalen«til:»salgsopstillingen«. [Fremrykkelse af tidspunktet

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notits BO0200-00037 10-07-2017 Forslag til Lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger (Fremme

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter VEJ nr 9540 af 16/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juli 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin. Finanstilsynet, j.nr. 122-0027 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 123 - O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Renteswapaftaler i andelsboligforeninger

Renteswapaftaler i andelsboligforeninger 12. februar 2010 Sag 09/04071 /EBST Renteswapaftaler i andelsboligforeninger Beskrivelse af den generelle problemstilling Mange andelsboligforeninger har de senere år indgået renteswapaftaler med en kreditforening

Læs mere

A n d e l s b o l i g - fra A til Z

A n d e l s b o l i g - fra A til Z A n d e l s b o l i g - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A 7. november 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A U D K A S T Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det

Læs mere

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen.

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen. Nye regler for oplysninger om andelsboligforeningen Kære bestyrelse Som nævnt i vores nyhedsbrev fra december, bebudede ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, at der ved fremtidige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 15. april 2015 Kontor: Boligøkonomi Sagsnr.: 2015-345 Skøn over konsekvenserne ved ophævelse af maksimalprisbestemmelsen ud fra DREAM (2012)

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Kærdalen 10, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-039 Dato: 29-05-2015 Beskrivelse af andelsboligen: Dejlig andelsboligmed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere