Brugsanvisning. Orkidé. Kan bruges ude og indendørs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning. Orkidé. Kan bruges ude og indendørs"

Transkript

1 Brugsanvisning Orkidé Kan bruges ude og indendørs

2 1. Installation. Brug sund fornuft ved at sikre, at brænderen ikke er placeret på ikke-brændbare materialer, væk fra gardiner, brændbare materialer, og andre antændelseskilder. Vær opmærksom på eventuel flammeudkast. 2. Brændstof. Brug SKANDI Bio-ethanol (også kaldet Denatureret Ethanol). Afbrænding af SKANDI Bio-ethanol producerer kun små mængder CO/CO2 kuldioxid og vanddamp. Bio-ethanol sender ikke gnister ud, og det efterlader ingen aske eller sod og er 100% lugtfri. Når brændslet er blevet forbrugt, er der intet at rengøre. Bio-ethanol skal opbevares utilgængeligt for børn, holdes væk fra antændelseskilder, samt emballage skal holdes tæt lukket. 3. Ventilation. SKANDI Bio-ethanol brænder kræver ikke nogen form for fast installation eller nogen form for fast brændstoftilførsel. Brænderen må ikke placeres i rum under 30 m3. eller hvor tilstrækkelig levering af luft til ventilation og forbrænding ikke er til rådighed. 4. Rengøring. Det er vigtigt, at brændslet i beholderen bliver grundigt rengjort med ståluld, da ophobning af rester kan forårsage en lugt. 5. Betingelser for brug. 1. Bio-ethanol er klassificeret som farlige brandfarlig væske klasse 3 og er omfattet af særlige normer og regler. Du skal gøre dig bekendt med de relevante bestemmelser i dit land for at sikkert og lovligt bruge dette brændstof. 2. Børn forstår ikke de farer, der kan opstå, når du håndterer brandfarlige væsker, når den tændes. Hold dine børn i sikker afstand og opsyn. 3. Godkendelse af bygningsmyndigheder kan være påkrævet. Kontakt de relevante parter inden installationen af din brændeovn. 4. Overhold de lokale regler, der har relevante vilkår for brug af Bio-ethanol brænder. 5. Læs alt under advarsler, inden du tager brænderen i brug. Advarsler 1. Brandfarlige og varmefølsomme materialer/elementer må ikke placeres inden for 1 meter af Bio-ethanol brænderen. 2. Der må ikke ryges under fyldning eller håndtering af Bio-brænder. 3. Der må ikke bruges andre brændstoffer end Bio-ethanol. Anbring ikke andre brændbare stoffer i din brænder, da det kan beskadige brænderen, eller forårsage en ukontrollerbar brand kan opstå. 4. Hvis Bio-ethanol er spildt på cylinder eller bakken, må der ikke tændes ild. Det skal tørres op eller lad det tørre helt, før den tændes. Ellers kan det resultere i, dit glascylinder revner. 5. Der må ikke påfyldes mere Bio-ethanol på bålet, mens det brænder. 6. Brænderen må ikke flyttes, når flammen brænder. 7. Man må ikke læne sig ind over brænderen, når flammen brænder. 8. Aldrig flyt brænderen, når flammen brænder endnu. 9. Rør aldrig brænderen når den er varm, da det kan forårsage forbrænding af huden. 10. Hold børn og kæledyr væk fra brænderen når der er ild i brænderen. Bemærk advarsel trykt på Bio-Ethanol brænder! 1 Påfyld ikke Bio-ethanol på bålet, mens det brænder. 2 Påfyld ikke Bio-ethanol, mens brænderen stadig er varm. 3 Du kan tilføje nye Bio-ethanol, når brænderen er kold. Vent altid minimum 15 minutter efter ilden er slukket.

3 User Manual Orkidé For indoor and outdoor use

4 1. Installation. The fireplace must be positioned away from flammable materials and other sources of ignition, including carpets and curtains. Be aware of draft. 2. Fuel. Use SKANDI Bio-ethanol. Burning of SKANDI bio-ethanol produces only small amounts of CO/CO2 carbon dioxide and water vapor. Bio-ethanol does not spit out sparks; it leaves no ash of soot and does not create any odor. SKANDI bio-ethanol must be stored in cool and dry places, away from children. Warning 1. No flammable and heat-sensitive materials or items are to be placed within one meter of the fireplace. 2. Do not smoke when filling or handling the fireburner. 3. Do not use any other fuel than bio-ethanol. 4. If bio-ethanol is spilt on the cylinder or tray, do not light. Either wipe out or leave to dry before lighting. Failure to do so may result in an uncontrollable fire. 5. Do not add more fuel to the fire, while it is burning. 6. The fireplace must not be moved, when the flame is burning, 7. Do not lean over the fireplace, when the flame is burning and do not put your hands inside. 8. Keep children and pets away from the fireplace, while the flame is burning. 3. Ventilation. SKANDI Bio-ethanol fireplace does not require any form of permanent fixture or fittings. No not install or operate in bathrooms or any other small rooms. Install in a house, where adequate supply of air for ventilation is available. 4. Cleaning. The fuel box is thoroughly cleaned with steel wool, as build up of residue can cause an odor. 5. Conditions of use. 1. Bio-ethanol is classified as dangerous goods flammable liquid Class Please keep children at a safe distance and under supervision at all times, when operating the fire. 3. Approval from building authorities may be required. Please contact appropriate parties before installing the fireplace. Be cautious! 1. No not add new fuel to the fire, while it is burning. 2. No not add new fuel, while the fireburner is still hot and warm. 3. You can add new fuel, when the fireburner is cold.

5 Bruksanvisning Orkidé Kan användas inom- och utomhus

6 1. Installation. Använd sunt förnuft och se till att biobrännaren inte står på värmekänsliga material eller i närheten av gardiner, brännbara material och andra antändningskällor. Var uppmärksam på höga flammor. 2. Bränsle. Använd SKANDI bioetanol (även kallat denaturerad etanol). Förbränning av SKANDI bioetanol producerar bara små mängder koloxid/koldioxid och vattenånga. Bioetanol producerar inte heller några gnistor, lämnar ingen aska eller sot efter sig och är helt luktfritt. När bränslet har förbrukats finns det inget att rengöra. Bioetanol ska förvaras utom räckhåll för barn och på avstånd från antändningskällor, samt i stängd förpackning. 3. Ventilation. SKANDI bioetanolbrännare kräver inte någon form av fast installation eller fast bränsletillförsel. Brännaren får inte placeras i rum som är mindre än 30 m³ eller där det inte finns tillräcklig luftcirkulation till ventilation och förbränning. 4. Rengöring. Det är viktigt att behållaren rengörs ordentligt med stålull eftersom anhopning av rester kan orsaka en obehaglig lukt. 5. Användningsvillkor. 1. Bioetanol är klassificerat som en brandfarlig vätska, klass 3, och omfattas av särskilda normer och regler. Du måste läsa igenom de regler som gäller i ditt land för att säkert och lagenligt använda detta bränsle. 2. Barn förstår inte de risker som kan uppstå vid hantering och antändning av brandfarliga vätskor. Barnen ska stå på säkert avstånd och vara under din uppsyn. 3. Godkännande av byggnadsmyndigheter kan krävas. Kontakta relevanta parter innan du installerar din biobrännare. 4. Följ lokala regler och relavanta villkor för användning av bioetanolbrännare. 5. Läs informationen under Varning innan du använder brännaren. 1. Inga brandfarliga och värmekänsliga material eller element får placeras inom 1 meters avstånd från bioetanolbrännaren. 2. Rökning är förbjuden vid påfyllning eller hantering av biobrännaren. 3. Inga andra bränslen än bioetanol får användas. Användning av andra bränslen i brännaren kan skada brännaren eller orsaka en okontrollerbar brand. 4. Om du spiller bioetanol på cylindern eller marken får du INTE tända eld. Bioetanolet ska torkas upp eller torka helt innan du tänder eld. Om inte, kan det resultera i att din glascylinder spricker eller att en okontrollerbar brand bryter ut. 5. Fyll inte på mer etanol på brasan medan det brinner. 6. Brännaren får inte flyttas när elden brinner. 7. Man får inte luta sig in över brännaren när elden brinner. 8. Ta aldrig bort brännaren medan det fortfarande brinner. 9. Rör aldrig brännaren när den är varm, då detta kan orsaka brännskador. 10. Håll barn och husdjur borta från brännaren när det brinner i den. 11. Var försiktig! Varning Observera varningen på bioetanolbrännaren! 1. Fyll inte på mer bioetanol medan det brinner. 2 Fyll inte på mer bioetanotol i brännaren när den är varm. 3 Häll på mer mer bioetanol först när brännaren är kall. Vänta alltid minst 15 minuter efter att elden har slocknat.

7 Bruksanvisning Orkidé Kan brukes ute og innendørs

8 1. Installasjon. Bruk sunn fornuft og pass på at brenneren ikke plasseres på brennbare materialer, ikke i nærheten av gardiner eller annet som kan antennes. Vær oppmerksom på flammeutkast. 2. Brennstoff. Bruk SKANDI bioetanol (også kaldt denaturert etanol). Brenning av SKANDI bioetanol produserer kun små mengder CO/CO2 kulldioksid og vanndamp. Bioetanol sender ikke ut gnister, og det etterlater ingen aske eller sot og er 100 % luktfri. Når brenselet er brukt opp, er det ingenting som skal rengjøres. Bioetanol skal oppbevares utilgjengelig for barn og holdes borte fra antenningskilder. Emballasjen må holdes godt lukket. 3. Ventilasjon. SKANDI bioetanolbrenner krever ikke noen form for fast installasjon eller noen form for fast tilførsel av brensel. Brenneren må ikke plasseres i rom som er mindre enn 30 m3 eller dersom det ikke finnes nok luft til ventilasjon og forbrenning. 4. Rengjøring. Det er viktig at beholderen blir grundig rengjort med stålull, fordi opphopning av rester kan forårsake lukt. 5. Betingelser for bruk. 1. Bioetanol er klassifisert som farlig, brennbar væske klasse 3 og omfattes av særlige lover og regler. Du må gjøre deg kjent med de bestemmelsene som gjelder i landet der du bor for å sikre trygg og lovlig bruk av brennstoffet. 2. Barn forstår ikke de farer som oppstår når du håndterer brannfarlige væsker. Hold barna på trygg avstand og under oppsyn. 3. Godkjennelse av bygningsmyndigheter kan være påkrevet. Kontakt relevante parter før brenneren installeres. 4. Overhold de lokale reglene som er relevante for bruk av brennere med bioetanol. 5. Les alle advarsler før du tar brenneren i bruk. 1. Ingen brannfarlige og varmefølsomme materialer eller elementer må plasseres innenfor 1 meter av bioetanolbrenneren. 2. Det må ikke røykes under påfylling eller håndtering av brenneren. 3. Det må absolutt ikke brukes andre brennstoff enn bioetanol. Ikke bruk andre brennbare stoffer i brenneren, fordi dette det kan skade brenneren eller forårsake en ukontrollerbar brann. 4. Hvis det søles bioetanol på sylinder eller bakken, må det IKKE tennes ild. Det skal tørkes opp eller tørke helt før brenneren tennes, ellers vil glassylinderen kunne sprekke og det vil kunne oppstå en ukontrollerbar brann. 5. Det må ikke tilføres mer etanol på bålet mens det brenner. 6. Brenneren må ikke flyttes, når flammen brenner. 7. Man må ikke lene seg over brenneren når flammen brenner. 8. Fjern aldri brenneren mens flammen fortsatt brenner. 9. Rør aldri brenneren når den er varm, da det kan forårsake forbrenning av huden. 10. Hold barn og kjæledyr vekk fra brenneren når der er ild i brenneren. 11. Være forsiktig! Advarsler Sjekk advarsel trykt på bioetanolbrenneren! 1 Ikke tilfør bioetanol på bålet, mens det brenner. 2 Ikke tilfør bioetanol mens brenneren stadig er varm. 3 Du kan tilføre ny bioetanol når brenneren er kald. Vent alltid minimum 15 minutter etter at ilden er slukket.

9 Käyttöohjeet Orkidé Voi käyttää sekä sisällä että ulkona

10 1. Asennus. Käytä tervettä järkeä ja varmista, että poltin ei ole palavalla alustalla, että se on tarpeeksi loitolla verhoista, palavista materiaaleista ja muista palonaroista kohteista. Huomioi liekin korkeuden vaihtelu. 2. Polttoaine. Käytä SKANDI Bio-etanolia (myös nimitystä Denaturoitu etanoli käytetään). SKANDI Bio-etanolin polttaminen tuottaa vain pieniä määriä CO/CO2 hiilidioksidia ja vesihöyryä. Bioetanoli ei kipinöi, ei jätä tuhkaa ja on 100% hajutonta. Polttoaineen loputtua ei tarvita palamisjätteiden puhdistusta. Bio-etanoli on säilytettävä lasten ulottumattomissa ja pidettävä erillään palonaroista kohteista ja aineista. Pakkausta on säilytettävä tiukasti suljettuna. 3. Tuuletus. SKANDI Bio-etanoli -poltin ei vaadi minkäänlaista kiinteää asennusta eikä kiinteää polttoaineen syöttöjärjestelmää. Poltinta ei saa sijoittaa alle 30 m 3 tiloihin eikä tiloihin, joihin ei tule ulkopuolelta tuuletukseen ja palamiseen vaadittavaa lisäilmaa. 4. Puhdistus. On tärkeää, että polttoainesäiliö puhdistetaan perusteellisesti teräsvillalla, koska jäännöserien keräytyminen voi aiheuttaa epämiellyttävää hajua. 5. Käyttöehdot. 1. Bio-etanoli on luokiteltu tulenaraksi nesteeksi luokka 3, ja sitä koskee erityiset normit ja säännöt. Käyttäjän on tutustuttava kotimaansa säädöksiin voidakseen käyttää tätä polttoainetta turvallisesti ja laillisesti. 2. Lapset eivät ymmärrä niitä vaaroja, joita aiheutuu palonarkojen nesteiden sytyttämisestä. Pidä lapsesi turvallisen välimatkan päässä ja valvonnassa. 3. Polttimen käyttöön saatetaan vaatia rakennusviranomaisten lupa. Ota yhteyttä asianmukaisiin tahoihin ennen kuin otat polttimesi käyttöön. 4. Noudata paikallisia sääntöä jos ne sisältävät Bio-etanoli-polttimen käyttöä koskevia ehtoja. 5. Lue kaikki varoitukset ennen kuin otat polttimen käyttöön. 1. Mitään palonarkaa tai lämmölle herkkää materiaalia tai elementtiä ei saa sijoittaa metriä lähemmäksi bio-etanoli-poltinta. 2. Bio-polttimen käytön tai täytön yhteydessä ei saa tupakoida. 3. Muita polttoaineita kuin Bio-etanolia ei saa missään tapauksessa käyttää. Älä koskaan laita polttimeesi muita polttoaineita, koska se voi vahingoittaa poltinta tai aiheuttaa hallitsemattoman tulipalon. 4. Tulta EI saa sytyttää, jos Bio-etanolia on päässyt sylinteriin tai säiliön ulkopuolelle. Osat on kuivattava ja niiden on annettava kuivua kokonaan ennen sytyttämistä. Muussa tapauksessa lasisylinteriisi voi tulla halkeamia tai voi syttyä hallitsematon tulipalo. 5. Etanolia ei saa lisätä säiliöön sen palaessa. 6. Poltinta ei saa siirtää sen palaessa. 7. Älä mene polttimen yläpuolelle sen palaessa. 8. Älä poista poltinta sen vielä palaessa. 9. Älä koskaan koske polttimeen sen ollessa lämmin, koska se saattaa aiheuttaa palovammoja iholle. 10. Pidä lapset ja lemmikkieläimet poissa polttimon läheisyydestä sen palaessa. 11. Noudata varovaisuutta! Varoituksia Tutki Bio-etanoli-polttimen ympärille painetut varoitukset! 1 Bio-etanolia ei saa lisätä säiliöön liekin palaessa. 2 Bio-etanolia ei saa lisätä säiliöön polttimen ollessa yhä lämmin. 3 Bio-etanolia voi lisätä polttimen ollessa kylmä. Odota aina vähintään 15 minuuttia tulen sammumisesta.

11 Bedienungsanleitung Orkidé Kann im Haus und im Freien verwendet werden

12 1. Installation Darf nur in Holzöfen/Kaminen verwendet werden. Benutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand und sorgen Sie dafür, dass der Brenner auf nicht brennbarem Material steht und in gebührendem Abstand zu Gardinen, brennbaren Materialien und sonstigen Zündquellen aufgestellt wird. Beachten Sie ein eventuelles Austreten von Flammen. 2. Brennstoff Verwenden Sie SKANDI-Bio-Ethanol (wird auch als Denaturierter Ethanol bezeichnet). Bei der Verbrennung von SKANDI-Bio-Ethanol entstehen nur geringe Mengen an CO/CO 2 und Wasserdampf. Bei Bio-Ethanol kommt es nicht zu Funkenflug, es hinterlässt weder Asche noch Ruß und ist 100 % geruchslos. Wenn der Brennstoff verbraucht ist, muss man nichts reinigen. Bio-Ethanol muss für Kinder unzugänglich aufbewahrt und von Zündquellen ferngehalten werden. Die Verpackung ist dicht verschlossen zu halten. 3. Reinigung Es ist wichtig, den Brennstoffbehälter gründlich mit Stahlwolle zu reinigen, denn die Ansammlung von Resten kann zu einem Geruch führen. 4. Beachten Sie bei der Nutzung Folgendes Bio-Ethanol ist als gefährliche feuergefährliche Flüssigkeit der Klasse 3 klassifiziert, für die besondere Normen und Regeln gelten. Sie müssen sich mit den relevanten Vorschriften Ihres Landes vertraut machen, damit Sie den Brennstoff auf eine sichere und legale Art und Weise verwenden können. Kinder sind sich der Gefahren nicht bewusst, die beim Anzünden von feuergefährlichen Flüssigkeiten entstehen können. Halten Sie Ihre Kinder deshalb in sicherem Abstand und unter Aufsicht. Möglicherweise sind behördliche Genehmigungen erforderlich. Kontaktieren Sie vor der Installation Ihres Brennofens die relevanten Parteien. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften, die für den Gebrauch von Bio-Ethanol- Brennern von Relevanz sind. Warnhinweise 1. Feuergefährliche und hitzeempfindliche Materialien und Gegenstände müssen vom Bio-Ethanol-Brenner mindestens 1 Meter entfernt sein. 2. Beim Befüllen vom oder Handhaben des Bio-Brenners darf nicht geraucht werden. 3. Es dürfen außer Bio-Ethanol keine anderen Brennstoffe verwendet werden. Füllen Sie in Ihren Brenner keine anderen Brennstoffe ein, da diese den Brenner beschädigen können. Außerdem kann es zu einem unkontrollierten Feuer kommen. 4. Falls Bio-Ethanol auf den Zylinder oder die Schale verspritzt wird, dürfen Sie kein Feuer entzünden. Sie müssen die Spritzer mit einem Lappen aufnehmen und vollständig trocknen lassen, bevor Sie das Feuer entzünden. Sonst kann es passieren, dass der Glaszylinder reißt. 5. Sie dürfen in das brennende Feuer keinen weiteren Bio-Ethanol hinzugeben. 6. Der Brenner darf nicht bewegt werden, solange das Feuer brennt. 7. Sie dürfen sich nicht über den Brenner beugen, solange das Feuer brennt. 8. Bewegen Sie den Brenner niemals, solange das Feuer noch brennt. 9. Berühren Sie den Brenner niemals, solange er heiß ist. Dies kann zu Hautverbrennungen führen. 10. Halten Sie Kinder und Haustiere vom Brenner fern, solange das Feuer in ihm noch brennt. Beachten Sie die Warnhinweise auf dem Bio-Ethanol-Brenner! 1. Füllen Sie keinen Bio-Ethanol in den Brenner, während das Feuer noch brennt. 2. Füllen Sie keinen Bio-Ethanol in den Brenner, solange dieser noch heiß ist. 3. Sie können Bio-Ethanol nachfüllen, sobald der Brenner kalt ist. Warten Sie mindestens 15 Minuten nachdem das Feuer verloschen ist.

13 Mode d emploi Orkidé Peut être utilisé en extérieur ou en intérieur

14 Installation L insert ne peut être installé que dans des cheminées intérieures ou bien dans des foyers extérieurs. Il doit être à bonne distance de matériaux inflammables et de tout autre produit inflammable au nombre desquels tapis et rideaux. Ayez conscience du phénomène d aspiration. Carburant Utilisez le bioéthanol SKANDI. La combustion du bioéthanol SKANDI ne produit que de faibles quantités de dioxyde de carbone et de vapeur d eau (CO / CO2). Le bioéthanol ne produit pas d étincelles. Il ne laisse pas de cendres de suie et il est inodore. Le bioéthanol SKANDI doit être stocké dans des endroits secs et tempérés et maintenu hors de la portée des enfants. Nettoyage Le réservoir de carburant doit être soigneusement nettoyé avec de la laine d acier car la présence de résidus peut engendrer des odeurs. Avertissement 1. Les matériaux inflammables et sensibles à la chaleur doivent être placés à un mètre de l insert. 2. Il est interdit de fumer lorsque l on procède au remplissage ou que l on manipule le brûleur. 3. Il est interdit d utiliser tout carburant autre que le bioéthanol. 4. Si du bioéthanol est répandu sur le cylindre ou sur le plateau, ne pas allumer l insert. Nettoyez ou bien laissez sécher avant allumage. Ne pas respecter cette consigne peut provoquer un incendie incontrôlable. 5. Ne pas ajouter de carburant lorsque le feu est allumé. 6. L insert ne doit pas être déplacé lorsqu il y a des flammes. 7. Ne pas se pencher au-dessus du foyer lorsqu il y a des flammes, ne pas mettre vos mains à l intérieur du foyer. 8. Garder enfants et animaux domestiques à bonne distance du foyer lorsque le feu est allumé. Conditions d utilisation 1. Le bioéthanol est considéré comme un liquide inflammable dangereux de classe Il convient de maintenir les enfants à bonne distance et de les surveiller en permanence lorsque l on allume l insert. 3. L agrément du constructeur peut s avérer nécessaire. Veuillez rentrer en contact avec qui de droit avant d installer l insert. 1. Ne pas ajouter de carburant lorsque le brûleur est encore chaud. 2. Vous pouvez ajouter du carburant lorsque le brûleur est froid. 3. Ne pas ajouter de carburant lorsque le feu est allumé.

N Monterings- og driftsanvisning

N Monterings- og driftsanvisning D Montage- und Betriebsanleitung Assembly and operating manual F Instructions de montage et de service I Istruzioni di montaggio e per l uso S Monterings- och bruksanvisning Montage- og betjeningsvejledning

Læs mere

l Monterings- og brugsanvisning q Kokoamis- ja käyttöohjeet T

l Monterings- og brugsanvisning q Kokoamis- ja käyttöohjeet T k Montage- und Betriebsanleitung t Assembly Instruction U Monterings- och bruksanvisning N Monterings- og bruksanvisning l Monterings- og brugsanvisning q Kokoamis- ja käyttöohjeet T Version: 11339 Stand:

Læs mere

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning.

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning. ADAX VV12T DK 01-02 BRUGERVEJLEDNING SE 03-04 ANVÄNDARHANDBOK NO 05-06 BRUKSANVISNING FI 07-08 KÄYTTÖOHJE GB 09-10 USER MANUAL DE 11-12 BEDIENUNGSANLEITUNG DK SE NO FI GB DE Vi forbeholder os retten til

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi... Type 8355 Bruksanvisning svenska... sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi... sivu 9 10 Instruction manual english... page 11 12 2 Innan användning

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

6 12 M TENT INSTRUCTION MANUAL MODEL 80543 PARTYTÄLT. JUHLATELTTA Käyttöohje PARTYZELT. Brugsanvisning. Bruksanvisning.

6 12 M TENT INSTRUCTION MANUAL MODEL 80543 PARTYTÄLT. JUHLATELTTA Käyttöohje PARTYZELT. Brugsanvisning. Bruksanvisning. MODEL 80543 6 12 M TENT INSTRUCTION MANUAL DK N S FI GB D PARTYTELT Brugsanvisning PARTYTELT Bruksanvisning PARTYTÄLT Bruksanvisning JUHLATELTTA Käyttöohje 6 12 M TENT Instruction manual PARTYZELT Gebrauchsanweisung

Læs mere

Sonos BRIDGE. Produktguide

Sonos BRIDGE. Produktguide Sonos BRIDGE Produktguide DETTE DOKUMENT INDEHOLDER OPLYSNINGER, DER KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. Ingen dele af denne udgivelse må kopieres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller

Læs mere

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide TM 5+ your REAL best friend TM SE DK NO Träningsguide Træningsguide Treningsguide Konsumentinformation Försiktighetsåtgärder: - Vi rekommenderar tillsyn av en vuxen. - Använd inte Zoomer på bord eller

Læs mere

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning Innehåll För användaren Säkerhetsinformation 3 Vid installation och service Barnsäkerhet Vid användning av tumlaren Vid skrotning av tumlaren Produktbeskrivning 4-5 Betjäning 6 Innan du använder tumlaren...

Læs mere

Sonos PLAY:5. Produktguide

Sonos PLAY:5. Produktguide Sonos PLAY:5 Produktguide DETTE DOKUMENT INDEHOLDER OPLYSNINGER, DER KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. Ingen dele af denne udgivelse må kopieres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller

Læs mere

Sonos PLAY:1. Produktguide

Sonos PLAY:1. Produktguide Sonos PLAY:1 Produktguide DETTE DOKUMENT INDEHOLDER OPLYSNINGER, DER KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. Ingen dele af denne udgivelse må kopieres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller

Læs mere

Plejeinstruktion Care Instructions

Plejeinstruktion Care Instructions Plejeinstruktion Care Instructions It is all about wood Tillykke med dit nye Skovby møbel Skovby blev grundlagt i 1933. Virksomheden drives i dag af 3. generation og har siden grundlæggelsen udelukkende

Læs mere

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning SMARTERE BLODTRYKSMÅLING Brugsvejledning DE Bedienungsanleitung - FR Manuel d utilisation - ES Manual del usuario - IT Manuale d uso - NL Handleiding NO Brukerveiledning - PT Manual do usuário - PL Instrukcja

Læs mere

Vinsch Max. dragkapacitet: 900 kg

Vinsch Max. dragkapacitet: 900 kg SE Vinsch Max. dragkapacitet: 900 kg Vinsch för båttrailer m.m. Tillverkad av kraftig stålplåt med reduktionsväxel och dubbelspärr. Kapaciteten anger dragkraft. Max. dragkapacitet: 900 kg. Flyttbart handtag

Læs mere

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET Fläkt, Kjøkkenventilator, Emhætte, Liesituuletin BRUKSAVISIG BRUKSAVISIG BRUGSAVISIG KÄYTTÖOHJEET EFT 541,641,741 S 821 27 58-04 SERVICE S Fläkten är tillverkad i moduler så att endast små detaljer behöver

Læs mere

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER 24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

STIHL BR 500, 550, 600. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

STIHL BR 500, 550, 600. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning { STIHL BR 500, 550, 600 Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning - 28 f Käyttöohje 29-57 d Betjeningsvejledning 58-86 Bruksanvisning 87-5 svenska Innehållsförteckning

Læs mere

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje PA 1100 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Læs mere

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner 63.002 Tun nr. 1247824 DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner FI - Käyttöohje Autotallinoven avaaja UK - User manual Garage Door

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

Allgemeine Geschäftsbedingungen / Terms and Conditions

Allgemeine Geschäftsbedingungen / Terms and Conditions Allgemeine Geschäftsbedingungen / Terms and Conditions Allgemeine Geschäftsbedingungen der Adina Apartment Hotels in Deutschland Adina Apartment Hotel Berlin Checkpoint Charlie Adina Apartment Hotel Berlin

Læs mere

Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet. Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk

Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet. Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk Toppmatad tättmaskin Bruks- och installationsanvisning Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk SE FI NO Vaskemaskine med ifyldning

Læs mere

INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290

INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290 FM Mattsson Box 480 SE-792 27 MORA SWEDEN www.fmmattsson.com A VA 1.14/19649 INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290 PS 0646 Ø25 30 Rev. 003-11.09. FMM nr 08836554 2! C 8,5±1

Læs mere

Takbox 320 L. Takboks 320 L. Tagboks 320 L

Takbox 320 L. Takboks 320 L. Tagboks 320 L Takbox Takboks Kuljetusboksi Tagboks SE Takbox Vikt på takboxen: 9 kg INNAN MONTERING OBS! Takboxen skall kompletteras med spännband. Biltema art. 34-270 är lämpliga för denna box. Läs noga denna manual

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

Undervisningsmateriale ALL MY DREAMS COME TRUE

Undervisningsmateriale ALL MY DREAMS COME TRUE Undervisningsmateriale ALL MY DREAMS COME TRUE All My Dreams Come True er produceret af Aarhus Teater og CafeTeatret - i samarbejde med Aarhus Festuge 2 Kære elever og lærere Du kan få tilsendt manuskriptet

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Grammatiske oversigter

Grammatiske oversigter Grammatiske oversigter HJÆLPEUDSAGNSORDENE at have = haben Nutid Datid Ental 1. person ich habe hatte 2. - du hast hattest 3. - er/sie/es hat hatte 1. person wir haben hatten 2. - ihr habt hattet 3. -

Læs mere