STYR EFTER KVALITETEN. Inddragelse af medarbejderne til gavn for velfærd og vækst - anbefalinger fra FTF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STYR EFTER KVALITETEN. Inddragelse af medarbejderne til gavn for velfærd og vækst - anbefalinger fra FTF"

Transkript

1 STYR EFTER KVALITETEN Inddragelse af medarbejderne til gavn for velfærd og vækst - anbefalinger fra FTF

2 Hvis du vil vide mere: Peter Dahler Larsen: Hvordan skal man som fagperson forholde sig til evalueringsbølgen FTF FOKUS nr. 2. Se Gunnar Gjelstrup: Øget medarbejderinddragelse i styringen FTF FOKUS nr.3. Se www. ftf.dk Katrin Hjort: Professionalisering af arbejdet med mennesker - honnet ambition eller demokratisk nødvendighed?. Se Heart & Hard, Fremtidens styreformer i den offentlige sektor - et debatoplæg af FTF, Region Midtjylland og HK Kommunal. Se Modernisering af den offentlige sektor fra 1983 til i dag - FTF notat februar Se Katalog over styreformer i den offentlige sektor - FTF notat februar Se Dokumentations- og kvalitetsudviklingsmetoder - FTF notat februar Se Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Tekst: Lis Lyngbjerg Steffensen, freelancejournalist (DJ) Foto: Henrik Freek Christensen Layout: Zoulmade.com Tryk: atm 1. oplag eksemplarer November 2006 ISBN-nummer: FTF Hovedorganisation for offentligt og privat ansatte Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169, 1010 København K Telefon:

3 Styr efter kvaliteten Et stort arbejde med at registrere og dokumentere, hvad der er sket i dagens løb. Mindre tid til børnene, de ældre og eleverne. Dårlig samvittighed over, at handleplaner, rapporter og nyhedsbreve er forsinkede. Og en markant følelse af, at arbejdet foran computeren ofte ikke vil blive brugt, men måske fører lige ned i en skraldespand - i et ministerium, en kommune eller hos borgerne. Sådan oplever nogle FTF-ansatte dagligdagen, hvor der på de fleste arbejdspladser er kommet større krav til dokumentation, administration og papirarbejde. Men den modsatte oplevelse findes også. En gejst, der er skabt i samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Et engagement, når det kommende års opgaver skal vælges, fordi medarbejderne er med til at beslutte, hvad der er vigtigst. Og en sikker fornemmelse af, at hvis der sker ændringer, så har man sort på hvidt, hvad konsekvensen er, også i forhold til brugerne. Forskellige styreformer og dokumentationsmetoder har direkte indflydelse på kvaliteten af det arbejde, der bliver leveret, og på de ansattes mulighed for at udfolde den professionelle faglighed, de er uddannet til. Til borgernes bedste. Og til gavn for den økonomiske vækst, som velfærden bidrager aktivt til. Derfor har FTF analyseret og debatteret, hvad der er afgørende for et godt resultat, når man indfører og anvender nye styringsformer. De tre centrale anbefalinger er politisk besluttet i FTF og støtter sig på et omfattende arbejde med FTF s medlemsorganisationer og forskere på området. Læs meget mere om hele projektet på Jeg håber, at du finder materialet interessant og vil bruge anbefalingerne i dit arbejde som tillidsrepræsentant, leder eller faglig konsulent, så du er med til at skabe de bedst mulige betingelser for kvalitet i ydelserne. Det er kvaliteten, vi skal styre efter. Bente Sorgenfrey Formand, FTF

4 D E T R E A N B E F A L I N G E R FTF s anbefalinger til bedre styreformer og kvalitet i den offenlige sektor:

5 Medarbejderdreven innovation og rum til professionalisme Meningsfulde dokumentationsmetoder Inddragelse af medarbejderne

6 I N D L E D N I N G S K A B K R E A T I V E O F F E N T L I G E A R B E J D S P L A D S E R Styring fra neden Skal kvaliteten i velfærdssamfundet blive bedre, skal der sættes fokus på, hvordan medarbejdernes viden og praksis i højere grad kan indgå i styringen af den offentlige sektor. Derfor skal medarbejderne og lederne i højere grad føle ejerskab til de mål, som kursen sættes efter i stat, regioner og kommuner. Det kræver, at den hierarkiske styring, der foregår i dag, erstattes af en filosofi om, at styringen starter fra neden Den offentlige sektor har længe været under pres. Serviceydelserne produceres under snævre økonomiske rammer, kravene til effektivitet øges, og borgerne forventer samtidig velfærdsydelser af høj kvalitet, som er tilgængelige, når de har behov for det. Skiftende regeringer har på den baggrund gennem de seneste to årtier lanceret en række moderniseringsprogrammer for den offentlige sektor med nye styringskoncepter. Det gælder fx for kommunalreformen, politireformen og senest det initiativ til en kvalitetsreform, som VK-regeringen offentliggjorde i august i år. Forandringerne af organisationen og styringen af den offentlige sektor har stor betydning for mange FTF eres daglige arbejde. De nye styringskoncepter ændrer vilkårene for at løse opgaverne - en ændring der imidlertid ikke er entydig. I nogle tilfælde betyder forandringerne, at der bliver nye og bedre rammer for arbejdet. I andre tilfælde opleves de som begrænsende og direkte skadelige for kvaliteten i arbejdet. Se det fra neden Ser man på de enkelte styringskoncepter, som bruges i dag i den offentlige sektor, og de mange forskellige specifikke styringsværktøjer, springer ét forhold i øjnene: Der er så godt som ingen inddragelse af medarbejdere og mellemledere hverken i udviklingen af styringskoncepter og selve styringen. De filosofier, som der ledes efter i dag, er i høj grad kendetegnet ved, at det er toplederne, der har udstukket de mål, som fx kommunens børneinstitutioner, regionernes hospitaler eller de statslige skattemyndigheder skal leve op til. Ideerne bag den form for styring, hvor kursen udstikkes fra oven og så skal forplante sig ned gennem organisationen, kaldes top-downstyring. Den bygger på troen om, at centralt udtænkte mål og værktøjer kan omsættes i praksis gennem et styringssystem, der kombinerer hierarki og økonomisk incitament. Men et system, der bygger på top-downstyring, detailstyring og kontrol, risikerer meget let at svække medarbejdernes arbejdsglæde, motivation og kreativitet. Samtidig er der en risiko for, at man med denne form for styring mister det, der udspringer nedefra. Nemlig de gode ideer, initiativer, der popper op i det daglige arbejde, og den viden, som den erfarne professionelle sidder inde med. En bærende tanke i FTF s anbefalinger er, at der skal være plads til, at medarbejdernes idéer og viden bruges til udvikling og forbedring af ydelserne igennem medarbejderdreven innovation. Derfor skal en bottom up -filosofi erstatte top-down -tankegangen. Ejerskab til alle parter Der skal sættes fokus på, hvordan de ansattes viden og praksis i højere grad kan indgå i styringen af den offentlige sektor. Det afgørende er, at medarbejderne og lederne føler ejerskab over for hvilke veje, man skal gå for at nå de ønskede mål. De styringsforandringer skal derfor også tænkes bottom up. At have et perspektiv fra neden fra medarbejderne og ledernes side er afgørende for på den ene side at sikre en fortsat udvikling af kvaliteten og effektiviteten i velfærdsydelserne, og for på den anden side at sikre udviklende og inspirerende arbejdspladser for medarbejdere og ledere. Hvis nye styringsformer skal virke i dagligdagen, er det afgørende, at ledere og medarbejdere bidrager helt fra starten, nemlig allerede i planlægningen. I øjeblikket opfatter mange FTF-grupper, at det centrale led

7 Udgangspunktet Anbefalingerne er udarbejdet med udgangspunkt i FTFprojektet Kvalitet og styreformer i den offentlige sektor, der er en del af FTF s prioriterede indsatsområde Fremtidens velfærdssamfund. I projektet er der gennemført en række kortlægnings- og analyseopgaver. En oversigt over projektets samlede materiale kan ses på hjemmesiden Et netværk af FTF-medlemsorganisationer har gennem forløbet bidraget med materiale, oplæg og debat. En række forskere har givet input til projektet i form af oplæg til netværket om deres forskningsresultater på specifikke områder. fylder for meget, at det er detailstyring og unødvendig administration og papirarbejde, som ikke har nogen reel funktion i dagligdagen. Det centrale led skal have mere fokus på den konkrete situation og de medarbejdere, der sidder med en stor viden og ekspertise på områderne. De lokale ledere og medarbejdere skal i højere grad komme med forslag, kræve at få indflydelse, stille op til diskussion og dele den viden og professionalisme, der er nødvendig for at få den bedste metode at styre efter, og den bedste dokumentation, der passer til dagligdagen. Det handler i højere grad om at benytte sig af begge parters kompetencer og udnytte den synergi, der ligger i at planlægge projekterne i fællesskab. Fokus på de professionelle medarbejdergrupper Professionerne inden for de offentlige velfærdsopgaver er blandt andet karakteriseret ved at have autonomi i arbejdet, hvor graden af autonomi naturligvis vil variere i det specifikke arbejdsområde. Den enkelte professionelle har en særlig viden og praksis, der bygger på en bestemt uddannelse, hvor teoretisk viden spiller en afgørende rolle. Medarbejderne udfører opgaverne på grundlag af en fag-professionel praksis, som både omfatter teoretisk viden, erfaringbaseret viden og de konkrete møder med klient, patient eller elev. Der skal gives plads til at udøve den fagprofessionelle praksis, fordi det er afgørende for den fremtidige kvalitet og effektivitet i velfærdsydelserne. Fagprofessionel praksis indebærer yderligere to principper, nemlig dialog og ansvar. Den fagprofessionelle praksis må ikke lukke sig om sig selv, men skal tværtimod være åben over for omgivelserne. Det indebærer derfor dialog med brugere, beslutningstagere, andre fagprofessionelle m.fl. om løsningen af opgaverne. Ved dialog med brugerne opnår den professionelle en viden, der kan være vigtig for at udføre opgaven, samtidig med at brugernes forventning om inddragelse indfries. Dialogen med det politisk-administrative niveau styrker beslutningstagernes grundlag ved hjælp af konkret viden, når der skal træffes beslutninger, mens dialogen med andre fagprofessionelle er med til, at man udvikler sig, lærer nyt og vurderer, om man i dagligdagen kan gøre tingene bedre. Ideer til nye veje Målet med anbefalingerne er ikke at opstille en helt ny styreform, men derimod at sætte fokus på de elementer, som FTF ser som vigtige, når styreformerne diskuteres og udvikles såvel centralt som decentralt. Der er ikke tale om rene modeller. Der findes for eksempel ikke én måde at udøve kontraktstyring på. Tværtimod fortolkes og bruges styreformerne ofte forskelligt i forskellige lokale og faglige sammenhæng. Derfor er der netop grund til og mulighed for at søge indflydelse og stille krav. Anbefalingerne er både rettet mod lederne på de enkelte institutioner eller i de enkelte afdelinger, embedsmænd og politikere på det centrale styringsniveau og de faglige organisationer. Det afspejler, at den fremtidige sikring af kvaliteten og effektiviteten er en fælles opgave.

8 A N B E F A L I N G 1 Medarbejderdreven innovation og rum til professionalisme

9 Skab rammer for medarbejderdreven innovation og rum til professionalisme på arbejdspladsen ved hjælp af følgende del-anbefalinger: Rum til professionalisme skal indebære en arbejdsform på arbejdspladsen, hvor refleksion over egen praksis i samarbejde med andre er en integreret del af den professionelles opgaver. Den enkelte medarbejder skal således selv aktivt gå ind i udviklingen af arbejdspladsen og af sin egen faglighed. arbejdsformen skal indebære, at den professionelle er parat til dialog om det faglige valg og ændre det, hvis ny viden peger på behovet for en ny praksis. Rum til professionalisme indebærer, at brugeren inddrages. Ved siden af den faglige ekspertviden skal den professionelle formå aktivt at inddrage brugerens viden, ønsker, forventninger og løsningsforslag i forhold til den konkrete situation. på institutionsniveau skal ledelsen give plads til, at den enkelte medarbejder får ansvar og udfolder sine kompetencer i opgaveløsningen. Ledelsesstilen skal give plads til refleksion og analyse i det daglige arbejde og til, at fagligheden løbende udvikles. Der skal i den enkelte organisation etableres tidspunkter i løbet af året, hvor man standser op og reflekterer over praksis og over indsamlet viden, for at den ny viden derefter kan indgå som praksis og eventuelt spredes til andre afdelinger og organisationer. på det centrale styringsniveau, hvor principperne for styringskonceptet fastlægges, er det nødvendigt at give så brede rammer og mål, at opgaveløsningen i vid udstrækning kan fastlægges decentralt. I styringskonceptet skal der indgå afsættelse af ressourcer, herunder tid til refleksion, faglig udvikling mm. på den enkelte arbejdsplads. Styringen skal evne at balancere mellem hensynet til effektiv ressourcestyring og hensynet til decentrale, faglige skøn i opgaveløsningen. Der skal etableres udviklings- og forskningsprojekter med fokus på betydningen af medarbejderdreven innovation i den offentlige sektor.

10 1 0 A N B E F A L I N G 1

11 1 1 Lærer fandt løsningen Lærer Krista Poulsen har fundet løsningen på, hvordan man inddrager forældrene også i de store skoleklasser. Det har været et problem, som Danmarks Pædagogiske Universitet har tumlet med i årevis. Krista Poulsen er ansat på Humlebæk Skole, og har været med til at starte et udviklingsprojekt med elev-teams og forældreinddragelse som omdrejningspunkt. 15 minutter til hvert barn til skole-hjem-samtaler. Og forældre, hvis engagement i skolen falder efterhånden, som børnene bliver ældre. Det er ofte situationen i folkeskolen, fordi det kan være svært at finde en model, der får forældresamarbejdet til at blomstre, og eleverne til at være i fokus og ansvarlige for det, de skal lære. Men på Humlebæk Skole er det lykkedes. Krista Poulsen har sammen med en kollega udviklet modellen. Hun er lærer, cand.pæd.pæd. og uddannet til at fokusere på, hvordan man udvikler undervisningen og samarbejdet mellem børn, lærere og forældre. Jeg har længe haft en vision om at gøre skole-hjem-samarbejdet bedre. Og det viser sig nu, at det kan lade sig gøre. Den nye form bliver nu udvidet til at dække hele overbygningen på Humlebæk Skole, fortæller Krista Poulsen. Humlebæk Skole har årgangsundervisning, og Krista Poulsen har sammen med kollegaen oprettet faste elevteams med tre-fire elever i 7., 8. og 9. årgang. Eleverne bliver sat tilfældigt sammen, og lærere og elever bruger tid i starten til at få grupperne til at fungere og løse de konflikter, der naturligt opstår. To gange om året holdes aftenmøder med elevernes team, kontaktlærere og forældre på en times varighed til hvert team. Her fortæller eleverne, hvordan deres skoledag forløber, om deres samarbejde og om deres mål for arbejdet. Forældrene bidrager engagerede med gode råd og ideer, ligesom lærerne kommer med deres. Den gamle form, hvor læreren taler det meste af tiden, fortæller forældrene, hvordan det går, og hvor eleven ofte har siddet passivt, er overstået. Eleverne ved godt selv, hvad de er gode og dårlige til. Det har vist sig, at jo mere ansvar, de har fået, jo mere ansvarlige er de blevet. Og i løbet af de tre år i udskolingen bliver de mere og mere velformulerede, og bedre og bedre til at samarbejde og løse konflikter, fortæller Krista Poulsen. Ledelse og etik i samtalen Projektet er blevet fulgt af DPU, Danmarks Pædagogiske Universitet via et forskningsprojekt, Læreres Læring. DPU var meget interesserede, fordi de i årevis har bøvlet med at løse problemet med at få inddraget forældrene. De fleste forældre mister interessen i de større klasser, blandt andet fordi det er så forrygende kedeligt at deltage. Hos os har de set, at der er massiv opbakning og deltagelse i møderne, fordi forældrene bliver inddraget på en helt anden måde, siger Krista Poulsen. Når eleverne bliver sat sammen i elevteams er der som regel en del, der gerne vil flyttes eller ikke har lyst til at være sammen med en bestemt. Men vi fortæller, at de ikke kan flytte. De skal lære at arbejde sammen med alle, og vi investerer meget tid i starten på at få teamet til at fungere. Men det er selvfølgelig afgørende, at vi som lærere ved, hvordan vi skal lære de unge at samarbejde og løse konflikterne. Hvis vi bare satte dem sammen og lod stå til, ville vi svigte eleverne, fortæller hun. Krista Poulsen har sammen med sin kollega fået en massiv opbakning til udviklingsprojektet. Ledelsen har decideret bedt om udviklingsprojekter og har støttet hele vejen, ligesom kollegerne har været med på ideen. At ledelsen er positiv er helt afgørende, siger Krista Poulsen. Den nye struktur stiller krav til lærere, elever og forældre, men udvikler i bedste fald en dannelsesetik, der fører frem mod større fællesskabsfølelse og samhørighed. Det er meget vigtigt, at man forinden gør op, hvilken etik der skal være. At forældrene ved, at de skal give konstruktiv og fremadrettet feedback og ikke kritisere en elev. Vi skal også som lærere være parate til at høre børnene kritisere os foran op til otte forældre, når vi holder fællesmøderne, smiler Krista Poulsen.

12 1 2 A N B E F A L I N G 2 Meningsfulde dokumentationsmetoder

13 1 3 Meningsfulde dokumentationsmetoder skal skabes i et konkret samarbejde med de fagprofessionelle grupper og ledere ved hjælp af følgende del-anbefalinger: Dokumentationsmetoderne skal kunne give meningsfuld feedback til medarbejderne, dvs. bidrage til at øge kvaliteten i opgaveløsningen og udviklingen af professionen. Dokumentation kan på den måde styrke kvaliteten i velfærdsopgaverne og samtidig udgøre et element i den faglige platform for de professionelle grupper. Dokumentationsmetoderne skal muliggøre individuel og fælles faglig refleksion og derved generere viden og såvel om kvalitative som kvantitative mål og resultater. Metoderne skal kunne fungere fleksibelt og dynamisk og indeholde langsigtede og strategiske mål. De skal give plads til at udvikle praksis og må ikke låse ressourcerne på nogle få og begrænsede mål. Metoderne til dokumentation kan være baseret på forskellige former for viden. Hvilken type af metode og viden, der skal anvendes for at frembringe en ønsket dokumentation, må afhænge af det specifikke område. Metoder og resultat af dokumentationen skal have en form og et indhold, der gør den brugbar som grundlag for en meningsfuld og konstruktiv dialog såvel mellem de professionelle medarbejdergrupper som mellem de professionelle og deres omgivelser, dvs. både politikere, forvaltning og borgere eller brugere. Den tid, den professionelle bruger på dokumentationsopgaven, skal stå i et rimeligt forhold til de øvrige opgaver.

14 1 4 A N B E F A L I N G 2

15 1 5 Dokumentation har forbedret behandlingen Selv om nogle medarbejdere og ledere kan blive irriterede over, hvor meget der skal skrives ned, gøres op og dokumenteres, er det samtidig med til at forbedre behandlingen. Det fortæller overfysioterapeut Lis Bentzen, Sygehus Vestsjælland. Dokumentation har været med til at sikre, at vi ved, hvad vi har gjort, og hvad vi skal gøre. Selv om det tager tid, sparer det sandsynligvis tid i den sidste ende. Jeg har været med i mange år, og jeg kan se, at for eksempel behandlingen af apopleksipatienterne patienter med en blodprop eller hjerneblødning har fået meget større fokus, fortæller Lis Bentzen. Hun er overfysioterapeut i Fysio- og Ergoterapiafsnittet, Holbæk Sygehus, Klinik for Rehabilitering, Medicinsk Center, Sygehus Vestsjælland. Tidligere har hun været rektor for Fysioterapeutskolen i København og overfysioterapeut på Amtssygehuset i Herlev. Nu har vi konkrete standarder, for eksempel at apopleksipatienten skal vurderes i løbet af de første to dage, så behandlingen kan komme i gang så hurtigt som det er muligt. Det er ganske forfærdeligt, hvis man ikke får reageret hurtigt nok og kommer i gang med den rette behandling. Det sikrer en fælles standard og dokumentationen, siger hun. Tid fra patienten Hun kender udmærket diskussionen om, hvor meget tid alt skriveriet, registreringen og optællingen tager. Og at det tager tid fra patienterne. Statsministeren siger godt nok, at der er kommet flere penge til sundhedssystemet. Men jeg hører ham ikke nævne, at mange af pengene er gået til at kontrollere og dokumentere, hvad der bliver lavet. De er hos os ikke gået til personale og til patienterne. Vi har i dag rigtig mange opgaver at tage vare på, siger Lis Bentzen. Hvis Lis Bentzens medarbejdere bliver irriterede over, at de skal bruge tid på skrivning og dokumentation i stedet for arbejdet med patienterne, taler hun med dem om det: Og de kan godt se, at dokumentationen skal bruges til noget vigtigt. Vi risikerer for eksempel en næse fra Patientklagenævnet, hvis der opstår noget, hvor vi ikke nøjagtigt kan dokumentere, hvad vi har gjort og hvornår. Og vi risikerer, at vi ikke har styr på, hvordan den bedste behandling skal udføres. Så hjælper det som regel. Helt overordnet bruger vi det til at tjekke, at arbejdet foregår bedst muligt og til at sammenligne os med andre afdelinger og sygehuse. Det er en stærk drivkraft til at gøre det bedst muligt, siger Lis Bentzen. Hun gør opmærksom på en helt praktisk forhindring i den optimale registrering og dokumentation af arbejdet, nemlig nok computere og stole til at sidde på. Og selv om der er kommet flere computere, er der stadig problemer. Tidligere var der måske spildtid på andre områder, men nu er der spildtid, fordi vi sommetider står i kø for at få plads ved en computer, hvor vi kan sidde og skrive de ting, vi skal, siger hun.

16 1 6 A N B E F A L I N G 3 Inddragelse af medarbejderne

17 1 7 Styrk, at medarbejderne bliver inddraget i at fastlægge styringsprincipperne ved hjælp af følgende del-anbefalinger: MED-aftalerne i den offentlige sektor skal styrkes, så medarbejderne sikres medbestemmelse på fastlæggelsen af principper og rammer for styringen af opgavevaretagelsen. Medbestemmelse skal sikres på såvel det centrale som decentrale niveau. En styrkelse af MED-aftalerne kan ske ved at indgå centrale aftaler om pligt til lokalt at aftale retningslinier for proceduren for drøftelse af nye styringsprincipper. Tillidsrepræsentanterne skal spille en vigtig rolle i fastlæggelsen af styringsprincipperne. De skal derfor rustes til at gå ind i dialogen, for eksempel gennem tilbud om uddannelsesmoduler, der specifikt beskæftiger sig med styringsproblemstillingerne. Der kan etableres dialogfora, som kan understøtte den løbende drøftelse af styring og kvalitetsudvikling mellem medarbejdere, mellemledere og det politisk-administrative niveau. Der kan etableres et styringsnetværk, der skal tage initiativ til løbende analyser og debat om innovation og styringsforandring i den offentlige sektor, hvor fokus er på perspektivet om styring fra neden. Der er ikke tale om en ny institution, men et fast netværk af eksisterende organisationer og institutioner med viden og interesse for styringsproblemstillingerne.

18 1 8 A N B E F A L I N G 3

19 1 9 PRES på ledelsen og kvaliteten Tillidsrepræsentant Johan Richtendorff tog chancen og gjorde et styringsværktøj til et samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne. Han ville fokusere på kvaliteten og han sikrede, at projektet fik førsteprioritet i Viborg Politikreds. For et par år siden kom der besked fra Rigspolitichefen om, at de danske politikredse skulle bruge PRES, politiets resultat- og evalueringsredskab. Det vakte almindelig skepsis blandt politifolkene, der var bekymrede for, om ledelsen ville misbruge redskabet, bruge det til nedskæringer og til at få medarbejderne til at løbe endnu hurtigere. Men tillidsrepræsentant Johan Richtendorff ville mere end blot sige ja til et styringsredskab til ledelsen: Jeg fik lavet aftaler om, at alle styringsgrupper med ledelserne og tillidsfolkene blev uddannet i tre dage i redskabet, og at vi i Viborg Politikreds gav PRES førsteprioritet. Jeg vidste, at det ville kunne bruges til at sikre kvaliteten i arbejdet og til at dokumentere, hvordan medarbejderne har det i dagligdagen, fortæller Johan Richtendorff. PRES er bygget op i ni områder, der blandt andet handler om nøgletal, ledelse, brugere og borgere, og medarbejderressourcer, for eksempel sygefravær og jobtilfredshed. Styr på fakta Vi har fået en helt anden mulighed for at argumentere med grundlag i fakta i stedet for på holdninger og meninger, siger Johan Richtendorff. Nu kan vi som medarbejdere og tillidsfolk holde ledelsen op på de prioriterede opgaver, som styringsgruppen har valgt først på året. Vi kan vise, hvad det betyder i effektivitet og ressourcer, når politikere og medier ændrer kursen og pludselig skifter kurs. Så kan vi dokumentere, hvorfor vi pludselig ikke nåede vores oprindelige mål. Et af vurderingspunkterne i PRES er, om medarbejderne føler, de har indflydelse på, hvad der bliver de vigtigste opgaver for året. Selv om alle medarbejdere blev spurgt og sendte forslag til styringsgruppen, som så tog stilling, viste det sig i besvarelserne, at de ikke mente, de havde indflydelse. Det måtte vi jo reagere på. Det viste sig, at de ikke fik feedback på, at deres forslag var modtaget og har været med i vurderingen. Det ændrede vi, og så ændrede andelen af medarbejdere, der følte, de havde indflydelse, sig også, fortæller Johan Richtendorff. Viborg Politikreds har fået en fælles platform for arbejdet. Hvis målene er, at opklaringsprocenten skal op, og antallet af indbrud skal ned, er det tydeligt at se i systemet, om målene nås. Og man kan reagere, hvis der er noget, der ikke går som det skal. Og både ledelse og medarbejdere er med til at sikre de konkrete opgaver. Hvert område i systemet har sin egen arbejdsgruppe, der har ansvaret for, at målene nås. Det er ikke noget paradis, fordi der er stadig ting, der kan blive bedre. Men vi har som medarbejdere og tillidsfolk fået en helt afgørende mulighed for at blive inddraget i arbejdet, planerne og beslutninger, siger Johan Richtendorff.

20 Få LEDERINFO - FTF s elektroniske nyhedsbrev kun for ledere Få RESONANS - FTF s analytiske magasin om arbejdsmarkedet Få KURSUSTILBUD - FTF s kurser rettet til både organisationer, tillidsfolk og ledere Tilmeld dig på h o v e d o r g a n i s a t i o n f o r o f f e n t l i g t o g p r i v a t a n s a t t e Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks København K Tlf

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Styringslaboratorier - en vej til fornyelse af den offentlige

Styringslaboratorier - en vej til fornyelse af den offentlige NR. 8-2009 Styringslaboratorier - en vej til fornyelse af den offentlige sektor Af Henrik Hjortdal, CVL/CBS, Henrik Bendix, MidtLab og Aleksander Stii, CVL/CBS Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

NR. 10 2008 Fra bureaukrati til bureaukratisme

NR. 10 2008 Fra bureaukrati til bureaukratisme NR. 10 2008 Fra bureaukrati til bureaukratisme Af Ove K. Pedersen Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation Tryk: FTF 1. oplag 250 eksemplarer

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Social forskning i praksis JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kolofon Social forskning i praksis Udgivet af JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kvalitetsafdelingen, Århus

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Brobyggerne. Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd

Brobyggerne. Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd Brobyggerne Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd Indhold Ledelsesudfordringer i praksis 4 1. At skabe en samlende mening 6 Akutte ledelsesudfordringer 10 Marcus og meningen med

Læs mere

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet INDHOLD Forord 3 En vanskelig rejse 4 Erfaringer fra fire samarbejder 7 Når samarbejdet lykkes 8 Samarbejdets syv plager 14 Chefopgaver

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Læsevejledning 1.0 Indledning Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Nye arbejdsrutiner indføres At ændre produktionsformer Større omlægningsprojekter 3.0 Værktøjer i forandringsarbejdet

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Forandring og forankring

Forandring og forankring Forandring og forankring Evaluering af projekter om psykisk arbejdsmiljø med støtte fra Udviklings- og Omstillingsfonden Udarbejdet for Statens Center for Kompetenceog Kvalitetsudvikling NFA Kubix Marts

Læs mere