Brugsanvisning. Orkidé. Kan bruges ude og indendørs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning. Orkidé. Kan bruges ude og indendørs"

Transkript

1 Brugsanvisning Orkidé Kan bruges ude og indendørs

2 1. Installation. Brug sund fornuft ved at sikre, at brænderen ikke er placeret på ikke-brændbare materialer, væk fra gardiner, brændbare materialer, og andre antændelseskilder. Vær opmærksom på eventuel flammeudkast. 2. Brændstof. Brug SKANDI Bio-ethanol (også kaldet Denatureret Ethanol). Afbrænding af SKANDI Bio-ethanol producerer kun små mængder CO/CO2 kuldioxid og vanddamp. Bio-ethanol sender ikke gnister ud, og det efterlader ingen aske eller sod og er 100% lugtfri. Når brændslet er blevet forbrugt, er der intet at rengøre. Bio-ethanol skal opbevares utilgængeligt for børn, holdes væk fra antændelseskilder, samt emballage skal holdes tæt lukket. 3. Ventilation. SKANDI Bio-ethanol brænder kræver ikke nogen form for fast installation eller nogen form for fast brændstoftilførsel. Brænderen må ikke placeres i rum under 30 m3. eller hvor tilstrækkelig levering af luft til ventilation og forbrænding ikke er til rådighed. 4. Rengøring. Det er vigtigt, at brændslet i beholderen bliver grundigt rengjort med ståluld, da ophobning af rester kan forårsage en lugt. 5. Betingelser for brug. 1. Bio-ethanol er klassificeret som farlige brandfarlig væske klasse 3 og er omfattet af særlige normer og regler. Du skal gøre dig bekendt med de relevante bestemmelser i dit land for at sikkert og lovligt bruge dette brændstof. 2. Børn forstår ikke de farer, der kan opstå, når du håndterer brandfarlige væsker, når den tændes. Hold dine børn i sikker afstand og opsyn. 3. Godkendelse af bygningsmyndigheder kan være påkrævet. Kontakt de relevante parter inden installationen af din brændeovn. 4. Overhold de lokale regler, der har relevante vilkår for brug af Bio-ethanol brænder. 5. Læs alt under advarsler, inden du tager brænderen i brug. Advarsler 1. Brandfarlige og varmefølsomme materialer/elementer må ikke placeres inden for 1 meter af Bio-ethanol brænderen. 2. Der må ikke ryges under fyldning eller håndtering af Bio-brænder. 3. Der må ikke bruges andre brændstoffer end Bio-ethanol. Anbring ikke andre brændbare stoffer i din brænder, da det kan beskadige brænderen, eller forårsage en ukontrollerbar brand kan opstå. 4. Hvis Bio-ethanol er spildt på cylinder eller bakken, må der ikke tændes ild. Det skal tørres op eller lad det tørre helt, før den tændes. Ellers kan det resultere i, dit glascylinder revner. 5. Der må ikke påfyldes mere Bio-ethanol på bålet, mens det brænder. 6. Brænderen må ikke flyttes, når flammen brænder. 7. Man må ikke læne sig ind over brænderen, når flammen brænder. 8. Aldrig flyt brænderen, når flammen brænder endnu. 9. Rør aldrig brænderen når den er varm, da det kan forårsage forbrænding af huden. 10. Hold børn og kæledyr væk fra brænderen når der er ild i brænderen. Bemærk advarsel trykt på Bio-Ethanol brænder! 1 Påfyld ikke Bio-ethanol på bålet, mens det brænder. 2 Påfyld ikke Bio-ethanol, mens brænderen stadig er varm. 3 Du kan tilføje nye Bio-ethanol, når brænderen er kold. Vent altid minimum 15 minutter efter ilden er slukket.

3 User Manual Orkidé For indoor and outdoor use

4 1. Installation. The fireplace must be positioned away from flammable materials and other sources of ignition, including carpets and curtains. Be aware of draft. 2. Fuel. Use SKANDI Bio-ethanol. Burning of SKANDI bio-ethanol produces only small amounts of CO/CO2 carbon dioxide and water vapor. Bio-ethanol does not spit out sparks; it leaves no ash of soot and does not create any odor. SKANDI bio-ethanol must be stored in cool and dry places, away from children. Warning 1. No flammable and heat-sensitive materials or items are to be placed within one meter of the fireplace. 2. Do not smoke when filling or handling the fireburner. 3. Do not use any other fuel than bio-ethanol. 4. If bio-ethanol is spilt on the cylinder or tray, do not light. Either wipe out or leave to dry before lighting. Failure to do so may result in an uncontrollable fire. 5. Do not add more fuel to the fire, while it is burning. 6. The fireplace must not be moved, when the flame is burning, 7. Do not lean over the fireplace, when the flame is burning and do not put your hands inside. 8. Keep children and pets away from the fireplace, while the flame is burning. 3. Ventilation. SKANDI Bio-ethanol fireplace does not require any form of permanent fixture or fittings. No not install or operate in bathrooms or any other small rooms. Install in a house, where adequate supply of air for ventilation is available. 4. Cleaning. The fuel box is thoroughly cleaned with steel wool, as build up of residue can cause an odor. 5. Conditions of use. 1. Bio-ethanol is classified as dangerous goods flammable liquid Class Please keep children at a safe distance and under supervision at all times, when operating the fire. 3. Approval from building authorities may be required. Please contact appropriate parties before installing the fireplace. Be cautious! 1. No not add new fuel to the fire, while it is burning. 2. No not add new fuel, while the fireburner is still hot and warm. 3. You can add new fuel, when the fireburner is cold.

5 Bruksanvisning Orkidé Kan användas inom- och utomhus

6 1. Installation. Använd sunt förnuft och se till att biobrännaren inte står på värmekänsliga material eller i närheten av gardiner, brännbara material och andra antändningskällor. Var uppmärksam på höga flammor. 2. Bränsle. Använd SKANDI bioetanol (även kallat denaturerad etanol). Förbränning av SKANDI bioetanol producerar bara små mängder koloxid/koldioxid och vattenånga. Bioetanol producerar inte heller några gnistor, lämnar ingen aska eller sot efter sig och är helt luktfritt. När bränslet har förbrukats finns det inget att rengöra. Bioetanol ska förvaras utom räckhåll för barn och på avstånd från antändningskällor, samt i stängd förpackning. 3. Ventilation. SKANDI bioetanolbrännare kräver inte någon form av fast installation eller fast bränsletillförsel. Brännaren får inte placeras i rum som är mindre än 30 m³ eller där det inte finns tillräcklig luftcirkulation till ventilation och förbränning. 4. Rengöring. Det är viktigt att behållaren rengörs ordentligt med stålull eftersom anhopning av rester kan orsaka en obehaglig lukt. 5. Användningsvillkor. 1. Bioetanol är klassificerat som en brandfarlig vätska, klass 3, och omfattas av särskilda normer och regler. Du måste läsa igenom de regler som gäller i ditt land för att säkert och lagenligt använda detta bränsle. 2. Barn förstår inte de risker som kan uppstå vid hantering och antändning av brandfarliga vätskor. Barnen ska stå på säkert avstånd och vara under din uppsyn. 3. Godkännande av byggnadsmyndigheter kan krävas. Kontakta relevanta parter innan du installerar din biobrännare. 4. Följ lokala regler och relavanta villkor för användning av bioetanolbrännare. 5. Läs informationen under Varning innan du använder brännaren. 1. Inga brandfarliga och värmekänsliga material eller element får placeras inom 1 meters avstånd från bioetanolbrännaren. 2. Rökning är förbjuden vid påfyllning eller hantering av biobrännaren. 3. Inga andra bränslen än bioetanol får användas. Användning av andra bränslen i brännaren kan skada brännaren eller orsaka en okontrollerbar brand. 4. Om du spiller bioetanol på cylindern eller marken får du INTE tända eld. Bioetanolet ska torkas upp eller torka helt innan du tänder eld. Om inte, kan det resultera i att din glascylinder spricker eller att en okontrollerbar brand bryter ut. 5. Fyll inte på mer etanol på brasan medan det brinner. 6. Brännaren får inte flyttas när elden brinner. 7. Man får inte luta sig in över brännaren när elden brinner. 8. Ta aldrig bort brännaren medan det fortfarande brinner. 9. Rör aldrig brännaren när den är varm, då detta kan orsaka brännskador. 10. Håll barn och husdjur borta från brännaren när det brinner i den. 11. Var försiktig! Varning Observera varningen på bioetanolbrännaren! 1. Fyll inte på mer bioetanol medan det brinner. 2 Fyll inte på mer bioetanotol i brännaren när den är varm. 3 Häll på mer mer bioetanol först när brännaren är kall. Vänta alltid minst 15 minuter efter att elden har slocknat.

7 Bruksanvisning Orkidé Kan brukes ute og innendørs

8 1. Installasjon. Bruk sunn fornuft og pass på at brenneren ikke plasseres på brennbare materialer, ikke i nærheten av gardiner eller annet som kan antennes. Vær oppmerksom på flammeutkast. 2. Brennstoff. Bruk SKANDI bioetanol (også kaldt denaturert etanol). Brenning av SKANDI bioetanol produserer kun små mengder CO/CO2 kulldioksid og vanndamp. Bioetanol sender ikke ut gnister, og det etterlater ingen aske eller sot og er 100 % luktfri. Når brenselet er brukt opp, er det ingenting som skal rengjøres. Bioetanol skal oppbevares utilgjengelig for barn og holdes borte fra antenningskilder. Emballasjen må holdes godt lukket. 3. Ventilasjon. SKANDI bioetanolbrenner krever ikke noen form for fast installasjon eller noen form for fast tilførsel av brensel. Brenneren må ikke plasseres i rom som er mindre enn 30 m3 eller dersom det ikke finnes nok luft til ventilasjon og forbrenning. 4. Rengjøring. Det er viktig at beholderen blir grundig rengjort med stålull, fordi opphopning av rester kan forårsake lukt. 5. Betingelser for bruk. 1. Bioetanol er klassifisert som farlig, brennbar væske klasse 3 og omfattes av særlige lover og regler. Du må gjøre deg kjent med de bestemmelsene som gjelder i landet der du bor for å sikre trygg og lovlig bruk av brennstoffet. 2. Barn forstår ikke de farer som oppstår når du håndterer brannfarlige væsker. Hold barna på trygg avstand og under oppsyn. 3. Godkjennelse av bygningsmyndigheter kan være påkrevet. Kontakt relevante parter før brenneren installeres. 4. Overhold de lokale reglene som er relevante for bruk av brennere med bioetanol. 5. Les alle advarsler før du tar brenneren i bruk. 1. Ingen brannfarlige og varmefølsomme materialer eller elementer må plasseres innenfor 1 meter av bioetanolbrenneren. 2. Det må ikke røykes under påfylling eller håndtering av brenneren. 3. Det må absolutt ikke brukes andre brennstoff enn bioetanol. Ikke bruk andre brennbare stoffer i brenneren, fordi dette det kan skade brenneren eller forårsake en ukontrollerbar brann. 4. Hvis det søles bioetanol på sylinder eller bakken, må det IKKE tennes ild. Det skal tørkes opp eller tørke helt før brenneren tennes, ellers vil glassylinderen kunne sprekke og det vil kunne oppstå en ukontrollerbar brann. 5. Det må ikke tilføres mer etanol på bålet mens det brenner. 6. Brenneren må ikke flyttes, når flammen brenner. 7. Man må ikke lene seg over brenneren når flammen brenner. 8. Fjern aldri brenneren mens flammen fortsatt brenner. 9. Rør aldri brenneren når den er varm, da det kan forårsake forbrenning av huden. 10. Hold barn og kjæledyr vekk fra brenneren når der er ild i brenneren. 11. Være forsiktig! Advarsler Sjekk advarsel trykt på bioetanolbrenneren! 1 Ikke tilfør bioetanol på bålet, mens det brenner. 2 Ikke tilfør bioetanol mens brenneren stadig er varm. 3 Du kan tilføre ny bioetanol når brenneren er kald. Vent alltid minimum 15 minutter etter at ilden er slukket.

9 Käyttöohjeet Orkidé Voi käyttää sekä sisällä että ulkona

10 1. Asennus. Käytä tervettä järkeä ja varmista, että poltin ei ole palavalla alustalla, että se on tarpeeksi loitolla verhoista, palavista materiaaleista ja muista palonaroista kohteista. Huomioi liekin korkeuden vaihtelu. 2. Polttoaine. Käytä SKANDI Bio-etanolia (myös nimitystä Denaturoitu etanoli käytetään). SKANDI Bio-etanolin polttaminen tuottaa vain pieniä määriä CO/CO2 hiilidioksidia ja vesihöyryä. Bioetanoli ei kipinöi, ei jätä tuhkaa ja on 100% hajutonta. Polttoaineen loputtua ei tarvita palamisjätteiden puhdistusta. Bio-etanoli on säilytettävä lasten ulottumattomissa ja pidettävä erillään palonaroista kohteista ja aineista. Pakkausta on säilytettävä tiukasti suljettuna. 3. Tuuletus. SKANDI Bio-etanoli -poltin ei vaadi minkäänlaista kiinteää asennusta eikä kiinteää polttoaineen syöttöjärjestelmää. Poltinta ei saa sijoittaa alle 30 m 3 tiloihin eikä tiloihin, joihin ei tule ulkopuolelta tuuletukseen ja palamiseen vaadittavaa lisäilmaa. 4. Puhdistus. On tärkeää, että polttoainesäiliö puhdistetaan perusteellisesti teräsvillalla, koska jäännöserien keräytyminen voi aiheuttaa epämiellyttävää hajua. 5. Käyttöehdot. 1. Bio-etanoli on luokiteltu tulenaraksi nesteeksi luokka 3, ja sitä koskee erityiset normit ja säännöt. Käyttäjän on tutustuttava kotimaansa säädöksiin voidakseen käyttää tätä polttoainetta turvallisesti ja laillisesti. 2. Lapset eivät ymmärrä niitä vaaroja, joita aiheutuu palonarkojen nesteiden sytyttämisestä. Pidä lapsesi turvallisen välimatkan päässä ja valvonnassa. 3. Polttimen käyttöön saatetaan vaatia rakennusviranomaisten lupa. Ota yhteyttä asianmukaisiin tahoihin ennen kuin otat polttimesi käyttöön. 4. Noudata paikallisia sääntöä jos ne sisältävät Bio-etanoli-polttimen käyttöä koskevia ehtoja. 5. Lue kaikki varoitukset ennen kuin otat polttimen käyttöön. 1. Mitään palonarkaa tai lämmölle herkkää materiaalia tai elementtiä ei saa sijoittaa metriä lähemmäksi bio-etanoli-poltinta. 2. Bio-polttimen käytön tai täytön yhteydessä ei saa tupakoida. 3. Muita polttoaineita kuin Bio-etanolia ei saa missään tapauksessa käyttää. Älä koskaan laita polttimeesi muita polttoaineita, koska se voi vahingoittaa poltinta tai aiheuttaa hallitsemattoman tulipalon. 4. Tulta EI saa sytyttää, jos Bio-etanolia on päässyt sylinteriin tai säiliön ulkopuolelle. Osat on kuivattava ja niiden on annettava kuivua kokonaan ennen sytyttämistä. Muussa tapauksessa lasisylinteriisi voi tulla halkeamia tai voi syttyä hallitsematon tulipalo. 5. Etanolia ei saa lisätä säiliöön sen palaessa. 6. Poltinta ei saa siirtää sen palaessa. 7. Älä mene polttimen yläpuolelle sen palaessa. 8. Älä poista poltinta sen vielä palaessa. 9. Älä koskaan koske polttimeen sen ollessa lämmin, koska se saattaa aiheuttaa palovammoja iholle. 10. Pidä lapset ja lemmikkieläimet poissa polttimon läheisyydestä sen palaessa. 11. Noudata varovaisuutta! Varoituksia Tutki Bio-etanoli-polttimen ympärille painetut varoitukset! 1 Bio-etanolia ei saa lisätä säiliöön liekin palaessa. 2 Bio-etanolia ei saa lisätä säiliöön polttimen ollessa yhä lämmin. 3 Bio-etanolia voi lisätä polttimen ollessa kylmä. Odota aina vähintään 15 minuuttia tulen sammumisesta.

11 Bedienungsanleitung Orkidé Kann im Haus und im Freien verwendet werden

12 1. Installation Darf nur in Holzöfen/Kaminen verwendet werden. Benutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand und sorgen Sie dafür, dass der Brenner auf nicht brennbarem Material steht und in gebührendem Abstand zu Gardinen, brennbaren Materialien und sonstigen Zündquellen aufgestellt wird. Beachten Sie ein eventuelles Austreten von Flammen. 2. Brennstoff Verwenden Sie SKANDI-Bio-Ethanol (wird auch als Denaturierter Ethanol bezeichnet). Bei der Verbrennung von SKANDI-Bio-Ethanol entstehen nur geringe Mengen an CO/CO 2 und Wasserdampf. Bei Bio-Ethanol kommt es nicht zu Funkenflug, es hinterlässt weder Asche noch Ruß und ist 100 % geruchslos. Wenn der Brennstoff verbraucht ist, muss man nichts reinigen. Bio-Ethanol muss für Kinder unzugänglich aufbewahrt und von Zündquellen ferngehalten werden. Die Verpackung ist dicht verschlossen zu halten. 3. Reinigung Es ist wichtig, den Brennstoffbehälter gründlich mit Stahlwolle zu reinigen, denn die Ansammlung von Resten kann zu einem Geruch führen. 4. Beachten Sie bei der Nutzung Folgendes Bio-Ethanol ist als gefährliche feuergefährliche Flüssigkeit der Klasse 3 klassifiziert, für die besondere Normen und Regeln gelten. Sie müssen sich mit den relevanten Vorschriften Ihres Landes vertraut machen, damit Sie den Brennstoff auf eine sichere und legale Art und Weise verwenden können. Kinder sind sich der Gefahren nicht bewusst, die beim Anzünden von feuergefährlichen Flüssigkeiten entstehen können. Halten Sie Ihre Kinder deshalb in sicherem Abstand und unter Aufsicht. Möglicherweise sind behördliche Genehmigungen erforderlich. Kontaktieren Sie vor der Installation Ihres Brennofens die relevanten Parteien. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften, die für den Gebrauch von Bio-Ethanol- Brennern von Relevanz sind. Warnhinweise 1. Feuergefährliche und hitzeempfindliche Materialien und Gegenstände müssen vom Bio-Ethanol-Brenner mindestens 1 Meter entfernt sein. 2. Beim Befüllen vom oder Handhaben des Bio-Brenners darf nicht geraucht werden. 3. Es dürfen außer Bio-Ethanol keine anderen Brennstoffe verwendet werden. Füllen Sie in Ihren Brenner keine anderen Brennstoffe ein, da diese den Brenner beschädigen können. Außerdem kann es zu einem unkontrollierten Feuer kommen. 4. Falls Bio-Ethanol auf den Zylinder oder die Schale verspritzt wird, dürfen Sie kein Feuer entzünden. Sie müssen die Spritzer mit einem Lappen aufnehmen und vollständig trocknen lassen, bevor Sie das Feuer entzünden. Sonst kann es passieren, dass der Glaszylinder reißt. 5. Sie dürfen in das brennende Feuer keinen weiteren Bio-Ethanol hinzugeben. 6. Der Brenner darf nicht bewegt werden, solange das Feuer brennt. 7. Sie dürfen sich nicht über den Brenner beugen, solange das Feuer brennt. 8. Bewegen Sie den Brenner niemals, solange das Feuer noch brennt. 9. Berühren Sie den Brenner niemals, solange er heiß ist. Dies kann zu Hautverbrennungen führen. 10. Halten Sie Kinder und Haustiere vom Brenner fern, solange das Feuer in ihm noch brennt. Beachten Sie die Warnhinweise auf dem Bio-Ethanol-Brenner! 1. Füllen Sie keinen Bio-Ethanol in den Brenner, während das Feuer noch brennt. 2. Füllen Sie keinen Bio-Ethanol in den Brenner, solange dieser noch heiß ist. 3. Sie können Bio-Ethanol nachfüllen, sobald der Brenner kalt ist. Warten Sie mindestens 15 Minuten nachdem das Feuer verloschen ist.

13 Mode d emploi Orkidé Peut être utilisé en extérieur ou en intérieur

14 Installation L insert ne peut être installé que dans des cheminées intérieures ou bien dans des foyers extérieurs. Il doit être à bonne distance de matériaux inflammables et de tout autre produit inflammable au nombre desquels tapis et rideaux. Ayez conscience du phénomène d aspiration. Carburant Utilisez le bioéthanol SKANDI. La combustion du bioéthanol SKANDI ne produit que de faibles quantités de dioxyde de carbone et de vapeur d eau (CO / CO2). Le bioéthanol ne produit pas d étincelles. Il ne laisse pas de cendres de suie et il est inodore. Le bioéthanol SKANDI doit être stocké dans des endroits secs et tempérés et maintenu hors de la portée des enfants. Nettoyage Le réservoir de carburant doit être soigneusement nettoyé avec de la laine d acier car la présence de résidus peut engendrer des odeurs. Avertissement 1. Les matériaux inflammables et sensibles à la chaleur doivent être placés à un mètre de l insert. 2. Il est interdit de fumer lorsque l on procède au remplissage ou que l on manipule le brûleur. 3. Il est interdit d utiliser tout carburant autre que le bioéthanol. 4. Si du bioéthanol est répandu sur le cylindre ou sur le plateau, ne pas allumer l insert. Nettoyez ou bien laissez sécher avant allumage. Ne pas respecter cette consigne peut provoquer un incendie incontrôlable. 5. Ne pas ajouter de carburant lorsque le feu est allumé. 6. L insert ne doit pas être déplacé lorsqu il y a des flammes. 7. Ne pas se pencher au-dessus du foyer lorsqu il y a des flammes, ne pas mettre vos mains à l intérieur du foyer. 8. Garder enfants et animaux domestiques à bonne distance du foyer lorsque le feu est allumé. Conditions d utilisation 1. Le bioéthanol est considéré comme un liquide inflammable dangereux de classe Il convient de maintenir les enfants à bonne distance et de les surveiller en permanence lorsque l on allume l insert. 3. L agrément du constructeur peut s avérer nécessaire. Veuillez rentrer en contact avec qui de droit avant d installer l insert. 1. Ne pas ajouter de carburant lorsque le brûleur est encore chaud. 2. Vous pouvez ajouter du carburant lorsque le brûleur est froid. 3. Ne pas ajouter de carburant lorsque le feu est allumé.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Calesco varmeelement til vandsenge med elektronisk termostat

Calesco varmeelement til vandsenge med elektronisk termostat Calesco varmeelement til vandsenge med elektronisk termostat LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT INDEN MONTERING OG BRUG AF VARME- ELEMENTET. Elementet er kun beregnet til almindelige vandsenge med mindstemål

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk.

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. r r r r n r r r r r r n r r n r r n n r r r r r r n r Uddrag fra Der, die, Deutsch Grammatik & strategibog Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. GYLDENDAL Kan downloades på: www.filer.gyldendal.dk/

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide Kamstrup Wireless M-Bus Reader Quick Guide Wireless Kamstrup M-Bus Reader DK Installation af software 1. Start din Internet browser og gå ind på www.kamstrup.dk. 2. Under Support, vælg Wireless M-Bus Reader

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud.

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51096 Udskiftning af sekskantet håndtagsstang: Nedenfor er beskrevet hvorledes håndtagsstangen på din Aduro 7 udskiftes. Arbejdshandsker kan med fordel anvendes.

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1

Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1 Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1 Er vi på vej mod ensartede regler i EU? TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2010 Faaborg den 10. maj 2010 International Transport Danmark. Lyren 1. DK-6330 Padborg.

Læs mere

30.09.2011. Fælggodkendelser

30.09.2011. Fælggodkendelser Fælggodkendelser TÜV godkendelse Hvad er TÜV? TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, lige fra medicinsk udstyr, elektriske

Læs mere

P Radius Møbler Tolsagervej 9 8370 Hadsten Denmark Tel. +45 8761 3400 Fax +45 8761 3401 www.radius-moebler.dk SHAR

P Radius Møbler Tolsagervej 9 8370 Hadsten Denmark Tel. +45 8761 3400 Fax +45 8761 3401 www.radius-moebler.dk SHAR SHARP SHARP Design: Thore Lassen SHARP-serien er den ideelle løsning til fleksibel møblering i forbindelse med møder konferencer, kantiner og undervisning. SHARP-stolen er let håndterbar, stabelbar og

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Når I som virksomhed sælger på kredit til tyske virksomheder, skal I være opmærksom på, at det samlede udestående ofte helt må afskrives, hvis en køber går

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland Keld Buciek HH De tre hovedtyper tyske parker: Nationalparke sind Ruheräume der Natur und Erholungsräume für den Menschen, die letzten Landschaften Deutschlands,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Termostatstyret Laser Ovn H-304. Elektronisk värmefläkt H-524. RoHS INSTRUCTIONS DK 1 SV 31

Termostatstyret Laser Ovn H-304. Elektronisk värmefläkt H-524. RoHS INSTRUCTIONS DK 1 SV 31 DK Termostatstyret Laser Ovn H-304 SV Elektronisk värmefläkt H-524 DK Skulle du have spørgsmål, eller mod forventning have problemer med dette produkt, er du meget velkommen til at rette henvendelse til

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Pulse Counter. Manual. 5512-045 DK, GB, DE, SE/01.2003/Rev. A1

Pulse Counter. Manual. 5512-045 DK, GB, DE, SE/01.2003/Rev. A1 Pulse Counter Manual 12 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 E-MAIL: energi@kamstrup.dk WEB: www.kamstrup.com 2 11 Dansk Programmering af

Læs mere

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Brannmur 100x130 NO GB DK Monteringsanvisning User manual Monteringsanvisning Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Nordpeis Brannmur 100x130 Nordpeis brannmursplate limes

Læs mere

SUPERSTRAND VELKOMMEN TIL WELCOME TO THE SUPER BEACH VELKOMMEN TIL SUPERSTRANDEN WILLKOMMEN AM SUPERSTRAND WELCOME TO THE SUPER BEACH

SUPERSTRAND VELKOMMEN TIL WELCOME TO THE SUPER BEACH VELKOMMEN TIL SUPERSTRANDEN WILLKOMMEN AM SUPERSTRAND WELCOME TO THE SUPER BEACH VELKOMMEN TIL SUPERSTRANDEN WILLKOMMEN AM SUPERSTRAND WELCOME TO THE SUPER BEACH VELKOMMEN TIL SUPERSTRANDEN I Destination Ringkøbing Fjord har vi ved hjælp af projekt Fremtidens Superstrand, gjort en

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Fahrerflucht Temaer: Anders sein, Fahrerflucht, Flüchtling, Schuld, Gewissen På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Data om tv-udsendelsen:

Læs mere

Textmining Einführung und Übersicht

Textmining Einführung und Übersicht Textmining Einführung und Übersicht Dept. Informatik 8 (Künstliche Intelligenz) Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Informatik 8) Textmining Einführung 1 / 10 Textmining Kurzfassung Gigantische

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Model: UF50G UF100G UF50GCP UF100GCP

Model: UF50G UF100G UF50GCP UF100GCP Model: UF50G UF100G UF50GCP UF100GCP CIF 45 - CIF 125 CIF 47 - CIF 127 Brugsvejledning DK 3 Users manual UK 7 Bedienungsanleitung D 11 112-110202 1 1 DK Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner 3 Udpakning

Læs mere

Brugsanvisning / Instructions / Gebrauchsanweisung

Brugsanvisning / Instructions / Gebrauchsanweisung Brugsanvisning / Instructions / Gebrauchsanweisung DK DK Brugsanvisning Skal læses inden stempelkanden tages i brug. Vores absolutte klassiker, den kendte termokande designet af Erik Magnussen i 1977,

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

AFTENVANDRING HOLSTEBROVANDRING. Traveture og naturoplevelser i Midt- og Vestjylland. Fredag d. 17. Maj. Pinselørdag d. 18. maj Hosekræmmermarch

AFTENVANDRING HOLSTEBROVANDRING. Traveture og naturoplevelser i Midt- og Vestjylland. Fredag d. 17. Maj. Pinselørdag d. 18. maj Hosekræmmermarch Traveture og naturoplevelser i Midt- og Vestjylland Fredag d. 17. Maj AFTENVANDRING Pinselørdag d. 18. maj Hosekræmmermarch Pinsedag d. 19. Maj HOLSTEBROVANDRING PINSEN 2013 2. Pinsedag d. 20. Maj KONGENSHUS

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. 1. PAKKENS INDHOLD Razer Naga mus til spil Ægthedsbevis Lynvejledning Brugervejledning Razer Naga træning af knap brug

BRUGERVEJLEDNING. 1. PAKKENS INDHOLD Razer Naga mus til spil Ægthedsbevis Lynvejledning Brugervejledning Razer Naga træning af knap brug BRUGERVEJLEDNING RazerNaga logorazernagaerdenultimativemustilonline spilmedflerespillere,derflytterfokusfra tastaturettilmusenmedflereaktivespilkommandoerpåétstedendnogensindefør.kombinationenaf multi

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING Måla ansikten Mal ansigter 600309 Måla ansikten Mal ansigter SE Du kan enkelt måla ansikten på vaddkulor, träkulor och knappformar med pennor eller pensel och hobbyfärger.

Læs mere

dk GB de prolonging summer» Outdoor way of life

dk GB de prolonging summer» Outdoor way of life dk GB de morso living prolonging summer» morsø Forno Outdoor way of life morsø udeovn 2 3 DK Opstillings- og betjeningsvejledning 5 UK Instructions for Installation and Use 13 DE Aufstellungs- und Bedienungsanleitung

Læs mere

Grammatiske oversigter

Grammatiske oversigter Grammatiske oversigter HJÆLPEUDSAGNSORDENE at have = haben Nutid Datid Ental 1. person ich habe hatte 2. - du hast hattest 3. - er/sie/es hat hatte 1. person wir haben hatten 2. - ihr habt hattet 3. -

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning: TT20 + TT20Bazic + TT20R +TT20S + TT20RS + TT20SA

Brugs- og monteringsvejledning: TT20 + TT20Bazic + TT20R +TT20S + TT20RS + TT20SA Brugs- og monteringsvejledning: TT20 + TT20Bazic + TT20R +TT20S + TT20RS + TT20SA CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) LRV (Schweiz) Opfylder BImSchV 1+2 NS3058-1/-2 + 3059 Tillykke med Deres

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Grill, bål og ukrudtsbrænder

Grill, bål og ukrudtsbrænder Grill, bål og ukrudtsbrænder med omtanke Læs om, hvordan du håndterer grill, bål og ukrudtsbrænder, så hverken du eller andre kommer til skade. www.brs.dk Almindelige forsigtighedsbestemmelser: Hold afstand

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

MPR4 / MPR8. 3002980-2014-06-17.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

MPR4 / MPR8. 3002980-2014-06-17.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov 3002980-2014-06-17.fm MPR4 / MPR8 EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk MPR4 MPR8 DK - Regulator for ventilationsmotorer

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

WIKING Cubic. Brugsvejledning Bedienungsanleitung Bruks- og monteringsveiledning Bruks- och monteringsanvisning Manuale di istruzioni

WIKING Cubic. Brugsvejledning Bedienungsanleitung Bruks- og monteringsveiledning Bruks- och monteringsanvisning Manuale di istruzioni WIKING Cubic Brugsvejledning Bedienungsanleitung Bruks- og monteringsveiledning Bruks- och monteringsanvisning Manuale di istruzioni 05.12.2006/97-9537 Dansk Brugsvejledning Placering af løsdele...3 Monterings-

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0036244 (Katja Høegh) 6. januar 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0036244 (Katja Høegh) 6. januar 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0036244 (Katja Høegh) 6. januar 2014 K E N D E L S E KMD A/S (selv v/advokat Mark Skriver Nielsen) mod Aalborg Kommune (advokat Majse Jarlov og cand.merc.jur. Peter Dann

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Samstag 4. Juli 2015 Sonntag 5. Juli 2015

Samstag 4. Juli 2015 Sonntag 5. Juli 2015 Mitglieds-Nr. 11-0496 Genehmigungs-Nr. SH/HH/MV 030407-2015 73. Internationale Volkswandertage Volkswandergruppe Tarp e.v. Samstag 4. Juli 2015 Sonntag 5. Juli 2015 11. Fahrradwanderung Wander-Strecken:

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

M02/107/S(1) DANISH A1 STANDARD LEVEL PAPER 1 DANÉS A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 1

M02/107/S(1) DANISH A1 STANDARD LEVEL PAPER 1 DANÉS A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 1 c IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M02/107/S(1) DANISH A1 STANDARD LEVEL PAPER 1 DANOIS A1 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 DANÉS A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Tuesday 21 May

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER.

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. DANSK TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. Velkommen til en verden af Clint Asgard højttalere. Designet og udviklet med elegance og enkelhed som nøglefaktorer af den danske designer Phillip

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

I 30/55. Brugsvejledning Gebrauchsanweisung Bruksanvisning Bruksveiledning 20.12.2010 / 97-9637. www.hwam.com

I 30/55. Brugsvejledning Gebrauchsanweisung Bruksanvisning Bruksveiledning 20.12.2010 / 97-9637. www.hwam.com I 30/55 Brugsvejledning Gebrauchsanweisung Bruksanvisning Bruksveiledning 578 006 20.12.2010 / 97-9637 www.hwam.com Indholdsfortegnelse, dansk Tegninger... 4-6 Installationsvejledning... 7 Montering og

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

COSENZA 3742000 CE 0359 12 / PIN:359BT870 130CM 106CM 56CM

COSENZA 3742000 CE 0359 12 / PIN:359BT870 130CM 106CM 56CM COSENZA 3742000 130CM 106CM 56CM CE 0359 12 / PIN:359BT870 DK BETJENINGSVEJLEDNING EL- 01133TH TRANSPORTABEL GASGRILL BRUG KUN DEN MEDFØLGENDE SLANGE OG SLANGEFORBINDELSE! Hvis det er nødvendigt at udskifte

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

SKS 150 SKS 200 SKS 260

SKS 150 SKS 200 SKS 260 SKS 150 SKS 200 SKS 260 Brugermanual User manual Bedienungsanleitung Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk Dansk....Page 3 English...Page 8 Deutch...Page

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Termin Juni 2015 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e) Hold Susanne Troensegaard Ht3tya14 Undervisningsforløb

Læs mere

Studie- tur til. Dato 28/3-1/4

Studie- tur til. Dato 28/3-1/4 Studie- tur til Dato 28/3-1/4 Lørdag d.28/3: 08.30 Fælles afrejse fra Vejle Busterminal 17.00 Ankomst til Berlin ZOB Indkvartering på Pegasus Hostel Fælles aftensmad på Pegasus Hostel Søndag d.29/3: 08.00

Læs mere

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen.

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. European Regional Development Fund Investing in your future Unsere Angebote 2012 auf einen

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

I 30/65. Brugsvejledning Gebrauchsanweisung Bruksanvisning Bruksveiledning User's Manual 20.12.2010 / 97-9642

I 30/65. Brugsvejledning Gebrauchsanweisung Bruksanvisning Bruksveiledning User's Manual 20.12.2010 / 97-9642 I 30/65 Brugsvejledning Gebrauchsanweisung Bruksanvisning Bruksveiledning User's Manual 20.12.2010 / 97-9642 Indholdsfortegnelse, dansk Tegninger.................................. 4-6 Installationsvejledning.........................

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

Anvendelsesteknisk information.

Anvendelsesteknisk information. Anvendelsesteknisk information. Permasolid Strukturtilsætning SA 101 grov / SA 102 fin. Permasolid Strukturtilsætning SA 101 grov og Permasolid Strukturtilsætning SA 102 fin er tilsætningsmidler til Permafleet

Læs mere

Hammer Inspiration www.hammercarpets.com

Hammer Inspiration www.hammercarpets.com Hammer Inspiration Indhold / Contents / Inhalt 3 Retro 12 Cosmopolitan 21 Botany 27 Expressions 34 Urban 42 Stripes & Squares 47 Nature 52 Folklore 58 Ornaments 66 Potpourri COLORTEC DESIGNS: Retro, Cosmopolitan,

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage //

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage // Wellness shiatsu // pillow with heat // Shiatsu massage // Neck massage // Back massage // Shoulder massage // WITH HEAT With heat // Type 6074 6074_PC_0308.indd 1 2008-04-30 08:08:53 Brugsanvisning -

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu 17-21 Instructions of use - english...page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet 1. Introduktion 2. Undersøgelsens formål 3. Datagrundlag 4. Resultater o madoplevelsens relative betydning

Læs mere

haben = at have Nutid Datid Førnutid Ental: 1.p. ich habe hatte habe gehabt 2.p. du hast hattest hast gehabt 3.p. er/ hat hatte hat gehabt sie/es

haben = at have Nutid Datid Førnutid Ental: 1.p. ich habe hatte habe gehabt 2.p. du hast hattest hast gehabt 3.p. er/ hat hatte hat gehabt sie/es GRAMMATISK OVERSIGT Hjælpeudsagnsordene haben = at have Nutid Datid Førnutid 1.p. ich habe hatte habe gehabt 2.p. du hast hattest hast gehabt 3.p. er/ hat hatte hat gehabt 1.p. haben hatten haben gehabt

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

LEJRELET - Tube. Manual. Ver. 2.05. Vers. 1.2. All rights reserved. Copyright 2012 Vendlet ApS

LEJRELET - Tube. Manual. Ver. 2.05. Vers. 1.2. All rights reserved. Copyright 2012 Vendlet ApS LEJRELET - Tube Manual Ver. 2.05 Vers. 1.2 All rights reserved. Copyright 2012 Vendlet ApS Dansk Anvendelse LEJRELET Tube er en lang blød cylinder, fyldt med trykaflastende skum granulat. Den er let at

Læs mere

Anleitung für Handwerksfirmen zur Benutzung von Krak

Anleitung für Handwerksfirmen zur Benutzung von Krak Anleitung für Handwerksfirmen zur Benutzung von Krak 1. Gehen Sie auf die Internetseite www.krak.dk 2. Geben Sie in das Feld Hvad (=Was) den Suchbegriff Haandvaerkere ein. Klicken Sie auf das Feld Søg

Læs mere

14. Forholdsord med dativ

14. Forholdsord med dativ ØVELSE 5 Lav sætninger efter følgende mønster. (Husk at aus og bei styrer dativ!) ❿ Ich - die Schweiz - ein Rechtsanwalt. Ich stamme aus der Schweiz und arbeite bei einem Rechtsanwalt. 1. Jochen - das

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Pigging systemer / Pigging Systems

Pigging systemer / Pigging Systems Pigging systemer / Pigging Systems DMV Pigging Systems Lukket og sterilt rørsystemet med CIP / SIP, Arc og Pigging ventiler Optimeret rengørings resultat ved brug af dynamiske grise 90 standard bøjninger

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere