Brugsanvisning. Orkidé. Kan bruges ude og indendørs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning. Orkidé. Kan bruges ude og indendørs"

Transkript

1 Brugsanvisning Orkidé Kan bruges ude og indendørs

2 1. Installation. Brug sund fornuft ved at sikre, at brænderen ikke er placeret på ikke-brændbare materialer, væk fra gardiner, brændbare materialer, og andre antændelseskilder. Vær opmærksom på eventuel flammeudkast. 2. Brændstof. Brug SKANDI Bio-ethanol (også kaldet Denatureret Ethanol). Afbrænding af SKANDI Bio-ethanol producerer kun små mængder CO/CO2 kuldioxid og vanddamp. Bio-ethanol sender ikke gnister ud, og det efterlader ingen aske eller sod og er 100% lugtfri. Når brændslet er blevet forbrugt, er der intet at rengøre. Bio-ethanol skal opbevares utilgængeligt for børn, holdes væk fra antændelseskilder, samt emballage skal holdes tæt lukket. 3. Ventilation. SKANDI Bio-ethanol brænder kræver ikke nogen form for fast installation eller nogen form for fast brændstoftilførsel. Brænderen må ikke placeres i rum under 30 m3. eller hvor tilstrækkelig levering af luft til ventilation og forbrænding ikke er til rådighed. 4. Rengøring. Det er vigtigt, at brændslet i beholderen bliver grundigt rengjort med ståluld, da ophobning af rester kan forårsage en lugt. 5. Betingelser for brug. 1. Bio-ethanol er klassificeret som farlige brandfarlig væske klasse 3 og er omfattet af særlige normer og regler. Du skal gøre dig bekendt med de relevante bestemmelser i dit land for at sikkert og lovligt bruge dette brændstof. 2. Børn forstår ikke de farer, der kan opstå, når du håndterer brandfarlige væsker, når den tændes. Hold dine børn i sikker afstand og opsyn. 3. Godkendelse af bygningsmyndigheder kan være påkrævet. Kontakt de relevante parter inden installationen af din brændeovn. 4. Overhold de lokale regler, der har relevante vilkår for brug af Bio-ethanol brænder. 5. Læs alt under advarsler, inden du tager brænderen i brug. Advarsler 1. Brandfarlige og varmefølsomme materialer/elementer må ikke placeres inden for 1 meter af Bio-ethanol brænderen. 2. Der må ikke ryges under fyldning eller håndtering af Bio-brænder. 3. Der må ikke bruges andre brændstoffer end Bio-ethanol. Anbring ikke andre brændbare stoffer i din brænder, da det kan beskadige brænderen, eller forårsage en ukontrollerbar brand kan opstå. 4. Hvis Bio-ethanol er spildt på cylinder eller bakken, må der ikke tændes ild. Det skal tørres op eller lad det tørre helt, før den tændes. Ellers kan det resultere i, dit glascylinder revner. 5. Der må ikke påfyldes mere Bio-ethanol på bålet, mens det brænder. 6. Brænderen må ikke flyttes, når flammen brænder. 7. Man må ikke læne sig ind over brænderen, når flammen brænder. 8. Aldrig flyt brænderen, når flammen brænder endnu. 9. Rør aldrig brænderen når den er varm, da det kan forårsage forbrænding af huden. 10. Hold børn og kæledyr væk fra brænderen når der er ild i brænderen. Bemærk advarsel trykt på Bio-Ethanol brænder! 1 Påfyld ikke Bio-ethanol på bålet, mens det brænder. 2 Påfyld ikke Bio-ethanol, mens brænderen stadig er varm. 3 Du kan tilføje nye Bio-ethanol, når brænderen er kold. Vent altid minimum 15 minutter efter ilden er slukket.

3 User Manual Orkidé For indoor and outdoor use

4 1. Installation. The fireplace must be positioned away from flammable materials and other sources of ignition, including carpets and curtains. Be aware of draft. 2. Fuel. Use SKANDI Bio-ethanol. Burning of SKANDI bio-ethanol produces only small amounts of CO/CO2 carbon dioxide and water vapor. Bio-ethanol does not spit out sparks; it leaves no ash of soot and does not create any odor. SKANDI bio-ethanol must be stored in cool and dry places, away from children. Warning 1. No flammable and heat-sensitive materials or items are to be placed within one meter of the fireplace. 2. Do not smoke when filling or handling the fireburner. 3. Do not use any other fuel than bio-ethanol. 4. If bio-ethanol is spilt on the cylinder or tray, do not light. Either wipe out or leave to dry before lighting. Failure to do so may result in an uncontrollable fire. 5. Do not add more fuel to the fire, while it is burning. 6. The fireplace must not be moved, when the flame is burning, 7. Do not lean over the fireplace, when the flame is burning and do not put your hands inside. 8. Keep children and pets away from the fireplace, while the flame is burning. 3. Ventilation. SKANDI Bio-ethanol fireplace does not require any form of permanent fixture or fittings. No not install or operate in bathrooms or any other small rooms. Install in a house, where adequate supply of air for ventilation is available. 4. Cleaning. The fuel box is thoroughly cleaned with steel wool, as build up of residue can cause an odor. 5. Conditions of use. 1. Bio-ethanol is classified as dangerous goods flammable liquid Class Please keep children at a safe distance and under supervision at all times, when operating the fire. 3. Approval from building authorities may be required. Please contact appropriate parties before installing the fireplace. Be cautious! 1. No not add new fuel to the fire, while it is burning. 2. No not add new fuel, while the fireburner is still hot and warm. 3. You can add new fuel, when the fireburner is cold.

5 Bruksanvisning Orkidé Kan användas inom- och utomhus

6 1. Installation. Använd sunt förnuft och se till att biobrännaren inte står på värmekänsliga material eller i närheten av gardiner, brännbara material och andra antändningskällor. Var uppmärksam på höga flammor. 2. Bränsle. Använd SKANDI bioetanol (även kallat denaturerad etanol). Förbränning av SKANDI bioetanol producerar bara små mängder koloxid/koldioxid och vattenånga. Bioetanol producerar inte heller några gnistor, lämnar ingen aska eller sot efter sig och är helt luktfritt. När bränslet har förbrukats finns det inget att rengöra. Bioetanol ska förvaras utom räckhåll för barn och på avstånd från antändningskällor, samt i stängd förpackning. 3. Ventilation. SKANDI bioetanolbrännare kräver inte någon form av fast installation eller fast bränsletillförsel. Brännaren får inte placeras i rum som är mindre än 30 m³ eller där det inte finns tillräcklig luftcirkulation till ventilation och förbränning. 4. Rengöring. Det är viktigt att behållaren rengörs ordentligt med stålull eftersom anhopning av rester kan orsaka en obehaglig lukt. 5. Användningsvillkor. 1. Bioetanol är klassificerat som en brandfarlig vätska, klass 3, och omfattas av särskilda normer och regler. Du måste läsa igenom de regler som gäller i ditt land för att säkert och lagenligt använda detta bränsle. 2. Barn förstår inte de risker som kan uppstå vid hantering och antändning av brandfarliga vätskor. Barnen ska stå på säkert avstånd och vara under din uppsyn. 3. Godkännande av byggnadsmyndigheter kan krävas. Kontakta relevanta parter innan du installerar din biobrännare. 4. Följ lokala regler och relavanta villkor för användning av bioetanolbrännare. 5. Läs informationen under Varning innan du använder brännaren. 1. Inga brandfarliga och värmekänsliga material eller element får placeras inom 1 meters avstånd från bioetanolbrännaren. 2. Rökning är förbjuden vid påfyllning eller hantering av biobrännaren. 3. Inga andra bränslen än bioetanol får användas. Användning av andra bränslen i brännaren kan skada brännaren eller orsaka en okontrollerbar brand. 4. Om du spiller bioetanol på cylindern eller marken får du INTE tända eld. Bioetanolet ska torkas upp eller torka helt innan du tänder eld. Om inte, kan det resultera i att din glascylinder spricker eller att en okontrollerbar brand bryter ut. 5. Fyll inte på mer etanol på brasan medan det brinner. 6. Brännaren får inte flyttas när elden brinner. 7. Man får inte luta sig in över brännaren när elden brinner. 8. Ta aldrig bort brännaren medan det fortfarande brinner. 9. Rör aldrig brännaren när den är varm, då detta kan orsaka brännskador. 10. Håll barn och husdjur borta från brännaren när det brinner i den. 11. Var försiktig! Varning Observera varningen på bioetanolbrännaren! 1. Fyll inte på mer bioetanol medan det brinner. 2 Fyll inte på mer bioetanotol i brännaren när den är varm. 3 Häll på mer mer bioetanol först när brännaren är kall. Vänta alltid minst 15 minuter efter att elden har slocknat.

7 Bruksanvisning Orkidé Kan brukes ute og innendørs

8 1. Installasjon. Bruk sunn fornuft og pass på at brenneren ikke plasseres på brennbare materialer, ikke i nærheten av gardiner eller annet som kan antennes. Vær oppmerksom på flammeutkast. 2. Brennstoff. Bruk SKANDI bioetanol (også kaldt denaturert etanol). Brenning av SKANDI bioetanol produserer kun små mengder CO/CO2 kulldioksid og vanndamp. Bioetanol sender ikke ut gnister, og det etterlater ingen aske eller sot og er 100 % luktfri. Når brenselet er brukt opp, er det ingenting som skal rengjøres. Bioetanol skal oppbevares utilgjengelig for barn og holdes borte fra antenningskilder. Emballasjen må holdes godt lukket. 3. Ventilasjon. SKANDI bioetanolbrenner krever ikke noen form for fast installasjon eller noen form for fast tilførsel av brensel. Brenneren må ikke plasseres i rom som er mindre enn 30 m3 eller dersom det ikke finnes nok luft til ventilasjon og forbrenning. 4. Rengjøring. Det er viktig at beholderen blir grundig rengjort med stålull, fordi opphopning av rester kan forårsake lukt. 5. Betingelser for bruk. 1. Bioetanol er klassifisert som farlig, brennbar væske klasse 3 og omfattes av særlige lover og regler. Du må gjøre deg kjent med de bestemmelsene som gjelder i landet der du bor for å sikre trygg og lovlig bruk av brennstoffet. 2. Barn forstår ikke de farer som oppstår når du håndterer brannfarlige væsker. Hold barna på trygg avstand og under oppsyn. 3. Godkjennelse av bygningsmyndigheter kan være påkrevet. Kontakt relevante parter før brenneren installeres. 4. Overhold de lokale reglene som er relevante for bruk av brennere med bioetanol. 5. Les alle advarsler før du tar brenneren i bruk. 1. Ingen brannfarlige og varmefølsomme materialer eller elementer må plasseres innenfor 1 meter av bioetanolbrenneren. 2. Det må ikke røykes under påfylling eller håndtering av brenneren. 3. Det må absolutt ikke brukes andre brennstoff enn bioetanol. Ikke bruk andre brennbare stoffer i brenneren, fordi dette det kan skade brenneren eller forårsake en ukontrollerbar brann. 4. Hvis det søles bioetanol på sylinder eller bakken, må det IKKE tennes ild. Det skal tørkes opp eller tørke helt før brenneren tennes, ellers vil glassylinderen kunne sprekke og det vil kunne oppstå en ukontrollerbar brann. 5. Det må ikke tilføres mer etanol på bålet mens det brenner. 6. Brenneren må ikke flyttes, når flammen brenner. 7. Man må ikke lene seg over brenneren når flammen brenner. 8. Fjern aldri brenneren mens flammen fortsatt brenner. 9. Rør aldri brenneren når den er varm, da det kan forårsake forbrenning av huden. 10. Hold barn og kjæledyr vekk fra brenneren når der er ild i brenneren. 11. Være forsiktig! Advarsler Sjekk advarsel trykt på bioetanolbrenneren! 1 Ikke tilfør bioetanol på bålet, mens det brenner. 2 Ikke tilfør bioetanol mens brenneren stadig er varm. 3 Du kan tilføre ny bioetanol når brenneren er kald. Vent alltid minimum 15 minutter etter at ilden er slukket.

9 Käyttöohjeet Orkidé Voi käyttää sekä sisällä että ulkona

10 1. Asennus. Käytä tervettä järkeä ja varmista, että poltin ei ole palavalla alustalla, että se on tarpeeksi loitolla verhoista, palavista materiaaleista ja muista palonaroista kohteista. Huomioi liekin korkeuden vaihtelu. 2. Polttoaine. Käytä SKANDI Bio-etanolia (myös nimitystä Denaturoitu etanoli käytetään). SKANDI Bio-etanolin polttaminen tuottaa vain pieniä määriä CO/CO2 hiilidioksidia ja vesihöyryä. Bioetanoli ei kipinöi, ei jätä tuhkaa ja on 100% hajutonta. Polttoaineen loputtua ei tarvita palamisjätteiden puhdistusta. Bio-etanoli on säilytettävä lasten ulottumattomissa ja pidettävä erillään palonaroista kohteista ja aineista. Pakkausta on säilytettävä tiukasti suljettuna. 3. Tuuletus. SKANDI Bio-etanoli -poltin ei vaadi minkäänlaista kiinteää asennusta eikä kiinteää polttoaineen syöttöjärjestelmää. Poltinta ei saa sijoittaa alle 30 m 3 tiloihin eikä tiloihin, joihin ei tule ulkopuolelta tuuletukseen ja palamiseen vaadittavaa lisäilmaa. 4. Puhdistus. On tärkeää, että polttoainesäiliö puhdistetaan perusteellisesti teräsvillalla, koska jäännöserien keräytyminen voi aiheuttaa epämiellyttävää hajua. 5. Käyttöehdot. 1. Bio-etanoli on luokiteltu tulenaraksi nesteeksi luokka 3, ja sitä koskee erityiset normit ja säännöt. Käyttäjän on tutustuttava kotimaansa säädöksiin voidakseen käyttää tätä polttoainetta turvallisesti ja laillisesti. 2. Lapset eivät ymmärrä niitä vaaroja, joita aiheutuu palonarkojen nesteiden sytyttämisestä. Pidä lapsesi turvallisen välimatkan päässä ja valvonnassa. 3. Polttimen käyttöön saatetaan vaatia rakennusviranomaisten lupa. Ota yhteyttä asianmukaisiin tahoihin ennen kuin otat polttimesi käyttöön. 4. Noudata paikallisia sääntöä jos ne sisältävät Bio-etanoli-polttimen käyttöä koskevia ehtoja. 5. Lue kaikki varoitukset ennen kuin otat polttimen käyttöön. 1. Mitään palonarkaa tai lämmölle herkkää materiaalia tai elementtiä ei saa sijoittaa metriä lähemmäksi bio-etanoli-poltinta. 2. Bio-polttimen käytön tai täytön yhteydessä ei saa tupakoida. 3. Muita polttoaineita kuin Bio-etanolia ei saa missään tapauksessa käyttää. Älä koskaan laita polttimeesi muita polttoaineita, koska se voi vahingoittaa poltinta tai aiheuttaa hallitsemattoman tulipalon. 4. Tulta EI saa sytyttää, jos Bio-etanolia on päässyt sylinteriin tai säiliön ulkopuolelle. Osat on kuivattava ja niiden on annettava kuivua kokonaan ennen sytyttämistä. Muussa tapauksessa lasisylinteriisi voi tulla halkeamia tai voi syttyä hallitsematon tulipalo. 5. Etanolia ei saa lisätä säiliöön sen palaessa. 6. Poltinta ei saa siirtää sen palaessa. 7. Älä mene polttimen yläpuolelle sen palaessa. 8. Älä poista poltinta sen vielä palaessa. 9. Älä koskaan koske polttimeen sen ollessa lämmin, koska se saattaa aiheuttaa palovammoja iholle. 10. Pidä lapset ja lemmikkieläimet poissa polttimon läheisyydestä sen palaessa. 11. Noudata varovaisuutta! Varoituksia Tutki Bio-etanoli-polttimen ympärille painetut varoitukset! 1 Bio-etanolia ei saa lisätä säiliöön liekin palaessa. 2 Bio-etanolia ei saa lisätä säiliöön polttimen ollessa yhä lämmin. 3 Bio-etanolia voi lisätä polttimen ollessa kylmä. Odota aina vähintään 15 minuuttia tulen sammumisesta.

11 Bedienungsanleitung Orkidé Kann im Haus und im Freien verwendet werden

12 1. Installation Darf nur in Holzöfen/Kaminen verwendet werden. Benutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand und sorgen Sie dafür, dass der Brenner auf nicht brennbarem Material steht und in gebührendem Abstand zu Gardinen, brennbaren Materialien und sonstigen Zündquellen aufgestellt wird. Beachten Sie ein eventuelles Austreten von Flammen. 2. Brennstoff Verwenden Sie SKANDI-Bio-Ethanol (wird auch als Denaturierter Ethanol bezeichnet). Bei der Verbrennung von SKANDI-Bio-Ethanol entstehen nur geringe Mengen an CO/CO 2 und Wasserdampf. Bei Bio-Ethanol kommt es nicht zu Funkenflug, es hinterlässt weder Asche noch Ruß und ist 100 % geruchslos. Wenn der Brennstoff verbraucht ist, muss man nichts reinigen. Bio-Ethanol muss für Kinder unzugänglich aufbewahrt und von Zündquellen ferngehalten werden. Die Verpackung ist dicht verschlossen zu halten. 3. Reinigung Es ist wichtig, den Brennstoffbehälter gründlich mit Stahlwolle zu reinigen, denn die Ansammlung von Resten kann zu einem Geruch führen. 4. Beachten Sie bei der Nutzung Folgendes Bio-Ethanol ist als gefährliche feuergefährliche Flüssigkeit der Klasse 3 klassifiziert, für die besondere Normen und Regeln gelten. Sie müssen sich mit den relevanten Vorschriften Ihres Landes vertraut machen, damit Sie den Brennstoff auf eine sichere und legale Art und Weise verwenden können. Kinder sind sich der Gefahren nicht bewusst, die beim Anzünden von feuergefährlichen Flüssigkeiten entstehen können. Halten Sie Ihre Kinder deshalb in sicherem Abstand und unter Aufsicht. Möglicherweise sind behördliche Genehmigungen erforderlich. Kontaktieren Sie vor der Installation Ihres Brennofens die relevanten Parteien. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften, die für den Gebrauch von Bio-Ethanol- Brennern von Relevanz sind. Warnhinweise 1. Feuergefährliche und hitzeempfindliche Materialien und Gegenstände müssen vom Bio-Ethanol-Brenner mindestens 1 Meter entfernt sein. 2. Beim Befüllen vom oder Handhaben des Bio-Brenners darf nicht geraucht werden. 3. Es dürfen außer Bio-Ethanol keine anderen Brennstoffe verwendet werden. Füllen Sie in Ihren Brenner keine anderen Brennstoffe ein, da diese den Brenner beschädigen können. Außerdem kann es zu einem unkontrollierten Feuer kommen. 4. Falls Bio-Ethanol auf den Zylinder oder die Schale verspritzt wird, dürfen Sie kein Feuer entzünden. Sie müssen die Spritzer mit einem Lappen aufnehmen und vollständig trocknen lassen, bevor Sie das Feuer entzünden. Sonst kann es passieren, dass der Glaszylinder reißt. 5. Sie dürfen in das brennende Feuer keinen weiteren Bio-Ethanol hinzugeben. 6. Der Brenner darf nicht bewegt werden, solange das Feuer brennt. 7. Sie dürfen sich nicht über den Brenner beugen, solange das Feuer brennt. 8. Bewegen Sie den Brenner niemals, solange das Feuer noch brennt. 9. Berühren Sie den Brenner niemals, solange er heiß ist. Dies kann zu Hautverbrennungen führen. 10. Halten Sie Kinder und Haustiere vom Brenner fern, solange das Feuer in ihm noch brennt. Beachten Sie die Warnhinweise auf dem Bio-Ethanol-Brenner! 1. Füllen Sie keinen Bio-Ethanol in den Brenner, während das Feuer noch brennt. 2. Füllen Sie keinen Bio-Ethanol in den Brenner, solange dieser noch heiß ist. 3. Sie können Bio-Ethanol nachfüllen, sobald der Brenner kalt ist. Warten Sie mindestens 15 Minuten nachdem das Feuer verloschen ist.

13 Mode d emploi Orkidé Peut être utilisé en extérieur ou en intérieur

14 Installation L insert ne peut être installé que dans des cheminées intérieures ou bien dans des foyers extérieurs. Il doit être à bonne distance de matériaux inflammables et de tout autre produit inflammable au nombre desquels tapis et rideaux. Ayez conscience du phénomène d aspiration. Carburant Utilisez le bioéthanol SKANDI. La combustion du bioéthanol SKANDI ne produit que de faibles quantités de dioxyde de carbone et de vapeur d eau (CO / CO2). Le bioéthanol ne produit pas d étincelles. Il ne laisse pas de cendres de suie et il est inodore. Le bioéthanol SKANDI doit être stocké dans des endroits secs et tempérés et maintenu hors de la portée des enfants. Nettoyage Le réservoir de carburant doit être soigneusement nettoyé avec de la laine d acier car la présence de résidus peut engendrer des odeurs. Avertissement 1. Les matériaux inflammables et sensibles à la chaleur doivent être placés à un mètre de l insert. 2. Il est interdit de fumer lorsque l on procède au remplissage ou que l on manipule le brûleur. 3. Il est interdit d utiliser tout carburant autre que le bioéthanol. 4. Si du bioéthanol est répandu sur le cylindre ou sur le plateau, ne pas allumer l insert. Nettoyez ou bien laissez sécher avant allumage. Ne pas respecter cette consigne peut provoquer un incendie incontrôlable. 5. Ne pas ajouter de carburant lorsque le feu est allumé. 6. L insert ne doit pas être déplacé lorsqu il y a des flammes. 7. Ne pas se pencher au-dessus du foyer lorsqu il y a des flammes, ne pas mettre vos mains à l intérieur du foyer. 8. Garder enfants et animaux domestiques à bonne distance du foyer lorsque le feu est allumé. Conditions d utilisation 1. Le bioéthanol est considéré comme un liquide inflammable dangereux de classe Il convient de maintenir les enfants à bonne distance et de les surveiller en permanence lorsque l on allume l insert. 3. L agrément du constructeur peut s avérer nécessaire. Veuillez rentrer en contact avec qui de droit avant d installer l insert. 1. Ne pas ajouter de carburant lorsque le brûleur est encore chaud. 2. Vous pouvez ajouter du carburant lorsque le brûleur est froid. 3. Ne pas ajouter de carburant lorsque le feu est allumé.

ude og indendørs Pejseindsats Brugsanvisning Kan bruges

ude og indendørs Pejseindsats Brugsanvisning Kan bruges Brugsanvisning Pejseindsats Kan bruges ude og indendørs Skandi Pejseindsats Skandi Pejseindsats er en dekorativ bio-ethanol brænder. Pejseindsatsen kan placeres i din brændeovn eller i din inden- eller

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

>> >> x 3. x 6. Samlevejledning/How to assemble. Heat Beads Nature CO2 Neutrale Optændingsblokke, 72 stk. Heat Beads Grillbriketter 3 kg

>> >> x 3. x 6. Samlevejledning/How to assemble. Heat Beads Nature CO2 Neutrale Optændingsblokke, 72 stk. Heat Beads Grillbriketter 3 kg Samlevejledning/How to assemble A C B D x 3 x 6 Heat Beads Grillbriketter, 9 kg Heat Beads Grillbriketter 3 kg Heat Beads Nature CO2 Neutrale Optændingsblokke, 72 stk. Heat Beads Nature CO2 Neutrale Optændingsblokke,

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

9933 9933 UK: Comply with the European safety standard EN 747:2007 part 1 and part 2. Be aware of the danger of young children (under the age of 6), falling from upper bed. This bed has not been

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

Power Supply 24V 2.1A

Power Supply 24V 2.1A Power Supply 24V 2.1A Strømforsyning 24 V 2,1 A Power Supply 24V 2.1A Stromversorgung 24 V 2,1 A Teknisk brugervejledning Technical User Guide Technische Bedienungsanleitung 2015.04.21 604159 Technical

Læs mere

External Communication Box

External Communication Box External Communication Box Manual 12 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 E-MAIL: info@kamstrup.com WEB: www.kamstrup.com 2 Contents Introduction

Læs mere

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken Stormkök 9 delar Stormkjøkken 9 deler Retkikeittiö 9 osaa Stormkøkken 9 dele Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Etanolkamin. Etanolikamiina Ethanolkamin

Etanolkamin. Etanolikamiina Ethanolkamin Etanolkamin Biopeis Etanolikamiina Ethanolkamin Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

DEKORATIONSBRASA BIOPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS

DEKORATIONSBRASA BIOPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS DEKORATIONSBRASA BIOPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Etanolkamin BiopEis Etanolikamiina Ethanolkamin

Etanolkamin BiopEis Etanolikamiina Ethanolkamin 87-9101_manual.indd 2011-10-19, 11.21.14 Art. 87-9101 Etanolkamin BiopEis Etanolikamiina Ethanolkamin 2011 Biltema Nordic Services AB Etanolkamin Denna manual innehåller viktig information om hur produkten

Læs mere

User Guide Bedienungsanleitung Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning EFC

User Guide Bedienungsanleitung Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning EFC User Guide edienungsanleitung rugervejledning rukerveiledning ruksanvisning G D DK N S www.exodraft.com 3001962-10.11 User Guide G How to use the control. 1. Start the chimney fan by pressing the ON/OFF-button

Læs mere

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG 32" 65" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler.

LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler. Indbyggede ventiler LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler. Pilotstyret kontraventil Overcentreventil eller lastholdeventil. * Enkelt-

Læs mere

Universele TV/FM/AM kamerantennes

Universele TV/FM/AM kamerantennes Universele TV/FM/AM kamerantennes Algemene gebruiksaanwijzing gemakkelijk en eenvoudig te plaatsen onafhankelijke ontvangst model 120.635, voor VHF en UHF TV en FM Radio, met 34 db versterker model 120.727,

Læs mere

Models Taarup 5090. Montageanvisning Assembly instructions Instructions d'assemblage Montierungsanleitung. No. 79.020.

Models Taarup 5090. Montageanvisning Assembly instructions Instructions d'assemblage Montierungsanleitung. No. 79.020. 1 Models Taarup 5090 Montageanvisning Assembly instructions Instructions d'assemblage Montierungsanleitung No. 79.020.500 / Index 112-03 2 For transport fra fabrik til brugeren, er maskinen adskilt i hovedkomponenter,

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1.

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1. 16748-1 AKKU xxv A x 1 B x 2 C2 x 1 C1 x 1 C3 x 1 E1 x 2 D1 x 1 E2 x 4 D2 x 1 F x 1 Senest revideret: Letzte Änderung: 10-2014 G x 14 Ø4 x 80 X 8 50 x 50 H2 X 90 II X 4 I2 X 12 Ø4 x 40 Ø125 Ø8 x 80 Læs

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB S1 EG980905013 2999809050133 Tap S21 EX23685 4893973236851 Door Hinge Bracket S2 EG980905014

Læs mere

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit INTERREG arrangement om kommunikation og PR INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit 08.09.2010 INTERREG-Sekretariatet / Das INTERREG-Sekretariat Hans-Ulrich Bühring, hubuehring@eanord.de

Læs mere

Wallstickers Wandsticker

Wallstickers Wandsticker Wallstickers Wandsticker Færdige motiver eller design selv Dette er et lille udvalg af vore mest solgte Wallstickers. Men vi har mange flere motiver og forslag i vores online katalog. Alle Wallstickers

Læs mere

Granit plader / Granittischplatten / Granite table tops

Granit plader / Granittischplatten / Granite table tops Granit plader / Granittischplatten / Granite table tops 180 x 100 cm 100 x 100 cm Ø120 cm Ø70 cm Closeup Vedligeholdsvejledning til granit bordplader Tillykke med Deres nye stenbord. For at få mest glæde

Læs mere

Bestlite for the Danish red Cross limited edition

Bestlite for the Danish red Cross limited edition Bestlite for The Danish Red Cross Limited Edition Bestlite for The Danish Red Cross Limited Edition Bestlite pour la Croix-Rouge Danoise Série limitée Bestlite is proud to be able to enter the venerable

Læs mere

Etanolkamin BiopEis Etanolikamiina Ethanolkamin

Etanolkamin BiopEis Etanolikamiina Ethanolkamin 87-9100_manual.indd 2011-11-12, 09.44.27 Art. 87-9100 Etanolkamin BiopEis Etanolikamiina Ethanolkamin 2011 Biltema Nordic Services AB Etanolkamin Denna manual innehåller viktig information om hur produkten

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Manis-h. art.nr. Ausziehbett. Pull out bed. Udtræksseng. Lit gigogne. For indoor domestic use. Made in Denmark. experience since 1972

Manis-h. art.nr. Ausziehbett. Pull out bed. Udtræksseng. Lit gigogne. For indoor domestic use. Made in Denmark. experience since 1972 experience since 1972 Manis-h M Monterings-og brugsvejledning Assembly instructions and directions for use Montageanleitung und Gebrauchanweisung Instructions de montage et d utilisation For indoor domestic

Læs mere

Oblique solutions, corner solutions and backing

Oblique solutions, corner solutions and backing DK Monteringsvejledning Skråløsninger, hjørneløsninger og bagklædning Denne vejledning anvendes sammen med monteringsvejledning til standardskabe Vores skydedørsgarderober er individuelle løsninger tilpasset

Læs mere

Collar. coffee grinder. Art. no. 423

Collar. coffee grinder. Art. no. 423 Collar coffee grinder Art. no. 423 UK: Collar coffee grinder Instruction Handle Fixing cap Top lid Nut stopper Spacer Ajustment nut Grinder How to disassemble the Collar coffee grinder Remove the the top

Læs mere

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures!

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Wilfa SVART Pour Over WSPO How to use: 1. Close the Flow Control* before you start. 2. Place the Wilfa SVART Pour Over on top of a coffe mug. 3.

Læs mere

KUN TIL INDENDØRS BRUG

KUN TIL INDENDØRS BRUG VEJLEDNING BIOPEJS Varenr. 91809 Model: WF073 KUN TIL INDENDØRS BRUG Produceret i Kina for: SAM PARTNER A/S DK-6000 Kolding info@sampartner.dk MONTERINGSVEJLEDNING: Inden ovnen tages i brug, skal denne

Læs mere

Go Double Adapter, Super Viking

Go Double Adapter, Super Viking Instruktionsmanual Brugsanvisning Bruksanvisning Instruction manual Gebrauchsanweisung Seuraavien tuotteiden käyttöohjeet: Go Double Adapter, Super Viking SE VIKTIG INFORMATION - SPARA DEN FÖR FRAMTIDA

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Håndvægtsstativ. Samlevejledning

Håndvægtsstativ. Samlevejledning Håndvægtsstativ Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...4 Komponenter...5 Monteringsdele...6 Værktøj...6 Samling...7 Vedligeholdelse...14

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015.

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015. Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse 9. april 2015. Nimbus Jahrgang 36 machte bei Kronprinzessin Eindruck Kann das Motorrad denn noch fahren?, fragte Kronprinzessin

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Jan-Christoph Napierski Den Danske Ambassade i Berlin * * * Foredrag i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 23. oktober 2007 Berlin-

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Loire straight 140,

Loire straight 140, Loire straight 140, 40-40130-9 Montageanvisning Mounting instruction Montageanleitung PDF 6048 / 01.01.2011 DS 3028 Alle mål i mm All measurements in mm Alle Abmessungen in mm * I henhold til DS 3028 **

Læs mere

Ohjeet. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Frisbeegolf. Frisbee golf. Frisbee golf. NO Instruktion. GB Instruction. NO Frisbee golf.

Ohjeet. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Frisbeegolf. Frisbee golf. Frisbee golf. NO Instruktion. GB Instruction. NO Frisbee golf. GB Instruction NO Instruktion DK Brugsanvisning FI Ohjeet SE Bruksanvisning Art. no. 805-504 NSH NORDIC A/S Virkefeltet 4 DK-8740 Braedstrup Denmark GB Disc golf NO Frisbee golf DK Frisbee golf FI Frisbeegolf

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsvejledning (K) Montering af fixlock beslag Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsanvisning (SV) Montering av fixlock Mounting instruction (G) Mounting the fixlock fittings

Læs mere

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen!

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Buchungsinformation KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Nach dem Aufwärmen und einer kurzen Einführung

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Gasfjedre - Universel Gasfjädrar - Universell Gas springs - Universal Gasfedern - Universal UNI

Gasfjedre - Universel Gasfjädrar - Universell Gas springs - Universal Gasfedern - Universal UNI 2015 Gasfjedre - Universel Gasfjädrar - Universell Gas springs - Universal Gasfedern - Universal 9990 8710 UNI 06.2015 Symbols / Symbole / Symboler L [mm] S [mm] F1 [N] 8710+ 117,5 40 50 615117050 117,5

Læs mere

Ifö. Pneumatic gen II. Monsa Terrum Terrum

Ifö. Pneumatic gen II. Monsa Terrum Terrum Ifö 08-6/06-09-0 Pneumatic gen II SE Spolknapp DK Skylleknap NO Spyleknapp GB RU EE Loputusnupp LT Nuleidimo mygtukas LV Spiedpoga Monsa Terrum Terrum 40 0 50 5 50 Semita 50 Semita 50 70 70 9547 SE DK

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

POS: ,

POS: , Dagkort AHSF Karup Å opstrøms Hagebro Natfiskeri imellem kl. 23:30-04:00 langs den grønne linje ikke tilladt! POS: 56.40678, 9.00662 POS: 56.40337, 9.01502 POS: 56.40195, 9.02268 POS: 56.39969, 9.03261

Læs mere

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Konference om ny digital skriftlig prøve med adgang til internettet Fredericia den 14.1.2016 Ny eksamensopgave Form 5 timer til at løse opgaven Sammenfatning

Læs mere

Toddler Roller NXT90 B

Toddler Roller NXT90 B Toddler Roller NXT90 B Brugsanvisning SE DK NO DE UK FI Kassens Indhold 4 stk. ETP 5mm skruer 1 stk. Ståbræt pedal 1 stk. Pedal feste Instruktionsmanaul för, Brugsanvisning for, Bruksanvisning for, Gebrauchsanweisung

Læs mere

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk.

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. r r r r n r r r r r r n r r n r r n n r r r r r r n r Uddrag fra Der, die, Deutsch Grammatik & strategibog Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. GYLDENDAL Kan downloades på: www.filer.gyldendal.dk/

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt 1. Titel des Projekts / Projekttitel 2a) Verantwortlicher Partner in Deutschland/ Ansvarlig partner

Læs mere

econstor Make Your Publication Visible

econstor Make Your Publication Visible econstor Make Your Publication Visible A Service of Wirtschaft Centre zbwleibniz-informationszentrum Economics Andersen, Allan Bødskov; Wagener, Tom Working Paper Extracting risk neutral probability densities

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af armlæn, gribebøjle og legetøjsbøjle. Monteringsveiledning (N) Montering av armlener, gripebøyle og lekebøyle

Monteringsvejledning (DK) Montering af armlæn, gribebøjle og legetøjsbøjle. Monteringsveiledning (N) Montering av armlener, gripebøyle og lekebøyle Monteringsvejledning (K) Montering af armlæn, gribebøjle og legetøjsbøjle Monteringsveiledning (N) Montering av armlener, gripebøyle og lekebøyle Monteringsanvisning (SV) Montering av armstöd, griphandtag

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

BRUKSANVISNING FOR WILFA KAFFETRAKTER Modell: W2104. BRUKSANVISNING FÖR WILFA KAFFEBRYGGARE Modell: W2104

BRUKSANVISNING FOR WILFA KAFFETRAKTER Modell: W2104. BRUKSANVISNING FÖR WILFA KAFFEBRYGGARE Modell: W2104 BRUKSANVISNING FOR WILFA KAFFETRAKTER Modell: W2104 BRUKSANVISNING FÖR WILFA KAFFEBRYGGARE Modell: W2104 BRUGSANVISNING FOR WILFA KAFFEMASKINE Model: W2104 KÄYTTÖOHJE WILFA KAHVINKEITIN Malli: W2104 USERS

Læs mere

30.09.2011. Fælggodkendelser

30.09.2011. Fælggodkendelser Fælggodkendelser TÜV godkendelse Hvad er TÜV? TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, lige fra medicinsk udstyr, elektriske

Læs mere

1. sein i nutid (præsens)

1. sein i nutid (præsens) Nutid: 1. sein i nutid (præsens) Datid: Ich e - (ingen) Du st st Er/sie/es t - (ingen) Wir en en Ihr t t sie/sie en en Førnutid: er hat ge + stamme + en Ich bin, du bist... 1. Er in der Schule. 2. Wir

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

KYQ-8240R. 14.KW 1000g/H 0359BT1044

KYQ-8240R. 14.KW 1000g/H 0359BT1044 KYQ-8240R 14.KW 1000g/H 0359BT1044 KYQ-8240R 14.KW 1000g/H 0359BT1044 KYQ-8240R 14.KW 1000g/H 0359BT1044 KYQ-8240R 14.KW 1000g/H 0359BT1044 Part List Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name -

Læs mere

Perfekt forbrænding Dansk design

Perfekt forbrænding Dansk design Perfekt forbrænding Dansk design DK: side 1 ENG: side 9 DE: side 17 Dansk: Aduro-tronic automatikken betjener brændeovnen for dig Den patent anmeldte Aduro-tronic automatik, kan betjene brændeovnen for

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Chime Pro. Wi-Fi aktiveret klokke og forstærker designet til dine Ring-apparater.

Chime Pro. Wi-Fi aktiveret klokke og forstærker designet til dine Ring-apparater. Chime Pro Wi-Fi aktiveret klokke og forstærker designet til dine Ring-apparater. Trin 1 Sig Hallo til din Chime Pro Chime Pro udsender straks lyde, der kan tilpasses når dit Ringapparat registrerer aktivitet.

Læs mere

Anvisning till vattenpump RE

Anvisning till vattenpump RE Anvisning till vattenpump SV Vattenpump Låsring och vattenpumpsinstallationsverktyg bild 1 bild 2 1. Rensa vattenpumpshuset från smuts och o-ringsrester. 2. Placera låsringen i låsringsspåret på vattenpumpen,

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO: 7. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Danske vejrudsigter i modtagervind

Danske vejrudsigter i modtagervind Danske vejrudsigter i modtagervind Global kommunikation i lokalt perspektiv: Når vi ikke taler samme sprog 10. juni 2013 Mette Skovgaard Andersen, lektor, CBS Om undersøgelsen Undersøgelse forløbig Sprogparret:

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

Service und Zuvorkommenheit

Service und Zuvorkommenheit Service und Zuvorkommenheit Wertbox : Die Zimmer Nr. 52 59, 101 119, 201 214 haben eine Wertbox im Schrank. Den Code bekommen Sie am Empfang gegen eine Gebühr von DKK 25,-. Spielplatz : Der Spielplatz

Læs mere

Murstenssyning. Sådan syr du basisrækkerne: Ind og udtagninger:

Murstenssyning. Sådan syr du basisrækkerne: Ind og udtagninger: Sådan syr du basisrækkerne: Murstenssyning. Sy først trin 1, derefter sy trin 2, Giv ikke slip på perlerne før du har fået startet rigtigt, ellers kan de sno sig, og så må du starte forfra igen. Gentag

Læs mere

WF32 WESTFIRE WF32 DK: INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING UK: INSTALLATION MANUAL AND OPERATING INSTRUCTIONS D: INSTALLATIONS- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

WF32 WESTFIRE WF32 DK: INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING UK: INSTALLATION MANUAL AND OPERATING INSTRUCTIONS D: INSTALLATIONS- UND GEBRAUCHSANWEISUNG DK: INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING WF32 UK: INSTALLATION MANUAL AND OPERATING INSTRUCTIONS D: INSTALLATIONS- UND GEBRAUCHSANWEISUNG 1 DANSK INGENIØRKUNST DK: INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNINg...3 WF32

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

DK: INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING WESTFIRE WF37 WESTFIRE WF37 med sokkel

DK: INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING WESTFIRE WF37 WESTFIRE WF37 med sokkel DK: INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING WESTFIRE WF37 WESTFIRE WF37 med sokkel Norge: Denne vejledning omfatter følgende ovne med produktdokumentasjon SINTEF xxx-xxxx (Vi henviser til NBL s hjemmeside www.nbl.sintef.no)

Læs mere

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 sid 2 Dansk/norsk vejledning... 3 Indledning... 3 Generelt... 3 Funktioner...

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Sommerhuskatten dit ansvar, hvis du fodrer den

Sommerhuskatten dit ansvar, hvis du fodrer den Sommerhuskatten dit ansvar, hvis du fodrer den The summer house cat your responsibility if you feed it Die Sommerhauskatze es ist Ihre Verantwortung, wenn Sie sie füttern Sommerhuskatten dit ansvar, hvis

Læs mere

DK Håndmikser... 2 NO Håndmikser... 7 SE Handmixer... 12 FI Käsivatkain... 17 UK Hand mixer... 22 DE Handmixer... 27. www.adexi.eu

DK Håndmikser... 2 NO Håndmikser... 7 SE Handmixer... 12 FI Käsivatkain... 17 UK Hand mixer... 22 DE Handmixer... 27. www.adexi.eu 12200015 DK Håndmikser... 2 NO Håndmikser... 7 SE Handmixer... 12 FI Käsivatkain... 17 UK Hand mixer... 22 DE Handmixer... 27 www.adexi.eu INTRODUKTION For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndmikser,

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud.

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51096 Udskiftning af sekskantet håndtagsstang: Nedenfor er beskrevet hvorledes håndtagsstangen på din Aduro 7 udskiftes. Arbejdshandsker kan med fordel anvendes.

Læs mere

Color Line Outdoor 1

Color Line Outdoor 1 Color Line Outdoor 1 Peanco outdoor 9010 White ygningsarkitektur undergår løbende forandringer, baseret på udvikling af enye materialer og konstruktionsformer, sideløbende med ændringer i menneskers adfærdsmønster.

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Svenska. Monteringsanvisning gop Entrétak Stratus Säkerhetsrekommendationer. Rengöring

Svenska. Monteringsanvisning gop Entrétak Stratus Säkerhetsrekommendationer. Rengöring Monteringsanvisning gop Entrétak Stratus 1500 Verktyg & utrustning Måttband Arbetshandskar Plast- eller gummiklubba Smörjmedel Stjärnskruvmejsel Stege Borrmaskin 8 & 10 mm betongborr Besök vår webbplats

Læs mere

PRISER GÆLDENDE PR. 01.04.2013 VENTIL 11PANELRADIATORER

PRISER GÆLDENDE PR. 01.04.2013 VENTIL 11PANELRADIATORER PRISER GÆLDENDE PR. 01.04.2013 VENTIL 11PANELRADIATORER 12 TYPE 11 VENTIL = Lagervarer Lgd/mm Hd/mm 300 400 500 600 900 300 Kr. 1016,- 1065,- 1087,- 1118,- 1393,- Watt: 109 121 146 170 234 400 Kr. 1016,-

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere