RETNINGSLINJER FOR OFFENTLIGGØRELSE AF LIKVIDITETSDÆKNINGSGRAD EBA/GL/2017/01 21/06/2017. Retningslinjer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETNINGSLINJER FOR OFFENTLIGGØRELSE AF LIKVIDITETSDÆKNINGSGRAD EBA/GL/2017/01 21/06/2017. Retningslinjer"

Transkript

1 EBA/GL/2017/01 21/06/2017 Retningslinjer for offentliggørelse af likviditetsdækningsgrad som supplement til offentliggørelse af likviditetsrisikostyring i henhold til artikel 435 i forordning (EU) nr. 575/2013 1

2 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette dokument indeholder retningslinjer, der er udstedt i henhold til artikel 16 i forordning (EU) nr. 1093/ I henhold til artikel 16, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1093/2010 skal de kompetente myndigheder og finansielle institutioner bestræbe sig på at efterleve disse retningslinjer bedst muligt. 2. Retningslinjerne afspejler EBA's syn på passende tilsynspraksis inden for det europæiske finanstilsynssystem eller på, hvordan EU-retten bør anvendes inden for et bestemt område. De kompetente myndigheder, som er omhandlet i artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1093/2010, og som er omfattet af retningslinjerne, bør efterleve disse ved i fornødent omfang at indarbejde dem i deres praksis (f.eks. ved at ændre deres retlige rammer eller deres tilsynsprocesser), også hvor retningslinjerne primært er rettet mod institutioner. Indberetningskrav 3. I henhold til artikel 16, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1093/2010 skal de kompetente myndigheder senest den underrette EBA om, hvorvidt de efterlever eller agter at efterleve disse retningslinjer, eller begrunde en eventuel manglende efterlevelse. Hvis EBA ikke er blevet underrettet inden denne dato, anser EBA de kompetente myndigheder for ikke at efterleve retningslinjerne. Underretninger fremsendes ved hjælp af det skema, der er tilgængeligt på EBA's websted, til med referencen "EBA/GL/2017/01". Underretninger fremsendes af personer med behørig beføjelse til at indberette efterlevelse på vegne af deres kompetente myndigheder. Enhver ændring af status med hensyn til efterlevelse skal også meddeles EBA. 4. Underretninger offentliggøres på EBA's websted i henhold til artikel 16, stk Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af , s. 12). 2

3 2. Genstand, anvendelsesområde og definitioner Genstand 5. I disse retningslinjer specificeres de generelle rammer for offentliggørelse af risikostyring i henhold til artikel 435 i forordning (EU) nr. 575/ vedrørende likviditetsrisiko gennem indførelse af en harmoniseret struktur for offentliggørelse af oplysninger som krævet i henhold til artikel 435, stk. 1, i denne forordning. 6. I disse retningslinjer, og i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61, 3 specificeres og forklares det navnlig, hvilke oplysninger om likviditetsdækningsgraden der skal offentliggøres inden for nøgletallene som angivet i artikel 435, stk. 1, litra f), i forordning (EU) nr. 575/2013. Anvendelsesområde 7. Disse retningslinjer gælder for kreditinstitutter, der skal overholde retningslinjerne for offentliggørelseskrav (EBA/GL/2016/11) i ottende del af forordning (EU) nr. 575/2013, og som er omfattet af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61. Adressater 8. Disse retningslinjer er rettet til de kompetente myndigheder som defineret i artikel 4, stk. 2, litra i), i forordning (EU) nr. 1093/2010, og til kreditinstitutter som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013. Definitioner 9. Medmindre andet er angivet, har de udtryk, der er anvendt og defineret i forordning (EU) nr. 575/2013 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61, den samme betydning i disse retningslinjer. 2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/ Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår likviditetsdækningskrav for kreditinstitutter. 3

4 3. Gennemførelse Ikrafttrædelsesdato 10. Disse retningslinjer finder anvendelse fra den 31. december Overgangsbestemmelser 11. Kreditinstitutter, der falder inden for disse retningslinjers anvendelsesområde, skal ikke offentliggøre de i bilag II omtalte oplysninger, når nogle af observationerne vedrørende beregningen af gennemsnittene ligger forud for den første referencedato for indberetning af likviditetsdækningsgrad og dermed ikke indgår i tabellerne til indberetning af likviditetsdækningsgrad i bilag XXIV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/

5 4. Retningslinjer for offentliggørelse af oplysninger om likviditetsrisikostyring og offentliggørelse af likviditetsdækningsgrad 12. De i punkt 7 nævnte kreditinstitutter skal offentliggøre tabellen i bilag I. 13. De i punkt 7 nævnte kreditinstitutter skal offentliggøre tabellen for offentliggørelse af likviditetsdækningsgrad og tabellen for kvalitative oplysninger om likviditetsdækningsgrad i bilag II i henhold til vejledningen i bilag III. 14. Som en undtagelse fra punkt 13 skal et kreditinstitut kun offentliggøre oplysningerne i række 21, 22 og 23 i tabellen for offentliggørelse af likviditetsdækningsgrad i bilag II, når alle følgende betingelser er opfyldt: a) Kreditinstituttet er ikke blevet identificeret som et globalt systemisk vigtigt institut (G-SII) af kompetente myndigheder i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1222/2014 og eventuelle senere ændringer. b) Kreditinstituttet er ikke blevet identificeret som et andet systemisk vigtigt institut (O-SII) i henhold til artikel 131, stk. 3, i direktiv 2013/36/EU som specificeret i EBA/GL/2014/ Offentliggørelse i henhold til disse retningslinjer skal ske i overensstemmelse med EBA's retningslinjer om væsentlige eller fortrolige oplysninger og oplysninger, der er institutternes ejendom, og om offentliggørelseshyppighed i henhold til artikel 432, stk. 1 og 2, og artikel 433 i forordning (EU) nr. 575/2013 (EBA/GL/2014/14), som specificeres yderligere i punkt 16 nedenfor. 16. I forbindelse med artikel 27, litra e), i EBA/GL/2014/14 skal følgende punkter betragtes som punkter, der sandsynligvis bliver ændret hurtigt: a) den samlede justerede værdi af likviditetsbufferen som beskrevet i række 21 i tabellen for likviditetsdækningsgraden i bilag II b) den samlede justerede værdi af de samlede nettopengestrømme som beskrevet i række 22 i tabellen for likviditetsdækningsgraden i bilag II c) den samlede justerede værdi af likviditetsdækningsgraden (%) som beskrevet i række 23 i tabellen for likviditetsdækningsgraden i bilag II. 5

6 Bilag I Tabel EU LIQA om likviditetsrisikostyring 17. Tabel med kvalitative/kvantitative oplysninger om likviditetsrisiko i overensstemmelse med artikel 435, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 Formål: Offentliggøre risikostyringsmålsætninger og politik for likviditetsrisiko Anvendelsesområde: Tabellen er obligatorisk for alle kreditinstitutter omfattet af punkt 7 i disse retningslinjer. Indhold: Kvalitative og kvantitative oplysninger Hyppighed: Mindst en gang årligt Format: Fleksibelt Strategier og processer til styring af likviditetsrisici Strukturen for og tilrettelæggelsen af den relevante risikostyringsfunktion (bemyndigelse, vedtægter, andre foranstaltninger) Omfanget og arten af systemer til likviditetsrisikorapportering og -måling Politikker til likviditetsrisikoafdækning og -reduktion samt strategier og procedurer til overvågning af afdæknings- og reduktionsmekanismernes effektivitet. En erklæring godkendt af ledelsesorganet om, hvorvidt instituttets likviditetsrisikostyring er tilstrækkelig, og om den giver sikkerhed for, at de indførte likviditetsrisikostyringssystemer er tilstrækkelige i forhold til instituttets profil og strategi En koncis likviditetsrisikoerklæring godkendt af ledelsesorganet med en kortfattet beskrivelse af instituttets overordnede likviditetsrisikoprofil i tilknytning til dets forretningsstrategi. Denne erklæring skal omfatte nøgletal (ud over dem, der allerede er omfattet af bilag II til disse retningslinjer), som giver eksterne interessenter et samlet indblik i instituttets håndtering af likviditetsrisici, herunder samspillet mellem instituttets likviditetsrisikoprofil og risikotolerancen, som er fastlagt af ledelsesorganet Kommentar 6

7 Bilag II Tabeller EU LIQ1: Tabel for offentliggørelse af likviditetsdækningsgrad og tabel for kvalitative oplysninger om likviditetsdækningsgrad 18. Tabel for offentliggørelse af likviditetsdækningsgrad vedrørende kvantitative oplysninger om likviditetsdækningsgrad, der supplerer artikel 435, stk. 1, litra f), i forordning (EU) nr. 575/2013. Formål: Offentliggørelse af likviditetsdækningsgradens niveau og dens komponenter Anvendelsesområde: Tabellen er obligatorisk for alle kreditinstitutter omfattet af punkt 7 i disse retningslinjer. Indhold: Kvantitative oplysninger Hyppighed: Mindst en gang årligt Format: Fast Konsolideringskrav (solo/konsolideret) Valuta og enheder (XXX mio.) Kvartalsafslutning den (DD. måned ÅÅÅ) Antal anvendte datapunkter ved beregningen af gennemsnit LIKVIDE AKTIVER AF HØJ KVALITET Samlede likvide aktiver af 1 høj kvalitet (HQLA) UDGÅENDE PENGESTRØMME Detailindskud og indskud 2 fra mindre erhvervskunder, heraf: 3 Stabile indskud 4 Mindre stabile indskud Samlet uvægtet værdi (gennemsnit) Samlet vægtet værdi (gennemsnit) 7

8 5 Usikrede transaktioner Transaktionsrelaterede indskud (alle modparter) 6 og indskud i netværk af kooperative banker Ikketransaktionsrelatere 7 de indskud (alle modparter) 8 Usikret gæld 9 Sikrede transaktioner 10 Supplerende krav Udgående pengestrømme 11 vedrørende derivater og andre krav til sikkerhedsstillelse Udgående pengestrømme 12 vedrørende tabt finansiering på gældsprodukter Kredit- og 13 likviditetsfaciliteter Andre kontraktbestemte 14 finansieringsforpligtelser Andre potentielle 15 finansieringsforpligtelser SAMLET UDGÅENDE 16 PENGESTRØM INDGÅENDE LIVKVIDE PENGESTRØMME EU- 19a EU- 19b 20 Sikret udlån (f.eks. reverse repoer) Indgående pengestrømme fra eksponeringer, der ikke er misligholdt Andre indgående pengestrømme (Forskel mellem samlede vægtede indgående pengestrømme og samlede vægtede udgående pengestrømme, som er resultatet af transaktioner i tredjelande, hvor der er restriktioner på overførsler, eller som er angivet i ikkekonvertible valutaer) (Overskydende indgående pengestrømme fra et tilknyttet specialiseret kreditinstitut) SAMLEDE INDGÅENDE PENGESTRØMME 8

9 EU- 20a EU- 20b EU- 20c Helt undtagne indgående pengestrømme Indgående pengestrømme underlagt loft på 90 % Indgående pengestrømme underlagt loft på 75 % 21 LIKVIDITETSBUFFER 22 UDGÅENDE NETTOPENGESTRØM 23 LIKVIDITETSDÆKNINGSGRA D (%) SAMLET JUSTERET VÆRDI 9

10 19. Tabel for kvalitative oplysninger om likviditetsdækningsgrad, der supplerer tabellen for offentliggørelse af likviditetsdækningsgrad. Formål: Offentliggørelse af yderligere forklaringer af elementerne i tabellen for offentliggørelse af likviditetsdækningsgrad Anvendelsesområde: Tabellen er obligatorisk for alle kreditinstitutter omfattet af punkt 7 i disse retningslinjer. Indhold: Primært kvalitativ redegørelse, der kan underbygges med kvantitative oplysninger Hyppighed: Mindst en gang årligt Format: Fleksibelt Kommentar Koncentration af likviditets- og finansieringskilder Derivater og potentielle krav om sikkerhedsstillelse Valutamismatch i likviditetsdækningsgraden Beskrivelse af graden af centralisering af likviditetsstyringen og samspil mellem gruppens enheder Andre elementer i beregningen af likviditetsdækningsgraden, der ikke medtages i tabellen for offentliggørelse af likviditetsdækningsgrad, men som instituttet anser for relevante for dets likviditetsprofil 10

11 Bilag III Vejledning om tabellerne EU LIQ1, tabel for offentliggørelse af likviditetsdækningsgrad og tabel for kvalitative oplysninger om likviditetsdækningsgraden Del 1: GENEREL VEJLEDNING 20. Oplysningerne, der skal offentliggøres i tabellen for offentliggørelse af likviditetsdækningsgrad i bilag II, skal omfatte værdierne og tallene heri for de fire kvartaler (januar-marts, april-juni, juli-september, oktober-december), der går forud for offentliggørelsesdatoen. Disse værdier og tal skal beregnes som simple gennemsnit af observationerne ved månedsafslutning i løbet af de 12 måneder forud for afslutningen på hvert kvartal. 21. Oplysningerne, der skal offentliggøres i tabellen for kvalitative oplysninger om likviditetsdækningsgrad i bilag II, skal omfatte en kvalitativ diskussion af punkterne i tabellen for offentliggørelse af likviditetsdækningsgrad. 22. De oplysninger, der kræves i tabellen for offentliggørelse af likviditetsdækningsgrad i bilag II, skal omfatte alle elementer, uanset hvilken valuta de denomineres i, og skal offentliggøres i indberetningsvalutaen som defineret i artikel 3 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/ Med henblik på beregningen af de uvægtede og vægtede indgående og udgående pengestrømme og den vægtede HQLA i forbindelse med tabellen for offentliggørelse af likviditetsdækningsgrad under bilag II, skal kreditinstitutterne ved anvendelsen af disse retningslinjer følge nedenstående vejledning: a) Indgående/udgående pengestrømme: den uvægtede værdi af indgående pengestrømme og udgående pengestrømme beregnes som restgælden fra forskellige kategorier eller typer af passiver, ikkebalanceførte poster eller kontraktmæssige fordringer. Den "vægtede" værdi af indgående pengestrømme og udgående pengestrømme beregnes som værdien efter anvendelse af satserne for indgående pengestrømme og udgående pengestrømme. b) HQLA: Den "vægtede" værdi af likvide aktiver af høj kvalitet (HQLA) beregnes som værdien efter anvendelse af haircuts. 24. Med henblik på beregningen af den justerede værdi af likviditetsbufferen i række 21 og den justerede værdi af den samlede udgående nettopengestrøm i række 22 i tabellen for 11

12 offentliggørelse af likviditetsdækningsgrad i bilag II anvender kreditinstitutterne i forbindelse med anvendelsen af disse retningslinjer hver af følgende instrukser: a) Den justerede værdi af likviditetsbufferen er værdien af den samlede HQLA efter anvendelse af både haircuts og eventuelle lofter. b) Den justerede værdi af den udgående nettopengestrøm beregnes efter anvendelse af loftet for indgående pengestrømme, når dette er relevant. Del 2: SPECIFIKKE INSTRUKSER 25. I forbindelse med anvendelsen af disse retningslinjer anvender kreditinstitutterne instrukserne i dette punkt ved udfyldelse af tabellen for offentliggørelse af likviditetsdækningsgrad under bilag II: Række II. Henvisninger til retsakter og instrukser {1} Samlede likvide aktiver af høj kvalitet (HQLA) Som den vægtede værdi skal kreditinstitutterne offentliggøre værdien i henhold til artikel 9 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61 under elementet "Ikkejusterede likvide aktiver i alt" som indberettet i række 10 (ID 1), kolonne 040 i tabel C Likviditetsdækning Likvide aktiver i bilag XXIV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/ {2} Detailanfordringsindskud og indskud fra mindre erhvervskunder, heraf: Som den uvægtede værdi skal kreditinstitutterne offentliggøre beløbet under elementet "Detailanfordringsindskud" som indberettet i række 030 (ID 1.1.1), kolonne 010 i tabel C Likviditetsdækning Udgående pengestrømme i bilag XXIV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014. Som den vægtede værdi skal kreditinstitutterne offentliggøre udgående pengestrømme under elementet "detailindskud" som indberettet i række 030 (ID 1.1.1), kolonne 060 i tabel C om Likviditetsdækning Udgående pengestrømme under bilag XXIV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014. {3} Stabile indskud Som den uvægtede værdi skal kreditinstitutterne offentliggøre størrelsen af beløbet under elementet "stabile indskud" som indberettet i række 080 (ID ), kolonne 010 i tabel C om Likviditetsdækning Udgående pengestrømme under bilag XXIV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 og beløbet under elementet "stabile indskud omfattet af undtagelse" som indberettet i række 090 (ID ), kolonne 4 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/ om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for institutters indberetning med henblik på tilsyn i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/

13 010 i tabel C om Likviditetsdækning Udgående pengestrømme under bilag XXIV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014. Som den vægtede værdi skal kreditinstitutterne offentliggøre beløbet for udgående pengestrømme under elementet "stabile indskud" som indberettet i række 080 (ID ), kolonne 060 i tabel C om Likviditetsdækning Udgående pengestrømme under bilag XXIV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 og udgående pengestrømme under elementet "stabile indskud omfattet af undtagelse" som indberettet i række 090 (ID ), kolonne 060 i tabel C om Likviditetsdækning Udgående pengestrømme under bilag XXIV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014. {4} Mindre stabile indskud Som den uvægtede værdi skal kreditinstitutterne offentliggøre størrelsen af beløbet under elementet "indskud, der indebærer højere udgående pengestrømme" som indberettet i række 050 (ID ), kolonne 010 i tabel C om Likviditetsdækning Udgående pengestrømme under bilag XXIV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 og beløbet under elementet "andre detailindskud" som indberettet i række 110 (ID ), kolonne 010 i tabel C om Likviditetsdækning Udgående pengestrømme under bilag XXIV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014. Som den vægtede værdi skal kreditinstitutterne offentliggøre størrelsen af udgående pengestrømme under elementet "indskud, der indebærer højere udgående pengestrømme" som indberettet i række 050 (ID ), kolonne 060 i tabel C om Likviditetsdækning Udgående pengestrømme under bilag XXIV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 og udgående pengestrømme under elementet "andre detailindskud" som indberettet i række 110 (ID ), kolonne 060 i tabel C om Likviditetsdækning Udgående pengestrømme under bilag XXIV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014. {5} Usikrede transaktioner: Kreditinstitutterne skal offentliggøre beløbene for uvægtede og vægtede beløb, der skal offentliggøres i række {6} "Transaktionsrelaterede indskud (alle modparter) og indskud i netværk af kooperative banker", række {7} "ikketransaktionsrelaterede indskud (alle modparter)" og række {8} "Usikret gæld" i denne vejledning. {6} Transaktionsrelaterede indskud (alle modparter) og indskud i netværk af kooperative banker Som den uvægtede værdi skal kreditinstitutterne offentliggøre beløbet under elementet "Transaktionsrelaterede indskud" som indberettet i række 120 (ID 1.1.2), kolonne 010 i tabel C om Likviditetsdækning Udgående pengestrømme under bilag XXIV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014. Som den vægtede værdi skal kreditinstitutterne offentliggøre den udgående pengestrøm under elementet "Transaktionsrelaterede indskud" som indberettet i række 120 (ID 1.1.2), kolonne 060 i tabel C om Likviditetsdækning Udgående pengestrømme under 13

14 bilag XXIV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014. {7} Ikketransaktionsrelaterede indskud (alle modparter) Som den uvægtede værdi skal kreditinstitutterne offentliggøre beløbet under elementet "ikketransaktionsrelaterede indskud" som indberettet i række 210 (ID 1.1.3), kolonne 010 i tabel C om Likviditetsdækning Udgående pengestrømme under bilag XXIV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014. Som den vægtede værdi skal kreditinstitutterne offentliggøre den udgående pengestrøm under elementet "ikketransaktionsrelaterede indskud" som indberettet i række 210 (ID 1.1.3), kolonne 060 i tabel C om Likviditetsdækning Udgående pengestrømme under bilag XXIV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014. {8} Usikret gæld Som den uvægtede værdi skal kreditinstitutterne offentliggøre beløbet under elementet "i form af gældspapirer, hvis de ikke behandles som detailindskud" som indberettet i række 900 (ID ), kolonne 010 i tabel C om Likviditetsdækning Udgående pengestrømme under bilag XXIV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014. Som den uvægtede værdi skal kreditinstitutterne offentliggøre den udgående pengestrøm under elementet "i form af gældspapirer, hvis de ikke behandles som detailindskud" som indberettet i række 900 (ID ), kolonne 060 i tabel C om Likviditetsdækning Udgående pengestrømme under bilag XXIV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014. {9} Sikrede transaktioner Som den vægtede værdi skal kreditinstitutterne offentliggøre summen af udgående pengestrømme under elementet "Udgående pengestrømme fra sikrede udlånstransaktioner og kapitalmarkedstransaktioner" som indberettet i række 920 (ID 1.2), kolonne 060, i tabel C om Likviditetsdækning Udgående pengestrømme under bilag XXIV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 og udgående pengestrømme under elementet "Udgående pengestrømme i alt fra sikrede swaps af sikkerhedsstillelse " som indberettet i række 1130 (ID 1.3), kolonne 060, i tabel C om Likviditetsdækning Udgående pengestrømme under bilag XXIV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014. {10} Supplerende krav: Kreditinstitutterne skal offentliggøre størrelsen af de uvægtede og vægtede beløb, som skal offentliggøres i række {11} "Udgående pengestrømme vedrørende derivater og andre krav til sikkerhedsstillelse", række {12} "Udgående pengestrømme vedrørende tabt finansiering på gældsprodukter" og række {13} "Kredit- og likviditetsfaciliteter" i denne vejledning. {11} Udgående pengestrømme vedrørende derivatengagementer og andre krav til sikkerhedsstillelse 14

15 Kreditinstitutterne skal offentliggøre som henholdsvis den uvægtede værdi og den vægtede værdi de samlede beløb (kolonne 010 i tabel C om Likviditetsdækning Udgående pengestrømme i bilag XXIV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014) og udgående pengestrømme (kolonne 060 i tabel C om Likviditetsdækning Udgående pengestrømme i bilag XXIV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014) for følgende elementer: "sikkerhed, som ikke er sikkerhed i form af aktiver på niveau 1, og som stilles for derivater " som indberettet i række 280, ID "sikkerhedsstillelse i form af aktiver på niveau 1 i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet for derivater" som indberettet i række 290, ID "væsentlige udgående pengestrømme som følge af en forværring af egen kreditkvalitet" som indberettet i række 300, ID "virkning af et negativt markedsscenario på derivater, finansieringstransaktioner og andre kontrakter" som indberettet i række 310, ID "udgående pengestrømme fra derivater" som indberettet i række 340, ID "overskydende sikkerhed, der kan opsiges " som indberettet i række 380, ID "sikkerhed, der skal stilles" som indberettet i række 390, ID "sikkerhedsstillelse i form af likvide aktiver, der kan udskiftes med sikkerhedsstillelse i form af ikkelikvide aktiver" som indberettet i række 400, ID {12} Udgående pengestrømme vedrørende tabt finansiering på gældsprodukter Kreditinstitutterne skal offentliggøre som henholdsvis den uvægtede værdi og den vægtede værdi beløbet (kolonne 010 i tabel C om Likviditetsdækning Udgående pengestrømme i bilag XXIV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014) og udgående pengestrømme (kolonne 060 i tabel C om Likviditetsdækning Udgående pengestrømme i bilag XXIV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014) under elementet "tabt finansiering fra strukturfinansieringsaktiviteter", som indberettet i række 410, ID under bilag XXIV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014. {13} Kredit- og likviditetsfaciliteter Kreditinstitutterne skal offentliggøre som henholdsvis den uvægtede værdi og den vægtede værdi beløbet (kolonne 010 i tabel C om Likviditetsdækning Udgående pengestrømme i bilag XXIV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014) og udgående pengestrømme (kolonne 060 i tabel C om Likviditetsdækning Udgående pengestrømme i bilag XXIV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014) under elementet "Bevilgede faciliteter" som indberettet i række 460, ID under bilag XXIV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014. {14} Andre kontraktbestemte finansieringsforpligtelser Kreditinstitutterne skal offentliggøre som henholdsvis den uvægtede værdi og den 15

16 vægtede værdi de samlede beløb (kolonne 010 i tabel C om Likviditetsdækning Udgående pengestrømme i bilag XXIV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014) og udgående pengestrømme (kolonne 060 i tabel C om Likviditetsdækning Udgående pengestrømme i bilag XXIV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014) for følgende elementer: "aktiver, der lånes uden sikkerhed " som indberettet i række 440, ID "korte positioner" som indberettet i række 350, ID "forpligtelser i forbindelse med driftsomkostninger " som indberettet i række 890, ID "andre" som indberettet i række 910, ID {15} Andre potentielle finansieringsforpligtelser Kreditinstitutterne skal offentliggøre som henholdsvis den uvægtede værdi og den vægtede værdi de samlede beløb (kolonne 010 i tabel C om Likviditetsdækning Udgående pengestrømme i bilag XXIV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014) og udgående pengestrømme (kolonne 060 i tabel C om Likviditetsdækning Udgående pengestrømme i bilag XXIV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014) for følgende punkter: "Andre produkter og tjenester" som indberettet i række 720, ID "intern netting af kundes positioner" som indberettet i række 450, ID {16} SAMLEDE UDGÅENDE PENGESTRØMME Kreditinstitutterne skal offentliggøre den samlede vægtede værdi af følgende elementer i denne vejledning: Række {2} Detailindskud og indskud fra små erhvervskunder Række {5} Usikrede transaktioner Række {9} Sikrede transaktioner Række {10} Supplerende krav Række {14} Andre kontraktbestemte finansieringsforpligtelser og Række {15} Andre potentielle finansieringsforpligtelser. {17} Sikret udlån (f.eks. reverse repoer) Som den uvægtede værdi skal kreditinstitutterne offentliggøre de samlede beløb under elementet "Indgående pengestrømme fra sikrede udlånstransaktioner og kapitalmarkedstransaktioner" som indberettet i række 270 (ID 1.2), kolonne 010, 020 og 030 i tabel C om Likviditetsdækning Indgående pengestrømme under bilag XXIV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 og markedsværdien af udlånt sikkerhedsstillelse under elementet "Swaps af sikkerhedsstillelse og derivater med sikkerhedsstillelse i alt" som indberettet i række 010 (ID 1), kolonne 010 i tabel C om Likviditetsdækning Swaps af sikkerhedsstillelse under bilag XXIV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014. Som den vægtede værdi skal kreditinstitutterne offentliggøre de samlede indgående 16

17 pengestrømme under elementet "Indgående pengestrømme fra sikrede udlånstransaktioner og kapitalmarkedstransaktioner" som indberettet i række 270 (ID 1.2), kolonne 140, 150 og 160 i tabel C om Likviditetsdækning Indgående pengestrømme under bilag XXIV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 og indgående pengestrømme, der er underlagt loftet på 75 % på indgående pengestrømme, 90 % loftet på indgående pengestrømme og indgående pengestrømme, der er undtaget fra loftet på indgående pengestrømme som indberettet i række 010 (ID 1), kolonne 060, 070 og 080 i tabel C om Likviditetsdækning Sikrede swaptransaktioner under bilag XXIV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014. {18} Indgående pengestrømme fra eksponeringer, der ikke er misligholdt Kreditinstitutterne skal offentliggøre som henholdsvis den uvægtede værdi og den vægtede værdi de samlede beløb (kolonne 010, 020 og 030 i tabel C om Likviditetsdækning Indgående pengestrømme i bilag XXIV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014) og indgående pengestrømme (kolonne 140, 150 og 160 i tabel C om Likviditetsdækning Indgående pengestrømme i bilag XXIV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014) under elementerne: "skyldige beløb fra ikkefinansielle kunder (undtagen centralbanker)" som indberettet i række 030, ID "skyldige beløb fra centralbanker og finansielle kunder" som indberettet i række 100, ID "skyldige beløb fra handelsfinansieringstransaktioner" som indberettet i række 180, ID "indgående pengestrømme svarende til udgående pengestrømme i henhold til forpligtelser i form af støttelån, jf. artikel 31, stk. 9, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61" som indberettet i række 170, ID {19} Andre indgående pengestrømme Kreditinstitutterne skal offentliggøre som henholdsvis den uvægtede værdi og den vægtede værdi de samlede beløb (kolonne 010, 020 og 030 i tabel C om Likviditetsdækning Indgående pengestrømme i bilag XXIV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014) og indgående pengestrømme (kolonne 140, 150 og 160 i tabel C om Likviditetsdækning Indgående pengestrømme i bilag XXIV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014) under elementerne: "skyldige beløb fra værdipapirer, der forfalder inden for 30 dage" som indberettet i række 190, ID "aktiver uden fast kontraktlig udløbsdato" som indberettet i række 200, ID "skyldige beløb fra positioner i hovedindeksaktier, forudsat at der ikke sker nogen dobbelttælling med likvide aktiver" som indberettet i række 210, ID "indgående pengestrømme fra uudnyttede kredit- eller aktivitetsfaciliteter og andre forpligtelser afgivet af centralbanker, forudsat at der ikke sker dobbelttælling med likvide aktiver" som indberettet i række 220, ID

18 "indgående pengestrømme fra frigivelse af saldi på separate konti i overensstemmelse med myndighedskravene om beskyttelse af kundetransaktionsaktiver " som indberettet i række 230, ID "indgående pengestrømme fra derivater" som indberettet i række 240, ID "indgående pengestrømme fra uudnyttede kredit- eller likviditetsfaciliteter, der stilles til rådighed af en koncern eller en institutsikringsordning, hvor de kompetente myndigheder har givet tilladelse til at anvende en højere indgående pengestrømssats " som indberettet i række 250, ID "andre indgående pengestrømme" som indberettet i række 260, ID { EU-19a } (Forskel mellem samlede vægtede indgående pengestrømme og samlede vægtede udgående pengestrømme, som er resultatet af transaktioner i tredjelande, hvor der er restriktioner på overførsler, eller som er angivet i ikkekonvertible valutaer) Som den vægtede værdi skal kreditinstitutterne offentliggøre de indgående pengestrømme (kolonne 140, 150 eller 160 i tabel C om Likviditetsdækning Indgående pengestrømme i bilag XXIV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014; kolonner, der er underlagt loftet på 75 % og/eller 90 % og/eller undtaget fra loftet over indgående pengestrømme) under elementet "(Forskel mellem samlede vægtede indgående pengestrømme og samlede vægtede udgående pengestrømme, som er resultatet af transaktioner i tredjelande, hvor der er restriktioner på overførsler, eller som er angivet i ikkekonvertible valutaer)" som indberettet i række 420, ID 1.4. { EU-19b } (Overskydende indgående pengestrømme fra et tilknyttet specialiseret kreditinstitut) Kreditinstitutter skal offentliggøre som den vægtede værdi de indgående pengestrømme (kolonne 140, 150 eller 160 i tabel C om Likviditetsdækning Indgående pengestrømme i bilag XXIV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014; kolonner, der er underlagt loftet på 75 % og/eller 90 % og/eller undtaget fra loftet over indgående pengestrømme) under elementet "(Overskydende indgående pengestrømme fra et tilknyttet specialiseret kreditinstitut)" som indberettet i række 430, ID 1.5. {20} SAMLEDE INDGÅENDE PENGESTRØMME Kreditinstitutter skal offentliggøre den samlede uvægtede og vægtede værdi af følgende punkter under denne vejledning: Række {17} Sikret udlån (f.eks. reverse repoer) Række {18} Indgående pengestrømme fra eksponeringer, der ikke er misligholdt Række {19} Andre indgående pengestrømme minus: Række {EU-19a} (Forskel mellem samlede vægtede indgående pengestrømme og samlede vægtede udgående pengestrømme, som er resultatet af transaktioner i tredjelande, hvor der er restriktioner på overførsler, eller som er angivet i ikkekonvertible valutaer) 18

19 Række {Eu-19b} (Overskydende indgående pengestrømme fra et tilknyttet specialiseret kreditinstitut) { EU-20a } Helt undtagne indgående pengestrømme Kreditinstitutter skal offentliggøre som den uvægtede værdi og som den vægtede værdi henholdsvis beløbet (kolonne 030) og indgående pengestrømme (kolonne 160), som er undtaget for loftet på indgående pengestrømme under elementet "Indgående pengestrømme i alt" som indberettet i række 010, ID 1 i tabel C om Likviditetsdækning Indgående pengestrømme under bilag XXIV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014. { EU-20b } Indgående pengestrømme, der er omfattet af 90 %-loftet Kreditinstitutter skal offentliggøre som den uvægtede værdi og som den vægtede værdi henholdsvis beløbet (kolonne 020) og indgående pengestrømme (kolonne 150), som er omfattet af 90 %-loftet på indgående pengestrømme under elementet "Samlede indgående pengestrømme" som indberettet i række 010, ID 1 i tabel C om Likviditetsdækning Indgående pengestrømme under bilag XXIV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014. { EU-20c } Indgående pengestrømme, der er omfattet af 75 %-loftet Kreditinstitutter skal offentliggøre som den uvægtede værdi og som den vægtede værdi henholdsvis beløbet (kolonne 010) og indgående pengestrømme (kolonne 140), som er omfattet af 75 %-loftet på indgående pengestrømme under elementet "Samlede indgående pengestrømme" som indberettet i række 010, ID 1 i tabel C om Likviditetsdækning Indgående pengestrømme under bilag XXIV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014. {21} LIKVIDITETSBUFFER Kreditinstitutterne skal offentliggøre som den justerede værdi værdien under elementet "Likviditetsbuffer" som indberettet i række 010, ID 1 i tabel C om Likviditetsdækning Beregninger under bilag XXIV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014. {22} SAMLEDE UDGÅENDE LIKVIDE NETTOPENGESTRØMME Kreditinstitutterne skal offentliggøre som den justerede værdi værdien under elementet "Udgående nettopengestrøm" som indberettet i række 020, ID 2 i tabel C om Likviditetsdækning Beregninger under bilag XXIV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014. {23} LIKVIDITETSDÆKNINGSGRAD (%) Kreditinstitutterne skal offentliggøre som den justerede værdi procentdelen af elementet 19

20 "Likviditetsdækningsgrad (%)" som indberettet i række 030, ID 3 i tabel C om Likviditetsdækning Beregninger under bilag XXIV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/ Med henblik på udarbejdelse af tabellen for kvalitative oplysninger om likviditetsdækningsgraden i bilag II skal kreditinstitutterne i forbindelse med anvendelsen af disse retningslinjer benytte tekstfelterne i tabellen samt felterne til fritekst og om muligt fortolke punkterne i henhold til deres overvejelser i forbindelse med definitionen af likviditetsdækningsgraden i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61 og de yderligere parametre for likviditetsovervågning i henhold til kapitel 7b i gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/

L RETNINGSLINJER FOR ENSARTET OFFENTLIGGØRELSE AF OPLYSNINGER OM IFRS 9-OVERGANGSORDNINGER EBA/GL/2018/01 16/01/2018.

L RETNINGSLINJER FOR ENSARTET OFFENTLIGGØRELSE AF OPLYSNINGER OM IFRS 9-OVERGANGSORDNINGER EBA/GL/2018/01 16/01/2018. L RETNINGSLINJER FOR ENSARTET OFFENTLIGGØRELSE AF EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Retningslinjer for ensartet offentliggørelse af oplysninger i henhold til artikel 473a i forordning (EU) nr. 575/2013 hvad angår

Læs mere

for implicit støtte til securitiseringstransaktioner

for implicit støtte til securitiseringstransaktioner EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Retningslinjer for implicit støtte til securitiseringstransaktioner 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette dokument indeholder

Læs mere

Retningslinjer. for offentliggørelse af behæftede og ubehæftede aktiver. 27. juni 2014 EBA/GL/2014/03

Retningslinjer. for offentliggørelse af behæftede og ubehæftede aktiver. 27. juni 2014 EBA/GL/2014/03 RETNINGSLINJER FOR OFFENTLIGGØRELSE AF BEHÆFTEDE OG UBEHÆFTEDE AKTIVER 27. juni 2014 EBA/GL/2014/03 Retningslinjer for offentliggørelse af behæftede og ubehæftede aktiver EBA-retningslinjer for offentliggørelse

Læs mere

om procedurer for klager over påståede overtrædelser af betalingstjenestedirektiv 2

om procedurer for klager over påståede overtrædelser af betalingstjenestedirektiv 2 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Retningslinjer om procedurer for klager over påståede overtrædelser af betalingstjenestedirektiv 2 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Guidelines Status for disse retningslinjer

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Retningslinjer for konstatering af, hvornår realisering af aktiver og passiver ved almindelig insolvensbehandling kan have negative virkninger for et eller flere finansielle markeder

Læs mere

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17 RETNINGSLINJER MED SPECIFIKATIONER AF BETINGELSERNE FOR KONCERNINTERN FINANSIEL STØTTE EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Retningslinjer med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i

Læs mere

RETNINGSLINJER OM ERHVERVSANSVARSFORSIKRING I HENHOLD TIL 2. BETALINGSTJENESTEDIREKTIV (PSD2) EBA/GL/2017/08 12/09/2017.

RETNINGSLINJER OM ERHVERVSANSVARSFORSIKRING I HENHOLD TIL 2. BETALINGSTJENESTEDIREKTIV (PSD2) EBA/GL/2017/08 12/09/2017. RETNINGSLINJER OM ERHVERVSANSVARSFORSIKRING I HENHOLD TIL 2. BETALINGSTJENESTEDIREKTIV (PSD2) EBA/GL/2017/08 12/09/2017 Retningslinjer om de kriterier, der skal anvendes til at fastsætte minimumsbeløbet

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/ EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Retningslinjer vedrørende de typer af test, gennemgange eller aktiviteter, der kan føre til støtteforanstaltninger i henhold til artikel 32, stk. 4, litra d), nr. iii),

Læs mere

Endelige retningslinjer

Endelige retningslinjer EBA/GL/2017/02 11/07/2017 Endelige retningslinjer vedrørende det indbyrdes forhold mellem rækkefølgen for nedskrivning og konvertering i BRRD og CRR/CRD 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status

Læs mere

Retningslinjer. for mulige scenarier til brug i genopretningsplaner EBA/GL/2014/ juli 2014

Retningslinjer. for mulige scenarier til brug i genopretningsplaner EBA/GL/2014/ juli 2014 EBA/GL/2014/06 18. juli 2014 Retningslinjer for mulige scenarier til brug i genopretningsplaner 1 EBA-retningslinjer for mulige scenarier til brug i genopretningsplaner Retningslinjernes status 1. Dette

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Retningslinjer for de faktiske omstændigheder, der udgør en væsentlig trussel mod den finansielle stabilitet, og for elementerne i tilknytning til effektiviteten af virksomhedssalgsværktøjet

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Retningslinjer for minimumslisten over de tjenesteydelser eller faciliteter, som er nødvendige for at muliggøre en modtagers drift af en virksomhed, som overføres til den i medfør

Læs mere

for restancer og tvangsauktion

for restancer og tvangsauktion EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EBA retningslinjer for restancer og tvangsauktion 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Retningslinjer for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for

Læs mere

for vurdering af kreditværdighed

for vurdering af kreditværdighed EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EBA retningslinjer for vurdering af kreditværdighed 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU).../...

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU).../... EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.9.2017 C(2017) 5959 final ANNEXES 1 to 2 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU).../... om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Endelige retningslinjer

Endelige retningslinjer EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Endelige retningslinjer for satsen for konvertering af gæld til egenkapital ved bail-in 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette dokument

Læs mere

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette

Læs mere

Endelige retningslinjer

Endelige retningslinjer RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AF AKTIONÆRER EBA/GL/2017/04 11/07/2017 Endelige retningslinjer for behandling af aktionærer ved bail-in eller nedskrivning og konvertering af kapitalinstrumenter 1. Compliance-

Læs mere

19. juni 2014 EBA/GL/2014/04. Retningslinjer

19. juni 2014 EBA/GL/2014/04. Retningslinjer 19. juni 2014 EBA/GL/2014/04 Retningslinjer vedrørende harmoniserede definitioner og indberetningsskemaer for kreditinstitutters finansieringsplaner i medfør af henstilling A4 i ESRB/2012/2 1 EBA's retningslinjer

Læs mere

EBA/GL/2013/ Retningslinjer

EBA/GL/2013/ Retningslinjer EBA/GL/2013/01 06.12.2013 Retningslinjer vedrørende detailindskud, der indebærer forskellige udgående pengestrømme, med henblik på indberetning af oplysninger om likviditet i medfør af forordning (EU)

Læs mere

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 EBA-retningslinjer for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 London, den 27. juli 2012 Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder retningslinjer udstedt i medfør af artikel

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BEGRÆNSNINGER FOR EKSPONERINGER MED ENHEDER I DEN GRÅ BANKSEKTOR EBA/GL/2015/20 03/06/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR BEGRÆNSNINGER FOR EKSPONERINGER MED ENHEDER I DEN GRÅ BANKSEKTOR EBA/GL/2015/20 03/06/ Retningslinjer EBA/GL/2015/20 03/06/ 2016 Retningslinjer Begrænsninger for eksponeringer med enheder i den grå banksektor, som udfører bankvirksomhed uden for de regulerede rammer, i overensstemmelse med artikel 395,

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.10.2016 C(2016) 6867 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 31.10.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013

Læs mere

Retningslinjer. for udløsningsmekanismer for tidlig indgriben i henhold til artikel 27, stk. 4, i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/

Retningslinjer. for udløsningsmekanismer for tidlig indgriben i henhold til artikel 27, stk. 4, i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/ EBA/GL/2015/03 29.07.2015 Retningslinjer for udløsningsmekanismer for tidlig indgriben i henhold til artikel 27, stk. 4, i direktiv 2014/59/EU 1 Indhold EBA's retningslinjer for udløsningsmekanismer for

Læs mere

EBA-retningslinjer. for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4

EBA-retningslinjer. for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4 EBA-retningslinjer for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4 London, 27. juli 2012 EBA-retningslinjer for benchmarking af aflønning (EBA/GL/2012/4) Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 C(2014) 3656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.6.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR JUSTERINGER AF DEN MODIFICEREDE VARIGHED EBA/GL/2016/09 04/01/2017. Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR JUSTERINGER AF DEN MODIFICEREDE VARIGHED EBA/GL/2016/09 04/01/2017. Retningslinjer EBA/GL/2016/09 04/01/2017 Retningslinjer for justeringer af den modificerede varighed for gældsinstrumenter som omhandlet i artikel 340, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 575/2013 1. Compliance-

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DATAINDSAMLING VEDRØRENDE HØJTLØNNEDE EBA/GL/2014/07 16/07/2014. Retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede

RETNINGSLINJER FOR DATAINDSAMLING VEDRØRENDE HØJTLØNNEDE EBA/GL/2014/07 16/07/2014. Retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Retningslinjer for dataindsamling vedrørende højtlønnede 1 Status for disse retningslinjer Dette dokument indeholder retningslinjer, der er udstedt i medfør af artikel 16 i Europa-

Læs mere

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1)

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1) BEK nr 8 af 0/07/05 (Gældende) Udskriftsdato: 4 oktober 07 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin, jnr 5/059 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende

C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 13.4.2017 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING af 4. april 2017 om fælles specifikationer for kompetente nationale myndigheders udøvelse af nogle af de valgmuligheder

Læs mere

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /..

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.10.2014 C(2014) 7117 final ANNEX 1 BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.11.2017 L 312/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/2194 af 14. august 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Retningslinjer EBA/GL/2018/ december 2018

Retningslinjer EBA/GL/2018/ december 2018 EBA/GL/2018/07 4. december 2018 Retningslinjer for betingelserne for undtagelse fra beredskabsmekanismen i henhold til artikel 33, stk. 6, i forordning (EU) 2018/389 (de reguleringsmæssige tekniske standarder

Læs mere

Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014

Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014 Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 DA Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde... 2 2 Formål... 4 3 Compliance-

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

6353/19 SDM/ipj RELEX.2.A. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. marts 2019 (OR. en) 6353/19. Interinstitutionel sag: 2019/0018 (NLE)

6353/19 SDM/ipj RELEX.2.A. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. marts 2019 (OR. en) 6353/19. Interinstitutionel sag: 2019/0018 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. marts 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2019/0018 (NLE) 6353/19 AELE 19 EEE 12 N 14 ISL 12 FL 16 EF 62 ECOFIN 157 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

for anvendelsen af forenklede forpligtelser i henhold til artikel 4, stk. 5, i direktiv 2014/59/EU

for anvendelsen af forenklede forpligtelser i henhold til artikel 4, stk. 5, i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/16 16.10.2015 Retningslinjer for anvendelsen af forenklede forpligtelser i henhold til artikel 4, stk. 5, i direktiv 2014/59/EU 1 1. Efterlevelse og indberetningsforpligtelser Status for disse

Læs mere

Henstilling om omfattelse af enheder i koncerngenopretningsplanen

Henstilling om omfattelse af enheder i koncerngenopretningsplanen EBA/Rec/2017/02 26/01/2018 Henstilling om omfattelse af enheder i koncerngenopretningsplanen 1. Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser Henstillingernes status 1. Dette dokument indeholder henstillinger

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING. af 4. april 2017

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING. af 4. april 2017 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING af 4. april 2017 om fælles specifikationer for kompetente nationale myndigheders udøvelse af nogle af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold

Læs mere

Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren og banksektoren

Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren og banksektoren 04/10/2018 JC 2018 35 Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren og banksektoren Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) Formål 1. Med det formål

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for anvendelsen af C6 og C7 i bilag 1 til MiFID II

Retningslinjer Retningslinjer for anvendelsen af C6 og C7 i bilag 1 til MiFID II Retningslinjer Retningslinjer for anvendelsen af C6 og C7 i bilag 1 til MiFID II 05/06/2019 ESMA-70-156-869 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger til lovgivning og forkortelser...

Læs mere

EBA/GL/2014/ december Retningslinjer

EBA/GL/2014/ december Retningslinjer EBA/GL/2014/14 23. december 2014 Retningslinjer om væsentlige eller fortrolige oplysninger og oplysninger, der er institutternes ejendom, og om offentliggørelseshyppighed i henhold til artikel 432, stk.

Læs mere

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II 27/06/2017 ESMA70-872942901-63 DA Indhold 1 Anvendelsesområde...

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 12.3.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 97/23 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 11. december 2015 om vurderingen af tredjelandes

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2014 C(2014) 9802 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 18.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 125/4 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/758 af 31. januar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Retningslinjer for estimering af LGD, som er passende for en økonomisk nedgangsperiode ("estimering af LGD under en økonomisk nedgangsperiode")

Retningslinjer for estimering af LGD, som er passende for en økonomisk nedgangsperiode (estimering af LGD under en økonomisk nedgangsperiode) EBA/GL/2019/03 6. marts 2019 Retningslinjer EBA/GL/2019/03 6. marts 2019 Retningslinjer for estimering af LGD, som er passende for en økonomisk nedgangsperiode ("estimering af LGD under en økonomisk nedgangsperiode")

Læs mere

Retningslinjer. for fremgangsmåden ved beregning af indikatorer til fastsættelse af en værdipapircentrals (CSD s) væsentlige betydning for værtslandet

Retningslinjer. for fremgangsmåden ved beregning af indikatorer til fastsættelse af en værdipapircentrals (CSD s) væsentlige betydning for værtslandet Retningslinjer for fremgangsmåden ved beregning af indikatorer til fastsættelse af en værdipapircentrals (CSD s) væsentlige betydning for værtslandet 28/03/2018 ESMA70-708036281-67 DA Indhold for fremgangsmåden

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 101/156 13.4.2017 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/697 af 4. april 2017 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.2.2016 C(2016) 901 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 18.2.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) nr. 528/2014 om supplerende regler til

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 28.3.2015 DA L 84/67 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/530 af 11. februar 2015 om metoden til og procedurerne for fastsættelse og indsamling af data om de gebyrfaktorer, der anvendes til

Læs mere

Retningslinjer. for betalingsforpligtelser i henhold til direktiv 2014/49/EU om indskudsgarantiordninger EBA/GL/2015/

Retningslinjer. for betalingsforpligtelser i henhold til direktiv 2014/49/EU om indskudsgarantiordninger EBA/GL/2015/ EBA/GL/2015/09 11.09.2015 Retningslinjer for betalingsforpligtelser i henhold til direktiv 2014/49/EU om indskudsgarantiordninger 1 EBA's retningslinjer for betalingsforpligtelser i henhold til direktiv

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6464 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/[XX*] af 4. april 2017

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/[XX*] af 4. april 2017 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/[XX*] af 4. april 2017 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten, for

Læs mere

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser 08/06/2017 ESMA70-151-298 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

Retningslinjer om EMIR-forordningens anti-procykliske marginforanstaltninger for centrale modparter

Retningslinjer om EMIR-forordningens anti-procykliske marginforanstaltninger for centrale modparter Retningslinjer om EMIR-forordningens anti-procykliske marginforanstaltninger for centrale modparter 15/04/2019 ESMA70-151-1496 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 2 II. Henvisninger til lovgivning

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndighederne i tilsynskollegiet

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndighederne i tilsynskollegiet 12.11.2015 L 295/11 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2014 af 11. november 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende procedurerne og skemaerne i forbindelse med indberetning

Læs mere

EBA-retningslinjer. vedrørende. den avancerede målemetode (AMA) Udvidelser og ændringer (EBA/GL/2012/01)

EBA-retningslinjer. vedrørende. den avancerede målemetode (AMA) Udvidelser og ændringer (EBA/GL/2012/01) EBA-retningslinjer vedrørende den avancerede målemetode (AMA) Udvidelser og ændringer (EBA/GL/2012/01) London, den 6. januar 2012 EBA-retningslinjer vedrørende den avancerede målemetode (AMA) Udvidelser

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 345/96 Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2017 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2017/2399 af 12. december 2017 om ændring af direktiv 2014/59/EU for så vidt angår usikrede gældsinstrumenters

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 148/6 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 524/2014 af 12. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.3.2016 C(2016) 1224 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 1.3.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014

Læs mere

Det er ikke alene EU-myndighederne og de nationale myndigheder, der skal træffe forberedelser til udtrædelsen, men også private parter.

Det er ikke alene EU-myndighederne og de nationale myndigheder, der skal træffe forberedelser til udtrædelsen, men også private parter. EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR FINANSIEL STABILITET, FINANSIELLE TJENESTEYDELSER OG KAPITALMARKEDSUNIONEN Bruxelles, den 8. februar 2018 MEDDELELSE TIL INTERESSENTERNE DET FORENEDE KONGERIGES

Læs mere

Retningslinjer. for produktudviklings- og produktstyringsprocesser for detailbankprodukter EBA/GL/2015/18 22/03/2016

Retningslinjer. for produktudviklings- og produktstyringsprocesser for detailbankprodukter EBA/GL/2015/18 22/03/2016 EBA/GL/2015/18 22/03/2016 Retningslinjer for produktudviklings- og produktstyringsprocesser for detailbankprodukter 1 Retningslinjer for produktudviklings- og produktstyringsprocesser for detailbankprodukter

Læs mere

Retningslinjer. for indberetning af internaliseret afvikling i henhold til artikel 9 i CSDforordningen 30/04/2019 ESMA DA

Retningslinjer. for indberetning af internaliseret afvikling i henhold til artikel 9 i CSDforordningen 30/04/2019 ESMA DA Retningslinjer for indberetning af internaliseret afvikling i henhold til artikel 9 i CSDforordningen 30/04/2019 ESMA70-151-367 DA Retningslinjer for indberetning af internaliseret afvikling i henhold

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 1.6.2017 L 141/21 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2017/935 af 16. november 2016 om delegation af beføjelser til at vedtage afgørelser om egnethed og hæderlighed samt vurdere krav til egnethed

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse 08/06/2017 ESMA70-151-294 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst)

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst) 20.5.2017 L 131/15 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/867 af 7. februar 2017 om kategorier af aftaler, der skal beskyttes i forbindelse med en delvis overførsel af ejendom i henhold

Læs mere

om offentliggørelse af nødlidende eksponeringer (NPE) og eksponeringer med kreditlempelser

om offentliggørelse af nødlidende eksponeringer (NPE) og eksponeringer med kreditlempelser ENDELIG RAPPORT OM UDKAST TIL ENDELIGE RETNINGSLINJER FOR OFFENTLIGGØRELSE AF MISLIGHOLDTE EKSPONERINGER OG EKSPONERINGER MED HENSTAND EBA/GL/2018/10 17. december 2018 Retningslinjer om offentliggørelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format.

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format. L 137/10 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/824 af 25. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indholdet af og formatet for beskrivelsen af multilaterale handelsfaciliteters

Læs mere

for nationale foreløbige lister over de mest repræsentative tjenester, der er knyttet til en betalingskonto, og for hvilke der opkræves gebyr

for nationale foreløbige lister over de mest repræsentative tjenester, der er knyttet til en betalingskonto, og for hvilke der opkræves gebyr EBA/GL/2015/01 11.05.2015 EBA-retningslinjer for nationale foreløbige lister over de mest repræsentative tjenester, der er knyttet til en betalingskonto, og for hvilke der opkræves gebyr 1 Efterlevelses-

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU)

B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 02015R0534 DA 09.10.2017 001.002 1 Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.7.2018 C(2018) 4404 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 13.7.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/61 om supplerende regler til forordning

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

MAR-retningslinjer Udsættelse af offentliggørelsen af intern viden

MAR-retningslinjer Udsættelse af offentliggørelsen af intern viden MAR-retningslinjer Udsættelse af offentliggørelsen af intern viden 20/10/2016 ESMA/2016/1478 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... Error! Bookmark not defined. 2 Henvisninger, forkortelser og definitioner...

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BENCHMARKING AF AFLØNNING EBA/GL/2014/08 16/07/2014. Retningslinjer. for benchmarking af aflønning

RETNINGSLINJER FOR BENCHMARKING AF AFLØNNING EBA/GL/2014/08 16/07/2014. Retningslinjer. for benchmarking af aflønning EBA/GL/2014/08 16/07/2014 Retningslinjer for benchmarking af aflønning Status for disse retningslinjer Dette dokument indeholder retningslinjer, der er udstedt i medfør af artikel 16 i Europa- Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om den risikofrie rentekurve, matchtilpasning og volatilitetsjustering for gruppe 1-forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om den risikofrie rentekurve, matchtilpasning og volatilitetsjustering for gruppe 1-forsikringsselskaber 1) Bekendtgørelse om den risikofrie rentekurve, matchtilpasning og volatilitetsjustering for gruppe 1-forsikringsselskaber 1) I medfør af 126 e, stk. 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter L 148/16 10.6.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/981 af 7. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for høring af andre

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, 27.12.2017 Den Europæiske Unions Tidende L 345/27 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/2395 af 12. december 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår overgangsordninger

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 30.1.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 241/2014 om udbygning af Europa-

Læs mere

Retningslinjer. for minimumslisten over kvalitative og kvantitative indikatorer i genopretningsplaner EBA/GL/2015/

Retningslinjer. for minimumslisten over kvalitative og kvantitative indikatorer i genopretningsplaner EBA/GL/2015/ EBA/GL/2015/02 23.07.2015 Retningslinjer for minimumslisten over kvalitative og kvantitative indikatorer i genopretningsplaner 1 Indhold 1. EBA-retningslinjer for minimumslisten over kvalitative og kvantitative

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 1. december 2017 (OR. en) 2016/0360 B (COD) 2016/0360 (COD) PE-CONS 59/17 EF 266 ECOFIN 915 CCG 31 CODEC 1756 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 23.3.2018 L 81/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/480 af 4. december 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.5.2018 C(2018) 2716 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 med reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 C(2016) 1372 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 18.3.2016 om kategorier af aftaler, der skal beskyttes i forbindelse med en delvis overførsel

Læs mere

for meddelelse af kreditformidleres grænseoverskridende virksomhed i henhold til boligkreditdirektivet

for meddelelse af kreditformidleres grænseoverskridende virksomhed i henhold til boligkreditdirektivet EBA/GL/2015/19 19.10. 2015 Retningslinjer for meddelelse af kreditformidleres grænseoverskridende virksomhed i henhold til boligkreditdirektivet 1 1. Efterlevelse og indberetningsforpligtelser Status for

Læs mere

EIOPA-17/ oktober 2017

EIOPA-17/ oktober 2017 EIOPA-17/651 4. oktober 2017 Retningslinjer i henhold til direktivet om forsikringsdistribution om forsikringsbaserede investeringsprodukter, der indebærer en struktur, som gør det vanskeligt for kunden

Læs mere

under henvisning til den offentlige høring og analyse, som er foretaget i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, i forordning (EU) nr.

under henvisning til den offentlige høring og analyse, som er foretaget i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, i forordning (EU) nr. L 78/60 24.3.2016 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2016/445 af 14. marts 2016 om udøvelsen af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten (ECB/2016/4) STYRELSESRÅDET FOR DEN

Læs mere

for samarbejdsaftaler mellem indskudsgarantiordninger i henhold til direktiv 2014/49/EU

for samarbejdsaftaler mellem indskudsgarantiordninger i henhold til direktiv 2014/49/EU EBA/GL/2016/02 08/06/2016 Retningslinjer for samarbejdsaftaler mellem indskudsgarantiordninger i henhold til direktiv 2014/49/EU 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere